Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 “ЭРГЭЛ Х1Г ТАЛБАЙД ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛ. АШИГЛАЛТЫН


ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТАЛААР АШИГГ МАЛТМАЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР


БОЛОН “СМАРТ ОЙЛ ИНВЕСТМЕНТ ЛТД" КОМПАНИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭ
2016 оны 9 дүгээр сарым 9-ний ьдөр байгуулав


 2

‘ЭРГЗЛ XII- ТАЛБАЙД ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛ АШИГЛАЛТЫН


ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЗХ ТАЛААР АШИГГ МАЛТМАЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР


БОЛОН “СМАРТ ОЙЛ ИНВЕСТМЕНТ ЛТД” КОМПАНИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭ
Эиэхүү Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг нэг талаас Ашигт магтмал газрын тосны


газар(цаашид "төрийн захиргааны байгууллага' гэх). нөгөө талаас “Смарт ойл


инвөстмөнт лтд" компанийн (цаашид "гэрээлэгчв гэх)-ийн хооронд (иаашид хамтад нь


“Талууд" гэх) 2016 оны 9 дүгээр сарын 9-мий өдөр Улаанбаатар хотноо байгуулав


Талууд газрын хэалий болон гадаргуу дээр байгалийн байдлаараа оршиж


байгаа газрын тос нь Монгол Улсын төрийн емч болохыг хүлээн зовшөорч.


Гэрээлэгм нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль


тогтоомж, энэхүү гэрээний дагуу газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг


эрхлэх эрмэлзэлтэйгзэ илэрхийлж газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл


ажиллагааг эрхлэх санхүүгиЙн болон мэргэжлийн чадвартай болохыг нотолж;


Тэлууд дараах эуйлийг хэлэлцэн тохиролцов:
1 дүгзэр зүйл Нийтлэг үндэслэл


1.1. Энэхүү гэрээний зорилго нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль


тогтоомжийн хүрзэнд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрыи тосны хайгуул


ашиглалтын үйл ажилл iraa эрхлэхтзй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршиио

1.2. Гэрээлэгч мь энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр байх хугамаанд гэрээний


салшгүй хэсэг болох *А", “Б" хавсралтаар тодорхойлсон талбайд тусгай эөвшөөрөл


авсны үндсэн дээр газрын тосны хайгуул ашиглалтын үйп ажиллагааг эрхлэх эохийг


эдэлнэ.


1.3. Гэрээлэгч нь нэгээс дээш хуулийн этгээдээс бүрдэж байгаа нөхиөлд

гэрээлэгч бүр энэхүү гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ хариуцан биелүүлэх богөөд


хэрэв гэрзэлэгчид үүрг^э хамтран биелүүлэх бол хамтын хариуцлага хүпээнэ.
2 дугаар зүйл.Нэр томъео


2.1. Энзхүү гэроэнд тодорхойлсон дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар

ойлгоно

2.11 “дагалдо/ хий" гэжтүүхий тосонд ууссан, дагалдан илэрсэн хийг


2.1.2. "армз-лснгф зарчим' гэж гэрээлэгч аливаа гэрээг гуравдагч этгзэд

(үүнд гэрээлэ™ийн өөрийн салбар мэгж эсхүл эзэмшлийн


 3

хамааралтай буюу өерийн эх <01/паниуд бслон тздгээриин салбар мэгжүүд


хамаарна)-тэй байгуулах тохиолдслд дараах нөх1,өпийг баримтпахыг хэлмэ


2.1.21 газрын тоснь унийг зах зээлийн үнзэс бууруулсан эсхүл


бууруулахад чиглэсэн аливаа үгсэн хуйвэлдсан шинжийг агуулаагүй байх


2.1.2.2 аливаа бараа ажил үйлчилгээг зах ззалийн үнээс дээгүүр


үнэлэхгүй байх;


2.1.2.3. төлборийг чөлөөтэй хөрзөх валютааэ хийх

21.3. ‘алборлосон гаэрыи гос" гэж гэрээт талбайгаас олбсрлсж


борлуулахаар хүргэлтийн цэг дээр хөндленгийч зрх бүхий байгууллагын хэмжсэн


нийт тосыг;


2.1.4. 'хнналгын цзг* гэ* гаэрын тосны олборлслтыь бслон борлуулаптын


хэмжилтийн талаар маргаан гарсан тохиолдолд түүмийг хянан шалгах зормлгсор


төрийн захиргааны Оай*ууллагаас тогтоосон цэгййг.


2 1.5. "баррель’ гэж 1,01325 барын агаарын даралтын дор Фаренгейтын

жаран (60) хэмийн д/лаанд байгаа буюу тийм нөхцелд тааруулсан 158 987 ли*рийн


хэмжзэг.

2.1.6. *тата». оуулгалтьв* толовлөгөө" гэж бүтэзгдэхуүн хуеаах гэрээний


хугацаа дуусгавар болж, гэрээг цуцлах үсд гэрээлэг-оэс байгаль орчныг бүрэн гуйцэд


нөхөн сэргээх. барьсан барилга байгууламжийг татан буулгах. нүүлгэн шилжүугэхтэй


холбсгдсон үйл ажиллагааны дэс дараалал ажлын төрөг. хэмжээ. хэрэгжүүлэх


хугацааг тусгасан бэпимт бичгийг;


2.1.7. ‘гэрэз байгуулсан ©двр" гзж төрийн захиргааны төе байгууллагаас


хайгуулын тусгай зөн>.иеөрвл олгосои өдрийг


2.1.8. “гэрээт жил" гэж гэрээ байгуулсан өдөр буюу дараагийн жилийн уг


өдрөос эхлэн тооцсон дараалсан хуанлийн 12 (арваи хоёр) сарын хугадааг


2 1.9. тэрэаг талбай" гэж гэрээний хавсралт “A”. “Б"-д тодорхойлсон талбайг


хзлнэ Гэрээт талбайн хэмжзэ нь буцаасан талбайн хзмжээгэзр еөрчпөгдөнө


2.1.10. “талбай буцааж егех* гэж гэрээний дагуу ^эрээлэгчээс сайн дураар


буюу гэрээний дагуу гзрзэт талбай" бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн оуцаахыг:


2 111 "тас-в гэж газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны


тодорхой үе шагаид хийгдэх ажлын телөвлөгөөний мөнгөн илэрхийллийг;


2.1.12 'хайгуулын ажлын доод хэмжээ" 'эж энэхуү гэрээний 7.2-т заасан


хайгуулын ажил болон хайгуулыи хугацааг сунгахад г/йцэтгэх ажлыг


2.1.13. "үнзлгэзний талбай гэж үнэлгэзний хөтөлбөрийн дагуу үнэлгээ хийх


нь зүйтзй гэж Талуудын узсэн геологийн нэг буюу хэд хэдзн бүтэц буюу илрэлийг


 4

2.1 14 ~үиэ;:~эгний хетөл*:өр эж нээлтийм цсоногоор ллрүүлсэ* байгалиин


агууламм мь үд аштай иээлт бслох зсэхлйг тсдорхойлох эздилгоор хийх ажгыь


төлөөлогөөг


2 1 15. “хуанлийн сар“ гэж аргын тооллын 12 (арван хоер) сарын 1 (нэг) нь


бөгөөд эмэ нь тухайн сарын эхний өдрөөс эхлэ* суүлчийн өдрийг дуустал


үргэлжлэхийг


2 1 16. “хуанлийн улирал гэж а/.нэг. хоер гуравдугаар cap; б/ деров тав


зургадугаар cap. в/ долоо, найм. осдүгээрсар: г/ арав арваи нзг арван ховрдугаар


cap ээрэг aprbiH гооллын упирлын нэгийг,


2.117 'хуаллийн жил“ гэж аргын тооллын ‘ дүгээр сарын 1-ид эхэлж 12


дугэар сарын 31-нд дуусах 1 (мэг) жилийг.


2.2 Дзэр д,рдсанаас бусад нэр томьеог Газрын тосны тухай хуульд


хэрэглэсэн утгаар сйлгэно.

3 дуга^р зүйл. Төрийн захиргааны байгууллагън чиг үураг


3.1 Энэхүү гзрэзтэй хопбогдуулан төрийь захиргааны байгууллага дараах чиг


үүргийг хэрэгжүүлнз


3/ 1 газрин осмы тухай хууль стандарт дүрэм. журам, заавар богон


бусад холбсгдох хууль ^огтоомжиин хэрэосллтийг хангууган дэмжлэг үэүүлж хяиалт


тавих.

3.1 2 гзрээшй хэрэгжил' "э.1 хслбогдсом асуудлаар төрч-йн холбогдох бусад


байгууллагатай харил^ахдд дэмжгэг узүүлэх;


3 1.3 гэрээ 131ЧИЙН газрын тосны хайгуул ашиглалтын болон санхүүгийн үйл


ажиллагаанд хянал. Голих;


3.1 4 төрийн захиргааны төв байгууллагад урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн


дээр гэрээлзгчийн ^айгуул ашиг/ алтым үйл ажуллагааг хуульд заасан үидэсг.элээр


бүхэлд нь эсхүл хэсогчлэн түр хугацаагаар зогсоох;


3.1.5 энэхүү гэрээнд бопон Газрын тосны тухаи хууль. холбогдох бусад


хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг
4дүгээрзү лл Гзрээлэгчийн Эрх үүрэг


4 1. Энэхүү гз*»ээтэй холбогдуулан гэрээлэгч дараах зрх. уүргийг хэрэгжүүлнэ


4.1.1 Газрл,ч юсны тухай хууль холбогдох бусад хууль тоггоомж. эрх бүхий


баигууллагаас багалсан .азрын тссны хайгуул, аиыглалтын уйл акиллагаанд мөрдөх


дүрэм, журам стаи; зрт шаардлага болон энэхүү гэрээг дагаж мөрдөх


QLLUr


 5

4.1.2. газрьн -осны хайгуул аи^таптмн үйл ажуг.лагааг олои улсыч


стандартад нийцүүлэи -з/улж. те<ник технологи го--сг те»-*еремжийг гззрын тосыг


ур аи-игтай олборлох и.эардлагад нийцүүлэх:


4.1.3 гэрээниЙ биелэитий' жил 5үр гар'эж терийн захираан».


байгууллагаар дүгнүүлэх (эиэ нь гэрэзний хугацаа д>7сгаеар болсон эсхүл гэрээг


иуцлах тохиолдогд -.«өн эдил хамаариа;


‘4.1.3’ Ашиглалтын үед түүхий тосны дэлхийн эах эээлийн үнэ буурсны


улмаас төсөл үр аш/ггүй болсныг 1алууд хамтраи тсоцоолж баталгаажуулсан


тохиолдолд гэрзэлагч газрын тосны ашиглашын хугацааг түр зогсоох хүсэлтийг


холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх;


4.1 4 жил* нэгээс доошгүй удаа хайгүул ашиглалтыи үйл ажиллагзань


талаар төрийн эахиргааиы бейгууллагын тегвөгөлтэй жилийн ахлын уулзалт зохио


байгуулах:


4.1.5 нутаг д »асгэрт иь азрыи тосны хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаэ


явуулж байгаа орсн нугагт жилд иэгээс доошгүи удаа уугзалт зэхион байгуулж


өврийн үйл ажилшгааг сурталчла-i танклцуулж уупзал-тай холбогдон гарах заэдлыг


хариуцах

4.1.6 гэрэалэгч хоронш оруулалт. өмчпөлгэй холбоотой аливаа мэдээллийг


Засгийн газрын хусэлтээр гаргаж өгөх.


4.1.7. энэхуү гэрээний дагуу Газрын тосны тухай хуулийн 7.1.5, 7 1 5-д


зааснаас бусад өерт нсгдох газрын тосыг захиран зарцуулах.


4.1 8. гэрзэлэгчийн болон гэрээт талбайд ажиллаж байгаа ажиллагсад


хүидээр өвмюх. бог.галийн гамшигт нзрвэгдэх гэмт халдла1ад өртөх, иоцтой осолд


орох тохиолдспд to» эзгэгч Монгол Улсын Засгийн газраас дэмжпэг хүсэх,


4.19 гэрэз 1эг- газрын тосыг борлуулах зорилгооэ эвтомашинаар тэзвзр! э*


тохиолдолд хату, лучллттай автэ зам барих бвгеед шаардагда* хөрөнгий орд


ашиглах үйл гжш ; а-пы төлөвлогөөнд тусгах


4.1.10. Га.; ын госмы тухай хууль холбс'дех оусад хууль тогтоомж болон


энэхүү гэрээнд заасан зрх. үурэг
. 5 ду' iap зүйл Гэрээлэгч эрх үүрпэ бусдад шилжүүлэх


5.1 Гэрээг' бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний эрх уургээ бусдад иилхгуулж


болно


5.2 Б/тээгдэа/үн хуваах гзрээний эрх. үүргийг бусдад ^илжүүпэх тохиолдсгд


Газрын тосны тухэ> суулийн 14 дүгээр зүйлд заасьыг баримтаяка


 6

5 3 Гэрзэлэгч нь оүтээгдэхүүи хуваах гэрээний эрх үүргийг бүхлээр нь эсхүл


г/равны нэг б/юу түүнээс дээш хуоийг Засгийн газрын зөвшөөрөтүйгээр шилжүүлэх


эрхгүй6 дугаар зүйл Тагбай буцааж өгөх

6 1. Хайгуулын талбайг буцааж өгөх


6.1.1. хайгуулын нийт хугацаа дуусахад төрийн захиргааны байгууллага,

гэрээлэгчийн харилцан тохиролцсон ашиглалтын талбайгаас бусад бүх талбаиг


буцааи өгнө,


6 12. гэрэзлэгч нь хайг/улын талбайг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн буцаах

тохиолдолд байгэль эрчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх үүргэз холбогдох хууль


тогтоомжийн дагуу бүрэн биелүүлсэн байна
6.2. Ашиглашын 1элбай буцаажөгөх


6 2.1. газрыи тос, уламжлалт бус газрын тосны эрал, хайгуул. ашиглалтын


талбайг буцаам егөх, хүлээн авах журмын дагуу гэрээлэгч нь ашиглалтын талбаиг


хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаах хүсэлтээ төрийн захиргааны байгууллагад


хүргүүлнэ;


6.2.2. гэрээлэгч нь ашиглалтын талбайг хэсэг^лэм болон бүхэлд нь буцаах


тохиолдолд байгаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээх үүргээ бүрэн биелүүлсэь


байна,


6 2 3. гэрээлэгч нь ашиглалтын талбайд 12 (арөан хоёр) сарын гурш эсхул


давагдашгүй хүчин зүйлийн нелөөгөөр 24 (хорин дөрвөн) сарын хугацаанд


ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулаагүй, хүн амын эрүүл мэцц байгаль срчин мал


амьтанд моцтой хохирол учруулсан. байгаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээх үургээ


удаа дараа хэрэгжүулззгүй нь эрх бүхий байгууллагаар тоггоогдсон болон энэхүү


гэрзэнд өөрөөр эаагаагүй бол талбайг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаан өгнө.


6 3 Өөрийн хүсэлтээр талбай буцааж өгөх


6.3.1. гэрзэлэгч хайгуулын ажлыи доод хэмжээг бүрэн гүйцэтгэсэи


тохиолдолд талбайг бүхэлд нь эсхүл тодорхой хэсгийг өөрийн хүсэлтэзр буцаан өгч


болно. Ийнхүү сайн дураараа буцааж өгсөм хэсгийг энэхүү гэоээний 6.1-д заасиь


дагуу буцааж өгсвн талбайд оруулан тооцно;


6.3.2. гзрз.лэ ч нь хайгуулын үндсэн болои сунгалтын хугзцаанд хийх


ажлын досд хэмжзз! 'үйцэтгээгуй байх үедэз гэрээт галбайг бүхлээр нь сэйн


дураараа буцааж егох юхиолдолд уг талбайг буцааж өгехеөс 30 (гуч) аас доошгүй


хоногийн өмнө тухайн хайгуулын үе шатанд гүйцэтгээгүй ажилд ногдох төлберийг


Засгийн газар1 төлне.


6.4 Талбай буцааж өгехтэй холбогдон гэрээ дуусгааар оолохУ


r
7

6.4 1 гэрээт талбайн буцаан өгсөн тагбайн хэсгийн хувьд эмэхуү гэрээ


дуусгавар болно.


6 4.2 талбайг бүхэлд нь зсхүл хэсэгмлэн буцааж өгч байгаа иь гзрээлэ^ийг


татан буулгах үйл ажилла-аэны үүргээс чөлөелөхгүй.

7 дугаар зүйл. Хайгуул

7 1 Хайгуулын хугацаа. хайгуулын тусгай зөзшөөрөл олгох. сунгах


7.1.1 газрын тосны хайгуулын хугацаа нь гэоээ байгуулсан өдрөөс эхлэн


8 (найм) хүргэл жил байх бөгөед хугацаа- 3 үе шатаид ангилна. Нэгдүгээр ув шат


3 (гурав) жил, хоёрдугаэр үе шат 3 (гураа) жмл, гуравдугаар үе шат 2 (ховр) жиг


байна;


7.1.2 хайгуулын тусгай зөвшөерлийг хайг/улын хугацаагаар олгоно.


7 1.3. гэрэзлэгч нь Газрын тосны тухай хуулийн 18.2-т заасан баримт


бичгийг бүрдүүлж хайгуулын тусгай зввшөөрөл авах түхай хүсэлтээ төрийн


захиргааны төв байгууллагад гаргана;


7.1.4. хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг төрийн захиргааиы төө


байгууллага 2 хүртэл жилээр 2 (хоёр) удаа сунгаж болно Энэ тохиолдолд гэрээлэгч


Газрын тосны тухай хуулкйн 18 9-т заасан баримт бичгийг бүрдүүлж. тврийн


захиргааны байгууллагаар дамжуулан төрийн захиргааны төв байгууллагад хугацаа


сунгах хүсэлтээ хүргүүлнэ;


7.1.5. хайгуулын ажлын доод хэмжзэг гүйцэтгэх үүргээ xofcp буюу туүнзэс


дээш удаа биөлүүлээгүй тохиолдолд хайгуулын хугацааг сунгахгүй; /Үунд


гэрээлэгчийн буруутпй үйл ажиллагааиаас шалтгаалаагүй тохиолдолд уг заалт


хамаарахгүй/


7.1 6 гэрээлэгч ь хайгуулын хугацааг сунгах шаардлагагүй гэж үзвэг энэ


тухай терийн захиргааиы байгууллагвд хайгуулыи хугаиаа дуусахаас 30 (гуч)


хоногийн өмнө РИЭДЭГДЭНЭ.


7.2. Хайгуулын ажлын доод хэмжээ

7.2 1 гэрээгэгч нь энэхүү гэрээний хавсралт чВ"-д тодорхойлсноос багагүй


хэмжээний ажгыг жил бүр хийж гүйцзтгэнэ.


7.2.2. гэрээлзгч нь байгаль орчныг хамгаалах. нөхөи сэргээх ажилд гэоээний


хавсралт "Вч-д тусгаслч злрдлыг зарцуулна:


7 2 3 тухгн* ?лбайн геологийн нехцөл хайгуулын ажлыи үр дүнгээс


шалтгаалан ажлын д' од хэмжээный нэр терөл өөрчлөгдеж болох болоөч төлевлөсеь


харөмгө оруулалтын хэмжээ өерчлөгдөхгүй. Хавсралт В-д заасан хайгуулын ажлыг


хийж гүйцэтгэсэн тохиолдолд хайгуулын ахлын доод хэмжээг биелүүлсэн гэж үзнэ


ft#


7.3. Хайгуулын ажлын төлөелд'өө зөоөв батлуулах түүний гүйцзтгал


7.31. гэрээлэгч нь эхний жилийн хайгуулын ажлын төлөөлегео тө^вии*


бугээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан одрөес хойш 120 (нэг зуун хорь) хоиогийн


дотор. дараагийн жилзэс тухайн жилийн эхний улирэлд оагтаан гэрэат жилд


гүйцэтгзх хайгуулын ажлын нэр төрөл бүрээр наэийвчлан боловсруулж. төрийн


захиргааны байгууллагаэр батлуулна. Тухайн жилийн хайгуугын ажлын төлөвлөгөө


нь энэхүү гэрээнд тусгагдсан хайгуупын ажлын доод хэмжээнээс бэгагүй байма


7.3.2. гэрзэлзгч нь шаардла1атай тохиолдолд торийн захиргааны


байгууплагын зовшоорснэөр жилийн төсее. төлевлөгөөнд иэмэлт. өөрчлөлт оруугж


болно Нэмэлт. иорчлөлт оруулах төсвв, төлөвлөгоег төрийн эахиргааны


байгууллагад ирүүлсмээс хойш ажпын 15 (арван таа) хоногийн дотор батагна.


7.3 3. гэрозлэгч нь тухайн жилд гуйцэтгэх хайгуулын ажлын дорд хэмжэзг


гүйцэтгээгүй тохиогдолд Газрын тосны тухай хуульд заасаи хасиуцлага хүлээхээс


гадна гуйцэтгээгүй ажилд ногдох зарцуулагдаагүй хорөмгийг тухайн гэрээг жил


дууссанаас xohjj 30 rysj хонсгийн дотор төрийн захиргааны байгууллагад төлнө


7.3.4. гэрээпэгч нь хайгуулын үйл ажиллагааг олон улсын газрын тосиы аж


үйлдвэрт хэвшсэн мииглэг дэвшилтзт аргачлалын дагуу гүйцэтлэнэ Хайгуулын


цооногийн өрөмдло. ий! дараах тохиолдолд дууссанд тооцож зардлыг өртөг нехөх


зардалд оруулна:

7.3 4 1. өрөмдөх гүнд болон зсхүл зорилтот давхаргад хүрсэм;


7.3.4.2. нээлтийн цооног оолсон
7.3.4.3. өрем мь суурь чулуулап хурсэн

7.3 4 4 тврийн захиргаа-ны байгууллага нь өрөмдлагийн даөлгаврыг


биелүүлсэн гэжүзсэн


7.4 Нээлтийн болэн үнзлгээчий ажил


7.4.1 гэрээлэ;ж хайгуупын доонсгэос газрыи тос илэрснээс хойш 15 (аован


тав) хоногийн дотэр энэ тухэй терийн захиргааны бзйгууллагад мэдэ«дэж


бүрттүүлнэ


7 4.2. гзрзз. .зп» i азр=>н тсс илэрсэн талааэ бүрттүүлсэ* едэөэс хсй.и 9С <ер


хомогийн дотор уг цооногг туршипт судалгааны ажил гүйцэт'зн нэзлтийн цооног мөн


эсэхийг тодорхойлж т ^рийн зах.-.ргаань байгу/ллагад буртгүүлэх бөгвед газрын


тосиы нээлтийн цосиог бүртгэгдсэн тохиолдолд 90 (ер) хоногийи дотор үналгээний


хөтвлбөр. төслий! торийи захиргазны байгууллагаар батлуулна.


74 3. гэрээлэгч үнэлгээний хөтөл6өрт ажил дууссанаас хойш 90 (оо)


хоногийн дотор үн л гэзний ажпын тайланг төрийн захиргааны байг/уллагад ируүлнэ


7.4.4. ЦООНОСИ.1Н олборлслтын туршигтын хугацаа 180 (нэг зууь ная/


хоиогоос хэтрэхгү.1 бай**а


I
э

7.4.5. олборлилтын туршилгаар олбсрлосон түүхий тосыг худалдз*


экслортэлж болох бө'оод нөөц ашигласьы төлбэр. аииг- газрын тосны хэмжзэг


бүтээгдэхүүн хуваагтаар эохидуулна


7 5 Үр ашиггай нээлт

7.5.1. үнэлгээний ажлын үр дунд үр аиипай нээгт тогтоогдвол гэрээлэгч


15 (арван тав> хоногийн дотор төрийн захиргаань байгууллагад албан есоор


мэдэгдэх бөгөөд энэхүү мздэгдсэн өдрийг үр ашиггай нээлтийг бүртгэсэн едреөр


тооцно;

7.5.2. гэрээлэсч нь баялгийн үнэлгээ нбвмийн тооцоог төрийн эахир^аны


байгууллагаар хянуулан зохих шийдвэр гаргуулж. төрийн захиргааны төв


байгууллагын дэргэдзх Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлевр хэлэлцүүлнэ


7.5 3. гэрээлэгч нъ орд ашиггах үйл эжкллагааны 'өлөвлөгөөг тврийн


захиргааны байгууллагэар хянуулан төрийн захиргааны төв байгууллагын дзргздэх


Зрдэс баялгийн мэргэжлийн эөвлөлеөр хзлзлцүүлнэ;


7.5.4 төриин захиргааны төз байгууллага Эрдэс баялгийн мэргэжлийм


зөелөлийн дүгнэл1 зенлемжийг үндэслэн газрын тосны орд ашиглалтъи уйл


ажиллагааны төлөвлөгөег батална


7 5.5. гэрэзлэгч болои төрийн захиргаачы байгууллагын хүсзлтэзр көецийн


тооцоо. эдийн засгийн үнэлгээ газрын тосны орд а^лиггалтын үйл ажиллагзэиы


төлөалөгөөнд хөндгөнгийн байгууллага эсхүл шиижээчээр дугнэлт гаргуулахтай


холбогдон гарах зардлыг гэрээлэгч хармуцна.

8 дугаар зүйл Хайг/ул, а.иигяал“ын үйг ажиллагаа эрхлэн явуулах

8.1. Хөдөлмер хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа байгаль орчин


8.1.1. гэрэзлэгч нь газрын тосны хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагаачд


Газрын то.сны тухай хуулийн 8.1.9-т зоасан дүрмийг мөрдөж ажиллана

6.1.2. гзрзэлЭ1ч хөдөлмер хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа байгаль орчныг


хамгаалэх, нөхөн сзргээхгэй холбогдсон осол зөрчил гарсан тохиолдолд -ерийн


захиргааны болон хслбогдох байгүулла'ад нэн даруй мэдэгдэж. уг зөрчлийг арилгах


арга хэмжээг шуурхай аьна;


8.1.3. гэрззлэгч нь үйл ажиллэгаагаа эхлэхээс өмне байгаль орчинд

нөлөөлөх байдлыи нарийвчилсан үнэлгээ хийлгзж үнэлгээч-ии ажлын тайлангийн эх


хувийгтөрийн захиргааны байгуулпагад хүлээлгэн өгнө;

6.1 4. байгапь орчныг хамгаалах иөхөм сэргээлт хийх. хайгуул, ашиглаг^ын


барилга байгууламжийг татан буулгахад шаардагдах хөрөнгийг орд ашиглах үйл


ажиллагааны төлөзлөгеөнд тусгана


 1C

8.1 5. гэрээлэгч нь хайгуул ашиглалтым үйл ажиллагааны явцад »үүх. ^


со€лым олдеор. эд өлгийм эүйл илэрсэн тохиолдопд тухэйн газарт явуулж байгаа үйл


ажиллагаагаа эогсоои. мэн даруй хопбогдох байг/улгагад мэдэгдэнэ


8.2. Бараа ажил үйлчилгээ, сургалт. хөделмөр эрхлэлт


8.2 1. гэрзэлэгч өөрийн үйл ажиллагаанд шаардагдах бараа. ажил


үйлчилгээ худалдан ааах. туслан гүйцэ^гэгч сонгохдос Монгол Улсад бүртгэлтэй


та~вар төлвгч аж ахуйи мэгжид тэргүун ээлжинд даауу эрх олгоио


8.2 2 гэрээлэгч энэхүү гэрэзний 8 2 1-д заасаи үүргээ биелүүлэх боломжгүй

тохиолдолд төрийн захиргааны байгуулпагад зохих бсоор мэдэгдэж мстолсноор


энэхүү үүргэзс бүрэи эсхүл хзсэгмлэн ^вгөөлөгдөж болно;


8 2.3 гэрзэлэгч ажиллагсдыг сонгон шалгаруулахдаа Мснгол Улсын

кргади.йг тэргүүн эолж^нд авч ажмллуулна Гзрээлэгч нь нарийн мэргэжмлтг.й ур


чадвар бүхий гадаадын ажиллах хүч мэргэжилтэ*(д Мочгол Улсад хедөлмөр эрхлэх


зевшөерел авах. сунгалт х/йлгэхдээ Ажиллах хүч гадаэдад гаргах гадаадаас


ажиллэх хүч мзргз>илгэн авах тухай хуулийн дагүу шийдвэрлүүлнэ


8 2 4 гэрээгэсч нь адил үнэлэмж бүхий ходөлмөрт ижил цалин олгох эарчим


баримгална


8 2 5 гэрэзиии дагчу үүрэгт ажлаа гүйцэтгэж яваад уйлдвэрлэлийн ослоор


хөдөлмөри/н чадвараа түр буюу бүлмөсөн алдсан тохиолдолд гэрэалэгч нь


ажиллагэдад хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тзтгэмжийн нөхөн төлбөрийг Монгол


Улсын хууль тоггоэмжийн дагуу төпнө


8 2 о гэрэзлэгч нь еорийн зардлаар Мочгол Улсын иргэдий^ сургах. дадга^а


хийлгзх за*/аар газр-iH госны аж үилдвэрийн бух шатгы бсловсон хүчин бэлтгзхэд


аихаарч ахиллана


8 3 Оператор ког/пани туслан гүйиэтгэгч

8 3 1. гэрзj/1314 мь гэзрьи тосны хайгуул, ашиглалгын үйл ажиллагааг


зөвхөн оператор ксмланиаэ даижуулан гүйцэтгэнз Гэрээлэгч оператор <омпаиитай


байгуулсан гэрээни.- нз лувийг гурийм захиргааны байг/уллагад ежө


8 3 2 гэрэзлзгч олератор компанийг бүрттүүлсэн болон өерчилсен


тохиолдолд тухай 5үр тарийи захиргааны байгууллагад мэдэгдзнэ.


9 3.3. хэрвэз гэрээлэгч нь Монгол Улсад бүртгэлтэй татвар толөгч бол өөрөө


олератор компанийк үүргийг хэрэгжүулж болно;


8 3 4. гэрээлэгч нь газрыь тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны

тодорхой хэсгийг гу йцз! гүүлэх туслан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах


ажиллагазнд төрийн з .хиг гээны байгууллагын төлавллийг самал вгөх эрхтэйгээр


оролцуулах бөгөс, /сг.ан гүйцэтгэгчтэй байгуулах гэрззний төслийг төрийн


захиргааны байгуулла ад урьдчилач танилцуулж хянуулна Гэрээлэгч нь өөрийн


салбар нэгу. эсхү » ззэмшлийн хвмааралтай ломпаниар газрын тосны хайгууп


олборлсл! нар.:. . к ,,, j. . ,ийн ажил, үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх давуу эрхтэй бегөөд


I


r
11

энэ тожиолдолд энэхүү гэрээмий 2.1 2-т заасан -»арчмыг баримшан гэрээ байг/улах


бөгөөд гэрзэний тослийг төрийн захиргааны байгууллагад урьдчилан танилцуулх


хянуулна;


8.3.5. туслан гүйцэтгэгчийн уйл ажилгагааны улмаас учирсан хохирлыг


Монгол Улсын Засгийн газрын өмнө гэрээлэгч хариуцна


8.3.6. оператор компани болсн туслан гуйиэтгэгч нь Комланийн тухай болон


Газрыи тосны тухай хууль. энэхүү гэрээнд заасан уүрсийг хулээнэ


8 4. Хамтарсэн хороо

8.4.1. газрын тосны асуудал эрхэлсэн теэийн эахиргаачы байгууллага болон


гзрэзлэгч нь бүтээгдэхүүн хузаах гэрээ байгуупсан өдрөөс хойш 180 (нэг зуун ная)


хоногийн дотор Хамтарсзн хэроэг байгуулна Хамгарсан хорооны гүйцэтгэх ахил


өжиллах журмыг тусгэй дүр^ээр зохицуулна Хамтарсан хорооиы дүрмийг гэрэзний


талуудын эрх бүхий төлөөлөл хамтран оатална

9 дүгээр зүйл. Ашиглалт

9 1 Ашиглаптын гусгай зевшөөрөл азах хугацааг сунгах


9.1.1 газрын тосны нөөцийг хүлэзн авах тухаи төрийн захиргааиы төв


байгууллагын шийдвэр гарсач өдрөөс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор гэрээлэл-


ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах тухай хүсэлт гзргаиа;


9.1.2. ашиглалтын талбайн хэмжээ, түүний хилийн заагийн булангиин цэгийн


солбицлыг гэрээлэгч нь төрийн захиргааны байгууллагатай хаоилцан тохиролцоно


9.1 3 гэрээлэгч ашиглалтын үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө ашлглалтым


тусгай зөвшөөрөл авэх бөгоод ашиглалтым хугацааг тусгай эөвшөерөл олгосон


өдрөөс эхлзн тооцно


9.1 4 гэрээлэгч нь Газрын тосны тухай хуулийн 24 4-т заасан баримт


бичгий' бүрдүүлсн1*й уидсэи дээр ашиглалтын тусгай зөвшөерөл авах тухай хүсэлтээ


төрийн захиргааны төн байгууллагад гаргана,


9.1.5. газрын тосны ашиглалтын хугацаа 25 (хорин тав) хүртэл жил байх


бөгөөд гэрээлэгч ашиглалтын хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд төрийн


захиргааны байгууллага 5 (тап) хүртзл жилзэр хоёр удаа сунгаж болно;


9.1.6. гэрзэлэгч Газрын тосны тухай хуулийн 24 5-д заасан баримт бичгийг


бүрдүүлзи ашиглал^ын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ төрийн


захиргааны байгууглагазр да^жуулан төрийн захиргааны тев байгууллагад


хүргүүлнэ:


9.1.7. газрэ!н тосны орд. газрын тосны хуримтлалтай хураагуур нь хоер

болон түүнээс дээ_и, ашиглалтын талбайн хил заагийг дамнан байрших тохиолдолд


гэрээлэгчид нь хамтран ашиглах гэрээ байгуулан ашиглалтыи нэгдсэн төсөв


твлөвлбгеө болов-руулж төрийн эахиргааны байгууллагаар батлуулна;


 12
9.1.8. гзрээлэгч нь энзхүү гэрээний 91 7-д заэсныг хэрэгжүүлэхээс


татгалзсаи тохлэлдолд Газрын тосны тухай хуулийн 25 6-д заасны дагуу


шийдвэрлзнэ.


9.2. Ашиглалтыч үйл ажиллагаа


9 2 1. гэрээлэгч ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон өдрвөс хойш 60


(жар) хоногийн дотор ашиглал-ын эхний жилийн төсөв. төлөвлөгөөг төркйн


захиргааны байгууллагаар батлуулна.


9.2.2. гэрэзлэгч шазрдгагатай тохиолдслд тэрийн захиргааны байгууллагыи


зөвшөөрснеер жилийн төсөз. телөвлөгөенд нэмэгт. өөрчлөлт оруулна.


9.2.3. гэрээлэгч ашиглалтын хобр дахь жилээс эхлэн тухайн жилийн


ашиглалтын тэсөз. төлөслөгөөний төслийг хуанлийн емньх жиг дуусахаас 90 (ер)


хоногийн өмнө төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ,


9.2.4. тухайн жилийн ашиглагтын тесөз телөвлөгеө нь 'Орд ашиглах үйл


ажиллагааны төлевлогөо" тэй нийцсон байна.


9.2.5. гэрзэлэгч зшиглзлтын тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 90 (ер)


хоногийн дотэр ашиглалтын талбайн хилийн хэмжилт х*йж шав тзмдэг таеих ажлыг


холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар гүйцзтгүүлнэ:


9.2.6. гс-рээлэгч бүтээн байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэхдзэ дэд бүтэц байгаль


орчны асуудлаар холбогдох 'өрийн захиргааны твв богон төрийн захиргааны


байгууллагаас зохих зовшөөрөл авна;


9.2.7. гэрээлэгч газрын тосны хураагуурт гэмтэл учруулахгүйгээр слборлолт


явуулна.

9 3 Дггзлдз хийн эшиглалт


9.3 1. горээлэгч гэрээт талбайгаас олборлосон түүхий тосыг дагалдан


илэрсэн болсн туүнд ууссан хмйг орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу


төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авсэны үндсэн дээр дотосд үйл


ажиллагаандза ашиглаж болно.


9.3.2. гэрсэлэгч ордын дотоод үйл ажиллагаэнд шаардагдах хэрэгцээиээс


илүү гарсан дагалдах байгалийн хийг худалдаж, экспортопж болох бөгөөд нөөц


ашигласны төлбөр. зшигт хийн хэмжээг бүтээгдэхүүн хүваалтаар зохицуулна


9.3.3. гэрээлэгч гзнэтийн ослоос бусад үед төрийи захиргааны байгууллагын


зөвшөөрөлгүйгзэр дагзлдах хийг бамбардахыг хооиглоно


9.4. Тзгон буулгал;


3.4.1. гэрээлэгчийн гэрээний хугацаа дуусгавар болох үед хэрэгкүулэх татан


буулгалты. tg; jrеө : “Орд аши"лах үйл ажиллагааьы төлөвлөгөө -ний нэг


бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд татан буулгалтын телөвлөгөенд байгаль орчныг


 13

бүрэн гүйцэд нөхөн сэргзэх богон хайгууг ашиглалтыч үед ашигласан ~сног


төхөөрөмж. техник хэрэгсэл. барьсан барилгз байгууламхийг татан буулгах нүүлгэн


шилжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажилгагааны дэс дараалэл. ажпь1н төрөл хэмжээ.


хэрэокүүлэх хугацаа. шаардагдзх хөренгө зэрзг асуудлыг тусгана


9.4.2. татан буулгалтын төлөвлегөбг шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэх


буюу төлөвлегөөнд нэмэлт. өөр-^лөлт оруулж болчо;


9.4.3. гэрээлэгч нь байгаль орчныг нөхөн сэргээх үүргээ бүрэн гүйцзд


биелүүлэх. хайгуул. ашиглалтын барилга байгуугамжийг -атан буулгах баталгаа


болгон тухайн жилийн хайгуулын эжлын хөрөнгө сруүлалтын


ашиглалтын уед гзрээлзг^ид ногдох ашигт газрын тоснь тэнцэх мөнгөн


хөрөнгийг f/онгол Улсад үйл ажиллагаа яауулдаг банкны эскроу дачсанд


байршуулна.


9.4.4. гэрээлэл- ьь төрийн эахиргааны байгууллагад байгаль орчны нөхөн


сэргээлт, хайгуул, ашиглэшын барилга байгуулзмжийг татан буулгах асуудлаар


тогтмол мэдээлэх үүрэг бүхий ажилтантай байна.


9.4.5 знэхүү гэрээний 17.1-д заасан хөрөнгийг Засгийн газар шилжуүлэн


авахаас тат-:лзса?г тохиолдолд гзрээлзгч компани нь татан буулгалтьг өөрийн


зардлаар гүйггтгэх бөгеод уг ззрдлыг өртөг нөхөгдөх зардалд тооцохгүй


9.4.6. гэрээлэгч хайгуул. ашиглалтын талбайд татан буулгагтын ажлыг


төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу явуулах бөгөөд холбогдох төрийн захиргаанэ; тэв


болон терийн ззхиргаэмы 5айгуулла“а. нутгийн удирдлэгын байгууллагын


төгөөллеес " ,'рдсэн кс.-.мсс 'птэн буулгалтьи ажлын үр дүнг хзгэлцсэний ундсэн


дээр татан буулгах үйл ахиллагааг дуусгавар болгон хүлээи авна

Аля^чугзрл эүйл Хэмжилт болон хэмжилтийн залруулга


10.1. . -зрь.п тоспы /з.лжилт хийхэд талууд дараах зүйлийг харилцан


тохиролцоно


10.1.1. газрын тосны олборлолтын тоо хэмжээ, чанарыг тодорхойлох арга.


аргачлал;


Ю.' 0. хүргзлтийн н байршил;

10.1 3 хэмжилтийн ^згаж хэрэгслийн төрөл,


Ю' ' YV"w,n7 хлчзлт, шалгалт;


Ю 1 5 хзг.тжилтийн алдааны залруулга;

10.1 3. бусзд.

10.2. " : тс -.мжилт, хэмжилтийн арга аргачлал. нэ-ж зэрзг


хэмжилттэй хэлбоотой асуудгыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулиа.


 14

10.3. Гэрээлзгчийн слборлосон газрын тосны хүргэлтийн цэгий^ төрийн


захиргааны 'Зайгууллага. г пээлэгч харилцан тохиролцож топооно Хүргэлтийн


цэгийн байр лын талазр т ууд 30 (гуч) хоногийн дотор юхиролиож чадахгүй бол


төрийн захи ааны байгуулл. гын нэрлэсэн газарт хүргэлтийн цэгийг тогтооно


10.4. /үргэлтийн цэг дээр хөндлөнгиич мэргэжлийн байгууллагаар хэмжилт


хийлгэнэ

10.5 Төрийн захиргаамы байгууллага хяналтын цэгийг тогтоож болно


10.6. ( ~5ог злтыч - лилт болон ашиглалтын явцад олборлосон газрын

тосыг хүргэг богон хгча; н цэг дээр хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэч төрийн


захиргазни байгуулпзгаа зөзшөөрел авсан эрх бүхий байгууллагаар


баталгаажууг :зн узмжих те; рөмжөөр хэмжинэ Хэмжих тэхөөрбмжийч бүрэн бүтэн


байдал, байигын хэвийч үйл зжиллагааг хангах. хяналт тавих зорилгоор хөндлөнгийн


мэргэшсэн б йгууг.лагыг гжиллуупах бөгөөд холбогдсх зардлыг гэрээлэ^ хэриуцна

10.7 Гзрэзлэгч хэмжилгийн үйл ажиллагаандаа өөрчлөлт оруулах тохиолдолд


төрийн захи; зны байг/уллзгад урьдчилан мэдэгдэж харилцан тохиролцоно


10.8. Г "•эг^гч у хэг 'х хэрэгспийг баталгаажуулах. хяналт тавих шалгалт

хийх үйп : 'илг г.ат Г\ ; -эогдсон бүх баримтыг хадгалах бөгөөд төрийн


захиргаз »•» Г с: рх Г •'иГ :йгууллага эдгээр баримттай танилцах эрхтэй.


10.9 X */ж1* .тийн зплр улга

10.9.1. хэрэв гэрээлэгч нь хэмжилтийн аль нэг багаж хэрэгсэлд тохируулга


хийх, засва; -,ах зсхүл соли::ь:г хүсвэл төрийн захиргааны байгууллага болон эрх


бүхий бс1гу ур 7...... I мэдэгдэж хянуулна Хэрэв хүргэлтийн цэг дээрх


хэмжих төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдсан буюу хэмжилт алдаатай


хийгдсэн '0 ■4rvr 71 ~сан хугацааг тоггоохдоо хэмжилт алдаатай болсныг


мэдсэн дс чө л хэмких тохоорөмжийг хянаж шалгасан өдрийн


хооронд 'х - |д -v -реэс эхлэнтооцнс:

' 9~ 'ааны байгууллага бүтээ^дэхүүн хуваах аливаа


хэмжилтзд лга. г хийх “р 'ул Хэрэв шалгалтаар хэмжипт нь олон улсын газрын


тосны car; > ..сэи ми. эг аргачлал болон стандартад нийцзхгүй болох нь


тогтоогд' :я эиГ 1эх1' v бгйг/уллага тодорхой ху'Э4аанд түүнийг залруулах


арга хэ»/ зз . - с шазрдэна. Гэрээлэ^ уг шаардла-ы: хүлээн авсан


өдрөөс х:й тог сон x’j .эаьд залруулах арга хэмжээ авч эхлээгүй. явц чь


удаашр----- п -зхиргааны байгууллага олборлолтыг зогсоож эрх


бүхий У' v !ээр хзмжилтийг хийлгэж зардлыг гзрээлэгчээр


төлүүл-

• S г:


■тгийн алдаатай байх үеийн олборлолтын үнэн бсдит


хэмжээг - тийг ззгруугах бүхий л аргэ хэмжзэ авна Гэрээлэгч


гүйцэтгэ' лр злзар терий- зэхиргааны байгууапагад албан бсоор


мэдэгд? чиг г- '1 байх үөийн мздээ. мэдээллийг шинэчлзн хүргүүлнэ

-*) / тусгагдсан бүх хэмжилтлйг '.01325 баоын агазрын


даралт- 'аран) хэмлйь нөхцөлд шилжүүлэн toolho


 15
1' дүгээр зүйл Байгалийн хий

11.1. Хг /) -4Н явцид байгалийн хийн агууламж илэрсэн тохиолдолд


гэрээлэгч тери; з. лргаэны Зайгууллагад ажлын 3 (гурав) өдрийн дотор мэдэгдэх


багөед төр^ик за иргаамы бзйгууллагаас тухайи гэрэзлэгчтэй байгалийн хийн


галаар тусзд гэ[ э байгуулж болно


11.2. Гс^ээг гч нь хайгуулын хугацаанд байгалийн хий хайх үүргээ


биелүүлээгүй Гол тухайн тплбайд байгалийн хийн чиглэлээр нээлттэй сонгон


шалгаруулалт: рлг <а.
12 луг ): п Т- л зардал. өртөг нөхөлт. бүтээгдэхүүн хуваалт


12.1,1 >з *огол"'ч төлбөр:

12.1.1 р*П' пэгч комлачи нь тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг Газрын тосны


тухай хуул» т зс лн*. лаг/'/ га г>* н тосны хайгуулын болон ашиглалтын үед жил бүр


төлнө. Гэр'^лэ к лани нь уг төлбөрийг гэрээт жил эхэлснээс хойш 60 (жар)


хоногийн дотор. ае .иид санх , ,;ийн жил эхэлснээс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор тус


тус төлөх бөгеед i зардлагатай тохиолдолд Төрийн захиргааны байгууллага нь


гэрээлэгчид - р лсс г й нотлох баримт гаргаж өгнө,

12. •if.: ]f. йн төлберийг гэрзэт талбайн хэмжээгээр төлнө


12.?. о лог ^ХӨГД^Х “ лодал болон өртөгт газрын тосыг тооцох:


12 .1. 1 OCI хайгуул. бүтээн байгуулалт, олборлолтын үйл


ажиллагаа i т >* зл 'ЭЙ ^ ^богдох бүх зардлыг гэрээлэгч хариуина:


12./ ‘ Гу "J • f '• i хзйгуулын ажлын нэгжийн үнэ энэхүү гэрээний


Хавсралт L if .'O' 'О ' этрэх тохиолдолд гэрээний 8.3.4-т заасны дагуу


сонгон шаг өртөг нөхөх зардлыг сонгон шал1 аруулалтын үнээр


тооцно.


12---.2 Ch. /хай хуулийн 32.3-т заасан өртөгт газрын тосны


хэмжээ нь 1 , IHc


12.2-. » •ЗГЧ -0.’ м нь өртөг иөхөгдөх зардлаа борлуулалт хийсэн


тухайн cap rr зсмш хувь хзмжээгээр нөхнө. Нийт өртөг нөхөгдөх


зардлаа нс ' »агийн хуанлийн саруудад шилжүүлэн тооцно


12 ийн өртьг нөхөгдөх зардлын үлдэгдэл тухайн сард


нөхөн авах . Гс ,'ЫН TOC а хэмжээнээс бага байвал зөрүүг ашигт газрын тос гэж


ҮЗЭЖ, ЭНЭХҮ4. !ы дагуу хуваарилна;


12 i үн а .х гэрээ дуусгавар болох эсхүл гэрээлэгчийн


хүсэлтээр v ’ лг г нөхегдөх зардлаас нөхөгдөөгүй үлдсэн хэсгийг


ГЭрЭЭЛЭГЧИ~


QjLf


I16
hi өэөнге оруугалт. өэтөг нөхөгдөх заэдал төлбөр,


и' з- hi элбер. өртө-т -азрын тос. adjMrr тоснь хуваарллалт,


урамшууг : зр ~ ■» ртгэл. тооцоо зэрэг холбогдсх тайлан мэдээг тэрийн


борлуул'


захиргаэ - Гс зсу курмын дагуу гаргаж өгч баина;

• э ■< дөх зардлыг төрийн аудитын байгууллагаар


баталгаэ ‘ х ээд гзрэслэгчийн эсхүл оператор компанийн тайлагнасан өртөг


нөхөгдөх V п алб • Scoop баталгаажуулаагүй тохиолдолд өртөг нөхөгдөх


зардалд т xr/s

12: J: I *0' ^Өр-

тегбөрийн хэмжзз хувь байна;
4 ал *гл; :• ы төлбөрийг нөви аи-игдасны төлбөр болон тусгай


зөвшөер . гтс. ; , ваарилзх зарцуулах журмын дагуу төлнө

12.' л с

i аи асны телбөр. өртегг газр».н тос. ашиг- газрын тос болон


Засгийн • тосыг борлуулах асуудлыг талууд харилцан


тохирол •

, өорт нсгдох тосыг мөнгөн хэлбэрзэр эсхүл тосоор


авч бол > лдолд энэ 'ухай гэрээгэгч компанид урьдчилан


мэдэгдэ ийдеэрлэнэ• зыг Монгол Улсын Засгийн газар болон гэрээлэгчнйн


ХООРОНД ; з:

in IH сард огборлосон гэрээт туүхий тосны өдрийн


дундаж с "С 0 баррелыэй тэнцүү буюу түүнээс бага байвал

: .сгийн газар <увь


хувь


/О лийн сард огборлосон гэрзэт түүхий госны өдрийн


дундаж с • S 5001 баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс их боловч


10000 ба-
/г • Сасгийн газарт <увь


хузь


1И.1Н сард олборлосон '-эрээт түүхий тосны өдрийн


дундаж 1о001 баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс их боловч


150С0 бг
у * Засгийн газаг, хувь


хувь


 17


зийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны едрийн


1 5 тух *'.н уа11


дундаж * збс )Н X' Н! 15001 баррельтэй тэнцүу буюу түунээс их байвал:


Мон /J С' < Дасгийн газар- хувь


эрэ ^ *д хувь


12 РЭЗГ Т ХИ1~ тосны өдэийн дундаж олборлслтын хэмжээг


тогтоохдоо хуа> 41 1 С£ эд олборлссон түүхий газрын тосны нийт хэмжээг


тухайн спрд • f • олт ; iy ica өдрийн тоонд хуваана.


' 2.5 .ги - рт ногдох ашигт газрын тосны орлогыг дараа сарын


15 (арва \ таг н отог . ч* •сөвт гөвлөрүүлнэ

12 5.7 зн 'ГГ.

12.С i т зууд гаг ih осны үнэлгээг тухайн хуанлийн сэрын өмнөх сард


дзлхийн зг 33 Д" иг чанарын -осыг чөлөөт валютаар худалдаалахад


хэрзглз он \ /НДС г юн ухайн зах зээлийн байршил газрын тосны зэрэглэл,


чанар. /са < ш ; ча1 .рыг харгалзан түүхий тосны үнийг тогтооно Үнэ


тогтоох аргг •ри н захиргааны байгууллага болсн холбогдох бусад


байгуул' га ' эг j, хэлэлцээрээр харилцан тохиролцож армэ-лемгф


зарчма: че рс р тооцно;


12 7. L 1 зс борлуулах, тээвэрлэхтэй холбогдсо* гэоззний


төслийг тө; л\\ 13ХИ{ .. \ Л байгууллагад урьдчилан танилцуул* харилцан


тохирол.:о» Ү зи д: • УУ. Зайгуулна


4 г О *.'И Т€ *:өр. өртэг' газрын тос. ашигг тосны хунаарилалт


1 тФ . хслбоотой эерүү гарглн -охиолдолд т.тууд зөрүүг


хэмжил # ггс


энэ гэрз *и; Г >1. V} годруулж залруулиа


1 д> 0 3. иуулал үйлчилгэзиий хөлс бусад төловр


П 1 г 1 “•» • га ын үсэг зурсны урэми:уулал


• • 1 зхэгсчээс хойш 6С (жаэ) хснсгиин доюр улсын


ТӨСӨВТ L Т слоорлслт эхлүүлсэн тохлолдогд олборлолт


л 3H1


эхэлс- 1м долларъи олборлслт эхэлсэн


өдрөөс гор улсын тьзва! шилжүүлнэ


13 3. ( зний /ргмшу/гаг


3/ зли нь огборлолт нэмэ-дүүлоий урамшууллыг


олборл чгийн сзрын дараагийн сард бэггзан дараах


хэмжэз ес не

• t


 18

юрлогтын хэмжээ 5001 бароелиас их гарсан


амдоллар:


ГОХИОЛД' иын хэмжээ 10001 баррелиас их гарсан


тохиолдс н ам доллар


|


яж олборлолтын хэмжээ 15001 баррелиас их гарсаи


тохиолдс: 13 ам.доллар;

13 . улал

нь сургалтын урамшуулал

дотор. ц


• нь гэрээт жил зхэлснээс хойш 60 (жар) хоногийн


ШМ эхэлснэзс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор төрийн


захиргаа» ы Зэ гь;н урамшууллыг төлне


13.1 \ уйл ажиллагааны дэмжлэг

ажиллаг '-ни нь төоийн захиргааны байгууллагын үйл


i ам долларыг жил бүр төлне:

дэмжлэг эни нь Төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны


гзрэзт жил эхэлснээс хойш 60 хоногийн дотор.


иаашид с jc хойш 30 (г/ч) хоногийн дотор төрийн захиргааны


байгуулг

12. , эх урамшуулал


: нь орон нутгийг хөгжүүлзх урамшуулал


^.ртолнө;


"л эрсн нутгийг хөгжүүлэх урамшууллыг гзрээт жил


эхэлсн:. I ^.этср, цаашид самхүүгийн жил эхэлснээс хойш 30


(гуч) хон күүлэх сацд төвлөруүлчз.


13 За I болгох бусад ашигтай нөхцөл.


12.

хелсийг -ш тсснь! тухай хуульд зэасан үйлчилгзэний
1*. с,йл. fy/здээ. ^айлач

1 мэдээ, тайлан


ашиглал- паны байгууллага нь гэрээлэгчийн хайгуул,

“йн хийж гүйцэтгэсэн геогоги. геофизик.
Цл
 1S

'ИДрОГС и петрофизик. лаборатирийн шинжилгээ зэрэг


хайгууг JV үйл ажиллагааны бүх мэдээллийн эх хувийг


ӨМЧИЛг

1 3? ; гуул, ашиглалтын ажлыч анхдагч мэдээ материал


үр дүныГ' гаамы байгууллагад өгье


гаа, боловсруулалт. тайлаг. лабораторийн туршилт

шинжилг У ‘О л ;уун дээж газрын тос, хий. ^ингэн болон анхдагч


МЭДЭЭ N* 31 : згааны байгууллагаас зөвшеөрөл авч Монгол Улсын


хилээр


1


1 Улсын хилээр нэвтрүулсэн газрын тос, хий шингэн


чулуун 1 үр дүн болон чулуун дэзж анхда^ч мэдзэ


материз ;ууссанаас хойш 90 (ер) хоногийн дотор төрийн


захиргс;, ЭГНӨ.

14 '.иллагааны тайлан

тус бүрээс олборлссон туүхий тос, хийн хэмжээ,


ЦООНС' 'оноглолын өөрчлөлг хөрөнгө оруулалт. засвар


үйлчиг /үлсзн бүртгэлийг хөтөлж. холбогдох мэдээлэл


тайланг у.лагад хүргүүлнэ

гтохөөрөмж барилга байгууламжийн мэдээлэл

айгуул. ашиглалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах


Р


автомаш ■ж, гиатериал түүхий эд сзлбэг хэрэгсзл. газрын


тосиы бү ср Монгол Улсад оруулж ирэхийн өмнө тэдгээрийн


нэр тө: ромжийн зурэг төсел гехникийн баримт бичиг.


нэок ү гааны байгууглагад гаргаж өгчө,

л Улсын нутаг дэвсгэрт барих барилга


байгуул ь тогтсомжийн дагуу барьж бай|уулах бөгөөд


тэдгээ; 5ар‘.‘мт бичгийг барилгын ажил эхлэхийн өмнө


барил->' ^д баршдг бичгийг басилга ашиглалтад хүлээн


авахын с гууллагад гаргажөгиө

' л. ! !ягтлан бодох бүртгэл"• нь газрын тосны хайгуул, ашиглалт. бүгээн


байгу’, п-ллагаанд хамаарах нягтлан бодох бүртгэлийг


холбс ; огэхүү гэрээний дагуу монгол хэл дээр


шаардл' 5и хзл дээр давхар хөтөлнө

холбост ь хөрөнгө оруулалт борлуулалтын орлоготой


~ ртгэлтэ/ аригжааны баикаар дамжуулан


гүйцэ^ г> лн тзйланд vr тод нээлттэй бүрэн тусгаиа


СЛ-'1


 и нь санхуугийн тайлан өртег нөхөгдех зардлын


тайлз төлбөр, өртөгт газрыг« тос ашигт газоын тосны


хуваэлт их журмын да"уу төрийн захиргааны байгууллагад


хүргүүл»

холбогдг и нь энэхүү гэрээний 15.2 1-д заасан тайлэн болон


нх байгуулагдсан өдрөөс хойш 5 (тав) жил эсхүл


хууль TO' нд хадгалах бөгөөд терийн захиргааны байгууллага


шаардг материалтай танилцаж болно


асзн тайлан мэдэзг Монгол Улсын хууль тоггоомж


боло» г н зөв бүртгэж, тайлагнаж байгаа байдалд төрийн


захирга: <яналт тавьж ажиллана


Ззйгу ллага нь төрийн захиргаань бзй^уллагатай


хамтран лан Глдох бүрт-элийи анхан шатны баримт болон


буса- !ДЗ*:гон өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан нөөц


ашиглг ын тос, ашигт газрын тосны хуваалтын тооцоог


шалга:


1512-т зэасан шалгалт хийх явцад тус гэрээний


хүрэ*: nv '.H байр. байгууламж, агуулах бслон албан


контс, - гдох албан -ушаалтнаас шаардлагагзй баримт


материа


ком.т т in* гзлтгай холбогдон арах зардлыг гэрээлэг^


" ' т малтмал илрэх. талбай давхцах


лзлтын хуацаанд газрын тос уламжлалт бус


газр&||. лтмал илрэх болон талбай давхцах тохиогдолд


Газрь 12 д тзар зүйл болон бусад холбогдох хууль


тогтс дЛйл:


д хоронгө өмчлөх болон шилжүүлэх


ЛЖУУЛЭХ


• ул, i зиглалтын үйл ажиллагаа явуулах зорллгоср


Монг *лж ир.он гсрзэлэг^ийн ^ехник тонсг гөхөөрөмж.


 6агаж хэрзгсэл бараа материал. ул хөдльх >өрөнгийг гэрээний хугацаа дуусгавзр


болохоос «мнө эсхүл д/усгавар болсн&. дараа омчлө> асуудлыг тзлууд харилцан


тохиролцож шийдвэрлэнэ,


17 12 гэрээлэгчийн газрын тосиы хайгуул. ашиглалтым үйл ажиллагаанд

зориулаи Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн өртөг hd мвхөгдсөн гехник.


тоног төхөөремж багаж хэрэгсэл. бараа материал түүхий эд. үл хөдлөх херөнгө нь


гэрээний хугацаа дууссаны дараа Засгийм газар тухайн талбайд хайгуул ашиглалтын


уйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх шаардлагатай бол нэмэгдэл төлбергүйгээр Монгол


Улсын өмч болнс


17 13 гэрээлэгчийн түрээсээр авч ашиглаж байгаа техник тоиог

төхөөрөмж. багаж хэрхсэл. бусад эд хөренгө уг гэрээний 17 1 1. 17 1 2 дахь заалтад


хамаарзхгүй

18 дугаар зуйл Татвар

18 1 гэрээлэг^ комланийн газрын тосны хайгуул ашиглалт бутээн байгуулалт


татан буулгалтын уйл ажиллагаа явуулахтай холбогдсон татвар. хураамж төлбөо нь


Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдегдөж байгаа болон шинээр батлагдсан хууль


тоггоомжийн хүрээид зохицуупагдана
19 дугээр зүйл Валют солилцооны эрх

19 1 Гэрээлзл* компани иь энэхүү гэрээний дагуу төлберийг ам доллартай


тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр төлнө


19 2. Гадаад валютыг худалдах буюу худалдан авахад Монгслбангиаас


тогтоосон тухайн өдрийч албан есны ханшаар монгол төгрегт шилжуүлэн тооцио
20 дугаар зүйл Гэрээг цуцлах

20 1 Энэхүү гэрзэг Газрын тосны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд зааснаас


гадна дор дурдсан үндэслэлээр төрийн захиргааны байгууллагаас гаргасан саналын


дагуу Засгийн газрын шийдвэрээр цуцална

20 1 1 гэрээлэгч гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 180 (нэг зуун ная) хоногийч


дотор хайгуулын ажлын төлөвлөгөө. төсөвт ажлаа эхлэзгүй


20 1 2. гэрээлэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргзэ биелүүгээгуй буюу удаа

дараа ноитой зөрчсөн. уг зөрчлийг арилгах талаар төрийн захиргааны байгууллагаас


тогтоож өгсөн xyrai4аанд арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгуй

20 1 3. Монгол Улсын Засгийн газар хууль болон энэхүү гэрзэний 20 1-д


заасны дагуу гэрээ цуцлах саналын талаар гэрэзлзгчид бичгээр мэдэгдсзнээс хойш


30 (гуч) хоногийн дотор гэрээлэгч нь дээрх зөрчлийг арилгаагуй буюу аоилгаж


эхлээгуй;_


 22

20.2 Гэрээг цуцалсаи тохиолдолд гэрээлэпч но тухайн гэрээт жилд ^ийгээгүй


ажлынхаа төлбөрийг төрийн захиргааны байгууллагад төлиө


20.3 Гэрээлэгч нь дараах үндэслэлээр гэрээг цуцлах саналаа терийн


зэхиргааны байгууллагад 9С (ер: хоногийн өмне бичгээр уэдэгдэнэ


20.3 1 газрын тосны аол*глалт явуулах нь эдийь засгийн уо ашиггуй гэж

узсэн;


20 3 2. нэг болон түүнээс дээш жил онц байдал. давзхаихүй хүчич зүйл


ургэлжилсэн тохиолдолд


20 4 Гэрээг цуцалсны дараа гэрээлэгч чь гэрээиий 17 1-д заасан зд херөнгөөс


бусад газрын тосны хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахад зсриулж


туоээсэлсэн буюу өөрийн өмчлөлд болон эзэмиилд байгаа эд хөрөнгөэ Монгэл


Улсын нутаг дзвсгэрээс гаргах эрх~эй


20.5 Байгаль орчинд бохирдсл үүсгэж ноцтой хохирол учруулсан байгалэ


орчныг хамгаалах. нөхөм сэргэзх уүргээ удаа дараа биелүүлээгүй нь эрх бухий


төрийн байгууллагаар тоггоогдсон бол гэрэзг цуцална Гэрээг цуцалсан нь байгаль


орчныг хамгаалах. иөхөн сэргээх үургээс чөлөөлөхгүй
21 нэгдүгээр зуйл Нөхөн төлбөр. даатгал

21 1 Нөхөнтөлбөр


21.1.1. гэрээлэгч компани хайгуул. ашиглалтын явцад худаг өөелжөө


намаржаа. хаваржаа. хувийн болон нийтийн зориулалгтай орон байр бусад барилга


байгууламж түүх соёлын дурсгалт зүйл зэрэг бусдь;н өмчлөл. эзэмшилд байгаа эд


хөрөнгөд хохирол учоуулсан бол хохирлыг нь бүрэн хэмжээгэээ нөхөн төгнө


21.1 2. гэрээлэгч компани нь энэхуү гэрэзний 21 1 '-д заасан баригга


байгууламж эд хөрөнгийг шилжүүлэн байэлуулахтэй хслосотой зардлыг бүрэч


хариуцна


21 1.3. гуравдагч этгээдээс гэрээлэгчийн явуулж байгаа газрын тосны


хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны талаар төрийн захиргаамы байгууглагад


гаргасан аливаа нэхэмжлэлтэй холбогдсон зардлыг гэрээлэгч хариуцна


21.2 Дааггал


21.2.1 энзхуү гэрээний дагуу гэрээлэгч олера-ор компзн* болон туслан


гуйцэтгэгч нь газрын тосмы хайгуул ашиглал^ бутээн байг/улалт татан буулгалтын


уйл ажиглагаа болон эд хөрөнгойг Монгол Улсь н хууль тотоомжийн дагуу Моигол


Улсын даатгалын компаниар даатгуулж болно


21.2.2. Монгол Улсын даатгалын эох бүхии комлани нь эиэхүү гэрээнай


21 2 1-д заасан даатгалыг хийхээс татгалзсан тохислдолд гэрээлэгч, оператор


хомлани болон туслан гүйцэ^гэгч нь төриин захиргааны байгуулла^тай


тохиролцсо^ы ундсэн дээр гздаад улсын даатгалын хуулийн этгээдэзр даа-гуулж


болно


21 2 3 дэатгалын эрх бүхий компани болон гэрээлэгч оператор компани


эсхүл туслан гүйиэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний хүчин төгелдөр байх


хугацаанд гарсан хохирлыг даатгаль н тухай хууль ^огтоомжийн дагуу иийдеэрлэнэ

22 дугаар эүйл Маргаан хянан шийдвэрлэх хариуцлага

22.1. Газрын тооы хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад үүсэх эд


хөрөнгийн болон бусад маргааныг Талууд хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэх


эрхтэй Хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэж мадаагүй тохислдолд Талууд гомдлоо


шүүх эсхүл Хонг Конгийн арбитрт гаргаж болно


22 2. Энэхүү гзрээтэй холбогдон гарсан аливаа маргааньх Монгол Улсын хууль


тсгтоомжийн дагуу хяман иийдвээлэнэ


22.3 Гзрээлэгч газрын тосны хайгуул ашиглалтын үйг ажиллагааны ^одорхой


хэсгуйг гүйцэтгүүлэхээр туслан гүйцэтгэгч сонгосон тохиолдолд тухайн туслан


гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан бух хохирлыг Монгол Улсын Засгийн


газрын өмнө гэрээлэгч хариуцна


22 4 Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээнд заасан үүргээ биелуүлээгүй болон хууло


тпгтоомжийг зөр^сөи бол Газрын тосны тухай хуулийн ЛС дүгээр зүйп бслон бусад


холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ

23 дугаар зүйл Онц байдал давагдашгүй хүчин зүйл


23 1. Онц байдал


23 1.1. Талууд снц байдал зарласан уед шаардлагатай гэж үзсэн бүх арга


хэмжээг авах бөгөөд знз тухэй нөгөө талдаа нэн даруй мэдэгдэнэ


23 1 2 Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрт эсхүл гуүний зарим хзсэгт онц


байдал зарласан тохиолдолд Засгийн газар гэрээлэгчид ногдох газрын тос болон


газрын тосны барилга байгууламж. техник. тоног төхөөрөмжийг бүхэлд чь эсхул


хэсэгчлэн нөхөх олговортойгоор дайчилж болно Газрыь ^осыг дайчлан авах тухай


асуудлаар саналаа илэрхийлэх боломжий^ гэрээл.эгчид слгоно


23 1 3 Монгол Улсад дайны болон дайн бухий байдал зарласан тохиолдолд


төриин захиргааны байгууллага гэрээлэгчийн тухэйн үеийн техник техчологи


үйлдвзрлэл яөуулах аюулгүй нөхцөлд тохируулан олборлол^ыг дээд хэмжээнд


хуртэл нэмэгдүүлэхийг гэрзэлэгчээс шаардаж болно Талууд слбсрлолтын дээд


хэмжээг харигцан 'охирслцсоны үндсэн дзэр тогтооно


23.2 Давагдашгүй хучин зүйл


23 2 1 “Давагдашгуй хүчин зуйл’ гэж гал түймэс гоц халдварт өвчний


тархалт гарцаагүй осол зарласан буюу зарлаалуй дайн үймээн самуун үео хучтэй


шуурга газар хөдлөлт болои байгалийн бусад гамшип- үзэгдлийг зйлгоно


23.2.2 давагдашгуй хүчин эүйлийи улмаас гзэээьий агь нэг тал энэхүү


гэрээний нөхцөлийг биелүулээ'үй тохиолдолд гэрзэг зөрчсөнд тосцохгүй


 24
23 2 3 давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас гэрзэлэп-иин уил ажилгагаа иэг


жилээс дээш хугацаагаар саатсам боп хайгуул ашиглалтын хугаиаан дээр мь уг


саатсан хугацааг иэмж тооцох талаар төрийн захиргааны байгууллага санал дугнэлт


гаргаж газрын тосны асуудал зрхэлсэи төрийн захиргааны төв байгууллагад


хүргүулж шийдвэрлүүлнэ


23.2.4 гэрээлэгч нь уг гэрээний 23.2-т заасан давагдашгүй хучин зүйл


тохиолдсон өдрөөс эхлэн 30 (гуч) хоногийн дотор энэ тухай төрийн захиргааны


байгууллагад зрх бүхий байгууллагаар нотлуулсан нотолгооны хамт гаргаж өгиө


23 3. Хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааг түр зогсоох


23.3.1. гзрэзлэгч нь техникийн осол, саатал. алдагдал гарм. удаан хугацаанд


санхүүгийн хүнд байдалд орсон нь тогтоогдсон шуүхийн шийдвэр болон эрх бүхий


зтгээдийн актаар үйл ажиллагааг зогсоосон давагдашгүй хүчин зүйл болон бусад


шалтгаанаар хайгуул. бутээн байгуулалт. ашиглалт. экспортын үйл ажиллагаа


зогссон тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллагад энэ талаар нэн даруй


мэдэгдэнэ


23.3 2. Монгол Улсад эдийн засгийн хямрал уусэх. төсөл үр ашиггүй болох


дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны унэ унах. гэрээлэгчийн уйл ажиллагаатай


холбогдуулан орон нутгийн эсэргуүцэл бий болох зэрэг тохиолдолд талуудь;н


хүсэлтээр газрын тосны хайгуул. ашиглалгын хугацааг гүр зогсоож болно Хайгуул


ашиглалтын хугацааг түр зогсоохтой холбогдсон асуудлыг талууд харилцан


тохиролцож шийдвэрлэнэ


23 3 3. үйл ажиллагааг зогсоосон хугацаагаар хайгуулын болон а^иглалтэн


xyrauaar сунгаж тооцио
24 дүгээр зүйл Мэдэгдэл


24 1 Талууд өөр хоорондоо тус тусын албан есны цахим хаягаар эсхул энэхүү


гэрээний 24 1 1 болон 24 1 2-т заасан хаягаар мэдэгдэл хургуүлнэ Талууд тухайн


мэдэгдлийг хүлээж авсан талаар нөгөө талд эргэж хариу мэдэгдэх уүрэгтэй


24 1 1 Монгол Улсын Засгийн газар


Ашигт малтмал, газрын тосны газарУлаанбаатар хот. Монгол Улс


18080 Үйлдвэрчний гудамж-37. 18-р хороо Сонгинохэйрхан дуүрэг


Утас: 976-70181208. 976-70181239


Вэб www pam.gov mn


Имэйл: info@pam.QQv.mn


24 12 Гэрээлэгч


Смарт Ойл Инвестмен^ Лимитет ХХК БНХАУ Бээжин хот Чаоян дуурэг


Фу лин гудам-9 тоот Жинлун Гуожи А16 1


«#И9*Ж£Ш№А16/


Утас *-86 10 84922368


Вэб www sirooeo com


Имэйл 12@sinogeo.com
д Г * /


24 2 Талууд нөгее талдаа 30 (гуч) хоногийн өмно урьдчипам мэдэгдсэний


үндсэн дээр мэдэгдэл хүлээж авах хаягаа өөрчилж болно


24 3 Аль нэг тал нь иөгөо талын мэдэгдлийг хүлээж авахаас татгалзах буюу


хүлзэж аьах боломжгүй байдал нь нөгөө талын эрх ашиг хохироох үндэслэл болохгүй

25 дугаар зүйл Бусад заалт

25 1 Хавсралт “А". “Б" “В". Т." 'Д нь энэхүү гзрээний салшгүй бүрэлдэхүун


хэсэг болно


25 2 Талууд энэхүү гэрээний дагуу харилцаагаа сайн санааны зарчимд


үидэслэн нэгдмэл зорилтоо хэрэокүүлэхийн төлөө хамтран ажиллаж гарч болох


аливаа үл ойлголцол. маргааныг эв зүйгээр зохицуулан шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ


25 3 Гэрээг монгол хэл дээр 2 (хоёр) хувь үйлдэнэ Шаардлагатай бол монгол


англи хэл дээр үйлдэж болох бөгөөд зөрүү гарвал монгол эхийг баримтална


25 4 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 2.1.7-д заасан өдрөөр энзхүу гэрээг хучин


төгөлдөр болсон гэж үзнэ


25.5 Засгийн газарт танилцуулж зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр талууд энэхүү


гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ


ГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ
‘СМАРТ ОЙЛ ИНВЕСТМЕНТ ЛТД


ДАРГАБ ЬААТАРЦОГТ КОМПАНИЙН


ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ


ЖОУ ЖИН МИН


 ЬуТЭЭ! ЛЭКУҮ*' *У' '<*»■ 'Xitoepar /
Энэхүу хаөсрагт А нь Эргэл XII талбаид газрын тосны хаигуул. эшиглалтын


Үйл ажиллагаа эрхлэх талаар Аиигг малтмал газрыь тосны газар болон Смар оип


инвестмент лтд' комланийн хооронд 2016 оны 9 дугээр сарын 9 нии өдөр байгуулсан


Вүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг болно


Энэхүү гзрэзт талбай нь Дорноговь аймгийн Мандах. Хевс.гөг: Хатанбулаг зэрэг


сумдым нутаг дэвсг эрийг хамарна
ГЭРЭЭТ ГАЛБАИН ЗУРА!


40 •. Я
г** /•#

НИ2. Major »ул

ивг:


л Ч rt"


*41 • лоесгоп


A.М* Г**

Eig«' хи


!1 03* Мп2f. «п r-.VT»
^>ГР4 - UMft


£*•**>* •.v- игг' * • '

»V

Si’. '«* «А* Г»


 Бүтээгдэхүун хувэах гэрээмий хаөсрэ^л dЭнэхүү хаесралт *Б нь 'Эргэл Х1Г талбайд газрын тосиы хайгуул. аи-иглалтын


уйл ажиллагаа зрхлэх талаар *Ашигг малтмал газрын тосиы газар’ болон “Смарт сйл


инвестмент тд компанийн хооронд 2016 оны 9 дугзэр сарын 9 ний өдер байгуулсан


Бүтээгдэхүүн хүваах гэрээний бурэлдэхүүн хэсэг болно


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ

Тэлбайн нэр Эргэл-ХП

Талбайн хэмжээ 11035 км2


Талбайн солбицолУртраг Өргврөг


1 108'09*59' 43*00*00*


U2 108'09'59' 43*40*00*


Г3 108* 19'59' 4з*4аоо*


4 10ff19Sff 43*50*00*


5 109,49W 43*50*00*


109*49'00* 43*100С*


6


7 109*29*59* 43*1000*


8 109'29'59' 43*00*00*

Эргэл-ХП талбайгаас хасагдаж Суй талбай /Доорхи солбилцолд хамрах талбай Эргэл


-XI! талбайн 11035 км2хэмжэзнд хамаарахгүй болно/

1 109124 43*20*52


109*16*33 43' 17-43


2


3 109 11*25 43* 13*58


4 109*3*1 43-15*22


5 109*2*6 43' 1447


6 108*56*58 43*15-6


7 108*51*59 43*14*25

8 108*45*37 431431


9 108*41*6 43'16'22


10 108*36*5 43*16*18


11 108*35*26 43*19*30


12 108'39'21 432155


13 108 4436 43'20'42

14 108-49*36 43-20-48


15 108*51*12 43'21 50


16 108*56*10 43'21'Ю


17 109*0*56 43'21'36


109*2*57 43*21*28


18


19 109*12*4 43'20'52I t


 Бүтээгдэхүүь хуваах гзрээнии кавсралт Г


Энэхуү хавсралт Т нь Эргэл XII’ талбайд газрын тосиы хайгуул аииглалтыи уйл


ажиллагаа эрхлэх талаар ‘Ашигт малтмал. газрын тосны газар' болон Смарт ойл


инвестмент лтд" компанийн хооронд 2016 оны 9 дүгээр сарым 9-ний өдөр байгуулсан


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг болно


БҮРТГЗЛ ТАЙЛАН


1 дүгээр зүйл Ерөнхий зүйл


1 1. Газрын тосны хууль болон Бүтээгдэхүүн хуваах -эрээний 2 дугаар зүйлд


тодорхойлсон нэр томьёо энэхуү хавсралт “П-ийн хувьд адил утга агуулиа


1.2. Момгол Улсын холбогдох бусад хууль тогтоомжид энэхүү хавсралт 'Г-д


зааснаас өөрөөр заасан бол хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө


1 3 Гэрээлэгч компани нь үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөхөд


гэрээний 15 дугаар зүйлийг баримтална


1 4 Гэрээлэгч компани нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөес хойш 90 (ер)


хоногийн дотор холбогдох хууль тогтоомж, бүтээгдэхүүн хуваах гэрэзг баримтлаи


зардлын нарийвчилсан ангилал. данс. дансны бичилт дачсны гүйлгээний бүдүүвч.


тайлан болон бүртгэлийн зааварчилгаа зэргийг тусгасач аргачлалын төслийг


боловсруулан төрийн захиргааны байгууллагаар хянуулсны үндсэн дээр уйл


ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллана


1.5. Гэрээлэлн компани нь хөрөнгө оруулалт. өртөг нөхөгдөх болон нөхөгдсөн


зардал. орлогын бүртгэлийг ам доллараар хийнэ. Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгтээр


болон бусад валютаар хийгдсэн орлого зардлыг 6\гтээгдэхүүн хуваах гэрээний 19


дүгээр зүйлд заасны дагуу ам долларт шилжүүлж бүртгэнэ


1 6 Гэрээлэгч компани нь хайгуулын хугацаанд дараах тайла*- мэдээг гаргаж


хуамлийн улирал дууссачаас 20 (хорь) хоногийн дотор төрийн захиргааны байг/улгагз


болон холбсгдох тврийн байгууллагад хүргуүлнэ


16.1 санхүүгийн тайлан тодруулга.


1 6.2 өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан:


1 6.3 үндсзн хөрөнгө бараа материалын орлсго зарлага үлдэгдлийн


дэлгэрэнгуй тайлан (тухайн үндсэн хөрөнгө бараа материал нь өртөг нөхөгдөх


зардалд тооцогдсон эсэхийг тэмдэглэнэ).


1.6.4. захиргааны зардлын тайлан


1 7 Гэрээлэгч комлани нь ашиглалтын хугацааид дараах тайлан. мэдээг төрийн


захиргаачы байгууллага болон холбогдох төрийн байгууллагад хурп/улнэ

1 7.1 хуанлийн cap бүр дууссанаас хойш 20 (хсры хоногийн дотср


 1 " ’ т азръи too-, олборполт ашлглагт борп^упагi таила*

17^2 иөөь au-игласнь' телбөр ерте^т газрым -ос ашигг 'ээрь.н госн0


'ооцоо. айлан


1.7.2 хуамлийн улирал бүр дууссанаас хойш ?0 (хоры хоногийн дотор


17 2 1 санхүүгийн тайлан. тодруулга.


1 7 2 2 үндсэн хвренгө. бараа ма^ериалым орлого зарпага үлдэгдлийн


дэлгэрэн-үй тайлан. (тухайн үндсэн хөрөнгө. бараа материап нь өр~ег нөхөгдөх


зардалд тооиогдсон эсэхий' тэмдэглэнэ )


1 7 2 3 өртөг нөхөгдөх зардлын тайла-


1 7 2 4 захиргаамы зардгын тайлан


1-8 Гэрээлэгч компанийн хайгуул, ашиглалт. бүтээн байгуулагт. татан


буулгалтын үйл ажиллагаамд хийх санхүүгийн хянал* шалгалт. баталгаахуулалтъг


бүтээгдэхүүн хуваах гэрээчий 15 дугаар зүйлд зазснь дагуу хийж гүицэ~гэнэ


2 дугаар зүйл Зардал


2.1 Гэрээлэ™ гэрээний дагуу өртөг нөхөгдөх зардалд хянал- тавих зорилгоор


зардлын ангиллыг гаргаж төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ


2 2 Зардлын нарийвчилсан ангиллыг энэхүү хавсралтын 1.4-т заасан


аргачлапын дагуу хийнз Үүнд


2.2.1 газрын тосны үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлыг талбай тус бүрээр


дараах байдлаар ангилма


2 2 11. хайгуупын ажлын эардал


2 2 12 бүтээн байгуулал^ын зардал


2 2 1.3 олборлолтыи үйл ажиллагааны зардал.


2 2 14 татан буулгалтын зардал


2 22 Батлагдсан ажлын төлевлөгөь тесвийн дагуу газрын тосны уйл


ажилпагаа тус бүрийн зардал дараах байдлаар хуэааригагдана


2 2 2 1 хашуулын ажльн зардалд


а газрын тосны орд нээж нөецийн хэмжээг тогтосх зорилгоор гүйцэтгзх


геологи геохими геофизи* өэөмдгөг олборлол^ын -уршилтын ажилтай холбо"дон


гарсаи зардал


б гэрээлэл* -;омпаниии талбаи дахэ дзд бүтэц , эрчим *үч aav харилцаа


хслбоо зэрэп. хээрийн ангийн зо*ион байгуулал- богс^ азрын тоснь хайгуугын үил


ажкллагаатай холбогдон гарах бусад зардал


в талбай дахь ажиглагсдэн ажилгах амьдрах г-е/цөлийг хаг-гах~аи


холбогдсои зардаг


г энэхүү гзрээнд заасан хувиар тооцож. хайгуулын ажилтай холбогдои гарах


захиргааны бусад зардал


2 2 2.2 бутзэн байгуулэлтын ажлын зардалд


а -эрээт -агбайгаас олборгосон тссыг хүргэлтийн оэг хуртэл тзэвэргэ*


зсриулалт бүхий дамжуулах хоолой болон дэд бутэи шаардлагатай бусад


байгуугамжийг барьж байгуулах зардал


б бутээгдзхуүн хуваах гэрээнд заасан хувиар т0оцож. б/тээн байгуупалтын


ажилтай холбогдон гарах захиргааны бусад зардал


2 2 2 3 олборлолтын үйл ажиллагаань; зардалд ‘'ашиглалтын талбай дахь


бутээн байгуулалтым болон татан буулгалтын үйл ажиллагааиаас бусад)


а олборлолтын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах зардал.


б бутээгдэхүун хуваах гэрзэнд заасан хувиар ^ооиож олбоололтыь уйл


ажиллагаатай холбогдон гарах захиргаань! бусад зардал


2 2 2 4 татан буулгалтын зардалд бүтээгдэхүун хуваах гэрээний хугацаа


дуусгавар бслох. гэрэз цуцлах үед гэрээлэгч компамиас байгаль орчныг мө*өн сэргзэх


хай^ул. ашиглалтын дооногийг хаах. барилга байгууламжийг татан буулгах нүүлгэн


шилжуүлэхтэй холбогдсон зардал хамаарна


2.3 Өрт©'- нөхөгдөх зардалд гэрээлэгч компани болон туслан гуйоэтгэ^


компанийн гүйцэтгэж байгаа хайгуул бүтээн байгуулалт олборлолть1н уйл ажиллагаа


татан буулгалттай холбогдон гарсан дараах зардлыг тооцно


2.3.1. хөдөлмер эрхлэлттэй холбогдон гарах зардал


2 3.1.1 газрын тосны хайгуул. бүтээн байгуулалт олборлолт гатан


буулгалтын үйл ажиллагаанд шууд болон зайлшг/й оролцох гэрээлэг^ийн эсхул


оператор компанийч Монгол Улсад байнгын орши« суугч гадаад ажиллагсдын


«2 3 11 1-д заасан зардалд цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах зардал нь хамааоах


ажилгагсдаас бусад)


а цалин хөлс урамииуулал


б. мийтээр тэмдэглэх баярын өдео ажилг.асан цалин хөлс. ээлжийн амраггыи


олгоеор. хөдөлгиөэийн чадвар тур алдах болон тахир дутуугийн мөхөн олговор


амьжиргаа орон байрчы бусад хөнгөлөлт

23 12 Монгог Улсын иргэн болон Монгол Улсад байнгын оршин суугч


гадаадын иргэн ажиллагсдад «цалин хөлс болон түүитэй адигтгах зардал нь хамаарахCiLXt Г


2 3 1* 'i-д заасан зардалд хаг/ааиа/ амидлагсдзас; бусад. Мочгсл Улсо -<


Хөдөлмөр*йн хуулийн дагуу олгогдсоь гэнзт халагдсаиы тэт-эмж


2 3 2 тоног төхөөрөмж материалын зардалд гэрээлэгчийн худаддаж аесан


түрээсэлсэн тусгай зориулалтын дараах машин. техник хорэгсэл тоног төх«^еромж


тоноглол туүхий эд материал. химийн болон тэсрэх бодис сэлбэг хэрэгсэл хамаарна


2 3 2 1 гэрээлэгч компанийн худалдаж звсан тусгай зориулалтын машин.


техник хэрэгсэл тоиог тохвөрөмж тоноглол. түүхий эд материал. химийн болон


тэсрэх бодис сэлбэг хэрэгслийн үнийг гэрээлэгч компанид үзүүг.сзн бүх хөнгөлөлтийг


нь хасаад ^ний бодит төлсөн үнийн дунг энэхүү хавсралтын 4 дүгэээ зүйлд заэсан


үнэлгэзний зарчиын дагуу тоггоож заодалд тсоино


2 32 2 тоног төхөөромж бараа материалын зардлыг нягглаь бодох


бүртгэлд эхэлж звсзч дарааллын дагуу зарлагадах аргачгалаар бүртгэнэ


2 3 2 3. гэрээлэгч компани нь аливаа материал тоног гөхеөрөмж сэлбэг


хэрэгслийг өөрийн салбар байгууллагын нөөцөөс авч ашиглаж бслох бөгөед бусад


-охиолдолд Моигол Улсын иргэн аж ахуйн чэгжээс тзргүүн ээлжинд худалдаж авна


2 3 2 4 гзрээлэгчийн өөэийн салбар байгууллагын нөөцөөс авч ашигласзн


материалын үнэ нь даатгал. нийлүүлэлтийн адил нөхцөлд гуравдахь этгзэдээс


төсеөтэй эд зуйгийг худалдаж авч болох үнээс бага эсвэл ихгүй байча Уг материал


тоног төхөерөмж. сэлбэг хзрэгслийн үнэлгээг эиэхүү хавсралтын 4 дүгээр зүйлд


заасны дагуу тоггооно:


2 3 2 5. гэрээлэгч компани нь худалдан авч байгаа матеэиал. тоног


төхөөрөмж сэлбэг хэрэгсэлдээ үйлдвэрлэгчийн буюу худалдагчийн чанарын


баталгаанаас өөр ямар нэгэн баталгаа нэмж гар'ахгүй бөгөед хэрэв худалдан аесан


материал гэмтэл ссгогтой байвал үйлдвэргэгч буюу худалдаг^аас гэрээлэ“ч компанид


зөрүүг нөхөн төлөх хүртэл орлогод азахгүй


2 3 2 6. түрээсэлсэн тусгай зориулалтын машин тоног төхеөсөмж техник


хэрэгслийн үнийг бодитой төлсөн үнээр тооино Гэхдээ үнэ нь гусаздахь этгээдээс


төсөөтэй эд зүйлийг түрээсэлж болох үнээс бага баина


2 3 3 тээвэрлэлттэй холбогдон гарах зардалд газрын тосно хайгуул бүтээч


байгуулалт ашиглалт. татан буулгалтын уйл ажиллагаанд шаардлагатай түсгай


зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж. техник хэрэгсэл бараа мзтериалыг


тээвэрлэхэд гарсан зардал хамаарна.


2.3.4 уйлчилгээтэй холбогдон гарах зардал
2 3 4 1 г/равдагч этгээдээс үзүүлэх үйлчилгээтэй холбогдон гарах зардалд


гзрээлэгчийн эсхүл оператор компанийн салбар компаниас бусад гуравдагч этгээдийн


үзүүлсэн зөвлөх гэрээт үйлчилгээ болон хангамжаар үйлчлүулэхтэй холбогдсоч


бодит зардал хамаарна:


2 3.4 2 гэрээлэгч компани иь тухайн жилийн бзтлзгдсэн төсөв


төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй 2 3.4 1-д заасан зардал гарахаар бол зөвшөерлийг төрийн


захиргааны байгүуллагаас урьдчилан бичгээр аэах бөгөөд уг зардал нь ижил төстэй


 34


ажил үйлчилгээ үзүүлэх гадаадын болон Мэнгол /лсад үйл ажиллагаа явуулж


бэйгаа байгууллагад төлөх зардалтай ойролцоо байна


2 34 3 гэрээлэг^ компани нь аливаа үйлчилгээг худалдан авахдаа Моигол


Улсын иргэн аж ахуйн нэгжид тэргүүн ээлжинд давуу эрх олгоно.


2 34 4 гэрээлэгч компанийн салбар компаниудын уйл ажиллагааны


зардал


а гэрээлэгч болон түүний салбар баиг/уллагаас Монгол Улсад болон хилийн


чамадад лабораторийн шинжилгээ хийх. загварчлах геологи. геофизикийн


боловсруулалт. тайлал хийх инженерийн болон мэдээлэл боловсруулах зэрэг


үйлчилгээний бодит зардал байна.


б гэрээлэгч буюу түүний салбар байгууллагаас үзүүлсэн үйпчилгээ нь ашиг


нэмэлгүйгээр зариуулсан зардлаар тооцогдоно Уг зардал нь тухайи үйлчилгээг ижил


иөхцөлөөр гүйцэтгэх бусад салбар байгууллага. гуравдал^ этгээдад гарах зардлаас


илүүгүй байна.


в гэрээлзгч компамийн салбар байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний


зардал нь бодит зардлаас өндөр бол зөрүүг өртөг нөхөгдөх зардлаас хасч тооцно


2 3 5 харилцаа холбооиы зардалд гэрэзт талбайд ашиглах радио бичил


долгионы төхөөрөмж зэрэг харилцаа холбооны системийг худалдан авах түрээслэх


суурилуулах ажиллуулах. засварлах. арчлахтай холбогдон гарах зардал хамаарна:


2 36 гэрээлэгч компанийн газрын тосны хайгууп ашиглалтын тагбай дахь


албан контор. агуулах. архив орон байр болон бусад байгууламжийг барих. арчлах


ашиглах бодит зардал нь хээрийн анги. агуулах болон бусад байгууламжийн зардалд


хамаарна


2.3 7 байгаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээх зардал


2 3 7 1 гэрээт талбайд түүх. соелын олдвор эд өлгийн зүйг бүхий газрыг


тогтоох хамгаалах. археологийн судалгаа бусад судалгаа хийхтэй холбогдон гарсан


зардал;

2 3.7.2 байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх ажлын эардал


2 3 7 3 энэхүү гэрээний дагуу болои эрх бүхий байгууллагын шаардлагаар


хийсэн байгагь орчны үиэлгээ. хяналтчвинжилгээ бусад судалгааиы зардал.


2 3 7 4 байгаль орчньн бохирдлоос хамгаагах нөхөч сэргээх дэвшилтэд


тоног төхөөремжийн зардал


2 3 8 энэхүү гэрээний 21 2-т заасны дагуу даатгалын <омпанитай байгуулсан


гэрээмий дагуу төлсөн даатгалын зардлыг өртөг нөхөгдөх зардлын тосцоонд оруулна.


2 3 9 хууль зүйн үйлчилгээтэй холбогдом газах зардал


2 3 9 1 Монгол Улсын иүтаг дэвсгэрт гэрээлэгч компанийи газрын тосны


хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаанд шууд хамаарах асуудлаар үүссэи аливаа


маргааныг шүүхээр шийдвэолэх эсхүл гэзрын тосиы хайгуул ашиглалтын үйл(и**лУ'

 а^-и/i /ат.гг* , и-ма . ггпдэу. *ргэ-~а*- п:чд .'


хийдвэрлэхтэй холСсгмУ/пан ;рс-х ---рдаг >c»v»i тер*й»- эахиргз^-ь ба.*. 'V* -


болон гэрээлэг% Kcvna»-./ н^гдмэг сснирхлоо хамгаалз^ ujaa^ra'dap аеса*- д»у •


эуин /йл^кггээний телбер^йм зэрдаг.

2 3 9 2 емгөегог^иич хвлс и-үүхийн зардаг го*/дог нэлэмжлэлийг судг *.х


нотлсх Оаримт цуглуулахад гарсан ззрдал (гэрээлэгч чомпанийч хувь эззмш^^


хоремге оруулагч. туслан гүйцэтгэгч нарын хосроид ууссэн мзргэантай холбс^до^


гарсаи хуулийн зардал өртөг нөхөгдөх зардалд хамаарахгуй)


2 3S3 гэрээлэл< компанийн эсхүл түүний салбар компанийн хуульч нь


вөрийн компанидаа хууль зүйн үйпчилгээ үзүүлэ^эй хслбогдон гарах зардлыг энэхүү


хзвсралтын 2 3 1 эсхүл 2 3 4 4-т эаасан зардалд хамааруулач тооцно


2.3 10. гэрээлэг^ компани нь өөрийн ажиллагсдыг (эахиргааны ажиллагсдаас


бусад^ гүйцэтгэж байгаа ажил, мэргожлийи чиглэлээр богино хугацааны сургалтад


хамруулах. дадлагажуулахад зариуулсан зардлыг сургалтын эардалд тооино


2 3 11 захиргааны зардал

2 3.1' 1. захиргаань зардалд гэрээлэгч компанийн Мочгол Улсад бсгон


гадаад дахь ерөнхий удирдлага ',үүний дотор хувь нийлүүлэгчийн зардал багтана)


болон хянах. уйлчлэх. зөвлөх үүрэг бүхий захиргааны ажилтай холбогдсн гарах


зардлыг буртгэнэ Тухайлбал цалин хөлс амралтын мөнгө шагнал урамшуугаг


нөхөн олговор түрээс тээвэр. хатахуун томилолт сургалт болон албан кочтсрын


тавилга тоног төхөерөмж худалдан авэх зээлийн хүү зэрэг бусад ижиг ^естэй бүх


зардлыг бапааиа


2 3 112 захиргааны 2 3 11 1-д заасан зардаг нь гэрээлэп- комганийч

^ухайн жилийн өртөг нөхөгдөх зардгын
iyApi«r мвхвгдвх зардал дээр z j п Z T заасан


хувиар тооцсон захиргаань' зардлыг нэмж нийт өртөг нөхөгдөх эардлыг тооцно,


2.3 М 4 захиргааны зардлыг бусад (энэ хавсралтын 2 3 1 2 3 10 хуртэлх)


зардалд давхардуулан тооцохгүи


2 3 11.5 төрийи эахиргааны байгууллага нь шаардлагзтэй уед


гэрээлэг-ийн захиргааны зардгыг хянана


2 4 Өртөг мөхогдехг/й зардалд дараах зардлыг ха^заруулиа


2 4 1. аихан шатны баримт бүрдүүлээгүй зер^иг^эй хэмгалт-ай


баримгжуугаагүй бүртгэлгүй зардал


2 4 2 холбогдсх ажлын төлөвлөгөө тесвийн дагуу зарцуулагдаагүй


хэтрүулсэн зсхүл гэрээнд зөвиюөрөөгүй ангилалд хамаарах зардаг


 2 4 3 гзрээгэгч компанийн худалдан авсан бараа гүйцэтгү^лсэн болон


захиалсан уйлчилгээн^й унэ туха^н үеийн адил чанарын баоаа /йл-*и.иээнии ижил


НӨХЦӨЛ ДЭХ бОДИТ үнИИН ЖИШГЗЭС ИЛУҮ ГЭрСоИ 33f


2 4.4 туслан гүйцэтгэ^ болон нийлүүлэгм^эй баигуулсам гэозэнд эааснаас


өер бараа үйлчклгээний телбөр

2 4.5 энэхуү хавсралтын 2.4 3-т заасны дагуу бараа үйлчилгээ нь үнэтэйгээ


таарахгүй нөхцөлд уг зөрчилтэй холбогдон гарсан нэмэгдэл зардал.

2 4.6 газрын тосны үйл ажиллагаанд хамаарах^үй зардал;

2 4.7. Мснгол Улс болон бусад улсад төлсөи татвао хураэмж

2.4.8. энэхүү гэрээний 12.1 болон 13 дугаар эүйлд заасны да-уу төлөгдөх


төлбөр. урамшуулал;


2 4.9. гэрээлэгч компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой гарсач маргааныг


шүүх өөрөөр шийдвэрлээгүй бол энэхүу гэрээний 22 дугаар зүйлийн дагуу гарсан


шуүхийн зардал


2.4.10 гэрээлэг^ компанийн хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээг зөрчсөний


улмаас ууссэн зардалд гэрээлэгч. түүний оператор компани болон гуслан


гүйцэтгэг^ийн аливаа хайнга хайхрамжгүй үйлдэл. эс үйлдэл ухамсартайгаар гаргасан


зөрчлийн улмаас гарсаи зардал (үүнд хайхрамж-үйгээр зсхул ухамсартайгаар зөрчил


гаргасан зсэхзэ хүлээн зөвшөөрч, сайн дурын үндсэн дээр “ухайн төлбөрийг төлсөн


эсэхээс үл хамааран хайхрамжгуй эсхул ухамсартайгаар зөрчил гаргасан уьдэслэлээр


үуссэн аливаа маргганыг шийдвэрлэхэд төлсөн төлбөр орно );


2 4 11 Монгол Улсын шүух болон эрх бухий бусад байгуулла^аас нсгдуулсаи


торгууль. анз;


2 4 12 гэрээний талын ашиг сонирхол. нэр хүндийг дээшлүүлэх олон нийттэй


харилцах харилцааг сайжруулахтай холбогдон гарсан бөөөд терийн захиргаа ны


байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөгдөөгүй хандив болон бусад зардал


2 4 13 газрын тос хайх огбсрлох аи.иглахад зориулсан шинэ тоиог


төхөврөмж. материал болон аргачлалыг уйлдээрлэлд нэвтрүугэх зориггоор судалгаа


хийхтэй холбогдон гарсан зардал


2 4 14. зээлийн хүүгийн зардал (эсхүл зээлийн хүүгийн шинж чанар бүхий.


зээлийи хүүгийн оронд төлсөи зсхүл зээлийн хүүгийн бизнесийн үйлчлэл бүхий агиваа


төлбөр) зээлийн бүтээгдэхүүний тухайд гарсан бусад зардал банкны хураамж.


валютын ханшийн алдагдаг. болон ханшийн алдагдгаас урэдчилан сэргийлэх


зсрилгоор авах арга хэмжээний зардал,


2 4.15 гэрээлэг^ гуравдагч этгээдтэй хамтран компани үүсгэь байгуугах


эсхүл хамтраи ажилгахтай холбоотой гарсан зардал (Үүнд энэхүү гэрээмд эаасан хувь


зролцооны зрх шилжүулэхтэй холбогдуулан төлсөн агиваа төлбер шимтгэл


худалдан авах зардал үүний дотор цэвэр аш-ийн хувь. эох худагдах болон туүнтэй


адилтгах аливаа төлбөрийг мөь хамруулна»


 2 4 16 хувьцаа aptax 6о1юн ногдол ашиг телөх зардах


2.4 '7 зээлиин херенгийн болон үмэт дэас хувьцаамы буиаан телөггг

2 4 18 бүтээгдэхүүн хуваалтаар гэрээлэгчид эсхүл оператор -ое/панид ногдох


газрын тосонд ногдуулсан төлбөр болон эдгэзртэй төстэй зардал


2 4 *,9 гэрээ хэлэлцээ хийх. гарын үсэг зурах. батлуулахтай холбоотой


эардал.

2 4 20 гэрээт талбайд ажил гүйцэтгэсэн боловч холбогдох мэдэзлэл, тайлан.


баримт материалыг төрийн захиргааны байг/уллагад хүлээлгэн өгөөгүй ажил.


үйлчилгээний зардал эсхул хүлээлгэн эгсөн боловч шаардлагад мийцэхгуйч улмаас


хүлээн аваагүй ажил. уйлчилгээний зардал


2.4.21. энэхүү гэрээнд заасан санхүүгийн хяналт шалгалт батал-аажуулалт


бслон мягтлан бодох бүртгэлийн уйлчилгээ үзүүлэхтэи холбоотой зардал хураамж


компанийн дотоод хяналт шалгалт санхуүгийн тайлан тооцоо буртгэгттэй холбогдон


гарсан зардал.


2 4 22 үидсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдлын шимтгзл


2 4 23 гэрээлэгч компамийн хариуцлагагүй байдлын улмаас устсан.


алдагдсан эсхүл төрийн захиргааны байгууллагын эеөшөврөлгуй худалдсан


шилжүүлсэн эд хөрөнгийн зардал


3 дугаар зуйл Орлого


3 1 Гэрээлэгч компани олсон орлогоо зохих дансакд буртгэж. холбогдох тайлан


мэдээид тусгаиа Гэрээлэгч компани дараах уйл ажиллагаанаас орлого олио


3 1.1 гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн үидсэн уйл ажиллагааны орлого


3 1 1.1. газрын тосны ашиглалтын талбайгаас олбсрлоссн тосыг


борлуулсан эсхүл бусад байдлаар шилжүүлсний төлбөрт хүлээн авсан орлого:


3 1 1.2 хайгуулын болон унэлгээний цосногг хийсэн олборлолтын


туршилтын үйл зжиллагаанаас олборлосон тосыг борлуулсан болон бусад байдлаар


шилжүүлсний төлбөрт хүлзэн авсан орлого


3 1 2 үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос бусад орлого


3 1.2.1 зд хөрөнгөд учирсан хохирлын улмаас даатгалын гэрээний дагуу


олсон орлого (даатгальн шимтгэл нь нөхөн төлөгдөх зардалд тооцогдсон)


3 12 2 газрын тосыг хүргэлтийн цэг хүртэл тээвэрлэх явцад устсэн. олсон


эсхүл алдагдсаны улмаас даатгалын гзрээний дагуу олсон орлого (даатталын


шимтгэл нь нөхөн төлөгдөх зардалд тооцогдсон) эсхүл гэм хорын нөхөн төлбер


3 12 3 гэрээлэгч компанийн дансанд буртгзлтэй өртөг иь нехөгдөх эсхүл


нөхөгдсөн аливаа эд материал тоног төхөерөмж сэлбэг хэрэгслийг салбар


байгууллага эсхүл бусад байп/уллага хувь хүнд худалдах ^кспортлох. шилжүүлэх


турээспүупэх үйл ажиллагазнзас олсон орлого.


L't-u и t


 3 12 4 газрын тоснь! үйл ажиллагэамаас олсон мэдээглий! оорлуулсны

орлого.

3 12 5 сазрыч тосиы уйл ажиллагаа^ы тагаар гарсан заргаас олсон


орлого


4 дугээр зүйл Бараа материал тоьог төхөерэмж


бопон сзлбэг хэрэгслийн унэлгээ


4 1. Гэрээлэ^ ксмланийн бүртгэлд тусгах материал тонос төхереөмж болон


сэлбэг хэрэгслийн үнэлгзэг дараах зарчмаар хийнэ


4 11 энэхүү хавсралтын 4.1.2-т өөрөер заагаагуй бол худалдан авсан эд


материал тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийч үнз нь эдгээртэй адил чанарын


бараамы олон улсын зах зээлийн үнэ худалдан аөах хэлэлцээр байгуулах уед олон


улсын зах зээлд давамгайлж байсан нийлүүлэлтийи адиг нөхцөлиин үнийн жишиггэй


нийцсэн байна.


4 12 салбар байгууллагаас худалдан авсан бсгон тэдэнд худалдсзн эд


материал тоног төхеөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийг дараах байдлаар унэлнэ


4 1.2.1. шинэ эд материал тоног төхөөрөмж болон сэлбэ» хэрэгсэл нь


(эдгээрийг "А" ангилалд хамааруулна) гэрээлэгчийн гэрээ байгуулах үеийн адил


чанарын барааны олон улсын зах эээлийн үнэ. нийлүулэлтийн адил нөхиөлийн үнийн


жишигг нийцэж байх.


4 1 2.2 хэрэглэж байсан эд материал. тоиог төхөөрөмж болон сэлбэг


хэрэгсэл (эдгээрийг 'Б". *В‘ амгилалд хамааруулиа)


а Эөдрэл гэмтэлгүй үйлдөэрлэл үйлчилгээнд ашиглаж байгаа засөар үйлчилгээ


шаардагдахгүй ашиглах боломжтой түүхий эд материал тоног төхөөрөмж болон


сэлбэг хэрэгсэл нь “Б" ангилалд хамаарагдах бөгөөд эдгээрийн унийг 4 1 2 1 д заасан


шинэ материал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн зах зээлийн унийн 75


хувиар үнэлнэ:


б "Б" ангилалд хамаарагдахгуй. засвар үйлчилгээ хийсний дараа үидсэн


зориулалтаар ашиглах материал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгсэл нь


“Вг ангилалд хамаарагдах бөгөөд эдгээрийн үмийг 4 1 2 1-д заасан шинэ эд материал


тоног төхөерөмж болон сэлбэг хэрэгслийн зах зээлийн үнийи 50 хувиар үнэлнэоОо ---