Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН ХӨХ НУУР - XVIII ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН


БНХАУ-МН “ЭН ПИ АЙ "ХХК-МЙИ


ХООРОКД БАЙГУУЛСАН БҮТ 3 )ГД 3XYYII ХУВААХ

ГЭРЭЭ2009 оны ?. дугаар сарын -ны о.юр


ЕРӨНХИИ ЗҮИЛ......................................................................


НЭГ ДҮГЭЭР 3 Ү й л. төлөөлөгчид............................................................................5


1.1 ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ.....................................................................................5


1.2 ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ ХЯНАН ШАЛГАХ ЭРХ 5


ХОЕР ДУГААР 3 Ү Й Л. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД..............................................................5


2.1. НЭРТОМЪЁО........................................................................................................5


ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ.


ҮҮРЭГ.................................................................................... g


3.1. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ЭРХ............................ .ч


3.2. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ҮҮРЭГ......................... ю


3.3 ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ............................................. 10


........••••••••••••


3.4 ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮҮРЭГ.......................................... 10


ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТӨГ НӨХӨЛТ.......................................I2


ТАВДУГААР ЗҮЙЛ ХУГАЦАА............................................................................................I3


5.1 ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦАА................................................................................13


5.2. ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ..................... .13


5.3. НЭЭЛТ ВОЛОН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИП..............................................................13


5.4. ҮР АШИГТАЙ НЭЭПТ..........................................................................................14


5.5. ҮР АШИГТАЙ НЭЭЛТ, ТУРШИЛТ. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦАА.................# 14


5.6. ҮНЭЛГЭЭНИЙХӨТӨЛБӨР, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛЬАЙ. ОЛБОРЛОЛТЫН 14


ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЛБАЙГХЯНАХ........................................14


5.7. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ............................................ 14


ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ .............................................. 15


6.1. ЗААВАЛ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ҮҮРЭГ.......................15


6.2. ӨРӨМДӨХ АРГУУД........................................................... .15


6.3 ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ХӨТӨЛЬӨР БА ТӨСӨБ......................................15


ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ ТАЛБАЙ БУЦААЖ ЯГӨХ 15


7 1 ГЭРЭЭ SCOOP ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ........ ............15


7 2. ӨӨРИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ...................................16


7.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙ...................................... _____________________________________16


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. РОЯЛТИ БА БҮТЭЭГДЭХҮҮИ ХУВААЛТ 16


....................................16


6.1. РОЯЛТИ........................................


8 2. ТҮҮХИЙ ТОС БОРЛУУЛАХ......... 17


8 3 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ................ 17


8 4 ГЭРЭЭТ ТОСНЫ ҮНЭЛГЭЭ ................... IK


8 5 БОРЛУУЛАЛТЫН УРЬДЧИПСАН ТООЦОО............................................ IX


8.6 ДУТАЛТ БА ХЭТРҮҮПЭЛТ IX


ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ........................................... 18


АРАВДУГААР ЗҮЙЛ. УРАМШУУЛАЛ. ШИМТГЭЛ БОЛОН БУСАД ТӨЛБӨРҮҮД 10


10.1 УРАМШУУЛАЛ. ._ IV


10 2 СУРГАЛТЫН УРАМШУУЛАЛ ... N


10 3 ТАЛБАЙН ДЭНЧИН . ...IV


10.4 ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ.............................. ....... ... 20


10.5 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ................................................. ...20


АРВАН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ ХЭМЖИЛТ ........ ..21


111 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ.............................................. .21


11 2 ХЭМЖИЛТИЙГ ЗАЛРУУЛАХ................................................................ ..21


11.3 ХЭМЖИЛТИЙН БҮРТГЭЛ 21


АРВАН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ -.21


12 1 ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ӨМЧПӨХ........................................... ...21


12 2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ БҮРТГЭЛ.......................................... ••• ш>


12.3 ГЕОФИЗИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ..............................................-.............. ...22


17 4 ХАЙГУУП. ПЕТРОФИЗИК. ЛАБО°АТОРИИН СУДАЛГАА БОЛОН


ОЛБОРЛОЛТЫН ГУРШИЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ.......................... 22


12 5 БОЛОВСРУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ. ГАЗРЫН ТОС ТУХАЙ ТАЙЛАНГУУД 22 22


12 6 ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ...........

12 7 АВТОМАШИН. ТЕХНИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БАРИЛГА


БАЙГУУЛАМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ................................... 22


12 8 ХАМТАРСАН ХОРОО.............. &


12 9 БУСАД АШИГТ МАЛТМАЛ..............................


12.10 НУУЦЛАЛ______________________________________ 23


АРВАН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ


МЭДЭЭЛЭЛ................................................-________________________________________________________23


13 1 НЯГГЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ.


13 2 БҮРТГЭЛ ТООЦСОНЫ ТАЙЛАН.............................................................. 23


13 3 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ.________________________________--- .........--- ... 24


АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСЛАЛЦАА...... ... 2-*

14.1 ЕРӨНХИЙ ТУСЛАЛЦАА____________________________________________ ..24


14.2 БУСАД ТУСЛАЛЦАА_______________________________________________________- 24


14 3 ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА--- 24


14 4 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАРТ НОГДОХ ХУВЬ.............................24


Гэрээлэгч борлуулалт хийсэн тухай бүрт нийт түүхий тосноос роялти болон


ортөг нөхөх тосыг хасаад үлдзх тосыг 1Э0 хувь гэж үзээд үүний 5 хувийг Мзнгол


Улсын Засгийм Газарт өгнө Үүнээс үлдэх тосыг 100 хувь гэж үзэн 8 3 (а)-д


заасан хувь хэмжээгзэр талууд хуваана.............................................................25


14.5 ОРОН НУТГИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА___________________________________ 25


АРВАН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ, ӨМЧЛӨХ. ЭРХ БАӨМЧ 25


ШИЛЖҮҮЛЭХ________..______________________________________________________________________________


15.1 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БА баригга байгууламж......................... 25


15 2 ГАЗРЫН ТОСЫГЭЗЭМШИХ___________________________________________________ 25


15.3 ЭРХШИЛЖҮҮЛЭХ_______________________________________________________ 25


АРВАН ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ТАТВАР, ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБӨР -»«


АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ ......................


17 1 ГАДААД ВАЛЮТ 25


17.2 ГАДААДЫН БАНКИН ДАХЬ ДАНС 25


17.3 ВАЛЮТ СОЛИХ ЭРХ............................................................. ........... ______26


17.4 ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ГУЙЦЭТГЭХ ТӨЛБӨР ...........26


АРВАН НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ . ЭД МАТЕРИАЛ


БА АЖИЛЛАГСАД............................................. ______________________ 26


18 1 МОНГОЛЫН ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ. ЭД МАТЕРИАЛ ...........................26


АРВАН ЕСЛҮГЭЭР ЗҮЙЛ OHU БАЙЛАП ■*7


19.1 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГАРЧ БОЛОХ


OHU БАЙЛАП ......... ">7


19.2 ОНЦ БАЙДАЛ.................. ............27


ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ .......................27


ХОРИН НЭГЛҮГЭЭР ЗҮЙЛ ГЭРЭЭГ иҮЦЛАХ 28


ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ. ХҮЛЭЭЛГЭХ


ХАРИУЦПАГА......................................................................... .........................24


ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. МЭДЭГДЭЛ ............ ?•>


ХОРИН ДӨРӨВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ ..........................30


ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ ......... .........................31


25 1 ХАВСРАЛТУУД....... ......._.............31


75 7 уүупк


™ хД J / J 1 > / •••«•»•.«••••••••••••••••••••••••••••» • ■••••••••••••••••• > •MIKMIM . • . • ••••••••••• ..........._.............31


25.3 САЙН САНАА............. 3 1


25 4 ГЭРЭЭНИЙ ХЭЛ............. ..........................31


25.5 ГЭРЭЭ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР 6ОЛ0Х. ГЭРЭЭНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ


ОРУУЛАХ........................... .. .31


ХАВСРАЛТ “А" ...................... ................................. .....32


ХАВСРАЛТ"В" ••• •• 33


ХАВСРАЛТ “В”. 34


ХАВСРАЛТ “Г” 36


 ')п)\уу Бугзэгдгчуүн хуваах гэрээ! нэг талаас I азрып госны idtap /цаашнд I I I


пт/. ног«ю талаас БНХАУ-ыи “Эн Пи АГГ ХХК /цаашнд I ipr»:ni4 гшУ-нйи хоороил


/хамзад т. Талууд пт/ 2009 оны дугаар сарын 6 -нин едор ouiiiyy зан

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ


Эн »хүу гзрэзиий зорилго нь Монгол Улсыи Засгийн intpbiii изрнйн омноос Монго.1


Улсыи н\ гаг дэвсгэрт газрын тостой холбогдсои уйл ажиллагаа яоуулах тухай гэр>>


байгуулж. түуний биелэлтэл хяналт тавих эрх бухий башхуллага болох ПТ бо.юн


Гэрэзлэгч иарын хоорондын харилцааг зохицуулахад оршпно.


Эюхүү Гэрззний бүрэлдэхүүн хэсэг болох хаөсрагггаар тодорхойлсон хайгуулын


ториулапаар апшглах газрын тосны прпт талбанд Г»рп.пгч нь газрым iocichi


холбоглсии уПл ижиллагаа явуулах оиигой эрхийг здэлнэ.

НЭГ ДҮГЭЭР 3 Ү й л. төлөөлөгчид


1.1. ТНЛНӨЛОГЧ томилох


a) Moiiuui Улсмн Засгийн газар нь энэхүу Гзрпний .iui >> Моигаи Улсып lacnuiii

пирмп толеелвгчөер ПТ-ын iiapiur бслон т^уний зр.\ «amcoii ж гкшГп ioviux


байма.

б) Гэрээлзгч энэхүү Гэрээний дагуу өернйн телөелөгч (Гцтлэгчнйн толевлөгчЬоер


“Эи Пи Ай ХХК-ийн захирал болон түүннй эрх олгосоп пттиийг томилж байна


в) ЗасшПн laipbiii төлөелөгч болон Гэрп.т»гчийн твлоо.мпчиГи өорчле! дсөн гухай


Э1|'>\>> I трпний 23 дугаар зүйлд заасны дагуу нөгое тэдьи мхпгдяп.


I 3 ГЖШГЭ/УИПН )ПЛАЖИЛЛАГААТАП ТАШПЦА Х ХИНЛН ШЛЛГЛ.Х ЭР.Ү


а) Монгол Улсын Засгийн газрын төлоөлегч (эсвэл Зэсгийн газрын телеөлвгчнйн


томнлсон эрх бүхий эггээд) нь гэрэзг талбайл иэнтрэх болон газрын тостой


холбогдсон бухнй л үйл ажиллагаатай танилиах. хяиан шалгач эрхгзй. Гэрзэлзгч нь


Засгнйн газрын төл«елшчнЙ1 энэхүү зрхзз хзрзгжүүлзх бүрэн боломжоор хаипжа.


Ийнхүү танилцахдаа. Засгийи газрын тилөнлогч ш. юлорхой шалл аангүйгпр


Гэрзэлэгчийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй.


б) Хуулнар зрх олгогдсон тт\тзд газрын гостой xo.iooiдсон үйл лжпл laiaaiafi таннлцах


хяиаи шалга.х зрхтзй.


ХОЁР ДУГААР 3 Ү Й Л. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД


2.1. НЭР ТОМЪЁО


)н »\ уү I зрззпд тодорхойлсон юр томыНтууд бо.юн I 1.ЦГ1ЭС үНД «С1КЗН буса.1


ухагдахууц. хзлбэрүүд нь хэрзв тухайи тохиолдолд «жраор lufi.ioapiaaryTi оол мпхүү 2


дугаар зүйдд заасаи аг уулгатай байна


"Газрын тосмы Г*зар” гэж Монгол Улсыи Засгмйн газраас 1азрыи тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах тухаЙ гэрэз байгуулах. түуний биелмт и мналз тавих


-рр\ олгосон байгууллагыг хзлп».


“ApMi-.iciircji хулалднапы 1арчпм" гэж I зрээлэгч i >p>»i түүхнй госыг гуравлагч


лглд М »рээлэгчпйн оорийн салбар нзгж бус)-эд хукидаалах гдоэнд дараахь


нохцдүүлпйг тусгасаньп хэлнэ. Үүнд:


1. Гэр »чт түүхий госны үннйи бууруулсан. эсвэл бууруу.чахад чигосэм аливаа үгссж


хуииалдааны шинжийг агуупаагүй байх:


2 То.юорийг чөлөөтэй хөрвох валютаар хийх:


3. Г»рш түүхий тосыг худалдаалахад санхүүп|йм ммар иэпн xomo.miiiiiii


ид\ угэйгээр үзүулэх; Тухайлбал: бараа солилцоо. ^шйн хямдрал. иохои толбор


ээр\>г хөнгөлөлтийн хэлбэрүүдийг хэрэглээгүй байх:


••Пийгалнйн хий" гэж агаарын даралт. температүрын хэвийн иөхцвлд xirfiti


бийдалл б\н нуүрс-усюрогчийг \)лэх бөгөөд үүнд хүид ба хөнгөн хий. i азрын тосны


олборло.т.ш хий болон хупд чнйгээс шингэн нүүрс-устөр*гчнЙ1 ялгаж няснм дарол улдзх


хий. түунчл ж ujiihi jii буюу хийжүүлсэн нүүрс-устөрөпп »й NUM1 rupruii аисан буспд чий


тустус б;итана.


“Ьаррсль” гэж 1.01325 барын агаарын даралтын top ФаренгеЙгын жараи (60)


Х1мийн ду.чпанд буй буюу тийм нохиөлд тааруулсан 158.987 литрийн хэмжт хэлнз.


“Бүртпл тооиооны журам" гэж Хавсралтад wacuii бүртгэл iuouoonm журмип


хэлиз.


“Бутгдэхүун хуваах гзрээ" пж прээт талбайд ипрын тостой холбогдсон үйл


пжиллагсш явуулахаар ГТГ болон Гэрээлэгчийн хоороил байгуулж. Монгол Улсын


ЗасгиПн ииар баталсан гэрээг хэлиэ.


"I a ipi.ni юс" гэсзи ойлголтод газрын хэвлийд байгаи шнмгж тос. хий болон \л>>


байдалтий хамтад нь буюу дангаар нь олборлож болох нүүрс-ус горегчийи торвл бүрнйм


нэгдлийг хлмааруулна.


“I aipi.ni тосны тухай хууль” гэж 1991 оны I д>г»рсармн 18-ны -иы одөр хүчии


тоиелдор болсон Моигол Улсын Гаарыи тосны гухай \>> п. ИПКүу хуультай холбогдоп


гарсан алпиаа нлмягг. өөрчлолтийг хэлнэ.


“Газрын тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлю журам" ггж Монгол Улсыи Заа ийн


пирын 1991 оны 204 дүгээр тоггоолоор батлагдсан “Монгол Улсын газрын юсны тххай


хуү.шйг хзрлжүүлэх журахГ. энэхүү журомтай холбоглои гарсан аливаа нэчхи.


яорчлөлщмг хэлнэ.


"Га |рып тостой холбоглсои үйл ажаллагаа" гэсэн ойлголтод газрун тос хай\.


хамгаалах. олборлох. боловсруулах. тээвэрлэх. хадгалах. борлуулах ажмлла1ал


хамаару) лиа


“Гафын юсгой холбогдсон үйл лжнллягаа явуз.ик инигой *р\" гэж Гтри


чүчин тнгилдвр байх хугаиаанд тухайн гэрэтт талбайд гаэрын тостой холбогдсои үйл


ажнллага.1 явуулах эрхнйг эөвхен Гэрэзлэгч эллэхииг хэлнэ.


'Т ipn.ni ч" ГЭЖ газрын тостой холЗогдсон уйл а*и Liaraai мп гзртэяд заасан


нохиол. журмын даг>> явуулахыг эмтапр*- ортэ бойгуулсаи БНХАУ-ын “Эн Пи Ай


XXK-ийг хэлнэ.


“I »р>1 хүчни ююллор болсон олор” п* мпчүү I гр»я Moiiiui V icuii Засгимн


ппар батадсан өдрмЛг чэлнэ.


*Т»рээт жплщ гэж Гэрээ хүчин тегөддер болсон вдор б>юу дараагиПн жилүүдийн


уг өдрөөс лхлэн тооисон дараалсан хуанлийн арваи хобр (12) сарын xyrauaai чэли».


**Гф»п тялбяй" гэж эпэхүү Гэрп хүчин тгиддор (ыиат «upnuc »vihi гэргжнП


чавсралиар юдорчой кон laioafii хтл »х бөпмм ипталбай tn> 7 ДҮПаяр lyft.U иасиы Jui>>


буиааж 01»»ч хзмжттзр тухай бүр oai асч байма


“hpm түухмй тос" гэж гэрээт талбайгаас олборлож чуршгглуу.каи Түүхмй тосы!


хэлю. Уг нэр томъвог тайлбарлах үүднзх "олборлосом" г»лэг нь пирын хзалийгтх


lapian бүтззгдэхүүн хуваах хэмжүүрийн хэрхслллпр ииггрүүлон. "хуримглуулсагГ


гэдлг иь аич бордуулах боломжийг бүрдуү.юн тосыг хллм j.


"Лишиих бяйгялпПи хмй** гхж )ДИЙН часгийн \\иы үр ашмплГиалр олбордо*


боюч ruvpi.ni тосыг даю.1_ин н.прон байгяляйн хиЙ1 хэлн ».


“Дагаллах бодмс" пж газрыи тос 6а ОаПгжлийн ХМЙпх гариж болох буюу


ТЭДГЭЭриПг дагалдпм илэрсэи бусад болнсыг хмиэ


"ДүрМ" ГЭЭК Iu<рын ТОСТОЙ чолбогдсом уйл ажп i.iaiaaiiu ю.юрчоП терЛПЙГ


гүЛцэп *\ VI мөрдоч оргнчилп горнмыг ч • ш»


"Зяхиргяяны гярлял" гэж ГэрплггчиЛн гагрым тоиш \йл ажи i unaa nn\> шчтай


холбогдон I арсам хайгуулын болон олборлолтын үйл яжмдлагааиы ttfuiuai бусад ирдлмг


хэлнэ.

"И)пк тялбяП** пж уртрагийн арван (10) ммнут. оршргийи аршш (10) минутым


үржи jpI лП гэицзх хзмжээниЛ газрыг хэлиэ.


“Нгэлтийи цоомог” гэж Үр ашигтай пээлт болох эсзхмйг нь тогтоох шаардлаппиП


гэж Талууд үэдж буП байгалийн пгууламжпйг илрүүлом цооногиЙ! м.ио.


“Ор Г* гэж н )г б)юу хэд хэдэи цооиогоор илрүүлоп. гсологмПн бүтцээрээ болон


давчарга чүйи онилогоороо тосоотлй богоөд газрын тос олборлож болох н»г б>х>> мл


хэдэн баПгалнйн агуулпчж бүхий талбайг хэлнэ.


“Олборлолтып лрдял” пж олборлолтын үйл ожил miuaiaft чагбогдон гарах бүч


шрдал (тихмргааны болон хайгуулын ырдлаас бусадЬыг ч хш •


**<).|Гюрлолгын тялбяй” иж I »р>)I талбай дам. Үр шиипаЛ wrwn бухий i>ui6afli


X1ЛНЭ.

“ОлборлолтыII үйл ажпллагал" гэж нэг буюу х»л хлдмг Үр ашигтй нзэлтй


холбоотоП бүхий л уйл ажиллшааг хэлнэ.


“Олборлол гып хугацаа" гуж Гэрээний 5.5 дүщцр зүнлд заасны дагу\


олборло.гпли үйл пжнллагаа явуулах хугаиаа. мои 5.7 дугаар зүйлд заасны jaiyy сумгасам


xvraiiaai \ >;ип.


“Олборлолтын хөтолбор” гэж үр ашигтай нээлгой холбоотой Олоорлолтын үйл


ажиллагааиы хөтвлбарийг хэлнэ.


‘•Ортогг тос** гэж ГэрзэлэгчиЙн газрын тосгой х<мГч»г.ичж үйл ai •


зардлыг по.хвхөд зорнулах гэрзэт түүхий тосыг хэлнэ.


“Роялтн" гэж Монгол Улсын баИгалийн нөхөи opi огдчхгүй ноөц баялшГн


ашигласны телборийг хэлнэ.


“ТалбаЙ буипиж огох” пж I фглтй ;ки уу Гэртх'т ч »* npm uuoaiii бүх злд ш.


зехул х н’ »i ч;пн буцаахыг хэлнэ.


“Талбайн дэичнн" гэж Гэрээлэгч гзрээт талбайд ппрын тостой холбогдсом үйл


ажиллагаа явуулах онцгой эрх эдэлснийхгэ толоо Газрыи госны хуулиГи хэрэгжүүлэх


журамд заасны дпгуу гэрэзт талбайн хэмжээгпр нохон талогдөхгүйгор ГТГ-т жил б^р


твлөх толборийг хэлнэ.


“Т(»сои" ПЖ гпзрын тостой холбомсон үйл ижиллшиины тодорхон үс шатанд


хийгдъч аждып хоюлборийн мөнгөн илэрхийллнйг хзлнэ.


'• Гуршнл гын олборлолГ’ гэж нээлтийн болои үр шнигтай тзлтиПн uoohoi м**н


ЭСЭХиЙг Ю1ТООХ зорилгоор иооногг олон улсын газрын госны аж ^йллвэрз морддог


жмтгнйн дагуу явуулдш гуршшмын ажлмн яицад хийх олборлолтьм х пю


“I>c.iuii гүПцггппГ пж гизрын тосюй холбогдсои үйл .гжи.1.1.11 аапы ю.юрхой


х ктийг I ^ Гш л г»\ пр Гэрплэгчгэй I зрэз ХИЙСЛ1 аж ахуйм п п ж upi-mufti х ын •


“Түүхий тос” гэж газар доорхи бангалийн агууламжпд onfnaa. эсвх-i гадаргу\ дэзр


ялгагч болон боловсрүулах төхөеромжөөр оруулан гаргасны лараа агаарын даралтад


шинпн байдалд буй нүүрс-устөрөгчийг хэлнз. Түүнчлэн ТүухиП ioc" гкон мэр томьсонл


байгалпйп барагшин. конденсат ба ялгат үйллвзр. ют боловсрзулач бусад


твх*м»рочжид шингфүүлсэн байгалийн шинпн хий баггаиа


“Үнэлтний талбай" гэж үнэлгээний хөтолборийи дло> үиэлт xiiftx нь *үйззЛ


гэж Талуудын үзсэн гсологийн нэг буюу хэд хэдэн бүтзи бую\ нлрзлийг X J.III)


**Үнumnuft хоголбор" гэж Нээлтийн аооногоор и.1рү үлсэн байгалийи агуулам*


нь Үр ашиггай нээлт болох эсэхийг толорхойлох зорилпмр чийх ажлын телөвлептг


хэлнэ.


14Үр яшигтай нзэлт” гэж Гэрэзлэгчнйн гаргаж огсөн млборлож болох но«и. ппрып


тосны үич. олборлолтын зардал зэрэг үчүүлалтэд тулгуурлан Талуудын боаовсруулсан


технпкодиГ||| засгийн үндэслэлнйн дагуу ур aiininaft олбори>\ баиаплий га^рын зосны


нз| бую> x jj хздэн байгалнйн агууламжинг хзпнз.


“ХаГиуулын зардал" гэж хангуулыь үйл ажиллапииай холбшдон гарсан б\\


зардаа ( захнргааны болон олборлолтын зардлаас бусад) -ыг \ »лнэ.


“ХаГплулын үПл ажиллаша" -на дараах үйл ажилла1аа oai таиа


1 агаарыи болон сансрым зурамал. геологн. гсофиин.'. геихихшин счоапаа кери


анах. лавхарга чүйн суда.наа муулжч. \afiryyiuu оа.тн үн»Л1пннП uooiioi


оромлөж ажиялуулах. мэлчэллийн гайлал чийх 6a.mii л прхтай холооотой бусод


бү.хий л үйл ажиллагаа:


2 гухайи уед үр ашипай нээлтиПн хүрээнд бапах нь 101 looiaoor^ й »nr буюу хи


хэдэн агууламжийг нгэн илрүүлэх;


3 үиэлгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх


“Xaiiny.ibiii xyiяиаа” гэж ГэртмшЛ 5.1 дүгпр «үГии ижнылшуу чайгуулын үЛл


ажилла! аа януулах хугниаа. мөн 5.2 дугаар «үАлд »аасны лш>> сушасан хуицааг м.ми.


“Х>иаа\ тос гэж гэрэтт түүхнй госноос роалтм болон ортвп юсыг хосадл үлдгч


хэсгийг хэлнэ.


"Хуаилийн сар" пж аргын тооллын армн ховр (I2j сарын иэг (1) иь бегеөл ж»


ньтухаЛн сарыи эхний одрвөс »члэн. сүүлчкйн одрпГн дуусюд үргпжм.-ип.


“Хүаилийн улмрал** 17Ж а/.im. хо£р. 1>раи ч.малр capvyi: f> ушрни. run


зургадугаар сарууд: в/. долоо. найм. есдугээр саруул: г/. араи. арвампг. аркшхоер дугаар


сарууд зэрэг аргын тооллыи улирлын нэгийг хэлиэ.


“Х\амлийн жнли гэж аргын тооллын I д^гэлр сарын 1-нд эххтж. 12 дугаар


сарып 31 iu луусах нэг (1) жилийг ххлиэ.


“ХчллиГш ППхГ г»ж чуу/itu «а.нап журмаар \уу iiiini hi hi Cmi iox hi. жп.юиаЧ1


алишы u* и.чуйн югжийг хэлю.


"Хууль тогтоомж" пж Монгол Улсыи хгмжзжз хучим тегалаөр мирдогднж 6>П


буч хуу.и.. чрч зүйн акт болон цааижд батяагдам гарах х>у.п.. »рч «үйн актыг хэлнэ.


“Хлмжилт хнйх юг** пж олборюсон гүүхиЙ гос«н» чудалдах эорилгоор r»pi»i


тыбай длр ювзршүүлеэн rocui хэмжих ихмПг хзлиз


ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗДР БС1ЛОН ГЗРЗЗЛ ЗГЧИЙН ЗР\,


ҮҮРЭГ

J I ГЛ Щ1Н т HAIГЛ ЗРЫН ЭРЛ1


a) Гэртктчнйи iinpi.ni тостой холбогдсон уйл ажиллшOil болон синхүүгийн үйл


ажнл.лагаанл хянолт шалгалт хийнэ.

б) Геоло! п. геофижк. гидрогсологн. гсохимн. летрофишк. кюорпториЛи шинжилг» т>р**г


газрын тосюЛ холбогдсон үйл ажиллагааны бүхий л м»дт).1ш11н »ч хувнйг емчилиө.


н) ГэртхтмчнПн явуулж буй үйл ажиллагаатай чолиогдсои барнмт бнчиг Смпои хзрэг.т.»*


буй тоног тө.хоөромж. багаж хэрэгсэл. барнлга баЙгууламжмйн зааиар техникнйн


тодорхоПлолт. эураг зэрэг техннкийн баримт бичгиЙи хувиГн анна

г) Гэрэпчгчэзс түүний хуваары Газрын тосьн Monrai Улсын локюлын хзрзгипил


нийлүүл *.\иЛг хүсэх эрхтэй бөгоөд энэ тохиолдатд үннйг лл.хнйн зах пэлийи үшэр ач.


долларалр 1өлио.


 я) Монюл Улсын ЗвсшЙн газарз ногдох Газрмн тосны Гн»р.i\>;i;ui 1 анл хмма.п «ивьж.


lasiipan шриуулиз.


е) Эи »ч> \ гэрээнд заагдсаи бусад эрчийг здэлнз.


S 2. П И'ЫН ПКНЫГЛЗРЫН УУРЭГ

а) Г»р-плэгчийн трын тостой холбогдслм үйл ажилла1аи явуулахад Гэртшгчмд


длчжлэг. гчслолцпа үзуүлмэ.


б) I а»рын 10CHM зу.чай xyy.ib. түүинйг хэрзгжүү.гзч ж>рим. лур»ч. мп.чуу Гэрпиий


бмел <.1пл хималт тивимп.

и) Онъчүү гзрээмд юасам бусад үүргийг хүлээнэ.


j.j птпэгчиПн згх

а) I «ри.пгч ж. Мошол Улсын Га»рым икны гухаЛ xyy.ii*. Лж .i4\iiii yii.i ажнллагианм


ivciaft зевиимфлнйи ту.чай хуулийн дагуу ютш*оро.1 амсни үнлс*н дмр Moiiio.i


( Улсын газрын юсны гу.чай хууль. түүнийг хэрзгжүүлзч жчрач болон бусад холбогдох


чччль топоомж. эиэчуү ГзртэмиП лагуу Гэрээт талбайд ипрмн юсюй чо.йогдсон үйл


ажнллагаа «вуула.ч онигой зрх эдэлнз.


ft) Зохих зевшоороч авсны үндсэи дээр дамжуулах хоолой. |үүр. зач. орон счуц. агуула.ч


6аП|у\ламж. мисзх онгоины буух талоай. радмо uumx.ii .чилбомнм и»чоор»»мж баркж


CmIIi ч ч лна.


и) ГП-ын мэдэзллнЛн санл \ад|н.1шдиж буй гэрЭУТ тилЛиПд .uviOoorofi урьд «мми


хийгдсэн хвйгуул, геофизик. пстрофизик. гсо.чими. иооногийн талаар.ч чодгз.


чпд плзлтэй таиилцах. шаардлагатай тохиолдолд худалдим ааах зрхпП.


г) Э|пх\\ ГлрпниП дагуу аерт иогдох газрын тосыг зачнраи ирцчуша.

д) Г»р»*.1згч hi. Момюл Улсыи хуулиАм mm ироднйн нмж аднл Ммшол У.кын


jp\ \\ Ин химглалапал байиа


с) Гачрын тостой холбогдсои үйл ажиллагаанд оролиоч »р\. үүрпэ Злстйн raipaac


ftiiMi пр авсан зовшоорлмйм үндсэм дэзрбусдад шилжүүлж билно


ft) Г>р»ипгчнйн ижитлгсал болон гэрэгг талбайд ажн i-uiicaj чүнл емин тусах.


оаГпилпйн uiMuiHii шраэгдэх. гэмт халдяагад ортох. жнпой осолд оромочиоллолд


pip»»;г*гч Монгол Улсын Засгнйн шэралс дэмжлзг хүси»


1) Гзр плэгч иь ажиллагсдыг ажилд авах. ажлаас чаляч. тусчам i ^ йц»тг *гч сччго.ч. газрын


Т0С1ОЙ холбогдсон үйл ажнллагаяид шалрдлапнаЛ oap.u маигриач ччддяам авач


эрм »Й

ж) Р*р • mu заасан бусал зрхийг эдтлю.


14 ОГШЭ.ГЧИПНПТЖ

Гфээлэгч иь газрын тостой хазбогдсо!- үйл ажи.х1аг;ип мвч% чач ixi даршч үүрг»|П>


\үлт*т:


 а) Moiiioi Улсыи хэмжтэнд мөрдегдож байгаа Глрыи menu i\\afl \»ли. iүүииГи


\»рмжүулэ\ журач. энэхүү хуулыай чолбоион lapcan a umaj mvii.ii ixtpXRVii. *p\


бу\иП байгу> лла!аас баталсан гафыи юсюй ХОЯбогжои yflj апяша ии\>лахад


мер.тх лурлм. журам. Монгол Улсын б>сад холбогдох х» «ь кчлоочж би.юи ihix^\


гip * ir дагаж мердене


б) Газрын юстой холбогдсон үйл ажиллагадг олон улсын болон Мои. ол У.кын стандарг


лурл\1. Ж>рамД нийцүүлэн ЯВууЛИЭ.


в) Хэрлв хвделмвр хамгаалал. аюулгүй ажиллагаа. баГпаль орчиш чачгаалахтай


холбогдсон осол- эерчлийг шрсам гомюлдолд чочбогдоч Г«айг>уллаг\ул ооюн ГТГ-1


Hill ларуЛ мүл»глэж. уг зерчлий! арнлгахарга xiumr inwpxail авна


I) CuipiJH гостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах юрилкюр Монгол Улсад орчл лж

нрж б\ Л техиик. тсчнологи. тоиог төчөерөмж нь галрын госыг үр ашигтай олборлох


шаардлагад нийцсэн байна.


д) Га>рмн тосны газар Гэрээлэгчийн хуваарьт гахрыи tucmi Моигол Улсын дотоозмн


х »р н in mu ниПлүудлч хүолз гаргасан тохиолдаи Гтр шич нириЛн чхкаары газрын


incur пргл үн ТЫЖ11НД МОНГОЛ Улсын ДОТООДЫН МрЭППЯЫ IIHfLlY ү.Ш I.


cl I а 1|>мн гостой холбо! дсои үйл ажиллагаагаа vunxnc емно oufli ал». крчии i и»1ММ\


баидлыи үнэлгээ хийлгэж. үнэлгээний ахлын тайлангийи тх х>внГн ГТГ*т чүллэлглм


егсем байна.

С) MfMiio.i Улсын хүн ам. аи амьтан. байгахь түүх. сослын \im л>йд. laipwii raiapiyyi


миишах шлард laiaraft дараах арга \шжл авна Үүих

I Газрым ioctoA чолбогдсом ^йл ажил.1агаа1ш явши I >рЛ1Л* ч нь Мшнол У.хын


хүн an. мал. ан амьтан. агаар. ус. түүх. совлын үют зүйд. raipuN гадлргуу.


блйгаль орнны! хамгаалах ажлын төлөвлвгво боловсрхулж Засгмйн газрын


телеблвгч болсж трх бүхнй байгуудлагаар батл)у лж \ »рлгжү ^ #пх:

2. ГэдтниЙ х>гацаа дуусах гэртэ хүчингүй билох. нлүл прот плбайгаас


годорхой хэсгийг буцааж огоч тохиолдолд ^л so.i hix \оронгон<чх оусад Зүх


тоиог юхпоромж. байгуулпмж нргийг талбайкик lupine. ЗаГналь орчныг


нөхен сэрглх:


3. Жил бүрийн олбор.юлтмн хөю'1б**рин1 \аа\ щчмюгуудын 1албайн байгаль


орчмыг нөхои слрпэх ажлын хотолбор. гүүннй самч^ жилтмйн лалаар lycras:


4. Газрын гостой холбогдсон үйл ожиллагаа явчулахыг хорнглосон h>toi

дэвсгэрийн ойр орчимд үГи ажиллагаа явхч.шч точиолдалд түүнийг


хамгаоломай холбогдсон тодорхойарго хэмжлэ авч \ »рнжү үллх:

5. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрии тосны \айгу).1. атборлолтгой \ai6oi дсон


аливаи ттрлллтийг Монгол Уясын холбог к»\ хуулкд нийцү^лүн юхи.ч


дүрлм. жур.мын дпгуу чүн лмын лр^үл M1HJ X\p»um байгаа оайгах орчннд


сорог нилөө ү лүүлэхгүйгээр эохион байгуулна.

Ж) Гэр:Ч1 хугаиапнд ОЛЖ хуримтлуулсан ГСОЛОГИ. гидрогсоло! II ГСОХИМИ. I софизнкийн


судалгаа. пегрофизик. лабораторийн шинжнлгэт. epini.Lioi. иоомси. сооногнйн


11


........ бо.кш бчсад \>үх анхлагч мэлэлэ.сшйн >х \уии »н<« мш оаишлж


лү р\щ1м дагуч о»цпж. Ж11.1 Gyp ГТГ-т огне.


«I I л |»| *%% ЮСНЫ v. U |Г>арЫ1 хогжүүлэх. болоасом хүчнн бми »\ и л чмжл ч \ i\yni •


Ki I а рыи госюЛ \о 1601 дсом \йл ажилтиааиы горнмыг трчюпий > шаас «арах


оү \ чочнрлыг чариуииа.


I) I а ;рын тостой чолбоглсон үйл ажилпагаамы тодорхой чэсмпн гүйигпүү i «ч up 1 хслаи


*'|йн«it нчийг сомгсэн шалгарчулачал ГТГ-ын тълсж i.iiii'n сапал «но.\ ipvuilrnp


орощуулах. туслаи г^йишучпй гэр>э байгучлачын амнп i »рх*ммй гск mfli Зосгмйи


I;г‘рми ГИЛ0НЛ01ЧИЛ урьдчилан твнмлцуулж. хармлцан loRiiiii/iiicoiiiiif \iiicm _i**p


I »pi • oafli учлич богоол пртшнй mr \>яийг Засгмйм пирми io.'uk* ммчил чүргүү mi.


ч|| I »р.ы*гч мъ баАпкль орчиы нарийячилсаи үнэлгээ чийх »рч бүмш гүйтп *гчий!


coni 1>и шалгаруулах үПл ажиллагааид ГТГ-ыг оролиучлми


Ю Г »р »»Л1Гч нь ПТ-ын тплоолөгчидтэй lujpbin тостоП \о юоглсои үйл ажюыапхапы


lauup пжнл терлийн уч.тюлтыг жнлл чо£роос дооинүй у.ца ючиои Лпй1\>лач


б>ч%к*д уллэалиай ходбог.кж rapax ъаршыг Гэрптач чаричцна.


о| 1 »р >»-1*1*1 нь raipuii госюП чолбоотofi үйл ажилла1ал янх х.гж 6л1наа ором ичпипи


> трллпга. npi »лийн толөолөлгэП уулзалгыг жилд hoik: доопиүП х iaa юмкт


оашччлж. еериАн үПл ажнлаагааг с>рталчилж. iaiui.Hiyyiax бниюа %> па.шаП


чо.нчч дом гарач хдрдлыг I *р»>л-»гч чирнуима

ДОРвВДҮГЭЭР ЗҮЙД. ЗАРДЛЛ БОЛОП < . .4


а> I biipun тостой холЛсм дсом \ Лп ажиллагаа яауулачад шаар.кн \д\ бүч мр. ип.п I tpn.ru ч


чаричцна. 1>р»А,1эгч ни utpxiaa мечвмин тулд ниЙ1 n.KMip:iocoii | »р• о i\\\h(I


iocikkic роялтий! хасаал үлдэч тосмоис хуянйг lapuxviux >pxi »й I «р i mi i оро иимч


алк ч тал эдмйм ласгнйм ур ашигтаЛ мпдт болно гкг*и Г*а»а и jj iapia\i үй.


ol I *р • •11|*1ИЙн авч ашиглах *>рм зй нмйт өртоп тосны vnu »• нь I ipvu ичийп lavpun


UK |%»й чолбогдсон үйл али.шгааиы ларлл/удын нийлб^п й1 пнцүү ЛаАиа.


»») l-Jpii.niH шлрын тостоП чолДоглсом үйл ажиллапшпм иппа.1 :ари>> кан opioi. uip.uiiui


оор-1\улал1 хнЛслн тучаП бүр нечөж аана. Гэртэгч нь \й i a«ii.LUiuiiiiu miAi iup :r.»a


ио\о* 1>>С1ал үлдэгд о нь лара.ииПн хуанлийн саручдал кшл<ми рн iuow'i и»и*»


I) I f < • hi ч нь глзрын iiKiofl чолбогдсэн үйл ажи.м;ииа яячулахал Ларнхи и\


1*1.1(41.10 ГГИЙН бОЛОМ й\рТГ1Л TOOUOO«lbl ШГВЛрыГ ЗаШЙН lUipuil TOlOOiHH чпй


(«|\нро\ бонюд I лчрын тостой чолбогдох мрх1ын бүүл» iniftH xywiWi ЛастпПи laipuii


1И.ИЧЧНИЧНД гаргаж өгно. Г«рэзлич нь гирын тостой чи|Гч1Г.ю\ lap.viMii i\m Золон


1Л1 орнйг иөхвж пнмх аргп*1ЛПЛ1.И1 талаар Злсгмйн inipi.m ю icuvioi*nu xh.iii.ihm.


л) I »pr«jrm« мь гл |рмн iocion чолхкмлох lapxibn дт\ар.1)хл» н^иup xallixx*


o i.‘>''рлолгмм 5аюн юхнршлиы lapju.i пжантлна


).н » »p (Mipuii rocToli чолбогдох 1ардал иьдараач napaa.i.iaap мпчоглпно


I/хайгуулын мрдпл:


V шхиргоаны зарАлл:


3/ о.|Лорлолтын трдал :


li'ipxv.Hi чмЛ.ч уүлипс. алборла.пмм влр:ш.ч »«ь xai)i».iian xxiaii.i.ui i. м1и».ши


*ap I .* in. ai6opmviiMH хчгапааю гярч (Vxiho плгнПг kminiHipoH.


 е) Д**р дурьдсамыг y.i чаргалзан. 8 I дүгор ^йлнпи ;iai>> nuonox роянн бплом 1«


J.'iaap зүйлийи дап> то.кндох • i\yt iVvioh бусол талбор^д нөчои


ю:и»1Д«\гүй-

ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ХУГАЦАА


М \ \ПГҮҮЛЫН КҮГА1МА

Хайгуулын адил яауулач xyrauaa нь Гэрг» \\чин thuvimp оолсон ө цхч* >члэи тав

(5) жил оайна. Эиэчүү 5 жилийг 3 ус шатад аншлиа II н цгир V* war in. I жил.


чобрдущар \с mm мк 2 жил. гуравдугиаршат нь 2 жил (Villuu

5.: ,\ \ИГ) УЛЫ" УУРШиГ. L'yffHtV

а) Хо11|)улым ажил явуулах хугацааг Га»рыи госны тучай хууль. 1үүнийг мрэгжүүлчх


ж>р\1ьж дагуу суигаж болно.


б) Гфмпгч мь хайгуулын ажил явуулдх хугацааг сушах чүолт тавичлаа еимоч

\atii чулмн үс шатны чайгуулын ажлыи \өro.iottp. юсон. швм ryfluin i\ ажил


Y\pi ийг биелүүлслн байма Хайгуулым ажмл явуулах xyiuiuai сужачдаа wpaaiMflM ус


шатаил млвал чийч чайгуулын ажлын чотолбор. төсвиЙ! Засгийн пмрмм гальнлвгч


баталиа.

в) Хлр ш чайгуулын эцсийи чугацаа дуусгаадр болоч өлор чүр! м үр ашипай иг»лт болоч


*ПХ нь тодорчойгүй мп.тгийн цооиог байгал 6o.i yi ни.пиГж цооког бүхий


yiri.ii ммий талбайн чувид изм»глл чайгуүлыи xyrauaa ш мриах ho\ili\\ jnftli аль mi


III. 011 104 ХүрТЧЛ хүчии тиюлднр үрп.гжилнт Ү\ид:


1 гухайн нттиИг үр ошкггай и шт пж тоггоох.


2 г>хиЛи иээдтийг үр ашигтай бус нээлт г»ж топоох


3. ЮМЭГДЭЛ хайгуулыи xyrauaa мь эургаан (6) cipa.it нл\ ү гүП байма.

53

а) ХиИгуулын цооногт хийсэн туршилшн ожлын ивцдд длриач \үси*пт)р


то.юрчойлсон тосиы уидлрга огч daUaan >т иооиогнй! иттийм и«н«м«ч пж \гъа


I лрплкч арми таван (15) чоиогийм дотор Засгмйм глрын кччъм чнд ышгдмп.


Засгойи газрын твлоожчч нь юэлтийи иооног топоосом гухай ишгает вдрийг


тучайн МЭЭЛТИЙМ UOOMOI ИЙ1 бүртоон одврг гоошю.

Цооиогмйи < 500 J 1000 2000 >»оо


Hi* 500-10»


смстр) 1 - -


1*К11Ы 0.5 IX)


ундарга 1 v° ! 5° j


!1


(тони/вдор) 1

б) х^рлп Пртопгч тучайи кплг>д үнмг» «*г«*ч нь 1уйп<1 п* үяи >г Нллтийг


б*ртг*С1н елранс хойш ср (90) чомогийн дотор Гфтпич гус Нплт нь Үр ашигтаИ


11*1.11 У»*Н ЯГЗХИЙГ IОГ1004 утлпжмй жталбир бэ TI4IIB. үммг»» хнйгц.ч гатблП


(үныгтзмий талбай)н эурвг. бусад тодорчоА.юиьи Заоийн глрмн п»н-«в югчнj


rapi пж огне Засгийи галрым төлөв.югч үшлгпиий чөто *«\|р. тосяийг батакамы ларал


Глрпмич үйл ажиллигаагал х^рэгжүүлж э\элм»


1.1


 У-f IT АШЧПЛП НУПТ

а) Yii ui чэнм н хоюлборийг хэрэгжүүлж дууссам. xbi.i юг бо ioii i ү ү м ж дтэш F1тэлтүүд


нь Yp ашигтай нээлт гэж тогтоогдвол Гзрчэлэгч арвам 1анан (15) хомогийн лспор


ЗосшПн газрын төлевлогчил мэдчгдзмэ. Засгийи газрып шлеолөгч үрашмпай югп


mi икх-ок т\\ай мэдэгдсэн өдриГк тухайн Үр иш hi Tail iid.iihHi бүртгкэн едөрт


UKHUIO.


б) Үр ашигтай нгэлт нзг бүрийг бүртгэсэн өдроос хойш тг зуун наян (180) хоногмйи


ДО!ор Гэрээлэгч иь Засгийн ггзрын голоологчид олборло.тгын хетелбөр. төсөв.


олборлолтын үйл ажнллагаа явуулах талбай (олборло.пын lanviHJ-M ivpar.


олборлалтын талбайн зевшөөрөл авачтай холбогдсон бчсал тодорчой-ю.и. хуолгг»


|apiаж огно. Глзрыи iociim газар олборлолтын мпнлбор. ihcriiFii чу.пж аксан олрпөс


хоПт гуч (30) \onot ийн дотор хянаж. олборлолтым xeiH.ioop. тнсвот нншт. вврчлолл


op\\.uix шаард/югагүй пж үзвчл ер (9Э) хоногийн доюр олбор.юлтын төлөалегеи.


Тбспийг баталж. газрын тос олборлох тухаП шийдвзр inputна. Хэрэв олборлолтын


хөтөлбөр. төсөвт нэмэлт. еөрчлөлт оруулах шппрдлашай иж үзвэл Засгийн газрын


толоолөгч олборлолтьж хөтөлбөр. төсвийг батлах xyraiuiai мэг зуун ная (180) хоног


хүртчл сунгах эрхтэй.


») Г'|р)):пгч in. I азрым гос олборло.ч тухай шийлнчр lupcun олрсчх' \oiiui ср (90)


\unoi ийн дотор Олборлол 1ын үПл ажиллагааг чхчлнч.


55 ҮГ ЛШИГТЛП Н.Г.УП ГУРШИЛТ. ОЛБОГЛО/ПЫН ХЯШ4А


а) Үр ашмгтай нээлт бүрийг топоох хугацаа нь турши.пып олборлолшг оролиуулппд


|л-р№1н чууи жар (360) хопог хүртэл байна.


б) Үр лишпаП нтэлт бүрийн олборлолтын \\iauaa нь i>\alin үр ilium raft im.ii ix


олбор.юлт явуулахыг эрх бүхнй 6aiii>yji;iaraac зөвшоорох гххай шиПдтр гирсаи


өдроис хойш хорь (20) чүрз »л жил банж болно.


56 ) ЮЛГЭЭНШ') ХвТӨЛБвР. ҮНЭЛПЖШ тл.чблП. и н.ог кипын


_АУ ҮГӨЛБУГ БОЛОН /пгюрлатгын Т.1ЛБ5 /1Г.Ш1.1. V


Гчрплчгч мк ичм »Л1 мэдт1ЛХ1 б>юу судялгааг үи.тк.м*н үюлтмий хото.пч*р.


олборлолтын хөтолбөр болон юлбаГл ворчлех тучий шийдв »ри iipraxoac арввн lanaii /15/


ХОНОП1ИИ өмнө Монгол Улсын Засгийн га!рын төлввлогчи i миэгдзж. Моигол Улсын


Застйн газрым төлөөлөгчөөс бичгэзр ювшоөрөл авсмы үндсш дэчр njmpi вс*рчлап


ор>улж болно. Гчхдчэ 7 дугаар зүйлийм лагуу мзгэнт буиааж «чсен гзрэзт талоаОн аль ч


ХЭСШЙ1 үнчлгимнП болон олборлолтым талбайд оруулж боломүй.


5 ’ аЧБОРЛОЛТЫН ХУГАИААГ СУНГЛХ


Гчрчзлтгч иь боловсруулах үйлдвзр барнх. шннгтн пк. баЙ1а.шПн хиЛ гтэвэрлзх


хоолой тавих зэрэг үйлдвэрлэлийн дэд бүтзц шннзчр барьж байпхлах тохиолдолл орд


ашиглах хугаидаг ЗисгиГж газрын төл»»ө.жгч хобр удаа гхч: бүр 1аваи (5) жилчтс ИЛ^үгүй


xyraiumiaap сунгаж болно. Гзрззлэгч мь ачбор-тттын \\iuiiaa яуусохаас жараас (60)


;км>1нгү(1 хоногийн емио алборло.мым чугаилаг с>нгач санолма ЗаанГж газрын


ГӨЛвМ.К»(Ч1Ш бичгээр OHIO.


 ЗУРГААДУГАЛР ЗҮЙЛ. ХАЙГУУ.1ЫН АЖИ.1

л / i aft, ш riTiinmx лжил пгэг


a) I 1»М)ГЧ Mb гэрээ хүчин төгелдер батсом едрел. чойiu hit i»ii \ирь (120)

ч«'могийм лотор Гэртчмий Хавсралт "В -д иагдсан \аАп>улып үйл ажнгшаа


1в\>лж югио. Хайгуулын хугаиааид iaaaa ■ хийх лжмд үүрийг баел^лж.


(Хавсралт ВЬд төлеалөс*нвөс оагжг>Й ммжээннИ менгн ирцучдсам баГжа


Г *р!»л1гм эм}\\1 үүргэ» бүрэи бмелүүл)»пй бол 1>йштпэгуй ажнлл hcmjo.n


шриуулагдмгүй мч**щ ийг тухайн Г)р»л жм.1 дүуесзгал: xofiui i>н (30) хонсммПн


.ипор 1ТГ-т твлнө


Д) 1\хаЙи жил Гэртэлэгч илвал гүйиэтпх ажил ү>р« *үс и-iyy ажнл. >>p»i i үйцш >ж

юлоалвснөөс илүү зардал гаргасам тохиоллолд дзрао жмлмйм гүйцщпх ажил.


мр.млл шилжүүлэн тооиож болно


в) Бүтппкүүи \>ваа\ прээмий длгуу эхмий rjp*n жм.1.1 uaaai гүйюнтх. ажнл


>^ргнйн 6aia.iiaa билюж Момгол Уясын kaiimai • . хь Чскрич дамсаил


ЛиИрмдолсам ‘ Mup aft nuibjninfl К)>дм ГТТ бо.юм


I ■рпллгчийм хооромл 200 оиы ... д«гаар сарин _.-ьмП ндвр Гойгуч.чаи 'Зскроч


даисаид монгон х*»рөнгө байршуулах тухай иргжий oaiyy uiMftjaipiiMi
I 'Р>М»1М HI. 6 1-л шлспи ажил үүр »г. и»П|уулым uooikm <>рочдн\ a*iiawaai олом


)ЛСМН иирыи ТОСМЫ 0Ж үйлдвлрт Х1ИШОМ МИЙТГПГ .ГЖПН1ИГЫ apt ач.Ы 1ЫН iai>>


гүйи vii Hi* Дараах тохполлолд хлЙ1»лыи моо»нхмйн өроч.иогнГи дууссанд тооио*.


uip.ni.ii op-ior шрлала оруулма Үүнд:


«) «ромдех гүид болон ххүл юрилтот длвхлргал хүрои.


0) мээлтийн цооног болсом.


н) врем мь суурь чулуулогг хүрсэм.


Г) 1»р<*м НК үл МЛВТрЭХ бмст. ГСОЛОГМГн ХТТ хвлу)И rpa IMCN1 »Д x>pt IM


г,з \ шпүдын амын ,wmm>r ы тт


Г >р» хүчим нмеядөр болсом едрөес хойш жар (60) xmmnifiM joiup. иэжаил i »pm


жил эхлэхтк ерээс (90) доошгүй чомогмЛм **М«» РфПЛ ИЧ ИЬ тухайн Г1рЭП жилл


гүйцтггэх хвйгуулын ажлын хөгалбер. тесвпйг изр 1«роя бүргчр шрийвчлви


бололсрчулж. ЗасгиПн газрын төлөолвгч«»ер бвмуүлмл. Ми»1 очмох Жми хийсам jaiuh


таПлам! гаиклцуулж. ГТГ-т егмө

1>хайи г*р*п жш1 rvmiX гучялс (30) »4)шгүй чомсчннн нмми I fMixi. ЗасгмПн


1мврыи юлеелвп хамгрон хайгуулым аж.1ыи \«и«мб««р. т.виП| хвнан хшлим, Засгийм


ппрыи голоологч батална Гэрплэгч нь мп\ү> ажлым мтхтоор. тосвийг еорпох


1лПлш1 \ м шааролага гарсан тохиолдаи «м»рийн свмальл Jaunilii raspuii touh^mimiu и»н


мр>й гаргаж шмп Засгийн raipun толлолмгч сама.1ыг аасна»- хомш ажчым арван тавам


(15) олрийн аогор Гүрялэгчгэй уч.тж. ••рчлоятмйг хямаи \jh.iu» батачма Х«рлв


тучайн жнлийм батлагдсан төсоат аж.«аас м.тү^ ажмл \имгл»' oai хмйгдэх warn.


np/LiMM ькимйм хумжпг ГТГ-аар батлууасаизар пргег нө\«м >»\ ордалл тусгама.


ДОЛДУГААР ЗҮЙД. ТАЛБАЙ БУ1ХААЖ «ГӨХ


-/. ПГЭЭ £С(Н)Р ТЛЛВАП БУ1ШЖ »гв.\
I*


 **. •-vaui\\ lull ажлыи ч\1аиааиы тчинй үе ша дччссшш. v-.m >>ч (>0» мнм.тПн «пор


1 «Р»м .a.h4ir«i NOftoM ian05»-uA. uiihu (5(1) ч\тн1. о\ иагш Г-» ни».


\л1м\ ч 1ЫН ллиыи \\| апллны \оср дам. үс wai .п>>чса»1и.к; viuu 1>ч «Зсц чччмч nftii .wi\*p

» »1* • » ui.irtuftn ү Л.1С1И .\ iciiiiiii \орь (?0i -оос i v4iiu (Ml) whhiii Глшшн hi ч Гчупм*.


n> Xniki w.iLiii ниГп \>iuii.ia ,iv>сачад \in.n Ш1Й Cm v юи тСмүи^иии иыбаПмазс 6>сад Г»үч


ia Warn 5\1шж егмв I нь вихлвгч гцгог ia.n\a(n Лү\.дд т. Лнпои аль ч чмггий»


mu.uiA. HioMifiii омпс 1 \ > ииГ« la mpr ys. мПн >нлпт гнрчи(Ь апч Ги1кам Аайла.11 мь счр. н\


iipi 11 ч »чыч imc;ui йайма

•) 0'1<Х>| |iIII 1*111 l.l- IOaill ОЧНЛЛЖ (llllMlIlll 1*М1Ь« 11*4.1. |М| ЧМА Ли I\\4IAII |Ж.


UMNif |.а. чадгадах. Гм« •otw pxvtux дач1«}>’а\ нүч нчкч днЛ» iftitaiiiaM:


ш!1.|\ч.|ж. тадДайг мк шаш- 1ПЮр.г*и. чнрс. >снм Г* \npi.iui армииж. ixifaftti


гадлр| \м ийн унагии чорчмй» с чргукчи (Satina.


П ')п »ч\ •, \\ ii.influ в,ц". **i" ша.пыг х»рн жүү.т »Ч1 »П \иЛн юн щрн.ч lap.uibii Г»р^л»гм


\ilpH\IIIUI.


<” 111111/ XyLU.ll >)Г КУ11.1ЛЖ ЧП1.Х

»» Г‘»р*> •.! цч шэхүу I »р**ипП хапсрялт **В '-д uuic.ui iaiii үүра м i үша •«« мпм ioxihvuivui


Ta.>xilii Лүххтл мк хчү 1 тодорхой ххсгий* «прмйи хүсхп *»р типаж ои Л»ү-1но. ИПнхүү


санп i\|uapaa буш»иж о»сои \ нггүүдиГп 7.1-1 дчрь tcun г»р • • Ikinf ft>шшж огсон ia.k\iiii


IOO«|IK>.


Л> Г*»р • м •1*1 мь эю.чүү 1 1ргчжП \;тсрам " V -д тойсан uom i • >Iftn »п »\ uah.i \\pivi


• үfin • 11 •'•r\fi Tiuituiftraa cnfti* д>puapua нчнаал «лч ihmlmihii |ү(ш*и түй qaiii.i


1КЧ.1ПЧ Ч1ПН1ИЙГ гучамм imoaftr бчцааж огомнч- *>мал |>чнн|үй чнмн* нйн оммо МГ-


1 Н* IIM*.


-s. >// уц уушп та:и,4П


I *Р м I нн үи 1ДГЭЭИ нй ЧЙ*»АДборНЙГ \»р»1Жүү К *11 Ло.ЮНЧ үр .1111111 ШЙ II »».ТТ TOI100I 1001\(»


томю I млд ут үиэлг»жий ia.ioa(ir б>иоажйгм«» Yiri inniiill \«mwiA«ipi«(lii ;iar>\ vliru.'i


гүйиопч ажил үүрг •% гүГнптплгүft ftaftia* үмчи •аииА iu нмш сайн j\paapia ii.ua


«Ч"\ 1МЧИОЛЮЛЛ 1үйиш ••• Ү<1 ажил.1 moi.im.4 м.чннГм 1>ханн рнн «мшй la.iColli бчцааж


w'v-s | >*шс (30) .'««чншүй чиниП1Йи HMiKt Г1Г-1 miih.

11ЛПМДУГ/ЧAl* IY И.1. РОИЛТИ Г.Ч К\ 1 > н .1 )\\ N II ЧУВААЛТ

Ы ГОНДШ

I. I »р М.огч борлу>*яа-11 чпйс Ml 1\чай бүр! Г->р»*1 ичт-к нн4М*ж 1Ч«.пн имно 1\«пи


III. МКЙГ <иЛ«>р. K-JCOH I #р>>| Т\үЧ11Й IOCIM (1Ш\\ блйч %<»


р * 1111(11 6Э.ТМ1 Ч| «MIUHip %Үч|«|> Ч'ИО Лү гги.ичүүм *»Р Ич «t 11Ч1Я. ичмм»|.


3. I’-'i.im i 1WK*\ Ю.аОирмП! К.4 лү| **Р «үйлд «.мсны im>> %\ъч*г*. »\»p i>>JMLiT Xiiftcn 1


1 \ 4.111 бүр тилни. laviiiftn 1.1»рын ткю.1Н ч hi* 1a.1a.1p «nip ж>рам uh uhu Ck*hv\ ,'ui


>ii« ijxaftraa Гэр-^эл irmua r>s <30) чомогийн имш* Cmm ирмнн iih«.


il/


 * - /I YXUfi ПН' Б(И*ЛУУЛЛХ

а> Ром.ии 60.1011 3aciмйн газарт ногдох 1эрэ»1 түүхий incur \>м*и.п чнйсж uimc


кюиох бегоод түүхий тосыг борлччлач асуудлыг Та.1»д хармлкин io\Hpu.nw*.


I »рээ бяйгуулсмы үидсэн дээр шиЗлвзрлэю. Түүхий hh.hu \ нзл! »*| худилдам


ЛЮГЧТаП ХИЙСЭН түүхий ТОС борлуулач ГЭрТЖД lOXlipcoll үнг»р пкшмо.


6) Монгол Улсыи Засгийн газар нь өарт ноиоч tociji монгөор авах тохиолдолд


Гчфлуулсан түүхмй тосноос. тосоор aeax гочиолдолд алборлож. хурнмтдуулсан


iochooc тооцох ба энз тухайгаа хуанлийн )лирал зчлтхук гуч (ЗО)-аас доошгүй


\оногинн өмнө Гэрээлэгчид бичгээр мэдэгдэм*.


8 3 ЦҮТЖЮХҮҮН ХУВЛАЛТ


а) Х\ац.|нйн cap бүрнйн гэрээг түүхиЙ тосноос роя.пи 60.1011 орюп госыг хасаад үлдзх


члмхоэ (Х>ваах гос)-г Монгол Улсын Засгийн газар бодон Гзрээлэгчийн хоо|>онд


доорх хувиар хунпарилна. Үүнд:


I Хэрнээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий госны өлрийн дунлаж


олборлолгын хэмжээ нь 5000 баррельгэй тэнцүү бук>\ г\ үитк* багп байнал:


Mom о.| Улсми tacrnilii nnnpi


I IJI • М Н 'III I


2. X ipim 1>хайн хуанлийн сард олборлосои гчртл т\\чиН iochu едрнПи дундаж


о;|бор;юлтыи хэмжээ н». 5001 баррельтзй тэнцү^ б>ю> түунпс их болопч 10000


баррелээс бага байоил:


Моигол Улсын Зпсгийи гвзарт


Г|р»эллчил


V X )рит» гухпйи хупнлиЛн спрд олборлосои rip-vii i\ү чий юспы «дрийн д\идаж


олборло.тгын хлмжээ hi, 10001 бпррсльпй тжцүүб\к»\ т^и’>к* их баюнч 15000


биррслээс Gam бпПпал:


Мошол Улсыи Засгкйм гшарт


Гэргыэгчид


4 \ |рит» тухайн ч>аилнйн сард олбозлосом прэ«т п\чий нкнм п.цшйм думдаж


олборлол» Mil хшж-ппь 15001 баррсмызй гмщүү б>и»\ (үүнгх ич Оайва.1 :


Монго.1 Улсын Засгийн газарт


Гэрээлэгчид


б) Гэр»1лт»иИи ночяж нвах зардлын үлдэгдзл нь зардал иихох таллар гэрээтр


тохирсон байх тохиолдолл Гэрээлэгчийм ирллыг но\«вд үлдсзн юсыг


w\\\ прэжий 8.3-ын "а -д тохирсон хувиар Талууд \)вааж анна.


в) ГэрчзI түүхий тосны өдрийи дундаж хэмиоэг топоохлоо тухайн сарл олборлосом


түүхпЛ тосны ииГп хэмжэч! гухайн сард олборлолт fliiyy.ican едрийи тооил хуваана.


г) Хунаах тосны Монгол Улсын Засгийн mnpi ногдох госнм үи птг Гфгэний 8.4


дүтр зүйлд заасны дагуу хийх бөгоод Монгол Улсып ЗасгнПм ппарт ногдох тосны


mioopnfir борлуулж дуусспи өдреөс хойш 30 хоногийн дотор ГТТ-i тпло.ч бөгөөл


|7


 АГАНДУГАЛР ЗҮЙЛ. УРДМШУУЛАЛ. шимтгэл болон бусад төлбөрүүд


10.1 УП.-ШЩУЖлл

а) Гчрпнд гарын усэг зурсны урамшуулал: Гэрээ Мошол Улсын Засгнйн raipaap


бамагдсан едреөс чойш жар /60/ хомогийн дотор Гзрэчл » ч П Г-т


lit*».


б) О.иччтлол» j\ncnnii уоамш\\.1ал: Гдоэпгч олбор-Юдт эхлүүлсж юхиолдолл


олборлолт эчэлсиий урамшуулал ояларыг Олборюлтын үйл


ажиллагаа эхэлсэн өдрөөс хойш гуч (30) хоногийи дотор ГГГ-т төянө.


в) Г»рплэгч Момси Улсын Засгийн газарт олборлолтым >ра\лм>уллыг лараач oaft.uaap


imho:


I. Т>\айи хуанлийн сард одөрт олборлох I »рш пүмсй тосиы луклаж


хэмжээ 5001 баррелиас млүү гармаги i ам


доллар:


: Тухайи хуаилийн сард вдөрт олбордох Г>р>и гүүхий тосны дундаж


х»мжп 10001 баррелияс илүү гармагц


■ • up.


3. ГучаПн хуанлийн сард едөрт олбордох Г»р»л түүхнй тосны дуидаж


хэмжээ 15001 баррслиас млү*ү гармаги ам.


доллпр:


4, Тухяйн чуанлийн cap.'i адөрт олборлох Г »рm түүхий юсны i\n;ia«


хэмжу» 20001 баррелиас илүү гармаги ам.


доллар:


Ю.2 {УРГЖТЫЛ УГМШУУЛАЛ


а) Рзрплэгч гэрээ чүчин тогөлдөр болсноос хойш жкл бүр I »рэц жилиЛн эхн пс гуч


(30) хоногнйи доторсургаятын \рамш>>ллыг ГТГ-т толио. Үүнд:


I • I длх Ж№1


2' 2 дахь жил


3/ 3 дахь жи/1


4/ 4 дэх жил


5/ 5 дахь жил

10.3 I.UIBlflH дэнчнн


а) Гфэалэгч Моигат Улсын Газрын тосны ivxaft ч»ль. гүүн"й| мр*ГАүүл«\


журмын дагух Гэр»Э1 талбайи чэмжээтр дэнчмн жил бүр Заа мйн laapi юлнө


i. Хайгуулыи ажлын эхний үе шатанд Гчрээт


талбайн Mir чавтгай дөрвелжин километр!


1кн дох (Олборлолтын талбай! орууяахгүй)

IV


ii. ХлЙгхулын ЛД.1ЫН \o

i&iuaRM нм чааттай дөряөлжин Miio«eipi


not.ion (ОлАорлаими талбайг ор»ла\г\й)


iai. Xaiii >> лыи ажлыи rypaa дахь үе шатаид Гэрит


|«тбайм нэг чавтгай дөрввлжин килааетрт


Юлборлолтыи талоайг ор>> лачгүй)


iv. '*р»л. хайг>>Лк|н ажлыи xyrauaar


1астиПн пирыи шмйлвэрээр сунгасан


чайгучлын чугашшил npm талбайн


1ПГ чавтгай лорвелжии километрт мо лох


(Олборлолтын галбай! оруулачгүй)


v. Олборлолтын талбойн нэг чавтгай


.юрволжин кшомстр галбайд могдоч


й) I »pi 1.П1Ч нь талбайм дунчниг Гзрээ чүчим ичнллор Ouhioh «ирсчк хоПш жар /60/


чомогийм дотор. лараашйн гэрээт жилүүдийн тадоайм гжчинг тухдйм г*рээт жил


1\'1лси 1ЭС хойш гуч (30) чомогинн дотор тус тус тю.ч Гюгоед Моиюл Улсын


Засгмйм газрын тилөөлогч иь Гэр-нлэгчид төлбвр чмйгдонийг поглоч баричи


гаргаж егнв


Ю4 нм1гпшш ппчилптт шиалгл


I *рт».г»гч Mb Момгол Улсым ЗосгиЙн raiapr трын гисиы ту.хай хучль. гүүнийг


чэрэга» \үЛ1Х журмым дагуу захиргааны уйлчилгтжий шимтги н»лме. 'Знч.х^ шимтгчдд


гэрэи галбпй авач захиалга. хайгуулын чугацааг сумгах. о.|борлодтын галбай ам\


захмалго. олборлолтын талбайм хэмятг оорчлөч. одбордапми \>r*u*ai суигач ™>ры"


тостоЛ чодбогдсом үйл ажилла1аааны аливаа *р\ yypritfli miu*3VTWrM тч.юч та»олр>>л


ормо.


Г (рмнгч HI. дор лурлсан ш\ир1ааим union »i ihiih» Y\iu


а) I »ртм талбай авах тахиалга


б) Хайгуулын xyrauaar сумгач


н) Моигод Улсын Засгийн га>рыи шийд»)р))р


чайпулын xyrauaar счшач


г) О июрлолтын талбай ааах мхиалга


д) Одбор.юлтым талбойм чэмжгм ж«рчл*\өа


с) 0|борлолтым чугаиааг сунгач


£) Га»рын юстой ха1богдсом үйл


ижиллагааны ал иваа эрх. үүргийг шилжү үл»ч


10.5 /. ШШЬ ОГЧЛЫ НӨАвНСЭГПШ


I «рззлзгч hi. байгаль орчньн нохнм сэртх ажи.и жид иүр


ам додлараас дооинүй чөроню. мөнге зарцуулма

АРВАН НЭГДҮГЗЭРЗҮЙЛ. ХЭМЖИЛ!


II I 1>)Т1ЖПЭ.Х))Н ХУРЛАХ ХЭМ/ШШ


а) Гзрээмд оролиогч талуудын хооронд хчваа.ч Г»р»н түу.чий тоснм \нга~щ


rojop\oi»io\ юрилгоор хэмжилтийг (Бүтагдтчүүн чуваач ммжилт) олон члсыи laipuii


юсны үГмлвзр.плл хлвшсэн мийтлэг аргачлал. зарчмыг үиисдж гүйит ж». hxjn


дч»р\»н' бчсад (үүмд |анцаарчилсан цооногиПн олборлолгмн мм*иг топооч ммжшп


орно) «прилг оор оор тврлийн хэмжилт чийгдэж болочыг \П|)И шаи точиролиоп.


б) )||).\үү .\'»мжих хэрэгсэл. ммжилтийн аргачлал нь Моигол Улсын зрч бүчнй


баГн \> ддагаар балалгаажсан байиа


в) 'Лпхүү Гэрээмд заасны дагуу бүпэгдэхүүн чуваач чшжплтйг Хзмжмлт хийч и*г


дээр хмйнэ.


г) Галууд эиэхүү II дүтр эүйлд заасны дагчу бүггм;г»чүүн ччваач ччмжм п


чийи*м it- «мне тү үхпй тосыг авч ашиглач эрчгүй болочьн 4iipn.ni.ui хү.тп тжжворо*»


м .2 ym&LLUTIJlir ШГУУШ


а) Х«рэв Гэрээлэгч нь Бутээгдзхүүн хуваа.ч хзчжилзийн аль нл багаж \эр*сэдл


тохируулт чийх. часваряах квэл солихыг хүсвэл Momai У.тсын Засгийн галрыи


төлеелогч. эрхбүхий байгууяшад чодэгдэж хянуулма


б) Чонгол Улсын ЗасгиЙн галрын төлоөлвгч нь бүимдзчүүи хчваач ипнаа


ХШЖИ.1111ЙГ ямар ч үед ажиглах. үмэн 1.»виГп юдорхонмч юрн.лгоор 1надга.п чийч


)рчт»П. Хзрж шплгя/ппар члмжил! нь о;юн улсым luipijn н«сны аж үйддшрт чэвшон


ннйгли .фгачлал оолон стандаргад мийтчгүй болоч нь к.мряч.1 Мошол Улсын Засгийн


газрын гө.ювлегч түүиийг задруулах apra хэмжээ «вачыг I *ргүтмчж шаардана Хзрм»


Гзрэзлэгч иь >нл шанрдлагыг хүлзэн авсан вдрөөс чойш 30 чомотйм дотор ылрчудах аргв


члмжлл алч эхлэзгүЙ. эхгпсэн ч яви нь удоажралтай байвал Монгол Улсын ЗасгиПн га фын


ТОЛООЛОЩ олборлолтыг ЮГСООЖ. Зрч бү.ЧНЙ ЧОПДЮНГИЛН 1\ПиГТГЛ| чэ>р ЧМ1ЖК.Т1НЙ1


хмйлож шрдлыг Гэрээлэгчээртелүүлю


в» I »рэзлчгч ХЭМЖНЛ1ИЙИ алдаатвй байх үсийи ол6ор.нч.иын үнш болн1 \шлг*н


гопоож ИЧ1НОЧ хэмжилгнйг залруулах 6ү чий д apt а ХИ1ЖП a mu I >p»«:i нч нь |үйцэтгтс »н


шдруч.иин ажлын тухай тайланг ГТТ-i чүргүүл* батлууина \tpen ммаилтмйн алдаа


анч гарсан хугааааг л опоох боломжгүй бсл ypva хий1лои ша.1галтын **лч>р ба a.uaai


илрүүжлн өдрийн хоорондоч хугацааиы дундач үтийг аялаийЙ muaii.ii »\ЧЛС1Н uaiaap


TUOUHO.


IIJ JS/ЖПЛТ/и/Н БУРТГХП


Г)рШ!1Ч олборлосон ГЗрЗГГ түүчий ТОС болон бүТЭ31ДЭХүүи чувалч \ )Ч| АИЛ1МЙН


бүртг^лийн нх хувийг хэмжидт хийсзн гучай бүр MoHiai Укын Засгийн трын


газеатогчнд ирүүлнэ. Эдгтзр барнмтуч лыг гаваи (5) жи.1иАи хугаиммд «дгаюл 6<и*ил


Momoi Улсын Засгийн газрын твлвелөр| нь зл »эр бүрИ1Л|»П танилшч зрхгзй.


Гэртхт1гч hi. танилиах боломжийг чаигах үүрлггзй.
АРВАН ХОЁРДУГААР 1ҮЙЛ. ТЕХНИКПИН МЗД ) >Л )Л

12. ГЕХНИКиПН ЛПЛЭЫУ1ПГв\ГЧШ\


Моигол Улсми Засгийи 181рмн тлөелвгч нь Гтрмличийн iuipuH юсны \Йл


jaiuijkuiiiw чотолбор. iochb. одалгаачы \р д\нд u>i i>> icau ico.iorn. 1Софн1ИК.


пстрофнм1к. гсохичц. i идрогсологи. цоонэгнйм чааллым Idituii »Х».1»И1 оусад бүх in


Mimni. *дплрийг боловсруллж гайлол хкй* дүгмкли ур IV' И|»н тайми urojcm. ftaftp


1\йн чллтплл. lypar 1эрэг члдгмлийн бух г\ \>вийг «мчил»н. Х««ер 1ал laipUH тосны үй i


o*in.iaiaaia« чолбоотой м)щлмийг н*гөв талаасаа бича • *р юян1«ч>ро.1 авалгүйтр


гуравлшч 1алл шнлауүллхмйг хоригломо


12.2 ) п. 7 .Щ(ЛЛУЛЛНЫ ЕГУНМЮ БҮРТГШ


I (ргыхч гакрми тосны хайгууя. олборлаи 6op.ny.ian миигчл. бо.ювср>ул*\


болом fiycu >Ал ажиллагааиы тухай бүртгэлийа ПТ-тай т\мр.*дисом uieapun jar>>


иллци 'ianip f»\ pir ЛЛИЙГ англи ХЭЛ mp \01ЛЛЖ» I ipiilHH МЬ 1И1\үү бүртглл.


lailiam iiilM \>аиЙ1 гүйилтгхпм олор. cap. улмрат жмдд н* I.kimAh гатрмм шлвоихчил


rapi а* «и т.


I2J ГУЩПШШПНШЮХРЛ


I »р11яхч hi. гсофмшкийн аихдагч ыэдтилмйг Моним Улсым Ъстйн гафии


тотч» и«»нч* Скпалсам АүрммПи дагуу if* хувиГн Засгийн ra tptan т.июлогчмл огин


12 4 1ШШД__ШГМШ1К._ЛАМ1ПШГШШ_СЫИШ__kLKlLUi


ачьоглолтын ТУГШИЛТЫН ту.хаП ьпюжхп


Глрпллгч лнэхү^ тдлэллийг олом улсым шрын икмы үйллвлрлпд хэвшон


ниПтлм аргачлал. юрччмг үидклэи боловсруулж. үр дүшнПм тайлал хийсэн тайлам.


мыпллиЛг иахнм. мом наасаи мло»рл*р Момгол Улсын Заинйм гафым тл^.имчии


нрүулт. Гэрэгтхч hi. псгрофилик. лаборагорийм гурииип. шинжилт хийх юрилгоор


•I ч • . «. /тавь хуртм хупь/ шдач Aiaab хүрпл \)W. н>.1>у/iai болои иирыи тосны


сорьи .1 *1жнйг Момгол Улсым Засгнйн трым голжмш ч»чч н>жн«ч>р«м ансмы \идс»м дир


Мон|U.I Улсым хиллэр lapiaA fw.mo Монгол Учыи 3khiIIn i.upun пч.ч« югч VV*»p


лгэжиГн буцааж ава.ч хүсмту»түүмийг гаргаснаас \ойш им (I) дншйи л«пор нр)\*Щ)П


бол Гэрплэгч нь уг сорьи Д1ЭЖИЙ1 ****рмйч үпмжпр auitii.iaiia Гхрплүч иь uooikmi


хнйсш 1 уршм.п үОлчштмиП ажи.1. туршклтыи олЛорло пын ibHum. мипляпйг гүч(Ю)


чомогийм лотор мрүулю


12 5 &>Л<>К1}УЖЛН ННЫПП ШГЫН ПК Г>.\ у//. ЦГшти


r»pjw»m иь гд|рын тосмы хайгуулын боюв<р)у.кан чатхтм л».и*н немимПн


тооиоо. ^ м*лглэммй лайлангууаы! Момгал Улсым Засгмйм и1рын тюилогчид т»иий


Аатачсан лүрммйн дагуу ир^үяж байма


12 6 (ПБОРЛОЛТЫН ) ПЛ АЖ11ЛЛАГ.1АНЫ М1ЛЭХЧ11


Гэрллхч нь олбор-ххттыи )йя ажм. магаа вауулж Оуй иооисч бүргк олборюсон


тос. Ч1П1М хлмаг» болом иоомогмйм \мн»Д4Лг еарчтлтмА! ү|ү^ас1и Оүрпядмйг ш»\


ба хожхчлох юлплэд. таА.ламг Моигол Уасыи Зкгмйи laipMM төм^ожйн батакан


j>pNi ии иасиы зыуу Момгол У.кмм Засгмйн трии маммгаи мр^ ,м»

12 7 IRWMMmiU TEAHWC


ЬПЛЭПЪЧ


 а) I •р»Х1Э1 ч нь гв1|>ын тосны хайгуул. олбор-ю.Т1ын \Гп ажилла1 nan;i юриулаи


импор-1 ю.ч анюмашин. |ехнмк. iohoi гө.чөорөмжпГш Jjp.il 1«ЖЯ. тсмписийи барнм!


би»н iilii Монгол Улсод оруулж ирэхийн омне ГГГ-1 ирүүли *


б) Ьирилгл- байгуүламжийг Монгол Улсым холбогдоч \\уль. топоомжийи дагуу


барЬ/К байгуулах богөөд зураг төслийг барилгын ажнл эхлэхийи нмна. бармлгын ажидлай


холбогдеон бчсад баричт бичгийг ашнглалтанд хүяпн авахып омио I ГГ-г пр^лнэ.

12.8 XAMTAPCAU ХОЛОО


Га»рын тосны олборлолт эхэлмэги Гэрээлэгч бодоп Засгнйн (ырын төлөелөгч


олборло.п явуулж байгаа бүх а1ууламжийн ашиглллтын \ й.1 ажиллыаа. мэдяялийг


судлох. гүүнчлэн галуудын хоорондох асуудлыг ючииу>дач юрилгоор хамгарсан \opoo


байгуу.ша.


12 ») hVCAJ АШИП М.ЬЧТМАЛ


Глрэхпэгч газрын тосгой холбогдсон үйл ажиллшаапыхаа явци/i бусад ашмгт


малтмал нлрүүлбэл ип тухай ГТГ-т арван тав (15 ) хоногнйп дотор чэдидмо Эдгт»р


ашигт малтмал Монгол Улсын төрийм өмч байна.


I2.I0 НҮУ1ЩЛ


■)|П.чү\ г 1|пэний 12 дугаар зүйлд дурдсан бүх таЛлан \i i.tiii нууиалж. ноГОв галын


юяиюиролгүй гчравлагч этгээдэд длмжуулж үл болно. Л"» »р «иүллспн нхлилалын талаар


хүлээх \ vpJi иь дираах чүйлд хамаарахгүй. Үүнд :


1) аль нэг тал өөрийн ажиллагсад. хувь ннйлүүлхчил. ювлвгчид. үпл олгох


этпэдүүд. мөн Туслан гүйцэтгэгчид гпзрын тосгой холбсидсон үДа ажиллагаа


явуулах шаардлагын хэмжээнд нууцлалыг юдлана.


2) оль ИЭ1 тал нь дагаж мөрдөж буй зохих хучлийн \\pniu. Гчргхтлчийн харьяа


байгу)ллагыи үнл иаас бүртгэгдсэн аливаа хөрөншйи бнржнйн д\р»ч* жчрчын


\ур viiu нууцыг задалж болно.


3) Гэрээлэгч НЬ хөрвнге оруулж болэошгүй |ТПЩ1 ПГ*Т ЫЭДЭ1ДЭНЭ. Уг ЭТГЭ.1Д нь


чдеээллийн нууиыг чадгалач батачгаа гаргасам байид.


АРВАН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. НЯ1ТЛАН БОДОХ БҮРТГЗЛ ТООЦООНЫ


мэдэзлэл

13.1 umidu §{щу\ §гг шл

Гфэтлэгч нь гдфым тосиы үйл ажнашгааил чаиаарач наплам бодоч дурюлий!


Моию.1 улсым Нягтлан бодо.х бүртгэлийн тухай хууль. Хавсрхи Г-j шэсан ж>ряч. болон


холбО! ДОХ бусал хууль топоочжнйн дагуу Монгм \и днр. шаардла1атаП гтж үгаэл


Моигол. Англи хал дзэр давчар чөтөлнө


13.2 ЫГТСЗЛ ТООЩЮНЫ ТлПЛАН


F »рэллэгч нь бүртол тооцооны гайлангаа Чонки Улсым Змпмйн га»рым

гелөвлогчмд хохүү Гэрпний дагуу бүрдүүлж. чүргүүд* байка I фп/гмч Монюлд


Т0.КЧМИ1ЧМПН галраа нэхний дарао нйы бүртпл илчкчч1ы таЙ1аиги*1 хувмйг
 Ill |ОО.нЧ 'MUII muipiitu fiUli'IMIN 001410.1 MolllO.I У.1СЫН lacl in’ill l.ltpMII IO;i«HMOI4 I v\ III ill


хүо. ni ii. • mu miiuxiuiHu


! .».« \ : '*').)/ ШШАК/LUl
а) ЗасшМн газрын тв1өо;тгч нь ГтрэллэгчиЙн ratphin iociiu \ ft i luimatiMH.i оруүлош


\*рошо орууладг. өртвг но.чоиоч тардальн чо/юспдо.ч xxyib. жчрич. «тчүү гэрэлннй


дш>> үнж we бүртпж iull.iniнасапьи саи\үү| нйи laft.iaii оадиие 1ийлинп1йн нэмэ.и


hi ip>> iiy>:i .iuhc. Д1И1СИЫ flirin.Ti. бараа матершими бүрм »i Cm Aupaa MUiepiiai. паччср.


ua in** nflii id loop, ii »\ imvk.i i\. i ip ir анхан iiunm.i oapiisns; i i ipi'ii.i inwД 6 s ю\ m\\ i


»'•> cu. r \«'ipui:uiN u.'immu lop.mWii npu i\c. i;ih lyllmii >\ i «pn up in i>.n > > p.'ian aii.i


O)p iuu.iiiia 6aia.iiuii>u>\;inu. lyxufiu ina.naruiaii nkiiu.i I ц» • м n ‘iiiiin Momoa.i oo ion


6sail iu«ip opumx l U ipuH iociim үй.ч ажнл laianiafi xo.iooi ion o\ \ уйлдшр.п.шПп siuttp.


on in ч\.к1\|Ж. агуулач Chvioii цлбан KOinopi очнж lniiu.uuiii чол&и до.ч ижил runsmap


inuiip.i.Miafuii Sapnsn Meicpiuuf lapny.iHii точих үнлнмишйи uiy\ iniLiiax ipxrifY


б) Ьү.ч «“'ipiiMi бнчиг нь rui iipufui ftufl «hwicoii uaiauc uuaii I *) aii.i *с.чүл .ч>\льд umcum


жуочыи дагу> uiaap;iai дзх xs t unnnn/i viiinini.i.i*. iiim.ii \\ мча i Йт.1 н» байна


ш (ипчүү infill хяналгшй xu'iooi.iou iapux lap.L'iui I ipib'i ич чармчииа
\|*ианШШЮЖЗШМСТиМм .......... ТУ<у<д/М.1ЛЛ


14.1 IJI4ШЧП ТУСЛ. 1Л1Ш


I «рI*.ти*ч нь 1а»рып юсгоП хояЛоисон \fLi ажи.иаыа ии>>лж. ип прлннП


iupii.iimi АислүүлтоиЛп г>лд Мшимл У.1смн lucniliii 1ац>ыи iuukihhmocic .r»sr*jn


isc.ia iiUM хүсч бо/Kixui киу\л хү.тои loiniioopn oaiiua. Mom i У kmii lacmihi lajpun


loMvnoi i hi. I •pn.-nnmc laipun rocioli \oi6oixou \fLi aAim.ii.ia tons ia.\a.i iiiaap.ui.iux


osca.i ips • i ,\|рижуү.п\ u ioxiix лмжт pyyim. Moiiio.i > icmh ЗастПн ruipun


lHjum.ioiч hi. Глртхпгчнд 1\слуу ш\пар oopiilin nil 6\io> \».i ч)дчи ажилшыг twuiiuh


ПЖИ.'1>1>> М. О0.1ИО.

n.2 i,y\u mmmii
Muiiiivi Улсын Засптн laipun тиоцич (■•pnini .p\ ч1\гжпниП чурпил


I spiMti iimih хүсчлгпйн длг>> Aapiuii Wirjy.MN* «Япри.ч. 1»мич и»ч«щрмиж су>р*|.»\\д*.ч.


лжндяах \>чб*»лтг1Ч. т»-чпрлп1 чиПч. йип.иуй ГчПим| чаимч »аыр ашш.шх *нпакп«рч« i


шимай чо iftouron йсхлхтар д-шжлл! y iyy.iHi. ').1Гпр «мрина ЛаПплдач*. cxi6>r


мрисм j-Aiuuax чүч дугагдсаи ючноядо и Моиип Улсып Lunniii latpun тхюмчч ш.


|»д| »*р|»р чангах apia хэмжп анна. Гэри.ткчиП^ x\o.ininii iai\) Мокгм Удсын ЗааиПн


m ipun io им«.тгч«*ос дээрх арга хэмжллпй чи:нЧч'ии1 lapcan шр iis vjmi Г"чрх хтч ч Микпм


> Kuo laaiillH пирыи ганю.югчмл моч*»ж пчдлх «Woo.i >i uipiimi үйл ажтллаамм


шр in i i о|н\.ma Эд|*Т>р iioxoii 1идЛориЙ1 1\\аЙ1 үсиГш чаиш.мр ЛИУ-ми u\i. н»л ia|xup


1>|11ГЯ1 ill •. .


M.J 1'>Л' Щ)< >1-411(11! I Л}ГЫ1_Л1'Ш1.Х I III. 1Л'/,У, L11 IJ

I *р..|ич мь ГТГ-aac I чрт талбай-i ажп.пач 1(«я«чччи(ш пирмн үйл aAiLi.iaiaatu


*•041 viaи I ipm xni эхшшс \o4iui i\^i f.Uv хоиогмйи .*>nip I I l -i *


лч km iap ji жи.i бүр Te.iiKi

б* N 4 nr , //nu/nrj У\1ЖП\ гПЛ АЖпчтгч I


I ip.-MlH III. AIM p I tpni A'll.'l •INI.ICIinC \ofilll !>•! Л» MUIOI lliill lOlOp opoH

IINTIHHII \.‘iA\lllfil ДЭМА'||\ )Л и1риулан \|. m.lljpUf i »p I л гадбаГи


хамаарах • -i>-4i нхтгнйн wcui ia\npi аапд hvimo.
Al'HMI 1А11ДУГААР mi l. ОМЧИПГ Allllll ||Л\Л1МЧ.11)\, )|‘\ ЬА ОМЧ


ши.Т/КЛЛ ;n\

151 muni тохөогпижпл г>лгшп \ ьлПплплмж


I •p

n>lar i-iv.lipi opyy.TA 11pcni opioi lib ihvmhk.hi hhioi iii\i»ipouA. Зорьж ilafnyvican


f*.ipn:n;i **jiii\>ламж. Maicpnai |үү\ий ».i in. I •p'ranifi wiaiui i>>ccoiim lapaa inxrw.iM


>p Mutual V.icmii iixi'i uu:iiio.


Y\ii;i Г^рилэгчиПп |ур'поэр аич aiinn.iuA mii ioiioi :o.\mipt»MA. оагаж vjpnoi


6>caj *.i ч-ipoiiro члмаирам > П oojiio

15.2 la ищг<кмгг*тш


')„ i\\\ l »poilHf| K «үЛ.инш :iai>> I ••p,l-»>i4iii1n \\mupi |\ \iiii me wrAii.ii miIic hi


ini jnp I 1|»п.тм чийп м мш nni.iAinri.
i5.3 лпмлимших


I a ipi.in гостой холбоглсон үйл пжн.'1лоптмл оро:шо\ \үргл ЗастПи газраас


биЧГ »»р .11 ЛШ K'HUIOOp/inllll > IMCIH J«*p 0>с.шл 111И.'1Ж\ \ .IA VHI.IIIU
.M il \Н 1УРГА ДЛМ ДД1* 1ҮП.1. ГА I ВА1\ ХУСААМЖ I.O.IOII TH. IbOl'


I •рч игчмИн rn jpwn юснм үЛл ажпддшао ae».ia\Ttli м.могдсон татьар. ххраамж.


ТМбНр HI. МОНГОЛ УЛСЫИ ММИхПНД МЧИН TOIO.I.lOp МИр.Ю1 .»'* б> ll \>>.1Ь. »р\ ЗүйН ЛК1


болон 11Ш1П11Ш бвтлагдан гвршх ху>.иь ч» 1ү1»и *кту> ши ш» мто» шпшл. I Чтпгч


HI. Moiikm Улсын алмппи \\\ и*Д блиш итүү гцпии ’шиа.иүЛ ткч*р. \vpauuAiim


III KI.M \ II

Al'HAH ДОЛДУ1 AAI* IVlU. ВАЧЮТ СОЛИ.ШООНЫ wx
I a шл 11Л.110ТЫГ w,ia.i.ui\ 6vio> х>да.1.1ан аначал Mourn baiiMiaac тилоосом т>хаПи


Wipulliii ‘mu Miiimuup 1Ч1И111 ю.

17-2 / u^MlL_MZll\l(UJ.lSh-Mi^'


>M

I »рптич Монюл Улсад болон хнлийн нанала.1 саюалын oaiikxyxaj а.твао


Hanoi mi I ,iaik: нээ\. чийх. мошоп херөнгийг lanaaoa.i luprax оа тмөвой ашиглах.


xajratax бүрэн эрхглболно.


17.3 нллют V Ж\


Гэрээлэгч нь валют солих дараах эрхийг эдию. Үүнд:


а) I a spun тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд uiaapjai да\ пүхин л \oponnmi *к»1<Ч'г>й


хорвох валюгаар гаргаж. эдгээр валктыг 17.1-д заасаи ханшаар Монюл Упсым


ари.пкааны банкаар дамжуулан төгрөгөвр солн.ч;


б) X it. III fin чанадад мөнгөн хөрөнгөтэй байж. үүнийг чолоотлй ыриуу.шх:


в) Өор| ногдох прпт түүхий тосыг эксгюртлох. худалдач б>ю> солих лачиар хилийн


чанадад олсон бүх орлогоо гадаадал байлгах. чөлөөг>й прму>м\:


г) Өнрт ногдох гэрээт түүхий тосыг худаддах. солих. nccnopi.iox taxiaap Чомгод Улсад


uicoii бү\ орлОГоо гадаадад гаргах буюч чалеотй ыри>> да\.


д) On* орэзний лагуч Монгол Улсад төлех төлбөр. vioii uipuii тостиА мшбоикон ^йл


ажи.ыагаанд шаардагдах бусад талбврнй! гүПцтп ixnfbi тудд I >pn.i ичийн соигож


aiwnH Mohio.i Улсын банкинд данстай байх.


17.4 шпжпиглгүү п п.ютгж тшшс


Глрте.гчч гал энэ i »р»жий дагуу гүйиэтгэх |*лберий1 АНУ-uu юлларалр хийм •


ДРКАН НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦ зтгогч. зд


МАТЕРИАЛ БА АЖИЛЛАГСАД


181 эашгтш


Гзрпл чч Ла түүний тус.шн гүПтггэгчид иь


а) Мопгол Улсын ирг*м. иж ахчйн iijta Г*амг\\ maiuu canai Счмюа буй үм«


мэргэжлийн чадвар болон чамар нь I зрээлэгчийм шаардлщ ыг хангажбайюа номюлд


юуны омнө моиголын Туслан гүйиэтгэгчийг сонгох ба Гхсллм гүйцпгэгчой Гэрээ


байгууднхын ө.мне Момгол Улсын Засгийн гырын төлвөлөгчил ганплихулж. тохиролионо.


б) Монгол Улсал ^йлдвфлхэн материал. томог тө\вврт1ж. icxhhk хфпгэа болон


оргои мр.*гллзи11й барааны үнэ. чанар. тэдгээрийг нийлүү.пх хчглиал in. галлл/шс авч


бо.юх xiaicpiiit'i. roiioi шхөерөчж. техник хлрзгсэл. ерюн мрмпжмП барилтай жншиж


ООЛОХ 1К1ХЦӨЛД Моиголд үйлдвфлхэн зүйлин! соигоно.


в) Лжиллагсдыг сомгон шалгаруула.хдаа юуны өммө юхих Ссиы м *ргэжнлгэй


монголын иргэдий! сонгож авахыг эрмэлзэнэ. Монгол Улсмн Засгийн rajpauc гогтоосон


хувь \м1Ж“)энд багтаан эрх бүхий газраас эохих зөвшөерөл авсим үнлсэн дээр Гэрээлэгч


нь нариПн мэргэжлийи ажлын байр. чухал албан тушаалд га.шадыи ажиллагсдыг


ажиллчулах эрхтлй. Рзргчюгч нь Монгол Упсын Туслан гүйцпг ичийг сонгох. Монголл


үйлдтрл.кзп бараа, ч|а1ериал худаздан авах. Монгол Улсын ажил.1агсды1 авч


ажиллуулахын тулд Засгийн газрын төлөвлөгчеес дэмжя>1 1>слалцаа ү *ҮҮл <\ийг чүсч


болоч ба энэ зүйлийн дагуу Глрээлэгчийн хүлэл.ч үүрзг. нохцлийг Засгийн газрыи


телевло1чоос Гэрплэгчил урьлчилан мэдэгдсэн баП.\ы1 хүл*щ <оиикч*р«ш. Г*»р»элэгч иь


пртэний лагуу үүрэп ажлаа гүПцзтгэж яваад үПлдвзри.шПи ослочф ходелмерийи


2*


 •lajMfxu гүр б\юу оүринсен алдсаи точаолдолд uaiuaicui хо.шиорийи малвар


аллсани I ятпмжмйг Момгол Улсын чучль тогтооижмйм д*г» mum


г) Лжляяшх \\чниП талаарч бүчмй л асууллы* Ажмллах \үч ПШТ11 щ*ач. iадгаллк


saiulux чүч. чпргхснлпи авач тухай Моиюа У.кын чуулинн ui>> iuiiTub *р 1И1».


д) I «рттгч нь Монгол Улсын гаарык тосны мэрг >жмлтхй биловсон хүчииг


ажиллчула.хдаа Гэрплэгчийн гадаадаас авч ажмдлуулж буй иаснл мэрожил. боловсрол. )р


чадвар!лП гадаалын мфгэжилтэн боловсон чүчний иа.1ингнмп дчнджаас доошгүйгэдр


иалинжуулна

с) I чпч-тнч нь еөрнмц зардлаар Моигод Улсын иргхиин счрич. шига хийдпч


uuaap i.i ^p*J'i тосны аа. үйлдвдрийн Г»> ч иы(иы бодоасин чути Г» ии »чий1 фчлчлэи!.АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ ОНЦ ВАИДАЛ


19.1 ГЛГЫН ККЮП ШЧЬОГЛИ>Н nil 4Ж/1ГПr IUU ПГЧЫПОХ (IHII


БШШ


< >ни байдал гочиолдочод Гэрэмич имардлагатай пж > юм бү\ apt a xmxik авач


ба эю тухай Засгийм газрын гедвөлегчид нэи аарчй ыэдэгдмп


19.2 они БЛ(ШЛ


u) Мотол Улсми ннЙ! мута! дэвсгэрг буюу түүний зарич \тс»п оми ftafuai ир.мсан


1Ч1М1Н.1Л0ЛЛ Монгол Улсым Засшйм iaiap нь I’lpin га нЬйгаас отбор.ю.ч


Г)|>ил »гчийи хуиалрьт тосыг но.чмн толох нехц&тпГи т*р оү vmp мь бчюч .частгчллн


даПчлан авч боло.ч багеед олборлолтьн дтэд хэштил чүртлл »п»огд> ү.ичиж


Гэрплэгчээс шаарлаж болно. Талууд олборлолтым цц чармлцаи


точироласомы үндслн длэр тогтооио.


б) Гагрын mewl ийихүү лайчлан авач тухаЛ асуулиар санаоа иг>р\им.т»\ боломжийг


f эрл спгчид олгоно


в) Галрын тосмы нөөи буюу түүнпй чолбсгдо.ч ажваа баЙ1ууламжмГи .вйч таи ава\


шнйдвэр иь Монгол Улсын хуулийн да уу Гэргипгчид ючич есоор ацдэгдшний


үидсли дпр авагдах ба оии байдлыг ююосч чүрпл хугаиааид чүчин тогоиор байиа


ХОРЬДУГААР зүйд. ДАВЛГДАШГҮЙ ХҮЧИН 1ҮЙ.1


20 I Дакп лашгуй хүчин |үИя гэж rou xaaaaapi евчний тар.ча.11. дайи. үйчом. саыуун.


бослого чвдөягеен. ажмл чал/n. гал түймэр үер хүч1»й салхп. ивурга. гааар


чвШМТ болом байгалийн бусал ravuinr- үждлийг оГмгоио


20.2 Ддвагдашпй хүчин зуйлийм улмаас Гэрэгпгч нь ямар idtih \үргп бклүүлээгүй.


Г*рлнл iaav.au ямар нэг>н эрчээ мш чадаагүй бол үй-i ажндмгаама сэргээж


\ролж.1үүлэх. эхлүүлэхэд шаардагих үидлслллтзй ч> rauaar max. иасан


оо.юн тухайи Хайгууя. Олборлолтыи үс дэ>р Motirai У.кыи Застяйн трын


К'НШ1М»рСИ«*Өр нмж тооиож болио


20.3 .\»рж inr 6>io\ түүнээс дт)ш \р ашштаП мтз.тг*н; опборлож байсан буюу


илборлож болох байсан газрын тосны үйлдиэрлэлиш ланагдашгүП ьүчнн зүйлийн


ч.шаас зогсоосон. .чязгаарласан бол олборлож боло.ч оайсан х»мжт>нд хүрпхийн


|>;и шаардагдах \yrauaar 5 дугаар зүйлд заасан \маиаам дпр юмж тсюцио


'Зт.чүу заалтыг хэрэгжүүлэх юрилгоор хэрэглэсш "\*»1ЖО гк>н оПлюп мь


олборлолтын үйл ажиллагааг югсоогоогүй точиоллол ур ашш iafi ихлзийп


Мрпнд ервчлсен иооногу)даас олбор.голтын толон.юкч-ний лаг>> олои ч.кыи


птфын госнц үйллвэрлэлл Ч1ВШСЗН практикнЛк даг>\ олоорлож болоч байсан


ипрыи тоскы иийт хэмжээг чэлиэ. Гэрээлэгч МЬ эи.1 оасан ояборлох «Jcmft газрыи


нч;мы ниГм \*\1жэ»ннй тухай Засшйи гшрыи to iwioi чил ХуаилпГш жил бүриНи


.ыраа ср (90) хоногийн лотор мздлгдэ» байна.


20.4 f лрплэгч нь 20 дугаар зүйлл заасан давлгааил үй хүчни зүйл ючиолдсон одролс


гчллм 30 хоногнйн дотор Монгол Улсыи Засгийи raiphin толвелөгчнл #рч бүхмй


бпИгууллагаар мотлуупсан нотолгоог гаргаж (иив


ХОРИН Н ЗГДҮГЭЭР 1ҮЙЛ. ГЗР ) )Г ЦУЦЛАХ


21.1 Хтрзо энч гэрээнд гарын үсэ( эурсим дараа (нэг iyyii nua) 180 \омо1ийн лотор гэрц


хүчии твгвлдөр болохгүй бол Гэрээлзгч мь ГГГ-т г*р»э1 цуилах тухай ммкдэж


(юлио.


21 2 X фж Г»р»»-1лч иь прг> хүчни пиолдор болсон tup»** \oiiin (ин *\чм чорь)120


чимогнйн Логор чайгучлым \ou».i6opi аж.ша i\.*nйүП &ы ГП' hi. лмэ ripoi


цчцилма.


21.3 Хлрэа Гэраэлэгч эю Гэрээг саиалтя.1(аар лөрчсви. \г юрчлийг арилгач талаяр


Монгол Улсын Засгийм газрын те.кжлагчоөс тогтоосон ччгаиаднл ари.н ал \(\ 5ую>


прилгаж эхлээгүй* мөн Глрлэ ЧфИЖүүЛ>\ үүлиж МЧвлборТ болом тосовт иш


»чл ш\П бол Монгол У.кыи Засгнйм map оорийи тантюпиЛи саналыи лагчу »т


l lp or ||>ЦДП\ |рчтэй болмо.


21.4 \*р)Ь Монгол У.1СЫМ Засгнйн rauip 21.2. 21.3 .(.маар |үй.шй|« ии» ip\i»


мрэгжүүлэхээр шийдворлэвлл Засгийи г&лрым тннчмчгч Г*ри1мч»и бит»р


чндэгдэл егнө. Мэдэгдэл өгснеөс хойш 30 хоногиГш лотор Гтрп.пгч hw а>зр\


Ифчлийг арилгаагүй бую> арилгаж )\лнүй оа ЭврчлнПг аршгачад ны лавягдашгүй


\\чим зүйл саад батоогүй. тасалдхллаагүй бол эн* i »рээ! цушач шийдвхрмй!


MtHiro.a Улсыи Засгийн газрыи зөчвөлогч rapiaxa. ИГш шийдвзрийм крЭ1


I *р»пнч in» 22 Д>гаар зүйа дэ.ч арбктрпйи nufi uamai aiuniux эрхтай Гупг


ммилсам томюллолд Гэрэпхч нь гччаГж r>pj>r *uu чнй( гч\й ожлымчдд


п«.үбермйг ГТГ-1 толно


21.5 Г»рлэг иуиа/1сни дараа Гэрээлхч нь 15.1-д васшьк бчсад га«рмн гопой


холбогдсон үйл ажиллагаа *в>ула\лаа члрклзчпр түрi и. мсэи буюч мрнЙи бүрэн


шмшлийи 4оедор,1өд баюч б>х эд чврвнгоо Монпи Улсын иу-таг a^aciip»:


taprax эрчгэй.


21 6 I »р»элэгч нь japan\ тохиолдолд жпү> пртэг uyiLiax чр.чтэй 6а »н» тчийгда


Монгол Улсын Засгнйн газрын төлвелөгчнд 90 (ср| чоногийн омж» бигпр


'I »:пгд>нэ.


Үүна:


а) Гэрлэт пнбайд элийм исгмйн )р ашигтай га «рын тсч. млрэзг^ й бач.


б) Олборлолтын xyrauaa дууссан бол.


ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. MAPI ААНЫГ ХЯНА11 ШИЙДВ‘»РЛ?Х.


ХҮЛЭЪЛГЭХ ХАРИУЦЛ.АГА


22.1 Гфээнд оролмогч талуудыи хооронд уг гэрээнмм иалттай холйогдон гара\


(түүнииг хэрэгжүүлэх. гайлбарлах. хэрэг.тэх. xyrauaa д\\сах. иуила.х эсвэл с>нга\)


аливоа маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэогүй бол маргааныг Момгол Улсын


ароитраар шийдвэрлүүлнэ.


22.2 Гафым гостой холбогдсом үйл ажиллагааны явцал \ ж тд хвронгнНн маргааньп


|чнрын 1 осны тухай гэрээнд оороөр заагаагүй бол Монгол Улсын шүүх х»ль


Ю1 юомжил заасны дагуу хянан шийлв флэнэ.


22.3 Гафын тосны тухай гэрээний нехцөлийг өөрчлөх. i фт хүчингүй болю.х зэрэг


| фээтэй холбогдоч асуудлаар үүссэн мар1ааныг Талууд хүсвэл НҮБ-ын Олон


Улсын худалдаамы эрх лүйн комисс (UNICiTRALbHun дүрминн дагу\ юхии»лаи


тийдвфлуүлж бо.шо.


22. -1 I а фыи тостом чолбогдсон үйл пжиллагаяг дур мэдэн б\ю\ зовикзөрөлгүй явчулсан


бо.| гуханн эиээдийи гпзрын тосто'1 холбо!дсон үйл ажнллагаа явуулахад


X ЧрЗГ ЛЭСЭН ТОНОГ ТӨХӨӨрӨМЖ. ЭД ХӨрӨИГӨ. ОЛборЛОСОМ бүтээ! дэхүүн. ОрЛОГЫ!


Моигол Улс.ын эрх бүхий байгууллага хураан авч улсын орлогод шилжүүлиэ.


Хирин уг үйл ажиллагаа мь глмт хэргийн шинжтэй бамяап Монгол Улсын хуулийн


биИгууллзгаар шиЛдвэрлүүлмт


22.5 I фтэлэгч талууд нь энэхү^ герг» болон Монгол Улсыи хилбоглох бусад хуулийг


•.орчсии үйл ажиллагаа явуулж байгууллага. иргхид хохнрол >чр»лсан бол


Чонгол Улсыи хууль тогтоомжнйч даг>у \ари\ цлага х^лонч.


22.6 Гзрээлэгч «алууд нь гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учмрсал .хохирльл прллнд б\ю>


Моигол Улсын хуүль тогтоомжид заасмы дагуу гэм б\р>> гай тал нь нехин төлнө


22.7 Гфтзлэгч газрын тостоЙ холбог дсом үйл ажигкнааиы юлорхой \jcfnfii


г^Лиэпү^дэхэчр гэрээгээр туслам гуйцэтгзгч сомихчч» юхиол.ю u тухайн туслан


гүйиэтгэгчийн үнл ажкллагааны улмаас учирсаи б>х хохмрлмг Монгод Улсын


Засгийм газрын ечнө Гэрээлэгч хаэиуина.


ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ- МЭДГ*ГД*Л


23. I Г-фзэлэгчнд бичтр өгех мэдзгдзл иь дараах тохмолдолл хүчин гөголдөр байна.


Y\iu:


a) Ту.хайн талвв.жгчийи газарг ажмллаж буй Гзр» и ичпПн юлөологчид баяои


23.3 дугаар зүйлд заасаи Гэрлэлэгчийн уднрдах it*«i факсаар явуудсая:


b) Т>\айн төлөвлогчпйн газарт ажиллаж байгал Гфллзгчийн тазвөлнгчид


хүргүүлж. түүннйг хүлээи авсам нотолгоог авсан байх. зсвэл тийм издхдлийг


бисчлэн хүргэ.х ба аль ч тохиолдола Гэрээлэгчийи юлесмөгч буюу түүний зрх


чэдчл бүхмй төлеөлөгчдийн нэгнэх' нь хүлтзм апсаи тухай харнл авсан.


чэдлдлиин хувийг 23.3 дугаар зүйлд заэсан Гфплэгчийн улнрдах тввд


факсаар явуулсан байх


 23.2 I »p)mm rx Монгол Улсын Засгийи raipun шлөалогчнл бичгззр өгоч мздэгдчл нь


траачь гомюддолд хүчин төгөлдөр аайн.з Үүнд :


Мтгдлийг Моигол Улсым Зас1ийн газрын төлон.к«гчид факсаар яву\.1сан:


Моигол Улсын Засгийн газрын төлоөлегчиГж ажлыи raiapi .мрг\\лж. «үуннГп


чүлээж авсан нотолгоог авсан байх. эсвэл тийм мэдэхмиПг бисчлэн хүр1Э.ч ба аль ч


юмюлдола Монгол Улсын Засгийн газрын төлөолшч буюу түүний дрч м»д»л


йүхий төлөөлөгчдийн нэгнээс мэдэгдлийг хүлээн авсан т>хай xapiiy авсан байч


Ч «Р<Г бол но.

23.3 Дтэрх 23.1 ба 23.2-т заасан мэдэгдлийг лараах хаягаар ilii пнэ. Үүмд :


а) Монгол Улсын Засгийн газар :


Газрын тосны газар


18080 Улаанбаатар хот.


С онгинохайрхан дүүрэг.


Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж 37.


Утас: (976-11)631208.


Факс: (976-11)631239
I *р • • I •• •*:


U II I *.) 'и


Vi'Vi»» I' иал.к I |ч»им*(«


Ч.Ы1: :үрх tyyp»:. 15-р чороо Мрссим • I - »• •. i


У |а«. Факе: 46273ft. I ар > iж: 90107888


23.4 Талууд нөгөө талдаа 30 хоногийн өчнө урьдчидаи шлзгдсзний ундсэн дзэр


ч«дэгдэл хүлээж авач чаягаа оорчилж болко.


23.5 Аль ini тпл нь пөгөе талын ыэдэгдлийг хүлэгж аваммс киголшч ф\ип хүлэ»ж амч


Ло юмжгүй гохиолдолд ногөв талыи зрч ашиг ямпр н м «чИилаар xoxiipux £сгуй

ХОРИН ДӨРӨВ ДҮГЭ*Р ЗҮЙД. ДААТГЛД


24.1 Энэчүү Пр»М|| дагу> I *рззл»гчий» явуулж б>й бү.чпй Я үйл ажил.огааны x>e».,i


Гзрззлзгч Монгол Улсын хууль тоггэомжиАн лаг>> дааггуузач үүрн пй.

24.2 I »рээлэгч нь »н»рийм Т>слаи гүйшм нчлиГн nhmi адня дмп»дсан байчыг


шаардач бжнед Г »рэзлзгчийн maapaiaiaiaft гзж үюн н»чьп глдпа.1 мь далтгтыи


прчилгзэгзлр батлгааж) > лаглсан байх болмо

24.3 Гзрзэлэгч болон Туслам гүйиэтгэгч иь зл \*р@нге. ашш соммрхлоо Можод Улсын


Даатгалым тучай хуу.зь тогтоомжийм дагу\ тус >тсыи даатпиын коипанид


даатгуулна.


24.4 Хзрвээ Момгол Улсын даатгалыи кочпани ийы jaanxiui хийх чадаарпй б>юу


татгаллшл Гэртмэгч мь Монгод Улсын Застнп га>рын 'нлв елогчпй


точиролцсоны үндсзм дззр i адаалын даапалын компаниар .юаихудж »Ч>лмо


24.5 Даатгалмн байгууллага болои Гзртмзгчийм чооронл ЛаАг»лсан прззний хүчмн


нчелдор байх чугаиланд гарсан холирлыг холбогдоч Моитл Уасма Даатгазыи


зл .чай хуулк тапоомжиЛн даг>> шийдазрлзиэ.

Mi

7


 ХОРИН ГАВДУГААРЗҮИЛ. ЕРӨНХНН 1ААЛТ

251 джшгш


Хавсралт А. Б В. Г • нь энэхүү гэрзэннй салшгүй бүр» и >м\н \ ки боик».


25.2 ХУУЛЬ

'Знзхүү Гэрээ нь Монгол Улсын хууль тогтоомжтой НИЙ1КЧН баЛма


25.3 < .1/7// CAIW

Толууд энэхуү гэрэтний дагуу харилиаагаа сайн самаапы зарчмма үндэслик.


нмлмп юрилтоо хэрлгжүүлэхийн толоо хамтран ажиллаж. гарч баюх аливаа ул


0ПЛ10ЛИ».|. МарГиЛНЫГ jli *у ЙГ Э )р ТОХИЦууЛан Ш11ГиП>рЛ1ХИЙ1 >рм*.«лздп.


25.4 гуэтШш

Гзрээг монгол. англи хэлээр уйлдсэн богөед эх 6нчвэрүүдиЙ1 тайлбарлахад


хооронлоо зерчилдвол монгол чзлний хувилбар нь шийдвлрллх хүчтгпй болно.


25.5 / )ПЭЭХ) 41 /// ТОГО/иЮГ ЬОЛОХ Г)Г П1/ I /п\п II ООГЧЛЧ.П <>р\ \.'п \

1. Энэхүү гэрээг Монгол Улсын Засгийн гизар баюлсан o.ipufir гфзэ хүчнн тегө.чдор


болсон өдөр гэж үзнэ.


2. Гплууд харилиан тохиролцож энэхуу Гэрээнд нэмтп. оорчдөлз ор»лж оолох


Гччөвл >г нлмэ.тг. өөрчлөлтийг Монгол Улсым ЗасшЛн газраар батлуулсанаар


хүчин төгнлдвр болно.


ГЛЗРЫИ TI)Г'НЫ ГЛЛРмг тапо0т^( ГЭРЭ >Д >1ЧИЙГ ТӨЛӨВЛЖ:


Т-ЫН ДАРГА *ЭН ПИ АЙ“КОММЛНИЙН ЬРОНХИЙ


ЛМАРСДЙХЛП ЗАХИРАЛ 3AII Г.МГЛИ


 ХӨХ НУУР-XVIII ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


БНХАУ-ЫН "ЭН ПИ АЙ" ХХК-ийн


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮ7ЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ

ХАВСРАЛТ "А"

ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энзхүү хавсрал i "А" нь Газрын тосны газар. БНХАУ-ын "Эн Пш Ай" ХХК ийн


хооронд 200-.. оны .... дугаар сарын .... - ны өдөр байгуулсаи


Бүпюгдэхүүн хуваах гэрээенй бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН ЗУРАГ


 *


ХӨХ-НУУР-ХҮШТАЛБАЙН ТАЛААР

ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


'ЭН ПИ АЙ" ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ

ХАВСРАЛТ "Б*

ГЭРЭЭТТАЛБАЙ


Энэхүү хавсралт “Б" нь Газрын тосны газар, "Эн Пн Ай’ ХХК-ийх


хооронд 200 оны ... дугаар сарын ....- ны едор байгуудсан


Бүтээгдзхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүв хзсэг нь бопно.
ГЗРЭЭТТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ

1. Тадбанннэр


Хөхнуур XVIII


2. Талбайн хэмжээ 9861 кв.км.


3 Соябилцольш цэг

Дугаар


Уртраг Өргөрөг

1 0 I II 0/11


114 4959 48 1000


2 о I и о/и


114 4959 49 1000


3 о/и о/и


115 1959 49 1000


4 о/и о / и


115 1959 49 3000


5 0/11 о/н


116 1810 49 3000


6 0/11 0 / II


115 5150 48 5220


7 115 5410 48 4830


0/11 о/ц


8 115 3610 48 3145


о I II о/и


9 115 3730 48 1615


10 0/0 0/11


115 2150 48 1000


 ХӨХ НУУР - XVIII ТЛЛБАЙН TA.1AAP


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


БНХАУ-ЫН “ЭН ПИ АЙ" ХХК-ИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРПНИЙ

ХАВСРАЛТ “Г"

БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ЖУРАМ

НЭГ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ЕРӨНХИИЗААЛТУУД


годорм*п.1сон нэр томьСомууд энэхуу Бүртгэл гооиооны Ж\рамд хачаарах б«м*и адид


утга ar>>;ma.

2. БҮРТГЭЛ ТООПООНМ ЖУРМЫН ЗОРИЛГО БОЛОН


ИАРИМТ ЬПЧГИЙН ДАВАМГАЙЛАХ БАЙДАЛ

')|ПХҮ> I*)р*»Ч11ИЙ ftypri J.I ИЮЦООНЫ журмын ЗОРШ1ГО НЬ Пр1|.Т1ГЧ11ПИ ор\удсаи \6pt4ll4l


opvyjia'ii. шрцуулсам шрдал. )j херөнгнПн өртвг г>ргийг inn ман бо.юх бургтд псгаж.


самхүүгпЛн гайлаи гаргихдаа Монгол улсад мердөгдөж буй Няплан бодох буртпдийн


гухаП ху>ль. үндхниП болон Нягглан бодох бүртгэлийн Олон Улсын Стондарг (11ББОУС)


бусад холбогдох \>уль тогтоомж. журмыг мордүүлэхэд оршимо.


Энэ\у\ бүртгэл тооиооны журмын хаплтууд I »ртжин заалпай) i mxiipox бую> юрчиллөх


алнлап шхиолдолл олон улсмн raipuii тосны аж үйллшр' овнюи нийт,ги ирчмы»


барнм i.iana.

J У/1Л АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГУУД


а) Гэрээлэгч нь ГТГ-т чайгуулын ажлын туршид чуанлийн \:щрал 6\р*п'«м эисээс \ойш


гуч (30) хоногийн дотор дараах тайлангуудыг шихсүүлнэ. Ү үнл:


1. Санхүүгийн тайлам (нэмэлт тодр> улгын чам» ү.

2. Зардлын лэлгэрэнгүй тайлач ( тарддын тов пс бүрпр ):


Дэчрх тайлгигууд нь оссон дүнгээр бэлтгэгдсэн байна.

б) ОлГюрлолтын үед Гэрэтлэгч нь ПТ-т хуанлийн улирал Г>*рпй1 духссанале чойш г)ч


(30) хоногийн дотор дараах тайлангуудыг гаргаж вгно. Үүи *:


1. санхүүгимн тайлан (нэмэлт тодруулга):


2. олбордолтын тайлан:


3. эксгюргын мэдээ. тайлаи


4. хуванх тос болон тэнивэржүүлэ/ттийн тайлан;


5. 1ар.Ъ1ым дэлгэр жгүй гайдан ( лардпын тев тус о\ р i »р)


6. ортег нохөлтмЛм таГман:


Д >эр.\ тпйлангуудыг ӨССӨН дүнгээр бүрНЭ/К НЯПЛаН Гн1.И».\ бүртг»лийи *».1011 Х.1СЫИ


сганд.1р| болон эиэхүү бүртгэл тооиоонм журмым даг» хиПж. laiUain жм.1 |\>ссаны


лараа жар (60) хоиогийп лотор ГТГ-т гаргаж ошо.


4. САНХҮҮГИЙН ХЯНЛЛТ ШАЛГАЛТ


а) Гэрээний 13 дугаар лүйлийн дагуу шалгалл хийчлээ. ЗасгнЛн галрын төлвелогч нь


Глрллэгчийн газрын тосны үйл ажиплагаамд оруулсаи хорвнгө ор>)лалт. ортог


HHXoi.ie.N лардалыг холбогдох \у>ль. журам. эиэхүу оргншЯ даivy үн>н бүртгэж


vain.ii иаснЫ! саихүүшйн тайтан баланслай иш ийн ii i\i >.п тодрххдг>)д даис .


длисим бнчи.п. оараа иатериалым бүртгэл ба бараа млсрпал. вахчер. иалингийн


юл«'ч»р. юх шжл »\. прэг үндсэн барнмтухд Гэрэии шууд буюу шууд б>саар


x.mpai длх алиааа 1врлийн прээ. туслаи гүйштпх г»рз» *»рэп тулгуурлдм жил бүр


шанаж бдталгаажуулна. Тухайн шалгалгын авцдд Глрмллгчмйн Монголл болон


бусад газар орших газрын тосны үйл ажиллагалтай холСч»! дох бүх үйлдюрилмйи


байр. байгухлачж. агуулах болом албан tconropi очиж таннлцан моГюгдох


ажипамчуллар шаарллагатаи барим1 матсриал raptxyiaii ю\м\ үнлчслл.1ийн даг>>


uia.ii а\ »рм »й.


б) I »рм гнчиЙ11 бү.х баримт бичиг нь пдплрийн үүсж Ошмуудагдслн одроос чойш


танап (5) жил ххүл хуудьл чаасан жур«шм дагуу шаарл.ндах vyiauaaiu халгалагдаж.


шалгуулахад бэлэм байна.
5. КАПт.СОМК


Г»р»1Л мчийм гафыи юстой холбсмдох үйл ижнллагааны бүрн »л нь АНУ-ын долираар


Mifliд*и». АНУ-ын jo.uiapaap гарсам бүх ирдал нь ириххтсам тоо \эмж>>г»»рл


бүртпизнэ. Монгол улсыи мөнген югжпр гаргясаи ирдльи i фмний 17 дугаар *үйлд


заасны дагуу АНУ ын доллард шилжүүлж. АНУ-ын дол iapa.iv бусад мөнген югжэтр


гарсам зардал иь тухайн вллютыг Прээлэгчийм АНУ-ын доляарим мнснаас худалдан


ивспи к»\иолдолл худолдан авсан үмг>р АНУ-ыи доллар! ши .тжүүл*1 i*ч 6а уүтчс бхсад


ТО\иол.ю.1Д Мимгоя Банкны алоан ханшоар гоошш


Моигол roiр**г болом АНУ-ыи доллараас бусад валкпыг ЛНУ-ым даиарз имджүулсхн


хапшалр Луртпл хөтолт*.
6. вущж


Гэрэзл ч Ч НЬ бүрТГЗЛИЙГ Англи ХЭЛ ДЭЭр няплан бодоч бүрТ1 Д.1МЙН Олон Удсын стииарт.


Моиго.1 Упсын хууль тогтоомж. опон улсын газрым тосиы аж уйлдвлрдмд \ »ВШСЭМ


иягтлап Гюлох бүртгэлийи нийтллг зарчмуудым дагуу чвтлөно.

7. В ҮРТГЭЛИЙН ЖУРМЫГ ХЯНАХ

Энэчүү Вүртгэлийн журмыг Гэрээлэгч. ГТГ чс*р бичгэлр хармлцан гохиролисоны үндсэн


Д-З>р нролүйн үйд ажиллагааг эохнцухдахаар Засгийн гафыи ie/юөлөгч нь \тан шалгаж


болни.
8. БҮРТГЭЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН АРГАЧЛАЛ


Гэрээ хүчим ТОГРЛДӨр ООЛСОН одрөөс ХОЙШ ер (90) ХОНОГИГш лотор ГфЛЛЛКЧ нь Г »рн


болон чохүү бүртгэл тооиоомы Ж>р\1МН Д31ЛЛ боловср'' каи данснм Г>Й1ГГЖИЙ


.*»


 о\л\)1:ч. ярллыи иарнйичилсаи ашилаа. баримглаглач uip.iаын тесвмйн наринвчлан


тодорхиГисон хчдбэр. ү Пл ажнллагшшы бичаэг болон бүри миГш api ачлалыи тадалрх


санальн ПТ-т ирүүлж млэлиэнэ. Эиэхүү аэгачлальи санхүүшПн инйтлчг бүртгэл. олон


улсыи газрын тосны аж үйлдвэрлтлл чэвшсэн зарчим. М.чио.1 У.-кып чууль. журмыи


дагуу Гюловсруулна. Ийнхүү хэлэлцсэний jaiyy 3uciniaii I азрын кмоаиичнйн


к*вин«»рс11вөр Гэрплэгч нь ааашид ашиглагдах дансны гүЛн "иий бүлүүвч здлнарчлагыг


6ii.iom.pw лж ГТГ-т гаргаж өгнө.

ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ


ЗАРДАЛ, ОРЛОГО

I ■ ПОХӨН ТӨЛӨГЛӨХ iAPMAJ!


PipTM'iiM нь Гчрямий дагуу дараах зард/уудыг хариуиаж шу\д толи.ч Гююод чдгпр


1ирдл\\ ii.ii I чрпний 4 дугээр чүйлийн дагуу ангнаж. нвхөи аина.


a) 1 aj|W1 ?р,ү


Гэрээлчгч мь газрын тостой холбоглсон үйл ажиллагаа явучлахид шаардагдах барилга

байгуулямж барих талбайн эрх ааахтай холбоглон гарсан зардпд

I I ф-п/пгчиПн Мошолл ажиллаж mil ажмллакдыи (уднрдач u.ioail г>шаалтнаас


бусад) цалнн. нчмэгдчл холс. нчмэгдж niaiiiu.i. >рамш)ула|. амралши


олговор, томилол!, хөдөлмэрийн чмиар түр аллах. тпхир дут\>гмПн мохон


олговорууд.


2. ГэрэчлчгчмЙн Монголд ажилличаар томилоглсом гадаадын иргэдиПи (уднрдах


албан тушлилтнаас бусид) aMi.A'iip'iuiHi. (чфрмы болон бусад


хонгололтүүд.


* ЗасгиПн гшрын баПгууллагаас чуулийи дагуу Г ip п.тнчмйн а*илла1садын


цалин хөлсонд хамааручлж ногдуумж бу И хуриамжтй холбоисон ирдлууд.


в) Ажцллагсдад узуулзх хошч)лол г,ш!ш mr ЛОР,Т1П »мж


Гэрээлзгчмйн Монголд пжиллаж буй галаал болон монгол ажилла1сдын 1шии хелсенд


хаманрагдих ожиллагсдын амь нас болон нийгмийн даатгад. птгнор. тэтпчж олгочтой


«Мб01 лон гарач эардал.


Гчн-»1 чллиглсдны г)тг»мж монгол болом гадалд улсын ажн.иа1сдмн хувьл одил бой.ч


бвгаод I хгмгжийг Момгол Улсын Хөдолморлйм хуулпЛн ла!>> юхицуулна.


Г) Магерпял. iohoi ба счлбл \?p3iсчл


Гэрээллчмйн худалдаж авсан. түрээсэлом буюу нмйлүүлсж Muiepiuu. тоиог ючооромж.


СЧЛбэГ \ »р>ГС1Л-


/ .ViihiHktm иысин чише/нип


Гэрзчлэгчийм хулалдаж авсам матсриал. tohoi тнмч*роч1Ж. олби х*р)гслиЛи


юрдлыг тооцоход Гфэзлзгчид үзүүлсэм бүх хөжчхюлтиЛг МЬ \<к;»ПД түүмнй


жинхэнэ зелсем үнийг энэхүү журмым 2 д.маар зүй.шПн ). 1*1 кшсан


үнчлгээний зарчмым дагуу топооно.


Г)/пл>.'ч пуюу catnip бай,\\улюлкк- пнйц j юп moiih'/imu»


Гэрээлэгч нь алнвап матсриал. гоног твхеөрвмж олбэг хэрэгслиПг пврийн


буюу салбар байгуулла! ынхаа мм>цөөс овч нийпү үлтчзх бусад гочнолдолд


Монголын иргэн. аж ахуйн мэгжээс чудалдаж апна Гзхдээ дзэр дурдсам


 иеоцөос нийлүүлсэн материалын үнэ нь даапа.1. ммй.1\^.та-пиП,1 адпл hoxuh.i.i


(ураылачь эггид»к гөсөотэй »д зүйлийг \\далдаж анч болох \ юк онлор байч


Саүй. Уг чипериая. тоног төчөвремж. сзлбэг мрмслпйн рплггн пмхүү


жчрмын 2 дчгаар зүйлийн 3.2-т заасны дагчл тогтооно


S Батаьчш

Гэрээлэгч нийлүүлж буй материал. tohoi гемюремж. сэлозг хэрэгсэлдэл


үйлдвэрлэгчийн буюу худалдагчинн чанарын башлгаанаас оор ячар нэгэн


батадгаа нэмж гаргахгүй бегөед хэрэв нинлүy.ic ш чигериал гмтл согогтой


байвал үйллвэрлэгч бую> худалдагчаас Гэрпл и чн. i ырүү| нвхөн телох хүргзл


ү үиийг орлогод авахгүй.

4 7} /J-J JC


Түрээсэлсэн материал. тонсг тохөөрөмж. сэлбл чзрэгслийн үнийг бодитой


төлсөн үнээр гооино.


Д) Тюпр.тт


l aipMH locioft холбогдсон үйл ажнллагаа явучлахад шаарллагагай тоног


твхеерөмж. материал. сэлбэг хэрэгслийг тээвэрл »\ »:i гарсан зардал
с) Үкшигп


I Глрт|л >гч иь гуравдагч эттэздээс зөвлөх. гэрээт үйлчи.и *•* болон хангамжаар


үйлчлү үлэхтэй холбогдсон зарллын зөвшөөрлиГи ГГГ-аас урьдчияаи бичгээр


апна. У| зардал мь ижил таспй ажил. үйлчи.и үзүу.пч гплаалып болон


Моиголын бай! уулагад төлв.ч шрдалтап ойролцоо баЛил


2. Гэрээлэгч болон түуний салбар баПгуулагаас Монгодд болон чилиПн чанадал


лабораторийн шинжилго хийх. загварчлах. геологи. геофиэикийн


боловсруулалт. тайл&ч хийх. инженерийн болон чпдээлэл боловсруулач зэрчг


үйлчилпэний зардая нь тухайн үед олон улскн пирын юсны аж үйлдвэрт


шгаж б>й үнэлгээтэй дүйиэхуш бзйна.


Piprmm буюу түүнмй салбар баЛгулллагаас ү«үүлс»11 уйлчилгээ нь ашпг


юмъиүйгээр зарцуулсан ордпар тооцсиломо Уг up рл нь тухайн үйлчилгээ!


ижнл нөхивлөөр гүйцэтгэх бусад салбар бейгуул.ига. гуравдагч этгээдэд гарах


хэвийн зардлаас наүүгүй байна.


Шаардлагатай бая. ту*хайн үйлчилгаэ. түүиийг юхпон оайгучлсаны зардал


зэргийг оаталсан баримтыг Гэртэлэгч. түүний салбар байгууллага. ПТ-аар


гаргуулан авиа.


Гэрээл )гч. түүний салбар байгууллзгаас үзуулж бликм үйлчнлгоним зардал нь


олон улсын газрыи тосны аж үйлдвэрлэлл газрын юсны комиантд тздгчэрийн


салбар байгууллагуудад төстзй үйлчилгээ үгүүлсинй толбөрт төлдем зардлаас


емдөр өртоггэй бол тухайн зардлыг ГТГ иь эючүү жчрмын 2 дугаар зүйлмйн 5


дахь хэсэгтхамааруулж өртөг нөхөлтөес хасах зрч цин»


ж) Хохирол болон алдаглал


Доорхн |) бүлгийн даг>) даатгалд хамрагдахаас бусал юмюлдолд га»ар хөдлөлт. гал


түймэр. үср. шуурга хулгай. осол буюу бусад Гзрзэлзгч »»с чэмаарахгүй и1алтгааны


улмаас учирсан хохирол. алдагдлыг нөхөн сэргтэхзд гарах бүхпй л ирдал Гэрззлэгч нь


хохирол болон алдагдалд орсом тухайгаа нэн дар>й ГГГ-i бмч! up мг-пгдлм *


3) адын -зардал


 Гэртишй 24 дүгпр зүйлд »аасамчлан дааггалын ко\1пам>пай ииГмуулсаи пртншЛ дагух


твлсөн далтгалын зардлыг ергег нөхөгтмйм тооиоомд оруулиа.


и) XjjDUniiaHfH.ai vN,^^ $9,394 ОаЛ!


Хтфнйм ангиуд. агуулпч. тв»рл>лтийн болон чолСххжм систсм. усаи хангачж. w\i


болоп бхсад бпйгууламжуудмПг чалгалж чамгаалач. тоноглоч. ажил.туулахтай чолбоглон


Моиго.1 У.1СЫН н>таг дэнсгэрийи дотор гарч б>й зардал

к) 7р.\^й_нирдал

Глрт»т кыбай. «эфын пктой чолбогдсом үйл ажмллагаа. ичии м»\еи|ХМ1Жийг чачгаалач.


■"ҮҮЧ чхрлыи бую> ххуль түйм гуслалиаа авсан. үүний лотор ««ч10н.1О1чийн хндс. ukuioli .


эөвлечиПн цалин чнлснмй тодорчой ч>вь. мвн Пзриний даг>>\ шрын тосзой чолбо! дсом


уйл ажи.иагааны талаар талууд Солон аль нэгний нь эсрзг шиАдвэр 1арсантай чолбоотой


зардал. vu*h газрын тостой холбогдсон уйл ажиллагаа бую> нп прззний хрзг чиглзсэм


аливаа үйлдэл. гомдол. заргаас хомгаалах зорилгоор гзрээнд оро.шогч талууабуюу аль ю»


тал нь урьдчилан сэргийлэхтэр авсан арга хэмжээний зар.цхуд. Дээр дур.кам арга


чэмжт гэрээнд оролцогч галууд буюу аль нзгнийч пь хуульчид хзрхж^лсш


ТОХИО.ЦОЛД 1 ЗДГТ»рт знэчүү уйлчилт үзуүЛСНИЙ ЗОХИХ ХЭМЖ • »1М1Й 401110 IH.IHO.
11и1тлан бояох бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт (НВЬОУС-1-ийи 82)-д laacnu


дагух борлуулалт ортгийн аргал хамааралтай хариуцлагын ювоөр нь ангмлдаг apiaap


удирдлнгын зардлыг тусад нь бүртпмз. Эмэ эардала Гэрзэлэгчийн Монголдбуюу гадаад


дахь срвнхиЙ удирдлага /үүний дотор хувьиаа эззмшигчид баггана /. хянах. зөвлвч


үйлч.пч үур»г чүлззсэн албан тушаалтнуудгай чолбоотой и.рсан зардлухдыг бүртгжэ


Үүнд : IUi.imh холс. амралтын нөчөм олговор. юмтгдэл храхниххлал. чхулийи ;iar\\ б\ю>


Засгнйн iaipi.ni харьяа байгууллагаас шма»лсаи тотеар \>,*.мх|ж. шмитги. удмр.гигый


байрлаж буй олбон контор болон тсччпк мрмсзл. tmu.ii а м чогижл чхдалдан авач.


түрээс. ашиглалтын ирдал . шатачууи. томилолт сургалт тэрм upjuyvjur орхулиа


I Дг»р лурьдсан уднрдлагын ирпыг бусад (энэ зүй шйи хүрттлч) ирилл


дав\ард>узан тооиочгүй

2. ОПЛОГО

Гэрээлэ1Ч газрыи тостой хо.юогдсон үйл ажиллзгааны янпаас орсон ордогь-i зочих


дамсанд бүрттэж авна Уг орлого мь дармч ажил гүйлпжгх б> рцнт


а) Гох4Дол иргаас авсан орлого


Газрып тостой холбогдсон үйя ажилзагмны талаарч щнл. матга.ши ор/юго бук>)


чөрон! о.


б) I Чравдагч талын орлого

Өмч чвр^хнгө ашиглуулсиы. Гэрэзлэгчэзс үзүүлсэп үа*аилгтишП о>ю> хтгии ч иншЛн


тнлбер чллбэрэзр гуравдагч талаэс олсои орлого


в) Гочирпч» 6hhh.it


Өмни нь дамсанл бүртгзгэсэн гзмттл согоггой материал. нню. төчмречдид мүннй

нмйлуү л н ч. ү йлдвэрллпотс f зрээлкчи^ буиааи олгосон hhnmi олювор


г) Буиааж твлсөи толбөр


Өчж. ж. ламсанд бүртгмдои байслн зардлзас Гцппкн.и Лмши так«н Mpjc. hvmi


толбир «пкп бусад орлого.


д) )л матсрмпл. тоног техдерөмж болом сэлбэ! хэрдгслиГп \}ja.i.'iav «ксиортлох


Энэхүү гэр-пнд тусгяйлан заагаагүй бол Гэрэаяэгч дамсанд оүрп )Л1>й байсан аливаа »д


матсрпал. томог төхеервмж. сэлбэг хэрэгслнйг салбар байгууддага квлл бчсад


баПгчул-iaia. хувь хүмд худалдач. экспортлох бую> шитжүүлэх ючмолдолд >г


шнлжү \.и ийи л\ н бүртг »лд тусгагдсан байна.

3. ЭП МАТЕРИАЛ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БОЛОН СЭ/ГИЭГ ХЭРЭГСЛИЙН


ЩЭДГЭЭ


Тооиооны журчын 2 дугаар зүйлийн 1(г)-Д »аасны дагу> далсаш бүртгэлий эсв»л 2(дЬд


паснаар бүртплд тусгагдсам ча!срнал. tohoi төхөрөемж бсиюп с»лбм хтр-мс iMfin үттги


дорх тармчаар хнйгдэнд Үүмд:


1 Доорх (3.2) *үйлд өорөөр заагаагүй бол I эрлэл и чнйн худалдан авсан эд


матсриал. тоног гөхөерөмж болон сдлбэг хдрэгслийм үнэ нь »дг)эр1эй алнл


чанарын бараамы олом улсын зах тээл дэч үн». х> далдан авах халтлцтэр


байгуулсам гухайи үсл олон улсын jax здэлд давамгаГыж байсан нийлүүлэлтийи


адил нөхисыийм үмийн жишиггэЯ тохирч байх встой. Эд чатсриад. тоиог


төхоорөмж болом сэлбэг хээзгслийн худаллам аках үт пь юхм\ тохмоддолд


чудалдазмы болом бэлэн мөигоинй хямдролучд. нпйлүүлъпийн шлоор.


тнрийн болом хүрггх зардал. даатгал. ытплр. гаолнйн тагвар. консулын


гөлборүүд болом бусмл импориим барпанд могдуч.ыч тилбөрүүднйг урьд мчме


өөр тооиоомд оруулсам эсэхнйг харгалим үзэж хаирччлна.


2 Салбар байгууллагуудаас худалдам авсан болои чд>нд ччдалдсам ча1сриал


юмог төхөөромж болон сэлбэг мрнслийг яоорх (а) (буд иасмы ж» үиыит


а) Шимэ эд мтсрмал. томог техөерммж балои смблг хэркслүү* мь (А


амгилал) Гэрээлжчивн гэрээ байгчулач үсийи аднл члнарын бэраапы


олон улсын зах талийн уиэ. нийдүү.тгииЛи алил и^хшмнйн үннйн


жиши1Т нийиэж 6afiv


б) Хэрэглэж байсан эд ыатсриал. тоног тв\өөрчч»ж балон сэ.тби хэрислүүд


(Б. В ангилал).


it Эвдрэлгүй. гэмтэлгүй. үйлдвэрлэл үйлчилг»#нд аижглаж бангаа засвар


үйлчилпэ шаардагдахгүй ашигдах боло*1*гоА түүхмй u мдтсрмал.


тоног техөөрөмж бодон сэлблг хэрлгслүү д иь I. ли-млалл хачрях 6*»гөед


дээрх (а)-д толорхойлсон шииэ мотерма.1. шног техөаремж болом


сэлб*г хэрэгслүүдийч тухайм үеийм үиийн рилэгдчю.


й| Б аигилалд хамруулах боломжгүй матерпал. томог төхлччлмж болон


сэлбэг хэрэгслүүд. гэхдээ:


• мсвар үйлчилгээний дараа үндсэм юрнулалтаар мь Б ангмлалын


дагуу хэрэглэж байсан болоач сайн ол материап. тоиог твхоөрөмж


болон сэлбэг хэрэгслүүдийм адил дахим ашнглач баюмжюй:


квэл


♦ үндсэм зоричдалтаараа аши1лаиа\ боломжюй бччлоач


срончийдөө зэсвар үйлчиягп хийч болоижгүй эд магермал. томог


течөврөмж бслон олбэг чэрэгслүүд in. В амгнлалд ороч боговд


дээрх (а)-д тодорчойлсом ижю эд мшсриал. тоног гвчөөрвмж


болом сэлбэг хэрэгслүү дмйм тучаЛн үемйи үмийн


 үнэлчгдчмэ. В ангиллым *д шгсрнлл. шжи гочооромж Счкюи


сэлбл ччрэгслүүдийи үм» jacnap үЛ.1411.11 иний opuw ннП;шл Ь


амимлын эд млгермал. гоно1 юмюромж оолон счдбм


члрэгслүүдийн \нук ч»гр>мү<1 Аайх нөчимлд. мснар


үЛлчи.1гч?миГ| үнэ өрт» ийг iacup.iar.icaм »д мшериал. тоног


гом.о|>ом* болон сэлбэг чэрэгслу үдм оруулна.


*1 Б. В аигилалд орочгүй эд материал. тожи ючооромж болом стлбэг


чэрэгслуудмйг чэрэглээтэй НЬ >1ЛДуу.1А үн «.III 1


hi Эл маюриил. IOHOI төчеөромж болом смбн ччрэгслүүднй! Га»рыи


тосиы үйл ижиллагаанд түр аижглпсиаар 2)б)м)-д иаснм дагуу


чямдруулач боломжгүй нэхцөлд эдгор эл митериал. тоног тичооромж


60.I0H СЭЛбэГ чэр 1ГСЛүүД НЬ ЧИЙГДСЭМ үПЛЧИ/И ППИЙ \ НИЙН аүцпй НИЙ11)Ч


ДДНСНЫ Ц1»РТООЦООНЫ дүнд үНДХ.ГЖ үиигм ,1IX болио.

4. пылын ТОРЛУҮЛ


( •pTNiiifi дагу> иечем төлшдоч ирлалд үр лү m *ii хяиа.и чийх oQwanifir чашач


юрн ihKtp бүч up.uyvjui мрдлым 1ввүүд 60:1011 тиний .ти аит.аалчч.ил х\вааи аигилж.


1ТГ-т китлцуулна.


Норнйячццсан ангиллыг Хаасралт “Г-ыи 18 дугаар чүЛлнПи югу> юхирищпнп. Глчдлу


аоорч ангилалууд таавал чийгдэнэ. Үүнд:


а) 1 албзй тус бүрээр мрдлу > j дараях маягалр xynaapmai ;iai*a:


1. ХаЛгуулын (албай


2. Олбор.юлтын 1Я (бай иэг 6үрчл>и.


3. Дамжуулах чоолой гэх мэт талбайн гадуур ү ii.i ажи лдагааны tapjm


4 Тодорхой талбайд хамааруулах боломжгүй iapi>i\> д.


•V ЕронхиЙ юрдлууд болои Удирдлагым мр.мми \\ ваарпяялт.


б) I а»рыи тосны үйд ижиллшал бүр» тардлууд дароач ua*i.up чуваарилаиана:


it ХаЛпулыи үйл ажиллагиа Үүнд;


1 Агаарын. геологнйн. геочамийн. лалеоню нчийм. топографийи болон


бусад судалгаа


2 Чичирчийллийн судалгаа ик бүрчпн.


3. Хайг>улын болон үмтлтмай иооног ни бүрчлж


4 Дэд бүтэи (мм. иисэч онгоамы буудал).


5. Туслач байгууламжууд (агуулач пч прчг). Эдг»ч»1 срдийн


үйлчи.и пний өртог чуваарилалт орио (Гафип юсны үйл ажил.шгаамй


чолбогдоч зардлууд).


6 Еренчий мрдлууд болон Удирдлагын шрдлми чуваарилалт


7. Бусад зардлууд.


■it Олбор юдтым үйл ажиллагаа. Үүнд


1. Агаарыи. геологийм. геочимийн. гсофишкиЛи бо.том бусад одалгаа


2. Олборлол1ын иооиог млг бүрчлчн


У Х> рммIлуулах шугаму)х


42


 4 ТалбаПн Sailryx лачжу\ л.


* Хааг ала.\ байгу) .имжу) д.


ft Дамжуулач чоолой. ттмрийн цмскфиү \л


7. Дэд бүтэц.


к Туслач байгуулачжууд (агуулах п\ пр>г). Эдгзэрз срдийн


уйлчилгоний нр1«г хунаарилалт орно (Газрым госиы үйл зжиллагаагай


холбогдох зардлууд).


v Ерөнчин зардлууд бо.юн Удирдлагын зардлыи \)наарн.ча.тг.


•й» Ашш лалтын үйл ажмллашаг олборлолгын үйл ажн i uianifiалил яимпна


в) Олборлогдож. чадгалагдсан газрын түүчий тос бо.юн байгалиПм хийлэй чол<чи зо\


iapo.iui длраач Мрчмыг баримталж хуваарилиа. Үүнд:


1 Зардлын дийлэнх хувь нь түүхий газрын тос эсв п байгалийн чийи аль тгэмя


чамааралтай бол аль нэгэнд нь бүрэм хуваарилна.


2 Зардлыг түүхий тос болон байгалийи \ий хоСуланл нь \a\iaap».ia\ (киочжюй


гочмолдолд уг зардал нь зыуудыи чарнлцан тичиро.шссж аргэчмлын үмхм


дпр олон улсын газрын тосны аж үйддицжйн npuiiaiuM .иг>>


\у ouapiLiai дана

5. НӨХӨН ТӨИӨГДӨХГҮЙ ИРДЛУУД


Өртогт тос болон хийг тодорхойлох эорилгоор доорч 1арДЛЫ1 ночөм төлөгдөхгүй зарладд


тооцно. Үүмд:


а) Анхаи шатны баршгг бүрлүүютүй био зүйлийн \yawj шрчилпй зардлууд.


б) Хо.инчлоч Ажлын чаталбөр. Ткм б>ю> ирлагыи би мшжмлын ч\рг>»м


зарц\улягддагүй. хаэл Гэрзэмд ювиоврвегүй ангилалд имрах прдад


в) Осол. гамшгийн улмаас гарсаи трдлаас бусад Гэрпличиим чуддлдан авсаи иарм


гүйцлггүү.юн болои ичиллсан үйлчмлг зэний үнэ тххайи үсийн адил чанарын бараа


үйлчнлпэний олон улсыи мх зээлийн үнэ. олон улсыи а\ mu давамгайлж буй


нийлүүлэлтийн аднлхан мөчиөлийм үнийм жишгээс нлүү iлрсан мрдал.


г) Txc-.au гүйтггэгч болон иийлүүлтетй байгүуясан хсииигдох Гэр^тй үл нмйшх


бараа үйлчилгтэмий төлбөрүүд.


Д) Дтпр\ “в ХХЭГТ заасны дагуу эд чагсрмалын байлал үил н1го 1злра\гүй нехиелд wn


зорчклтэЛ чолбоглон гарсан илмлглзл мрдал.


е) Газрмн госны үйл ажмллагаанд ониым шаардлагагүй np.ixi Үүнд ниАлүүлэх mrnc


хоПш гарах үйл ажиллагааиы, тучойлбал газрын түүчнй тосмг Моигол Улсазс


rapiuxaap ачааны машин. вагон мтгийи тээврийн хэрэголл ачсаны дарлач зардал.


ж) Моигол Улсын болон бусад улсад твлсвн татвар. хураамжуу i


з) Гэрллиий 10 дугаар зүйлд зааснм дагуу тазөгдөч урпчшуу.члу) j бо.юн бусал


ТА1»Н»рүү д.


и) Шү \ I ч. Арби грч бую> шиижэзчийм асуудлы! нөроор шнйдя фд игүй бол Гэртзний 22


дчгаар зүйлнйн дагуу шүүх. арбнгражийи болон шмижээчлнйи мрлал.


к) Монгол Улсын Шүүх болон эрх бүчий бусад байгууллогаас н»>г.|у>.1сан чуу. торгууль.


анз.


л) ГТГ-аас бичглр зевшоорогавогүй ажнл үйлчилпэ. алиила чаилнв тлсламж


 н) laipuH тос xaflv одборлох ашмг и.чал эориудсаи шии» няюг төхоөрвмж. матсриы


Гчм.и1 «ргачаал. үйлдвэрлэлд ммтрүүлэх юртгоор схдалгаа хийхмй холбоглом


г«|к;и1 шрдал.


о) Та>1онПн длнчин


ө) БХГ-ннй 7 дугаар цйлийн ‘V. ~Г' ыхиыг хэрхжүүтш »н холГчи jou гарах тардал


ү) ЭтхшПн \\>гиАи шрлал

п) ТаичивгчиЛи газрыг дэмжих зардал


р) Ороп иуп ийг j 1мжих «1рлал


с) Гэр»эт талбайд ажил гүйиттгкзн боловч холбогдох ч»д»лм. ий.мн. баричп


матерн&зыг ГТТ-г хүлзэлгэм өгөөгүй ажил. үйлчнлгээммй ирлдл


г» fiiipuii тосюм 40 лбог дсом үйл ажялмгааны горимьи шрччимөс гарсап >ардал

ГУРАВДУГА АР ЗҮЙ.Ч


ТООЛЛОГО БОЛОН ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН
I. ТОГГМРЛ ТООЛЛОГОХИЙХ. МЭЮГДЭХ ЬОИОН ТӨ.1ӨӨЛУХ


П I оо.юн Гэрпллгч харилилн гохиролцож тоггоосои юхих \\iauaaH.i I *р«».гич уйл


лжи.гииааны бүх *д матеркал. бист хорвнгм бопом ftopiMru yicpa.iiwn нкмүүдийн


тоолло! Ы1 явуулж байна. Тооллогод ГТГ оролиох боломжиП! хангах \ \ди <зс Гэртзлэгч


тоолдот зхлэхээс гучаас (30) лоошгүй хоногнйн өмив тооллою хий.х тх.хай ГГГ-i бичгээр


юдэгдэнэ. Гэрээлэгч жил бүр доод тал нь нэг удаа. м*и Гэрэлг цчцяэх тохиолдолд


ТООЛЛого явуулна.

2. ТООЛЛОГЫНБҮ mjfjj. ■ийг тулг.лн шлдглЖх ЮХИМҮҮ.1М тукай


Гэргынч. ГГГ \oi!p химтран эд хөэонпшм тооллогын oyprrvHim тх.иан шанаад.


илүүчы Г»\к>> дуталтмн жагсаалтъо гаргаж. Гэртмтгч иь »nv алру>лиа
3. TQQJJOrUH ЦЙЛЛН


а) Г»рмл»гч нь олон улсын газрыи госны аж үйлдприйн нягтлан бодох бүртгзлийн


Ж1НШ ийн даг» газрын тосны ү!л ажиллагаанд хэрмл*глтж буй лл хиронгийн


марпйнчмлсан бүртпл хнйю.


б) Гэрплэгч нь доорх 1үйлүүдийг аг>>лсан тооляогын laniaiu ГП-i )«pai туламл


Мрүүлиэ- Үүнд:


I Хянах боломжтой бү.х »д хорөнгө. ыагс|)иа iuii тлорхоЛлолт болон код


2. Эд хөрөнгө тус бүрийи дансанд бүртгл аои > пннн дүи.


3 Эд хорвигийг дансамд бүртгэсэн он cap. влор.


4 Эдгээр эд хөрөнгийи өртог Гэртэний 15 л>1.тар зүйлийн дагхх нөхөсдсо*


ЭСЭҮ


4 1ЭЩЭГЛЭГЭЭ


Знчхүү чансралз Т* *ийн 1.8 дугаар зүйлд юаснаар тохнролисом арпульж дагуч


б\\ %1 хоренго нь хяналтым үйл ажиллагзаг хялбарчлах тохих код бхюх т-ицэглэгзггэй


байх Спой.


 ДӨРӨВДҮГЧЧР ЗҮЙ.1

ОЛБОРЛОЛТЫГ хчмжих


ЬА ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАИ

I. Олборлолтыи тайланг лоорх мрчмуудын дагуу бхтп hii. Үүнл.


а) Х>ваа\ тос буюу хий. ертвгт тос буюу вртш нохоч \иП| Г >р»тий VIII. IX


эүйдл «асан талбаПгаос олборлосон болон х&и a.ican ниГп (үүхнЛ ioc б>ю\


нийт хийний хзмжээг ундэслэн тодорхойлно.


б) Олборлосон ХИЙГЭЭД НОӨЦӨЛСӨН түүхий ГОС болом XII йн ННЙ1 хэмжэк


Олборло.тгын талбай да» ачнх иэгт өдөр бүр юлорчойлно. Уг талбайн ачнх


ЦЭГТ ОЛОМ төрлийн ЗЭрЭГГЭЛ бүхий түүхий Т(КЫ1 юүлэх боговд ийм түүчий


тосны тзрэглэлийг ГТГ. Гэрэъткчийм чооропл \ 1.11ЛЮН тохнроогүй бол тус


бүрчлэн ангилаи тогтооно. Ачих цэг нь Олборюлтым талбайл байх вгаад


дамжуулач хоолой. юиөр зам. маижнаар О.морлолгын талоашаас


ТТЖ)рЛ*Х'ЛС өмне энэ inn түүхий тосыг хэмжиж юдорхойдмо.


(' в) Олборлож \ад|алсап түүхий TOO болои башалмйн хиГп олор болгон


( боррслиар Бүтээгдлхүүм хуваах цэг дт»р. харии 1ТГ. Гэрпл*згчийн чарилиан


тохиролцсон цэгт хэмжмх ба тээвлрлзлтмйн цЩүүдНф чаиарын хувьл


■лгаатай түүхмй тос ирж байвал пртми илгаагүй 60.1 хжжпг иь


тусад нь тодорхойлио.


г) Туүхий юсны \>мжг»г хэвпйн гсмпсрагур. дарапыд байхдл нь голорхой.юч


бл агуулах усны хэмипэ. тунамал чурдоснм бай.|лалс ша.пгаалам lacaap


оруулна. Түүхий тосны нягт. хүхрийн агуу.шчж боюи биад чамарын


тодорхойлолтуудыг тоггмал шалгвж. бүртпж баЛ\ Сстой


д) Байгалийи хийи хэчжтзг хэвийн тсмпгратчр бюом даралтал байхад иь


толорчойлмо. Дуяаан алгаруулах челвар (ка.юртюс1ь). хүхрийн агулламж


батон бусад чамарын тодоэчойюлтуудыг тогтмо.1 шалгаж бүртожбгйма


с) Галрын тосны үйл ажидгагаанд шриуулсам түүхпй юсны пмжтег е;м»р


болгон хэмжиж. бүртгэж байна. Элгээр нь:


I. лахин шахач.


( II- лахмн болоасруулах.

с III. хайгуул. олборлаттын болон дажжуулах хоолойд шачачал шаарлагдах


гэ.х мэт талбайн үйл ажиллагааиы эрчим хүчннй чэрлл *jki зарсан


ж) Шатаасан буюу ууршсан түүхий тос. байгалинн \iifir елор бплгш бүртгэнэ.

i) Түүхий тосны бэлэн нөеьимн хмжга хүанлинп cap бүрийн э\ж эиэст


чамгнйн багаар нь гооиож гоггоосон байка


2- Тухдйи иооног ба талбайгаас анчны (туршилтын ба »лпйн засгийн үр ашигтай)


олбор юи гччлмэга алборлолтын тал&й бүрээр доор зааош мэдлгллүүднйг баггаасан


олбор.ю. 11ын тайланг Глртэлэгч cap бүр гаргаж өгне Үүнз:


а) Олборлож. халгалсан түүхий тосны чэмжээ


б) Олборлож. хадгалсан байгалийн хийм чэмжээ


В) Өрөмиөг явуулвх. олборлох болои \ал1Х1а\ car. \р>> iua\a\aj ашиглаоан


тү^хий ТОСНЫ Х1МЖЛ
*


i) У>рш»лсан баигалнйн \ийн хгыжп


j) Сарыи эчмий түулий тосны мешйи \norn


е) С арын шсийн түүчмй тосны нвеиимн \ шжп


Ьорлччлсам тү үхмй тосны \nuo


ТАВДУГААР ЗҮЙЛ


ОЛБОРЛоЛТЫН ТАЙЛАНГИНН


ҮНЭЛГЭЗ


I. I ipn.iifM нь ччамлийм улира. бур эючуү Г»р*»ний .ьнчч и.кч»р.юж. ниГиуүпч


юп л»р.|у>лсаи 1үү\иП тос. байгалнйн хийн үнтлгээ! toou<4».r:oh гайланг &*диэч бстой


Олбор KUiuii ганлаигнйи yirwim нь лараач зуйлүүдийг аг>>-ни. Үумд


а) ГТГ ба Гэртэлюох баримтжуу.кан туханм хчлнлмйн >лмрлын тчрш


гураааагч ттэдэд борлуулсан түүхий тоснь. x>\iarn. үю


б» ГТГ ба Гэртитчгх баримтжуухан тухайн хчандийи члнрхшн турш


гуршиагч угтдэх «ччр in 1 т »д борлуулсаи түү хий тосиы х «ин \ н»


и) Гэрээний 8-4 |үйл хамаарагдах тохиолдолд 1>>\мн госны уихит) lonoax


эорилгоор га»рын тос экспорглогч гол год орм>>дин туүхий тосны


үнэлгээмий талаарх боломжтой мэдээлдл


I) ГТГ ба Глртплгчэх баричтжучлсан бораучкм баАга.тйм хийн vmgkyi.


үнл


ЗУРГААДУГ ААР ЗҮЙ.1


ӨРТӨГ НОХӨЛТИЙН ТАЙЛАН


I. Гдрээлэгч нь үүргиАихэ» дагуу хуанлийм члирал бур «орх зуйлүү^мйг апулсам


oprrti ИОХОЛ1ИЙН тайлан бэлттэх *стой Үүнд:


а) Хүанлийн удирлын туршад гарсан нечегдөч мрда.1:


Гч Хуанлийн улиралд мечвгдөч мийт ирдал:


г) Хуанлийн улирлым туршид Гэрллэгчимн авсаи нргоп ioc ба ертог


нвхөлтийн байгалийн хийч кзытт үиэ:


л) Хчанлийн улирллл иечсөи зардлын хмгапэ:


с) Лараагхнн чуанлнйи удиролд шмджүүлэи иөхеглоч ирдал


2- ХННЛЛТЫН ТАПДАНГуүр


Гэртчпгч иь ортөг нөхөлтийн данс ба пниуүлэч сөрөг данс н пж мрхагдех ирдлым уллэж


б>й \a >». Ивхөгдсөн Х»МЖЭ1Г хянач бегөөл no даисны ы».тпнП1 члири 6\р ГТГ-т


гаргаж «•nit*.

ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ


 ОРЛОГО ЗАР.1ЛГЫН ТАЙЛА11

I *pn.i ЙЧ Mb үүршйихп дагуу х>амли1м >лирал бүр орзого прлагыитайлакг гаргаж өгнө


Энэ I jfi.uM мь дараач зүйлүүдмйг тусгасан байна. Үүмд:


а) Эюхуү Бүртт тооиооны журамд тохнрсон ирд.1ын аипиал ба ирдлын


төвд үмдэслэн. төсөвт тусгач хуанлнАи жшмйн ирлал. орюго:


о! Энэхүү Гэрэлний дагуу нөхөгдөч зардал пж топоосон. гу\а/»м чуанлийн


улиралд хуримтлагдсан зардад ба орлого:


и» Хараа.чан шнйлвлрллэгүй байгаа хуанлнйн жи.пти хчримтлагдсан лардал ба


орло1 о:


|) Төсөя! ор>ула\ Гэрпмий дагуу мвидюрсөи өорч.1«ъпү-үх‘


д) Жилийн лиснйи чуримтлагдсан мрдлын урьдшисан ioouoo:

с) Длэрх (г) лүйчмйн дагуу засварласаи т*с**н оа чрьлчплсам тооиооиы


хоорондыи я.иаа. тайлоар.

НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ


ХУВААХ ТОС БА АШИГТ ТАЙЛАН МЗДЭЭ

( Гэрэтгч доорч тайлам. мэдлэгулирал 5үр ГТГ т мрүүлнэ. Үүпл:

а) Тухайи улнрлын турш алборлосон Тү\ хий тос:


б) Тухайн үлирлын эиэсз олборлосон болом хуримтдагжаи Туүчмй юсим


хм1жтэ:


В) ТухаЙи улирлым ПТ 6а Гэртэллгчил ногдох Ашпп тос;


г) Тухайн улирлын эиэст ГТГ ба Гэрээлэгчид могдоч Аишп тосны


хуритлагдсам нийт хэмжээ:


.1) Тухойн улиралд Гэрээлэгчийн авач Өргеп госны ммжп:


е) Ту.чайн улирлын эиэст Гэртэлэгчийи явпч Оргип тосны чхриммаисан


ммжтг.


с