Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮИЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАИ


ГЭРЭЭ
20/.Уоны &5дугаар дугаар АӨҮА-2014/07/ /<Р Улаанбаатар


сарын/£-ны өдөр хот
Ерөнхий зүйл

Ашигг малтмалын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийг үндэслэн нэг талаас Ашигт


Малтмалын Газар (цаашид АМГ гэнэ), нөгөө талаас XV-008835 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрлийг эзэмшигч Улаанбаатар хотын Үндэсний татварын ерөнхий газарт бүртгэлтэй,


аж ахуйн нэгжийн 9019046033 тоот гэрчилгээ, 5296307 регистрийн дугаартай


“Хавчуулэнд монголиа” ХХК (цаашид тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэнэ) нь Эрдэс баялаг,


зрчим хүчний сайдын 2012 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 078 тоот тушаалааар


батлагдсан Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах журмыг үндэслэн Төв


аймгийн Сүмбзр, Жаргалант сум, Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумдын Хавчуугийн амны алтны


үндсэн ордын ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үед хийгдэх үндсэн ажлуудын хэмжээ,


түүнийг хэрэгжүүлэх үе шат, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг


байгуулав.

Нэг. Гэрээний нөхцөл, хугацаа


1. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах ажлыг


хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:


a. Ордыг ашиглах зураг төсөл боловсруулах-


b. Ордын нөөцод тулгуурлан ТЭЗҮ боловсруулах;


c. Уурхай барьж байгуулах;


2. Орд ашиглах техяик, эдийн засгийн үндзслэлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 26-ны дотор


хийх.


3. Ордын технологийн туршилтын хугацаа 1 жил байна.


4. Орд ашиглах төслийн хүчин чадалд хүрзх хугацаа 3 жил байна.


5. Төв аймгийн Сүмбэр, Жаргалант сум, Сэлэнгэ аймгийн Ьаянгол сумдын Хавчуугийн амны


алтны үндсэн ордын ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааг 2016 оны 11 дүгээр сарын 26-ны


өдөр дуусгавар болгоно.


Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшиг чийн хүлээх эрх, үүрэг


1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хиксэн эрэл, эрэл-үнэлгзз, хайгуулын ажлын зардлыг улсын


төсөвт нөхөн төлөх гэрээг орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаас


ө.мнө Засгийн газрыя 2007 оны 81 дүтээр тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу байгуулсан


байна.


2. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48-д заасныг үндэслэн АМГ-ын даргын 2009 оны 411


дүгээр тушаалаар батлагдсан АМГ-ын ГСХ-ийн “Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл бүхий талбайд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын жилийн тайлан хүлээн авах,


хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг тооцох’' дотоод зааврьш дагуу жил бүрийн 2 дугаар


сарын 15-ны дотор хайгуулын ажлын тайланг ГСХ-т хүргүүлж хайгуулын ажлын доод


хэмжээг баталгаажуулж, хуулбарыг гэрээний биелэлтийн тайлангийн хамт гэрээ хүчин


төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ( 1 ) жил тутам УУСХ-т ирүүлнэ.


3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний биелэлттэй холбоотойгоор АМГ-аас үзлэг,


шалгалт хийж байгаа төлөөлөгчдөд холбогдох баримт, бичгүүдтэй танилцах боломж олгон,


үйлдвэрлэлийн талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтээ АМГ-т бичгээр гаргаж болно.


5. Орд ашиглахтай холбогдсон баримт бичгийг Монгол хэл дээр үйлдсэн байна.


6. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд гарч байгаа зардлуудыг татварын албанд


тушаасан тухай мэдэгдлийг тайланд тусгасан байна.


7. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үед хайгуул судалгааны ажил хийгээгүй талбайг


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцааж өгөх.


8. Энэхүү гэрээг гэрээнд заасан нөхцөлөөс өөр хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.


Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын эрх, үүрэг


1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний биелэлтийн талаар болон ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны явцын тухай мэдээлэл авах шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд энэ тухай


хүсэлтийг бичгээр хүргүүлнэ.


2. Энэхүү гэрээний заалтуудад өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн


саналыг авсан байна.


3. Гэрээний заалтуудын биелэлтэд үзлэг, шалгшгт хийх хүсэлтээ бичгээр хүргүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хариуг бичгээр хүргүүлнэ.


5. Энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрел эзэмшигчийн саналыг


бичгээр авсан байяа.
Дөрөвдүгээр зүйл. Бусад зүйл.


1. Энэхүү гэрээнд АМГ болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид гарын үсэг зурсан


өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний биелэлтийг ордыг ашиглалтад хүлээн авсан комиссын дүгнэлт. шийдвэр


(гэрээний заалтууд бүрэн биелсэн акт)-ийг үндэслэн гэрээлэгч талууд хамтран дүгнэж акт


үйлдэнэ.


3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгуй тохиолдолд


гарах үр дагаврыг бүрзн хариуцна.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний биелэлтийг АМГ-тай хамтран дүгнээгүй


тохиолдолд ашигг малтмалын XV-008835 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг бусдад


шилжүүлэхийг хориглоно.


5- Гэрээг 3 /гурав/ хувь үйлдсэн бөгөөд 1 /нэг/ хувийг АМГ-ын Уул уурхайн асуудал


хариуцсан нэгжид, 1 /нэг/ хувийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, 1 /нэг/ хувийг кадастрын


бүртгэлийн төвийн архивт тус тус хадгална.
6. Энэхүү гэрээний биелэлттэй холбогдон гарах маргааныг гэрээлэгч талууд харилцан тохирч


шийдэх бөгөөд эс шийдэлд хүрсэн тохиолдолд Монгол улсын холбогдох хууль


тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:


 a

АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮИЛ АЖИЛЛАГААНЫ


ГЭРЭЭНД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ

2014 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар хот

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж


мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу шинэчлэн бүртгэл


хийгдэж байгаатай холбогдуулан нэг талаас Ашигт малтмалын газар /цаашид АМГ гэх/,


нөгөө талаас Төв аймгийн Сүмбэр, Жаргалант сумд, Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын


нутагт орших Хавчуугийн амны алтны үндсэн ордын XV-008835 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч “Хавчуулэнд монголиа” ХХК-тай байгуулсан № АӨҮАГ-2014/07/18


тоот гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулав.

Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хавсралт нь үндсэн (№АӨҮАГ-2014/07/18) тоот


гэрээний салшгүй хэсэг байна.


1. Төв аймгийн Сүмбэр, Жаргалант сумд, Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын нутагт орших


Хавчуугийн амны алтны үндсэн ордын талбайн ашигт малтмалын хайгуулын XV-008835


тоот тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2016 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр дуусгавар болно.


2. Тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг үндсэн гэрээ байгуулах үед мөрдөж


байсан хуулийн дагуу төлөх буюу төлбөрийн хэмжээ 1 гектар тутамд 1.5 америк доллар


байна.


3. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны тухай гэрээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн

2014 оны 7 дугаар сарын 1 -ний өдөр орсон нэмэлт өөрчлөлтийг мөрдөж ажиллана.


4. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээнд оруулах энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг


2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө баталгаажуулж, тусгай зөвшөөрлийн


хавсралтанд шинэчлэн бүртгүүлсэн тухай тэмдэглэгээ хийлгэнэ.


 Ашигт малтмал газрын тосны газар Тусгай зөвшөөрлийн


Кадастрын хэлтэс дэлгэрэнгүй мэдээлэл


ТЗ-ийн дугаар: ХВ-008835

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл:

Эзэмшигч: Хавчуулэнд монголиа Олгосон огноо: 2004.11.26


Талбайн нэр: Хавчуу Дуусах огноо: 2016.11.26

Талбайн хэмжээ: 4050.99 Га Барьцаалсан байдал:


Байршил: Сэлэнгэ (Баянгол); Төв Шүүхэд хэлэлцэгдэж буй


(Жаргалант; Сүмбэр) эсэх:


Ашигт малтмал: Планшетийн дугаар: М-48-117, М-48-116

Өргөдлуүд:

Код Төрөл Бүртгэсэн Одоогийн байдал


огноо


XV-008835-000-CI [Cl] Цэгцлэгдсэн ӨГӨГДӨЛ 2010.02.09 47-Албадан хийсэн хөдөлгөөнийг


эцэслэх


XV-008835-001-NE [NE] Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 2004.11.11 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-008835-002-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2005.11.04 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-008835-003-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2006.11.21 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-008835-004-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2007.01.25 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: Гомбо)


XV-008835-005-EE [EE] Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2007.11.20 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-008835-006-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2007.11.23 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-008835-007-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2008.11.25 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-008835-008-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2009.10.19 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: Мөнхбаян бараат)


XV-008835-010-EE [EE] Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2010.10.12 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-008835-011-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2010.11.22 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-008835-012-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2011.10.28 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-008835-013-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2012.11.26 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-008835-014-АР [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2014.03.18 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-008835-015-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2014.03.31 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-008835-016-SPR [SPR] Хэсэгчлэн буцааснаас үүдэж 2014 04.18 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


багасах


XV-008835-017-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2014.11.26 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл
Хэвлэсэн огноо: 2016.12.09 10:46


 Ашигт малтмал газрын тосны газар Тусгай зөвшөөрлийн


Кадастрын хэлтэс дэлгэрэнгүй мэдээлэл


ТЗ-ийн дугаар: ХВ-008835


XV-008835-018-АР [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2014.12.03 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-008835-019-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2015.11.30 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-008835-020-EX [EX] Хугацаа дуусах (дуусгавар болгох) 2016.11.28 47-Албадан хийсэн хөдөлгөөнийг


эцэслэх


Эзэмшигчийн бүлтгэл:


Нэр: Хавчуулэнд монголиа


Аж ахуйн нэгжийн төрөл: гадаадын 100 хувь хөрөнгө Утас: 70110701


оруулалттай


Бүртгэлийн дугаар: 5296307 Гар утас: 99115524


Улсын бүртгэлийн 9019046033 Факс: 976-11-325581


дугаар #:


Улс: Виржиний Арлууд Е-мэйл: admin@altanrio.com


Захирлын овог, нэр Cluer Kelly Cluer Kelly


Эзэмшигчийн хаяг:


Гудамж: Олимпийн гудамж-9, Реалторын Шуудангийн хайрцаг: 48-р салбар


байранд


Хот: Улаанбаатар ZIP код: ---


Аймаг/ Хот: Улаанбаатар


Сум/ Дүүрэг: Сүхбаатар


Баг/ Хороо: 1-р хороо


ТЗ-ийн солбицол:
Олон # Уртраг Өргөрөг


өнцөгг град мин сек град мин сек


ЕХ1 1 105 59 15.14 48 42 49.87

ЕХ1 2 105 59 14.48 48 41 58.91


ЕХ1 3 105 54 56.14 48 42 4.87

ЕХ1 4 105 54 56.14 48 45 32

ЕХ1 5 106 1 16.24 48 45 32

Хэвлэсэн огноо: 2016.12.09 10:46


 m

АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭГ


ДУУСГАВАР БОЛГОСОН АКТ №2016/33


2016.12.09
Төв аймгийн Сүмбэр, Жаргалант сум, Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумдын нутагт


орших Хавчуугийн амны алтны үндсэн ордын XV-008835 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрлийг Кадастрын хэлтсийн даргын 2016.11.28-ны өдрийн шийдвэрээр Ашигт


малтмалын тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1 дэх заалтыг үндэслэн дуусгавар


болгосон байна.


Иймд Кадастрын хэлтсийн даргын 2016.11.28-ны өдрийн шийдвэр болон

“Хавчуулэнд Монголиа” ХХК-ийн АМГ /хуучин нэрээр/-тай 2013 оны 12 дугаар сарын


31-ний өдөр байгуулсан АӨҮА-2013/45/156 дугаартай гэрээний 1 дүгээр зүйлийн 5


дахь хэсгийг үндэслэн тус гэрээг дуусгавар болгов.


УУЛ УУРХАЙН


ХЭЛТСИЙН ДА


ГҮЙЦЭТГЭГЧ


Боловсруулсан:


УУХ-ийн мэргэжилтэн Г.Оюунтуяа