Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ


ГЭРЭЭ


20 № оны f.f дугаар дугаар АӨҮA-2013/46/ tty Улаанбаатар


сарын 4?. -ны ө дөр хот


Ерөнхий зүйл


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийг үндэслэн нэг талаас Ашигт


Малтмалын Газар (цаашид АМГ гэнэ), нөгөө талаас XV-004838 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрлийг эзэмшигч Улаанбаатар хотын Үндэсний татварын ерөнхий газарт бүртгэлтэй,


аж ахуйн нэгжийн 9011261028 тоот гэрчилгээ, 5423767 регистрийн дугаартай “Сентрал азиа


майнинг” ХХК (цаашид тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэнэ) нь Эрдэс баялаг, эрчим хүчний


сайдын 2012 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 078 тоот тушаалааар батлагдсан


Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах журмыг үндэслэн Дорноговь аймгийн


■г- Даланжаргалан сумын Залаагийн худагийн төмрийн хүдрийн ордын ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны үед хийгдэх үндсэн ажлуудын хэмжээ, түүнийг хэрэгжүүлэх үе шат, хүлээх


хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг. Гэрээний нохцөл, хугацаа

1. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатаид тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах ажлыг


хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:


a. Ордыг ашиглах зураг төсөл боловсруулах;


b. Ордын нөөцөд тулгуурлан ТЭЗҮ боловсруулах;


c. Уурхай барьж байгуулах;


2. Орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 10-ны дотор


хийх.


3. Ордын технологийн туршилтын хугацаа 1 жил байна.


4. Орд ашиглах төслийн хүчин чадалд хүрэх хугацаа 3 жил байна.


5. Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын Залаагийн худагийн төмрийн хүдрийн ордын


ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааг 2016 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр дуусгавар


болгоно.

Хоёр. Тусгай зөвшөөрол эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг


1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын ажлын зардлыг улсын


төсөвт нөхөн төлөх гэрээг орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаас


өмнө Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу байгуулсан


байна.


2. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48-д заасныг үндэслэн АМГ-ын даргын 2009 оны 411


дүгээр тушаалаар батлагдсан АМГ-ын ГСХ-ийн “Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай


зевшөөрөл бүхий талбайд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын жилийн тайлан хүлээн авах.


хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг тоопох” дотоод зааврын дагуу жил бүрийн 2 дугаар


сарын 15-ны дотор хайгуулын ажлын гайланг ГСХ-т хүргүүлж хайгуулын ажлын доод


 хэмжээг баталгаажуулж, хуулбарыг гэрээний биелэлтийн тайлангийн хамт гэрээ хүчин


төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ( 1 ) жил тутам УУСХ-т ирүүлнэ.

3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний биелэлттэй холбоотойгоор АМГ-аас үзлэг,


шалгалт хийж байгаа төлөөлөгчдөд холбогдох баримт, бичгүүдтэй танилцах боломж олгон,


үйлдвэрлэлийн талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.

4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтээ АМГ-т бичгээр гаргаж болно.


5. Орд ашиглахтай холбогдсон баримт бичгийг Монгол хэл дээр үйлдсэн байна.

6. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд гарч байгаа зардлуудыг татварын албанд


тушаасан тухай мэдэгдлийг тайланд тусгасан байна.


7. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үед хайгуул судалгааны ажил хийгээгүй талбайг


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцааж өгөх.

8. Энэхүү гэрээг гэрээнд заасан нөхцөлөөс өөр хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.

Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын эрх, үүрэг


1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний биелэлтийн талаар болон ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны явцын тухай мэдээлэл авах шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд энэ тухай


хүсэлтийг бичгээр хүргүүлнэ.


2. Энэхүү гэрээний заалтуудад өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн


саналыг авсан байна.


3. Гэрээний заалтуудын биелэлтэд үзлэг. шалгалт хийх хүсэлтээ бичгээр хүргүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хариуг бичгээр хүргүүлнэ.


5. Энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн саналыг


бичгээр авсан байна.
г Дөрөвдүгээр зүйл. Бусад зүйл.


1. Энэхүү гэрээнд АМГ болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид гарын үсэг зурсан


өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний биелэлтийг ордыг ашиглалтад хүлээн авсан комиссын дүгнэлт, шийдвэр


(гэрээний заалтууд бүрэн биелсэн акт)-ийг үндэслэн гэрээлэгч талууд хамтран дүгнэж акт


үйлдэнэ.


3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд


гарах үр дагаврыг бүрэн хариуцна.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний биелэлтийг АМГ-тай хамтран дүтнээгүй


тохиолдолд ашигт малтмалын XV-004838 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг бусдад


шилжүүлэхийг хориглоно.


5. Гэрээг 3 /гурав/ хувь үйлдсэн богөөд 1 /нэг/ хувийг АМГ-ын Уул уурхайн асуудал


хариуцсан нэгжид, 1 /нэг/ хувийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, 1 /нэг/ хувийг кадастрын


бүртгэлийн төвийн архивт тус тус хадгална.


 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ


ГЭРЭЭНД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ

2015 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр Улаанбаатар хот
Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж


мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу шинэчлэн бүртгэл


хийгдэж байгаатай холбогдуулан нэг талаас Ашигт малтмалын газар /цаашид АМГ гэх/,


нөгөө талаас Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт орших Залаагийн худгийн


төмрийн хүдрийн ордын XV-004838 тоот хайгуулыя тусгай зөвшөөрлийн эзэмшигч


“Сентрал азиа майнинг” ХХК-тай байгуулсан №АӨҮАГ-2013/46/154 тоот гэрээнд дараах


нэмэлт өөрчлөлт оруулав.


Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хавсралт нь үндсэн №АӨҮАГ-2013/46/154) тоот


гэрээний салшгүй хэсэг байна.


1. Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт орших Залаагийн худгийн төмрийн


хүдрийн ордын талбайн аптигт малтмалын хайгуулын XV-004838 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрлийн хугацаа 2016 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр дуусгавар болно.


2. Тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг үндсэн гэрээ байгуулах үед мөрдөж


байсан хуулийн дагуу төлөх буюу төлбөрийн хэмжээ 1 гектар тутамд 1.5 америк доллар


байна.


3. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны тухай гэрээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн


2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр орсон нэмэлт өөрчлөлтийг мөрдөж ажиллана.


4. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээнд оруулах энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг


2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө баталгаажуулж, тусгай зөвшөөрлийн


хавсралтанд шинэчлэн бүртгүүлсэн тухай тэмдэглэгээ хийлгэнэ.


 Ашигт малтмал газрын тосны газар Тусгай зөвшөөрлийн


Кадастрын хэлтэс дэлгэрэнгүй мэдээлэл


ТЗ-ийн дугаар: ХВ-004838


айгүүлын түсгай зөвшөөрөл:


Эзэмшигч: Сентрал азиа майнинг Олгосон огноо: 2002.09.03


Талбайн нэр: Залаагийн худаг Дуусах огноо: 2016.11.13


Талбайн хэмжээ: 1063.94 Га Барьцаалсан байдал: --


Байршил: Дорноговь (Даланжаргалан) Шүүхэд хэлэлцэгдэж буй ---


эсэх:


Ашигт малтмал: --- Планшетийн дугаар: L-49-74


Өргөдлүүд:


Код Төрөл Бүртгэсэн Одоогийн байдал


огноо


XV-004838-000-CI [CI] Цэгцлэгдсэн өгөгдөл 2010.02.09 47-Албадан хийсэн хөдөлгөөнийг


эцэслэх

XV-004838-012-EE [EE] Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2010.08.25 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-004838-013-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2010.10.01 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-004838-014-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2011.03.02 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: Монголросцветмет)

XV-004838-015-ЕХ [EX] Хугацаа дуусах (дуусгавар болгох) 2011.09.14 47-Албадан хийсэн хөдөлгөөнийг


эцэслэх

ХВ-004838-016-СЕ [CE] Цэгцлэн засах (Шийдвэр хүчингүй 2014.01.07 47-Апбадан хийсэн хөдөлгөөнийг


болгох) эцэслэх


XV-004838-017-АР [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2014.01.07 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-004838-018-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2014.05.01 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-004838-019-АР [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2014.12.03 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-004838-020-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2015.08.20 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-004838-021-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2016.09.22 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-004838-022-EX [EX] Хугацаа дуусах (дуусгавар болгох) 2016.11.16 47-Апбадан хийсэн хөдөлгөөнийг


эцэслэх

Эзэмшигчийн буртгэл:


Нэр: Сентрал азиа майнинг


Аж ахуйн нэгжийн төрөл: хязгаарлагдмал хариуцлагатай Утас:


компани


Бүртгэлийн дугаар: 5423767 Гар утас: 99113789


Улсын бүртгэлийн 9011261028 Факс: ---


дугаар #:


Улс: Монгол Е-мэйл: ---

Хэвлэсэн огноо: 2016.11.20 15:17


 Ашигт малтмал газрын тосны газар Тусгай зөвшөөрлийн


Кадастрын хэлтэс дэлгэрэнгүй мэдээлэл


ТЗ-ийн дугаар: ХВ-004838

/ирлын овог, нэр Баз Жаргалсайхан

Эзэмшигчийн хаяг:


Олимпийн гудам Шуудангийн хайрцаг:


Гудамж:


Хот: Улаанбаатар ZIP код:

Аймаг/ Хот: Улаанбаатар


Сум/ Дүүрэг: Сүхбаатар


Баг/ Хороо: 1-р хороо

ТЗ-ийн солбицол:

Олон Уртраг Өргөрөг


#


өнцөгт град мин сек град мин сек


Ех1 54 1.69 45 55 31.61


1 108

Ех1 2 108 51 21.7 45 55 31.61

Ех1 3 108 51 21.7 45 57 11.61

Ех1 4 108 54 1.69 45 57 11.61
Хэвлэсэн огноо: 2016.11.20 15:17


 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭГ


ДУУСГАВАР БОЛГОСОН АКТ №2016/272016.12.06


Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт орших Залаагийн худагийн


төмрийн хүдрийн ордын XV-004838 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг Кадастрын


хэлтсийн даргын 2016.11,16-ны өдрийн шийдвэрээр Ашигт малтмалын тухай хуулийн


53 дугаар зүйлийн 53.1.1 дэх заалтыг үндэслэн дуусгавар болгосон байна.


Иймд нэг талаас АМГ /хуучин нэрээр/, нөгөө талаас XV-004838 тоот хайгуулын


тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Сентрал азиа майнинг” ХХК харилцан тохиролцож


байгуулсан 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн №АӨҮА-2013/46/154 тоот гэрээг


дуусгавар болгов.


УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭ1 югийн

ХЭЛТСИЙН ДА1 \РГЫН Т )РЛОН


ГҮЙЦЭТГЭГЧ Д.ХАНГАЙ

УХА0595 11161


Боловсруулсан:


УУХ-ийн мэргэжилтэн