Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 ы
АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ


ГЭРЭЭ


№ АӨ Ү А-2012/15/к?


&01А.0 9-0>l] '

Ероихийзүйл

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийг үндэслэн нэг талаас Ашигт


Малтмалын Газар (цаашид АМГ гэнэ), нөгөө талаас XV-006155 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч Улаанбаатар хотын Үндэсний татварын ерөнхий газарт бүртгэлтэй, аж

ахуйн нэгжийн 9011140117 тоот гэрчилгээ, 5205107 регистрийн дугаартай “Гутайн даваа”


ХХК (цаашид Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэнэ) нь Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын


2012 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 078 тоот тушаалааар батлагдсан Ашиглалтын өмнөх


үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах журмыг үндэслэн Хэнтий аймгийн аймгийн Батширээт,


Биндэр сумын нутагт орших Гутайн алтны судлын төрлийн ордын ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны үеийн хийгдэх үндсэн ажлуудын хэмжээ, түүнийг хэрэгжүүлэх үе шат, хүлээх


хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг.Гэрээний нөхцөл, хугацаа


1. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараахь ажлыг


хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:


a. Ордын нөөцөд тулгуурлан ТЭЗҮ боловсруулах;


b. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх;


c. Гүйцээх хайгуулын ажлыг хийх;


d. Ордын гидрогеологийн нарийвчилсан судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар


хийлгэж ус ашиглах дүгнэлтийг гаргуулах;


e. Технологийн туршилтыг дахин хийлгэх;


f. Баяжмалд дагалдах бусад ашигт малтмалыг тодорхойлох;


g. Орд ашиглах бэлтгэл ажил болон уурхайн барилга байгууламж барих;


2. Орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 2013 оны 12 дугаар сарын 30-ны дотор

АМГ-т ирүүлнэ.


3. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх ажлыг 2013 оны 08 дугаар сарын 30-ны дотор


ЭБМЗ-д хүргүүлэн дүгнэлт гаргуулсан байна.


4. Гүйцээх хайгуулын ажил хийх ажлыг 2013оны 10 дугаар сарын 30-ны дотор хийх.


5. Ордын гидрогеологийн нарийвчилсан судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж ус


ашиглах дүгнэлтийг гаргуулах ажлыг 2013 оны 08 дугаар сарын 30-ны дотор хийх.


6. Технологийн туршилтыг дахин хийлгэх 20 оны 08 дугаар сарын 30-ны дотор хийх.


7. Баяжмалд дагалдах бусад ашигт малтмалыг тодорхойлох ажлыг 2013 оны 08 дугаар сарын


30-ны дотор хийх.


8. Хэнтий аймгийн аймгийн Батширээт, Биндэр сумын нутагт орших Гутайн алтны судлын


төрлийн ордын ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааг 2014 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр


дуусгавар болгоно.


Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг


1. Улсын төсвийн херөнгөөр хийсэн эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын ажлын зардлыг улсын


төсөвт нөхөн төлөх гэрээг орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаас


өмнө Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу байгуулсан


байна.


2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд


ашиглалтын үед хийж гүйцэтгэх дараахь ажлын зөвшөөрлийг авсан байна. Үүнд:


a. Газар эзэмших зөвшөөрөл, гэрээ;


b. Усны гэрээ;


c. Уурхайн шав тэмдэг тавих;


3. Ордыг ашиглах, эрдсийг баяжуулах, боловсруулах үед хэрэглэгдэх химийн бодис


ашиглах зөвшөөрлийг авсан байна. Үүнд:


4. Атттигт малтмалын тухай хуулийн 48-д заасныг үндэслэн АМГ-ын даргын 2009 оны 411


дүгээр тушаалаар батлагдсан АМГ-ын ГСХ-ийн “Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл бүхий талбайд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын жилийн тайлан хүлээн авах.


хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг тооцох” дотоод зааврын дагуу жил бүрийн 2 дугаар


сарын 15-ны дотор хайгуулын ажлын тайланг ГСХ-т хүргүүлж хайгуулын ажлын доод


хэмжээг баталгаажуулж, хуулбарыг гэрээний биелэлтийн тайлангийн хамт гэрээ хүчин


төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ( 1 ) жил гутам УУСХ-т ирүүлнэ.


5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний биелэлттэй холбоотойгоор АМГ-аас үзлэг,


шалгалт хийж байгаа төлөөлөгчдөд холбогдох баримт, бичгүүдтэй танилцах боломж олгон,


үйлдвэрлэлийн талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


б.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтээ АМГ-т бичгээр гаргаж болно.


7.0рд ашиглахтай холбогдсон баримт бичгийг Монгол хэл дээр үйлдсэн байна.


8.Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд гарч байгаа зардлуудыг татварын албанд


тушаасан тухай мэдэгдлийг тайланд тусгасан байна.


9.Энэхүү гэрээг гэрээнд заасан нөхцлөөс өөр хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.


Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын эрх, үүрэг


1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний биелэлтийн талаар болон ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны явцын тухай мэдээлэл авах шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд энэ тухай


хүсэлтийг бичгээр хүргүүлнэ.


2. Энэхүү гэрээний заалтуудад өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн


саналын авсан байна.


3. Гэрээний заалтуудын биелэлтэд үзлэг, шалгалт хийх хүсэлтээ бичгээр хүргүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хариуг бичгээр хүргүүлнэ.


5. Энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн саналыг


бичгээр авсан байна.


Дөрөвдүгээр зүйл. Бусад зүйл.


1. Энэхүү гэрээнд АМГ болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид гарын үсэг зурсан


өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний биелэлтийг ордыг ашиглалтанд хүлээн авсан комиссын дүгнэлт, шийдвэр


(гэрээний заалтууд бүрэн биелсэн акт)-ийг үндэслэн гэрээлэгч талууд хамтран дүгнэж акт


үйлдэнэ.


3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд


гарах үр дагаврыг бүрэн хариуцна.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний биелэлтийг АМГ-тай хамтран дүгнээгүй


тохиолдолд ашигт малтмалын XV-006155 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг бусдад


шилжүүлэхийг хориглоно.


 5. Гэрээг 3 /гурав/ хувь үйлдсэн бөгөөд 1 /нэг/ хувийг АМГ-ын Уул уурхайн асуудал


хариуцсан нэгжид, 1 /нэг/ хувийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, 1 /нэг/ хувийг кадастрын


бүртгэлийн төвийн архивт тус тус хадгална.


6. Энэхүү гэрээний биелэлттэй холбогдон гарах маргааныг гэрээлэгч талууд харилцан тохирч


шийдэх бөгөөд эс шийдэлд хүрсэн тохиолдолд Монгол Улсын холбогдох хууль

тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


Гэрээ байгуулсан:


f"
Улаанбаатар хот

Г


 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ № АӨҮА-2012/15/80 TOOT ГЭРЭЭГ


СУНГАХ ТУХАЙ ХАВСРАЛТ №1

Нэг талаас АМГ, нөгөө талаас Хэнгий аймгийн Батширээт, Биндэр сумдын нутагт


орших Гутайн алтны үндсэн ордын XV-006155 тоот хайгуулын тусгай зөвгаөорол эзэмшигч


“Гутайн даваа” ХХК харилцан тохиролцож байгуулсан 2012 оны 09 дүгээр сарын 04-ний


едрийн № АӨҮАГ- 2012/15/80 тоот гэрээний хугацааг супгах тухай албан хүсэлтийг тус


компаниас ирүүлсний дагуу судалж үзэн Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2012 оны 04


дүгээр сарын 19-ний өдрийн 078 тоот тушаалааар батлагдсан Ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны гэрээ байгуулах журмын 5.3 зүйлийг үндэслэн 2015 оны 08 дугаар сарын 12-


ны өдор хүртэл сунгав.


Цаашид ашиглалгын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хувьд “Ашигт малтмалын


тухай1' хууль болон бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллахыг үүрэг болгов.


Энэхүү хавсралт нь № АОҮАТ-2012/15/80 тоот үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй


болно.

2013 опы 09-р сарын 17-ны өдөрБоловсруулсан:


ТҮТ-ийн мэргэжилтэн Д.Маасүрэн


 S6

АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ


ГЭРЭЭНД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
2014 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хот

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж


мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу шинэчлэн бүртгэл


хийгдэж байгаатай холбогдуулан нэг талаас Ашигт малтмалын газар /цаашид АМГ гэх/,


нөгөө талаас Хэнтий аймгийн Батширээт, Биндэр сумдын нутагт орших Гутайн алтны

үндсэн шороон ордын XV-006155 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч


‘Тутайн даваа” ХХК-тай байгуулсан № АӨҮАГ-2014/15/80 тоот гэрээнд дараах нэмэлт


өөрчлелт оруулав.


Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хавсралт нь үндсэн (№АӨҮАГ-2014/15/80) тоот


гэрээний салшгүй хэсэг байна.

1. Хэнтий аймгийн Батширээт, Биндэр сумдын нутагт орших Гутайн алтны үндсэн ордын


талбайн ашигт малтмалын хайгуулын XV-006155 тоот тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015

оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр дуусгавар болно.


2. Тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг үндсэн гэрээ байгуулах үед мөрдөж

байсан хуулийн дагуу төлөх буюу төлбөрийн хэмжээ 1 гектар тутамд 1.5 америк доллар


байна.
3. Ашигдалтын өмнөх үйл ажиллагааны тухай гэрээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн


2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр орсон нэмэлт өөрчлөлтийг мөрдөж ажиллана.

4. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээнд оруулах энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг


2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө баталгаажуулж, тусгай зөвшөөрлийн


хавсралтанд шинэчлэн бүртгүүлсэн тухай тэмдэглэгээ хийлгэнэ.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг төлөөлж:


“Гутайн даваа” ХХК-ийн захирал


L................Ц.Цэрэнжав


 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ


ДҮГНЭСЭН ТУХАЙ АКТ № 2015/09

2015.06.15

Нэг талаас АМГ, нөгөө талаас Хэнтий аймгийн Батширээт, Биндэр сумдын нутагт


орших Гутайн алтны шороон ордын XV-006155 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг


эзэмшигч “Гутайн даваа” ХХК харилцан тохиролцож байгуулсан 2012 оны 09 дүгээр


сарын 04-ний өдрийн №АӨҮА-2012/15/80 тоот гэрээний биелэлтийг хамтран дүгнэвэл:


1. Ордыг ашиглах ТЭЗҮ-ийг боловсруулах ажил:


Хэнтий аймгийн Батширээт, Биндэр сумдын нутагт орших Гутайн алтны шороон


ордыг ил аргаар ашиглах техник-эдийн засгийн үндэслэлийг төсөл боловсруулагч “Пауэр


Опен Пит” ХХК-иар боловсруулан 2013 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр ажил гүйцэтгэх


гэрээ байгуулан ажиллаж байна.


2. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг батлуулах гэсэн ажлын хүрээнд:


БОНХЯ-ны 2012 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 2012/Z005 тоот Байгаль орчны


нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлттэй байна.


Иймд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.6.1-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл


авсны дараа Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг боловсруулах ажлуудыг хийх


боломжтой гэж үзэн гэрээний үүргээ биелүүлсэн талаарх баримт бичгийг үндэслэн гэрээг


хамтран дүгнэв.Боловсруулсан:


УУХ-ийн мэргэжилтэн