Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Төсөл

“ХАР УС- II” ТАЛБАЙД ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛ, АШИГЛАЛТЫН


ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТАЛААР ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР.


‘ РЕНОВА- ИЛЧ" ХХК-ИЙН ХООРОНД


БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭ2015 оны ... д/гаар сарын ... -ны өдөр

01о/г.04

 ХАР УС-1Г ТАЛЬАЙД ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛ. АШИГЛАЛТЫН


ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТАЛААР ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БДЙГУУЛЛАГа


БОЛОН ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ХООРОНД БАМГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭ


Энэхүү Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг нэг талаас Газрын тосны газар (цаашид

"төрийн захиргааиы байгууллага' гэх). иөгөө талаас Ренова илч ХХК (цаашид


гэрээлэгч гэх)-ийн хоороид (цаашид хамтад нь “Талууд" гэх) 20... омы ... дугаар


сарын ... -ний өдөр Улаанбаатар хотноо байгуулав

Талууд газрын хэвлий болон гадаргуу дээр байгалийи байдлаараа оршиж


байгаа газрын тос нь Монгол Улсын төрийм өмч болохыг хүлээи эөвшвөрч;


Гэрээлэгч нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль

тогтоомж, энэхүү гэрээний дагуу газрын тосны хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагааг


эрхлэх эрмэлзэлтэйгээ илэрхийлж, газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл


ажиллагааг эрхлэх санхүүгийн болон мэргэжлийн чадвартай болохыг нотолж;


Талууд дараах зүйлийг хэлэлцэн тохиролцов:

1 дүгээр зүйл. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү гэрээний зорилго нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль


тогтоомжийн хүрээнд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуул,


ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршимо

1.2. Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр байх хугацаанд гэрээний

салшгүй хэсэг болох 'А", "Б" хавсралтаар тодорхойлсон талбайд тусгай зөвшөерөл


авсны үндсэн дээр газрын тосны хайгуул, ашиглалтыи үйл ажиллагааг эрхлэх эрхийг


эдэлнэ.

1.3. Гэрээлэгч нь нэгээс дээш хуулийн этгээдээс бүрдэж байгаа нөхцөлд


гэрээлэгч бүр энэхүү гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ хариуцан биелүүлэх бөгөөд


хэрэв гэрээлэгчид үүргээ хамтраи биелүүлэх бол хамтын хариуцлага хүлээнэ.

2 дугаар зүйл.Нэр томъео

2.1. Энэхүү гэрээнд тодорхойлсон дараах нэр томъеог дор дурдсам утгаар


ойлгоно:


2.1.1. “дагалдах хий" гэж түүхий тосонд ууссан. дагалдам илэрсэн хийг;

2.1.2. Мармэ-ленгф зарчим’ гэж гэрээлэгч аливаа худалдааны гэрээг


гуравдагч этгээд (үүнд гэрээлэгчийн өөрийн салбар нэок эсхүл эзэмшлийн


хамааралтай буюу өөрийн эх компаниуд болон тэдгээрийн салбар мэгжүүд


хамаарна)-тэй байгуулах тохиолдолд дараах нөхцөлийг баримтлахыг хэлнэ

2.1.2.1. газрын тосны үнийг зах зээлийн үмээс бууруулсан эсхүл


бууруулахад чиглэсэн аливаа үгсэн хуйвалдсан шинжийг агуулаагүй байх:


 2.1.22. аливаа бараа, ажил үйлчилгээг зах зээлийн үнээс дээгүүР


үнэлэхгүй байх;


2.1.2.3. төлбөрийг чөлөөтэй хөрвөх валютаар хийх

2.1.3. ' олборлосон газрын тос“ гэж гэрээт талбайгаас олборло*


борлуулахаар хүргэлтийн цэг дээр хөндлөнгийн эрх бүхий байгууллагын хэмжсэи


нийт тосыг;


2.1.4. хяналтын цэг" гэж газрын тосны олборлолтын болон борлуулалтын

хэмжилтийн талаар маргаан гарсан тохиолдолд түүнийг хяиан шалгах зорилгоор


төрийм захиргааны байгууллагаас тогтоосон цэгийг;


2.1.5. “баррель' гэж 1,01325 барын агаарын даралтын дор Фаренгейтын


жаран (60) хэмийн дулаанд байгаа буюу тийм нөхцөлд тааруулсан 158.987 литрийи


хэмжээг;

2.1.6. ‘татан буулгалтын төлөвлөгөө гэж бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний


хугацаа дуусгавар болж. гэрээг цуцлах үед гэрээлэгчээс байгаль орчныг бүрэн гүйцэд


нөхөн сэргээх. барьсан барилга байгууламжийг татан буулгах. нүүлгэм шилжүүлэхтэй


холбогдсон үйл ажиллагааны дэс дараалал, ажлын төрел. хэмжээ. хэрэгжүүлэх


хугацааг тусгасан баримт бичгийг;


2.1.7. “гэрээ байгуулсан өдөр гэж төрийн захиргааны төв байгууллагаас


хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгосон өдрийг;


2.1.8. 'гэрээт жил" гэж гэрээ байгуулсан өдөр буюу дараагийн жилийн уг


өдрөөс эхлэн тооцсон дараалсан хуанлийн 12 (арван хоер) сарын хугацааг:


2.1.9. "гэрээт талбай" гэж гэрээний хавсралт ‘А\ “Б"-д тодорхойлсои талбайг


хэлмэ. Гэрээт талбайн хэмжээ нь буцаасан талбайн хэмжээгээр өөрчлөгдөнө;


2.1.10. “талбай буцааж өгөх* гэж гэрээний дагуу гэрээлэгчээс сайн дураар


буюу гэрээний дагуу гэрээт талбайг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн буцаахыг;


2.1.11. “төсөв гэж газрын тосны хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагааны


тодорхой үе шатанд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөиий мөнгөн илэрхийллийг;


2.1.12. ‘хайгуулын ажлын доод хэмжээ" гэж энэхүү гэрэзний 7.2-т заасам


хайгуулын ажил болон хайгуулын хугацааг сунгахад гүйцэтгэх ажлыг;


2.1.13. “үнэлгээний талбай" гэж үнэлгээний хөтөлбөрийн дагуу үнэлгээ хийх


нь зүйтэй гэж Талуудын үзсэн геологийн нэг буюу хэд хэдэн бүтэц буюу илрэлийг;


2.1.14 "үнэлгээний хөтөлбөр" гэж нээлтийн цооногоор илрүүлсэн байгалийи


агууламж нь үр ашигтай мээлт болох эсэхийг тодорхойлох зорилгоор хийх ажлын


төлөвлөгөөг;


 2.1.15. хуанлийн cap гэж аргын тооллын 12 (арван хоер) сарын 1 (нэг) нь


бөгөөд энэ нь тухайн сарын эхний өдрөөс эхлэн сүүлчийн өдрийг дуустая


үргэлжлэхийг;


2.1.16. "хуанлийн улирал" гэж а/.нэг, хоер. гуравдугаар cap; 6/. дөрөв, тав


зургадугаар cap; в/. долоо. найм. есдүгээр cap; г/. арав. арван нэг. арван хоердугзар


cap ээрэг аргын тооллын улирлыи иэгийг.


2.117. 'хуанлийн жил" гэж аргын тооллын 1 дүгээр сарын 1-нД эхэлж. 12


дугаар сарын 31-нд дуусах 1 (нэг) жилийг.


2.2. Дээр дурдсанаас бусад нэр томьвог Газрын тосны тухай хуульД

хэрэглэсэн утгаар ойлгоно.

3 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны байгууллагын чиг үурэг

3.1. Энэхүү гэрээтэй холбогдуулан төрийн захиргааны байгууллага дараах чиг


үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. газрын тосны тухай хууль, стандарт, дүрэм, журам, заавар болон


бусад холбогдох хууль тоггоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан дэмжлэг үзүүлж. хяналт


тавих;


3.1.2. гэрээний хэрэгжилттэй холбогдсон асуудлаар төрийн холбогдох бусад


байгууллагатай харилцахад дэмжлэг үзүүлэх;


3.1.3. гэрээлэгчийн газрым тосны хайгуул. ашиглалтын болон санхүүгийн үйл


ажиллагаанд хямалт тавих;


3.1.4. төрийн захиргааны төв байгууллагад урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн


дээр гэрээлэгчийи хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааг хуульд заасаи үндэслэлээр


бүхэлд нь эсхүл хэсзгчлэн түр хугацаагаар зогсоох;


3.1.5. энэхүү гэрээнд болон Газрын тосны тухай хууль, холбогдох бусад


хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.

4 дүгээр зүйл. Гэрээлэгчийн зрх. үүрэг

4 1. Энэхүү гэрээтэй холбогдуулан гэрээлэгч дараах эрх. үүргийг хэрэгжүүлнэ:


4.1.1. Газрын тосны тухай хууль. холбогдох бусад хууль тогтоомж эрх бухий


байгууллагаас баталсан газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх


дүрэм. журам. стандарт. шаардлага болон энэхүү гэрээг дагаж мөрдөх.


4.1.2. газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг олон улсым


стандартад нийцүүлэн явуулж. техник. технологи. тоног төхөөрөмжийг газрын тосыг


үр ашигтай олборлох шаардлагад нийцүүлэх;


4.1.3. гэрээний биелэлтийг жил бүр гаргаж. төрийн захиргааны


байгууллагаар дүгнүүлэх (энэ нь гэрээний хугацаа дуусгавар болсом эсхүл гэрээг


цуцлах тохиолдолд мөн адил хамаарна);


4.1.4. жилд нэгээс доошгүй удаа хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагаамь»


талаар төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөлтэй жилийн ажлын уулзалт зохион


байгуулах:


4.1.5. нутаг дэвсгэрт нь газрын тосиы хайгуул а1диглалтын үйл ажиллагаа


явуулж байгаа орон нутагт жилд иэгээс доошгүй удаа уулзалт зохиом байгуулж


өөрийн үйл ажиллагааг сурталчлам танилцуулж. уулзалттай холбогдон гарах зардлыг


хариуцах;


4 1.6 гэрээлэгч хөрвнгө оруулалт. өмчлөлтэй холбоотой аливаа мэдээллийг


Засгийн газрын хүсэлтээр гаргаж өгох;


4.1.7. энэхүү гэрээний дагуу Газрын тосны тухай хуулийн 7.1.5. 7.1.6-Д


зааснаас бусад өөрт ногдох газрын тосыг захиран зарцуулах;


4.1.8 гэрээлэгчийм болон гэрээт талбайд ажиллаж байгаа ажхллагсад


хүндээр өвчлөх. байгалийн гамшигт нэрвэгдэх. гэмт халдлагад өртөх. ноитой осолд


орох тохиолдолд гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газраас дэмжлэг хүсэх;


4.1.9. гэрээлэгч газрын тосыг борлуулах зорилгоор автомашинаар тээвэрлэх


тохиолдолд хатуу хучилттай авто зам барих бөгөөд шаардагдах хөрөнгийг орд


ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах;


4.1.10. Газрын тосны тухай хууль. холбогдох бусад хууль тогтоомж болон


энэхүү гэрээнд заасан эрх. үүрэг.


5 дугаар зүйл. Гэрээлэгч зрх. үүргээ бусдад шилжүүлэх

5.1. Гэрээлэгч бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний эрх. үүргээ бусдад шилжүүлж


болно.


5.2. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний эрх, үүргийг бусдад шилжүүлэх тохиолдолд

Газрын тосны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасныг баримтална


5.3. Гэрээлэгч нь бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний эрх, үүргийг бүхлээр нь эсхүл


гуравны нэг буюу түүнээс дээш хувийг Засгийн газрын зөвшөөрөлгүйгээр шилжүүлэх


эрхгуй.

6 дугаар зүйл. Талбай буцааж өгөх

6.1. Хайгуулын талбайг буцааж өгөх


6.1.1. хайгуулым нэгдүгээр үс шатамд гэрээт талбайн 25 (хорин тавнаас

доошгүй хувийг буцаам өгнө;


6.1.2. хайгуулын хоердугаар үе шатаид гэрээт талбайн улдсэн хэсгийн


талбайм 25 (хорин тавЬаас доошгүй хувийг буцаан өгнө;


6.1.3. хайгуулын нийт хугацаа дуусахад төрийн захиргааны байгууллага.


гэрээлэгчийи харилцан тохиролцсон ашиглалтын талбайгаас бусад бүх тг ~


буцаам өгнө:


 6.1.4. гэрээлэгч нь хайгуулын талбайг бүхэлд нь эсхүл хэсэо^лэн буцаах


тохиолдолд байгаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээх үүргээ холбогдох хууль


тогтоомжийн дагуу бүрэн биелүүлсэм байма


6.2. Ашиглалтым талбай буцааж өгөх

6.2.1. газрын тос. уламжлалт бус газрын тосны эрэл. хайгуул. ашиглалтын


талбайг буцаан өгөх. хүлээн авах журмын дагуу гэрээлэгч нь ашиглалтым талбайг


хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаах хүсэлтээ төрийн захиргааны байгууллагад


хүргүүлмэ;


6.2.2. гэрээлэгч нь ашиглалтын талбайг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаах

тохиолдолд байгаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээх үүргээ бүрэн биелүүлсэн


байна;

6.2.3. гэрээлэгч нь ашиглалтым талбайд 12 (арөан хоер) сарыи турш эсхүл


давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр 24 (хорин дөрвөн) сарыи хугацаанд


ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулаагүй. хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчин. мал


амьтанд ноцтой хохирол учруулсаи, байгаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээх үүргээ


удаа дараа хэрэокүүлээгүй нь эрх бүхий байгууллагаар тогтоогдсон болон энэхүү


гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол талбайг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаан өгнө.


6.3. Өөрийн хүсэлтээр талбай буцааж өгөх


6.3.1. гэрээлэгч хайгуулын ажлын доод хэмжээг бүрэн гүйцэтгэсэн


тохиолдолд талбайг бүхэлд нь эсхүл тодорхой хэсгийг өөрийн хүсэлтээр буцаан өп*


болно. Ийнхүү сайн дураараа буцааж өгсөн хэсгийг энэхүү гэрээний 61-д заасны


дагуу буцааж өгсөн талбайд оруулан тооцно;


6.3.2. гэрээлэгч нь хайгуулын үидсэн болон сунгалтын хугаиаанд хийх


ажлын доод хэмжээг гүйцэтгээгүй байх үедээ гэрээт талбайг бүхлээр нь сайн


дураараа буцааж өгөх тохиолдолд уг талбайг буцааж өгөхөөс 30 (гуч)-аас доошгүй


хоногийи өмнө гүйцэтгээгүй ажилд ногдох төлбөрийг Засгийн газарт төлнө


6 4 Талбай буцааж өгөхтэй холбогдон гэрээ дуусгавар болох:


6.4.1. гэрээт талбайн буцаан өгсөм талбайн хэсгийн хувьд эиэхүү гэрээ


дуусгавар болно;


6.4 2. талбайг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн буцааж вгч байгаа нь гэрээлэгчийг


татан буулгах үйл ажиллагааны үүргээс чөлөөлөхгүй.
7 дугаар зүйл Хайгуул


7.1. Хайгуулын хугацаа. хайгуульн тусгай зөвшөөрөл олгох. сунгах:


7.1.1. газрын тосны хайгуулын хугацаа нь гэрээ байгуулсан өдрвос эхлэн


8 (найм) хүртэл жил байх бөгөөд хугацааг 3 үе шатанд ангилна. Нэгдүгээр үе шат


 3 (гурван) жил. хоердугаар уе шат 3 (гурваи) жил. гуравдугаар үе шат 2 (хоер) жил


байна;

7.1.2. хайгуулын тусгай эөвшөөрлийг хайгуулын хугацаагаар олгоно;


7.1.3. гэрээлэгч нь Газрын тосны тухай хуулийн 18.2-т заасан баримт


бичгийг бүрдүүлж, хайгуулым тусгай зөвшөөрөл авах тухай хүсэлтээ төрийн


захиргааны төв байгууллагад гаргана;

7.14. хайгуулын тусгай зввшөөрлийн хугацааг төрийн захиргааны төө


байгууллага 2 хүртэл жилээр 2 (хоер) удаа сунгаж болио. Энэ тохиолдолд гэрээлэгч


Газрын тосны тухай хуулийн 18.9-т заасан баримт бичгийг бүрдүүлж. төрийм


захиргааны байгууллагаар дамжуулан төрийн захиргааны төв байгууллагад хугацаа


сунгах хүсэлтээ хүргүүлнэ;


7.1.5. хайгуулын ажлын доод хэмжээг гүйцэтгэх үүргээ хоёр буюу түүнээс


дээш удаа биелүүлээгүй тохиолдолд хайгуулын хугацааг сунгахгүй;


7.1.6. гэрээлэгч нь хайгуулын хугацааг суигах шаардлагагүй гэж үзвэл энэ


тухай төрийн захиргааны байгууллагад хайгуулын хугацаа дуусахаас 30 (гуч)


хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.


7.2. Хайгуулын ажлын доод хэмжээ:


7.2.1. гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний хавсралт ‘В"-д тодорхойлсноос багагүй


хэмжээний ажлыг жил бүр хийж гүйцэтэнэ;


7.2.2. гэрээлэгч нь байгаль орчныг хамгаалах. иөхөн сэргээх ажилд гэрээний


хавсралт “В’-д тусгасаи зардлыг зарцуүлна;


7.2.3. тухайн талбайн геологийн нөхцөл, хайгуулын ажлын үр дүнгээс


шалтгаалан ажлын доод хэмжээний нзэ төрөл өөрчлегдвж болох боловч телевлөсөн


хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өерчлөгдөхгүй.


7.3. Хайгуулын ажлын төлөвлөгеө, төсөв батлуулах. түүний гүйцэтгэл


7.3.1. гэрээлэгч нь эхний жилийн хайгуулын ажлын төлөвлөгөе, төсвийг


бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 120 (нэг зуун хорь) хомогийн


дотор, дараагийи жилээс тухайн жилийн эхний улиралд багтаан гэрээт жилд


гүйцэтгэх хайгуулын ажлыи нэр төрөл бүрээр нарийвчлан боловсруулж. төрийн


захиргааны байгууллагаар батлуулна. Тухайн жилийн хайгуулын ажлын төлөвлөгөө


нь энэхүү гэрээнд тусгагдсан хайгуулын ажлын доод хэмжээнээс багагүй байма;


7.3.2. гэрээлэгч нь шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны


байгууллагын зөвшөөрснөөр жилийн төсөв. төлөвлөгөөид нэмэлт. өөрчлөлт оруулж


болно. Нэмэлт. өөрчлөлт оруулах төсөв. төлөвлөгөөг төрийн эахиргааны


байгууллагад ирүүлснээс хойш ажлын 15 (арван тав) хоногийи дотор батална;


7.3.3. гэрээлэгч нь тухайн жилд гүйцэтгэх хайгуулын ажлын доод хэмжээг


гүйцэтгээгүй тохиолдолд Газрын тосны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээхээс


 гадна гүйцэтгээгүй ажилд ногдох зарцуулагдаагүй хөрөнгийг тухайн гэрээт


дууссанаас хойш 30 (гуч) хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллагад твлнө;

7-3 4. гэрээлэгч нь хайгуулын үйл ажиллагааг олон улсыи газрын тосны а»


үйлдвэрт хэзшсэи иийтлэг дэвшилтэт аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ. Хайгуулыи


цооногийн өрөмдлөгийг дараах тохиолдолд дууссанд тооиож. зардлыг өртөг нөхө*


зардалд оруулна:


7.3.4.1. өремдөх гүнд болон эсхүл зорилтот давхаргад хүрсэн;

7.3 4 2. нээлтийн цооног болсом;


7.3 4.3. өрөм нь суурь чулуулагт хүрсэн;
7.344 төрийн захиргаэны байгууллага нь өрөмдлөгийн даалгаврыг


биелүүлсэн гэж үэсэн


7.4. Нээлтийн болон үнэлгээний ажил


7.4.1. гэрээлэгч хайгуулын цооногоос газрын тос илэрснээс хойш 15 (арван


тав) хоногийм дотор энэ тухай төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэж


бүртгүүлнэ;


7.4.2 гэрээлэгч газрын тос илэрсэн талаар мэдэгдсэн өдрөес хойш 90 (ер)


хоногийн дотор уг цоомогт туршилт. судалгааны ажил гүйцэтгэн. нээлтийн цооног мөн


эсэхийг тодорхойлж. төрийн захиргэаны байгууллагад бүрттүүлэх бөгөөд газрын


тосны нээлтийн цооног бүртгэгдсэн тохиолдолд 90 (ер) хоногийн дотор үнэлгээний


хөтөлбөр, төслийг төрийн захиргааны байгууллагаар батлуулна;


7.4.3. гэрзэлзгч үнэлгээний хөтөлбөрт ажил дууссанаас хойш 90 (ер)


хоногийн дотор үнэлгээний ажлын тайланг төрийн захиргааиы байгууллагад ирүүлнэ;


7 4.4. цооногийн олборлолтын туршилтын хугацаа 180 (нэг зуун ная)


хоногоос хэтрэхгүй байна.


7.4.5. олборлолтын туршилтаар олборлосон түүхий тосыг худалдаж.


экспортолж болох бөгөөд нөөц ашигласны төлбөр, ашигт газрын тосны хэмжээг


бүтээгдэхүүн хуваалтаар зохицуулна


7.5. Үр ашигтай нээлт


7.5.1. үнэлгээний ажлын үр дүнд үр ашигтай нээлт тоггоогдвол гэрээлэгч


15 (арван тав) хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллагад албан есоор


мэдэгдэх бөгөөд энэхүү мэдэгдсэн өдрийг үр ашигтай нээлтийг бүртгэсэн өдрөөр


тооцно;

7.5.2. гэрээлэгч нь баялгийн үнэлгээ. нөөцийн тооцоог төрийн захиргааны


байгууллагаар хянуулан зохих шийдвэр гаргуулж. төрийн захиргаамы төв


байгууллагын дэргэдэх Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлеөр хэлэлцүүлнэ;


7.5.3. гэрээлэгч мь орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгев' төрийм


захиргааны байгууллагаар хянуулан. төрийм захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх


Эрдэс баялгийм мэргзжлийм зөвлөлөэр хэлэлиүулнэ;


7 54 төрийн захиргааны төв байгууллага Эрдэс баялгийн мэргэжлийм


зөвлөлийн дүгнэлт, зөвлөмжийг үндэслэм газрын тосны орд ашиглалтын үйл


ажиллагааны төлөвлөгөөг батална;


7.5.5 гэрээлэгч болом төрийн захиргаамы байгууллагын хүсэлтээр меөцийн


тооцоо. эдийн засгийн үмэлгээ. газрын тосны орд ашиглалтын үйл ажиллагаамы


төлөвлөгөөнд хөндлөнгийн байгууллага эсхүл шинжээчээр дүгнэлт гаргуулахтай


холбогдон гарах зардлыг гэрээлэгч хариуцна


8 дугаар зүйл Хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах


8.1. Хөдөлмөр хамгаалал. аюуггүй ажиллагаа. байгаль орчин


8.1.1. гэрээлэгч нь газрым тосны хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагаанд


Газрын тосны тухай хуулийн 8.1.9-т заасан дүрмийг мөрдөж ажиллама;


8.1.2. гэрээлэгч хөдөлмөр хамгаалал. аюулгуй ажиллагаа. байгаль орчныг


хамгаалах. нехөн сэргээхтэй холбогдсон осол. зөрчил гарсан тохиолдолд төрийн


захиргааны болон холбогдох байгууллагад нэн даруй мздэгдэж уг зөрчлийг арилгах


арга хэмжээг шуурхай авна


8.1.3. гэрээлэгч нь үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө байгаль орчимд


нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэж. үмэлгээиий ажлым тайлангийм эх


хувийг төрийм захиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгнө;


8.1.4. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлт хийх, хайгуул. ашиглалтын


барилга байгууламжийг татан буулгахад шаардагдах хөрөнгийг орд ашиглах үйл


ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгана;


8.1.5. гэрээлэгч нь хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад түүх,


соёлын олдвор. эд өлгийн зүйл илэрсэн тохиолдолд тухайн газарт явуулж байгаа үйл


ажиллагаагаа зогсоон. нэн даруй холбогдох байгууллагад мэдэгдэнэ.


8.2. Бараа. ажил үйлчилгээ, сургалт, хөдөлмөр эрхлэлт


8.2.1. гэрээлэгч өөрийн үйл ажиллагаанд шаардагдах бараа. ажил,


үйлчилгээ худалдан авах. туслан гүйцэтгэгч сонгохдоо Монгол Улсад бүртгэлтэй


татвар төлөгч аж ахуйн нэгжид тэргүүн ээлжинд давуу эрх олгоно;


8.2.2. гэрээлэгч энэхүү гэрээний 8.2.1-д заасан үүргээ биелүүлэх боломжгүй


тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллагад зохих ёсоор мэдэгдэж. нотолсноор


энэхүү үүргээс бүрэн эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөгдөж болно;


8.2.3. гэрээлэгч ажиллагсдыг сонгон шалгаруулахдаа Монгол Улсын


иргэдийг тэргүүн ээлжинд авч ажиллуулна. Гэрээлэгч нь нарийн мэргэжилтэй ур


чадвар бүхий гадаадын ажиллах хүч. мэргэжилтэнд Монгол Улсад хөдөлмөр эохлэх


эөвшөөрөл авах сунгалт хийлгэхдээ Ажиллах хүч га/цаадад гаргах гаДаадазс


ажиллах хүч. мэргэжилтэн авах тухай хуулийн дагуу шийдвэрлүүлнэ;


8.2 4 гэрээлэгч нь адил үнэлэмж бүхий хөдөлмөрт ижил цалин олгох эарчи*/


баримталма;


8.2.5. гэрээний дагуу үүрэгт ажлаа гүйцэтгэж язаад үйлдвэрлэлиин ослоор


хөдөлмөрийн чадвараа түр буюу бүрмөсөн алдсан тохиолдолд гэрээлэгч нь


ахсиллагсдад хөдөлмөрийн чадвар алдсамы тэтгэмжийн нөхөн төл6өр**йг Монгол


Улсын хууль тогтоомжийн дагуу төлнө:


8 2 6. гэрээлэгч иь өөрийн зардлаар Монгол Улсын иргэдийг сургах дадлага


хийлгэх замаар газрын тосны аж үйлдвэрийн бүх шатны боловсон хүчии бэлтгэхэд


анхаарч ажиллана.


8.3. Оператор компани. туслан гүйцэтгэгч


8.3.1. гэрзэлэгч нь газрын тосны хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагааг


зөвхөн оператор компаниар дамжууган гүйцэтгэнэ Гэрээлэгч оператор хомпанитай


байгуулсан гэрээний нэг хувийг төрийн захиргааны байгууллагад өгнө;


83.2. гэрээлэгч оператор компамийг бүртгүүлсэн болон өөрчилсвн


тохиолдолд тухай бүр төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэиэ;


8.3.3. хэрвээ гэрээлэгч нь Монгол Улсад бүртгэлтэй татвар төлөгч бол өерөө


оператор компанийн үүргийг хэрэгжүүлж болно;


8.3.4. гэрэзлэгч нь газрын -осны хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагааны


тодорхой хэсгийг гүйцэтгүүлэх -услан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах


ажиллагаамд төрийн захиргааиы байгууллагын төлөөллийг санал өгөх эрхтэйгээр


оролцуулах бөгөөд туслан гүйцэтгэгчтэй байгуулах гэрээний төслийг төрийн


захиргааны байгууллагад урьдчилан танилцуулж хянуулна;


8.3.5. туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсам хохирлыг


Монгол Улсын Засгийн газрын өмнө гэрээлэгч хариуцна;


8.3.6. оператор компани болсн туслан гүйцэтгэгч нь Компанийн тухай болои


Газрын тосмы тухай хууль. энэхүү гэрээнд заасан үүргийг хүлээнэ


8.4. Хамтарсан хороо


8.4.1. газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийи захиргааны байгууллага болон


гэрээлэгч нь бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсаи өдрөөс хойш 180 (нэг зуун ная)


хоногийн дотор Хамтарсан хороог байгуулна. Хамтарсан хорооны гүйцэтгэх ажил.


ажиллах журмыг тусгай дүрмээр зохицуулна. Хамтарсан хорооны дүрмийг гэрээний


талуудын эрх бүхий төлөөлөл хамтран батална.


 9 дүгээр зүйл Ашиглалт

9.1. Ашиглалтын тусгай зөашөөрөл авах хугацааг сунгах


9.1.1. газрын тосны нөөцийг хүлээи авах тухай төрийн захиргааны төв


байгууллагын шийдвэр гарсан өдреөс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор гэрээлэгч


ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах тухай хүсэлт гаргана;


9.1.2. ашиглалтын талбайн хэмжээ. түүний хилийн заагийн булангийн цэгийн


солбицлыг гэрээлэгч нь төрийн захиргааны байгууллагатай харилиан тохиролцоно;


9.1.3. гэрээлэгч ашиглалтын үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө ашмглалтын


тусгай зөвшөөрөл авах бөгөөд ашиглалтын хугацааг тусгай зөөшөерөл олгосон


өдрөөс эхлэн тооцно;


9.1.4 гэрээлэгч нь Газрын тосны тухай хуулийн 24.4-т заасан баримт


бичгийг бүрдүүлсний үндсэн дээр ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авах тухай хүсэлтээ


төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргана;


9.1.5. газрын тосны ашиглалтын хугацаа 25 (хорин тав) хүртэл жил байх


бөгөөд гэрээлэгч ашиглалтын хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд төрийн


захиргааны байгууллага 5 (таө) хүртэл жилээр хоер удаа сунгаж болно;


9.1.6. гэрээлэгч Газрыи тосны тухай хуулийн 24.5-д заасан баримт бичгийг


бүрдүүлэн ашиглалтын тусгай эөвшөврлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтзэ төрийн


захиргааны байгууллагаар дамжуулан төрийн захиргааны төв байгууллагад


хүргүулнэ;


9.1.7. газрын тосны орд. газрын тосны хуримтлалтай хураагуур нь хоер


болон түүнээс дээш, ашиглалтын талбайн хил заагийг дамнан байрших тохиолдолд


гэрээлэгчид нь хамтран ашиглах гэрээ байгуулан ашиглалтын нэгдсэн төсөв,


төлөвлөгөө боловсруулж төрийн захиргааны байгууллагаар батлуулна;


9.1.8. гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний 9.1.7-д заасныг хэрэгжүүлэхээс


татгалзсан тохиолдолд Газрын тосны тухай хуулийн 25.6-д заасны дагуу


шийдвэрлэнэ.


9.2. Ашиглалтын үйл ажиллагаа


9.2.1. гэрээлэгч ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон өдрөөс хойш 60


(жар) хоногийн дотор ашиглалтын эхний жилийн төсөв. төлөвлөгөөг төрийн


захиргааны байгууллагаар батлуулна;


9.2.2. гэрээлэгч шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааиы байгууллагын


зөвшөөрснөөр жилийн төсөв, төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна


9.2.3. гэрээлэгч ашиглалтын хоер дахь жилээс эхлэм тухайн жилийн


ашиглалтын төсөв. төлөвлөгөөний төслийг хуанлийн өмнвх жил дуусахаас 90 (ер)


хоногийн өмнө төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ;


9.2.4 тухайн жилийн ашиглалтын төсөв, төлөвлөгөө нь "Орд 9Шиглах үйг


ажиллагааны төлөвлөгөө-тэй нийисэн байна:


9.2.5. гэрээлэгч ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 90 (ер


хомогийн дотор ашиглалтым талбайн хилийн хэмжилт хийж шав тэмдэг тавих ажлы'


холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ;


9.2.6. гэрээлэгч бүтээн байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэхдээ дэд бүтэц. байгаль


орчны асуудлаар холбогдох төрийм захиргааны төв болон төрийн захиргааны


байгууллагаас зохих зөвшөөрөл авма


9.2.7 гэрээлэгч газрын тосны хураагуурт гэмтэл учруулахгүйгээр олборлолт


явуулна.


9.3. Дагалдах хийн ашиглалт


9.3.1. гэрээлэгч гэрээт тагбайгаас олборлосон түүхий тосыг дагалдаи


илэрсэн болон түүнд ууссан хийг орд эшиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу


төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөерөл авсамы үндсэн дээр дотоод үйл


ажиллагаандаа ашиглаж болно;


9.3.2. гэрээлэгч ордым дотоод үйл ажиллагаамд шаардагдах хэрэгцээнээс


илүү гарсан дагалдах байгалийн хийг худалдаж, экслортолж болох бөгөөд нөөц


ашигласны төлбөр. ашигт хийн хэмжээг бүтээгдэхүүн хуваалтаар зохицуулна


9.3.3. гэрээлэгч гэнэтийн ослоос бусад үед төрийн захиргааны байгууллагым


зөвшөөрөлгүйгээр дагалдах хийг бамбардахыг хориглоно


9.4. Татан буулгалт


9.4.1. гэрээлэгчийн гэрээний хугацаа дуусгавар болох үед хэрэгжүүлэх татан


буулгалтын төлөвлөгөө нь “Орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө'-ний нэг


бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд татан буулгалтын төлөвлөгөөнд байгаль орчныг


бүрэн гүйцэд нөхөн сэргээх болон хайгуул, ашиглалтын үед ашигласан тоног


төхөөрөмж, техник хэрэгсэл. барьсан барилга байгууламжийг татан буулгах. иүүлгэн


шилжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажилгагааны дэс дараалал. ажлын төрөл. хэмжээ.


хэрэгжүүлэх хугацаа, шаардагдах хөренгө зэрэг асуудлыг тусгана.


9.4.2. татан буулгалтын төлөвлөгөөг шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэх


буюу төлөвлөгөөнд нэмэлт. өөрчлөлт оруулж болно;


9.4.3. гэрээлэгч нь байгаль орчныг нөхөн сэргээх үүргээ бүрэн гүйцэд


биелүүлэх. хайгтул. ашиглалтын барилга байгууламжийг татаи буулгах баталгаа


болгон тухайн жилийн хайгуулын ажлын хөрөмгө оруулалтын


ашиглалтын үед гэрээлэгчид ногдох ашигт газрын тосны нэг хувьтай тэнцэх мөнгөн


хөрөнгийг Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг баикны эскроу дансанд


байршуулна;


9.4.4. гэрээлэгч нь төрийн захиргааны байгууллагад байгаль орчны иөхөн


сэргээлт. хайгуул, ашиглалтын барилга байгууламжийг татан буулгах асуудлаал


тогтмол мэдээлэх үүрэг бүхий ажилтамтай байна.


9 4 5. энэхүү гэрээний 17 1-д заасам хөрвнгийг Засгийн газар шил*үуЛЭМ


авахаас таталзсан тохиолдолд гэрээлэгч эсхүл оператор компан* *ь Тата-


буулгалтыг өөрийн зардлаар гүйцэтгэх бөгөөд уг зардлыг өртөг нөхөгдөх зардалд


тооцохгуй;


9.4 6. гэрээлэгч хайгуул. ашиглалтыи талбайд татан буулгалтын азклыг


төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу явуулах бөгөөд холбогдох тврийи захиргэамы твв


болон төрийн захиргааиы байгууллага нутгийн удирдлагын байгууллагыи


төлөөллөөс бүрдсэн комисс татан буулгалтын ажлын үр дунг хэлэлцсэмий үндсэи


дээр татан буулгах үйл ажиллагааг дуусгавар болгон хүлээн авна


Аравдугаар зүйл Хэмжилт болон хэмжилтийн залруулга


10.1. Газрын тосны хэмжилт хийхэд талууд дараах зүйлийг харилцан


тохиролцоно:


10.1.1. газрын тосны олборголтын тсю хэмжээ. чанарыг тодорхойлох арга.


аргачлал;


10.1.2. хүргэлтийн цэгийн байршил;

10.1.3. хэмжилтийн багаж хэрэгслийн төрөл


10.1.4. хэмжилтийн хяналт. шалгалт;

10.1.5. хэмжилтийн алдааны залруулга;


10.16. бусад

10.2. Газрын тосны хэмжилт, хэмжилтийн арга. аргачлал, нэгж зэрэг


хэмжилттэй холбоотой асуудлыг холбогдох хууль тогтсюмжийн дагуу зохи14уулна


10.3. Гэрээлэгчийн олборлосон газрын тосны хүргэлтийн цэгийг төрийн


захиргааны байгууллага, гэрээлэгч харилцан тохиролцож тогтооно Хүргэлтийн


цэгийн байршлын талаар талууд 30 (гуч) хоногийн дотор тохиролцож чадахгүй бол


төрийн захиргааны байгууллагын нэрлэсэн газарт хүргэлтийн цэгийг тогтооио


10.4. Хүргэлтийн цэг дээр хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллагаар хэмжилт

хийлгэнэ.


10.5. Төрийн захиргааны байгууллага хяналтын цэгийг тогтоож болно.


10.6. Олборлолтын туршилт болон ашиглалтын явцад олборлосон газрын


тосыг хүргэлт болон хяналтын цэг дээр хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны байгууллагаас зөзшөөрөл авсан эрх бүхий байгууллагаар


баталгаажуулсан хэмжих төхөөрөмжөөр хэмжинэ Хэмжих төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн


байдал, байнгын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хяналт тавих зорилгоор хөндлөнгийн


мэргэшсэн байгууллагыг ажиллуулах бвгөөд холбогдох зардлыг гэрээлэгч хариуцна

10.7. Гэрээлэгч хэмжилтийн үйл ажиллагаандаа өөрчлөлт оруулах тохиолдолд


төрийн захиргааны байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж. харилцан тохиролцоно.


1C.8. Гэрээлэгч нь хэмжих хэрэгслий' баталгаажуулах хямалт тав*х шалгат


хийх үйл ажиллагаатай холбогдсом бүх баримтыг хадгалах бөгөөд төрий*


захиргааны болон эрх бүхий байгууллага эдгээр баримттай танилцах эрхтэй


10.9. Хэмжилтийн залруулга


10.9.1. хэрэв гэрээлзгч нь хэмжилтийн аль нэг багаж хэрэгсэлд тохируулга


хийх. засварлах эсхүл солихыг хүсвэл төрийи захиргааны байгууллага болон эрх


бүхий байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж хямуулна. Хэрэв хүргэлтийн цэг дээрх


хэмжих төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдсан буюу хэмжилт алдаатай


хийгдсэн тохиолдолд алдаа гарсан хугацааг тогтоохдоо хэмжилт алдаатай болсныг


мэдсэн өдөр болон өмнө нь хэмжих төхөөрөмжийг хянаж шалгасан өдрийн


хоорондох хугацааны дундах өдрөөс эхлэн тооцно.


10.9.2. төрийн захиргаань байгууллага бүтээгдэхүүн хуваах аливаа


хэмжилтэд шалгалт хийх эрхтэй. Хэрэв шалгалтаар хэмжилт нь олон улсын газрым


тосны салбарт хэвшсэн нийтлэг аргачлал болон стамдартад нийцэхгуй болох нь


тогтоогдвол төрийн захиргааны байгууллага тодорхой хугацаанд түүнийг залруулах


арга хэмжээ авахыг гэрээлэгчээс шаардана Гэрээлэгч уг шаардлагыг хүлээн авсан


өдрөөс хойш тогтоосон хугацаанд галруулах арга хэмжээ авч эхлээгүй, явц нь


удаашралтай байвал төрийн захиргааны байгууллага олборлолтыг зогсоож. эрх


бухий хөндлөнгийн гүйцэтгэгчээр хэмжилтийг хийлгэж зардлыг гэрзэлэгчээр


төлүүлнэ;


10.9 3. гэрээлэгч хэмжилтийн алдаатай байх үеийн олборлолтын үнэн бодит


хзмжээг тогтоож өмнөх хэмжилтийг залруулах бүхий л арга хэмжээ авна. Гэрээлэо*


гүйцэтгэсэн залруулгын ажлын талаар төрийн захиргааны байгууллагад албан есоор


мэдэгдэж. хэмжилтийн алдаатай байх уеийн мэдээ. мэдээллийг шинэчлэн хүргуүлнз;


10.9.4 энэхүү гэрээнд тусгагдсан бүх хэмжилтийг 1.01325 барын агаарын


даралтын дор Фаренгейтын 60 (жаран) хэмийн нөхцөлд шилжүүлэн тооцно.

11 дүгээр зүйл. Байгалийн хий

11.1. Хайгуулын явцад байгалийн хийн агууламж илэрсзн тохиолдолд


гэрээлэгч төрийн захиргааны байгууллагад ажлын 3 (гурав) өдрийн дотор мэдэгдэх


бөгөөд төрийн захиргааны байгууллагаас тухайн гэрээлэгчтэй байгалийн хийн


талаар тусад нь гэрээ байгуулж болно


11.2. Гэрээлэгч нь хайгуулын хугацаанд байгалийн хий хайх үүргээ

биелүүлээгүй бол тухайн талбайд байгалийн хийн чиглэлээр нээлттэй сонгон


шалгаруулалт зарлана.


12 дугаар зүйл Төлбөр. зардал. өртөг нөхөлт. бүтээгдэхүүн хуваалт

12.1. Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр:

12.1.1. гэрээлэгч нь тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг Газрыи тосны тухай


хуульд заасны дагуу газрын тосны хайгуулым болон ашиглалтын үед жил бүр


Гэрээлэгч эсхүл оператор комлами чь уг төлбөрийг гэрээт жил эхэлсиээс хойш 60


(жар) хоногийн дотор. цаашид самхүүгийн жил эхэлснээс хойш 30 (гуч) хоногий*


дотор тус тус төлөх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Төрийи захирГааиы


байгууллага нь гэрээлэгчид төлбөр төлсөн тухай нотлох баримт гаргаж егнө


12.1.2. тусгай зөвшөөрлийи төлбөрийг гэрээт талбайн хэмжээгэзр твлнө.


12.2 өртөг нөхөгдөх зардал болон өртөгт газрын тосыг тооцох


12.2.1. газрын тосны хайгуул. бүтээн байгуулалт. олборлолтын ү*л


ажиллагаа. татан буулгалттай холбогдох бүх зардлыг гэрээлэгч хариуцна


12.2.2. өртөгг газрын тосны хэмжээ нь хувь байна;


12.2.3. гэрээлэгч нь өртөг нөхөгдөх зардлаа борлуулалт хийсэн тухайн cap


бүр өртөгт газрын тосны хувь хэмжээ'ээр ивхмө. Нийт өртөг нөхөгдөх зардлаа нөхө*


дуустал үлдэгдлийг дараагийн хуанлийн саруудад шилжүүлэн тооцно;


12.2.4. гэрээлэгчийн өртөг нөхөгдөх зардлын үлдэгдэл тухайи сард нөхөн


авах өртөгт газрын тосны хэмжээмээс бага байвал зөрүүг ашигт газрын тос гэж үзэж.


энэхүү гэрээний 12.5-д заасны дагуу хуваарилна:


12.2.5. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ дуусгавар болох эсхүл гэрээлэгчийн


хүсэлтээр цуцлах тохиолдолд өртөг нөхөгдөх зардлаас нөхөгдөөгүй үлдсзн хэсгийг


гэрээлэгчид олгохгүй;


12.2.6. гэрээлэгч нь хөрөнгэ оруулалт. өртөг нөхөгдөх зардал. төлбөр.


урамшуулал, нөөц ашигласны төлбөр. өртөгт газрын тос. ашигг тосны хуваарилалт.


борлуулалт, орлого. зардлын бүртгэл. тооцоо зэрэг холбогдох тайлан мэдээ' төрийн


захиргааны байгууллагад зохих журмын дагуу гаргаж өгч байна:


12.2.7. өртөг нөхөгдөх зардлыг төрийн аудитын байгууллагаар


баталгаажуулах бөгөөд гэрээлэпнийн тайлагнасам өртег нөхөгдөх зардлыг албан


есоор баталгаажуулаагүй тохиолдолд өртвг нөхөгдөх зардалд тооцохгүй


12.3. Нөөц ашигласны төлбөр:


12.3.1. нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ нь хувь байна:


12.3.2. нөөц ашигласны төлбөрийг нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай


зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх. хуваарилах. зарцуулах журмын дагуу төлнө


12.4. Түүхий тос борлуулах:


12.4.1. нөөц ашигласны төлбвр. өртегт газрын тос, ашигт газрын тос болои


Засгийн газарт ногдох газрын тосыг борлуулах асуудлыг талууд харилцан


тохиролцож шийдвэрлэнэ;


12.4.2. Засгийн газар нь өөрт ногдох тосыг мөнгөн хэлбэрээр эсхүл тосоор


авч болно. Тосоор авах тохиолдолд энэ тухай гэрээлэсчид урьдчилан мэдэгдэж


харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ


 12.5. Бүтээгдэхүүн хуваалт

12 5 1 ашигт газрын тосыг Монгол Улсын Засгийм газар болон гэрээлэпчи*


хооронд доорх хувиар хуваарилна:


12.5.1.1 тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосиы өдри^


дуидаж олборлолтыи хэмжээ нь баррелыэй тэнцүү буюу түүнээс бага байвал:


Монгол Улсын Засгийн газарт хувь


Г эрээлэгчид хувь


12.5 1 2. тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт туүхий тосны өдрий


дундаж олборлолтын хэмжээ нь баррелиас их байвал:


Монгол Улсын Засгийн газарт хувь


Г эрээлэгчид хувь


12.5 1.3. тухайн хуаилийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрий


дундаж олборлоттын хэмжээ нь баррелиас их байвал


Монгол Улсын Засгийн газарт хувь


Гэрээлэгчид хувь


12 5.1.4 тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрий


дуидаж олборлолтын хэмжээ нь баррелиас их бол:


Монгол Улсын Засгийн газарт хувь


Гэрээлэгчид хувь


12.5.2. гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж олборлолтым хэмжээ


тогтоохдоо тухайн хуанлийн сард олборлосом түүхий газрын тосны нийт хэмжээ


тухайн сард олборлолт явуулсан өдрийн тоонд хуваана;


12.5.3. Засгийн газарт ногдох ашигт газрын тосны орлогыг дараа сары»


15 (арван тав)-ны дотор улсын төсөвт төэлөрүүлнэ.


12.6. Тосны үнэлгээ


12.6.1. талууд газрын тосны үнэлгээг тухайн хуамлийн сарым өмнех cap/:


дэлхийм зах зээл дээр ижил чанарын тосыг чөлөөт валютаар худалдаалахад


хэрэглэсэн үнийн дундаж болон тухайм зах зээлийн байршил. газрын тосны зэрэглэл


чамар. бусад физик шииж чанарыг харгалзан түүхий тосны үнийг тогтооно Үмз


тогтоох арга, аргачлалыг төрийн захиргааны байгууллага болон холбогдох бусад


байгууллага, гэрээлэгч нар гэрээ. хэлэлцээрзэр харилцан тохиролцож. армэ-ленгф


зарчмаар чөлөөт хөрвөх валютаар тооцно.


12.7. гэрээлэгч газрын тос борлуулах. тээвэрлэхтзй холбогдсон гэрээний


төслийг төрийн захиргааны байгууллагад урьдчилан танилцуулж. харилцан


тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээ байгуулна.


12 8 мвец ашмглаоы төлбөр. өртөгт гаэрын тос ашигт тосны *уа**Рилал1


хэмжилт. үнэлгээ тооцоололтой холбоотой эөруү 'арсаи тохиолдолд тзлууд эоруУ


энэ гэрээний 10 9-т заасны дагуу тодруулж залруулна


13 дугаар зүйл Урамшуулал. үйлчилгээмий хөлс бусад твлбвр


13.1. Гэрээлэгч гэрээид гарын үсэг зурсмы уратиуула


ам долларыг гэрээт жил эхэлснээс хойш 60 (жар) хомогийн дотор улсы**


төсөвт шилжүүлнэ.


13.2. Гэрээлэгч нь олборлолт эхлүүлсэм тохиолдолд олборлолт эхэлсний


урамшуулал ам долларыг олбоололт эхэлсэи өдрөөс


хойш 30 (гуч) хоногийм дотор улсын төсөвт шмлжүүянэ


13.3. Олборлолт иэмхдүүпсиий урамшуулал


13.3.1 гэрээлэгч нь олборлолт нэмэгдуүлсний урамшууллыг олборлолтыг


нэмэгдүүлсэи хуанлийн сарын дараагийн сард багтаан дараах хэмжээгээр улсыи


төсөвт төлмв


13.3.1.1. өдоийн дундаж олборлолтын хэмжээ >аррелиас их гарсан


тохиолдолд


13.3.1.2. өдрийи дундаж олборлолтын хэмжээ Ьаррелиас их гарсан


тохиолдолд


13 3.1.3. өдрийн дүндаж олборлолтын хэмжээ баррелиас их гарсан


тохиолдолд


13.3.1.4. өдрийн дундаж олбоололтым хэмжээ аррелиас их гарсан


тохиолдолд


13 3.1.5 өдрийн дундаж олборлолтыи хэмжээ эррелиас ах гарсан


тохиолдолд
13.4. Сургалтын урамшуулал


13.4.1. гэрээлэгч нь сургалтын урамшуулал


амдолларыг жил бүр төлнө


13 4 2. гэрээлэг^ мь гэрээт жил эхэлсюэс хойш 60 (жар) хомогийн дотор.


цаашид санхүүгийн жил эхэлснээс хойш 30 (гуч) хоногийм дотор төрийн захиргааны


байгууллагад сургалтын урамшууллыг төлне


13.4.3. газрын тосны газрын ажилтан болом орон иутгийн иргэдийг сургах


дадлагажуулах. мэргэжил дээшлүүлэхад эооиулж хайгуул**. 8 (иайман) жилийн


хугаиаанд нийт амдоллар зариуулиа Уг хөоенгийг


зарцуулах зориулалт, мөнгөн дү«. йн төлөвлөгөө. тэсөвт тусгама


13 5 Төлеөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны дэмжлэг


13 51 гэрээлэгч нь төрийм захиргааны байгууллагым үйл ажиллагаэ'


дэмжихэд зориулж ам долларыг жил бүр төлнө


13 5.2. гэрээлэгч нь !өлөөлвг^иин газрын үйл ажиллагааны дэмжлэп


зориулсаи твлбөрийг гэрээт жил эхэлснээс хойш 60 хомогийн дотор. цаашид


санхүүгийн жил эхэлснээс хойш 30 (гуч) хоиогийн дотор төрийн захиргааиы


байгууллагад төлнө


13 6. Орои мутгийг хөгжүүлэх урамшуулал


13.6.1 гэрээлэгч нь орон иутгийг хөгжүүлэх урамшуулал


ам долларыг жил бүр төлне;


13.6 2 гэрээлэгч орон мутгийг хөгжүүлэх урамшууллыг гэрээт жил эхэлснээс


хойш 60 (жар) хоиогийн дотор. цаашид саихүүгийн жил эхэлсмээс хойш 30 (гуч)


хоногийн дотор орон нутгийг хөгжүүлэх санд төвлөрүүлнэ


137 Засгийн газарт санал болгох бусад ашигтай нөхцөл


13.8. Үйлчилгээний хөлс


13.8 1 гэрээлэгч нь Гаэрын тосны тухай хуульд заасам үйлчилгээний


хөлсийг твлнв


14 дүгээр зүйл Мэдээ. тайлан


14.1. Хайгуул. ашиглалтын мздээ. тайлан


14 1.1 терийн захиргааиы байгууллага нь гэоээлэгчийн хайгуул.


ашиглалтыи талбайд гэрээлэгчийм хийж гүйцэтгэсэн геологи. геофизик


гидрогеологи. геохими. өрөмдлвг, петрофизик. лабораторийн шиижхлгээ зэрэг


хайгуул. ашиглалттай холбогдсон үйл ажиллагааны бүх мэдээллийн эх хувийг


өмчилнө.


14.1.2. гэрээлэгч нь хайгуул, ашиглалтыи ажлыи анхдал< мэдээ материал.


үр дүнгийн тайланг төрийн захиргааны байгууллагад егне


14.1.3. гэрээлэгч судалгаа. боловсруулалт тайлал. лабораторийн туршилт,


шинжилгээ хийх зорилгоор чулуум дээж. газрыи тос. хий, шмнгэн болон анхдагч


мэдээ материалыг төрийн захиргаамы байгуулла^аас эеашөерөл ав«. Монгол Улсын


хилээр нэвтрүүлмэ;


14.1.4. гэрээлэгн Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлсэн газрын тос. хий шингэн.


чулуун дээжмий шинжилгээний үр дүн болон чулуун дээж. анхдагч мэдээ


материалыг тухайн жилийн ажил дууссанаас хойш 90 (ер) хоногийн дотор төрийм


эахиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгно


14.2 Олборлолтын үйл ажиллагаамы тайлан


14 2 1 гэрээлэгч нь цооиог тус бүрээс олборлосон түүхий тос. ХИЙН хэмжээ


цооногийи хийц. тоноглол болон томоглолым өөрчлөлт, хөрөнгө оруулалт. засвар


үйлчилгээний зардлын хэмжээг үэүүясэн б\фТГЭЛИЙГ хөтөлж холбогдох МЭДЭЭЛЭЛ


тайлаиг төрийн захиргааны байгуулгагад хүргүүлнэ


14 3 Автомашин. техник. тонск төхөөрөмж. барилга байгууламжийн мэдээлэл


14 3.1. гэрээлэгч нь хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах


автомашин. техник. тоног төхөөремж. материал түүхий эд, сэлбэг хэрэгсэл. газрын


тосны бүтээгдэхүүнийг импортоор Моигол Улсад оруулж ирэхийн омне тэдгээрийн


нэр төрөл. тоо хэмжээ. томог төхөөоөмжийн зураг төсөл. техникийн баримт бичиг.


нэгж үнийн мэдээллийг төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж өгнө


14 3.2 гэрээлэгч Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт барих барилга


байгууламжийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бэрьж байгуулах бөгөөд


тэдгээрийи зураг төсөл. техникийм баримт бичгийг барилгын ажил эхлэхийн өмнө.


барилгын ажилтай холбогдсон бусад баримт бичгийг барилга ашиглалтад хүлээн


авахын өмне төрийн захиргааны байг/уллагад гаргаж өгнө


15 дугаар зүйл Нягглан бодох бүртгэл


15.1. Нягтлан бодох бүртгэл


15.1.1. гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул. ашиглалт, бүтээн байгуулалт,


татан буулгалтын үйл ажиллагаамд хамаарах нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох


хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээний дагуу монгол хэл дээр. шаардлагатай гэж


үзвэл монгол, англи хэл дэзр давхар хөтөлнө;


15.1.2. гэрээлэгч нь хөрөнгө оруулалт. борлуулалтын орлоготой холбоотой


гүйлгээг Монгол Улсад бүртгэлтэй арилжааны банкаар дамжуулан гүйцэтгэх бөгөөд


уг гүйлгээг санхүүгийн тайланд ил тод. нээлттэй бүрэи тусгана.


15.2. Бүртгэл тооцооны тайлан


15.2.1.. гэрээлэгч нь санхүүгийм тайлан, өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан


болон нөөц ашигласны төлбөр. өртөгт газрым тос, ашигт газрын тосны хуваалтын


тооцооны тайланг зохих журмын дагуу төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ;


15.2.2. гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний 15.2.1-д заасан тайлан болон холбогдох


бүх баримт бичгийг анх байгуулагдсан өдрөөс хойш 5 (тав) жил эсхүл хууль


тогтоомжид заасан хугацаанд хадгалах бөгөөд төрийн захиргааны байгууллага


шаардлагатай тохиолдолд эдгээр матеоиалтай танилцаж болно.


15.3. Санхүүгийн хяналт


15.3.1. гэрээний 15.2-т заасан тайлан мэдээг Монгол Улсын хууль тогтоомж


болон энэхүү гэрээний дагуу үнэн зөв бүртгэж. тайлагна* байгаа байдалд төрийн


захиргааны байгууллага байнгын хяналт тавьж ажиллана:


15.3.2. төрийн аудитын байгууллага иь төрийн захиргааны байгууллагатай


хамтран санхүүгийн тайлаи. нягтлам бодох бүртгэлийн ачхан шатны баримт болон


 бусад холбогдох материалд үмдэслэн өртөг иөхөгдөх зардлын тзйлан. мөеи


ашигласны төлбөр, өртөгт газрын тос. ашигт газрым тосны хуваалтыи тооцосУ


шалгаж баталгаажуулма

15.3.3. энэхүү гэрээний 15.3.2-т заасан шалгалт хийх яөцад тус гэрээний


хүрээнд гэрээлэгчийн эсхүл оператор компанийн үйлдвэрлэлийн байр. байгууламж


агуулах болон албан контортой очиж танилцаж холбогдох албан тушаалтнаас


шаардлагатай баримт материалыг гаргуулан авна;

15.3.4. санхүүгийн хяналт шалгалттай холбогдон гарах зардлыг гэрээлэгч


эсхүл оператор компани хариуцна.

16 дугаар зүйл Бусад аи.игт малтмал илрэх, талбай давхцах

16.1. Гэрээлэгч нь хайгуул, ашиглалтын хугацаамд газрын тос, уламжлалт бус


газрын тосноос бусад ашигт малтмал илрэх болон талбай давхцах тохиолдолд


Газрын тосны тухай хуулийн 42 дугаар зүйл болон бусад холбогдох хууль


тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлэнэ

17 дугаар зүйл. Эд хөоөнгө өмчлөх болон шилжүүлэх

17.1. Эд хөрөнгө өмчлөх. шилжүүлэх


17.1.1. газрын тосны хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах зорилгсюр


Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн гэрээлэгчийн техник. тоног төхөөрөмж.


багаж хэрэгсэл, бараа материал. үл хөдлөх хөрөмгийг гэрээний хугацаа дуусгавар


болохоос өмнө эсхүл дуусгавар болсны дараа өмчлөх асуудлыг талууд харилцам


тохиролцож шийдвэрлэнэ;


17.1.2. гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагаанд


зориулан Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн өртөг нь нөхөгдсөн техник,


тоног төхөөрөмж. багаж хэрэгсэл. бараа материал. түүхий эд. үл хөдлөх херөнгө нь


гэрээний хугацаа дууссаны дараа Засгийн газар тухайн талбайд хайгуул ашиглалтыи


үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх шаардлагатай бол нэмэгдэл төлбөргуйгээр Монгол


Улсын өмч болно;


17.1.3. гэрээлэгчийн түрээзээр авч ашиглаж байгаа техник. тоног


төхөөрөмж. багаж хэрэгсэл. бусад эд хөрөнгө уг гэрээмий 17.1.1, 17.1.2 дахь заалтад


хамаарахгүй.

18 дугаар зүйл. Татвар

18.1. гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул. ашиглалт. бүтээн байгуулалт. татан


буулгалтын үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдсон татвар. хураамж. төлбөр нь


Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа болон шинээр батлагдсан хууль


тогтоомжийи хүрээнд зохицуулагдана.

19 дүгээр зүйл. Валют солилцооны эрх

19.1. Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний дагуу төлбөрийг амдоллартай


хэмжээний төгрөгөөр төлнө.


 19.2. Гадаад залютыг худалда* буюу худалдан авахад Монголбанкиаас


тогтоосон тухайн өдрийн албан есны ханшаар монгол төгрөгт шилжүүл;* тооцмо

20 дугаар зүйл Гэрээг цуцлах

20.1. Энэхүү гэрээг Газрын тосны тухай хуулийн 12 дугаар зү*лд зааснаас


гадна дор дурдсан үндэслэлээр төрийн захиргааны байгууллагаас гаргэсан саналын


дагуу Засгийн газрын шийдвэрээр цуцална


20.1.1. гэрээлэгч гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 180 (нэг зуун иая) хоногийн


дотор хайгуулын ажлын төлөвлөгөө. тесөвт ажлаа эхлээгуй;


20.1.2 гэрээлэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу удаэ


дараа ноцтой зөрчсөн, уг эөрчлийг арилгах талаар төрийн захиргааны байгууллагаас


тогтоож өгсөн хугацаанд арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй;


20.1.3. Монгол Улсын Засгийн газар хууль болон энэхүү гэрээмий 20.1-д


заасны дагуу гэрээ цуцлах саналын талаар гэрээлэгчид бичгээр мэдэгдсэиээс хойш


30 (гуч) хоногийн дотор гэрээлэгч чь дээрх зөрчлийг арилгаагүй буюу арилгаж


эхлээгүй:


20.2. Гэрээг цуцалсан тохиолдолд гэрээлэгч нь тухайн гэрээт жилд хийгээгүй


ажлынхаа төлбөрийг төрийн захиргааны байгууллагад төлнө.


20.3. Гэрээлэгч нь дараах үндэслэлээр гэрээг цуцлах саналаа төрийн


захиргааны байгууллагад 90 (ер) хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэнэ


20.3.1. газрын тосны ашиглалт явуулах нь эдийн эасгийн үр ашиггуй гэж


үзсэн;


20.3.2. нэг болон түүнээс дээш жил онц байдал. давагдашгуй хүчин зүйл


ургэлжилсэн тохиолдолд.


20.4. Гэрээг цуцалсмы дараа гэрээлэгч нь гэрээний 17.1-д заасан эд хөрөнгөөс


бусад газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахад зориулж


түрээсэлсэн буюу өөрийн өмчлөлд болон эзэмшилд байгаа эд хөрөнгөө Монгол


Улсын нутаг дэвсгэрээс гаргах эрхтэй.


20.5. Байгаль орчинд бохирдол үүсгэж ноцтой хохирол учруулсан, байгаль


орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээх үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй нь эрх бүхий


төрийн байгууллагаар тогтоогдсои бол гэрээг цуцална Гэрээг цуцалсаи нь байгаль


орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх үүргээс чөлөөлөхгүй.

21 нэгдүгээр зүйл. Нөхөн төлбвр. даатгал

21.1. Нөхөн төлбөр


21.1.1. гэрээлэгч хайгуул. ашиглалтын явцад худаг, өвөлжөө. намаржаа.


хаваржаа, хувийн болом нийтийн зориулалттай орон байр. бусад барилга


 байгуулзмж түүх. соелым дурсгалт эүйл зэрэг бусдым өмчлөл. эзэмщцлд байгаа э£


хөрөнгөд хохирол учруулсан бол хохирлыг мь бурэн хэмжээгээр иөхөн төлнө


21.1.2. гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний 21.1.1 -д заасан барилга байгууламж


эд хөрөнгийг шилжүүлэн байрлуулахтай холбоотой зардлыг бүрэн хариуцма

21.13. гуравдагч этгээдээс гэрээлэгчийн явуулж байгаа газрын тосны


хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны талаар төрийн захиргааны байгууллагаД


гаргасан аливаа нэхэмжлэлтэй холбогдсон зардлыг гэрээлэгч хариуцна

21.2. Даатгал


212.1. энэхүү гэрээний дагуу гэрээлэгч болои туслан гүйцэтгэгч нь газрын


тосны хайгуул. ашиглалт. бутээн байгуулалт. татан буулгалтыи уйл ажиллагаа болои


зд хөрөнгийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу Монгол Улсын даатгалын


компаниар даатгуулж болно;


21.2.2. Монгол Улсын даатгалын эрх бүхий компани нь энэхүү гэрээний


21.2.1-д заасан даатгалыг хийхээс татгалзсан тохиолдолд гэрээлэгч болон туслан


гүйцэтгэгч нь төрийн захиргааны байгууллагатай тохиролцсоны үндсэн дзэр гадаад


улсын даатгалын хуулийн этгээдээр даатгуулж болно;


21.2.3. даатгалын эрх бүхий компани болон гэрээлэгч эсхүл туслан


гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээмий хүчин төгелдөр байх хугацаанд гарсан


хохирлыг даатгалын тухай хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ;

22 дугаар зүйл Маргаан хянан шийдвэрлэх, хариуцлага

22.1. Газрын тосны хайгуул, ал]иглалтын үйл ажиллагааны явцад уүсэх эд


хөрөнгийн болон бусад маргааныг Талууд хзлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэх


эрхтэй. Хэлэлцээрийи журмаар шийдзэрлэж чадаагүй тохиолдолд Талууд гомдлоо


шуух эсхүл арбитрт гаргаж болно.


22.2. Энэхүү гэрээтэй холбогдон гарсан аливаа маргааныг Монгол Улсын хууль


тогтоомжийн дагуу хянан шийдвэрлэнэ.


22.3. Гэрээлэгч газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны тодорхой


хэсгийг гүйцэтгүүлэхээр туслан гүйцэтгэгч сонгосон тохиолдолд тухайн туслан


гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан бүх хохирлыг Монгол Улсын Засгийн


газрын өмне гэрээлэгч хариуцна.


22.4. Гэрээлэгч нь эиэхүу гэрэзнд заасан үүргээ биелүүлээгүй болон хууль


тогтоомжийг зөрчсөн бол Газрын тосны тухай хуулийн 44 дугээр зүйл болом бусад


холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

23 дугаар зуйл Онц байдал. давагдашгуй хүчин зүйл

23.1. Онц байдал

23.1.1. Талууд оиц байдал зарласан үед шаардлагатай гэж узсэн бух арга


хэмжээг авах бөгөөд энэ тухай нөгөе талдаа нэн даруй мэдэгдэнэ:


23.1.2. Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрт эсхүл түүний зарим хэсэгт оии


байдал зарласан тохиолдолд Засгийн газар гэрээлэгчид могдох гаэрын тос болом


газрын тосны барилга байгууламж. техник. тоног төхөөрөмжийг бүхэлд нь эсхүл


хэсэгчлэм нөхөх олговортойгоор дайчилж болио Гаэрын тосыг дайчлаи авах тухай


асуудлаар саналаа илэрхийлзх боломжийг гэрээлэгчид олгоно;


23.1.3. Монгол Улсад дайны болон дайн бүхий байдал зарласам тохиолдолд


төрийн захиргааны байгууллага гэрээлэгчийн тухайн үеийм техних. технологи


уйлдвэрлэл явуулах аюулгүй нөхцөлд тохируулам олборлолтыг дЭэд хэмжээнд


хүртэл нэмэгдүүлэхийг гэрээлэгчээс шаардаж болмо. Талууд олборлолтын дЭэд


хэмжээг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр тогтооно.


23.2. Давагдашгүй хүчин эүйл


23.2.1. "Давагдашгүй хүчин зүйл’ гэж гал түймэр, гоц халдварт өвчний


тархалт. гарцаагүй осол. зарласан буюу зарлаагүй дайн. үймээн. самуун. үер. хүчтэй


шуурга. газар хөдлөлт болон байгалийм бусад гамшигт үзэгдлийг ойлгоно;


23.2 2. давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас гэрээний аль нэг тал энэхүү


гэрээний нөхцөлийг биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээг зөрчсөнд тооцохгүй;


23.2.3. давагдашгүй хүчии зүйлийи улмаас гэрээлэгчийм үйл ажиллагаа нэг


жилээс дээш хугацаагаар саатсан бол хайгуул, ашиглалтын хугацаан дээр нь уг


саатсан хугацааг нэмж тооцох талаар төрийн захиргааны байгууллага санал дүгнэлт


гаргаж газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад


хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ;


23.2.4. гэрээлэгч нь уг гэрзэний 23.2-т заасан давагдашгүй хүчин зүйл


тохиолдсон өдрөөс эхлэн 30 (гүч) хоногийн дотор энэ тухай төрийн захиргааны


байгууллагад эрх бүхий байгууллагаар нотлуулсан нотолгооны хамт гаргаж өгнө


23.3. Хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг түр зогсоох


23.3.1. гэрээлэгч нь техникийн осол. саатал, алдагдал гарч. удаан хугацааид


санхүүгийн хүнд байдалд орсон нь тогтоогдсон. шүүхийм шийдвэр болон эрх бүхий


этгээдийн актаар үйл ажиллагааг зогсоосон. давагдашгүй хүчин зүйл болон бусад


шалттаанаар хайгуул. бүтээн байгуулалт, ашиглалт. эхспортын үйл ажиллагаа


зогссон тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллагад энэ талаар нэн даруй


мэдэгдэнэ;


23.3.2. Монгол Улсад эдийн засгийн хямрал үүсэх, төсөл үр ашиггүй болох.


дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үнэ унах. гэрээлэгчийн үйл ажиллагаатай


холбогдуулан орон нутгийн эсэргүүцэл бий болох зэрэг тохиолдолд талуудым


хүсэлтээр газрын тосны хайгуул. ашиглалтын хугацааг түр зогсоож болно. Хайгуул.


ашиглалтын хугацааг түр эогсоохтой холбогдсон асуудлыг талууд харилцан


тохиролцож шийдвэрлэнэ;


23.3.3. үйл эжиллагааг зогсоосон хугацаагаар хайгуулын болон ашиглалтын


хугацааг сунгаж тооцно.


 24 дүгээр зүйл Мэдэгдэл

24 1. Талууд ьер хоорондоо тус тусын албан есны цахим хаягаар эсхүл энэхү>


гэрээний 24.1.1. болои 24.1.2-т заасан хаягаар мэдэгдэл хүргүүлнэ. Талууд тухайи


мэдэгдлийг хүлээж авсан талаар негөө талд эргзж хариу мэдэгдэх үүрэгтэй

24.1.1. Монгол Улсын Засгийн газар

Газрын тосны газар:


18072 Улаанбаатар хот.


Сомгинохайрхан дүүрэг


Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж 37.


Утас: (976) 70181239. 70183861


Оакс: (976)70181467


И-мэйл: info@pam.gov.mn


24.1.2. Гэрээлэгч:

24 2. Талууд негөө талдаа 30 (гуч) хоногийн өмнө урьдчилан мэдэгдсэний


үидсэн дээр мэдэгдэл хүлээж авах хаягаа өөрчилж болно


24.3 Аль мэг тал нь нөгөө таль* мэдэгдлийг хүлээж авахаас татгалзах буюу


хүлээж авах боломжгүй байдал нь нөгөө талын эрх ашиг хохироох ундэслэл болохгүй
25 дугаар зүйл Бусад заалт


25.1. Хавсралт 'А\ 'Б". "В\ Т." ‘Д" нь энэхүү гэрээний салшгүи бүрэлдэхүүн


хэсэг болно


25.2. Талууд энэхүү гэрээмий дагуу харилцаагаа сайм санаамы зарчимд


үидэслэн нэгдмэл зорилтоо хэрэгжүүлэхийм төлөө хамтран ажиллаж. гарч болох


аливаа үл ойлголцол. маргааныг эв зүйгээр зохицуулан шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ.


25.3. Гэрээг монгол хэл дээр 2 (хоер) хувь үйлдэнэ Шаардлагатай бол монгол.


англи хэл дээр үйлдэж болох бөгөөд зөруү гарвал монгол зхийг баримтална

25.4. Бутээгдэхүүн хуваах гэрээний 2.1.7-д заасан өдрөөр энэхүү гэрээг хүчин


төгөлдөр болсон гзж үзнэ:


 25.5. Засгийн газарт таиилцуулж зөвшөөрөл аэсны ундсэм дээр талууд Энэхуү


гэрээмд иэмэлт. өөрчлөлт оруулж болно
ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГА ‘РЕНОВА ИЛЧ" ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ


Г ӨЛЗИЙБҮРЭН БАО ЖИН СОН (ВАО JIN SONG)


 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хаөсралт “A"
Энэхүү хавсралт А' нь 'Хар ус-1Г талбайд газрын тосны хайгуул, ашиглалтын


үйл ажиллагаа эрхлэх талаар Газрын тосны газар, "Ренова-Илч" ХХК-ийн хооронд


20... оны .. дүгээр сарын ...-ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний


бүрэлдэхүүн хэсэг болно.


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН ЗУРАГ

W Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хавсралт "Б"

Энэхүү хавсралт ‘*Б’ нь "Хар ус-1Г талбайд газрын тосны хайгуул. ашиглалтын


үйл ажиллагаа эрхлэх талаар Газрын тосны газар. *Ренова-Илч' ХХК-ийм хооромд


20... оны .. дүгээр сарын ...-ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний


бүрэлдэхүүн хэсэг болно.


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ:


1. Талбайи нэр: Хар Ус - II


2 Хайгуулыи талбайг хамрах аймаг сумдууд: Увс аймгийн Өлгий Завхан


Цагаамхайрхан сум. Ховд аймгийн Дөргөн, Мамдал. Эрдэнэбүрэн сум. Завхам аймгийи


Ургамал.Завхаммамдал. Дерөөлжин сум. Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт суы


3. Талбайм хэмжээ 27409 33 хм'


4 Солбицлым цэг

1


№ Уртра. № Уртраг Өргөрөг


1 92в50'00" 46*5000* 19 92*58'30" 49*00*00"


2 92*50*00" 47*00*00 * 20 Г 93*09*00** 48*55'30"


3 92*30'00" 47*00*00" 21 93*12'28" 48*55'00"

4 92*30*00" 47*10*00" 22 Г 93*15*40" 48*52*30"


5 92’20'00м 47*10*00" 23 93*17*00*' 48*49*00"


6 92'20'00" 47-2405” 93*24*30" 48*4Г30"


7 92в46'30" 47*24*05* Lili 93*34*30" 48“49'00"


8 92*46'30" 47*42*50* 26 93*43*40" 1 49*00*00"


9 93*32’00" 47*32*10" 27 J 94*30*00" 49*00'00"


93*40'00" I 47*40’10" 94*30*00" I 47*40*00"


10 28


11 1 93*19'10" 47*51*30'* 29 94*00*00" 47*40'00"


12 93*29'40" 48*21*30" 30 94*00*00" 47*20*00"


■ 1 93*50*00" 47*20'00"


13 92*13'40" 48*25*10" 31


14 9VS0W 48*20*00" -32 93"50’00" 47*10'00"


15 9У30'00" 48*20’00'* ; 33 93*30*00" 47*10*00"


16 9V30'00" 48*40*00*' L5J 93*30*00" 47*00*00"


17 9Vb0'00" 48*40'00" 35 93*20*00" 47*00*00"

18 91*50'00" 49*0000" 36 . 93*20*00" 46*50*00"


 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээмий хавсралт Т

Энэхүү хавсралт Т нь ‘Хар ус-1Г талбайд газрын тосны хайгуул. ашиглалтын


үйл ажиллагаа эрхлэх талаар Газрын тосны газар. 'Ренова-Илч" ХХК-ийн хооромд


20... оны .. дүгээр сарын ...-ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний


бүрэлдэхүүн хэсэг болно.

БҮРТГЭЛ. ТАЙЛАН


1 дүгээр зүйл. Ерөнхий зүйл


1.1. Газрын тосны хууль болон Бүтээгдэхүүм хуваах гэрээиий 2 дугаар зүйлд


тодорхойлсон нэр томьео энэхүү хавсралт “П-ийн хувьд адил утга агуулна


1.2 Монгол Улсын холбогдох бусад хууль тогтоомжид энэхүү хавсралт “Р-д


зааснаас өөрөөр заасан бол хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө


1.3 Гэрээлэгч нь үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөхөд гэрээний


15 дугаар зүйлийг баримтална.


1.4. Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 90 (ер) хоногийн


дотор холбогдох хууль тогтоомж. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг баримтлам зардлым


нарийвчилсан ангилал. данс. дансны бичилт. дансны гүйлгээмий бүдүүвч тайлам


болон бүртгэлийн зааварчилгаа зэргийг тусгасан аргачлалын төслийг боловсруулан


төрийн захиргааны байгууллагаар хянуулсны үндсэн дээр үйл ажиллагаандаа мөрдлвг


болгон ажиллана.


1.5. Гэрээлэгч нь хөрөнгө оруулалт. өртөг нөхөгдөх болон нөхөгдсөн зардал.


орлогын бүртгзлийг ам доллараар хийнэ Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгтээр болон


бусад валютаар хийгдсэн орлого. заэдлыг бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 19 дүгээр


зүйлд заасны дагуу ам долларт шилжүүлж бүртгэнэ


1.6 Гэрээлэгч нь хайгуулын хугацаанд дараах тайлан. мэдээг гаргаж. хуанлийн


улирал дууссанаас 20 (хорь) хоногийч дотор төрийн захиргааны байгууллага болон


холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлнэ:


1.6.1. санхүүгийн тайлан. тодруулга;


1.6.2. өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан:


1.6.3. үндсэн хөрөнгө. бараа материалын орлого. зарлага. үлдэгдлийи


дэлгэрэмгүй тайлан (тухайи үндсэн хөрөнгө. бараа материал нь өртөг мөхөгдөх


зардалд тооцогдсон эсэхийг тэмдэглэнэ);


1.6.4 захиргааны зардлын тайлан.

17. Гэрээлэгч нь ашиглалтын хугацаанд дараах тайлан. мэдээг төрийн


захиргааны байгууллага болон холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлнэ


 - П' ЬЦЛАНЬЫ. 1ЖОрЬ


дотор

17 1.1. газрын тосны олборлолт ашиглалт борлуулалтын мэдээ тайлан

1.7.1.2. нөөц ашигласны төлбөр. өртөгт газрын тос. ашигт газрын тосмы


тооцоо. тайлан.

1.7.2. хуанлийн улирал бүр дууссамаас хойш 20 (хорь) хоногийн дотор:


1.7.2.1. санхүүгийн тайлан. тодруулга;


1 7.2.2. үндсэн хөрөнгө, бараа материалын орлого. зарлага үлдэгдлийн


дэлгэрэнгүй тайлан; (тухайн үндсэн хөрөнгө. бараа материал нь өртвг иөхөгдө*


зардалд тооцогдсон эсэхийг тэмдэглэнэ )


1.7.2.3 өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан.


1.7.2.4. захиргааны зардлын тайлан.


1.8. Гэрээлэгчийн хайгуул. ашиглалт. бүтээн байгуулалт. татан буулгалтыи үйл


ажиллагаанд хийх санхүүгийн хямалт шалгалт. баталгаажуулалтыг бүтээгдэхүүч


хуваах гэрээний 15 дугаар зүйлд заасны дагуу хийж гүйцэтгэнэ


2 дугаар зүйл Зардал


2.1. Гэрээлэг^ гэрээний дагуу өртөг иөхөгдөх зардалд хяналт тавих зорилгоор


зардлын ангиллыг гаргаж төрийи захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ


2.2. Зардлын нарийвчилсан ангиллыг энэхүү хавсралтын 1.4-т заасаи


аргачлалын дагуу хийнэ. Үүнд:


2.2.1. газрын тосны үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлыг талбай тус бүрээр


дараах байдлаар ангилна:


2.2.1.1. хайгуулын ажлын зардал;


2.2.1.2. бүтээн байгуулалтын зардал;


2.2.1.3 олборлолтын үйл ажиллагааны зардал;


2.2.1.4 татан буулгалтын зардал


2.2.2. Батлагдсан ажлын телөвлөгөө. төсвийн дагуу газрыи тосны үйл


ажиллагаа тус бүрийн зардал дараах байдлаар хуваарилагдана:


2.2.2.1. хайгуулын ажлыи зардалд

а газрын тосны орд нээж, нөөцийм хэмжээг тогтоох зорилгсюр гүйцэттэх


геологи. геохими. геофизик. өрөмдлөг. олборлолтын туршилтын ажилтай холбогдон


гарсан зардал;


1Эрззлз1чии* 1олони дахь дзд »эрчим лүм оам харилцоо лолиос


зэрэг). хээрийн ангийн зохион байгуулалт болон газрын тосны хайгуулын үйл


ажиллагаатай холбогдон гарах бусад зардал.


в талбай дахь ажиллагсдыи ажиллах. амьдрах нөхцөлийг хангахтай


холбогдсом зардал;


г. энэхүү гэрээнд заасан хувиар тооцож, хайгуулын ажилтай холбогдон гарах


захиргааны бусад зардал.


2.2.2.2. бүтээн байгуулалтын ажлын зардалд:


а гэрээт талбайгаас олборлосои тосыг хүргэлтийн цэг хүртэл тээвэрлзх


зориулалт бүхий дамжуулах хоолой болон дзд бүтэц, шаардлагатай бусад


байгууламжийг барьж байгуулах зардал.


б. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан хувиар тооцож. бүтээн байгуулалтын


ажилтай холбогдон гарах захиргааны бусад зардал.


2.2.2.3. олборлолтын үйл ажиллагааны зардалд (ашиглалтын талбай дахь


бүтзэн байгуулалтын болон татан буулгалтын үйл ажиллагаанаас бусад):


а. олборлолтын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах зардал;


б. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан хувиар тооцож. олборлолтын үйл


ажиллагаатай холбогдон гарах захиргааны бусад зардал.


2.2.2 4. татан буулгалтын зардалд бүтээгдэхүүн хуваах гэрэзний хугацаа


дуусгавар болох. гэрээ цуцлах үед гэрээлэгчээс байгаль орчмыг мөхөн сэргээх.


хайгуул, ашиглалтын цооногийг хаах. барилга байгууламжийг татан буулгах. нүүлгэн


шилжүүлэхтэй холбогдсон зардал хамаарна.


2.3. Өртөг нөхөгдөх зардалд гэрээлэгч болон туслан гүйцэтгэг* хомпанийн


гүйцэтгэж байгаа хайгуул. бүтээн байгуулалт, олборлолтын үйл ажиллагаа, татан


буулгалттай холбогдон гарсан дараах эардлыг тооцно:


2.3.1. хөдөлмөр эрхлэлттэй холбогдон гарах зардал:


2.3.1.1. газрын тосны хайгуул. бүтээн байгуулалт. олборлолт. татан


буулгалтын үйл ажиллагааид шууд болом зайлшгүй оролцох гэрээлзгчийн Монгол


Улсад байнгын оршин суугч гадаад ажиллагсдын (2.3.11 1-д заасан зардалд цалин


хөлс болон түүнтэй адилтгах зардал нь хамаарах ажиллагсдаас бусад)


а цалин хөлс. урамшуулал;


б нийтээр тэмдэглэх баярым өдөр ажилласан цалин хөлс. ээлжийн амралтын


олговор. хөдөлмөрийн чадвар түр алдах болон тахир дутуугийн нөхөн олговор.


амьжиргаа. орон байрны бусад хөнгөлөлт;


в. цалим хөлс болон тэтгэвэр. тэтгэмж олгохтой холбогдом гарах зардал;


чалиг: хь сЫа хгмаорууп> хипоо'до* хуулиин дэгуу ~0|ДУУ',ж Оаи«аа


татвар хураамж


2 3.1.2. Моигол Улсын иргэн болон Монгол Улсад байнгын оршин суугч


гадаадын иргэн ажиллагсдад (цалин хөлс болон туүнтэй адилтгах зардал нь хамаарах


2.3 11.1-д заасан зардалд хамаарах ажиллагсдаас бусад) Моигол Улсын


Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу олгогдсон гэнэт халагдсаны тэтгэмж


2.3.2. тоног төхөөрөмж. материалын зардалд гэрээлэгчийн худалдаж


авсаи, түрээсэлсэн тусгай зориулалтын дараах машин, техник хэрэгсэл. тоног


төхөөрөмж. тоноглол. түүхий эд. материал. химийн болон тэсрэх бодис. сэлбэг


хэрэгсэл хамаарна:


2.3.2.1. гэрээлэгч ийн худалдаж авсан тусгай зориулалтын машин. техиик


хэрэгсэл. тоног төхөөремж. тоноглол. туүхий эд, материал. химийн болон тэсрэх


бодис. сэлбэг хэрэгслийн үнийг гэрээлэгчид үзүүлсэн бүх хөнгөлөлтийг нь хасаад


түүний бодит төлсөн үнийн дүнг энэхүү хавсралтым 4 дүгээр зүйлд заасан үнэлгээний


зарчмын дагуу тогтоож зардалд тооцно;


2.3.2.2. тоног төхөөрөмж. бараа материалын зардлыг нягтлан бодох


бүртгэлд эхэлж авсан дарааллын дагуу зарлагадах аргачлалаар бүртгэнэ:


2.3.2.3. гэрээлэгч нь аливаа материал. тоног төхөөрөмж. сэлбэг хэрэгслийг


өөрийн салбар байгууллагын нөөцөөс авч ашиглаж болох бөгөөд бусад тохиолдолд


Монгол Улсын иргэн. аж ахуйн нэгжээс тэргүүн ээлжиид худалдаж авна


2.3.2.4 гэрээлэгчийн өерийн салбар байгууллагын иөөцөөс авч ашигласан


материалын үнэ нь даатгал. нийлүүлэлтийн адил нөхцөлд гуравдахь этгээдээс


төсөөтэй эд зүйлийг худалдаж авч болох үнээс бага байна. Уг материал. тоног


төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн үнэлгээг энэхүү хавсралтын 4 дүгээр зүйлд заасны


дагуу тогтооно;


2.3.2.5. гэрээлэгч нь худалдан авч байгаа материал. тоног төхөөрөмж.


сэлбэг хэрэгсэлдээ үйлдвэрлэгчийн буюу худалдагчийн чанарын баталгаанаас өөр


ямар нэгэн баталгаа нэмж гаргахгүй бөгөөд хэрэв худалдан авсан материал гэмтэл


согогтой байвал үйлдвэрлэгч буюу худалдагчаас гэрээлэгчид зөрүүг нөхөн төлөх


хүртэл орлогод авахгүй;


2.3.2.6. түрээсэлсэн тусгай зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж. техник


хэрэгслийн үнийг бодитой төлсөн үнээр тооцно. Гэхдээ үнэ нь гуравдахь этгээдээс


төсөөтэй эд зүйлийг түрээсэлж болох үнээс бага байна


2.3.3. тээвэрлэлттэй холбогдон гарах зардалд газрын тосны хайгуул. бүтээн


байгуулалт, ашиглалт, татан буулгалтыи үйл ажиллагаанд шаардлагатай тусгай


зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл. бараа материалыг


тээвэрлэхэд гарсан зардал хамаарна;


2.3.4 үйлчилгээтэй холбогдон гарах зардал:


 *■ •**,««*.*'" J' ^адээс узуулая үи. «и/к.jj.jh *jj»оо*^сь ap*»


зардалд гэрээлэгчийн салбар компаниас бусад гуравдагч этгээдийн үзүүлсэм зөвлөх.


гэрээт үйлчилгээ болон хангамжаар үйлчлүүлэхтэй холбогдсон бодит зардал


хамаарна:

2.3.4 2. гэрээлэгч нь тухайн жилийм батлагдсан төсөв төлөвлөгөөнд


тусгагдаагүй 2.3.4.1-д заасан зардал гарахаар бол зөвшөөрлийг төрийн захиргааны


байгууллагаас урьдчилан бичгээр авах бөгөөд уг зардал нь ижил төстэй ажил.


үйлчилгээ үзүүлэх гадаадын болон Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа


байгууллагад төлөх зардалтай ойролцоо байна:


2.3.4.3. гэрээлэгч нь аливаа үйлчилгээг худалдан авахдаа Монгол Улсын


иргэн, аж ахуйн нэгжид тэргүүн ээлжинд давуу эрх олгоно;


2 3.4 4 гэрээлэгчийн салбар компаниудын үйл ажиллагааны эардал:


а. гэрээлэгч болон түүний салбар байгууллагаас Момгол Улсад болон хилийм


чанадад лабораторийн шинжилгээ хийх. загварчлах. геологи, геофиэикийн


боловсруулалт, тайлал хийх, инженерийн болон мэдээлэл боловсруулах зэрэг


үйлчилгээний бодит зардал байна.


б. гэрээлэгч буюу түүний салбар байгууллагаас үзүүлсэн үйлчилгээ нь ашиг


нэмэлгүйгээр зарцуулсан зардлаар тооцогдоно. Уг зардал нь тухайн үйлчилгээг ижил


нөхцөлөөр гүйцэтгэх бусад салбар байгууллага, гуравдагч этгээдэд гарах зардлаас


илүүгүй байна;


в. гэрээлэгчийн салбар байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний зардал нь


бодит зардлаас өндөр бол зөрүүг өртөг нөхөлтөөс хасч тооцно


2.3.5. харилцаа холбооны зардалд гэрээт талбайд ашиглах радио. бичил


долгионы төхөөрөмж зэрэг харилцаа холбооны системийг худалдан авах. түрээслэх.


суурилуулах. ажиллуулах засварлах. арчлахтай холбогдон гарах зардал хамаарна;


2.3.6. гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул. ашиглалтын талбай дахь албаи


контор. агуулах. архив. орон байр болон бусад байгууламжийг барих. арчлах ашиглах


бодит зардал нь хээрийн анги, агуулах болон бусад байгууламжийн зардалд


хамаарна:


2.3.7. байгаль орчныг хамгаалах. нехөн сэргээх зардал


2.3.7.1. гэрээт талбайд түүх. соелын олдвор. эд өлгийн зүйл бүхий газрыг


тогтоох. хамгаалах. археологийн судачгаа бусад судалгаа хийхтэй холбогдон гарсан


зардал;

2.3 7.2. байгаль орчныг хамгаалах. нөхөи сэргээх ажлын зардал;


2.3 7.3 энэхүү гэрээний дагуу болон эрх бүхий байгууллагын шаардлагаар


хийсэн байгаль орчны үнэлгээ. хяналт-шинжилгээ. бусад судалгааны зардал;

2.3.7 4. байгаль орчныг бохирдлоос хамгаалах. нөхөн сэргээх дэвшилтэд


тоног төхөөрөмжийн зардал


 jhc^vv ^i^-i joacMb- да«уу дааиалыи *омг.0ни1аи


байгуулсан гэрээний дагуу төлсөн даатгалым зардлыг өртөг нөхөгдөх зардлым


тооцоонд оруулна:


2.3.9. хууль зүйн үйлчилгээтзй холбогдон гарах зардал

2.3.9.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул.


ашиглалтым үйл ажиллагаамд шууд хамаарах асуудлаар үүссэн аливаа маргааиыг


шүүхээр шийдвэрлэх эсхүл газрын тосны хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагаатай


холбогдуулан аливаа гуравдагч этгэздээс гаргасан гомдлыг шийдвэрлэхтэй


холбогдуулан гарах зардал эсхүл төрийн захиргааны байгууллага болон гэрээлэгч


нэгдмэл сонирхлоо хамгаалах шаардлагаар авсан хууль зүйн үйлчилгээний төлбөрийн


зардал;

2.3 9 2. өмгөөлөгчийн хөлс. шүүхийн зардал. гомдол. нэхэмжлэлийг судлах


нотлох баримт цуглуулахад гарсан зардал (гэрээлэгчийн хувь эзэмшигч. хөрөнгө


оруулагч. туслан гүйцэтгэгч нарын хооронд үүссэм маргаамтай холбогдон гарсан


хуулийн зардал өртөг иөхөгдөх зардалд хамаарахгүй);


2.3.9.3. гэрээлэгчийн эсхүл түүний салбар компанийн хуульч нь өөрийн


компанидаа хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг энэхүү


хавсралтын 2.3.1 эсхүл 2 3 4.4-т заасан зардалд хамааруулан тооцно.


2.3.10. гэрээлэгч нь өөрийн ажиллагсдыг (эахиргааны ажиллагсдаас бусад)


гүйцэтгэж байгаа ажил. мэргэжлийн чиглэлээр богиио хугацааны сургалтад хамруулах.


дадлагажуулахад зарцуулсан зардлыг сургалтым зардалд тооцно;


2.3.11. захиргааны зардал:


2.3.11.1. захиргааны зардалд гэрээлэгчийн Монгол Улсад болон гадаад


дахь ерөнхий удирдлага (үүний дотор хувь нийлүүлэгчийн зардал багтана) болон


хянах, үйлчлэх, зөвлөх үүрэг бүхий захиргааны ажилтай холбогдон гарах зардлыг


бүртгэнэ. Тухайлбал. цалин хөлс, амралтын мөнгө, шагнал. урамшуулал. нөхөн


олговор, түрээс, тээвэр, шатахуун томилолт, сургалт болон албан конторын тавилга.


тоног төхөөрөмж худалдан авах зэрэг бусад ижил төстзй бүх зардлыг багтаана


2.3.11.2. захиргааны 2.3.11.1-д заасан зардал нь гэрээлэгчийн тухайн


жилийн өртөг нөхөгдөх зардлын


• Эхний:


• Дараагийн


• Дараагийн


• Дараагийн


• Дээрх дүнгийн нийлбэрээс илүү гарсан ам.доллар тутамд


хувь байна.
2.3.11.3. тухайн жилийн өртөг нөхөгдөх зардал дээр 2.3.11.2-т заасан


хувиар тооцсон захиргааны зардлыг нзмж нийт өртөг нөхөгдөх зардлыг тооцно,


2.3.11.4 захиргааны зардлыг бусад (энэ хавсралтын 2.3.1-2 3.10 хүртэлх)


зардалд давхардуулан тооцохгүй; ,


 ьриим jsxnpiaanbi оаи yy/.iiaia нь шьардяа үед


гэрээлэгчийн захиргааны зардлыг хянана.


2.4. Өртөг нөхөгдөхгүй зардалд дараах зардлыг хамааруулна:


2.4.1. анхан шатны баримт бүрдүүлээгүй, зөрчилтэй. хангалттай


баримтжуулаагүй, бүртгэлгүй зардал;


2.4.2. холбогдох ажлын төлөвлөгөө. төсвийн дагуу зарцуулагдаагүй.


хэтрүүлсэн эсхүл гэрээнд зөвшөөрөөгүй ангилалд хамаарах зардал:

2.4.3. гэрээлэгчийм худалдан авсан бараа, гүйцэтгүүлсэн болон захиалсан


үйлчилгээний үнэ тухайн үеийн адил чанарын бараа, үйлчилгээний ижил нөхцөл дэх


бодит үнийн жишгээс илүү гарсан зардал;

2.4.4. туслан гүйцэтгэгч болон нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээид зааснаас


өөр бараа. үйлчилгээний төлбөр;


2.4.5. энэхүү хавсралтын 2.4.3-т заасны дагуу бараа. үйлчилгээ нь үнэтэйгээ


таарахгүй нөхцөлд уг зөрчилтэй холбогдон гарсан нэмэгдэл зардал;

2.4.6. газрын тосны үйл ажиллагаанд хамаарахгүй зардал;

2.4.7. Монгол Улс болон бусад улсад төлсөн татвар. хураамж:

2.4.8. энэхүү гэрээний 12.1 болон 13 дугаар зүйлд заасны дагуу төлөгдөх


төлбөр. урамшуулал;


2.4.9. гэрээлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан маргааныг шүүх


өөрөөр шийдвэрлээгүй бол энэхүү гэрээний 22 дугаар зүйлийн дагуу гарсан шүүхийн


зардал;


2.4.10. гэрээлэгчийн хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээг зөрчсөний улмаас


үүссэн зардалд гэрээлэгч. түүний оператор компани болон туслан гүйцэтгэгчийн


аливаа хайнга хайхрамжгүй үйлдэл. эс үйлдэл, ухамсартайгаар гаргасан зөрчлийн


улмаас гарсан зардал (үүнд хайхрамжгүйгээр эсхүл ухамсартайгаар зөрчил гаргасан


эсэхээ хүлээн зөвшөөрч, сайн дурын үндсэн дээр тухайн төлбөрийг төлсөн эсэхээс үл


хамааран хайхрамжгүй эсхүл ухамсартайгаар зөрчил гаргасан үндэслэлээр үүссэн


аливаа маргааныг шийдвэрлэхэд төлсөн төлбөр орно.);


2.4.11. Монгол Улсын шүүх бэлон эрх бүхий бусад байгууллагаас ногдуулсан


торгууль, анз;


2.4.12. гэрээний талын ашиг сонирхол, нэр хүндийг дээшлүүлэх, олон нийттэй


харилцах харилцааг сайжруулахтай холбогдон гарсан бөгөөд төрийн зэхиргааны


байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөгдөөгуй хандив болон бусад зардал;


2.4.13. газрын тос хайх. олборлох. ашиглахад зориулсан шинэ тоног


төхөөрөмж, материал болон аргачлалыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх зорилгоор судалгаа


хийхтэй холбогдон гарсан зардал;


2.4.14. зээлийн хүүгийн зардал (эсхүл зээлийн хүүгийн шинж чанар бухий,


зээлийн хүүгийн оронд төлсөн эсхүл зээлийн хүүгийн бизнесийн үйлчлэл бүхий ал»


'влоер оү дохүүни! >ухаид арсан оусад зардал оамииы лураам»


валютын ханшийн алдагдал болон ханшийн алдагдлаас урьдчилан сэргийлэх


зорилгоор авах арга хэмжээний зардал:


2.4 15. гэрээлэгч гуравдагч этгээдтэй хамтрам компани үүсгэн байгуулах


эсхүл хамтран ажиллахтай холбоотом гарсам эардал (Үүнд энэхүү гэрээнд заасан хуөь


оролцооны эрх шилжүүлэхтэй холбогдуулан төлсөи аливаа төлбөр. шимтгэл,


худалдан авах зардал, үүний дотор цэвэр ашгийм хувь. эрх худалдах болон түүнтэй


адилтгах аливаа төлбөрийг мөн хамруулна);


2.4.16. хувыдаа гаргах болон ногдол ашиг төлөх зардал;


2.4.17. зээлийн хөрөмгийн бопон үнэт цаас. хувьцааны буцаан төлөлт;


2.4.18. бүтээгдэхүүн хуваалтаар гэрээлэгчид эсхүл оператор компанид ногдох


газрын тосонд ногдуулсан төлбөр болон эдгээртэй төстэй зардал;


2.4.19. гэрээ хэлэлцээ хийх. гарын үсэг зурах. батлуулахтай холбоотой


зардал;

2.4.20. гэрээт талбайд ажил гүйцэтгэсэн боловч холбогдох мэдээлзл. тайлан.


баримт материалыг төрийн захиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгөөгүй ажил.


үйлчилгээний зардал эсхүл хүлээлгэн өгсөн боловч шаардлагад нийцэхгүйн улмаас


хүлээн аваагүй ажил, үйлчилгээний зардал;


2.4.21. энэхүү гэрээнд заасан санхүүгийн хяналт шалгалт. баталгаажуулалт


болон нягглан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой зардал. хураамж,


компанийн дотоод хяиалт шалгалт. самхүүгийн тайлан тооцоо. бүртгэлтэй холбогдон


гарсан зардал;


2.4.22. үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдлын шимтгэл;


2.4.23. гэрээлэг^ийн хариуцлагагүй байдлын улмаас устсан. алдагдсан эсхүл


төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрөлгүй худалдсан. шилжүүлсэн эд хөрөнгийм


зардал.

3 дугаар зүйл Орлого


3.1. Гэрээлэгч олсон орлогоо зохих дансанд бүртгэж. холбогдох тайлан. мэдээнд


тусгана Гэрээлэг^ дараах үйл ажиллагаамаас орлого олио:


3.1.1. гэрээлэгчийн үндсэн үйл ажиллагааны орлого:


3.1.1.1. газрын тосны ашиглалтын талбайгаас олборлосон тосыг


борлуулсан эсхүл бусад байдлаар шилжүүлсний төлбөрт хүлээн авсан орлого:


3.1.1.2. хайгуулын болон үмэлгээний цооногт хийсэн олборлолтын


туршилтын үйл ажиллагаанаас олборлосон тосыг борлуулсан болон бусад байдлаар


шилжүүлсний төлбөрт хүлээн авсан орлого


3.1.2. үндсэн үйл зжиллагаань орлогоос бусад орлого


' •* ъд xepe^.iQM г-ирсан хохирлы* улмаас ^аиалы* •ар0зн«т


дагуу олсон орлого (даатгалым шимтгэл мь иөхөм төлөгдөх зардалд тооцсхдсон).


3.1 2 2. газрын тосыг хүргэлтийн цэг хүртэл тээвэрлэх явцад устсам. олсон


эсхүл алдагдсаны улмаас дааттапын гэрээний дагуу олсон орлого (даатгалын


шимтгэл нь нөхөн төлөгдөх зардалд тооцогдсон) эсхүл гэм хорын нөхөн төлбөр;


3 1 2.3. гэрээлэгчийн дансанд бүртгэлтэй өртөг нь нөхөгдөх эсхүл


нөхөгдсөн аливаа эд материал тоног төхөөрөмж сэлбэг хэрэгслийг салбар


байгууллага эсхүл бусад байгууллага. хувь хүнд худалдах. экслортлох. шилжүүлэх.


түрээслүүлэх үйл ажиллагаанаас олсон орлого;


3.1.2.4. газрын тосны уйл ажиллагаанаас олсон мэдээллийг борлуулсны


орлого:


3.1.2.5. газрын тосны үйл ажиллагааны талаар гарсан заргаас олсон


орлого.

4 дүгээр зүйл Бараа материал. тоног төхөөремж


бэлон сэлбэг хэрэгслийн үнэлгээ


4.1 Гэрээлэгчийн бүртгэлд тусгах материал, тоног төхөрөөмж болон сэлбэг


хэрэгслийн үнэлгээг дараах зарчмаар хийнэ:


4.1.1. энэхүү хавсралтын 4.1.2-т өөрөөр заагаагүй бол худалдан авсан эд


материал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн үмэ нь эдгээртэй адил чанарын


барааны олон улсын зах зээлийн үнз. худалдан авах хэлэлцээр байгуулах үед олон


улсын зах зээлд давамгайлж байсан нийлүүлэлтийн адил нөхцөлийн үнийн жишигтэй


нийцсэн байна,


4.1.2. салбар байгууллагаас худалдан авсан болон тэдэнд худалдсан эд


материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийг дараах байдлаар үнэлнэ


4.1.2.1. шинэ эд материал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгсэл нь


(здгээрийг ”А' ангилалд хамааруулна) гэрээлэгчийн гэрээ байгуулах үе*йн адил


чанарын барааны олон улсын зах зээгийн үнэ, нийлүүлэлтийн адил нөхцөлийн үнийм


жишигт нийцэж байх;


4.1.2.2. хэрэглэж байсан эд материал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг


хэрэгсэл: (эдгээрийг "Б", "В" ангилалд хамааруулна)

а Эвдрэл гэмтэлгүй. үйлдвэрлэл үйлчклгээнд ашиглаж байгаа засвар үйлчилгээ


шаардагдахгүй ашиглах боломжтой түүхий эд материал. тоног төхөөрөмж болон


сэлбэг хэрэгсэл нь "Б’ ангилалд хамаарагдах бөгөөд эдгээрийн үнийг 4.1.2.1-д заасан


шинэ материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийи зах зээлийн үнийн


хувиар үнэлнэ;


б 'Б' аигилалд хамаарагдахгүй. засвар үйлчилгээ хийсний дараа үндсэн


зориулалтаар ашиглах материал. тоног төхөөрөмж болои сэлбэг хэрэгсэл нь


‘В" ангилалд хамаарагдах бөгөөд эдгээрийн үнийг 4.1.2.1-д заасан шинэ эд материал,


тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн зах зээлийн үнийи хувиар үнэлнэ ^


 :
ТҮЛШНИЙ БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН


ДАРГА Л.РАДНААСҮРЭН ТАНАА


‘Хар уЫГ талбайн талаар хууль. эрх зүйн


тайлбар. дүгнэлт өгөх тухай


Газрын тосны хайгуулын Хар ус-П талбайд Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний


гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг 2007 онд нээлттэй зарласам


бөгөөд уг сонгон шалгаруулалтад ‘Ремова илч' ХХК шалгарч Үйлдвэр.


худалдааны сайдын 2008 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн 44 дүгээр тушаалаар


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний төслийг тус компанитай хзлэлцэн тохиролцож


үзэглэх эрхийг Газрын тосны газарт олгосон байна


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний төслийг хэлэлцэх үед ‘Ренова илч’ ХХК нь


дотоодын асуудлаа зохицуулж чадалгүй хөрөнгө оруулагмтайгаа үл ойлголцон


гэрээний төслийг үзэглэх үйл ажиллагааг зогсонги байдалд оруулсан тул Эрдэс


баялаг. эрчим хүчний сайдын 2011 оны 175 дугаар тушаалаар газрын тосны


хайгуулын Хар ус- II талбайг олон улсад дахин нээлттэйгээр зарлажээ.


Энэхүү сайдын тушаал гарсантай холбогдуулан “Ренова илч’ ХХК нь


Захиргааны хэргийн шүүхэд Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2011 оны 175


дугаар тушаалын 2.4 дэх заалтыг хүчингүй болгуулах тухай нэхэмжлэл гаргаж


хандсанаар Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхээс энэхүү тушаалын


үйлчлэлийг хэргийг хянаж. шүүхээр эцэслэгдэн шийдэгдэх хүртэл хугацаагаар


түр түдгэлзүүлсэн байна


Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны


өдрийн 518 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн


2012 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн 53 дугаар магадлзлаар нэхэмжлэгч


“Ренова илч" ХХК-ийн нэхэмжлэлийч шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгож


шийдвэрлэсэн юм. Харин Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны Захиргааны


хэргийн шүүх хуралдаанд хариуцагч Эрдэс баялаг. эрчим хүчний сайд нь


итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан ‘Ренова илч’ ХХК-тай 2012 оны 3


дугаар сарын 22-ны өдрийн №05/12 тоот эвлэрлийн гэрээг байгуулсан байна


Энэхүү эвлэрэлийн гэрээг дахин баталгаажуулж Эрдэс баялаг, эрчим хүчний


сайдын нэр дээрээс Улсын Дээд Шүүхэд 2012 оны 04 дүгээр сарын 10-ний


өдрийн а/1280 тоот “Итгэмжлэл олгох тухай' албан бичгийг хүргүүлсэн байна.


Монгол Улсын Дээд Шүүхийн Хяналтын шатны Захиргааны хэргийн шүүх


хуралдааныг Танхимын тэргүүн О.Зандраа даргалж. шүүгч Ч.Тунгалаг.


ЦСумъяа, П.Цэцгээ. Л.Атарцэцэг нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдсан шүүх


хуралдааиаас анхан шатны шүүхийн шийдвэр, давж заалдах шатны шүүхийн


магадлалыгтустус хэрэгсэхгүй болгож. Эрдэс баялаг. эрчим хүчний сайдын 2011


оны 175 дугаар тушаалын 2.4 дэх заалтыг хүчингүй болгож. Үйлдвэр. худалдааны


сайдын 2008 оны 03 дугаар сарын 03-ний өдрийн 44 дүгээр тушаалыг хангаж


2012 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 16 дугаар тоггоолыг гаргаж


шийдвэрлэсэн байна.


Монгол Улсын Дээд Шүүхийн Хяналтын шатны Захиргааны хэргийн шүүхийн


2012 оны оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 16 дугаар тогтоолын Тогтоох


хэсгийн 3 дах заалтад 'Захиргэаны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 43


дугаар зүйлийн 43 4-т зааснаар хэргийн оролцол* тэдгээрийн төлөелвгч буюу


өмгөөлегч дээрх маргаантай асуудлаар анхан шатны шүүхад дахин нэхэмжлэл


гаргах энэхүү шүүхийн тогтоолд гомдол гаргах эрхгүй болохыг дурдсугай ’ гэж


заасан


Энэхүү асуудал шүүхийн шатанд эцэслэгдэн шийдвэрлэгдэж 'Ренова илч'


ХХК нь бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах эрх нь нээлттэй байгаа тул тус


компанийн хөрөнгө оруулагч өөрчлөгдсөн боловч шүүхийн шийдвэр холбогдох


хууль тогтоомж дүрэм журмым дагуу ‘Ре-юва илч’ ХХК-тай бүтээгдэхүүн хуваах


гэрээг үзэглэсэн нь хууль эрх зүйн хувьд зөрчил байхгүй байна


Иймд Газрын тосны хайгуулын Хар ус-М талбайд үзэглэсэн гэрээний төслийг


Газрын тосны тухай хуулийм 7 дугаар зүйлийн 7.1.8-д заасны дагуу Засгийн


газрын хуралдаамаар хэлэлцүүлэх хууль. эох зүйн боломжтой байна
Тайпбар, дүгнэпт гаргасан
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН АСУУДАЛ


ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Б МӨНХТОГТОХ