Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ


ГЭРЭЭ


, №АӨҮА-2012/.^Г


Ш* -0S-№


Ерөнхий зүйл


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийг үндэслэн нэг талаас Ашигт


Малтмалын Газар (цаашид АМГ гэнэ), нөгөө талаас XV-123 96 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн Татварын албанд бүртгэлтэй, аж


ахуйн нэгжийн 9011063070 тоот гэрчилгээ, 5098963 регистрийн дугаартай “Мушгай худаг


металс” ХХК (цаашид Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэнэ) нь Эрдэс баялаг, эрчим хүчний


сайдын 2012 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 078 тоот тушаалааар батлагдсан Ашиглалтын


өмнөх үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах журмыг үндэслэн Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо


сумын нутагт орших Мушгай худгийн газрын ховор элементийн бүлэг ордын ашиглалтын


өмнөх үйл ажиллагааны үеийн хийгдэх үндсэн ажлуудын хэмжээ, түүнийг хэрэгжүүлэх үе


шат, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.


Нэг.Гэрээний нөхцөл, хугацаа


1. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараахь ажлыг


хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:


a. Ордын нөөцөд тулгуурлан ТЭЗҮ боловсруулах;


b. ТЭЗҮ боловсруулахын өмнө технологийн туршилт хийх


c. Гүйцээх хайгуулын ажлыг хийж нөөцийг болон нөөцийн зэргийг өсгөх;


<± Нийт , ордын хэмжээнд геофизикийн судалгаа, гидрогеологийн судалгаа,


дагалдах ашигт малтмалын судалгаа хийх;


2. Орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 2015 оны 4 дүгээр сарын 10-ны дотор


АМГ-т ирүүлнэ.


3. ТЭЗҮ боловсруулахын өмнөх судалгаанууд, гүйцээх хайгуулын ажлыг хийж нөөцийг болон


нөөцийн зэргийг өсгөх ажлыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 10-ны дотор АМГ-т ирүүлнэ.


4. ТЭЗҮ боловсруулахын өмнөх судалгаануудыг 2014 оны 12 дугаар сарын 10-ны дотор хийх


5. Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын нутагт орших Мушгай худгийн газрын ховор


элементийн бүлэг ордын ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааг 2015 оны 05 дугаар сарын 11-


ний өдөр дуусгавар болгоно.


 %

Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг

1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын ажлын зардлыг улсын


төсөвт нөхөн төлөх гэрээг орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаас


өмнө Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу байгуулсан


байна.


2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд


ашиглалтын үед хийж гүйцэтгэх дараахь ажлын зөвшөөрлийг авсан байна. Үүнд:


a. Газар эзэмших зөвшөөрөл, гэрээ


b. Усны гэрээ


c. Уурхайн шав тэмдэг тавих


3. Ордыг ашиглах, эрдсийг баяжуулах, боловсруулах үед хэрэглэгдэх химийн бодис


ашиглах зөвшөөрлийг авсан байна. Үүнд:


а. Боловсруулах үйлдвэрийн нарийвчилсан ТЭЗҮ-ний шатанд тодорхой болох:

4. Хайгуулын ажлын тайланг АМТХ-ийн 48.6.3 -д заасан хугацаанд 33.2-д заасны дагуу


хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг ГСХ-ээр баталгаажуулна. Гэрээний биелэлтийн


тайланг гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш (1 ) жил тутам УУСХ-т ирүүлнэ.


5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний биелэлттэй холбоотойгоор АМГ-аас үзлэг,


шалгалт хийж байгаа төлөөлөгчдөд холбогдох баримт, бичгүүдтэй танилцах боломж олгон,


үйлдвэрлэлийн талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


6. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтээ АМГ-т бичгээр гаргаж болно.

7.0рд ашиглахтай холбогдсон баримт бичгийг Монгол хэл дээр үйлдсэн байна.


8.Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд гарч байгаа зардлуудыг татварын албанд


тушаасан тухай мэдэгдлийг тайланд тусгасан байна.

9.Энэхүү гэрээг гэрээнд заасан нөхцлөөс өөр хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.


 /П

Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын эрх, үүрэг

1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний биелэлтийн талаар болон ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны явцын тухай мэдээлэл авах шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд энэ тухай


хүсэлтийг бичгээр хүргүүлнэ.


2. Энэхүү гэрээний заалтуудад өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн


саналын авсан байна.


3. Гэрээний заалтуудын биелэлтэд үзлэг, шалгалт хийх хүсэлтээ бичгээр хүргүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хариуг бичгээр хүргүүлнэ.


5. Энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн саналыг


бичгээр авсан байна.


Дөрөвдүгээр зүйл. Бусад зүйл.

1. Энэхүү гэрээнд АМГ болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид гарын үсэг зурсан


өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний биелэлтийг ордыг ашиглалтанд хүлээн авсан комиссын дүгнэлт, шийдвэр


(гэрээний заалтууд бүрэн биелсэн акт)-ийг үндэслэн гэрээлэгч талууд хамтран дүгнэж акт


үйлдэнэ.


3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд


гарах үр дагаврыг бүрэн хариуцна.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний биелэлтийг АМГ-тай хамтран дүгнээгүй


тохиолдолд ашигт малтмалын XV-12396 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг бусдад


шилжүүлэхийг хориглоно.


5. Гэрээг 3 /гурав/ хувь үйлдсэн бөгөөд 1 /нэг/ хувийг АМГ-ын Уул уурхайн асуудал


хариуцсан нэгжид, 1 /нэг/ хувийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, 1 /нэг/ хувийг кадастрын


бүртгэлийн төвийн архивт тус тус хадгална.


6. Энэхүү гэрээний биелэлттэй холбогдон гарах маргааныг гэрээлэгч талууд харилцан тохирч


шийдэх бөгөөд эс шийдэлд хүрсэн тохиолдолд Монгол Улсын холбогдох хууль


тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


 mГэрээ байгуулсан:
Ашигт малтмадын газрыг төлөөлж:


эзэмшигчииг төлөөлж:


il Л , •*- ЛГ '1/ *5 i.i алс”ХХК-ийн захирал


Уул


дарга.... ....(Ц.Даваацэрэн) У?Шр- (Ц-Мянганбаяр)
I


I


<П87 £

Улаанбаатар хот


2012 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр
fee


Танилцсан:


УУСХ-ийн ТБОТ-ийн дарга ])А./Ү1 Б .Элбэгзаяа
Боловсруулсан:


УУСХ-ийн мэргэжилтэн Д.Маасүрэн


 79


АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮИЛ АЖИЛЛАГААНЫ


ГЭРЭЭНД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
2014 оны 12 дүгээр сарын 15-ны өдөр Улаанбаатар хот


Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж


мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу шинэчлэн бүртгэл


хийгдэж байгаатай холбогдуулан нэг талаас Ашигт малтмалын газар /цаашид АМГ гэх/,


нөгөө талаас Өмнөговь аймгийн Мандаловоо сумын нутагт орших Мушгиа худгийн газрын


ховор элементийн бүлэг ордын XV-012396 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч


“Мушгиа худаг металс” ХХК-тай байгуулсан № АӨҮАГ-2012/55 тоог гэрээнд дараах


нэмэлт өөрчлөлт оруулав.


Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хавсралт нь үндсэн (№АӨҮАГ-2012/55) тоот


гэрээний салшгүй хэсэг байна.

1. Өмнөговь аймгийн Мандаловоо сумын нутагт орших Мушгиа худгийн газрын ховор


элементийн бүлэг ордын талбайн ашигт малтмалын хайгуулын XV-012396 тоот тусгай


зөвшөөрлийн хугацаа 2015 оны 05 дүгээр сарын 15-ны өдөр дуусгавар болно.


2. Тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг үндсэн гэрээ байгуулах үед мөрдөж


байсан хуулийн дагуу төлөх буюу төлбөрийн хэмжээ 1 гектар тутамд 1.5 америк доллар


байна.


3. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны тухай гэрээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн


2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр орсон нэмэлт өөрчлөлтийг мөрдөж ажиллана.

4. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээнд оруулах энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг


2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө баталгаажуулж, тусгай зөвшөөрлийн


хавсралтанд шинэчлэн бүртгүүлсэн тухай тэмдэглэгээ хийлгэнэ.
Г 1 Тусгай зөвшөө


Ашигт малтмалын газрыг төлөөлж: төлөөлж:


Уул уурхайн хэлтсийн дарга йн захирал


~ ? ... С.Баттулга нганбаяр


 Тусгай зөвшөөрлийн


Ашигт малтмалын газрын дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Кадастрын хэлтэс ТЗ-ийн дугаар: XV-012396
Улс: Монгол Е-мэйл: tsedaa@yahoo.com


Захирлын овог, нэр Цэвээнжав МянганбаярЭзэмшигчийн хаяг:
Гудамж: "Их үүсгэл" ХХК-ийн байр Шуудангийн хайрцаг: 264


Хот: УБ хот ZIP код: 21


Аймаг/ Хот: Улаанбаатар


Сум/ Дүүрэг: Баянгол

Баг/ Хороо: 20

ТЗ-ийн солбицол:

Олон Уртраг Өргөрөг


өнцөгт It град МИН сек град мин сек

Ех1 1 104 3 31.1 44 24 21.46

Ех1 2 104 3 31.1 44 21 46.46

Ех1 3 104 1.09 44 46.46


0 21

Ех1 4 104 0 1.11 44 22 44.47

Ех1 5 104 1 11.1 44 22 44.47

Ех1 104 44 23 49.48


6 1 11.1

Ех1 7 104 0 1.11 44 23 49.48

Ех1 8 104 0 1.11 44 24 21.48
Хэвлэсэн огноо: 2015.10.08 11:39


 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ

ДУУСГАВАР БОЛСОН ТУХАЙ АКТ № 2015/13Нэг талаас АМГ, нөгөө талаас Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын нутагт орших


Мушгай худгийн газрын ховор элемент ордын XV-012396 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч “Мушгай худаг металлс” ХХК-тай харилцан тохиролцож 2012 оны


05 дугаар сарын 17-ны өдөр байгуулсан №АӨҮА-2012/55 тоот гэрээний үйлчлэх хугацаа


дууссан тул Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах журмын бЛ.З-д заасны


дагуу ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээг дуусгавар болгов.
ГГСИЙН


:.бат#улга2015 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр