Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 т
АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ


ГЭРЭЭдугаар АӨҮА-2014/03/ Улаанбаатар

хот
Ерөнхийзүйл

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийг үндэслэн нэг талаас Ашигт


Малтмалын Газар (цаашид АМГ гэнэ), нөгөө талаас XV-007559 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрлийг эзэмшигч Улаанбаатар хотын Үндэсний татварын ерөнхий газарт бүртгэлтэй,


аж ахуйн нэгжийн 9019033118 тоот гэрчилгээ, 5198429 регистрийн дугаартай “Өү Жи Си


Эйч Эл” ХХК (цаашид Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэнэ) нь Эрдэс баялаг, эрчим хүчний


сайдын 2012 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 078 тоот тушаалааар батлагдсан


Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах журмыг үндэслэн Говь-Алтай аймгийн


Алтай сумын нутагт орших Замын амны алтны шороон ордын ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны үеийн хийгдэх үндсэн ажлуудын хэмжээ, түүнийг хэрэгжүүлэх үе шат, хүлээх


хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг. Гэрээний нөхцөл, хугацаа

1. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараахь ажлыг


хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:


a. Ордыг ашиглах зураг төсөл боловсруулах;


b. Ордын нөөцөд тулгуурлан ТЭЗҮ боловсруулах;


c. Уурхай барьж байгуулах;


2. Орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 2016 оны 04 дүгээр сарын 20-ны дотор


хийх.


3. Ордын технологийн туршилтын хугацаа 1,5 жил байна.


4. Орд ашиглах төслийн хүчин чадалд хүрэх хугацаа 2,4 жил байна.


5. Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын нутагт орших Замын амны алтны шороон ордын


ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааг 2016 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр дуусгавар болно.

Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг

1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын ажлын зардлыг улсын


төсөвт нөхөн төлөх гэрээг орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаас


өмнө Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу байгуулсан

байна.


2. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48-д заасныг үндэслэн АМГ-ын даргын 2009 оны 411

дүтээр тушаалаар батлагдсан АМГ-ын ГСХ-ийн “Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл бүхий талбайд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын жилийн тайлан хүлээн авах,


хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг тооцох” дотоод зааврын дагуу жил бүрийн 2 дугаар


сарын 15-ны дотор хайгуулын ажлын тайланг ГСХ-т хүргүүлж хайгуулын ажлын доод


хэмжээг баталгаажуулж, хуулбарыг гэрээний биелэлтийн тайлангийн хамт гэрээ хүчин


төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ( 1 ) жил тутам УУСХ-т ирүүлнэ.


3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний биелэлттэй холбоотойгоор АМГ-аас үзлэг,


шалгалт хийж байгаа төлөөлөгчдөд холбогдох баримт, бичгүүдтэй танилцах боломж олгон,


үйлдвэрлэлийн талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтээ АМГ-т бичгээр гаргаж болно.


5. Орд ашиглахтай холбогдсон баримт бичгийг Монгол хэл дээр үйлдсэн байна.


6. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд гарч байгаа зардлуудыг татварын албанд


тушаасан тухай мэдэгдлийг тайланд тусгасан байна.


7. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үед хайгуул судалгааны ажил хийгээгүй талбайг


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцааж өгөх.


8. Энэхүү гэрээг гэрээнд заасан нөхцлөөс өөр хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.


Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын эрх, үүрэг


1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний биелэлтийн талаар болон ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны явцын тухай мэдээлэл авах шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд энэ тухай


хүсэлтийг бичгээр хүргүүлнэ.


2. Энэхүү гэрээний заалтуудад өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн


саналыг авсан байна.


3. Гэрээний заалтуудын биелэлтэд үзлэг, шалгалт хийх хүсэлтээ бичгээр хүргүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хариуг бичгээр хүргүүлнэ.


5. Энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн саналыг


бичгээр авсан байна.

Дөрөвдүгээр зүйл. Бусад зүйл.


1. Энэхүү гэрээнд АМГ болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид гарын үсэг зурсан


өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний биелэлтийг ордыг ашиглалтад хүлээн авсан комиссын дүгнэлт, шийдвэр


(гэрээний заалтууд бүрэн биелсэн акт)-ийг үндэслэн гэрээлэгч талууд хамтран дүгнэж акт


үйлдэнэ.


3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд


гарах үр дагаврыг бүрэн хариуцна.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний биелэлтийг АМГ-тай хамтран дүгнээгүй


тохиолдолд ашигт малтмалын XV-007559 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг бусдад


шилжүүлэхийг хориглоно.


5. Гэрээг 3 /гурав/ хувь үйлдсэн бөгөөд 1 /нэг/ хувийг АМГ-ын Уул уурхайн асуудал


хариуцсан нэгжид, 1 /нэг/ хувийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, 1 /нэг/ хувийг кадастрын


бүртгэлийн төв архивт тус тус хадгална.


 6. Энэхүү гэрээний биелэлттэй холбогдон гарах маргааныг гэрээлэгч талууд харилцан тохирч


шийдэх бөгөөд эс шийдэлд хүрсэн тохиолдолд Монгол улсын холбогдох хууль

тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

төлөөлж:

Г'
р
 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ


ГЭРЭЭНД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
2014 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар хот

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж


мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу шинэчлэн бүртгэл


хийгдэж байгаатай холбогдуулан нэг талаас Ашигт малтмалын газар /цаашид АМГ гэх/,


нөгөө талаас Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын нутагт орших Замын амны алтны шороон


ордын XV-007559 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Өү Жи Си Эйч Эл” ХХК-


тай байгуулсан № АӨҮАГ-2014/03/04 тоот гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулав.


Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хавсралт нь үндсэн (№АӨҮАГ-2014/03/04) тоот


гэрээний салшгүй хэсэг байна.


1. Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын нутагт орших Замын амны алтны шороон ордын


талбайн атттигт малтмалын хайгуулын XV-007559 тоот тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2016


оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр дуусгавар болно.


2. Тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг үндсэн гэрээ байгуулах үед мөрдөж


байсан хуулийн дагуу төлөх буюу төлбөрийн хэмжээ 1 гектар тутамд 1.5 америк доллар


байна.


3. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны тухай гэрээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн


2014 оны 7 дугаар сарын 1 -ний өдөр орсон нэмэлт өөрчлөлтийг мөрдөж ажиллана.


4. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээнд оруулах энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг


2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө баталгаажуулж, тусгай зөвшөөрлийн


хавсралтанд шинэчлэн бүртгүүлсэн тухай тэмдэглэгээ хийлгэнэ.


 Тусгай зөвшөөрлийн


[t\ Ашигт малтмал газрын тосны газар дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Кадастрын хэлтэс ТЗ-ийн дугаар: ХВ-007559


Хайгуулын тусгай зөвшөөоөл:


Эзэмшигч: Өү Жи Си Эйч Эл Олгосон огноо: 2004.05.24


Талбайн нэр: Тэрэгтийн нуруу Дуусах огноо: 2016.04.13


Талбайн хэмжээ: 2000.01 Га Барьцаалсан байдал:


Байршил: Говь-Алтай (Алтай) Шүүхэд хэлэлцэгдэж буй ---


эсэх:


Ашигт малтмал: --- Планшетийн дугаар: L-46-131


Өргөдлууд:


Код Төрөл Бүртгэсэн Одоогийн байдал


огноо


XV-007559-000-CI [CI] Цэгцлэгдсэн өгөгдөл 2010.02.09 47-Албадан хийсэн хөдөлгөөнийг


эцэслэх


XV-007559-001-NE [NE] Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 2004.05.10 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-007559-002-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2005.05.19 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-007559-003-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2006.05.02 19-Батлагдсан өргөдпийг эцэсл


XV-007559-004-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2006.03.06 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: Алтандорнод монгол)


XV-007559-005-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2007.04.23 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-007559-006-ЕЕ [EE] Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2007.04.26 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-007559-007-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2007.05.01 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: Ажминералс)


XV-007559-008-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2007.07.02 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: Коммонмакс)


XV-007559-009-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2008.05.06 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-007559-010-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2008.07.10 19-Батлагдсан өргөдлийг эцзсл


эзэмшигч: Эм Би Жи Эйч Эл)


XV-007559-011-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2009.04.23 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-007559-012-EE [EE] Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2010.05.13 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-007559-013-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2010.06.09 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-007559-014-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2011.05.02 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: Эм Өү Өү Ай Си Өү)


XV-007559-015-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2011.05.26 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

Хэвлэсэн огноо: 2016.10.04 15:02


 Төв аймгийн Газрын Хөх шугам ХХК, Заамарын их


37 2016.04.04 07/215 харилцаа, барилга хот 2626 алт ХХК-ийн гэрээний тухай 2016.04.06 Хадаад 09.05


байгуулалтын газао


Монгол газар, Алтандорнод


Архангай аймгийн ХХК-иудын үйл ажиллагааны


38 2016.4.5 7 Цэнхэр сумын ИТХ 2721 тухай 2016.04.08 Хадаад 09.05


Алтай констракшн Хүсэлт гаргах тухай МҮ- МҮ-014760 АТЗ-ийг


39 2016.4.7 02/371 ХХК 2739 014760 2016.04.08 геологичид нь олгов. Хадаад 09.05


КХ-т шилжүүлэв.


40 2016.4.7 16/4/1 Хус мод.ХХК 2740 Хүсэлт гаргах тухай ХҮ-12576 2016.04.07 2016.04.11 КХ


Тунгаад танилцуулав.


МҮ-12049 гэрээ байгуулж Ажлын хэсэг газар дээр нь


41 2016.3.21 16/03-21 Гуравт ХХК 2812 ажшшах тухай 2016.04.18 ажилласан. Хадаад 09.05


Тунгаад танилцуулав.


Ньюголден кроун МҮ-011648 гэрээ байгуулж Ажлын хэсэг газар дээр нь


42 2016.4.11 041/03 ХХК 2824 ажиллах тухай 2016.04.18 ажилласан. Хадаад 09.05


МҮ-015645 цуцлах асуудлыг Хүсэлттэй танилцаж


43 2016.4.12 16-Apr НАБД ХХК 2840 хойшлуулах тухай 2016.04.19 нэгдсэн бүртгэлд бүртгэв. Хадаад 09.05


МҮ-005411 Тусгай


зөвшөөрлийг буцаан авах


44 2016.4.12 01/165 Жи Эс Би майнинг 2841 тухай 2016.04.18 Хадаад 09.05


МҮ-017021 АТЗ-ийн асуудлыг


шийдвэрлэрийг хойшлуулах


45 2016.04.13 1/07 Завтайж ХХК 2868 тухай 2016.04.18 Хадаад 09.05


£>гл"±л/\лхл-ны zuio.ua-.uo-


МҮ-015424 гэрээ байгуулж ны 04/1828 тоот дүгнэлт,


БОНХАЖ-ын сайдын


2016.03.04-ний А/67 тоот


46 2016-04-15 02-Apr Наран гоулд ХХК 2973 2016-04-20 тушаал хөвсрөлтын хамт,


БОНХАЖЯ-ны 2016.04.14-


ажиллах тухай ний 04/2066 тоот


лавлагаануудын хуулбар,


IiiiCD Хадаад 09.05


МҮ-012806 ТЗ-ийн хасалт


2016-04-18 016/025 Жи энд Юу голд ХХК 3022 хийлгэсэн талбайг буцаан авах 2016-04-20


47 тухай


Хайгуулын төсөл хэрэгжихгүй ГА нөхөх олговрын


2016.04.20 01/09 Шинэ шуудан 3128 2016.04.27 материалыг СЯ-д Хадаад 09.05


48 байгаа үндэслэл ХҮ-015433 хүг)гүүлэхээо бэлтгэж бна.


 /Ч/

Тусгай зөвшөөрлийн


ja Ашигт малтмал газрын тосны газар дэлгэрэнгүй мэдээлэл


fj/ Кадастрын хэлтэс ТЗ-ийн дугаар: ХВ-007559

XV-007559-016-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2012.04.18 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007559-017-NM [NM] Шинэ ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 2014.02.13 29-Татгалзсан өргөдлийг эцэсл

XV-007559-018-АР [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2014.01.23 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007559-019-S Р R [SPR] Хэсэгчлэн буцааснаас үүдэж 2014.02.20 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


багасах

XV-007559-020-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2014.02.28 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007559-021 -FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2014.05.01 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007 559-022-АР [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2014.12.03 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007559-023-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2015.05.11 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл
XV-007559-024-SF [SF] Бүхэлд нь буцааж өгөх 2016.04.12 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


ГГ


Эзэмшигчийн буртгзл:

Нэр: Өү Жи Си Эйч Эл


Аж ахуйн нэгжийн төрөл: гадаадын 100 хувь хөрөнгө Утас: 70110567, 70110569


оруулалттай


Бүртгэлийн дугаар: 5198429 Гар утас: 99116861

Улсын бүртгэлийн 9019033118 Факс: 77110570


дугаар #:


Улс: Сингапур Е-мэйл: www.mongolia-energy.com


Захирлын овог, нэр Ло Лин Шинг Саймон Ло Лин Шинг


Саймон

Эзэмшигчийн хаяг:

Гудамж: Сөүлийн гудамж Түшигтөвийн 3 Шуудангийн хайрцаг:


давхарт


Хот: Улаанбаатар ZIP код: 14250


Аймаг/ Хот: Улаанбаатар


Сум/ Дүүрэг: Сүхбаатар


Баг/ Хороо: 4-р хороо

ТЗ-ийн солбицол:

Олон Уртраг Өргөрөг


#


өнцөгт град мин сек град мин сек


Ех1 1 95 26 24.48 44 36 45.66

Ех1 2 95 22 29.99 44 36 45.66

Ех1 3 95 22 29.98 44 38 51
Хэвлэсэн огноо: 2016.10.04 15:02


 Хуулийн хэрэгжилтийн тайлан 2016.03.17-ны өдөр


28 2016.3.18 6/506 УУЯ 2160/748 ирүүлэх тухай 2016.03.21 Отгонлхагвад мэйлээр Хадаад 09.05


ХУСГҮУЛСЭН.


Энгийн хамгаалалтын бүсэд


29 2016.3.21 03/07 Мик майнинг ХХК 2212/771 олборлолтын ү/а явуулах гэрээ 2016.03.29 2016.04.01 5/2056


хийсэ эсэх талаар


тодоихойлолт xvcax тухай


5529, 2426, 2427 АТЗ-үүд нь Тулгалт хийж мэдээллийн


Урт нэртэй хуулийн


30 2016.3.23 03/142 Монгол газар ХХК 2288 үйлчлэлээс бүрэн 2016.03.28


чөлөөлөгдсөн тул ү/а санд бүртгэв.


vnnnacrrwmH явуулях тухай


925 8А, 7207А АТЗ-үүд нь Тулгалт хийж мэдээллийн


31 2016.3.23 03/07 Эм Жи Эйч ХХК 2290 хуулийн үйлчлэлээс гарсан 2016.03.28


учир ү/а үргэлжлүүлэн явуулах санд бүртгэв.


тухай


Итгэл түшиг ХХК 2292/806 14934X Тодорхойлолт 2016.03.24 2016.03.24 5/1857


32 гаргуүлах тухай


ХҮ-015628 АӨҮАГ сунгуулах Гэрээ 3 жилийн өмнө


байгуулагдсан. Шинээр


33 2016.3.23 4 Сагсайминерал ХХК 2294 2016.03.28 гэрэ байгуулах болон,


тухай сунгах асуудал яригдахгүй


байна.


Брэйвхарт Ресорсиз ХҮ-007340, ХҮ-008018 Гэрээний дагуу хийсэн


2016.3.30 16/02 2473 2016.03.31 ажлаа, нотлох баримтын


ХХК АӨҮАГ дүгнэх тухай хамт авчрах тухай


34 мэдэгдэв.


МҮ-003512 АТЗ-ийн эрх ТЗ сэргээгдсэн боловч ОС-


тай 100% давхцалтай учир


сэргээгдсэн тул ТЗ-ийг, БОНХАЖЯ-д хандаж ойн


35 2016.3.30 16/18 Бүүргэнт ХХК 2486 хавсралтын хамт буцаан авах 2016.03.31 асуудлыг шийдвэрлэсний


дараа АТЗ олгох


тухай боломжтой тухай 99117402


ггч/гяяпт


Монголын алт МАК МҮ-007357 АТЗ нь урт нэртэй 2015.04.04-ний өдөр


хуулийн үйлчлэлээс гарсан Гэрэлхүүд компанийн


36 2016.3.29 03/291 2508 учир тусгай зөвшөөрлийг 2016.03.31 итгэмжлэлийг үндэслэн


ХХК хавсралтын хамт буцаан авах олгов.


_тухай_


 Тусгай зөвшөөрлийн

дэлгэрэнгүймэдээл559


Ашигт малтмал газрын тосны газар ТЗ-ийн дугаар. X____


Кадастрын хэлтэс

Хэвлэсэн огноо: 2016.10.04 15:02


 2016.2.18 04/2016 Арвин цайдам 1444 XV-007155 АӨҮАГ дүгнүүлэх 2016.02.20 АӨҮАГ дүгнэсэн акт Хадаад


15 тухай 2016.03.25 №2016/5


ХТЗ-ийн хориглосон 2016.02.22-ны өдөр


2016.2.18 Би Ар Икс 1440 талбайтай давхцалтай байгааг 2016.02.20 Баттулга даргын цохолтоор НХ


хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа НХ-т шилжүүлэв.


16 тухай


2016.2.22 16/03 Налгар хөндий 1542 . Ашиглалтын өмнөх гэрээ 2016.02.25 Материал авчирч өгөх


17 дугнуүлэх тухай 743 8Х тухай мэдэгдэв. 9901664


ЭХБ-д олборлолтын ү/а


18 2016.2.26 02/01 Наран гоулд 1645 явуулсан тухай дүгнэлт 2016.03.01 Мөнхсайханд танилцуулав. Хадаад 09.05


гаргуулах


Энгийн хамгаалалтын


19 2016.2.16 03 Марикоманхан ХХК 1779 5/833 тоотын хариу 2016.03.04 бүсэд олборлолтын ү/а


явуулахыг зөвшөөрөх


тухай


Уулын ажлын тайлан,


Даланбулаг трейд уулын ажлын дэвсгэр Мөнхсайханд


зургийн хамт хамт


20 2016.2.29 01/04 1800 Гэрээ байгуулах тухай 2016.03.07 мэргэжилтэн Мөнхсайханд


авчирч өгөх тухай


ХХК 91117038 дугаарт шилжүүлсэн.


холбогдож өгөв.


Төлбөр шилжүүлэн тооцох Кадастрын хэлтэст КХ


21 2016.3.9 03/01 Толгойтын гол ХХК 1941 тухай 2016.03.14 шилжүүлэв.


22 2016.3.9 16/27 Бүүргэнт ХХК 1943 Хүсэлт гаргах тухай 6854А 2016.03.14 Хуулбарлаж өгөв.


2016.3.10 16/27 АГМ майнинг ХХК 1994 Гэрээ дүгнэх тухай 7305Х 2016.03.14 АӨҮАГ дүгнэсэн акт Очирхуяг


23 2016.03.23 №2016/4 91927013


2016.3.14 16/05 Баярсгоулд ХХК 2017 Тусгай зөвшөөрөл түр авах 2016.03.15 АТЗ нь манайд хүлээлгэж


24 тухай МҮ-018764 өгөөгүй түхай мэдэгдэв.


2016.03.15 1/03 Даланбулаг трейд 2054 Үйл ажиллагаа сэргээлгэх 2016.03.17 Мөнхсайханд шилжүүлэв. Хадаад 09.05


25 ХХК тухай


2016.3.15 16/03 Нью хаппи ХХК 2124/734 178 А тодорхойлолт хүсэх 2016.03.20 2016.03.23 5/1817


26 тухай


МҮ-015645 талбайд үйл 91993832 дугаарт залгаж


2016.3.17 21 НАБД ХХК 2151 ажиллагаа үргэлжлүүлэн 2016.03.18 ирж уулзах талаар


27 явүүлах түхай мздзгдэв.


 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ


ДУУСГАВАР БОЛСОН ТУХАЙ АКТ №2016/21

2016.10.04

Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын нутагт орших Замын амны алтны шороон


ордын XV-007559 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг “Өү Жи Си Эйч Эл” ХХК


бүхэлд нь буцаан өгсөн тул Кадастрын хэлтсийн даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын


12-ны өдрийн 279 тоот тушаалаар тус ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг дуусгавар


болгосон байна.


Иймд Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах журмын 6.1.3-д


заасны дагуу Ашигт малтмалын газар /одоогийн АМГТГ/ болон “Өү Жи Си Эйч Эл”


ХХК нарын харилцан тохиролцож байгуулсан 2014 оны 01 дүгээр сарын 23-ны


өдрийн №АӨҮА-2014/03/04 тоот ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээг


дуусгавар болгов.


Жич: АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн CMCS программаас XV-007559 тоот


хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хуулбарлан хавсаргав.

УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,


ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН


ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ1116128255


Боловсруулсан: УУҮТХ-ийн мэргэжилтэн с/ Г.Оюунтуяа