Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН ТӨХӨМ ХОЙД - X ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


“САНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ” ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ


ГЭРЭЭ2009... оны £ дугаар сарын^-ны өдөр


 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ............................................................................................................... WlJUIO----000'0'0'CvOOOOOslNlNjNjO'0'^<>^'/i'Al/>Ai. i.^WWWWIO-OO'O'O l/t i* 1* l/i L/i LA


НЭГ ДҮГЭЭР 3 Ү й л. төлөөлөгчид..........................................................................

1.1. ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ........................................---.........................................


1.2. ГЭРЭЭЛЭ1-ЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТАЙ ТАНИЛЦАХ ХЯНАН ШАЛГАХ ЭРХ.


ХОЁР ДУГААР 3 Ү Й Л. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД........................................-...................


2.1. НЭРТОМЪЁО...................................................................................-.................


ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ГЭГОЭЛЭГЧИЙН ЭРХ,

3.1. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ЭРХ.....................................

3.2. ГАЗРЫН ТОСНЫГАЗРЫН ҮҮРЭГ__________________________________________________


3.3. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ..........................................................................


3.4. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮҮРЭГ........................................-................................

ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТӨГ НӨХӨЛТ...............................


ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ХУГАЦАА..........................................................................


5.1. ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦАА...................................................................


5.2. ХАЙГУУЛЫИ ХУГАЦААГ СУНГАХ.............................


5.3. НЭЭЛТБОЛОН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖ11Л...................................


»•••••••••••••


5.4. ҮР АШИГТАЙ нээлт....................................................................................


5.5. ҮРАШИГТАЙНЭЭЛТ.ТУРШИЛТ. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦАА...............

5.6. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХӨТОЛБӨР. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙ. ОЛБОРЛОЛТЫН


ХӨТвЛБӨР БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЛБАЙГ ХЯНАХ....... ••••••••••a


5.7. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ.......................

ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ХАЙ1УУЛЫН АЖИЛ.......................


6.1. ЗААВАЛ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ҮҮРЭГ...........................

6.2. ӨРӨМДӨХ АРГУУД.......................................................


6 3 ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ХӨТӨЛБӨР БА ТӨСӨВ........


ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ.......................


»•••••••••••••••••••••«


7.1. ГЭРЭЭ ЁСООР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ........................................................


7.2. ӨӨРИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ............................................


7.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙТАЛБАЙ........................................................................................


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. РОЯЛТИ БА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ.............................

8.1.1. РОЯЛТИ. ••••••••••••••«••••••••••••••••••••••a


8.2. ТҮҮХИЙ ТОС БОРЛУУЛАХ...............................................................................


8.3 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ................................................................................


8.4 ГЭРЭЭТ ТОСНЫ ҮНЭЛГЭЭ.............................................................................


o 8.5 БОРЛУУЛАЛТЫН УРЬДЧИЛСАН ТООЦОО................................................

8.6 ДУТАЛТ БА ХЭТРҮҮЛЭЛТ...............................................................................


ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ............................................


АРАВДУГААР ЗҮЙЛ. УРАМШУУЛАЛ, ШИМТГЭЛ БОЛОН БУСАД ТӨЛБӨРҮҮД.


10.1 УРАМШУУЛАЛ..................................................................................................


10.2 СУРГАЛТЫН УРАМШУУЛАЛ...........................................................................


10.3 ТАЛБАЙН ДЭНЧИН..........................................................................................


10.4 ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛЧ11ЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ................................................


10.5 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ...........................................................


АРВАП НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. хэмжилт........................................................................


11.1 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ............................................................


11.2 ХЭМЖИЛТИЙГ ЗАЛРУУЛАХ...........................................................................


11.3 ХЭМЖИЛТИЙН БҮРТГЭЛ...............................................................................


АРВАН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ.........................................


12.1 ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ӨМЧЛӨХ..........................................................


12.2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ БҮРТГЭЛ....................................................

2
 12.3 ГЕОФИЗИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ...............................................................................22


12.4 ХАЙГУУЛ. ПЕТРОФИЗИК, ЛАБОРА ТОРИЙН СУДАЛГАА БОЛОН


ОЛБОРЛОЛТЫН ТУРШИЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ..................................................23


12.5 БОЛОВСРУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ. ГАЗРЫН ТОС ТУХАЙ ТАЙЛАНГУУД........23

12.6 ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ......................................23


12.7 АВТОМАШИН, ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ. БАРИЛГА


БА ЙГУУЛА МЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ.....................................................................................23

12.8 ХАШАРСАН ХОРОО............................................................................................23


12.9 БУСАД АШИГТ МАЛТМАЛ..................................................................................23

12.10 НУУЦЛАЛ............................................................................................................24


АРВАН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. НЯГГЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ

МЭДЭЭЛЭЛ............................................................................................................................24


13.1 НЯПЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ................................................................................24


13.2 БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ТАЙЛАН..........................................................................24


13.3 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ.........................................................................................24


АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСЛАЛЦАА...............................25


14.1 ЕРӨНХИЙ ТУСЛАЛЦАА.......................................................................................25

14.2 БУСАД ТУСЛАЛЦАА..............................................................................................25


14.3 ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙНГАЗРЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА................................25


14.4 ОРОННУТГИЙГДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА..................................................25


АРВАН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ӨМЧИЙГ' АШИГЛАХ, ӨМЧЛӨХ. ЭРХ БА ӨМЧ

ШИЛЖҮҮЛЭХ.......................................................................................................................25


15.1 ТОНОГТӨХӨӨРӨМЖ БА БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ.........................................25


15.2 ГАЗРЫН ТОСЫГ ЭЗЭМШИХ.................................................................................26

15.3 ЭРХШИЛЖҮҮЛЭХ..................................................................................................26


АРВАН ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ТАТВАР, ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБОР.....................26


АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ВЛЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ.........................................26


17.1 ГАДААД ВАЛЮТ....................................................................................................26

17.2 ГАДААДЫН БАНКИНДАХЬ ДАНС..................................................... 26


17.3 ВАЛЮТ СОЛИХ ЭРХ............................................................................................26


17.4 ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ГҮЙЦЭТГЭХ ТӨЛБӨР.......................................................26


АРВАН НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ . ЭД МАТЕРИАЛ

БА АЖИЛЛАГСАД................................................................................................................27


18.1 МОНГОЛЫН ТУСЛАНГҮЙЦЭТГЭГЧ. ЭД МАТЕРИАЛ..................................27


АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ОНЦ БАЙДАЛ........................................................................27


19.1 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГАРЧБОЛОХ

ОНЦ БАЙДАЛ............................................................................................................ 27


o 19.2 ОНЦ БАЙДАЛ.........................................................................................................28

ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ....................................... 28


ХОРИН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ...............................................................28


ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ.........................29

ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА....................................................................................... 29


ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. МЭДЭГДЭЛ.......................................................... 30


ХОРИН ДОРӨВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ............................................................-.........31


ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ.............................................................31


25.1 ХАВСРАЛТУУД.......................................................................................................31


25.2 ХУУЛЬ.............................................................................................-....................31


25.3 САЙН САНАА........................................................................................................31


25.4 ГЭРЭЭНИЙ ХЭЛ....................................................................................................32

25.5 ГЭРЭЭ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ ГЭРЭЭНД НЭМЭЛТӨӨРЧПӨЛТ


ОРУУЛАХ............................................................................................................................32


ХАВСРАЛТ “А".....................................................................................................................33


ХАВСРАЛТ ‘Б’-........................................................................................... 34


 ХАВСРАЛТ "В”


ХАВСРАЛТ “Г\
о

алм+г'

Энэхүү Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг нэг талаас Газрын тосны газар /цаашид


ГТГ гэнэ/. нөгөө талаас ‘Сансарын гсологи хайгуул" ХХК /цаашид Гэрээлэгч гэнэ/-


ийн хооронд /хамтад нь Талууд гэнэ/ 2009 оны .7 дугаар сарын /О -ний өдөр


байгуулав.


ЕРОНХИЙЗҮЙЛ


Энэхүү гэрээний зорилго нь Монгол Улсын Засгийн газрын нэрийн өмнөөс


Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах


тухай гэрээ байгуулж. түүний биелэлтэд хяналт тавих эрх бүхий байгууллага болох


ГТГ болон Гэрээлэгч нарын хоорондын харилдааг зохицуулахад оршино.


Энэхүү Гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг болох хавсралтаар тодорхойлсон


хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбайд Гэрээлэгч нь газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах онцгой эрхийг эдэлнэ.


НЭГ ДҮГЭЭР 3 Ү й л. төлөөлөгчид


1.1. төлөөлөгч томилох


а) Монгол Улсын Засгийн газар нь энэхүү Гэрээний дагуу Засгийн газрын


төлөөлөгчөөр ГТГ-ын даргыг болон түүний эрх олгосон этгээдийг томилж байна.


б) Гэрээлэгч энэхүү Гэрээний дагуу “Сансарын геологи хайгуул" ХХК өөрийн


төлөөлөгч (Гэрээлэгчийн төлөөлөгч)-өөр Захирал Т. Намсрай болон түүний эрх


олгосон этгээдийг томилж байна.


в) Засгийн газрын төлөөлөгч болон Гэрээлэгчийн төлөөлөгчийг өөрчлөгдсөн тухай


энэхуү Гэрээний 23 дугаар зүйлд заасны дагуу нөгөө талдаа мэдэгдэнэ.


1.2. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛШХ. ХЯНАН ШАЛГАХ


ЭРХ

а) Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч (эсвэл Засгийн газрын төлөөлөгчийн


томилсон эрх бүхий этгээд) нь гэрээт талбайд нэвтрзх болон газрын тостой


холбогдсон бүхий л үйл ажиллагаатай танилцах, хянан шалгах эрхтэй. Гэрээлэгч


нь Засгийн газрын төлөөлөгчийг энэхүү эрхээ хэрэгжүүлэх бүрэн боломжоор


хангана. Ийнхүү танилцахдаа. Засгийн газрын төлөөлөгч нь тодорхой


шалтгаангүйгээр Гзрээлэгчийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй.


б) Хуулиар эрх олгогдсон этгээд газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаатай


танилцах, хянан шалгах эрхтэй.


ХОЁР ДУГААР 3 Ү Й Л. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД

2.1. НЭР ТОМЪЁО

Энэхүү Гэрээнд тодорхойлсон иэр томъёонууд болон тэднээс үндэслэсэн бусад


ухагдахуун. хэлбэрүүд нь хэрэв тухайн тохиолдолд өөрөөр тайлбарлаагүй бол энэхүү


2 дугаар зүйлд заасан агуулгатай байна.


"Газрын тосны газар" гэж Монгол Улсын Засгийн газраас газрын тостой

холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах тухай гэрээ байгуулах, түүний биелэлтэд хяналт


тавих эрх олгосон байгууллагыг хэлнэ.


“Армз-ленгф худалдааны зарчим” гэж Гэрээлэгч гэрээт түүхий тосыг гуравдагч


этгээд (Гэрээлэгчийн өөрийн салбар нэгж бус)-эд худалдаалах гэрээнд дараахь


нөхцлүүдийг тусгасаныг хэлнэ. Үүнд:


1. Гэрээт түүхий тосны үнийг бууруулсан, эсвэл бууруулахад чиглэсэн аливаа үгссэн


хуйвалдааны шинжийг агуулаагүй байх;


2. Толбөрийг чөлөөтэй хөрвөх валютаар хийх;

3. Гэрээт түүхий тосыг худалдаалахад санхүүгийн ямар нэгэн хөнгөлөлтийг


илүүтэйгээр үзүүлэх; Тухайлбал: бараа солилцоо. үнийн хямдрал, нохөн төлбөр


зэрэг хонгөлөлтийн хэлбэрүүдийг хэрэглээгүй байх;


“Байгалийн хий” гэж агаарын даралт, температурын хэвийн нөхцөлд хийн


байдалд буй нүүрс-устөрөгчийг хэлэх бөгөөд үүнд хүнд ба хөнгөн хий. газрын тосны


олборлолтын хий болон хүнд хийгээс шингэн нүүрс-устөрөгчийг ялгаж авсны дараа үлдэх


хий, түүнчлэн шингэн буюу хийжүүлсэн нүүрс-устөрөгчтзй хамт гарган авсан бусад хий


тустус багтана.


“Баррель” гэж 1,01325 барын агаарын даралтын дор Фарснгейтын жаран (60)


хэмийн дулаанд буй буюу тийм нохцөлд тааруулсан 158.987 литрийн хэмжээг хэлнэ.


“Бүртгэл тооцооны журам” гэж Хавсралтад заасан бүртгэл тооцооны журмыг

хэлнэ.

“Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ” гэж гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулахаар ГТГ болон Гэрээлэгчийн хооронд байгуулж, Монгол Улсын


Засгийн газар баталсан гэрээг хэлнэ.

'Тазрын тос" гэсэн ойлголтод газрын хэвлийд байгаа шингэн тос. хий болон хатуу


байдалтай хамтад нь буюу дангаар нь олборлож болох нүүрс-устөрөгчийн төрөл бүрийн


нэгдлнйг хамааруулна.


“Газрын тосны тухай хууль” гэж 1991 оны 1 дүгээр сарын 18-ны -ны өдөр хүчин

төгөлдөр болсон Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль, энэхүү хуультай холбогдон


гарсан аливаа нэмэлт, оөрчлөлтийг хэлнэ.


“Газрын тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам” гэж Монгол Улсын Засгийн


газрын 1991 оны 204 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын газрын тосны тухай


хуулийг хэрэгжүүлэх журам”, энэхүү журамтай холбогдон гарсан аливаа нэмэлт,


өөрчлөлтийг хэлнэ.

'Тазрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа" гэсэн ойлюлтод газрын тос хайх,


хамгаалах, олборлох, боловсруулах, тээвэрлэх, хадгалах, борлуулах ажиллагааг


хамааруулна.


“Газрын тостой холбоглсон үйл ажиллагаа явуулах онигой эрх" гэж Гэрээ


хүчин төгөлдөр байх хугацаанд тухайн гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах эрхийг зөвхөн Гэрээлэгч эдлэхийг хэлнэ.
с--

 'Тэрээлэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг энэ гэрээнд заасан


нөхцөл, журмын дагуу явуулахыг зөвшөөрч гэрээ байгуулсан “Сансарын геологи хайгуул"


ХХК-ийгхэлнэ.


“Гэрээ хүчнн төгөллар болсон өдөр” гэж энэхүү Гэрээг Монгол Улсын Засгийн


газар базалсан өдрийг хэлнэ.


‘Тэрээт жил” гэж Гзрлэ хүчин төгөлдөр болсон одор буюу дараагийн жилүүдийн


уг өлрвос эхлэн тооцсон дараалсан хуанлийн арван хойр (12) сарын хугацааг хэлнэ.


‘Тэрээт талбнй” гэж энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн гэрээний


хавсралтаар тодорхойлсон талбайг хэлэх бөгөөд энэ талбай нь 7 дугаар зүйлд заасны дагуу


буцааж огөх хэмжээгээр тухай бүр багасч байна.


“Гэрээт түүхий тос" гэж гэрээт талбайгаас олборлож хуримтлуулсан Түүхий тосыг


хэлнэ. Уг нэр томъвог тайлбарлах үүднээс “олборлосон" гэдэг нь газрын хэвлнйгээс


гарган бүтзэгдэхүүн хуваах хэмжүүрийн хэрэгслэлээр нэвтрүүлсэн. “хуримтлуулсан”


гэдэг нь авч борлуулах боломжийг бүрдүүлсэн тосыг хэлнэ.


“Дагалдах байгалийн хий" гэж эдийн засгийн хувьд үр ашигтайгаар олборлож


o болох газрын тосыг дагалдан илэрсэн байгалийн хийг хэлнэ.


“Дагалдах бодис” гэж газрын тос ба байгалийн хийгээс гаргаж болох буюу


тэдгээрийг дагалдан илэрсэн бусад бодисыг хэлнэ.


“Дүрэм” гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой төрлийг


гүйцэтгэхэд мөрдөх аргачлал, горимыг хэлнэ.


м3ахиргааны зардал” гэж ГэрээлэгчиЙн газрын тосны үйл ажиллагаа явуулахтай


холбогдон гарсан хайгуулын болон олборлолтын үйл ажиллагааны зардлаас бусад зардлыг


хэлнэ.


мНэгж талбай” гэж уртрагийн арван (10) минут. өргөргийн арван (10) чинутын


үржвэртэй тэнцэх хэмжээний газрыг хэлнэ.


“Нээлтийн цооног” гэж Үр ашигтай нээлт болох эсэхийг нь тогтоох шаардлагатай


гэж Талууд үзэж буй байгалийн агууламжийг илрүүлсэн цооногийг хэлнэ.


“Орд” гэж нэг буюу хэд хэдэн цооногоор илрүүлсэн, геологийн бүтцээрээ болон


давхарга зүйн онцлогоороо төсөөтэй бөгөөд газрын тос олборлож болох нэг буюу хэд


хэдэн байгалийн агууламж бүхий талбайг хэлнэ.


“Олборлолтын зардал” гэж олборлолтын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах бүх


зардал (захиргааны болон хайгуулын зардлаас бусад)-ыг хэлнэ.


“Олборлолтын талбай” гэж Гэрээт талбай дахь Үр ашигтай нээлт бүхий талбайг


хэлнэ.


“Олборлолтын үйл ажиллагаа” гэж нэг буюу хэд хэдэн Үр ашигтай нээлгой


холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг хэлнэ.
7
&JUULX/^|


 “Олборлолтын хугацаа" гэж Гэрээний 5.5 дугаар зүйлд заасны дагуу


олборлолтын үйл ажиллагаа явуулах хугацаа. мөн 5.7 дугаар зүйлд заасны дагу>' сунгасан


хугацааг хэлнэ.


“Олборлолтын хөтөлбөр" гэж үр ашигтай нээлттэй холбоотой Олборлолтын үйл

ажиллагааны чөтөлбөрийг хэлнэ.


“Өртөгт тос” гэж ГэрээлэгчиЙн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


зардлыг нөхөхөд зориулах гэрээт түүхий тосыг хэлнэ.


“Роялти” гэж Монгол Улсын байгалийн нөхөн сэргээгдэхгүй нөөц баялгийг


ашигласны төлбөрийг хэлнэ.


“ТалбаЙ буцааж өгөх” гэж Гэрээний дагуу Гэрээлэгчээс гэрээт талбайг бүхэлд нь


эсхүл хэсэгчлэн буцаахыг хэлнэ.


“Талбайн дэнчин” гэж Гэрээлэгч гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах онцгой эрх эдэлснийхээ төлөө Газрын тосны хуулийг хэрэгжүүлэх


журамд заасны дагуу гэрээт тапбайн хэмжээгээр нөхөн төлөгдөхгүйгээр ГТГ-т жил бүр


төлөх төлбөрийг хэлнэ.


“Төсов** гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой үе шатанд


хийгдэх ажлын хөтөлбөрийн мөнгөн илэрхийллийг хэлнэ.


“Туршилтын олборлолт” гэж нээлтийн болон үр ашигтай нээлтийн цооног мөн


эсэхийг тогтоох зорилгоор цооногт олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт мөрддөг


жншгийн дагуу явуулдаг туршилтын ажлын явцад хийх олборлолтыг хэлнэ.


“Туслан гүйцэтгэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой


хэсгийг гүйцэтгэхээр Гэрээлэгчтзй гэрээ хийсэн аж ахуйн нэгж, иргэнийг хэлнэ.

“Түүхий тос” гэж газар доорхи байгалийн агууламжид байгаа. эсвэл гадаргуу дээр


ялгагч болон боловсруулах төхөөрөмжөөр оруулан гаргасны дараа агаарын даралтад


шингэн байдалд буй нүүрс-устөрөгчийг хэлнэ. Түүнчлэн “түүхий тос" гэсэн нэр томьёонд


байгалийн барагшин, конденсат ба ялгагч үйлдвэр. эсвэл боловсруулах бусад


төхөөрөмжид шингэрүүлсэн байгалийн шингэн хий багтана.


“Үнэлгээний талбжй” гэж үнэлгээний хөтөлбөрийн дагуу үнэлгээ хийх нь зүйгэй


гэж Талуудын үзсэн геологийн нэг буюу хэд хэдэн бүтэц буюу илрэлийг хэлнэ.


“Үнэлгээний хөтөлбөр” гэж Нээлтийн цооногоор илрүүлсэн байгалийн агууламж


нь Үр ашигтай нээлт болох эсэхийг тодорхойлох зорилгоор хийх ажлын төлөвлөгөөг


хэлнэ.

44Үр ашигтай еплт” гэж Гэрээлэгчийн гаргаж өгсөн олборлож болох нөөц. газрын


тосны үнэ. олборлолтын зардал зэрэг үзүүлэлтэд тулгуурлаи Талуудын базовсруулсан


тсхник-эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу үр ашигтай олборлох боломжтой газрын тосны


нэг буюу хэд хэдэн байгалийн агууламжийг хэлнэ.


“Хайгуулын зардал** гэж хайгуулын үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан бүх


зардал ( захирг ааны болон олборлолтын зардлаас бусад) -ыг хэлнэ.


'ллхь-


 “Хайгуулын үйл ажиллагаа” -нд дараах үйл ажиллагаа багтана:

1. агаарын болон сансрын зураглал, геологи. геофизик, геохимийн судалгаа. ксрн


авах, давхарга зүйн судалгаа явуулах. хайгуулын болон үнэлгээний иооног


өрөмдож ажиллуулах. мэдээллийн тайлал хийх болон дээрхтэй холбоотой бусад


бүхий л үйл ажиллагаа;


2. тухайн үсд үр ашигтай нээлтийн хүрээнд багтах нь тогтоогдоогүй нэг буюу хэд


хэдэн агууламжийг нээн илрүүлэх;


3. үнэлгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.


“Хайгуулыи хугацаа” гэж Гэрээний 5.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу хайгуулын үйл


ажиллагаа явуулах хугацаа, мөн 52 дугаар зүйлд заасны дагуу сунгасан хугацааг хзлиэ.


“Хуваах тос*' гэж гэрээт түүхий тосноос роялти болон өртөгт тосыг хасаад үлдэх


хэсгийг хэлнэ.


“Хуанлийн cap” гэж аргын тооллын арван хо€р (12) сарын нэг (1) нь бөгөөд энэ


нь тухайн сарын эхний өдрөөс эхлэн, сүүлчийн өдрийг дуустал үргэлжилнэ.


“Хуанлнйн улирал" гэж а/.нэг, ховр, гурав дугаар сарууд; б/. дөрөв, тав,


зургадугаар сарууд; в/. долоо, найм, есдүгээр сарууд; г/. арав, арваннэг, арванхо^р дугаар


сарууд зэрэг аргын тооллын улирлын нэгийг хэлнэ.


“Хуанлийн жнл” гэж аргын тооллын 1 дүгээр сарын 1-нд эхэлж. 12 дугаар


сарын 31-нд дуусах нэг(1) жилийг хэлнэ.


“Хуулийн этгээд” гэж хуульд заасан журмаар хуулийн этгсэд болох нь нотлогдсон


аливаа аж ахуйн нэгжийг хэлнэ.


“Хууль тогтоомж” гзж Монгол Улсын хэмжзэнд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй


бүх хууль. эрх зүйн акт болон цаашид батлагдан гарах хууль, эрх зүйн актыг хэлнэ.


“Хзмжилт хийх цэг” гэж олборлосон түүхий тосоо худалдах зорилгоор гэрээт


талбай дээр цэвэршүүлсэн тосыг хэмжих цэгийг хэлнэ.
ГУРЛВДУГААР ЗҮЙЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ,


ҮУРЭГ

3.7. ГАЗРЫН ТОСПЫ1 'АЗРЫН ЭРХ.


а) Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийнэ.


б) Геологи, геофизик, гидрогсологи, геохими, псгрофизик. лабораторийн шинжилгээ зэрэг


газрын тостой холбог дсон үйл ажиллагааны бүхий л мэдээллийн эх хувийг өмчилнө.


в) Гэрээлэгчийн явуулж буй үйл ажиллагаатай холбогдсон баримт бичиг болон хэрэглэж


буй тоног төхооромж, багаж хэрэгсэл, барилга байгууламжийн заавар. тсхникийн


тодорхойлолт. зураг зэрэг техникийн баримт бичгийн хувийг авна.


г) Гэрээлэгчээс түүний хуваарьт Газрын тосыг Монгол Улсын дотоодын хэрэгцээнд


нийлүүлэхийг хүсэх зрхтэй бөгөөд энэ тохиолдолд үнийг дэлхийн зах зээлийн үнээр ам.


лоллараар төлнө.


д) Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох Газрын тосны борлуулалтанд хяналт тавьж,


захиран зарцуулна.


е) Энэхүү гэрээнд заагдсан бусад эрхийг эдэлнэ.
а) Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад Гэрээлэгчид


дэмжлэг, туслалцаа үзүүлнэ.


б) Газрын тосны тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх журам. дүрэм, энэхүү Гэрээний


биелэлтэд хяналт тавина.


в) Энэхүү гэрээнд заасан бусац үүргийг хүлээнэ.


3.3. ГЖШЭГЧИЙН2ЕХ

а) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагаяны


тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр Монгол


Улсын газрын тосны тухай хуулъ, түүнийг хэрэгжүүлэх журам болон бусад холбо! дох


хууль тогтоомж, энэхүү Гэрээний дагуу Гэрээт тапбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах онцгой эрх эдэлнэ.


б) Зохих зовшөврөл авсны үндсэн дээр дамжуулах хоолой, гүүр, зам. орон сууц,


агуулах байгууламж, нисэх онгоцны талбай, радио иамхаг. холбооны төхөөрөмж


барьж байгуулна.


в) ГТГ-ын мэдээллийн санд хадгалагдаж буй гэрээт талбайл холбоотой урьд өмнө


хийгдсэн хайгуул, геофизик, петрофизик, геохими. цооногийн талаарх мэдээ.


мэдээлэлтэй танилцах, шаардлагатай тохиолдолд худалдан авах эрхтэй.


г) Энэхүү Гэрээний дагуу өөрт ногдох газрын тосыг захиран зариуулна.

д) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын хуулийн этгээд, иргэдийн иэгэн адил Монгол Улсын


эрхзүйн хамгаалалтад байна.


е) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд оролцох эрх, үүргээ Засгийн газраас


бичгзэр авсан зөвшөөрлийн үндсэн дээр бусдад шилжүүлж болно.


ё) Гэрээлэгчийн ажиллагсад болон гэрээт талбайд ажиллагсад хүнд өвчин тусах.


байгалийн гамшигт нэрвэгдэх, гэмт халдлагад өртөх, ноцтой осолд орох тохиолдолд


Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн i азраас дэмжлэг хүснэ.


з) Гэрээлэгч нь ажиллагсдыг ажилд авах, ажлаас халах, туслан гүйцэтгэгч сонгох. газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардлагатай бараа матернал худалдан авах


эрхтэй.


ж) Гэрээнд заасан бусад эрхийг эдэлнэ.

ю

 3 J ГШМЖНИЙ1ШРЖ

Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг явуулахдаа дараач уүргийг


хүлээнэ:


а) Монгол Улсын хэмжээнд мордөгдөж байгаа Газрын тосны тухай хууль. түүнийг


хэрэгжүүлэх журам. энэхүү хуультай холбогдон гарсаи аливаа нэмэлт, өөрчлатт. эрх


бухий байгууллагаас баталсан газрын тсхггой холбогдсон үйл ажнллагаа явуулахад


мөрдөх дүpjM, журам, Монгол Улсын бусад холбогдох хууль тоггоомж болон энэхүү


гэрээг дагаж мордөнө.


б) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг олон улсын болон Монгол Улсын стандарт.


дурэм, журамд нийцүулэн явуулна.

в) Хэрэв хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчинг хачгаалахтай


холбогдсон осол, зөрчлийг гарсан тохиолдолд холбогдох байгууллагууд болон ГГГ-т


нэн даруй мэдэгдэж. уг зөрчлийг арилгах арга хэмжээг шуурхай авна.


г) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах юрилгоор Монгол Улсад оруулж


ирж буй тсхннк, технологи, тоног төхөөрөмж нь газрын тосыг үр ашигтай олборлох


и1аардлагал нийцсэн байна.


д) Газрын тосны газар Гэрээлэгчийн хуваарьт газрын тосыг Монгол Улсын дстоодын


хэрэгцээнд нийлүүлэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд Гэрээлзгч өөрийм хуваарьт газрын


тосыг тэргүүн ээлжиид Монгол Улсын дотоодын хэрэгцээнд нийлуүлнэ.

с) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмно байгаль орчинд нөлөөлөч


байдлын үнэлгээ хийлгзж, үнэлгээний ажлын тайлангнйн эх хувийг ГТГ-т хулээлгэн


өгсөн байна.
*) Монгол Улсын хүн ам, ан амьтан, байгаль, түүх, со^лын үнзт зүйл. газрын гадаргууг


хамгаалах шаарллагатай дараах арга хэмжээ авна. Үүнд:

1. Газрыи тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцад Гэрээлэгч нь Монгол Улсын


хүн ам. мал, ан амьтан, агаар, ус, түүх. со&лын үнэт зүйл, газрын гадаргуу.


байгаль орчныг хамгаалах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж. Засгинн газрын


талөолегч болои эрх бүхий байгууллагаар батлуулж, хэрэгжүүлэх;


2. Гзрээний хугацаа дуусах, гэрээ хүчингүй болох, эсхүл гэрээт талбайгаас


тодорхой хэсгийг буиааж өгех тохиолдолд үл ходлөх хөрөнгөноөс бусад бүх


тоног төхөөрөмж. байгууламж зэргийг талбайгаас гаргаж. бай1аль орчныг


нөхөн сэргээх;


3. Жил бүрийн олборлолтын хөтөлбөртөө хаах цооногуудын талбайи байгаль


орчньи нөхөн сэргээх ажлын хөтөлбер. түүний санхүүжилтийн талаар тусгах;

4. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон нутаг


дэвсгэрийн ойр орчимд үйл ажиллагаа явуулах тохяолдолд түүнийг


чамг аалахтай холбогдсон тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

5. Монгол Улсын иутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуул. олборлолттой холбогдсон


аливаа тээвэрлэлтийг Монгол Улсын холбогдох хуульд нийцүүлэн зочич


дүрэм. журмын дагуу хүн амын эрүүл мэнл хүрээлэн байгаа байгаль орчинд


||
(Щллг-


 /$

сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээр зохион байгуулна.

Ж) Гэрээт хугацаанд олж хуримтлуулсан геологи, гидрогсологи, гсохими, гсофизнкийн


судалгаа, петрофизик, лабораторийн шинжилгээ, өрөмдлөг, цооног, цооногийн


туршилт, олборлолтын болон бусад бүх анхдагч мэдээлэллийн эх хувь, тайланг


баталсан дүрмийн дагуу бэлтгэж, жил бүр ГТГ-т өгнө.

3) Газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх, боловсон хүчин бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.


К) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны горимыг зөрчсөний улмаас гарах


бүх хохирлыг хариуцна.


л) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг гүйцэтгүүлэхээр Туслан

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахад ГТГ-ын төлөөллийг санал өгөх эрхтэйгээр


оролцуулах, туслан гүйцэтгэплэй гэрээ байгуулахын өмнө гэрээний төслийг Засгийн


газрын төлвөлогчид урьдчилан танилцуулж, харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр


гэрээ байгуулах бөгөөд гэрээний нэг хувийг Засгийн газрын төлоолөгчид хүргүүлнэ.


м) Гэрээлэгч нь байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий гүйцэтгэгчийг


сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаанд ГТГ-ыг оролцуулна.

н) Гэрээлэгч нь ГТГ-ын төлөолөгчидтэй газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


талаар ажил төрлийн уулзалтыг жилд хоёроос доошгүй удаа зохион байгуулах бөгөөд


уулзалттай холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.


о) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн


удирдлага, иргэдийн төлөөлөлтэй уулзалтыг жилд нэгээс доошгүй удаа зохион


байгуулж, өөрийн үйл ажиллагааг сурталчилж, танилцуулах бөгөөд уулзалттай


холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.
ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТӨГ НӨХӨЛТ

а) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах бүх зардлыг


Гэрээлэгч хариуцна. Гэрээлэгч нь зардлаа нохөхийн тулд нийт олборлосон гэрэзт


түүхий тосноос роялтийг хасаад үлдэх тосноос хувийг зарцуулах эрхтэй. Гэрээнд


оролцогч аль ч тал эдийн засгийн үр ашигтай нээлт болно гэсэн баталгаа гаргахгүй.


б) Гэрээлэгчийн авч ашиглах эрхтэй нийт өртөгт тосны хэмжээ нь Гэрээлэгчийн газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагааны зардлуудын нийлбэртэй тэнцүү байна.


в) Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцад зарцуулсан өртөг, зардлаа

борлуулалт хийсэн тухай бүр нөхож авна. Гэрээлэгч нь үйл ажиллагааны нийт зардлаа


нөхөж дуустал үлдэгдэл нь дараагийн хуанлийн саруудад шилжигдэн тооцогдоно.

г) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад баримтлах


төлөвлолтийн болон бүртгзл тооцооны загварыг Засгийн газрын төлөөлөпгпй


тохирох бөгөөд газрын тостой холбогдох зардлын бүртгэлийн хувийг Засгийн газрын


төлөөлөгчид гаргаж өгнө. Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдох зардлын дүн болон


эдгзэрийг нөхөж авах аргачлалын талаар Засгийн газрын төлөөлөгчид мэдэгдэнэ.


д) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдох зардлыг давхардуулалгүйгээр хайгуул,

олборлолтын болон үйл ажиллагааны зардал гэж ангилна.


 Эдгээр газрын тостой холбогдох зардал нь дараах дарааллаар нөхөгдөнө.


1/ Хайгуулын зардал;


2 Захиргааны зардал;


3/ Олборлолтын зардал ;

Тодруулга хийх үүднээс, олборлолтын зардал нь хайгуулын хугацаанд. хайгуулын


зардал нь олборлолтын хутадаанд гарч болно гэдгийг зөвшөорөв.


с) Дээр дурьдсаныг үл харгалзан, 8.1 дүгээр зүйлийн дагуу төлөгдөх роялти болон 10


дугаар зүйлийн дагуу төлөгдөх урамшууллууд болон бусад төлбөрүүд нөхөн


төлөгдөхгүй.

ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ХУГАЦАА


5.1. ХАЙГУУЩИ ХУГАЦЛА

Хайгуулын ажил явуулах хугацаа нь Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдроөс эхлэн тав


(5) жил байна. Энэхүү 5 жилийг 3 үе шатад ангилна. Нэгдүгээр үс шат нь 1 жил,


хойрдугаар үе шат нь 2 жил, гуравдугаар үе шат нь 2 жил байна.


5.2. ХАЙГУУЛЫН ХУГАИААГ СУНГАХ

а) Хайгуулын ажил явуулах хугацааг Газрын тосны тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх


журмын дагуу сунгаж болно.


б) Гэрээлэгч нь хайгуулын ажил явуулах хугацааг сунгах хүсэлт тавихдаа өмнөх


хайгуулын үс шатны хайгуулын ажлын хөтөлбөр, тосөв, заавал гүйцэтгэх ажил


үүргийг биелүүлсэн байна. Хайгуулын ажил явуулах хугацааг сунгахдаа дараагийн үе


шатанд заавал хийх хайгуулын ажлын хвтөлбөр, төсвийг Засгийн газрын татөөлегч


батална.


в) Хэрэв хайгуулын эцсийн хугацаа дуусгавар болох өдөр хүртэл үр ашигтай нээлт болох

эсэх нь тодорхойгүй юэлтийн цооног байгаа бол уг нээлтийн цооног бүхий


үнэлгээний талбайн хувьд нэмэгдэл хайгуулын хугацаа нь дараах нөхцлүүдийн аль нэг


нь болох хүртэл хүчин төгөлдөр үргэлжилнэ. Үүнд:


1. тухайн нээлтийг үр ашиггай нээлт гэж тоггоох,


2. тухайн нээлтийг үр ашигтай бус нээлт гэж тогтоох,


3. юмэгдэл хайгуулын хугацаа нь зур1аан (6) сараас илүүгүй байна.


5.3. НЭЭЛТ БОЛОН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

а) Хайгуулын цооногт хийсэн туршилтын ажлын явцад дараах хүснэгтээр


тодорхойлсон тосны ундарга өгч байвал уг цооногийг нээлтийн цооног гэж үзэж


Гэрээлэгч арван таван (15) хоногийн дотор Засгийн газрын төлөөлөгчид мэдэгдэнэ.


Засгийн газрын төлөөлөгч нь нээлтийн цооног тогтоосон тухай мэдэгдсэн өдрийг


тухайн юэлтийн цооногийг бүртгэсэн өдөрт тооцно.

Цооногийн гүн <500 500-1000 1000-2000 >2000


(метр) 1


Тосны ундарга


(тонн/өдөр) 0.5 1.0 3.0 5.0


 /7


€) Хэрэв Гэрээлэгч тухайн нээлтэд үнэлгээ өгөх нь зүйтэй гэж үзвэл, уг Нэзятийг


бүтттгэсэн өдрөөс хойш ср (90) хоногийн дотор Гэрээлэгч тус Нзэлт нь Үр ашигтай


нээлт мөн эсэхийг тогтоох үнзлгээний хөтөлбөр ба төсөв, үиэлгээ хийгдэх талбай


(үнэлгээний талбай)-н зураг, бусад тодорхойлатгыг Засгийн газрын төлөелөгчид


гаргаж өгнө. Засгийн газрын төлөвлөгч үнэлгээний хөтөлбөр, төсвийг баталсаны дараа


Гэрээлэгч үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж эхэлнэ.


5.4. ҮР АШИПАЙ НЭЭЛТ


а) Үюлгээний хетөлбөрийг хэрэгжүүлж дууссан, хюл нэг болон түүиээс дээш Нэхттүүд


нь Үр ашигтай нээлт гэж тогтоогдвол Гэрэзлэгч арван таван (15) хоногмйн дотор


Засгийн газрын төлөөлөгчид мэдэгдэнэ. Засшйн газрын төлөөлөгч үр ашитай нээлт


тогтоосон тухай мэдэгдсэн өдрийг тухайн Үр ашнгтай нээлтийг бүртгэсэн өдөрт


тооцно.

б) Үр ашиггай иээлт нэг бүрийг бүртгэсэн өдрөөс хойш нэг зуун наян (180) хоногийн


дотор Гэрээлэгч нь Засгийн газрын төлөөлөгчид олборлолтын хөтөлбөр, төсөв,


олборлолтъж үйл ажиллагаа явуулах талбай (олборлолтын талбай)-н зураг,


олборлолтын талбайн зөвшөөрөл авахтай холбогдсон бусад тодорхойлолт, хүсэлтээ


гаргаж өгнө. Газрын тосны газар олборлолтын хөтөлбөр, төсвийг хүлээн авсан өдрөөс


хойш гуч (30) хоногийн дотор хянаж. олборлолтын хөтөлбор, тосовт нзмзлт, в«рчл©лт


оруулах шаардлагагүй гэж үзвэл ер (90) хоногийн дотор олборлолтын телөвлөгөө,


төсвийг баталж, газрын тос олборлох тухай шийдвэр гаргана. Хэрэв азборлолтын


хөтөлбөр, төсөвт нэмэлт, өөрчлолт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл Засгийн газрын


төлөөлөгч олборлолтын хөтөлбөр, төсвийг батлах хугацааг нэг зуун ная (180) хоног


хүртэл сунгах эрхтэй.


в) Гэрээлэгч нь Газрын тос олборлох тухай шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ср (90)


хоногийн дотор Олборлолтын үйл ажилла!ааг эхэлю.


5.5. ҮР АШИГТАЙ ИЭЭЛТ. ТУРШИЛТ, ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГА11АА

а) Үр ашигтай нээлт бүрийг тоггоох хугацаа нь туршилтын олборлолтыг оролцуулаад


гурван зуун жар (360) хоног хүртэл байна.


б) Үр ашиггай иээлт бүрийн олборлолтын хугацаа нь тухайн үр ашигтай нээлтээс


олборлолт явуулахыг эрх бүхий байгууллагаас зөвшөорөх тухай шийдвэр гарсан


өдрөос хойш хорь (20) хүртэл жил байж болно.


5.6. ҮНЭЛГЭЭНИЙХӨТӨЛБӨР. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБЛЯ ОЛБОРЛОЛТЫНХӨТӨЛБӨР
Гэрээлэгч нь нэмэлт мэдээлэл буюу судалгааг үндхлэн үнэлгээний хөтөлбөр,


олборлолтын хөтөлбөр болон талбайг өөрчлөх тухай шийдвэрээ гаргахаас арван таван /15/


хоногийн өмнө Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид мэдэгдэж, Монгол Улсын


Засгийн газрын төлөолөгчөөс бичгзэр зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр тэдгээрт оорчлөлт


оруулж болно. Гэхдээ 7 дугаар зүйлийн дагуу нэгэнт буцааж өгсөн гэрээт талбайн аль ч


хэсгийг үнэлгээний болон олборлолтын талбайд оруулж болохгүй.


5.7 0ЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦААГ СУНЩ

Гэрээлэгч нь боловсруулах үйлдвэр барих, шингэн тос, байгалийн хий тээвэрлэх


хоолой тавих зэрэг үйлдвэрлэлийн дэд бүтэц шинээр барьж байгуулах тохиолдолд орд


ашиглах хугацааг Засгийн газрын төлөөлө1ч хо€р удаа тус бүр тван (5) жилээс илүүгүй

и


 //

хугацаагаар сунгаж ботно. Гэрээлэгч иь олборлолтын хугацаа дуусахаас жараас (60)


доошгүй хоногийн өмнө олборлолтын хугацааг сунгах саналаа Засгийн газрын


төлөөлөгчид бичгээрөгнө.
ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ХАЙГУУЛЬШ АЖИЛ


6.1. ЗААВАЛ ГҮЙиЭТГЭХ АЖИЛ ҮҮРЭГ

а) Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөос хойш нэг зуун хорь (120)


хоногийн дотор Гэрээний Хавсраяг мВ"-д заагдсаи хайгуулын үйл ажиллагаа


явуулж эхэлнэ. Хайгуулын хугацаанд заавал хийх ажил үүргийг биелүүлж,


(Хавсралт В)-д төлөвлөсөнөос багагүй хэмжээний мөнгө зарцуулсан байма.


Гэрээлэгч энэхүү үүргээ бүрэн биелүүлээгүй бол гүйцэтгээгүй ажилд ногдох


зарцуулагjaaiүй хөрөнгийг тухайн гэрээт жил дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн


дотор ГТГ-т төлнө.


б) Тухайн жил Гэрээлэгч заавал гүйцэтгэх ажил үүргээс илүү ажил, үүрэг гүйцэтгэж,


төлөвлөснөөс илүү зардал гаргасан тохнолдолд дараа жилийн гүйцэтгэх ажил,


зардалд шилжүүлзн тооцож болно.

6.2. ӨРӨЩӨХ_АРГУУД


Гэрээлэгч нь 6.1-д заасан ажил үүрэг, хайгуулын цооног өрөмдөх ажшиагааг олон

улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг дэвшилтгэй аргачлалын дагуу


гүйцэтгэнэ. Дараах тохиолдолд хайгуулын цооногийн өрөмдлөгийг дууссанд тооцож,


зардлыг өртөг нөхөх зардалд оруулна. Үүнд:


а) орөмдөх гүнд болон эсхүл эорилтот давхаргад хүрсэн,


б) нээлтийн цооног болсон,


в) өрөм нь суурь чулуулагт хүрсэн,


г) орөм нь үл нэвтрэх биет, геологийн хэт халуун градиентэд хүрсэн,


6.3. ХАЙГШ1ЫЛ АЖЛЫНХӨТӨЛБӨР БА ТӨСӨВ

Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш жар (60) хоногийн дотор, цаашид гэрээт


жил эхлэхээс срээс (90) доошгүй хоногийн өмнө Гэрээлэгч нь тухайн гэрээт жилд


гүйцэтгэх хаЙ1уулын ажлып хөтөлбөр, төсвийг нэр төрол бүрээр нарийвчлан


боловсруулж, Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөөр батлуулна. Мөн өмнөх жилд


хийсэн ажлын тайланг танилцуулж, ГТГ-т өгнө.


'Гухайн гэрээт жил эхлэхээс гучаас (30) доошгүй хоногийн өмно Гэрээлэгч, Монгол


Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч хамтран хайгуулын ажлын хөтөлбөр, төсвийг хянан


хэлэлцэж, Монгол Улсын Засгийн газрын төлөолөгч батална. Гэрээлэгч нь энэхүү ажлын


хөтөлбөр, төсвийг оөрчлөх зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд өөрийн саналыг


Монгол Улсын Засгийн газрин төлөелөгчид нэн даруй гаргаж өгнө. Монгол Улсын


Засгийн газрын төлөөлөгч саналыг авснаас хойш ажлын арван таван (15) өдрийн дотор


Гэрээлэгчтэй уулзаж, өөрчлөлтийг хянан хэлэлцэж балална. Хэрэв тухайн жилийн


батлагдсан гөсөвт ажлаас илүү ажил хийгдэх бол илүү хийсэн ажлын хэмжээ, зардлын


төсвийн хэмжээг ГТГ-аар батлуулсанаар өртөг нөхөгдөх зардалд тусгана.


 ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ

7.1. ГЭРЭЭ ЕСООР ТАЛБАЙ БУ11ААЖ ОГӨХ


Гэрээлэгч нь:


а) Хайгуулын ажлын хугацааны эхний үс шат дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн дотор


гэрээт талбайн хорин тав (25)-аас тавин (50) хувийг буцаан өгч болно.


б) Хайгуулын ажлын хугацааны хоёр дахь үс шат дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн


дотор гэрээт талбайн үлдсэн хэсгийн хорь (20) -оос гучин (30) хувийг буцаан өгч


болно.


в) Хайгуулын нийт хугаиаа дуусахад үнэлгээний болон олборлолтын талбайнаас бусад


бүх талбайг буцааж өгнө. Гэрээлэгч нь анхда! ч гэрээт талбайг бүхэлд нь болон адь ч


хэсгийг буцааж өгөхийн омнө түүний гадаргуугийн унаган төрхийг анх байсан


байдалд нь сэргээх арга хэмжээ авсан байна.


г) Олборлолтын талбайг буцааж өгөхийн өмнө бүх цооногуудыг хааж битүүмжилж.


олборлох. хадгалах, боловсруулах, дамжуулах бүх тоног төхөөрөмжүүднйг талбайгаас


зайлуулж, талбайг хог хаягдлаас цэвэрлэн, хөрс. усны бохирдлыг арилгаж. талбайн


гадаргуугийн унаган төрхийг сэргээсэн байна.


д) Энэхүү зүйлийн “в’\ заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч


хариуцна.


7.2. ӨӨРИЙИ ХҮСЭЛ7ЭЭР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ


а) Гэрээлэгч энэхүү Гэрээний хавсралт “В*’-д заасан ажил үүргээ гүйцэтгэсэн


тохиолдолд талбайг бүхэлд нь эсхүл тодорхой хэсгийг өөрийн хүсэлтзэр буцааж өгч


болно. Ийнхүү сайн дураараа буцааж өгсөн хэсгүүдийг 7.1-д дурьдсан гэрээ всоор


буцааж өгсөн талбайд оруулан тооцно.


б) Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний хавсралт “В”-д заасан заавал гүйцэтгэх ажил үүргээ


гүйцэтгээгүй талбайгаа сайн дураараа буцааж өгөх тохиолдолд гүйцэтгээгүй ажилд


ногдох мөнгийг тухайн талбайг буцааж өгөхөөс гучаас (30) доошгүй хоногийн өмнө


ГТТ-т төлнө.


7.3. ҮНЖЫНУЙ ТАДБАЙ


Гэрээлэгч үнэлгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн боловч үр ашигтай нээлт


тогтоогдоогүй тохнолдолд уг үнэлгээний талбайг буцааж өгнө. Үнэлгээний хөтөлбөрийн


дагуу заавал гүйцэтгэх ажил үүргээ гүйцэтгээгүй байгаа үнэлгээний талбайг сайн дураараа


буцааж өгох тохиолдолд 1'үйцэтгээгүй ажилд ногдох мөнгийг тулайн үнэлгээний талбайг


буцааж өгөхөөс гучаас (30) доошгүй хоногийн өмно ГТГ-т төлнө.


 НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. РОЯЛТИ БА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ


8.1.1. РОЯЛШ


1. Гэрээлэгч борлуулалт хийсэн тл^хай бүрт Гэрээт тосноос тооцож Роялти төлнө.


Роялти нь нийт олборлосон гэрээт түүхнй тосны тэнцүү байх ба


роялтийг бэлэн мөнгөор буюу эсвэл бүтээгдэхуунээр /тосоор/ төлж болно.


2. Роялтид төлөх төлборийг 8.4 дүгээр зүйлд заасны дагуу тооцож, борлуулалт хийсэн


тухай бүр төлнө. Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч энэ талаар өөр журам


тогтоож болох ба энэ тухайгаа Гэрээлэгчид гуч (30) хоногийн өмнв бичгээр


мэдэгдэнэ.


8.2. ТҮҮХИЙ ТОС БОРЛУУЛАХ


а) Роялти болон Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох 1эрээт түүхий тосыг хэмжилт


хийсэн цэгзэс тооцох бөгөөд түүхий тосыг борлуулах асуудлыг Талууд харилцан


тохиролцож. гэрээ байгуулсны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ. Түүхий тосны үнэлгээг


худалдан авагчтай хийсэн түүхий тос борлуулах гэрээнд тохирсон үнээр тооцно.


б) Монгол Улсын Засгийн газар нь өөрт ноглох тосыг мөнгөөр авах тохиолдолд


борлуулсан түүхий тосноос, тосоор авах тохиолдолд олборлож, хуримтлуулсан


тосноос тооцох ба энэ тухайгаа хуанлийн улирал эхлэхээс гуч (ЗО)-аас доошгүй


хоногийн өмнө Гэрээлэгчид бичгээр мэдэгдэиэ.


8.3 БУТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ


а) Хуанлийн cap бүрийн гэрээт түүхий тосноос роялти болон өртөгт тосыг хасаад үлдэх


хэмжээ (Хуваах тос)-г Монгол Улсын Засгийн газар болон Гэрээлэгчийн хооронд


доорх хувиар хуваарилна. Үүнд:


1. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 5000 баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс бага байвал:


Монгол Улсын Засгийн газарт


Гэрээлзгчид


2. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дунлаж


олборлолтын хэмжээ нь 5001 баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс их боловч 10000


баррслээс бага байвал:


Монгол Улсын Засгийн газарт


. Гэрээлэгчид


3. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны одрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 10001 баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс их боловч 15000


баррелээс бага байвал:


Монгол Улсын Засгийн газарт


Гэрээлэгчид


4. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 15001 баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс их боловч 20000


баррслээс бага байвал:


Монгол Улсмн Засгнйн газарт


Гэрээлэгчил


5. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 20001 баррельтэй тэниүү буюу түүнээс их байвал:


Монгол Улсыя Засгнйн iaiapT


Гэртэллгчид


б) Гэрээлэгчийн нөхөж аиях зардлын үлдэгдэл нь зардал нөхөх талаар гэрээгээр


тохирсон »айх тохиолдолд Гэрээлэгчнйи зардлыг нөхөед үлдсэн тосыг


энэхүү гэрээний 8.3-ын “а”-д тохирсон хувиар Талууд хувааж авна.


в) Гэрээт түүхий тосны едрийн дундаж хэмжэлг тогтоохдоо тухайн сард олбордосон


түүхий тосны нийт хэмжээг тухайн сард олборлолт явуулсан одрийн тоонд хувааиа.


г) Хуваах тосны Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох тосны үнэлгээг Гэрээннй 8.4


дүгээр зүйлд заасны дагуу хийх бөгөод Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох тосны


төлбөрийг борлуулж дууссан өдреөс хойш 30 хоногийн дотор ГГГ-т төлөх бөгөөд


эсхүл Монгол Улсын Засгийн газраас зөвшөөрсөн тохиолдолд өөр хэлбэрээр


гүйцэтгэж болно.


8.4 ГЭРЭЭТ ТОСНЫ ҮНЭЛГЭЭ


а) Энэхүү Гэрээний 8.1 дүгээр зүйлд заасан, Монгол Улсын 3aci ийн газарт төлөх роялти,


8.3-т заасан хуваах тосны үнэлгээг худалдан авагчтай хийсэн түүхий тос борлуулах


гэрээнд тохирсон үнээр тооцно.


б) Роялти болон Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох гэрээт түүхий тосыг Гэрээлэгч


зуучлан борлуулах тохиолдолд түү-хий тос борлуулах. тээвэрлэхтэй холбогдсон гэрээ


байгуулахын өмнө Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлогчид танилцуулж. харилцан


тохиролцсоны үндсэн дээр гурвалсан гэрээ байгуулна. Монгол Улсын нутаг


дэвсгэрзэс олборлосон Гэрээлэгчид ногдох түүхий тосны үнийг ижил чанарын түүхий


тосны дэлхийн зах зээлийн борлуулсан өдрийн үнээр тооано.


в) Гэрээт түүхий тосны үнийн дүнг Гэрээлэгчийн армз-ленгф аргачлалаар чалөет хөрвөх


валютаар борлуулсан үнээр тооцно.


а) Үр ашигтай нээлт бүрийн хувьд Гэрээлэгч нь хуанлийн улирал эхлэхээс гучаас (30)


доошгүй хоногийн дотор олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг


аргачлалын дагуу Гэрээлэгчийн олборлож борлуулахаар тооиолж буй түүхий тосны


дээд хэмжээ, зах зээлийн үнэ болон холбогдох бусад хүчин зүйлүүдийн тухай


урьдчилсан мэдээг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид хүргүүлнэ.


б) Гэрээлэгч тэрхүү мэдээнд Роялти, түүхий тосны үнэ болон Монгол Улсын Засгийн


газар. Гэрээлэгчид ногдох Гэрээт түүхий тосны тооцоог багтаасан байна. Гэрээлэгч


урьдчилан төлөвлөсөн хэмжээний газрын тосыг олборлохыг эрмэлзэнэ. Гэрээлэгч Үр


ашигтай нээлт бүхий хэд хэдэн орд цооногоос олборлох хэмжээг нэгтгэн тооиож


болно.


 8.6 ДУТАЛТ БА ХЭТРҮҮЛЭЛТ

Аль нэг тал нь гэрээт түүхий тосоо зарим үед бүрэн хэмжзэгээр нь авах боломжгүй


байж болохыг хүлээн зөвшөорч байна. (энэ тохиолдолд уг талыг дутуу авагч гэнэ).


Ийм тохиолдолд нөгөө тал нь ашиглалтыг бүрэн хэмжээгээр үргэлжлүүлэн орлогыг


өөрийн талдаа хуваарилж (энэ талыг хэтрүүлэн aeai-ч генэ) болно.


Гэрээлэгч хуваарилалтын зөв тэнцвэрийг тогтоохын тулд дутуу авагчийн нөхөн


авах түүхий тосны хэмжээг тооцон бүртгэнэ. Хуваарилалтын зөв тэиивэрийг


тогтоохын тулд дутуу авагч талд ногдох түүхий тосыг нөхөж өгнө. Гэхдээ энэ


хуваарилалтыг үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй


байх нөхцлөөр хийж гүйцэтгэнэ.


ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХЛЙ

Хэрэв үр ашигтай болох нь тогтоогдсон аливаа нээлтээс хий олборлох /түүхий


тосны хамт буюу ямарваа нэг өөр хэлбэрээр/ бололцоотой бол уг хийг олборлож,


борлуулах талаар Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газрын толөөлөгчтэй харилцан


тохиролцож. шинээр Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах давуу эрх эдэлнэ.
ЛРАВДУГААР ЗҮЙЛ. УРАМШУУЛАЛ, ШИМТГЭЛ БОЛОН БУСАД ТӨЛБӨРҮҮД


10.1 УРАМШУУЛАЛ

а) Гэрээнд гарын үсэг зурсны урамшуулал: Гэрээ Монгол Улсын Засгийн газпаап


батлагдсан өдрөөс хойш жар /60/ хоногийн дотор Гэрээлэгч ГТГ-т


цоллар төлнө.


б) Олборлолт эхэлсний урамшуулал: Гэрээлэгч олборлолт эхлүүлсэн тохиолдолд


олборлолт эхэлсний урамшуулал ам.долларыг


Олборлолтын үйл ажиллагаа эхэлсэн өдрөөс хойш гуч (30) хоногийн дотор ГТГ-т


төлнө.


в) Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газарт олборлолт нэмэгдүүлсний урамшууллыг


дараах тохиолдол бүрт 1 /нэг/ удаа төлнө:


1. Тухайн хуанлийн сард вдөрт олборлох Гэрээт түүхнй тосны дундаж

хэмжээ 5001 баррелиас илүү гармагц ш.


доллар;

2. Тухайн хуанлийн сард өдөрт олборлох Гэрээт түүхий тосны дундаж


хэмжээ 10001 баррелиас илүү гармагц


доллар:


3. Тухайн хуанлийн сард одөрт олборлох Гэрээт түүхий тосны дундаж


хэмжээ 15001 баррслиас илүү гармаги ам.


доллар;

4. Тухайн хуанлийн сард өдөрт олборлох Гэоэгг тwyhm тп**иЫ дүндаж


хэмжээ 20001 баррелиас илүү гармаги 1м>


доллар;
19
1


 5. Тухайн хуанлийн сард өдөрт олборлох Гэрээт түүхий тосны дунда*


хэмжээ 25001 баррсдиас илүү гармагц ач.


доллар;
Ю.2 СУРГАЛТЫН УРАМШУУЛАЛ


а) Гэрээлэгч гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш жил бүр Гэрээт ЖИЛИЙН ЭХНЭЭС гуч


(30) хоногийн дотор сургалтын урамшууллыг ГТГ-т төлнө. Үүнд:


1/ 1 дэх жил


2/ 2 дахь жил


3/ 3 дахь жил


4/ 4 дэх жил


5/ 5 дахь жил


10.3 ЩБАЙН ДЭНЧИИ

а) Гэрээлэгч Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх


журмын дагуу Гэрэтг талбайн хэмжээгээр дэнчин жил бүр Засгийн газарт төлнө.


i. Хайгуулын ажлын эхний үе шатанд Гэрээт


талбайн нэг хавтгай дөрвөлжин кнлометрт


ногдох (Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


П. Хайгуулын ажлын хо€р дахь үс шатанл Гэрээт


талбайн нэг хавтгай дөрволжин киломстрт


ногдох (Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


iii. Хайгуулын ажлын гурав дахь үе ишанд Гэрээт


талбайн нэг хавтгай дөрвөлжин километрт


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


iv. Эрэл, хайгуулын ажлын хугацааг


Засгийн газрын шийдвэрээр сунгасан


хайгуулын хугацаанд гэрээт талбайн


нэг хавтгай дорвөлжин километрт ногдох


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


v. Олборлолтын талбайн нэг хавтгай


дөрвөлжин километр талбайд ногдох


б) Гэрээлэгч нь талбайн дэнчинг Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон одроес хойш жар /60/


хоногийн дотор, дараагийн гэрээт жилүүдийн талбайн дэнчинг тухайн гэрээт жил


эхэлснээс хойш гуч (30) хоногийн дотор тус тус төлох бөгоод Монгол Улсын


Засгийн газрын төлоолөгч нь Гэрээлэгчид толбөр хийгдсэнийг нотлох баримт


гаргаж өгнө.


10.4 ЩИРГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ

Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Засгийн газарт газрын тосны тухай хууль. түүнийг


хэрэгжүүлэх журмын дагуу захиргааны үйлчилгээний шнмтгэл толнө. Энэхүү


шимтгэлд гэрээт талбай авах захиалга, хайгуулын хугацааг сунгах, олборлолтын


20
0J^


 талбай авах захиалга. олборлолтын талбайн хэмжээг өөрчлөх, олборлолтын хугацааг


сунгах. газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны аливаа эрх үүргийг шилжүүлэхэд


төлөх төлборүүд орно.


Гэрээлэгч нь дор дурдсан захиргааны шимтгэл төлнө. Үүнд:


а) Гэрээт талбай авах захиалга


б) Хайгуулын хутаиааг сунгах

в) Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр


хайгуулын хугацааг сунгах


г) Олборлолтын талбай авах захиалга


д) Олборлолтын талбайн хэмжээг өөрчлөхөд

е) Олборлолтын хугацааг сунгах


ё) Газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагааны аливаа эрх, үүргийг шилжүүлэх


10.5 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ


Гэрээлэгч нь байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажилд жил тус бүр


ам.доллараас доошгүй хөрөнгө. мөнгө зарцуулна.


ЛРВАН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. хэмжилт

11.1 БҮТЭЭГЛЭХҮУН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ


а) Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд хуваах Гэрээт түүхий тосны хэмжээг


тодорхойлох зорилгоор хэмжилтийг (Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт) олон улсын газрын


тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг аргачлал, зарчмыг үндэслэн гүйцэтгэнэ. Гэхдээ


дээрхээс бусад (үүнд ганцаарчилсан цооногийн олборлолтын хэмжээг тогтоох хэмжилт


орно) зорилгоор өөр төрлийн хэмжилт хийгдэж болохыг харилцан тохиролцов.


б) Энэхүү хэмжих хэрэгсэл, хзмжилтийн аргачлал нь Монгол Улсын эрх бүхий


байгууллагаар баталгаажсан байна.


в) Энэхүү Гэрээнд заасны дагуу бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтийг Хэмжилт хийх цэг


дээр хийнэ.


г) Талууд энэхүү 11 дүгээр зүйлд заасны дагуу бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт хийгдэхээс


өмнө түүхий тосыг авч ашиглах эрхгүй болохыг харилцан хүлээн зөвшөөрөв.


11.2 ХЭМЖИЛТИЙГ ЗАЛРУУЛАХ


а) Хэрэв Гэрээлэгч нь Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтийн аль нэг багаж хэрэгсэлд


гохируулга хийх, засварлах эсвэл солихыг хүсвэл Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгч. эрх бүхий байгуулагад мэдэгдэж хянуулна.


б) Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь бүтээгдэхүүн хуваах аливаа хэмжилтийг


ямар ч үед ажиглах. үнэн зөвийг тодорхойлох зорилгоор шалгалт хийх эрхтэй. Хэрэв


21
QJU*r-


шалгалтаар хэмжилт нь олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг аргачлал


болон стандартад нийцэхгүй болох нь илэрвэл Монгол


Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч түүнийг залруулах арга хэмжээ авахыг Гэрээлэгчээс


шаардана. Хэрэв Гэрэзлэгч нь энэ шаардлагыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн


дотор залруулах арга хэмжээ авч эхлээгүй, эхэлсэн ч явц нь удаашралтай байвал


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч олборлолтыг зогсоож, эрх бүхий хөндлөнгийн


гүйцэтгэгчээр хэмжилтийг хийлгэж зардлыг Гэрээлэгчээр төлүүлнэ.


в) Гэрээлэгч хэмжилтийн алдаатай байх үеийн олборлолтын үнэн бодит хэмжээг


тогтоож өмнөх хэмжилтийг залруулах бүхий л арга хэмжээ авна. Гэрээлэгч нь гүйцэтгэсэн


залруулгын ажлын тухай тайланг ГТГ-т хүргүүлж батлуулна. Хэрвээ хэмжилтийн апдаа


анх гарсан хугацааг тогтоох боломжгүй бол урьд хийгдсэн шалгалтын өдөр ба алдааг


илрүүлсэн өдрийн хоорондох хугацааны дундах үеийг алдаатай хэмжилт эхэлсэн цагаар


тооцно.


11.3 ХЭМЖИЛТИЙН БҮРТГЭЛ


Гэрээлэгч олборлосон гэрээт түүхий тос болон бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтийн


бүртгэлийн нэг хувийг хэмжилт хийсэн тухай бүр Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгчид ирүүлнэ. Эдгээр баримтуудыг таван (5) жилийн хугацаанд хадгалах бөгөөд


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь эдгээр бүрпэлтэй танилцах эрхтэй,


Гэрээлэгч нь танилцах боломжийг хангах үүрэгтэй.

АРВАН ХОЁРДУГAАР ЗҮЙЛ. ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


12.1 ТЕХНИКИЙН мэлээллийг өмчлөх


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь Гзрээлэгчийн газрын тосны үйл


ажиллагааны хөтөлбөр, төсов, судалгааны үр дүнд цуглуулсан геологи. геофизик,


петрофизик, геохими, гидрогеологи, цооногийн хаалтын тайлан болон бусад бүх эх


мэдээлэл, эдгээрийг боловсруулж тайлал хийж дүгнэсэн үр дүнгийн тайлан, геодеэи. байр


зүйн мэдээлэл, зураг зэрэг мэдээллийн бүх эх хувийг өмчилнө. Хоер тал газрын тосны үйл


ажиллагаатай холбоотой мэдээлэлийг ногөө талаасаа бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр


гуравдагч талд шилжүүлэхийг хориглоно.


12.2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ БУРТГЭЛ


Гэрэзлэгч газрын тосны хайгуул, олборлолт, борлуулапт. ашнглалт, боловсруулах


болон бусад үйл ажиллагааны тухай бүртгэлийг ГТГ-тай тохиролцсон загварын дагуу


хөтөлно. Эдгээр бүртгэлийг англи хэл дээр хөтөлнө. Гэрээлэгч нь энэхүү бүртгэл.


гайлангийн хувийг гүйцэтгэсэн өдөр, cap, улирал, жилд нь Засгийн газрын төлөөлөгчид


гаргаж өгно.


12.3 ГЕОФИЗИКИЙН МЭЛЭЭЛЭЛ


Гэрээлэгч нь геофизикийн анхдагч мэдээллийг Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгчөөс баталсан Дүрмийн дагуу нэг хувийг Засгийн газрын төлөөлөгчид өгнө.


ОПБОРЛОЛТЫН ТУРШИЛТЫ^ГУХАЙ _СУЛЛЛГАА БОЛОН

Гэрээлэгч энэхүү мэдээллийг олон улсын газрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн


нийтлэг аргачлал, зарчмыг үндэслэн боловсруулж. үр дүнгийн тайлал хийсэн тайлан,


мэдээллийг цахим, мон цаасан хэлбэрээр Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид


ирүүлнэ. Гэрээлэгч нь псгрофизик, лабораторийн туршилт, шинжилгээ хийх зорилгоор


чөмөг чулуу /тавь хүртэл хувь/, шлам /тавь хүртэл хувь/, чулуулаг болон газрын тосны


сорьц дээжийг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөөс зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр


Монгол Улсын хилээр гаргаж болно. Монгол Улсын Засгийн газрын толөөлөгч эдгээр


дээжийг буцааж авах хүсэлтээ түүнийг гаргаснаас хойш нэг (1) жилийн дотор ирүүлэхгүй


бол Гэрээлэгч нь уг сорьц, дэзжийг өөрийн үзэмжээр ашиглана. Гэрээлэгч нь цооногт


хийсэн туршилт үйлчилгээний ажил, туршилтын олборлолтын тайлан, мэдээллийг гуч (30)


хоногийн дотор ирүүлнэ.


12.5 БОЛОВСРУУЛСАН МЭЛЭЭЛЭЛ. ГАЗРЫНТОС ТУХАЙ ТАЙЛАНГУУЛ


Гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуулын боловсруулсан мэдээлэл болон нөөиийн


тооцоо. үнэлгээний тайлангуудыг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид түүний


баталсан дүрмийн дагуу ирүүлж байна.


12.6 ОДЬОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГ4АНЫМЭДЭЭЛЭЛ


Гэрээлэгч нь олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй цооног бүрээс олборлосон


тос, хийн хэмжээ болон цооногийн монтажийн өөрчлөлтийг үзүүлсэн бүртгэлийг хөтлөх


ба холбогдох мэдээлэл, тайланг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчийн баталсан


дүрмэнд заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид ирүүлнэ.


12.7 АВТОШШИИ, TEXHHfL ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ. БАРИЛГА БАЙГУУЛА.ЧЖИПН


МЭДЭЭЛЭЛ


а) Гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд зориулан


импортлох автомашин, техник, тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл, техникийн баримт


бичгийг Монгол Улсад оруулж ирэхийн омнө ГТГ-т ирүүлнэ.


б) Барилга, байгууламжийг Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу


барьж байгуулах бөгөөд зураг төслийг барилгын ажил эхлэхийн өмнө. барилгын ажилтай


холбогдсон бусад баримт бичгийг ашиглалтанд хүлээн авахын вмнө ГТГ-т ирүүлнэ.


12.8 ХАМТАРСАН ХОРОО


Газрын тосны олборлолт эхэлмэгц Гэрээлэгч болон Засгийн газрын төлөөлөгч


олборлолт явуулж байгаа бүх агууламжийн ашиглалтын үйл ажиллагаа. мэдээллийг


судлах. түүнчлэн талуудын хоорондох асуудлыг зохицуулах зорилгоор хамтарсан хороо


байгуулна.

12.9 МАЛТМАЛ

Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааныхаа явцад бусад ашигт


малтмал илрүүлбэл энэ тухай ГТГ-т арван тав (15 ) хоногийн дотор мэдэгдэнэ. Эдгээр


ашигт малтмал Монгол Улсын төрийн өмч байна.23


 12.10 НУУЦЛАЛ

Энэхүү гэрээний 12 дугаар зүйлд дурдсан бүх тайлан мэдээг нууцалж, нөгөо талын


зөвшөөрөлгүй гуравдагч этгээдэд дамжуулж үл болно. Дээр өгүүлсэн нууцлалын талаар


хүлээх үүрэг нь дараах зүйлд хамаарахгүй. Үүнд :


1) аль нэг тал өөрийн ажиллагсад, хувь нийлүүлэгчид, зөвлөгчид, зээл олгох

этгээдүүд, мөн Туслан гүйцэтгэгчид газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа


явуулах шаардлагын хэмжээнд нууцлалыг задлана.


2) аль нэг тал нь дагаж мөрдөж буй зохих хуулийн хүрээнд, Гэрээлэгчийн харъяа


байгууллагын үнэт цаас бүртгэгдсэн аливаа хөрөнгийн биржийн дүрэм журмын


хүрээнд нууцыг задалж болно.


3) Гэрээлэгч нь хөрөнгө оруулж болзошгүй этгээдээ ГТГ-т мэдэгдэнэ. Уг этгээд нь


мэдээллийн нууцыг хадгалах баталгаа гаргасан байна.
АРВАН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ


МЭДЭЭЛЭЛ

13.1 НЯГГЛАН БОЛОХ БҮРТГЭЛ


Гэрээлэгч нь газрын тосны үйл ажиллагаанд хамаарах нягтлан бодох бүртгэлийг

Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Хавсралт Г-д заасан журам, болон


холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу Монгол хэл дээр. шаардлагатай гэж үзвэл


Монгол, Англи хэл дээр давхар хөтөлнө.

13.2 ЕҮРТГЭЛ ТООиООНЫ ТАЙЛАН


Гэрээлэгч нь бүртгэл тооцооны тайлангаа Монгол Улсын Засгийн газрын

төлөөлөгчид энэхүү Гэрээний дагуу бүрдүүлж, хүргүүлж байна. Гэрээлэгч Монголд


төлөөлөгчийн газраа нээсний дараа ийм бүртгэл тооцооны тайлангийн хувийг


төлөөлөгчийн газартаа байлгах бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч түүнтэй


хүссэн цагтаа танилцана.


13.3 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ

а) Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь Гэрээлэгчийн өртөг нөхөгдөх зарлал,

санхүүгийн данс, дансны бичилт, бараа материалын бүртгэл ба бараа материал,


ваучср, цалингийн төлбөр, нэхэмжлэх, Гэрээнд шууд буюу шууд бусаар хамрагдах


аливаа төрлийн гэрээ, туслан гүйцэтгэх гэрээ. бусад баримт бичиг, бичилтүүд зэрэг


газрын тосны үйл ажиллагааны талаарх бүтсий л төлбөр тооцоог жил бүр шалгах


эрхтэй. Түүнчлэн, тухайн шалгалтын дагуу Гэрээлэгчийн Монголд болон бусад газар


орших газрын тосны үйл ажиллагаатай холбогдох газрууд. бүх үйлдвэрлэлийн байр,


байгууламж, агуулах болон конторт очиж, түүний дотор эдгээр үйл ажиллагаатай


холбогдох ажилтантай уулзаж, шаардлагатай үед зохих үндэслэлийн дагуу шалгах


эрхтэй.


б) Бүх баримт бичиг нь тэдгээрийн бий болсон цагаас таван (5) жил эсхүл хуульд заасан


журмын дагуу шаардагдах хугацаанд хадгалагдаж. шалгуулахад бэлэн байна.


в) Санхүүгийн хяналтгай холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.
241


 АРВАН ДӨРОВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСЛАЛЦАА

14.1 ЕРӨНХИЙ ТУСЛАЛ11АА


Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж, энэ гэрээний


зорилгыг биелүүлэхийн тулд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөос дэмжлэг


туслалцаа хүсч болохыг талууд хүлээн зөвшөөрч байна. Монгол Улсып Засгийн газрын


төлөөлөгч нь Гэрээлэгчээс газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад


шаардагдах бусад эрхээ хэрэгжуулэхэд зохих дэмжлэг узүүлнэ. Монгол Улсын Засгийн


газрын төлөөлөгч нь Гэрээлэгчид туслуулахаар өөрийн нэг буюу хэд хэдэн ажилтныг


томилон ажиллуулж болно.


14.2 ЬУСАД ТУСЛАТШАА


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд


Гэрээлэгчийн хүсэлтийн дагуу барилга байгууламж барих. тоног төхөерөмж суурилуулах,


ажиллах хүч бэлтгэх, тээвэрлэлт хийх, аюулгүй байдлыг хангах, газар ашиглах зөвшөөрөл


авахтай холбоотой асуудлаар дэмжлэг үзүүлнэ. Эдгээр барилга байгууламж. сэлбэг


хэрэгсэл. ажиллах хүч дутагдсан тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь


тэдгээрээр хангах арга хэмжээ авна. Гэрээлэгчийн хүсэлтийн дагуу Монгол Улсын


Засгийн газрын төлөөлөгчөөс дээрх арга хэмжээтэй холбоотой гарсан зардлуудыг


Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид нөхөж төлөх бөгөөд уг зардлыг үйл


ажиллагааны зардалд оруулна. Эдгээр нөхөн төлбөрийг тухайн үеийн ханшаар АНУ-ын


ам. доллараар гүйцэтгэнэ.


14.3 ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛА1АА


Гэрээлэгч нь ГТГ-аас Гэрээт талбайд ажиллах Төлөөгчийн газпыы van я^иппягаяип


зориулан Гэрээт жил эхэлснээс хойш гуч /30/ хоногийн дотор ГТГ-т


н ам.долларыг жил бүр төлнө.


14.4 ОРОН НУТГИЙГДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА


Гэрээлэгч нь жил бүр Гэрээт жил эхэлсн^г vrxiit" /3Q/ хоногийн дотор орон


нутгийн хөгжлийг дэмжихэд зориулан юлларыг i-эрээт талбайд


хамаарах орон нутгийн засаг захиргаанд төлнө.
АРВАН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ, ӨМЧЛӨХ, ЭРХ БА ӨМЧ


ШИЛЖҮҮЛЭХ


15.1 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖБА БАРИЛГА КАЙ1УУЛАМЖ


Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд зориулан Монгол Улсын


нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн өртөг нь нөхөгдсөн тоног төхөөрөмж, барьж байгуулсан


барилга байгууламж, материал түүхий эд нь Гэрээний хугацаа дууссаны дараа нэмэгдэл


төлборгүйгээр Монгол Улсын өмч болно.


Үүнд Гэрээлэгчийн түрээсээр авч ашиглаж буй тоног төхөөрөмж. багаж хэрэгсэл


бусад эд хөрөнгө хамаарахгүй болно.


15.2 ГАЗРЫН ТОСЫГ23ЭМШИХ

Энэхүү Гэрээний 8 зүйлийн дагуу Гэрээлэгчийн хуваарьт түүхий тос хэмжилт


хийсэн цэг дээр Гэрээлэгчийн мэдэлд шилжинэ.

15.3 ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ


Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд оролцох эрх. үүргээ


Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр бусдад шилжүүлж болно.
АРВАН ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ТАТВАР, ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБӨР


Гэрээлэгчийн газрын тосны үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдсон татвар. хураамж.


төлбөр нь Монгол Улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, эрх зүйн акт


болон цаашид батлагдан трах хууль, эрх зүйн актуудын дагуу зохицуулагдана. Гэрээлэгч


нь Монгол Улсын аливаа хуульд болон эюхүү гэрээнд заагаагүй төлбөр. хураамжийг


төлөхгүй.
АРВАН ДОЛДУ1ААР ЗҮЙЛ. ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ


17.1 ГАДААД ВАЛЮТ


Гадаад валютыг худалдах буюу худалдан авахад Монгол Банкнаас тогтоосон


тухайн өдрийн албан ханшаар тооцно.


17.2 ГАЛААЛЫН БАНКИНДАХЬ ДАНС


Гэрээлэгч Монюл Улсад болон хилийн чанадад гадаадын банкуудад аливаа


валютын данс нээх, гүйлгээ хийх, мөнг өн хөронгийг гадаадад гаргах ба чөлөөтэй ашиглах.


хадгалах бүрэн эрхтэй болно.


17.3 ВАЛК)Т СОЛИХ.ЭРХ


Гэрээлэгч нь валют солих дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд:


а) Газрын Үостой холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардагдах бүхий л хөрөнгийг чөлөөтэй


хөрвөх валютаар гаргаж, эдгээр валютыг 17.1-д заасан ханшаар Монгол Улсын


арилжааны банкаар дамжуулан төгрөгөөр солих;


б) Хилийн чанадад мөнгөн хөрөнгөтэй байж, үүнийг чолоотэй зарцуулах;


в) Өөрт ногдох гэрээт түүхий тосыг экспортлох, худалдах буюу солих замаар хнлийн


чанадад олсон бүх орлогоо гадаадад байлгах, чөлөөтэй зарцуулах;


г) Өөрт ногдох гэрээт түүхий тосыг худалдах, солих. экспортлох замаар Монгол Улсад


олсон бүх орлогоо гадаадад гаргах буюу чөлөөтэй зарцуулах;


д) Энэ гэрээний дагуу Монгол Улсад төлөх төлбөр. мөн газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаанд шаардагдах бусад төлбөрийг гүйцэтгзхийн тулд Гэрээлэгчийн сонгож


авсан Монгол Улсын банкинд данстай байх.


17.4 ГЭРЭЭНИЙ ЛАГУУ ПЙЦЭТГЭХ ТӨЛБӨР


Гэрээлэгч тал энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх төлбөрийг АНУ-ын доллараар хийнэ.


26


 АРВАН НЛЙМДУГAAP ЗҮЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН Г ҮЙЦЭТГЭГЧ , ЭД


МАТЕРИАЛ БА АЖИЛЛАГСАД

18.1 МОНГОЛЫН ТУСЛАНГҮЙ11ЭТТЭГЧ. ЭД ШТЕРИАЛ


БА АЖИЛЛАГСЛЫГ СОНГОХ ТУХАЙ


Гэрээлэгч ба түүний туслан гүйцэтгэгчид нь:


а) Монгол Улсын иргэн? аж ахуйн нэгж, байгууллагын санал болгож буй үнэ,


мэргэжлийн чадвар болон чанар нь Гэрээлэгчийн шаардлагыг хангаж байгаа нөхцөлд


юуны өмнө монголын Туслан гүйцэтгэгчийг сонгох ба Туслан гүйцэтгэптй Гэрээ


байгуулахын өмнө Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид танилцуулж, тохиролионо.


б) Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн материал. тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл болон


өргөн хэрэглээний барааны үнэ, чанар, тэдгээрийг нийлүүлэх хугацаа нь гадаадаас авч


болох материал, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, өргөн хэрэглээний бараатай жишиж


болох нөхцөлд Монголд үйлдвэрлэсэн зүйлийг сонгоно.


в) Ажиллагсдыг сонгон шалгаруулахдаа юуны өмнө зохих ёсны мэргэжилтэй


монголын иргэдийг сонгож авахыг эрмэлзэнэ. Монгол Улсын Засгиин газраас тогтоосон


хувь хэмжээнд багтаан эрх бүхий газраас зохих зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр Гэрээлэгч


нь нарийн мэргэжлийн ажлын байр. чухал албан тушаалд гадаадын ажиллагсдыг


ажиллуулах эрхтэй. Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Туслан гүйцэтгэгчийг сонгох. Монголд


үйлдвэрлэсэн бараа, материал худалдан авах, Монгол Улсын ажиллагсдыг авч


ажиллуулахын тулд Засгийн газрын төлөөлөгчөөс дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхийг хүсч


болох ба энэ зүйлийн дагуу Гэрээлэгчийн хүлээх үүрэг, нөхцлийг Засгийн газрын


төлөөлөгчөөс Гэрээлэгчид урьдчилан мэдэгдсэн байхыг хүлээн зовшөөрөв. Гэрээлэгч нь


гэрээний дагуу үүрэгг ажлаа гүйцэтгэж яваад үйлдвэрлзлийн ослоор хөдөлмөрийн


чадвараа түр буюу бүрмөсөн алдсан тохиолдолд ажиллагсдад хөдөлмөрийн чадвар


алдсаны тэтгзмжийг Монгол Улсын хууль тоггоомжийн дагуу төлнө.


г) Ажиллах хүчний талаарх бүхий л асуудлыг Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас


ажиллах хүч. мэргэжилтэн авах тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.


д) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын газрын тосны мэргэжилтэй боловсон хүчинг


ажиллуулахдаа Гэрээлэгчийн гадаадаас авч ажиллуулж буй ижил мэргэжил, боловсрол. ур


чадвартай гадаадыи мэргэжилтэн боловсон хүчний цалингийн дунджаас доошгүйгээр


цалинжуулна.


е) Гэрээлэгч нь өорийн зардлаар Монгол Улсын иргэдийг сургах, дадлага хийлгэх


замаар газрын тосны аж үйлдвэрийн бүх шатны боловсон хүчин бэлттэхийг эрхэмлэнэ.


АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ОНЦ БАЙДАЛ


19.1 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЛ ГАРЧ БОЛОХ OHU


БАЙЛАЛ


Онц байдал тохиолдоход Гэрээлэгч шаардлагатай i-эж үзсэн бүх арга хэмжээг авах


ба энэ тухай Засгийн газрын төлөөлөгчид нэн даруй мэдэгдэнэ.


 19.2 OHU БАЙЛАЛ

а) Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрт буюу түүний зарим хэсэгт онц байдал зарласан


тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газар нь Гэрээт талбайгаас олборлох


Гэрээлэгчийн хуваарьт тосыг нөхөн төлөх нөхцөлтэйгээр бухлээр нь буюу хэсогчлэн


дайчлан авч болох бөгөөд олборлолтыг дээд хэмжээнд хүртэл нэмэгдүүлэхийг


Гэрээлэгчээс шаардаж болно. Талууд олборлолтын дээд хэмжээг харилцан


тохиролцсоны үндсэн дээр тогтооно.

б) Газрын тосыг ийнхүү дайчлан авах тухай асуудлаар саналаа илэрхийлэх боломжийг


Гэрээлэгчид олгоно.


в) Газрын тосны нөөц буюу түүнтэй холбогдох аливаа байгууламжийг дайчлаи авах

шийдвэр нь Монгол Улсын хуулийн дагуу Гэрээлэгчид зохих Ссоор мэдэгдсэний


үндсэн дээр явагдах ба онц байдлыг зогсоох хүртэл хугацаанд хүчин төгелдөр байна.

ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

20.1 Давагдашгүй хүчин зүйл гэж гоц халдварт өвчний тархалт, дайн, үймээн. самуун,


бослою хөдөлгөөн, ажил хаялт, гал түймэр, үер, хүчтэй салхи, шуурга. гаэар


о хөдлөлт болон байгалийн бусад гамшигт үзэгдлийг ойлгоно.


20.2 Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас Гэрээлэгч нь ямар нэгэн үүргээ бислүүлзэгүй,

гэрээнд заасан ямар нэгэн эрхээ эдэлж чадаагүй бол үйл ажиллагаагаа сэргээж


үргэлжлүүлэх, эхлүүлэхэд шаардагдах үндэслэлтэй хугацааг нэмж. гэрээнд заасан


болон тухайн Хайгуул, Олборлолтын үе дээр Монгол Улсын Засгийн газрын


зөвшөөрснөөр нэмж тооцож болно.

20.3 Хэрэв нэг буюу түүнээс дээш үр ашигтай юэлтээс олборлож байсан буюу


олборлож болох байсан газрын тосны үйлдвэрлэлийг давагдашгүй хүчин зүйлийн


улмаас зогсоосон, хязгаарласан бол олборлож болох байсан хэмжээнд хүргэхийн


тулд шаардагдах хугацааг 5 дугаар зүйлд заасан хугацаан дээр нэмж тооцно.


Энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хэрэглэсэн “хэмжээ" гэсэн ойлголт нь


олборлолтын үйл ажиллагааг зогсоогоогүй тохиолдолд үр ашигтай нээлтийн


хүрзэнд өрөмдсөн цооногуудаас олборлолтын төловлөгөөний дагуу олон улсын


газрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн праюикийн дагуу олборлож болох байсаи


газрын тосны нийт хэмжээг хэлнэ. Гэрээлэгч нь энд заасан олборлох бстой газрын


тосны нийт хэмжээний тухай Засгийн газрын төлөөлөгчид Хуанлийн жил бүрийн


дараа ер (90) хоногийн дотор мэдэгдэж байна.


20.4 Гэрээлэгч нь 20 дугаар зүйлд заасан давагдашгүй хүчин зүйл тохнолдсон өдрөөс

эхлэн 30 хоногийн дотор Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид эрх бүхий


байгууллагаар нотлуулсан нотолгоог гаргаж огнө.

ХОРИН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ

21.1 Хэрэв энэ гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа (нэг зуун ная) 180 хоногийн дотор гэрэз


хүчин төгөлдөр болохгүй бол Гэрээлэгч нь ГТГ-т гэрээг цуцлах тухай мэдэгдэж


болно.сихл±г-1


21.2 Хэрэв Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш (нэг зуун хорь)120


хоногийн дотор хайгуулын хөтөлбөрт ажлаа эхлээгүй бол ГТТ нь энэ гэрээг


цуцална.


21.3 Хэрэв Гэрээлэгч энэ Гэрээг санаатайгаар зөрчсөн, уг зөрчлийг арилгах талаар


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөөс тогтоосон хугацаанд арилгаагүй буюу


арилгаж эхлээгүй, мөн Гэрээ хэрэгжүүлэх үүднээс хөтөлбөрт болон төсовт ажлаа


эхлээгүй бол Монгол Улсын Засгийн газар өөрийн төлөөлөгчийн саналын дагуу энэ


Гэрээг цуцлах эрхтэй болно.


21.4 Хэрэв Монгол Улсын Засгийн газар 21.2, 21.3 дугаар зүйлийн дагуу эрхээ


хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэвэл Засгийн газрын төлөөлөгч Гэрээлэгчид бнчгээр


мэдэгдэл өгнө. Мэдэгдэл өгснөөс хойш 30 хоиогийн дотор Гэрээлэгч нь дээрх


зөрчлийг аришдагүй буюу арилгаж эхлээгүй ба зөрчлийг арилгахад нь давагдашгүй


хүчин зүйл саад болоогүй, тасалдуулаагүй бол энэ гэрээг цуцлах шийдвэрийг


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлогч гаргана. Ийм шийдаэрийн эсрэг


Гэрээлэгч нь 22 дугаар зүйл дэх арбитрийн тухай заалтыг ашиглах эрхтэй. Гэрээг


цуцалсан тохиолдолд Гэрээлэгч нь тухайн гэрээт жилд хийгээгүй ажлынхаа


толбөрийг ГТГ-т төлнө.


21.5 Гэрээг цуцалсны дараа Гэрээлэгч нь 15.1-д зааснаас бусад газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахдаа хэрэглэхээр түрээсэлсэн буюу өөрийн бүрэн


эзэмшлийн зоөвөрлөж болох бүх эд хөрөнгөө Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс


гаргах эрхтэй.


21.6 Гэрээлэгч нь дараах тохиолдолд энэхүү гэрээг цуцлах эрхтэй ба энэ тухайгаа


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид 90 (ер) хоногийн өмнө бичгээр


мэдэгдэнэ.


Үүнд:

а) Гэрээт талбайд эдийн засгийн үр ашигтай газрын тос илрээгүй бол,


б) Олборлолтын хугацаа дууссан бол.
ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ,


ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГA


22.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд уг гэрээний заалттай холбогдон гарах


(түүнийг хэрэгжүүлэх, тайлбарлах, хэрэглэх, хугацаа дуусах, цуцлах эсвэл сунгах)


аливаа маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлзэгүй бол маргааныг Монгол Улсын


арбитраар шийдвэрлүүлнэ.


22.2 Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцад үүссэн эд хөрөнгийн маргааныг


газрын тосны тухай гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын шүүх хууль


тогтоомжид заасны дагуу хянан шийдвэрлэнэ.


22.3 Энэхүү гэрээний нөхцөлийг өөрчлөх. гэрээг хүчннгүй болгох зэрэг гэрээтэй


холбогдох асуудлаар үүссэн маргааньн Талууд хүсвэл НҮБ-ын Олон Улсын


худалдааны эрх зүйн комисс (UNCITRAL>-HflH дүрмийн дагуу эохицуулан


шийдвэрлүүлж болно.


22.4 Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг дур мэдэн буюу зөвшөөрвлгүй явуулсан

бол тухайн этгээдийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад
 хэрэглэсэн тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгө, олборлосон бүтээгдэхүүн. орлогыг


Монгол Улсын эрх бүхий байгууллага хураан авч улсын орлогод шилжүүлнэ.


Харин уг үйл ажиллагаа нь гэмт хэргийн шинжтэй байвал Монгол Улсын хуулийн


байгууллагаар шийдвэрлүүлнэ.


22.5 Гэрээлэгч талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг


зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулж байгууллага, иргэдэд хохирол учруулсан бол


Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.


22.6 Гэрээлэгч талууд нь гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд буюу


Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.


22.7 Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг

гүйцэтгүүлэхээр гэрээгээр туслан гүйцэтгэгч сонгосон тохиолдолд тухайн туслан


гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан бүх хохирлыг Монгол Улсын


Засгийн газрын өмнө Гэрээлэгч хариуцна.
ХОРИН ГУРАВДУГAАР ЗҮЙЛ. МЭДЭГДЭЛ


23. 1 Гэрээлэгчид бичгээр өгөх мэдэгдэл нь дараах тохиолдолд хүчнн төгөлдөр байна.


Үүнд:


a) Тухайн төлөөлөгчийн газарт ажиллаж буй Гэрээлэгчийн гөлөөлөгчид болон


23.3 дугаар зүйлд заасан Гэрээлэгчийн удирдах төвд факсаар явуулсан;


b) Тухайн төлөөлөгчийн газарт ажиллаж байгаа Гэрээлэгчийн төлөелөгчид


хүргүүлж, түүнийг хүлээн авсан нотолгоог авсан байх, эсвэл тийм мэдэгдлийг


биечлэн хүргэх ба аль ч тохиолдолд Гэрээлэгчийн төлөөлөгч буюу түүний эрх


мэдэл бүхий төлөөлөгчдийн нэгнээс нь хүлээн авсан тухай хариу авсан. мон


мэдэгдлийн хувийг 23.3 дугаар зүйлд заасан Гэрээлэгчийн удирдах төвд


факсаар явуулсан байх.


23.2 Гэрээлэгчээс Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид бичгээр өгөх мэдэгдэл нь

дараахь тохиолдолд хүчин төгөлдөр байна. Үүнд :


Мэдэгдлийг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид факсаар явуулсан;


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчийн ажлын газарт хүргүүлж. түүнийг


хүлээж авсан нотолгоог авсан байх. эсвэл тийм мэдээллийг биечлэн хүргэх ба аль ч


тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч буюу түүний эрх мэдэл


бүхий төлөөлөгчдийн нэгнээс мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай хариу авсан байх


зэрэг болно.


23.3 Дээрх 23.1 ба 23.2-т заасан мэдэгдлийг дараах хаягаар илгээнэ. Үүнд:


а) Монгол Улсын Засгийн газар :

Газрын тосны газар


18080 Улаанбаатар хот,


Сонгинохайрхан дүүрэг,


Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж 37,


Утас: (976-11)631208,


Факс: (976-11)631239QJjJir-


б) Гэрээлэгч:


“Сансарын Гсологи Хайгуул" ХХК


Баянзүрх дүүрэг,


Жуковын Өргөн Чөлөө - 68


Улаанбаатар -51 ШХ - 269


Факс: 976-11-458681


Утас: 976-11-453958, 324524, 91810048


E-mail: zorigt@postbank.mn


23.4 Талууд нөгөө талдаа 30 хоногийн өмнө урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр мэдэгдэл


хүлээж авах хаягаа өөрчилж болно.


23.5 Аль нэг тал нь нөгөө талын мэдэгдлийг хүлээж авахаас татгалзах буюу хүлээж авах


боломжгүй тохнолдолд могөө талын эрх ашиг ямар нэг байдлаар хохирох всгүй.
ХОРИН ДӨРӨВ ДУГЭЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ


24.1 Энэхүү прээний дагуу Гэрээлэгчийн явуулж буй бүхий л үйл ажиллагааны хувьд


Гэрээлэгч Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу даатгуулах үүрэгтэй.


24.2 Гэрээлэгч нь өөрийн Туслан гүйцэтгэтдийг нэгэн адил даатгуулсан байхыг


шаардах бөгөөд Гэрээлэгчийн шаардлагатаЙ гэж үзсэн нэмэлт даатгал нь даатгалын


гэрчилгээгээр баталгаажуулагдсан байх болно.


24.3 Гэрээлэгч болон Туслан гүйцэтгэгч нь эд хөрөнгө, ашиг сонирхлоо Монгол Улсын


Даатгалын тухай хууль тогтоомжийн дагуу тус улсын даатгалын компанид


даатгуулна.


24.4 Хэрвээ Монгол Улсын даатгалын компани ийм даатгалыг хийх чадваргүй буюу


татгалзвал Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчтэй


тохиролцсоны үндсэн дээр гадаадын даатгалын компаниар даатгуулж болно.


24.5 Даатгалын байгууллага болон Гэрээлэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний хүчин


төгөлдор байх хугацаанд гарсан хохирлыг Монгол Улсын Даатгалын тухай хууль


тогтоомжийн дагуу шийдаэрлэнэ.

ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ


25.1 ХАВСРАЛТУУЛ


Хавсралт Л, Б, В, Г - нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.


252 ХУҮДЬ


Энэхүү Гэрээ нь Монгол Улсын хууль тогтоомжтой нийисэн байна.


25.3 САЙН ОАШ


Талууд энэхүү гэрээний дагуу харилцаагаа сайн санааны зарчимд үндэслэж,


нэгдмэл зорилтоо хэрэгжүүлэхийн төлөө хамтран ажиллаж. гарч болох аливаа үл


ойлголцол, маргааньи эв зүйгээр зохицуулан шийдвэрлзхийг эрмэлзэнз.

31


 25.4 Г2РЭЭНИЙЩ1

Гэрээг монгол, англи хэлээр үйлдсэн бөгөөд эх бичвэрүүдийг тайлбарлахад


хоорондоо зөрчилдвөл монгол хэлний хувилбар нь шийдвэрлэх хүчинтэй болно.


25.5 ГЭРЭЭ ХҮЧЛИ ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ. ГЗРЭЭНЛ НЭМЭЛТӨӨРЧЛӨЛТОРУУЛАХ

1. Энэхүү гэрээг Монгол Улсын Засгийн газар баталсан өдрийг гэрээ хүчин төгөлдөр


болсон өдөр гэж үзнэ.


2. Талууд харилцан тохиролцож энэхүү Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох


бөгөөд уг нэмэлт, өөрчлөлтийг Монгол Улсын ЗасгиЙн газраар батлуулсанаар


хүчин төгөлдөр болно.

ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫГ ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ :


ТӨЛӨӨ


ГТГ-ЫН ДАРГА Д. АМАРСАЙХАН “САНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ" ХХК-


ИЙН ЗАХИРАЛ Т. НАМСРАЙ


 ТӨХӨМ ХОЙД - X ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


"САНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ" ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ "А"

ГЭЮЭТ ТАЛБАЙ


Энэхүү хавсралт "А" нь Газрын тосны газар, "Сансарын Геологи Хайгуул" ХХК-ийн


хооронд 2009 оны ... дугаар сарын .... -ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах


гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.
ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН ЗУРАГ

ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН ТАЛБАЙГ“7 Э*эхү> гэрээмрй бү-ээгдзгүүм [ | 6ХГ блЛг,-улсз- тзлбаР


жуваах гэраат тдл&зй


 ТӨХӨМХОЙД-Х ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


'САНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ* ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ "Б"
ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энэхүү хавсралт "Б" нь Газрын тоены хэрэг газар, "Сансарын Геологи Хайгуул’ ХХК-ийн


хооронд 2009 оны ... дугаар сарын .... - ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний


бүрэлдэхүүн хэсэг нь болио.


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ1. Талбайн нэр Төхөм Хойд - X


2. Талбайн хэмжээ 21836.61 кв.км.


3. Солбилцолын цэг
Дугаар Уртраг Өргөрөг


1 106°29'59" 44°44'30"


2 106°29'59" 45°40'00"


3 107°29'59" 45°40'00"


4

5 108°37'25" 45°30'00"


6 Юв^гбМб^вЧО"


7 108°5Т55" 45°18'10"


8 108°5Т55"45°30'00"


9 109°29'58" 45°30'00"


10 ЮЭ^ЭЪв^МОШ'

11 108°00’00" 44°40'00"


12 108°00'00" 44°44'30"


 ТӨХӨМ ХОЙД - X ТАЛБАЙН ТАЛА АР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


“САНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ" ХХК -ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ

ХАВСРАЛТ “Г”


БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ЖУРАМ

НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ЕРӨНХИЙ ЗААЛТУУД

1. НЭР ТОМЬЁО


200.. оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрччмий 7 лугаяр


зүйлд тодорхойлсон нэр томьёонууд энэхүү Бүртгэл тооцооны журамд хамаарах бөгвөд


адил утга агуулна.

2. БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ЖУРМЫН ЗОРИЛГО БОЛОН


БАРИМТ БИЧГИ1 'шккшиятъ
Гэрээний дагуу зарцуулсан зардал, эд хөрөнгийн өртгийг үнэн зөв тооцоолох аргыг


тодорхойлоход бүртгэл тооцооны журмын зорилго нь оршино. Хэрэв энэхүү арга нь ГТГ


буюу Гэрээлэгчийн хувьд шударга бус, зохисгүй байна гэж үзвэл талууд тохиролцон


зохих өөрчлөлтүүдийг оруулна.

Энэхүү бүртгэл тооцооны журмын заалтууд гэрээний заалттай үл тохирох буюу


зөрчилдөх аливаа тохиолдолд олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг


зарчмыг баримтлана.

3. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГУУД


а) Гэрээлэгч нь ГТГ-т хайгуулын ажлын туршид хуанлийн улирал бүрийн эцсэх хойш


гуч (30) хоногийн дотор дараах тайлангуудыг шилжүүлнэ.Үүнд:

1. санхүүгийн нарийвчилсаи тайлан, ажил гүйлгээний жагсаалт:


2. орлого зарлагын тайлан;


б) Олборлолтын үсд Гэрээлэгч нь ГТГ-т хуанлийн улирал бүрийг дууссанаас хойш гуч


(30) хоногийн дотор дараах тайлангуудыг гаргаж өгнө. Үүнд:


1. олборлолтын тайлан;


2. олборлолтын үнэлгээний тайлан;


3. зардал тус бүрзэр гаргасан өртог нөхөлтийн тайлан;

4. орлого зарлагын тайлан;


5. хуваах тос ба ашигт тосны тайлан;


6. санхүүгийн нарийвчилсан тайлан. ажил гүйлгзэний жагсаалт:


QjMXh


 Дээрх тайлангуудыг хуримтлагдсан дүнгээр бүртгэж. нягтлан бодох бүртгэлийн


олон улсын стандарт болон энэхүү бүртгэл тооцооны журмын дагуу хийж. тайлант жил


дууссаны дараа жар (60) хоногийн дотор ГТГ-т гаргаж өгнө.

4. САНХҮҮГИЙН хяиалт шалгалт

а) Гэрээний 13 дугаар зүйлийн дагуу шалгалт хнйхдээ, Засгийн газрын төлөөлөгч нь


өртөгт тосоор нөхогдөх зардал, Гэрээлэгчийн санхүүгийн данс, дансны бичилт. бараа


материалын бүртгэл ба бараа материал, ваучср, цалингийн төлбөр, нэхэмжлэх,


Гэрээнд шууд буюу шууд бусаар хамрагдах аливаа төрлийн гэрээ, туслан гүйцэтгэх


гэрээ, бусад баримт бичиг, бичилтүүд зэрэг газрын тосны үйл ажиллагааны талаарх


бүхий л төлбөр тооцоог жил бүр шалгах эрхтэй. Түүнчлэн. Засгийн газрын төлөөлөгч


нь тухайн шалгалтын дагуу Гэрээлэгчийн Монголд болон бусад газар орших газрын


тосны үйл ажиллагаатай холбогдох газрууд, бүх үйлдвэрлэлийн байр, байгууламж,


агуулах болон конторт очиж, түүний дотор эдгээр үйл ажиллагаатай холбогдох


ажилтантай уулзаж, шаардлагатай үед, зохих үндэслэлийн дагуу шалгах эрхтэй.


б) Гэрээлэгчийн бүх баримт бичиг нь тэдгээрийн үүсэн байгуулагдсан өдрөөс хойш


таван (5) жил эсхүл хуульд заасан журмын дагуу шаардагдах хугацаанд хадгалагдаж,


шалгуулахад бэлэн байна.
5. ВАЛЮТ СОЛИХ


Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдох үйл ажиллагааны бүртгэл нь АНУ-ын


доллараар хийгдэнэ. АНУ-ын доллараар гарсан бүх зардал нь зарцуулсан тоо


хэмжээгээрээ бүртгегдэнэ. Монгол улсын мөнгөн нэгжээр гаргасан зардлыг гэрээний 17


дугаар зүйлд заасны дагуу АНУ-ын долларт шилжүүлж, АНУ-ын доллараас бусад мөнгөн


нэгжээр гарсан зардал нь тухайн валютыг Гэрээлэгчийн АНУ-ын долларын данснаас


худалдан авсан тохиолдолд худалдан авсан үнээр АНУ-ын долларт шилжүүлэгдэх ба


үүнээс бусад тохиолдолд Монгол Банкны албан ханшаар тоошю.


Монгол төгрөг болон АНУ-ын доллараас бусад валютыг АНУ-ын долларт шилжүүлсэн


ханшаар бүртгэл хөтөлнө.

6. БҮРТГЭЛ


Гэрээлэгч нь бүртгэлийг Англи хэл дээр нягтлан бодох бүртгэлийн Олон Улсын

стандарт. Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд


хэвшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн нийтлэг зарчмуудын дагуу хөтлөнө.
7. БҮРТГЭЛИЙН ЖУРМЫГХЯЛАХ


Энэхүү Бүртгэлийн журмыг Гэрээлэгч, ГТГ хо€р бичгээр харилцан тохиролцсоны


үндсэн дээр ирээдүйн үйл ажилагааг зохицуулахаар Засгийн газрын төлөөлөгч нь хянан


шалгаж болно.
8. БҮРТГЭЛИЙН НАРИЙВ ЧИЛСАН АРГА ЧЛАЛ


Гэрээ хүчин тоголдор болсон өдрөөс хойш ер (90) хоногийн дотор Гэрээлэгч нь


Гэрээ болон энэхүү бүртгэл тооцооны журмын дагуу боловсруулсан дансны гүйлгээний


бүдүүвч, зардлын нарийвчилсан ангилал, баримтлагдах зардлын төвийн нарийвчлан


тодорхойлсон хэлбэр, үйл ажиллагааны бичлэг болон бүртгэлийн аргачлалын талаарх

37QjLuXri.


 саналыг ITf-т ирүүлж хэлэлцэнэ. Энэхүү аргачлалыг санхүүгийн нийтлэг бүртгэл, олон


улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн зарчим, Монгол Улсын хууль. журмын


дагуу боловсруулна. Ийнхүү хэлэлцсэний дагуу Засгийн Газрын төлөөлөгчийн


зөвшөөрснөөр Гэрээлэгч нь цаашил ашиглагдах дансны гүйлгээний бүдүүвч, зааварчлагыг


боловсруулж ГТТ-т гаргаж өгнө.


ХОЁРДУГ ААР ЗҮЙЛ

ЗАРДАЛ, ОРЛОГО

1. НӨХ9Н ТӨЛОГДӨХ ЗАРЛАЛ


Гэрээлэгч нь Гэрээний дагуу дараах зардлуудыг хариуцаж шууд төлөч бөгөөд


эдгээр зардлуудыг Гэрээний 4 дүгээр зүйлийн дагуу ангилж, нөхөн авна.


a) 1 азрын эрх


Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах


барилга байгууламж барих талбайн эрх авахтай холбогдон гарсан зардал

1. Гэрээлэгчийн Монголд ажиллаж буй ажиллагсдын цалин. нэмэгдэл хөлс,

нэмэгдэл, шагнал, урамшуулал, амралтын олговор. томилолт ходолморийн


чадпар түр алдах, тяхир дутуугийн нөхөн олговорууд,


2. Гэрээлэгчийн Монголд ажиллахаар томилогдсон гадаадын иргэдийн


амьжиргааны. орон байрны болон бусад хөнгөлөлтүүд.


3. Засгийн газрын байгууллагаас хуулийн дагуу Гэрээлэгчийн ажиллагсадын


цалин хөлсонд хамааруулж ногдуулж буй хураамжтай холбогдсон зардлууд.


в) Ащиллагсдад үчүүлэх х^нг^лелт, олгрл UlVi&l тэтгэмж


Гэрээлэгчийн Монголд ажнллаж буй гадаад болон монгол ажиллагсдын иалин

хөлсөнд хамаарагдах ажиллагсдын амь нас болон нийгмийн даатгал. тэтгэвэр. тэтгэмж


олгохтой холбогдон гарах зардал.


Гэнэт халагдсаны тэтгэмж монгол болон гадаад улсын ажиллагсдын хувьд адил

байх бөгөөд тэтгэмжийг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу зохицуулна.


г) Материал, т.онрг төхөөрөмж ба сэлбэр хэрэгсэл


Гэрээлэгчийн худалдаж авсан, түрзэсэлсэн буюу нийлүүлсэн материал. тоног тохөөрөмж.


сэлбэг хэрэгсэл.


/. Худапдаж авсан материач


Гэрээлэгчийн худалдаж авсан материал, тоног төхөөрөмж. сэлбэг хэрэгслийн


зардлыг тооцоход Гэрээлэгчид үзүүлсэн бүх хөнгөлөлтийг нь хасаад түүний


жинхэнэ төлсөн үнийг энэхүү журмын 2 дугаар зүйлийн 3.1-т заасан


үнэлгээний зарчмын дагуу тогтооно.


2 Гэрээлэгч буюу салбар байгууллагаас нийлүүлсэн материал


Гэрээлэгч нь аливаа материал, тоног төхөоромж. сэлбэг хэрэгслийг өөрийн

буюу салбар байгууллагынхаа нөөцөөс авч нийлүүлэхээс бусад тохиолдолд


Монголын нргзн, аж ахуйн нэгжээс худалдаж авна. Гэхдээ дээр дурдсан


нөөцөөс нийлүүлсэн материалын үнэ нь даатгал, нийлүүлэлтийн адил нөхцөлд


гуравдахь этгээдээс тосоотзй эд зүйлийг худалдаж авч болох үнээс өндөр байх


йсгүй. Уг материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслнйн үнэлгээг энэхүү


журмын 2 лугаар зүйлийн 3.2-т заасны дагуу тогтооно.

38


ОЛлллг-


 3. Баталгаа


Гэрээлэгч нийлүүлж буй материал. тоног төхөөрөмж. сэлбэг хэрэгсэлдээ


үйлдвэрлэ1чийн буюу худалдагчийн чанарын баталгаанаас өөр ямар иэгэн


баталгаа нэмж гаргахгүй бөгөөд хэрэв нийлүүлсэн материал гэмтэл согогтой


байвал үйлдвэрлэгч буюу худалдагчаас Гэрээлэгчид зөрүүг нөхөн төлөх хүртэл


үүнийг орлогод авахгүй.


4. Турээс


Түрээсэлсэн материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн үнийг бодитой


төлсөн үнээр тооцно.


д) Тээвэрлэлт


Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай тоног


төхөөрөмж, материал, сэлбэг хэрэгслийг тээвэрлэхэд гарсан зардал


е) Үйлчилгээ

1. Гэрээлэгч нь гуравдагч этгээдээс зөвлөх. гзрээт үйлчилгээ болон хангамжаар


үйлчлүүлэхтэй холбогдсон зардлын зөвшөөрлийг 1ТГ-аас урьдчилан бичгээр


авна. Уг зардал нь ижил төстэй ажил, үйлчилгээ үзүүлэх гадаадын болон

o Монголын байгуулагад төлөх зардалтай ойролцоо байна.


2. Гэрээлэгч болон түүний салбар байгуулагаас Монголд болон хилийн чанадад


лабораторийн шинжклгээ хийх. загварчлах. гсологи, геофиэикийн


боловсруулалт, тайлал хийх. инженерийн болон мэдээлэл боловсруулах зэрэг


үйлчилгээний зардал нь тухайн үед олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт


дагаж буй үнэлгээтэй дүйцэхүйц байна.


Гэрээлэгч буюу түүний салбар байгууллагаас үзүүлсэн үйлчилгзэ нь ашиг


нэмэлгүйгээр зарцуулсан зардлаар тооцогдоно. Уг зардал нь тухайн үйлчнлгээг


ижил нөхцөлөөр гүйцэтгэх бусад салбар байгууллага, гуравдагч этгээдэд гарах


хэвийн зардлаас илүүгүй байна.


Шаардлагатай бол, тухайн үйлчилгээ, түүнийг зохион байгуулсаны зардал


зэргийг баталсан баримтыг Гэрээлэгч, түүний салбар байгууллага. ГТГ-аар


гаргуулан авна.


Гэрээлэгч, түүний салбар байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний зардал нь


олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд газрын тосны компаниуд тэдгээрийн


салбар байгууллагуудад төсгэй үйлчилгээ үзүүлсний төлбөрт төлдөг зардлаас


өндөр өртөгтэй бол тухайн зардлыг ГТГ нь энэхүү журмын 2 дугаар зүйлийн 5


дахь хэсэгт хамааруулж өртөг нөхөлтоос хасах эрх эдэлнэ.


ж) Хохирол болон алдагдал


Доорхи з) бүлгийн дагуу даатгалд хамрагдахаас бусад тохиолдолд газар хөдлөлт.


гал түймэр, үер, шуурга. хулгай, осол буюу бусад Гэрээлэгчээс хамаарахгүй шалтгааны


улмаас учирсан хохирол, алдагдлыг нөхөн сэргээхэд гарах бүхий л зардал. Гэрээлэгч нь


хохирол болон алдагдалд орсон тухайгаа нэн даруй ПТ-т бичгээр мэдэгдэнэ.


з) Лаатгалын зардал


Гэрээний 24 дүгээр зүйлд заасанчлан даатгалын компанитай байгуулсан гзрээний


дагуу төлсөн даатгалын зардлыг өртөг нөхөлтийн тооцоонд оруулна.


и) Хээрийн анги. агуулах болон бусад байгууламж


Хээрийн ангиуд, агуулахууд, тээвэрлэлтийн болон холбооны систем, усан


хангамж, зам болон бусад байгууламжуудийг хадгалж хамгаалах. тоноглох,


ажиллуулахтай холбогдон Монгол Улсын нутаг дэвсгзрийн дотор гарч буй зардал.


39


Сихш-


 к) Эрх зуйн зардал


Гэрээт талбай, газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа, тоног төхөорөмжийг

хамгаалах, шүүх хурлын буюу хууль зүйн туслалцаа авсан. үүний дотор өмгөөлөгчийн


хөлс, шагнал , зевлохийн цалин хөлсний тодорхой хувь, мөн Гэрээний дагуух газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагааны талаар талууд болон аль нэгний нь эсрэг шийдвэр


гарсантай холбоотой зардал, мөн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа буюу энэ


гэрээний эсрэг чиглэсэн аливаа үйлдэл, гомдол, заргаас хамгаалах зорилгоор прээнд


оролцогч талууд буюу аль нэг тал нь урьдчилан сэргийлэхээр авсан арга хэмжэзний


зардлууд. Дэлр дурдсан арга хэмжээг гэрээнд оролцогч талууд буюу аль нэгнийх нь


хуульчид хэрэгжүүлсэн тохиолдолд тэдгээрт энэхүү үйлчилгээ үзүүлсний зохих


хэмжээний мөнгө төлно.
1. Нягтлан бодох бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт (НББОУС-1-ийн 82)-д заасны


дагуу борлуулалт өртгийн аргад хамааралтай хариуцлагын төвөер нь ангилдаг аргаар


удирдлагын зардлыг тусад нь бүртгэнэ. Энэ зардалд Гэрээлэгчийн Монголд буюу гадаад


дахь ерөнхий удирдлага /үүний дотор хувьцаа эзэмшигчид багтана /, хянах, зөвлөх,


үйлчлэх үүрэг хүлээсэн албан тушаалтнуудтай холбоотой гарсан зардлуудыг бүртгэнэ.


Үүнд : Цалин хөлс, амралтын нөхөн олговор, нэмэгдэл урамшуулал, хуулийн дагуу буюу


o Засгийн газрын харьяа байгууллагаас ногдуулсан татвар хураамж, шимтгэл, удирдлагын


байрлаж буй албан коитор болон техник хэрэгсэл, тавилга, эд хогшил худалдан авах.


түрээс, ашиглалтын зардал , шатахуун, томилолт сургалт зэрэг зардлуудыг оруулна.


Гэрээний дагуу дээр дурдсан газрын тостой холбогдсон улирдлагым үйл ажиллагааны


зардал нь газрын тостой холбогдсон гэрээлэгчийн жилийн зардлын хувиас хэтрзхгүй


байна. Захиргааны зардлыг бусад зардалд давхардуулан тооцохгүй.


2. Дээр дурьдсан захиргааны зардлыг бусад (энэ зүйлийн I .а-к хүртэлх) зардалд


давхардуулан тооцохгүй.

2. ОРЛОГО

Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явиаас орсон орлогыг зохих


дансанд бүрттэж авна. Уг орлого нь дараах ажил гүйлгээнээс бүрдэнэ:


а) Гомдол заргаас авсан орлого


Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаамы талаарх зарга. даатгалын орлого буюу


хөрөнгө.


б) Гуравдагч талын орлого

Өмч хөрөигө ашиглуулсны, Гэрээлэгчээс үзүүлсэн үйлчилгээний буюу аливаа


мэдээллийн төлбөр хэлбэрээр гуравдагч талаас олсон орлого.


в) Тохиргоо бичилт


Өмнө нь дансанд бүртгэгдсэн гэмтэл согогтой материал. тоног төхөөрочжид


түүний нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчээс Гэрээлэгчид буцаан олгосон нөхөн олговор.


г) Буцааж толсөн төлбөр

Өмнө нь лансанд бүртгэгдсэн байсан зардлаас Гэрээлэгчид буцаан төлсөн түрзэс,


нөхөн төлбөр буюу бусад орлого.


д) Эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийг худалдах. экспортлох


Энэхүү гэрээнд тусгайлан заагаагүй бол Гэрээлэгч дансанд бүртгэлтэй байсан


аливаа эд матсриал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг салбар байгууллага. эсвэл бусад


 байгууллага. хувь хүнд худалдах. экспортлох буюу шилжүүлэх тохиолдолд уг


шилжүүлгийн дүн бүртгэлд тусгагдсан байна.
3. ЭЛ МАТЕРИАЛ. ТОНОГ ТӨХӨОРӨМЖ БОЛОН СЭЛЬЭГ ХЭРЭГС1ИЙН


УНЭЛГЭЭ


Тооцооны журмын 2 дугаар зүйлийн 1(г)-д заасны дагуу дансанд бүртгэлтэй эсвэл


2(д)-д зааснаар бүртгэлд тусгагдсаи матсриал. тоног төхөрөөмж болон сэлбэг хэрэгслийн


үнэлгээ дорх зарчмаар хийгдэнэ. Үүнд:


1. Доорх (3.2) зүйлд өорөөр заагаагүй бол Гэрээлэгчийн худалдан авсан эд


материал, тоног төхөөрнмж болон сэлбэг хэрэгслийн үнэ нь эдгээртэй адил


чанарын барааны олон улсын зах зээл дэх үнэ, худалдан авах хэлэлцээр


бай|уулсан тухайн үсд олон улсын зах зээлд давамгайлж байсан нийлүүлэлтийн


адил нохцөлнйн үнийн жишигтэй тохирч байх ёстой. Эд материал, тоног


төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн худалдан авах үнэ нь зохих тохиолдолд


худалдааны болон бэлэн мөнгөний хямдралууд, нийлүүлэлтийн төлбөр,


тээврийн болон хүргэх зардал. даатгал, татвар, гаалийн татвар. консулын


төлборүүд болон бусад импортын бараанд ногдуулах төлбврүүдийг урьд өмнө


өор тооцоонд оруулсан эсэхийг харгалзан үзэж хамруулна.


О 2. Салбар байгууллагуудаас худалдан авсан болон тэдэнд худалдсан эд материал.


тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийг доорх (а), (б)-д заасны дагуу үнзлнэ.


а) Шинэ эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь (А


ангилал) Гэрээлэгчийн гэрээ байгуулах үеийн адил чанарын барааиы


олон улсын зах зээлийн үнэ, нийлүүлэлтийн адил нөхцөлийн үнийн


жишигт нийцэж байх.


б) Хэрэглэж байсан эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүд

(Б, В ангилал).


i) Эвдрэлгүй, гэмтэлгүй, үйлдвэрлзл үйлчилгээнд ашиглаж байгаа


засвар үйлчилгээ шаардагдахгүй ашиглах боломжтой түүхий эд


материал, тоног тохоорөмж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь Ь ангилалд


хамрах бөгөөд дээрх (а)-д тодорхойлсон шинэ материал. тоног


төхйлплиж болон сэлбэг хэрэгслүүдийн тухайн үеийн үнийь


үнэлэгдэнэ.


ii) Б ангилалд хамруулах боломжгүй материал, тоног төхөөрөмж болон


сэлбэг хэрэгслүүд, гэхдээ:


♦ засвар үйлчилгээннй дараа үндсэн зорнулалтаар нь Б ангилалын


дагуу хэрэглэж байсан боловч сайн эд материал, тоног төхөөрөмж


болон сэлбэг хэрэгслүүдийн адил дахин ашиглах боломжтой;


эсвэл


♦ үндсэн зориулалтаараа ашиглагдах боломжтой боловч


срөнхийдөө засвар үйлчилгээ хийх боломжгүй эд материал. тоног


төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь В ангилалд орох бегөөд


дээрх (а)-д тодорхойлсон шинэ эд материал, тоног төхеөрөмж


болон сэлбэг хэрэгслүүдийн тухайн үеийн үнийн


үнэлэгдэнэ. В ангиллын эд материал, тоног төхөөрөмж


болон сэлбэг хэрэгслүүдийн үнэ засвар үйлчилгээний ортөг


нийлээд Б ангиллын эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг


хэрэгслүүдийн үнээс хэтрэхгүй байх нөхцөлд. засвар


үйлчилгээний үнэ өртгийг засварлагдсан эд материал. тоног


төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдэд оруулна.Б, В ангилалд


орохгүй эд материал, тоног төхоорөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийг


хэрэглээтэй нь уялдуулж үнэлнэ.


iv) Эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийг Газрын


тосны үйл ажиллагаанд түр ашигласнаар 2)б)П)-д заасны дагуу


хямдруулах боломжгүй нөхцөлд эдгээр эд материал. тоног төхөөрөмж


болон сэлбэг хэрэгслүүд нь хийглсэн үйлчилгээннй үнийн дүнтэй нийиэх


дансны цэвэр тооцооны дүнд үндэслэн үнэлэгдэх болно.


4. ЗАРЛЛЫН ТӨВҮҮЛ


Гэрээний дагуу нөхөн төлөгдөх зардалд үр дүнтой хяналт хийх боломжийг хаигах


зорилгоор бүх зардлуудыг зардлын төвүүд болон тэдний дэд ангилалуудад хуваан ангнлж.


ГТГ-т танилцуулна.


Нарийвчилсан ангиллыг Хавсралт “Г*-ын 1.8 дугаар зүйлийн дагуу тохиролионо.


Гэхдээ дсх>рх ангилалууд заавал хийгдэнэ. Үүнд:


а) Талбай тус бүрээр зардлууд дараах маягаар хуваарилагдана:


1. Хайгуулын талбай.


2. Олборлолтын талбай нэг бүрчлэн.


3. Дамжуулах хоолой гэх мэт талбайи гадуур үйл ажиллагааны зардал.


4. Тодорхой талбайд хамааруулах боломжгүй зардлууд.


5. Ерөнхий зардлууд болон Удирдлагын зардлын хуваарилалт


б) Газрын тосны үйл ажиллагаа бүрт зардлууд дараах маягаар хуваарилагдана:


i) Хайгуулын үйл ажиллагаа. Үүнд:


1. Агаарын, геологийн, гсохимийн, палеонтологийн, топографийн болон


бусад судалгаа.


2. Чичирхийлэлийн судалгаа нэг бүрчлэн.


3. Хайгуулын болон үнэлгээний цооног нэг бүрчлэн.


4. Дэд бүтэц (зам. нисэх онгоцны буудал).


5. Туслах байгууламжууд (агуулах гэх зэрэг). Эдгээрт ердийн


үйлчилгээний өртөг хуваарилалт орно (Газрын тосны үйл ажиллагаатай


холбогдох зардлууд).


6. Ерөнхий зардлууд болон Удирдлагын зардлын хуваарилалт.


7. Бусад зардлууд.


ii) Олборлолтын үйл ажиллагаа. Үүнд:


1. Агаарын. геологийн, геохимийн. гсофизикийн болон бусад судалгаа.


2. Олборлолтын цооног нэг бурчлэн.


3. Хуримтлуулах шугамууд.


4. Талбайн байгууламжууд.


5. Хадгалах байгууламжууд.


6. Дамжуулах хоолой, тээврийн цистернүүд.


7. Дэд бүтзц.


 8. Туслах байгууламжууд (агуулах гэх зэрэг). Эдгээрт ердийн


үйлчилгээний өртөг хуваарилалт орно (Газрын тосны үйл ажиллагаатай


холбогдох зардлууд).


9. Ерөнхий зардлууд болон Удирдлагын зардлын хуваарилалт.


iii) Ашиглаптын үйл ажиллагааг олборлолтын үйл ажиллагаатай адил ангилна.


в) Олборлогдож, хадгалагдсан газрын түүхий тос болон байгалийн хийтзй холбогдох


зардлыг дараах зарчмыг баримталж хуваарилна. Үүнд:


1. Зардлын дийлэнх хувь нь түүхий газрын тос эсвэл байгалийн хийн аль нэгэнд


хамааралтай бол аль нэгэнд нь бүрэн хуваарилна.


2. Зардпыг түүхий тос болон байгалийн хий хоеуланд нь хамааруулах боломжтой


тохиолдолд уг зардал нь талуудын харилцан тохиролцсон аргачлалын үндсэн


дээр олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрийн туршлагын дагуу


хуваарилагдана.
5. НӨХӨН ТӨЛӨГДӨХГҮЙ ЗАРДЛУУЛ


Өртөгт тос болон хийг тодорхойлох зорилгоор доорх зардлыг нөхөн төлөгдөхгүй


О зардалд тооцно. Үүнд:


а) Бүртгэл байхгүй болон биет зүйлийн хувьд зөрчилтэй зардлууд.


б) Холбогдох Ажлын хөтолбор, Төсөв буюу зарлагын батламжпалын хүрээнд


зарцуулагдаагүй, зсвэл Гэрээнд зөвшөөрөөгүй ангилалд хамрах зардал.


в) Осол, гамшгийн улмаас гарсан зардлаас бусад Гэрээлэгчийн худалдан авсан бараа,


гүйцэтгүүлсэн болон захиалсан үйлчилгээний үнэ тухайн үеийн адил чанарын бараа


үйлчилгээний олон улсын зах зээлийн үнэ, олон улсын зах зээлд давамгайлж буй


нийлүүлэлтийн адилхан нөхцөлийн үнийн жишгээс илүү гарсан зардал.


г) Туслан гүйцэтгэгч болон нийлүүлэгчтэй байгуулсан холбогдох Гэрээтэй үл нийцэх


бараа, үйлчилгээний төлбөрүүд.


д) Дээрх ‘'в” хэсэгт заасны дагуу эд материалын байдал үнзтзйгээ таарахгүй нөхцөлд энэ


зөрчилтэй холбогдон гарсан нэмэгдэл зардал.


е) Газрын тосны үйл ажиллагаанд онцын шаардлагагүй зардал. Үүнд нийлүүлэх цэгээс


хойш гарах үйл ажиллагааны, тухайлбал газрын түүхий тосыг Монгол Улсаас


гаргахаар ачааны машин, вагон мэтийн тээврийн хэрэгсэлд ачсаны дараах зардал.


ж) Монгол Улсын болон бусад улсад төлсөн татвар. хураамжууд.


з) Гэрээний 10 дугаар зүйлд заасны дагуу төлөгдөх урамшууллууд болон бусад


төлбөрүүд.


и) Шүүгч, Арбитрч буюу шинжээчийн асуудлыг өөрөөр шийдвэрлээгүй бол Гэрээний 22


дугаар зүйлийн дагуу шүүх, арбитражийн болон шинжээчдийн зардал.


к) Монгол Улсын Шүүх болон эрх бүхий бусад байгууллагаас ногдуулсан хүү. торгууль,


анз.


л) ГТГ-аас бичгээр зөвшөөрө! дөөгүй ажил үйлчилгээ, аливаа хандив тусламж


н) Газрын тос хайх, олборлох, ашиглахад зориулсан шинэ тоног төхөөрөмж. материал


болон аргачлал, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх зорилгоор судалгаа хийхтэй холбогдон


гарсан зардал.


о) Талбайн дэнчин


ө) БХГ-ний 7 дугаар зүйлийн “в”, V* заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардал


43


ү) Зээлийн хүүгийн зардал


п) Төлөөлөгчийн газрыг дэмжих зардал


р) Орон нутгийг дэмжих зардал


с) Гэрээт талбайд ажил гүйцэтгэсэн боловч холбогдох мэдээлэл, тайлан. баримт


материалыг ГТГ-т хүлээлгэн өгөөгүй ажил, үйлчилгээний зардал


т) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны горимыг зөрчсөнөөс гарсан зардап

ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ

ТООЛЛОГО БОЛОН ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН

1. ТОГТМОЛ ТООЛЛОГО ХИЙХ. МЭДЭГДЭХ БОЛОН төлөөлөх


ГТГ болон Гэрээлэгч харилцан тохиролцож тогтоосон зохих хугацаанд Гэрээлэгч


үйл ажиллагааны бүх эд материал, биет хорөнгө болон барилга угсралтын төслүүдийн


тооллогыг явуулж байна. Тооллогод ГТГ оролцох боломжийг хангах үүднээс Гэрээлэгч


тооллого эхлэхээс гучаас (30) доошгүй хоногийн омнө тооллого хийх тухай ГТГ-т бичгээр


мэдэгдэнэ. Гэрээлэгч жил бүр доод тал нь нэг удаа, мөн Гэрээг цуцлах гохиолдолд


тооллого явуулна.

2. ТООЛЛОГЫН БҮРТ1ЭЛИЙГ ТУЛГАН ШАЛГ4Ж, ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ

Гэрээлэгч, ГТГ хобр хамтран эд хөренгийн тооллогын бүртгэлийг тулган шалгаад.


илүүдэл буюу дуталтын жагсаалтыг гаргаж, Гэрээлэгч нь зөрүүг залруулна.


3. ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН


а) Гэрээлэгч нь олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрийн нягтлан бодох бүртгэлийн


жишгийн дагуу газрын тосны үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж буй эд хөрөнгийн


нарийвчилсан бүртгэл хийнэ.


б) Гэрээлэгч нь доорх зүйлүүдийг агуулсан тооллогын тайланг ГТТ-т улирал тутамд


ирүүлнэ. Үүнд:


1. Хянах боломжтой бүх эд хөрөнгө, материалын тодорхойлолт болон код.

2. Эд хөрөнгө тус бүрийн дансанд бүртгэгдсэн үнийн дүн.


3. Эд хөрөнгийг дансанд бүртгэсэн он, cap, өдөр.


4. Эдгээр эд хөрөнгийн өртөг Гэрээний 15 дугаар зүйлийн дагуу нөхөгдсөн


эсэх.

4. ТЭМЛЭГЛЭГЭЭ


Энэхүү хавсралт *Т” -ийн 1.8 дугаар зүйлд зааснаар тохиролцсон аргуудын дагуу


бүх эд хөрөнгө нь хяналтын үйл ажиллагааг хялбарчлах зохих код буюу тэмдэглэгээтэй


байх естой.


 ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ОЛБОРЛОЛТЫГ хэмжих


БА ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАН

I. Олборлолтын тайланг доорх зарччуудын дагуу бэлтгэнэ. Үүнд:


а) Хуваах тос буюу хий. өртөгт тос буюу өртөг нөхөх хийг Гэрээний VIII, IX


зүйлд заасан талбайгаас олборлосон болон хадгалсан нийт түүхий тос буюу


нийт хийн хэмжээг үндэслэн тодорхойлно.


б) Олборлосон хийгээд нөөцөлсөн түүхий тос болон хийн нийт хэмжээг


Олборлолтын талбай дахь ачих иэгт өдөр бүр тодорхойлно. Уг талбайн ачих


цэгг олон төрлийн зэрэглэл бүхий түүхий тосыг юүлэх бөгөөд ийм түүхий


тосны зэрэглэлийг ГТГ, Гэрээлэгчийн хооронд хэлэлцэн тохироогүй бол тус


бүрчлэн ангилан тоггооно. Ачих цзг нь Олборлолтын талбайд байх агаад


дамжуулах хоолой, төмөр зам, машинаар Олборлолтын талбайгаас


тээвэрлэхээс өмнө энэ цэгт түүхий тосыг хэмжиж тодорхойлно.


в) Олборлож хадгалсан түүхий тос болон байгалийн хийг өдөр болгон


баррслиар Бүтээгдэхүүн хуваах цэг дээр, харин ГТГ, Гэрээлэгчийн харилцан


тохирилциин цзгг хэмжих ба тээвэрлэлтийн цэг(үүд)-ээр чанарын хувьд


ялгаатай түүхий тос ирж байвал гэрээнд оорөөр заагаагүй бол хэижээг нь


тусад нь тодорхойлно.


г) Түүхий тосны хэмжээг хэвийн температур. даралтад байхад нь тодорхойлох


ба агуулах усны хэмжээ, тунамал хурдасны байдлаас шалтгаалан засвар


оруулна. Түүхий тосны нягт, хүхрийн агууламж болон бусад чанарын


тодорхойлолтуудыг тоггмол шалгаж, бүртгэж байх ёстой.


д) Байгалийн хийн хэмжээг хэвийн температур болон даралтад байхад нь


тодорхойлно. Дулаан ялгаруулах чадвар (калориность), хүхрийн агууламж


болон бусад чанарын тодорхойлолтуудыг тоггмол шалгаж. бүртгэж байна.


е) Газрын тосны үйл ажиллагаанд зарцуулсан түүхий тосны хэмжээг өдөр


болгон хэмжиж, бүртгзж байна. Эдгээр нь:


I. дахин шахах;


II. дахин боловс руулах;


III. хайгуул, олборлолтын болон дамжуулах хоолойд шахахад шаардагдах


гэх мэт талбайн үйл ажиллагааны эрчим хүчний хэрэглээнд зарсан.


ж) Шатаасан буюу ууршсан түүхий тос. байгалийн хийг өдөр болгон бүртгэнэ.


з) Түүхий тосны бэлэн нөөцийн хэмжээг хуанлийн cap бүрийн эхэн. эиэст


хамгийн багаар нь тооцож тогтоосон байна.


2. Тухайн цооног ба талбайгаас анхны (туршилтын ба эдийн засгийн үр ашигтай)


олборлолт эхэлмэгц олборлолтын талбай бүрээр доор заасан мэдээллүүдийг багтаасаи


олборлолтын тайланг Гэрээлэгч cap бүр гаргаж өгнө. Үүнд:


а) Олборлож, хадгалсан түүхий тосны хэмжээ


б) Олборлож, хадгалсан байгалийн хийн хэмжээ

в) Өрөмдлөг явуулах, олборлох болон хадгалах сав уруу шахахад ашигласан


түүхий тосны хэмжээ


г) Ууршуулсан байгалийн хийн хэмжээ


 д) Сарын эхний түүхий тосны нөөцийн хэмжэз


е) Сарын эцсийн түүхий тосны нөөцийн хэмжээ


6) Борлуулсан түүхий тосны хэмжзэТАВДУГААР ЗҮЙЛ

ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАНГИЙН


ҮНЭЛГЭЭ

1. Гэрээлэгч иь хуанлийн улирал бүр энэхүү Гэрээний дагуу олборлож. нийлүүлэх


цэгт борлуулсан түүхий тос, байгалийн хийн үнэлгээг тооцоолсон тайланг бэлтгэх ёстой.


Олборлолтын тайлангийн үнэлгээ нь дараах зүйлүүдийг агуулна. Үүнд:

а) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан тухайн хуанлийн улнрлын турш


гуравдагч этгээдэд борлуулсан түүхий тосны хэмжэз. үнэ


О б) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан тухайн хуанлийн улиралын турш


гураздш ч этгээдээс өөр этгээдэд борлуулсан түүхий тосны хэмжээ, үнэ


в) Гэрээний 8-4 зүйл хамаарагдах тохиолдолд түүхий тосны үнэлгээ тогтоох

зорилгоор газрын тос экспортлогч гол гол орнуудын түүхий тосны


үнэлгзэний талаарх боломжтой мэдээлэл


г) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан борлуулсан байгалийн хийн хэмжээ.

үнэ

ЗУРГ ААДУГААР ЗҮЙЛ

ӨРТӨГ НӨХӨЛТИЙН ТАЙЛАН

1. Гэрээлэгч нь үүргийнхээ дагуу хуанлийн улирал бүр дорх зүйлүүдийг агуулсан


өртөг нохөлтийн тайлан бэлтгэх Сстой. Үүнд:


а) Хуанлийн улирлын туршид гарсан нөхөгдөх зардал;

б) Хуанлийн улиралд нөхогдөх нийт зардал;


г) Хуанлийн улирлын туршид Гэрээлэгчийн авсан өртөгт тос ба өртөг


нөхөлтийн байгалийн хийн хэмжээ, үнэ;


д) Хуанлийн улиралд нөхсөн зардлын хэмжээ;


с) Дараагийн хуанлийн улиралд шилжүүлэн нөхөгдөх зардал:


2. ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАНГУУД


Гэрээлэгч нь өртөг нөхөлтийн данс ба тэнцүүлэх сөрөг данс нээж нөхөгдөх зардлын үлдэж


буй хэмжээ, нөхөгдсөн хэмжээг хянах бөгөөд энэ дансны мэдээллийг улирал бүр ГТГ-т


гаргаж өгнө.I


 ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ


ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН ТАЙЛАН


I эрээлэгч нь үүргийнхээ дагуу хуаяпийн улирал бүр орлого зарлагын тайланг гаргаж өгнө.


Энэ тайлан нь дараах зүйлүүдийг тусгасан байна. Үүнд:


а) Энэхүү Бүртгэл тооцооны журамд тохирсон зардлын ангилал ба зарллын


төвд үндэслэн, төсөвт тусгах хуанлийн жилийн зарлал, орлого;


б) Энэхүү Гэрээний дагуу нөхөгдох зардал гэж топоосон, тухайн хуанлийн


улиралд хуримтлагдсан зардал ба орлого;


в) Хараахан шийдвэрлээгүй байгаа хуанлийн жилийн хуримтлагдсан зардал ба


орлого;


г) Төсөвт оруулах Гэрээний дагуу зөвшөөрсөн өөрчлөлтүүд;


д) Жилийн эцсийн хуримтлагдсаи зардлын урьдчилсан тооцоо;


е) Дээрх (г) зүйлийн дагуу засварласан төсөв ба урьдчилсан тооиооны


хоорондын ялгаа, тайлбар.


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ


ХУВААХ ТОС БА АШИ1Т ТОСНЫ ТАЙЛАЫ МЭДЭЭ


Гэрээлэгч доорх тайлан, мэдээг улирал бүр ГТГ-т ирүүлнэ. Үүнд:


а) Тухайн улнрлын турш олборлосон Түүхий тос;


б) Тухайн улнрлын эцэст олборлосон болон хуримтлагдсан Түүхий тосны


хэмжээ;


в) Тухайн улирлын ГТГ ба Гэрээлэгчид ногдох Ашигг тос;


г) Тухайн улирлын эцэст ГТГ ба Гэрээлэгчид ногдох Ашигт тосны


хуритлагдсан нийт хэмжээ;


д) Тухайн улиралд Гэрээлэгчийн авах Өртөгт тосны хэмжээ;


е) Тухайн улирлын эцэст Гэрээлэгчийн авах Өртөгт тосны хуримтлагдсан


хэмжээ;

47


 ТӨХӨМ ХОЙД - X ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


"САНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ" ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭГӨЭНИЙ

ХАВСРАЛТ "А"

ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энэхүү хавсралт "А" нь Газрын тосны газар, "Сансарын Геологи Хайгуул" ХХК-ийн


хооронд 200... оны ... дугаарсарын .... - ны өдөр байгуулсан Бүгээгдэхүүн хуваах


гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.

ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН ЗУРАГ
ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН ТАЛБАЙ


Бутэтггоүүя хуштх


1*тл тмбвй
ИМ Эю прпипй бупхтүүя


хумах прүл ттлбаА


 ТӨХӨМ ХОЙД - X ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


"САНСАРЫН ГЮЛОГИ ХАЙГУУЛ" ХХК-ИЙН


ХООЮНД БАЙГУУЛСАН БҮГЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ "Б"ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энэхуү хавсралт "Б" нь Газрын тосны газар, "Сансарын Геологи Хайгуул" ХХК-ийн


хооронд 200... оны ... дугаарсарын .... - ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах


гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ1. Талбайннэр ТөхөмХойд-Х


2. Талбайн хэмжээ 21840 кв.км.


3. Солбилцолын цэг
Дугаар Уртраг Өргерог


1 106°29'59" 44°44'30"

2 106°29'59" 45°40'00"


3 ЮТ^ЭЪЭМбЧО-ОО”


4 ЮУ^ЭЪЭМб^СОО"


5 юв^гбмб-зото-


6 108°37’25" 45°18'10"


7 108°51'55" 45°18'10"


8 Юв-бГббМб-ЗОЮО"


9 ЮЭ^ЭЪвМб-ЗОЮО"


ю юэ-гэ^в^чсоо"


11 lOe'OO'OO'^^O'OO"


12 108°00’00" 44°44'30"

QjLiM-t-

 ТӨХӨМ ХОЙД - X ТАЛБАЙН 'ГАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


"САНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ" ХХК-ИЙН


ХООЮНД БАЙГУУЛСАН БҮ1ЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ "Б"ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энэхүү хавсралт "Б" нь Газрын тосны газар, "Сансарын Геологи Хайгуул" ХХК-ийн


хооронд 200... оны ... дугаарсарын .... - ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах


гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ1. Талбайн нэр Төхөм Хойд - X


2. Талбайн хэмжээ 21840 кв.км.


3. Солбилцолын цэг
Дугаар Уртраг Өргерег

1 106°29,59" 44е44‘30"


2 106°29,59"45e40W


3 107*29*59" 45*40*00"


4 107°29'59" 45°30'00”


5 108*37*25" 45*30*00"


6 108*37*25" 45*18'10"


7 108°51 '55" 45°18'10"


8 108*51'55" 45°30'00"


9 109°29'58" 45°30'00"


10 109°29'58" 44°40'00"


11 108°00'00" 44°40'00"


12 108°00'00" 44°44’30"


 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН

т о г т о о л2009 оны 7 дугаар Улаавбаатар


сарыв 29-ний өдөр Дугаар 237 хот
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ


батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Газрын тосны хайгуулын "Төхөм-Х хойд" талбайд газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах талаар Газрын


тосны газар, "Сансарын геологи хайгуул" ХХК-ийн хооронд


2009 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдер байгуулсан Бүтээгдэхүүн


хуваах гэрээ, Газрын тосны хайгуулын "Цайдам-XXYI" талбайд


газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах талаар


Газрын тосны газар "Сансарын геологи хайгуул" ХХК-ийн


хооронд 2009 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр байгуулсан


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг тус тус баталсугай.

Монгол Улсын \Ерөнхий сайд

С. БАЯР


. * - -!


’ у >


-1 \i


Эрдэс Цаялагу эрчим


хүчвий сёйд Д. ЗОРИГТ


Л, ; 1


О