Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 НЯЛГА-XVI ГЭРЭЭТ ТАЛЬАЙН ТАЛААР


АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР,


КАНАД УЛСЫН “ШАМАН РЕСУРСЭС ЛТД" КОМПАНИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


ВҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭ
2007 оны дугээр сарын_^^ны өдөр


4


 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭГОЭ

Эюхүү Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг мэг талаас Ашигт малтмал. газрын тосны хэрэг


эрхлэх газар /цаашид АМГТХЭГ гэиУ. ншоо талаас Каиад Улсын “Шаман Ресурсес Лтд’'


компани /цаашид Гэрээлэгч гэнУ-ийн хоороид *£?Уоиы ^ дүгээр сарын ^-ний одер


байгуулав.


ЕРӨНХИЙ >ҮЙ 1


Энэхүү гэрээний зорилго нь Гэрээлэгч болон АМГТХЭГ-ын хоорондын харнлцааг


зохицуулахад оршино. АМГТХЭГ нь Монгол Улсын Засгийн газрын нэрийн омноос


Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тостой холбогдсом үйл ажиллагаа явуулах тухай


гэрээ байгуулж. түүний биелэлтэд хяналт тавих эрх бүхий байгууллага юм.


Гэрээлэгч энэхүү Гэрээ хэрэгжих хугаиаанд Гэрээт талбайд газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах онигэй эрхийг эдэлнэ.


Монгол Улсым иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар. газрын хэвлий нь төрийн өчч


байх бөгөөд Монгол Улс оөрийн ард түиний ашиг сонирхолд нийцүүлэн байгалийн нөоц


баялгаа хуульд заагдсаны дагуу гадаад улсын иргэн болон хуулийн этгээдүүдэд тусгай


зориулалт, тодорхой хугацаа. болэшпойгоор ашиглуулна.
НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


голоологчид

J.I. щөөдегч TQMMQK


а) Монгол Улсын Засгийн газэр нь энэхүү Гэрээмий дагуу Засгийн га^>ын телөөлөгчоор


АМГТХЭГ-ым даргыг болон түүний эрх олгосон толөвлегчийг томилж байма.


б) Гэрээлэгч энэхүү Гэрзэг х »р:м жүүлэх өөрнйн төлөөлөгч (Гэрээлэгчнйи төлвөлегч)-еер


“Шаман Рссурсэс Лтд*‘ компанийн ерөнхийлөгч Жорж Стубосьн томилж байна.


в) Засгийн газрын төлөөлөгч болон Гэрээлэгчийн төлөөлөгчийг энэхүү Гэрээний 23


дугаар зүйлд заасны дагуу нөгөө талдаа мэдэгдсэний үндсэи дээр өөрчнлж болио.


1.2. ЗЛСГИЙН ГЛЗРЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ИЭВТРЭХ ЭРХ


а) Засгийи газрын төлоолөгч (эсвзл Засгийн газрын төлөөлогчийн томилсон эрх бүхий


этгээд) нь шаардлш атай үсд зохих мэдэгдлийн үндсэн дээр гэрзэт талбайд нэвтрэх


болон газрын тостой холбогдсон бүхнй л үйл ажиллагаатай танилцах эрхтэй.


Гэрээлэгч нь Засгийн газрын толоолошийг энэхүү эрхээ хзрэгжүүлэх боломжоор


хангана.


б) Мопгол Улсын орои иутгнйн засаг. захиргаа болон бусад эрх бүхий засгийи газрын


байгууллагууд Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж буй


галбайд холбогдох хууль, тогтоомжийг мордүүлэ.х шалрдлагын хүрээнд нэвтрзх


эрхпй.
3


 ХОЁРДУГЛАР ЗҮЙЛ


ТОДОГХОПЛОЛТУУД

2. НЭР ТО.кГЬЕО

Дараах тодорхойлосдсом нэр томъ*омууд хэрэв тухайм тохиолдодд өөрөөр


тайлбарлаагүй бол энэхүү 2 nyiaap зүйдд хаасам агуу.иатай байна.


“Бүртгел тооцооны журач" гэж Хавсралт В-д заасан тайлан тооцоо хийх журмыг


хэлнэ.


"Үамтшй талбан" гэж үнэлгзэний хвтвлбврийн дагуу үиэлгээ хийх нь зүйтэА


ГЭЖ Гэрталэгчийн үЭСЭН ГСОЛОГИЙМ НЭГ бутоу ХЭД ХЭДЭН бүтэц буюу ИЛрЭЛИМГ Х1ЛНЭ.


нҮюлпэпй хөтөлбор** гэж үр ашигтай юэлт мөн эсэхийг тодорхойлох зорилгоор


Нтэлтийг үюлэн тодорхойлохсор Гэрээлэгчийм гаргасан ажлын хотелбөр. тесвийг хэлнэ.


”Да1 а.иа\ бамгалийн хин" гэж газрын тостой холбоглон гарч бодох эсюл гахрын


тосыг олборлоход дагаадах аливаа байгалийн гаржлтай хнйг хэлиэ


*‘,laia.ua\ бодис” пж газрын тос ба байгалийн хийгэх гаргаж болох буюу


тэдгээрийг дагалдан илэрсэн бусал боднсыг хэлнэ.


••Ьаррслк” гэж 1.01325 барын агаарын даралтын дор Фарснгсйтын жаран (60)


хдмийм дулаанд буй буюу тийч и*\иелд тааруулсам 158.987 лктрийн ч>чжт»г хэлнэ.

“Тосөв” гэж мөнгои хөрөмгийн орлого, зарлагыи төловлогоег хэлнэ.


“Хуянлийн cap” гэж аргын тооллын арнаи xotp (12) сарым нэг (1) нь бөгөод ЭЮ нь


тухайн сарын эхний өдроос эхлэн, сүүлчийн одрийг дуустал үрплжилна.


“ХуанлкПн улирал” гэж а/.нэг. хо*р, гурав дугаар сарууд; б/. дөрөв, тав. зургаа


дугаар сарууд; в/. долоо, найм, ссдүгэдр сарууд; г/. арав, арванмэг. арванховр ду!аар


сарууд зэрэг аргын тооллын улирлын нэгмйг хэлнэ.


иХуапл11Й11 жнл" гэж аргын тооллым I лүгээр сарыи 1-ид эхэлж, 12 дугаар


сарын 31 -ид дуусах нэг (I) жнлийг хэлю.


“Үр ашнгтай ншт" гэж газрын тосиы гсологи-геофизикийи хайгуул, мэдээлэл.


олборлолт, тээвэрлэлт, борлуулалтын зардал, »ах глл, бусад техник эдийн засгийн бүх


хүчин зүйлийг харгалзам үр ашигтзйгаар олборлох боломжтой гэж Гэрээлэшийн


тогтоосои I язрмн тосны иөөиийг хэлнэ.


“Гзрээ" гэж гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахаар


АМГТХЭГ болои Гэрээлэгчийн хооронд байгуулсан Гэрээг хэлнэ.


“Гэртат талбай" гэж Хавсралт А, Б-д толорхойлсон талбайг хэлэх бөгөод энэ


талбай in. 7 дугаар зүйлийн дагуу буцааж огох хдмжээпгэр тухай бүр багасч байна.
4


“Гэрm түүхий тос" ба **г»рэтг баягалимп wi" пж эмзхүү Гэрээмий дагуу прээт


галбайгаас олборлож хуримтлуулсан түухий тос ба байгалийн \ийг хэ.ио. Уг юр пжъсог


тайлбарлах үүдюэс “олборлосон" гэдэг нь газрын хэжлийгос гарган бүтпэгдэхүүн хуваал


хэмжүүрийн хзрзгслэлзэр нэвтрүүлсэн, “xypiiMTnyy.icair гэдэг иь Г>рг>нд оролиогч


талууд харилцан тохмролцож. авч борлуулах боломжийг бүрдүүломийг хзлэх бөгөөд


харнн:


1 гэрээт талбайн хүртжд гадаргууны дсюрхи шхарп руу шахаж оруулсаныГ;


2 дамжуулах хоолой дүүргэхэд ашигласиыг;


3 гафын тостой холбогдсон үйл ажилла|ааны явцад (шаталг, гоожмлт. хаталт,


ууршилт, осол буюу бусад эдгээртэй адилтгжх байдлалр) хлдаглсаныг


гооцохгүй.

“Гзрээт жи,Г гэж Гэрээ хүчин төгөлдор болсом идер буюу дараагийм жилүүдийм


уг одроос эхлэн тооцсон дараалсан хуаазийн арван xo

"Ашигт малтмал, газрын юсны хэрзг >рхл»х iaiap" гт Монгол Улсым Зжлийн


галраас газрын тостой холбогдсои үйл ажиллагаа явуулах гухай г»рээ байгуулах. түүний


биелэлтэд хяналт тавич зрх олгосон байгууллагыг хэлнэ.


"Гэрээлэгч" гэж тус улсын нутаг дэвсгэрт газрын тосгой холбогдсом үйл


ажиллагаа явуулах галаар ашигт мал-мал, гаэрын тосны хлрлг эрхллх газартай t-фп


байгуулсан Монгол Улсын болон гадаад улсын мргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.


“Өртөпг тос" гэж 8.3 дугаар зүйлд заасныг хэлнэ.


“Туүхий тос” гэж газар доорхи оайгалийм агууламжнд байгаа. эсвм гадаргуу дээр


ялгагч болон боловсруулах тохооромжөөр оруулан гаргасны дарал агаарын даралтад


шингэн байдалд буй нүүрс-усторогчийг хэлнэ. Тү^нчлэи “түүхнй гос" гэсэи иэр томьСонд


байгадийн барагшин, конденсат ба ялгагч үйлдвлр. эсвэл болоасруулах бусад


төхооромжид шимгэрүүлсэи байгалийн шингж хий багтана.


“Олборлолтын талбай" пж 5.4 зүйлмйи б-д заасныг хгтнэ.


“Олборлолтын зардал" гэж олборлолтын үйл ажидлагаатай холбогдон гарах бүх


зарлал (үйл ажиллагааны балон хайгуулын зардлаас бусад)-ыг хэлнт


“Олборлалтыи үйл ажнллагаа" гэж нэг буюу түүнээс дээш тооиы үр ашигтай


нээлтй холбоотой бүхий л үйл ажидлагааг хэлэх бөгөөд үүнд дараахь үйл ажиллагаа


багтаиа:


1. атборлатгын болон хайгуулын цооног өрөмдөх, дамжуулах хоолой. хадгалах


сав, бусад байгуулаыж барьж байгуулах. ажиллуулах;


2. газрын тос ялгах, баяжуулах, уснавс алгах, шахах, шмнгэрүүлэх, хадгалах.


халаах, хий шатаах, тээвэрлэх болон бусад байдлаар боловсруулж ашиглах;


3. дахин шахаж эргэлт. даралтанд оруулах. олборлолтыг юмэгдүүлэх хобрдогч,


гуравдагч болон бусад үйл ажиллагаа;


“Олборлолгып хутацаа” гэж знэхүү Гэрюний 5.5 болон 5.7 дутаар түйлд заасиы


дагуу олборлолтын үйл ажиллагаа явуулах хугацааг хзлнэ


‘•Олборлолтып толөвлогоо” гэж үр ашигтай нэхтгтэй холбо*дуулаи явуулах


олбор.ю иым үйл ажмллагааны Ажлын хотвлбор. төсвийг хэдю.


“IITWITIIIIM uoouor” гэж Гэрээлэгч газрын тосны агууламж илрүүлж, үүнд цалшид


үр ашигтай нэзлт пгуулач xixnftr нь тоггоох зорилгоор туршилт. үкэлгээ хмйх


шаардлагагай гэж тодорхойлсон цооногкйг хэлнэ.


“Гэрээ хүмин roro-uop 6O.IC0H одор" гэж энэхуү Гэрээг Монгол Улсын Засгийн


газар баталсан өдрий! хэлнд.


“Хайгуулыи зардал” гэж хайгуулын үйл ажиллагаатай холбогдои гарсаи бүх


зардал (үйл ажиллагааны болон олборлошын зардлаас бусад) -ыг хэлнэ.


“Хяйгуулын үйл ажмллагаа”-нд дпраахь үйл ажиллагаа багтана:


1. агаарын болон 1адаргуун зураглал. гсологи, геофизик. гсохимийн судалгаанууд.


хайгуулын болон үюлгээний кооног оромдөж ажиллуулах. эрдсийи бо.юи


давхарга зүйн судалгаа явуулах. хайгуулын мэдзэллийн тайлал хнйх болон


дээрхтзй холбоотой бусад бүхий л үйл ажиллагаа:


2 үнэлггжий хөтолбор хэрэгжүүлэх.


"Хайгхулин хугацаа” пж 5 дугзар зүйлл заасныг чзлю.


“ICC” гэж Олон улсын худаддаамы танхим. Лтета1юоа1 Chamber of Commerce/


“Тадбайи лзнчтГ гзж Гэрдхигч гэрэтг талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах оншой »рх здэлснийхзэ татоо “Газрыи госны хуулийг хэрэгжүүлэх


журам**-д заасны дагуу глрлэт талбайм ч>мжээгг*р Монгол Улсын Засгмйн Газарт иөхөн


төлегдохгүйгээр төлөх твлбөрмйг хэлю.


“Хууль” Монюл Улсын хэмжтшд хүчин тогөлдор мордөгдож буй бүх хууль, >рх


зүйн акт болон цаашид батлагдан гарач хууль. зрх зүйн аггыг хэлнэ.


“Хуулийн jti-зэд” гэж хуульд заасам журмаар хуулийн этгээд болох нь


нотлогдсон аливаа аж ахуйн нэгжийг хэлнэ.


“Хэмжах ц»г" гэж Энэхүү горэтний хавсралт “Р* -нйн 4 дүгээр зүйлийн 1-ийн “в**-


дтодорхойлсои ачих цлгийг хэлю.


“Наад захыи зарллын хлмжзэ’' гэж Хавсралт В-д заасан ажил үүргийг


гүйцэтгэхэд зарцуулах зардлым хэмжэлг хзлнэ.


“Бапгалийи хнГ пж агаарын даралт, тсмпературын хэвийн нөхиелд хийн


байдалд буй нүүрс-устөрөгчийг хэлэх бегөөд үүнд хүнд ба хөнгөи хий. газрым тосны


олборлолтын хий болон, хүнд хнйгэх шиигэн нүүрс-устөрогчийг ялгаж авсны дараа


үлдэх хий. туүнчлэи шингэн буюу хийжүүлсэн нүүрс-усторогчтэй хамт гарган авсан бусад


хийтустус бапама


“Үнл ажплла1ааиы зарда-Г пж Гэрдэлэгчийн газрым тосны үйл ажиллагадны


явцад гарсан зардлыг хэлдх ба үүнд \а1гуулыи болои олоорлолтыи эдрлал орохгүй болно.


-Газрыи IOC" гэсэн ойлголтол i лрын хэвлмйд байгаа шингзн тос. хий болом хатуу


байдалтай хачтад иь буюу лангаар нь «гоорлож болох нүүрс-ус төре*чийн юрөл бүрнйн


нэгдлийг хамалруулна


“Газрыи тосны epiei" гэж 8.3 lyraap зүйлийн а-д заасмыг хэлнэ.


“Гмрыш госиы гухай хууль" п»ж 1991 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдер хүчин


тогөлдер болсои Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль болон цаашид орох нэмзлт


өорчлолт. шннэмлэн найруулсаи хуулийг хэлю.


"Гафын юстой холбогдсом |1л ажаллагаа" гэсэн ойлголтод энэхүү Гэрт*тэй


холбогдуулж газрын тос хайх. хачгаалах. олборлох, болоасруулах. гээвэрлэх, хадгалах.


борлуулах ажиллагааг хамааруулна.


“Х>ваа\ тос" гож гэрэтт түүхий госноос роалтм бо.юн өртвгт тосыг хассаны дараа


үлдэх хэсгийг хзлнэ.


“Бүшгдлхүүн хуваах ичжилт" гэж 11.1 дүоэр зүйлд заасныг хэлнэ.


“Роядти" гэж Газрын тосны тухай хуулийн дагуу Монгол Улсын байгалнйн нохөн


сэргюгдэшгүй баялгийг ашигласны толбөрнйг хэлэх бөгтод роллтийг нийт Гэрээт түүхий


тосноос тооцоолж төлме.


“Туслан гүЙ1птг»пГ гэж 1азрь.и тостой холбогдсон үйл ажиллагаамы тодорхой


хэстйг гүйцэтгэхээр Гзрлэлэгчтэй гэрэт хнйсзн хуулийи этгпд юм.

2.2 ТАЙЛБЛР


а/ Гэрзэиий зүйлүүдийи гарчгийг зевлөн ойлгоход халбар болгох үүдюх шрлзсзн


бегоод энэхүү Гэрээний зүйл заалтыг тайлбарлахал ашиглахгүй.


б/ Энэхүү Гэрээний тухайн заалтыч хувьд ганц тоон дэлр хэрэглэсэн үгүүдийг мин


олон тоои дээр, хрэторээ олсн тоон дэзр хэрэглхэм үтсийг ганц тоон дээр


хамааруулан ойлгоно.


в/ “бичсэн” болон “бичгээр” гэсэн ойлголт нь факсаар харилцсан мэдээллийг


хамаарна.


г/ Хэрэв оориор тусгайлан заагаагүй бол энд дурдсан “зүйл" гэснийг энэхүү Гэрээний


зүйл гэж ойлгоно.


Д/ Аливаа тжл хэмээм энд дурдсан нь талуудын зсвиюорсен эрх залгамжилсан балом


шилжүүлсэн тттдэл мөн \avaapia.


d “оролцуулах" гэдгийг “хязгаархалтгүйгээр оролцуулах", “оролцуулан" гэдгмйг


оролцуулан, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүйгюр” гш ойлгоно.


С/ Энэхүү Гэрэзннй эх хувь болон Гэрээний Хлвсралтыг тайлбарлахад эорүү гарвал


Гэрээ шийдвэрлэх хүчшгпй бално.
7


 ГУРЛВДУГЛЛР ЗҮЙЛ

AMITX Ц ЬОЛО|Шт mill jpx.vvph


ЭРХ

АМ1ТХЭГ нь дараахь эрхтэй.


а) Гэрзэлэгчийн газрын гостой холбогдсои үйл ажиллагаанд хяиалт шалгалт чийнэ.

б) Гсологи, геофизнк, пстрохими. гсохими болом орлэт талбайтай холбогдох бусад бүхий


л мэдээллийн эх хувийг емчилнө.

в) Гэрээлэгчийн явуулж буй бүх үйл ажиллагаатай холбогдсон баримт бичиг болон


хзрэглэж буй тоног тохооромж, багаж хэрэгсэл, барилга байгууламжнйн заавар.


гсхникийн тодорхойлолт, iypar зэрэг техникийн баримт бичгийн хувийг авна.


г) Гэрээлэппэс түүний хуваарьт Газрын тосыг Монгол Улсын дотоодын хэрэшэзнд


нийлүүлэхий! хүсэх эрхтлй боГООД ЭЮ ТОХИОЛДОЛД умэ. НӨХЦЛИЙ1 харилцан точиро.шоно.

Л) Монгол Улсын Засгийн газарт иогдох Газрын тосны борлуулалтал хяиалт тавьж,


захиран зарцуулна.

с) Эюхүү прээнд заагдсан бусад эрхийг эдэлнэ.


3.2. АМГТХЭГ-ЫН ҮҮРЭГ


АМ1ТХЭГ нь лараахь үүргмйг хүпгмп.


а) Гэрээлэгчийи ггпрын тостой холбогдсом үйл ажиллагэа явуулахад Гэрэхтнчид дэмжлэг.


гуслалцаа үзүүлнэ.


б) Газрын тостой холбогдсом үйл ажилла1аанд .холбогдох хуулк, тогтоомжийг


хэрэгжүүлж. хянал г тавина.


в) Гэрплэгчид Моигол Улсын Засшйи гюрыи шмшиж байгаа ламжуулах хоолой. бусад


тээаэряэлт, экспорт, дэд бүшийн байгууллмжуудад нэвтрэхийг эөашвернв


г) I жзрмн тостой холбогдсон үйл ажмзлагааг цаг тухайд нь үр дүктэй авуулахын тулд


Гэртолэгчийн хүсэлгор Гэрээлэшмйг исгийн газар. бүс нутаг болон орон нуттчйн


iacar нчиргааны байгууллагуудлд гамилцуулах ажлыг эохион байгуулдх, эдгээр


байгууллагуудтай харнлцахлд нь туслалш үзүүлиэ.


д) Гэрээлэпжйг Гэртгг талбайд газрыи тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад


сөргөөр эсвэл үндэслалгүйггэр хмдлонгоос оролцох, саад учруулах. хойшлуулах


аливаа үйлдлийи эсрэг Гэртипгчийг хамгаалж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх үүдизх


өөрийн эрх мэдлиЛн чэмжээний бүхий л арга хэмжээг авна.


с) ГэрээлэгшЛи хүсэлглэр лараахь бнчиг барнмтыг авахад тусалмх Үүид:


i. Гэрээлэгчид газрын тостой холбогдсом үйл ажиллагааг үр ашиггай


явуулахад нь Моигол Улсыи нутаг дзнспр дэх Гэрээт талбай болон бусал


талбайд ювтрэхэд шиардлагатай бүхий л зөвшоорш1, лицснз.


ii. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг үр дүитэй явуулах үүднээс


Монголын банкинд гадаяд болон дотоод валютын данс нээх. хадгаламж


хийх. гүйлгээ ЖИЙХЭД шаардлагатай бүхнй л эөвшеөрвл. лиценз.


iii. Газрын тосим үйл ажкглагаатай холбосдуулан гүйцэттэх шмнжилгээ.


боловсруулалт хийх баричт матсриал. өгөгдол. дээжийг Монгол Улсын


нутаг дэвспргк rapiaxaj шаарллагатай бүх эевшоорол


iv. Газрым тостой холбогдсон үйл ажиллагааид ашиглв1дах бүх тоиог


тохооромж. бараа материалын лииенз


V. Гэрээлэгчид олгогдсои зрх. гүйютгэх шаардлагатай адима үйл ажиллагаа


болон эиэхүү Гуртн үр дүнтэй хзрэгжүүлэх. I >рэ *нд заасаи газрын тостой


холбо! дсон үйл ажнллагааг явуулахад Монгоя Улсыи аливаа яам болом


орон нуггийн засаг захфааны бусад байгууллага. иэгжүүдээс шаардсан


бусад бүх зовиюөрвл. лт.снз. эрхийн бичиг.


(!) Гэрэллэгчийн хүсэлтээр дараахь асууаалд туслалиаа үзүүлкэ.


i. Газрын тостой хоябогдссн үмл ажмллагалтай холбогдом гарах ггжэрлэлт.


дамжууяах хоолойн байгуузамж болон бусад «арчмын чамартай асуудяыг


шийдвзрлэх. мөн харилиаа холбооны төхевреиж суурмлуулах эевиюорөл.


орои сууц. эмкэлэгийн үйлчилгээ. албан газар. албан газрын шаардлагатай


эд зүйлийг авах зөвшөөрол.


ii. Тоиог тохооромж, материал, сэлбдг хэряслийг хадгалах үүдкэзс газар.


барнл! а байшин. болон агуулах байгууламж ашиглах эрхийг тюмшнх,


iii. Гадаад валют солих эевшеөрөл авах.


iv. Гаалийн дүрэм, бүх толлийи гаалийм бүрдүүлэлт. импорг. экспортым


зовшоорлийг авах.


v. Газрын тостой холбогдсои үйл ажиллагаа явуулахад шаардлшатай телсфон


болон сансрын холбоо. ралио шуга.ч, долпюны гарц олж авах.


vi. Газрын тостой холбогдсон үйл ажилло1аа явуулах шаардлагын улмаас


Гэрээт талбайгаас гадна паарын орон зайд нэвтрэх, ашиглах эрх авах.


vii. Газрын тостой холбогдсои үйл ажиллагаа явуулах гадаадын ажиллагсадын


Монгол Улсад нэвтрзх болон ажиллах зевшөөрлийг авах,


viii. • Гэрээлэгчид олгогдсон эрх, гүйцэтгэх шаардлагатай аливаа үйл ажиллагаа


болон энэхүү Гэрээг үр дүмтэй хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах бусад


асуудлууд.


3.3. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙтРХ


а) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын I азрын тосны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль


тогтоомжийн дагуу Гэрэзт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах


онцгой эрхийг эдэлж, газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагапны опсратороор


ажиллана.


б) Гфэхчэш газрын юстой холбогдсон үйл ажиллагаа /ажиллагсадыг оролцуулан/


явуулах зохих зөвшөорөл авах. I зрт»г талбайд болон талбайн гадна дамжуулах


хоаяоП, гүүр, зам, орон сууц, агуулах байгууламж, нисэх оигоинм талбай, радио


цпчхаг, холбоомы төхоөрөмж бодои газрын гостой холбогдсои үйл лжнллагаанд


 шаардлагатай бусад дэд бүтцийг барьж, байгуулах, мэвтрзх эрхтэй.

в) Гэрээлэгч нь өртөгт тос болон өорт ногдох хуваарьт тосыг захираи зарцуулах /Момгол


Улсын нутаг дэвсгэрт болон хмлийн чаиалад/. гзэвэрлэх. экспортлох эрхтэй.


г) АМГТХЭГ-аас бичгээр зовшөөрөл авсмы үмдсэи лзэр Гэрээлэгч эюхүү ГэрээниЙ эрх,


ашиг сонирхолоо аливаа гуравдап этгээдэд бүхлээр нь эсвэл годорхой хэсгмйг


шилжүүлж болох бегөод шилжүүлзн аич буй гуравдагч этгээд нь олон улсад хүяээн


зовшоөрогдсөн, санхүүгийн хангалпой >х үүсвэртэй, мэргэжлийн туршлагатай бол


АМГТХЭГ нь зевшоорөл өгнө.


Л) Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны зарим хэсгийг Туслан


гүйцзтгэгчид хариуиуулж болох боловч Гэрээлэгч үйл ажиллагаатай холбогдсон


хариуцяагаа бүрэн хүлээнэ.


с) Гэрэзлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг явуулах шаардла1ын улмаас


Гэртгт талбай болон бусад талбайд челоотзйгээр нэвтрэх, буиан гарах эрхтлй.


Й) Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй явуулах үүднээс


оорийм хүссэний дагуу үйлдвэр. тоног техоорөмж. бараа матсриалаа Монгол Улсын


нутог дэвсгэр дотор челөотэй иүүлгэн шилжүүлэх эрхтэй.


3.4. ПРЭЭЛЭП/ИЙН ҮҮРЭГ


Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсом үйл ажиллагааг явуулахдаа лараахь


үүргийг хүлээнэ:


а) Монгол Улсыи газрын тосни тухай хууль болом холбосдох бусад хууль тогтоомжийг


ддгаж мордомо

б) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг Моигол Улсын олон улсын гэрзэгээр


хүлээсэн үүргийг эөрчихгүйгор олои улсын газрын тосиы салбврт хэвшсзн НИЙТЛЭГ


стандарт. журамд инйцүүлэн явуулиа


в) Газрын тостой холбогдсон үйл ажшыагааг цап нь бллтгэн гүйцэттэж байх бегөед


олон улсын газрын госны салбарыи жишигт нийцсэи гсэрын госьж нөөиийг үр дүнпй


ашиглах техниас, гехиологи, тоног төхөөрөмжийг хэрэпютэ.


г) Холбогдох хууль тогтооыжийм дагуу байгаль орчиид нелеөлех байдлын үнэлгпг


газрын тостой холбог дсом үйл ажнллагаагаа эхлэхээс өмне заавал хийлгэс »и байна.


д) Монгол Улсын хүн aw. ам амьтаи. байгаль. үндэсний нвви баллаг. газрын гадаргууг


хамгаалах шаардлагатай дараах арга хэмжээ авна. Үүнд:

I. Газрын тостой холбог дсон үйл ажмллдгааиы явцад хүн ам. байгаль орчин болон


бусдыи өмч хоропгмйг хамгаалах. урьдчнлан сэршйлэх арга хэмжлэг


холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шкж улсыи газрын тосмы салбарг


кэвшсэн иийглэг стандарг. журамд нийцүү пн аама.


ГэрээииП хугацаа дууса.х, г>рээ хүчингүй болох. эсвэл гзрзэт талбайгаас


2.


тодорхой ххгийг буцлаж огох тохиолдолд ЗэспгЛи газрьм| толеолөгчийн


»о


зовшөөрспий дагуу бүх тоног тохеерөмж, байгууламжийг талбайгаас гаргаж,


Монгол Улсын холбогдох хууль. тогтоомжийн дагуу тухайн талбайн байгаль


орчныг сэргээх шаардлагатай бүх арга хэмжзэг авиа.


3. Жнл бүрийн ажлыи чөтөлбөр. төсовтоо хайгуулын цооиогуудыг хаах, талбайн


бойгаль орчныг нохон сэргээх зардлыг тусгах;


4. Холбогдох хууль, тоггоомжоор газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа


явуулахыг хориглосои нутаг дэвсгэрийн ойр орчимд үйл ажиллагаа явуулах


гохиоядолд 1>хайн гэрээт талбайн экологийн системийг хачнаалах. бохирдлоос


сэргийлэхтлй холбогдсон тоаорхой арга хэмжээ пвч чэрэгжүүлэх:


ж) Эиэхүү Гэрээний 12 дугаар зүйлд таасны дагуу Гэрээний үргэлжлэх хугацмид олж


хуримтлуулсан гсологи, геофизик, геохимийн судалгаа, өрөмдлвг. олборлолт,


лабораторийн шинжилгээ болон 5үх анхдагч мэдээлэл, тайланг эх хувнар нь


ЛМ1ТХЭГ-Г хүлээлгэн огнө.


з) Эиэхүү Гэрээний 10.2 зүйлд заасны дагуу Монгол Улсын газрын тосны салбарын


болопсон хүчин бэлтгэхэд дэмжлэг үэүүлнэ.


к) Холбогдох хууль, тогтоомжийг зөрчсөний улмаас гарах бүх хохирльи хариуцна.
ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ЗАРДАЛ


Гэрээид оорөөр заагаагүй бол газрым тостой холбогдсон үйл ажиллагаа чвуулахад


шаардагдах бүх зардлыг Гэрээлэгч хярмуциа. Гэрээлэгч нь газрын тосыг үр ашигтай


олборлож эхэлсэн нехцөлд 8.3 дугаар зүйлд заасны дагуу газрын тостой холбогасон үйл


ажиллагаа явуулсан зардлаа нохож авах эрхтж. Гэрээнд оролцогч аль ч тал үр ашигтай


нээлт болно гэсэн баталгаа гаргахгүй богоед Гэрээлогч нь эюхүү Гэрээннй дагуу


зарцуулсан аливаа зардлыг нохож авиа гэсэн баталгаа байхгүй болио.


ТАВДУГААР ЗҮЙЛ


ХУГАДАА

5.1. ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦАА


а) Хайгуулын ажил явуулах хугаиаа нь Гэрээ хүчии төгаздөр болсон өдрөөс эхлэн таван


(5) жил байх бөгөөд 3 үе шатад ангилна. Нэгдүпгэр үе шат нь 2 жил, хо*рдугаар үс шаг нь


I жнл, гуравдугаар үс шат иь 2 жил байна.


5.2. ХАЙГУУЛЫН ХУГА1ШГ СУНГАХ


а) Гэрээлэгч хайгуулын 3 дутаар үет шат болон хайгуулым эхний сунгалтын хугацаа


дуусахаас 30 хоногийн өмнө хайгуулын хугацааг iiaaunu 2 жилийн хугацаагаар


сунгуулах хүсэлгэйпэ Засгнйн газрын төлөөлогчид бичгээр мэдэгдэнэ.
•1


б) Гэрээлэгч нь хайгуулын хугаиааг сунгах хүсэлт тавихдаа ечнох хайгуулын шатмы


хайгуулын ажлын наад захын ажил үүргзэ биелүүлсэн тохиалдолд АМГТХЭГ-аас


Гэрээллгчкйн хүсэлтийн дагуу хайгуулын хутаиааг сунгана


в) Хэрэв хайгуу.чьж эисийн хугацаа лууггавар болох вдөр хүртэл үр ашипвй кплт болох


эсэх нь тодорхойгүй нээлтийн цсоног байгаа бол уг юэ.ттийм цоомог бүхмй


үнэлгэзмий талбайн хувьд нэмэгдэл хайгуулын хугацаа нь дараахь нөхиолүүдийн аль


нэг нь болох хүртэл хүчин тогөлдөр уролжклю. Үүнд:


1. тухайн нзэ/ттийг үр ашигтай юэлт гэж тогтоох.


2 тухайн нээлтийг үр ашигтай бус юэлт гэж тостоох.


3. нэыэгдэл хайгуулын ху гацаа мь нэг (I) жмгос илүүтүй байна.


5.3. НЭЭЛТ. ТУРШИЛТ БОЛОН ҮНЭЛГУЭНИЙ АЖШ!


а) Нээлтийн цооног тогтоосон тохиолдолд I зрээлзгч арваи таван (15) хоногийн дотор


Засгнйн газрын т&төелөгчид бичтр чэдэгдэх бөгөөд тухайн мэдэгдсэн «лрийг уг


НЭЭЛТИЙН ЦООНОГИЙГ бүртгэсэм РДОрт TOOUHO.


б) Нээлтийн цоомог бурийг бүрггэсэи «дроес хойш ср (90) хоиогийн дотор Гэрззлмч тус


Нээлт нь Үр ашигтай нээлт чви эсэхийс тогтоох унэлгээний хөтөлбөр 6« төсев.


үнэлгээ хийгдэх талбай (үюлгээни! талбай)-н зураг, бусад тодорхойлолтыг Засгийн


газрын төлеелвшид гаргаж *ннв.


в) Засгийи газрын твлвөлогч үнэлпэний хетөлбөрийг баталсаны лараа Гтрээлэгч


Үнэлгоний хв гөлбөрмйг хзрэгжүүлж эхэлиэ.


г) Үюяоэний хетөлборийг зууи иа* (180) хомогийн лотор хэрэгжүүлнэ.


5.4. ҮР. ЛШГГАЙ Н2Ш


а) Үнэлгээний хөтвлборийг хэрэгжүүлж дууссан. эсш мэг болом түүюх яээш


Нээлтийн цооногууд нь Үр ашигтаР нээлт гэж тогтоогдвол Глрплэгч арваи тавам (15)


хоиогийн дотор Засгийн газрын твлөөлогчид бмчгээр мэдэгдэх бегвөд тухайм


мэдэгдсэн өдрийг уг Үр ашигтай кээлтмйг бүртгэсэн олорт тооимо.


б) Үр ашигтай нээят нэг бүрнйг бүрттэсэи вдрөөс хойш мэг зуун наям (180) хоногмйн


дотор Гэрээлэгч нь Засгийн газрыи төлөолөгчнд олборлолтын хөтолбөр, тосөв.


олборлолтын үйл ажиллагаа швуулгх талбай (олборлолтын тал6ай)-н тураг. тогтоосон


hwu, олборлолтын талбайи эовшворөл авахтай хо.тбогдсон бусад тодорхойлолтъи


гаргаж өгнө.


в) Ашигт малтмал, газрын тосны хлрэг эрхлэх ппар 5.4 дүтор зүйлийн 6-д заасан


олборлолтын хотөлбор, төсвийг хүлээн авсан өдрөөс хойш гуч (30) хоногийн дотор


мнаж. холбогдох хууль. тогтоомж болои олон улсын гжзрын тосны салбарт хэшисэи


ннйтлэг стандарт, журмыг эорчөшүй гэж үзвэл ер (90) хоногмйн дотор олборлолтым


толөвлогөө, төсвийг баталж. газрын тос олборлох тухай шмйдвэр гаргана Дээр


дурдсан стандартыг юрчсөи гэж үзюд АМГТХЭГ-аас агборлолтын хетелбер. эсюл


Олборлолтым талбайл нэмэлт. ооэчлөлт оруулахыг шадрлах бөгөөд эдгээр нэмэлт,


өөрчлолтүүд нь эовхон Олборлолтыи толовлогоо эсжэл Олборлолтъан талбайг


стандартыи дагуу болгох. чеи ГэрздогчиЛм laipwH тостой холбогдсои үйл


ажиллагааны үр дүн. эдийи часгийн ашиг тусад хлчгийн бага сврог нелөөтэй байхал


чиглэг.тмп.


г) Гзрзэлэгч нь Газрмп тос олборлох тухай ижйдазр гарсаи ндреөс хойш 90 хоногийн


дотор Олборлолтын үйл ажиллагааг эхэлнэ.
Үр ашигтай мзэлт бүрийн Олборлолтын хугаиав нь эрх бүхий байгууллаши


газрын тос олборлохыг зовшоорсои тухай шийдвэр гарсан олроос хойш хорь (20) хүртэл


жил байж болно.
5.6. ШШШШЙШШШР, тяшш Я шорлолтын


9ГӨӨ БОЛОН ОЛБОРЖ ЫН ТАЛБАЙЛ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУДАХ
Засгийн газрмн толөөлогчөос зөвшөөрол (энэхүү гэрээнмй 5.4 дүгээр зүйлийи б-д


заасан үйл явцым лагуу олгогдсон зөвдөвр«л) авсны үндсэн дээр Гэрээлэгч нь нэмэлт


мэдээлэл буюу судалI ааг үндхлэн үюлтний чотолбөр. олборлолтын төлөвлөгөө болон


галбайг оорчилж болно. Гэхдээ 7 дугаар зүйлийн дагуу иэгэнт буцааж өгсен гэрээт


талбайн аль ч хэсгийг уюлгээиий болон олборлолтым галбайд оруулж болохгүй.
5.7. ОШЮЫОДГЫН ХҮЕАШГ СУНГАХ
Засгийн газрын гөлөөлогч Гэрээлэгчтэй чарилиан тохиролцсоиы үндсэн дээр орд


ашиглах хугацааг чобр удаа тус бүр таван (5) жилээс илүүгүй хугацаагаар сунгаж болно.


Гэрээлэгч нь олборлолтын xyiauaa луусахаас жараас (60) ооошгүй хоногийн өмно


олборлолтым хугацааг сумгах саналаа Засгийн газрын толоологчид бнчгээр өп*ө.


ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ


ХАЙГУУЛЫН ҮЙЛ АЖИ.ТЛАГАА


6.1. 3AABAJ1 ПЙЮТПХ ЛЖНП ҮҮРЭГ


а) Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин гөгөлдөр болсон олрөөс хойш (120) хожимйн дотор


Гэрээний Хавсралт В-д заагдсан хайгуулын үйл ажмллагаа явуулж эхэлю.


Гэрээлэгч Хавсратг В-д заасан заавал зарцуулах монгмйг хайгуулым ажилдаа


зарцуулаагүй бол гүйцэтгээгүй зжилд ногдох зариуулагдаагүй хөрөнгийг тухайн


гэрээт жил дууссанаас хойш гуч (30) хоиогмйн дотор АМГТХЭГ-т талнө.


б) Тухайн жилд Гэрээлэп заавал гүйштгэх ажил уүргээс клү-ү ажмл. үүрз*


гүйютгэж, толовлоснөөс илү-ү зардал гаргасам тохиолдолд дараа жилмйн гүйютгэх


зжил. зардалд шилжүүлэн тооцож болмо.
6.2. ӨРӨМДӨХ_ЛРГУУД


Гэрээлэгч нь 6.1-д заасап ажил үүрэг, хайгуулын цооног оромдөх ажпллагааг олон


улсын газрын тосны салбарт чэвшсэн нийтлэг аргачдалын дагуу гүйютгмп.


Дараахь тохиолдолд хайгуулын цооногийн оромдлогийг дууссанд тооцно. Үүнд:


л) оромдсх гүнд болон эсхүл эорилтот давчлргад хүрсэи,


б) КП.ПИЙН иооиог балсоаа,


tt


«) өрөм нь суурь чулуулагт хүрсэи.


г) ором нь үл ювтрэх бист, гсопогийн хэт халуун Градиагтэд чүрсэн.


6.3. ХЛЙГУУЛЫН ЛЖЛЫН ХвТӨЛБӨР БА ТӨСӨВ


Гэрээ хүчин төголдөр болсон өдрөес хойш жар (60) хоногийн дотор, цаашид


дараагийн горээт жил бүр эхлэхээс дөчин таваас (45) доошгүй хоногийн өмнө ГэрЯОП


мь тухайн гэрээт жилд гүйцэттэх хайгуулыи ажлын марийвчилсан хетаябер ба төсвмйг


боловсруулж. Засгмйн газрын төлөөлогчид батлуулахаар өгиө. Тухайн гэрэтт жмл


эхлэхээс гучаас (30) лоошгүй хоношйн өмнө Гэрмлэгч. Засгмйн горын телоолегч


хамтран хайгуулын ажлын хотөлбөр. тэсвийг хянан хэлэлцэж, Засгийм газрын төммклвгч


батална. Гэрээлэгч нь энэхүү ажлым хвтөлбор. тосвийг оөрчлөх зайлшгүй шаардлага


гарсан тохиолдолд өөрийн самалыг Засгийн газрым төлөелөгчид нэн ларуй гаргаж вгмо.


Засгийи газрын төлоолөгч саналыг авсмаас хойш ажлым арван таван (15) өдрийм дотор


Гэрээлэгчтэй уулзаж, өерчлөлтийг хянаи хэлэлцзж багална. 'Засгийи газрын тшнюлогч


санал болгосон Ажлын хөтолбөр, төсөвт эиэхүү Гэрээ. холбоглох хууль тоггоомж болон


олон улсын газрми тосны салбарт хэвшсэн нийтлл стандарт, журамтам нийцүүлэх


шаардлагын хүрээнд нэчэлт оөрчлелт хийхийг шаардаж болно.


ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ
7.1. ГЗЮЭ Г.СООР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ


Глрээлэгч мь:


а) Хайгуулын ажлын хугацааны эхнкй уе шат дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн дотор


гэрээт талбайм хории гаван (25) хувийг бу цааи өгне


б) Хайгуулын ажлын хугацааны хобрдугаар үс шат дууссамаас хойш гуч (30) хоногмйм


дотор анхны гэрээт талбайм чорми (20) хувийг буиаам өгмө.


в) Хайгуулым нийт хугаиаа дуусахад үнэлгзэний болон олборлолтын талбайнаас бусад


бүх талбайг бу цааж өгнө.

г) Талбайг буиааж огохийн өмив холбогдох хууль, тогтоомжмйм дагуу бүх машин. тоног


техоөремжүүдийг талбайгаас мйлуулж, талбайг хог хаягдлаас цэвэрлзн. хөрс, усны


бохирдльи армлгаж, талбайн гадароушйн унаган терхийг оргээсэи байна

72. ХҮСЭЛТЭЭР

а) Гэрэтллгч галбайг бүхэлд нь эсвэл тодорхой хэсгийг өорийн хүхгыпдэр буцааж егч


болио. Ийнхүү сайн дүраараа буцааж өгсөн хэсгүүдийг 7.1-д дурьдсан гэрзэ бсоор


буцааж өгсөн талбайд оруулан тоошю.

б) Гэрлзлэгч 72 зүйлийн а-д заасны дагуу галбай бучаан огох мь Гэрээлэпийн уг


талбайд заавал зарцуулах меиггн хөроигийн хэмаээнд нөлөөлохгүй.

7.3. па ИЙ ТАЛБАЙ

I зрлэлэгч үнэлоэнмЛ хотолбсрийг хэрэгжүүлон бо.ювч үр лшпгтай иээлг


м


тогтоогдоогүй тохиолдолд уг үнэлгээний талбайг буцааж егне. Үюлгээиий хеталбөрмйн


дагуу заавал гүПцэтгэх ажил үүргээ i үйцэтгээгүй байгаа үнэлгэший тжлбайг сайн лураараа


буцааж огох тохиолдолд бислүүлээгүй ажил гүйцэтпхэд ногдох монгийг тухайн


үнэлгээний талбайг буцааж өгөхоос гучаас (30) доошгүй хомогийн оммо Засгмйи газрын


төлоолөгчид төлнө.

НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ


Щ Д.зхүүн ХУРАА.Д1

8.1. 1'ОИЛТИ


1. Гэрээлэгч хуамлийм улирал бүрт Гэрээт тосноос тооцож Роялтм төлнө. Рсиигтч нь


нийг олборлосои түүхий тосны хувыай тэнцүү байна.


2. Роялтид толох толборийг 8.5 дугаар зүйлд заасны лагуу тооцож, улирлын сүүлийи


сарын эцсийн хоиогоос омно толно. Засгийн газрын толеелөгч энэ талаар өөр


журам Ю1тоож болно.


8.2. шхий ТОСЮРЛҮҮШ


а) Глрээлэгч олборлои хуримтлуулсан бүх 1>үхий тосыг борлуулна.


б) Монгол Улсын Засгийн 1азар нь олборлож. хуримтлуулсан тосноос өөрт ногдох


тосыг тосоор авач тохиолдолд хуанлийм улирал эхлэхээс гуч (30)-аас доошгүй


хоногийн вмнө Гэрэзлэгчнд хэдий хэмж-г>гг»р ааах тухайгаа бичгээр ыэдэгдэнэ.

фШЕ

а) Гэрэзлзгч эюхүү 8.3 лугаар зүй/д заасны дагуу газрым тостой холбогдсон үйя


ажиллагааиы явцад зарцуулсан өртөг. зардлаа нөхөж авах юрилгоор хуанлийн cap


тутам гэрээт түүхий тосноос тодорхой хэмжээг анч ашиглах эрхтэй (үүмийг ортогт тос


гжэ). Гтрээлэгчийн авч ашиглах зрхтэй ннйт өртөгт тосны хзмжээ нь Гэртэ хүчин


пгемер болсон өдрөөс хойш Гэрээлэгчийн газрын тостой холбосдсон үйл


ажиллагааны зардяуудын нийлбэртэй тэнцэх гжзрыч тосны хэмжээтэй тэнцүү байма.


Гэхдээ аливаа хуанлнйн сард Гэрзэлэгчийн авч ашиглах өртогг тос нь гүхайн сарын


хугацаанд олборлож, хуримтлуулсан Гэрээт нийт түүхий тосны гэицүү


байна. Гэрээлэгч нь үйл ажиллагааны нийт зардлаа нехож дуустал үлдэгдза иь


дараагнйн хуанлийн саруудад шилжигдэн тооцогдоно.


б) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдох зардлыг давчардуулалгүйгюр хайгуулын


зардал, үйл ажи.ыагалны зардал болон олборлолтын мрдал гэж ангмлна.


Эдгээр газрын тостой холбогдох заэдал нь дараах дарааллаар нөхөгдөнө.


I/ хайгуулын зардал;


2/ үйл ажнллагааны зардал;


3/ олборлолтын зардал ;


Тодруулга хийх үүдюэс, алборлопын зардал пь хайгуулын хугацаанд, хайгуулип


зардал нь олборлолтын хугацаанд гарч болно гэдгимг ювшоорое.

15


в) Дээр дурьдсаныг үл харгалзан, 8.1 дүгээр зүйлийн дагуу төлөгдөх роялтм болон 10


дугаар зүйлийн дагуу төлөгдөх урамшууллууд болои бусал толбөрүүд нохөн


толөгдөхгүй богоод энэхүү 8.3 дугаар зүйлд заасан Өртогт тосонд оро.хгүй.


8.4 ХУВЛЛХ ГОС


а) Хуанлийн cap бурийн гэрээт түүхий тосноос роялтм болон өртөгт тосыг хасаад үлдэх


хэмжээ (Хуваах тос)-г Монгол Улсын Засгийн газар болон Гэрээлэшнйн хооронд


доорх хувиар хуваарилна. Үүнд:


1. Хлрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж


rapu нь 5000 баррсль хүртэл:


Мошгол Улсын Засгнйн газарт


Гэрээлэгчид


2. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхнй тоспы одрийн думдаж


гарц нь 5000 баррелиас их буюу 10000 баррель хүртэ.г


Монюл Улсын Засгийн газарт


Гэрээлэгчид


3. Хэреээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж


rapu нь 10000 баррелиас их буюу 15000 баррель хүртэл:


Монгол Улсын Засгнйн lajapi


Гэрээлэгчшд


4. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн думдаж


rapu нь 15000 баррелиас их буюу 20000 баррсль хүрпл:


Монгол Улсын Засгийи газарт


Гэрээлзгчид


5. Хэрвээ тухайн хуанлнйн сард олборлосон гэрээт түуосий тосны одрийн дундаж


гарц нь 20000 баррслиас их байва;!:


Монгол Улсын Засгнйн газарт


Гэрээлэгчид


б) Гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж хэмжээг тогтоохдоо тухайн сард олборлосон


түүхий тосны нийт хэмжээг тухайн сарын едрийн тоонд хуваана.


г) Хуваах тосны Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох тосны үмэлпэг Гэрээний 8.5


дугаар зүйлд заасны дагуу хийх бөгөөд Монголын Засгийн газарт ногдох тосны


төлборийг хуваасан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор Звсгийн lajpun төлөөлөтнд


төлөх бөгөөд эсхүл Монгол Улсын Засгийн газраас зовшоорсөн тохиолдолд өөр


хэлбэрээр гүйцэтгэж болно.


8.5 ГЭРЭЭТ ТОСНЫ ҮНЭЛГЭЭ


Хуанлийн cap бүр роялти, өртөгт тос болон хуваах тосны үнэлгээг хийх зорилгоор


ашиглаж буй Гэрээт түүхий тосны үнийн дүнг Гэрээлэгчнйн тухайн сарын гэрээт түүхий


тосмы борлуулалтгай уялдуулан жигнэсж дундаж армз-ленгс үннйг аижглан тооцохд«х>


Гэрээт талбайгаас армз-лспгс үнийг тодорхойлсон иэг хүртэлх бүх тээврнйн зардлыг хасах


бөгөөд газрым тоспы салбарт хэвшсэн буюу зонхилж бун зардлаас хэтрэхгүй байна. Хэроо


Гэрээлэгч тухайи сарл армз-лснгс худалдааг ашиглпагүй боа Г)рлт түүхий тосны үиийг


тээвриии зарда.чд loxupyy.iaii тухайн бүс нутагг хоор ra.ii. ii харилцан хүлээн зввшоорч


болохуйц арчэ-ленгс худалдааны тоошю.
8.6 КОРЛУУЛАЛТЫН УРЬ, ПШИ КЖ TOQUQQ

а) Үр ашигтай нээлт бүрийн хувьд Гэрплхч нь хуанлийн улирал junxrx гучаас (30)


доошгүй хоногийн дотор олон улсын газрын тосны салбарт хэвикэн никтлэг


аргачлалын дагуу Гэрээлэгчийн олборлож борлуулахаар тооиолж буй түүхий тосны


дээд хэмжээ. зах зээлийн унэ болои холбогдох бусад хүчим зүйлүүдийн тухай


урьдчилсан мэдээг Зас1ийн газрын тмммгчид хүргүүлнэ.


б) Гзрээлэгч тэрхүү мэдээнд тухайн Хуамлийи улиралд төлөгдөх Роалтм. ортөгт тосны


үкэ болон Монгол Улсын Засгийн галар. Гэрээлэгчид ногдох Гэрггт түүхий тосны


тооцоог багтаасан байна. Гэрээлэсч урвдчилан төлөвлөсөн хэмаоэимй газрын тосыг


олборлохыг эрыэлзэнэ Гэрплтгч Үр ашипай гоэлт бүхий хлд хэдзн орд иооиогоос


олборлох хэмжээг нэгтгэн тооиож болно
8.7 ЩАЛТ ВА ХЭТРҮҮЛЭЛТ


Лль нэг тал нь хуваарьг түүхий тосоо зорим үсд бүрэн хэмжээгззр мв ааах болоыжтүй


байж болохыг хүлээн зөвшөөрч байня. (энэ тохиолдолд уг тштыг дутуу ават г»ю).


Ийм тохиолдолд нөгөө гал нь ашиглалтыг бүрэн хэмжээгээр үргэлжлүулэи орлогыг


оорийн талдаа хуваарилж (энэ талыг хэтрүүлэн авагч гэмэ) болно. Гэрээлэгч


хуваарилалтын зөв тэнцвэрийг тогтоохын тулд дутуу авагчийн ннхөн авах түүхий


тосны хэмжээг тооцон бүртгэмэ. Хуюарилалтьж зов тэицвэрийг югтоохын тулд дутуу


авагч талд ногдох түүхий тосыг нохож өгмо. Гэхдээ эю хуваарилалтыг > йддвэрлэл.


борлуулалтын хзвийн үйл ажиллагаанл саал учруулахгүй байх нвхцлөор хийж


гүйцэтгэнэ.

ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ХИЙН bVrnniXVYH ХУВААЛТ


9 .1 ШВИ Ш. ЗЭЭД


Хэрэв үр ашиггай болох нь тоггоогдсон аливаа нээлтэх байгалийн хий олборлох


бололцоотой бол уг хийг олборлож, борлуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь эдийн


засгийн хувьд үр ашигтай гэж үзэх ог буюу хэд хэдэн зах зээл Монгол Үлсад болон


хилийн чандад байгаа эсэхийг тогтоох ТГогтоогдсон зах хюлийг цаашил ‘Арилжааны


хийи зах зээл” гэнэ) зорилгоор аль юг талын хүсэ.тоэр Засгийн газрыи телөөлөгч.


Гэрээлэгч нар уулзаиа. Хэрэа Звсгмйн газрын төлөвлө<ч болон Гэртэллгч нь


арилжааны хийн нэг буюу хэд хэд>н зах юэл байгааг толоовол Талууд эиэ талаар


хармлцан хүлээн хүдгж аач болочуйц борлуулаьттын тохиролиоо хийхийг эрмэлтэиэ.


Хэрэв Засгийн газрын төлоолөш бслои Гэрээлэгч нь арилжааиы хийи юг буюу хэд


хэдэи зах зээл байгааг тогтоопхнүй хвэл 92 дугаар зүйлд заасаичлан харилцан


хүлээн авч болохуйц борлуу.лалтын тохмролиоо бойгуулаагүй тохиолдолд оорөөр


тохиролцоогүй бол лнэ асуухтаар улиралд югээс цеенгүй удаа уулзаиа. Хэрэв


I эрээлэгч арилжааны хийн нэг буюу хэд хэдэн зах зээл байгааг толоосон боловч


Засгимн газрын толөөлогм үүнийг хүлтзн зовшөорөхгүй бол Гэртолэш Бүттзгдэхүү-н


хуваах горээний 9.2 ду|аар зүйлд иаспы лагуу холбогдох байгалийи хийн иээлтийг


ямлр ч тохиоддолд олборлох эрхтлй. 'Этхүү Гзрээнд заасан аливаа зүйлээс үл


хамааран miyy.i арилжмны хийн нзг о\юу хзд хздэи зах зээл байгаа хэхийг тоггоох,


xapiMitan хү.тпн хүлээн авч болохуЛи (jopayv.i.urbiu тохиролцоо 6afir>y;iax laiaap


17


 үргэлжлүүлэн ажиллах хугацаамд Гэрплэгч бамгалийн хийи нталт бүхий талбайг ктыгт


чийгдсэи олрөөс эхлэн 7 жилийн турл чадгалан үядэх эрхтэй.

9 2 БАЙГАЛИЙН ХИЙН ӨРТӨПЮХӨЛТ БА БГГЭЭГ ГН ХУВААЛТ

Хэрэв үр ашигтай болох нь топоогдсон аливаа мээлтээс нээлтийн цооног эспл


байгалийн хий олборлох бололцоогой бол холбогдох хууль тогтоомжийн хүрэлнд


энэчүү гэрээний 9.1 дүгээр зүйлд здасаи хад|^лах эрх, уүргийг хүчин тпголлөр болгох


шаардлагатай гэж үзвэл хвэл Гэрээлэгчийм хүсэлгийн дагуу АМГТХЭГ нь байгалийн


хийн нэзлттэй холбогдуулон Гэрюлэгчтэй шинэ Бүтзэгдэхүүн хуваах гэрлэ байгуулиа.


Шинэ Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний таалтууд нь энэхүү Бүтээглэхүүм хуваах гэрээний


зааптуудтай адил байна. Харин уг гэрээнд дараах «өрчлөлтүүдийг лаавал тусгана


Үүид:

а) Энэхүү Бүтээгдэхүүн хуваах гэрзэбайгалнйн хийтэй холбогдолтой тул “түүхмй тос"


хэмээх үтийг “байгалмйм хий** пх зайлшгүй еөрчлех,


б) Нээлт нэгэнт үр ашиггай нууят байх тул хайгуулын щуг ЦМШИ1 хийх


шаардяагагүй.


•) эюхүү Гэрээний 8.4 дүгор эүйлд масая АМГТХЭГ-т ногдох түухий тосны хэмжээ


өдрийн атборлолтоос хдмаараи юмэгдэх шатлалтай бү-оэгдэхүүм хуша&лтыг 1


баррель түүхмй тос ivpiaan мякган /600а стандарт куб фийт бвйгалийн хиЯгуй


гжцэж байхаар шмтжүүлж тоошю.


Х>рэв Талууд Бүтеэгдэхүүи хумах гэрээмий нөхилүүд дээр 6 сарын дотор хзлэлиэи,


тохиролцож чадахгүй бол 22 дугаар зүйлд заасны дагуу Арбитрийн шүүхзд хандан


асуудлыг эцэслэн шийдвэрлүүлмэ.


9.3. ПАГАЛДАХХИЙГ АШИГЛАХ

Эюхүү Гэрээнд заасан алнваа зүйлээс ү.1 хамааран Гэрээлэгч:


а) Дагалдах байгалийн хийг эрчим хүчний үүсгүүр, дахин үйлдвэрлэл болон ларалтыг


хэвийн хадгалах гэх мэт газрын тостой холбогдсом үйл ажиллагаанд үнэ талбөргүй


ашиглана.


б) Холбогдох хууль, тогтоомжоор хориглосноос бусад дагаллах байгвлийи хнйг


шатаана.


г) Дагалдах байгалийн хмйг нөөцийн саваид буиаан шахна.


АРАВДУГ ААР ЗҮЙЛ

УРАМШУУЛАЛ , ТАТВАР ЬА БУСАД ТӨЛБӨРҮҮД


10.1 ГАРЫН ҮСГИЙИ УРАМШУУЛАЛ. ОЛБОРЛОЛТ ЭХЭЛСНИЙ УРАМШУУЛАЛ


БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН УРА.ЩУҮЦМ
а) Гэрээ Моигол Улсын ЗасгиЙн газраар багламжлагдсаи өдрөөс жар /60/ хомогийн дотор


Гэрээлэгч Засгийн газрын толоологчид Гэрээмд гарын үсэг зурсны урамшуулал


.доллар төлмо.

б) Гэрээлхч нь олборлолт ЭХЗЛС1ШЙ \рамн1\ v 1лыг анхиы Үр ашигтй нээлгиЛн о


хойш 1Л 'I (30) хоногмйн дотор ам лоллар пмв.


в) Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгнйн газарт олборлолтын урамшуулвыг дарзахь байдлаар


төлнө:


1. Өдөрт дундажаар 5000 баррслиас млүү Гэрээт түүхий тосыг юг


хуанлийн cap олборлосны лараа ам доллар;


2. Өдөрт дундажаар 10000 баррслиас илүү Гэрээт түүхнй госыг нэг


хуанлийн cap олборлюны лараа< ***•


лоллар;


3. Өдерт дундажаар 20000 баррслиас илүү Гэрээт түүхий тосыг нэг


хуанлийн cap олборлосны лараа ам*


доллар;


4 Өдорт дундажаар 30000 баррслиас илүү Гэрээт түүхий тосыг нэг


хуанлийн cap олборлосны дараа доллар;


10.2 СУРГЛЛТЫИ уращщтал


Гэрээлэгч гэрээ хүчин төголдор болсиоос хойш жил бүр Гэрээт жнлийн эхиэх гуч


(30) хоногийн дотор сургалтын урамшуулал долларыг


ЗасгиЙн газрым телөөлөгчид төлнө.

ю.З ТАТВАР


Гэрээлэгч энэхүү гэрээний 16 дугаар зүйяд зааснаас бусад татварыг Монгол Улсым


хууль. тогтоо\1жийн дагуу төлиө.

10.4 ТАЛБАЙН ДЭНЧШ


а) Гэрээлэгч Монгол Улсыи Газрыь тосны тухай хуулийг хэрдгжүүлэх журмын дагуу


Гэрээт талбайн хэмжээгээр дэнчингнйн гөлберийг жил бүр дараахь байдлаар


АМГТХЭГ-т толнө.

I. Хайгуулын үеийн лхний үе шатанд


Гэрээт талбайн гог хавтгай дорюлжин км бүрт


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


ii. Хайгуулын үеийн хо£р дахь үс шатанд


Гэрээт талбайн юг хавтгай дөрволжин км бүрт


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


iii. Хайгуулын үеийн гурав дахь үс шат болон сунгалтын


хугацаанд Гэрээт талбайн нэг кавтгай дервелжин км


бүрг (Олборлолтыи талбайг оруулахгүй)


iv. Ашиглалтын талбайн нэг хлвтгай дөрвелжин чм бүрг

б) Гэрээлэгч иь талбайн дэнчинг Гэрг» хүчин гогөлдөр болсон одрөөс хойш срэм /90/


хоногийм лотор. лараагийн гэрэ?т жилүүдийн талбвйн дэмчмнг дараагийн гэрээт


жилийн хүчин гөголдер гэж тооцогдох өдроос хойш гуч (30) ХОНОГИЙН дотор тус


тус төлне.


Ю.5 ширшны үйлчилгшнй шитп/i


Гэрэмэгч нь АМГГХЭГ-т газрын тосмы тухай хууль. холбогдох хууль,


тогтоомжийн дагуу дараах захиргааны үйлчилгээний шимттэл толнө. Үүнд:


а) Гэрээт талбай авах тхиал! a


б) Хайгуулын хугаиааг сунгах


в) Олборлолтым талбай авах захиалга


г) Олборлолтын талбайн хэмжээг еөрчлөхөд


Д) Олборлолтын хугаиааг сунгах


с) Газрын тосгой холбогдсон үйл


ажиллагааны аливаа эрх. үүргийг шилжүүлэх

АРВАН ИЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

хзмжидг

11.1 БШЩЭХГҮН XYBA4JL2 тшшл

а) Гэрээид оролцогч талуудын хооронд хуваах Гэрээт түүхмй тос. түүимй дагалджх хийн


ХЭМЖЭЭГ тодорхойлоч Юрилгоор ХЭМЖИ.ТТНЙ1 (Бүтээгдэхүүн чуваах хэмжилт) ожж улсын


газрын тосны үйлдюрлэлл хэвшсэн нийтлэг аргачл&л. мрчмыг үндзслэи гүйщтгно


Гэхдээ дархээс бусад (үүнд ганиаарчилсан цоомогмйн олборло.ттын хлмжээг тогтоох ба


үиэлэх хэмжилт орно) зорилгоор өөр төрлнйн хлчжилт хийгдэж болох богоод энэ чь


Бүтг*гдлхүүн хуваах чэмжилтийн шоардлагад швал иийцэх есгүй гэдгмйг чарилиан


тохмролцов.

б) Бүтгдэхүүн хуваах хэмжилтийг Хлмжилтийн цэг дээр хийнэ Хэрэв горлэт түүхий


тос нь аливаа учир шалттааны улмаас юоэс д*эш тооны олборлолтын тжлбайд хамрвгдаж


байвал Гэрээлэгч нь тухайн бүтээгдэхүүнийг олом улсын газрын тосны салбарт хэвшсэн


нйитлэг аргачлалаар хуваарилт.

в) Талууд энэхүү 11 дүгпр зүйлд зааош дагуу бүтээгдэхүүн хуваах хэмжнлт хийгдэхээс


өмнө оорт ногдох түүхий тосыг ашиглах эрхгүй болохыг харилцан хүдээн эөвшоерев.


Гэхдээ Монгол Улсын доюод хэрэгшэг хаигах юрилюор Монгол Улсын Засгийи газарт


ногдох түүхий тосыг ашиглах эрхкйг үүгор хлзгаарлахгүй болно.
11.2 ШР.ҮУШ


а) Хэрэв Гзрээлэгч нь Бүтээгдэхүүи хуваах хэмжилтийн аль нэг багаж хэрэгсэлд


тохируулга хийх, засварлах эсвэл солихыг хүсвзл Засгийн газрын төлөөлөгчид мэдл дэж,


хянуулна.


б) Засгийн гаэрын төлөөлөгч нь бүтээгдэхүүн хуваах аливаа хэмжилтийг ямар ч үсд


ажиглах. үмэн зөвийг тодорхойлох эормлюор шалгалт хийх эрхтэй. Хэрэв шалпигтаар


хэмжилт нь олои улсын газрын тосны салбарт хэвшсэн нийтлэг аргачлал болом стандартад


нийцэхгүй болох нь илэрвзл Засгийм гарын толөелегч түүннйг залрууяах арга хэмжэз


авахыг Гэрээлэпоэс шаардана Хэрэв Гэрззлэгч нь энз шаардлагыг хүяээн аасаи өдрөөс


хойш 30 хоногмйн дотор залруулах ipta хэмжээ авч эхлээгүй. эхмсэн ч аац нь


удаашралтай байвал Засгийн газрын төлеөлөгч засварыг хийж зарддыг Гэрплэгчтэр


толүүлнэ.


в) Хэмжилт алдаатай байх нь тогтоогдвол Гэрэзлэгч хэмжилтийи алдаатай байх үеийм


олборлолтын үюн бодит хэмжээ* югтоож, омнох хэмжилтмйг залруулах бүхий я арга


хэмжээ авна. Гэрзэлэгч нь гүйштгзсэ* залруужын ажлын тухай тайланг АМГТХЭГ-т


хургүүях, бжтлуулна- Хэрвээ хэмжилтмйн алдаа анх гарсам хугаиааг тогтоох боломжгүй


бол урьд хийгдсэн шалгалтыи өдөр ба алдаа! нлрүүлсэн едрийм хоорондох хутаиааиы


дундах үеийг алдаатай хэижклт зхэлсэм iuraap тооино.
Гэрэзлэгч бүтээгдэхүүн хуваах х>ч1жилтийн бүрттэлийн баримтуудыг тав (5) болон


түүиээс дээш жилийн хугацаанд хадгалах бөгөөд Засгийм газрын төлоолөгч нь эдгээр


бүртгэлтэй шаардлагатай үедтз таиилцах эрхтэй.
АРВАНХОР.РДУ ГААР ЗҮЙЛ


ТЕХНИКИЙН 1УПДЭЭЛЭ.1


12.1 ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙ1 • омчлөх


Засгийн газрын төлөөлөгч нь газрын тосмы үйл ажиллагааны үр дүнд гэрээлэгчийн


цуглуулсан гсологи, геофизик. пстро^изик, гсохими. цооногийн бүх хаалтын тайлан,


өромдлнгийн мэдээлэл, петрологийн мэдээлэл. гүйцэтгэлийн тайлаи болон бусад бүх эх


мэдээлэл, эдгээрийг боловсруулж тайлан хийж дүгнэсэн үр дүнгнйн тайлан, зураг зэрэг


мэдээллийн бүх эх хувийг Гэрэхлзгчид ЭНЭхүү гэрээний дагуу газрын тостой холбогдсон


үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор эдгпр мэдээллийг үнэ төлбөргүйгээр ашнг.зах эрхнйг


олгох нөхцөлтэйгюр омчилнө. Гэрээлэгчийи газрын тостой холбоглсон үйл ажиллагаанд


туслалиаа үзүүлэх үүднээс АМГТХЭГ өөрийн өмчлөлд буй эсвэл гэрээт талбайд


холбогдох бүх мэдээллийг эизхүү гэрзэг хийж гүйцэтгэснээс хойш гуч (30) хоногийн


дотор үнэ төлбөргүйгээр Гэрээлэгчид 0П10.


12.2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕГОПХИЙ БҮРТПЛ


Гэрзэлэгч газрын тосмы хайгуул. олборлолт. борлуулалт. ашиглалт. боловсруулах


болон бусад үйл ажиллагааны тухай бүртплийг олон улсын гатрым тосны аж үйлдвзрт


хэвшсэп нийтлэг загвар болон Хавсралг “Г*-д зласпы дагуу хотвлно. Эдгзэр бүрпэлнйг


англи хзл дэтр хотолмо. Гэрзэлэгч нь эюхүү бүртпд, тайлангийн хувийг cap. улирал, жил


бүрэзр Засгийи газрыи голоөлогчид гаргаж опю.
21


12.3 ШПОУЛ ШИО


апБОРЛотын турши. чщь

Гэрээлэгч энэхүү МЭДЭЭЛ1ИЙГ ожн у.кын газрын тосны үйддвэрлэдд хэвиюэн


нийтлэг аргачлал. зарчмыг үндхлзм боловсруулж. үр дүнгийи тайлан матсрмалиг iaci ийн


газрын төлөвлөгчил хүргүүлкэ. Гэрэтлэгч холбогдох мэдзэллийг боловсруулсаны дараа


хуулбарыг боломжит түргж хугацааид АМ1ТХЭГ-Т хүргүүлэх бөгөөд харим эх хувийг


Гэрээт галбайн ходбогдох хэсгийг буцаан егсний дараа АМГТХЭГ-т огно. / Гэрээлэгч


талбайн буиаан өгвөгүй хэсэгт хайгуул болон үнэлгээ хийх эорнлгоор буиаан егсөн хэсэгт


холбогдох мэдээллийи хуулбарыг гэртэний хугацалнд хадгалж болноУ


Гэрээлэгч иь лабораторийн туршилг, шннюипэ хийх юрмлгоор ч*мог чулуу.


шлам. чулуулаг болон гжчрыи тосны сорьц дээжийг Монгол Улсын хи.тг»р авч гаргаж


болох бвгөод чилээр гаргаж буйтай адил чанар, хэмжэтой сорьи дээжийг эхлт»д


АМГГХЭГ-т хүргүүлнэ. Засгмйн газрым шлөелөгч эдгээр дээжмйг буиааж авах хүсэлтээ


түүнийг гаргаснаас хойш I жилийм дотор ирүүлэхгүй бол Гэрээлэгч нь уг дтэжсийг


өөрийи үтэмжээр ашш лана. Хэртв I эрээлэгч нь цооиогт туршилт хийхзэр бол Засгийн


газрын төлоөлегчид туршмлтыи ажлын хугацааг мэдэгдэх бөгөөд АМТТХЭГ-ыи эрх


олгосон төлоологч тэрхүү туршнлтын «вцад байлцахыг эөвиюерне. / АМГТХЭГ-ын лрх


олгосон толвөлогчнйн цооиост туршилт хийхэд оролцох үүрпэ биелүүлоэгүйн улмаас


туршилтын ажлыг югсоохгүй


12.4 ОЛБОРЛОЛШН ҮЙЛ АЖШЛлгаа


Гэрээлэгч нь олборлолтын үйл гжмллагаа явуулж буй цооног бүрээс олборлосои


ТОС, ХИЙН ХЛМЖЛЭ болои ЦООИ01ИЙН моктажийн өөрчлөлтийг үзүүлсэн бүртгэлийг хетлоч


ба холбогдох мэдээлэл, тайланг холбогдох хууль, тоггоомж болон Хавсралт “Г”-д заасны


дагуу Засгнйн газрын толоөлогчид хүргуүлнэ.


12.5 ХЛМТАГСЛН ХОРОО


Энэ гэрээний Үр ашиггай юэлтмйм дагуу Олборлолтын хугаиаа эхэлмэгц


I эрээлэгч болон Засгийн газрын төлөвюгч Гэртэт галбай дахь олборлолт явуулж байгаа


бүх огууламжийн аши1лалтын үйл ажиллагаа. мэдэтллийг судлах. түүнчлэн талуудын


хоорондох удирдлагын холбогдолтой асуудлыг зохицуулах зорнлгоор хамтарсан хороо


байгуулно.


12.6 ьусм тпа^Ащщд


Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсои үйл ажиллагааныхаа «вцад лдийн засгмйн үр


ашиггай бусад ашигт малтхадын иөеи илрүүтбэл энэ тухай Засгийн газрын төлөөлөгчид


ааруй мэдэгдэмэ. Эдг>эр ашигт мал тмал Монгол Уясыи өмч байна.


12.7 НУУШ1ЛЛ


Талууд энэхүү гэртэ болои эпэхүү гэрээиий дагуу хийгдсэи ажлыи галаарх бүх


мэдээллийг / Гэрээний 12 дугаар эүйлд дурдсан бүх тайлан юдээг оролиуулан/ нууцалж.


нөгөө талын товшоөролгүй гуравдагч атгаэдэд дамжуулж үл болно Дюр өгуүлсэн


нууцлалын тхпаар хүлзэх үүрэг иь дарзахь зүйлд хлмаарахгуй Үүнд :a


 1) альюг тал өөрийн ажиллагсад. хувь нмйлүүлэгчид. эөалогчнд. лаборатори. ПМ


алгох ттгээдүүя. чөн Тусллн гүй|ртп>гчид гачрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах шаардлагыи хүрэзнд нууидалыг зададж болно.


2) аль нэг тал нь дагаж чөрдеж буй эохич хууль. тогтоомж Гэрззлэгчийн болон

Гэрзэлэгчийн харъяа байгу\,1лагын үнзт цаас бүрттогдсэн алнваа хөромгмйн


биржийн дүрэм журмын хүрээмд нууцыг чадалж болмо.


3) энэхүү гэрээ байгуулах үсд хүлззи авагч мэдэж байсан мииКР)


шаардлагатай тохиолдолд бат.их үүр« нйг хүлээн амгч хүлззнз.

4) хүлэзн авагчийн энэхү-ү Гэрэммй дагуу хүлззх үүргийн зөрчил болох үйлдэл


буюу х үйлдлзэс үл хамааран отя иийтийн мэдэзллийн санд байх буюу дарм


нь орсон чэдээлэл: эсвэл


5) хүлээн авагчийн итгэсюзр эрх нь олгсмдсон гуравдагч зтгээдэзс хулээм авагчид


дамжуулсан мэдээлэл

АРВАНГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ

НЯ1ГЛ АИ ЬЦДОХ БҮРГГЭЛ
13.1 ЫЯПЛАЫ-ЬОДОХJ ШЙМММ

Гэрэзлэгч нь газрын тосны үйл ажиллагаанд хамаарах нягтлан бодох бүрттзлийг


Хавсралг Г-д заасан Бүртгзл тооцооны журам болон алон улсын газрын тосны


үйлдвзрлэлд хэвшон нягтлан бодох бүртолийн нийтлз! «арчмуудын дагуу хотелнө


Эдгзэр нягтлан бодох бүртгэлийг АНУ-ын доллараар. англи хэл лззр хетөлнө.

13.2 1АЙЛАК

Гэрээлэгч нь бүртпл (ооцооны тайлан болон бусад мэдээллийг Засгийм гачрын


телоелөгчил Хавсралт В-л чаасан Бурттэл тооцооны журмын дагуу бүрлүүл ж, хүргүүлж


байна. Гэрээлэгч Монголд толөөлөгчийн газраа нээсний дараа газрын тостой холбогдсон


үйл ажнллагааны бүртгзл тооиооны тайлангийн хувийг төлөолөгчийн газартаа байлгах


бөгоод Засгийн газрын төлоөлөгч шаардлагатай үед Гэрээлэгчид мэлэгдсний үндсэн дээр


түүиийг шалгаж, аудит хийнэ. Бүх баримт бичгийг тэдгээрийн бий болсои цагаас тамн (5)


жилийн хупшаанд хадгална.


13.з штгийнхянщ
а) Засгийн газрмн төлөөл«мч нь /эсаэя түүиий томилсон аудитор/ Гэрзэлзгчийн газрын


тостой холбогдсон үйл ажнллагааны санхүүгийи бүртгэл тооцоо болои бусад


холбогдох баримт бнчигт шаардлагатай үед Гэрээлэгчид мэдэгдсэний үндсэн дээр


шалгаж, аудит хийх эрхтэй. Ийнхүү шалгалт, ауднт хийхдээ Гэрэзлэгчийн гачрын


тосгой холбогдсон үйл ажиллагааг гасалдуулахгүй.


б) Саихүүгийн хяналттай холбогдон гарах зардлыг Гэрэзлзгч хариуцпа. Хэрэв тухайн


хупнлийм жилд /12 сард/ иэгээс дээш удаа шалгалт хийх бол илүү хийглэх шалгалтын


ирдлыг АМГТХЭГ харнуцна.


13.4 АУИНТ


23


а) Гэрээний 13.3 дугаар аүйлд заасны даг» шалгалт хийхдээ. Гэрээлэгчийн санхүүтийн


лаис. санчү-үгийн гайлан, бврал чатермалын бүртгэл 6а бараа ыатериал. ваучер,


цалишийн төлбор. нэхэмжлэх, Гэрээнд шууд буюу шууд бусаар чамрагдах аливаа


тврлийн г-*рээ, туслан гүйцзтгэх гэрг», газрын тосны үйл ажиллагааны талаар


чолбогдох бусад баримт бичиг. бичилтүүдийг шаардлагатай үсд, эохмч үндэслэлийн


лагуу шалгах эрхтэй.


б) Түүнчлэн. тухайи шалгалтын дагуу Гэрээлэгчийн Монголд болон бусад улсад орших


тазрын тосны үйл ажмллагаатай холбогдох газрууд. бүх үжлдвэрлэлийн 6»йр,


байгууламж. агуулах болон конторт очиж, түүний дотор эдгээр үйл ажилла(*атай


чолбо! дох ажилтантай уулзаж. шаардлагатай үед. эохмх ундэслэлийн дагуу шалгах


эрхтэй. Галаадад хийгдэх саичүүгийн хяналт. шалгалттай холбогдон гарах зардлыг


АМГТХЭГ хариуцна
АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ЗАСТИЙН ГА1РЫН ТУСЛ.АЛЦАА


14.1 ЕРӨНХИЙ ТУСЛАЛ1ЫА


Гэртэлэгч нь газрын тостой холбоисон үйл ажиллагаа явуулж. эю гэрээний зорнлгыг


биелүүдэхийн тулд АМГТХЭГ-аас хэмжлэг туслалцаа хүсч болохыг талууд хүлээн


зевшөөрч байна. Монгол Улс болои Гэрлэлэгчийн ашнг тусыи тулд энэхүү Гэрээг


хэрэгжүүлэх уүдюэс газрын тостой чолбосдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах


засгийн газрын зөвшөөрвл авах улсын бүртгэлд бүртгүүлэх. вш болон газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуүлахтяй чо.ябогдоч бусад эовшөөрвд болон лрхмйг олж


эзэмших зэрэг Гэрээлэгчийн эрхээ хэрэгжүулэх. хүлэхэи үүроэ гүйютгэхэд АМГТХЭГ


нь Гэрээлэгчид туслуулахаар өөрийн юг буюу хэд хэдэн ажилтныг томмлон ажмллуулж


болмо. Томилогдсон ажнлтантай чолбог.юм гарах чархтыг АМГТХЭГ болон Гэрзэлэгчийн


хооронд байгуулах сюр гэрээгор хари щан юхиролцоно.


14.2 БҮСЛЛ1ҮСДЛЛША


ЛМГТХЭГ оорийн эрх хэмжээмий хүрпнд Глр^лэтнйи хүсэлтийм дагуу барндга


байгууламж барих, тоног төхөоромж суурилуулах, ажиллах хүч бэлтгэх. тээвэрлэ.тг хийх.


аюулгүй байдлыг хаигах, газар ашиглдх эөвшонрол авахтай холбоотой асуудлаар дэмжлэг


үзүүлнэ. Эдгээр барилга байгууламж, сэлбэг хэрэгсэл, ажнллах хүч дута1 дсан юхиолдолд


АМГТХЭГ нь тэдг»эрү>р хангах apt а хэмжээ авна. Гэрээлэгчийн хүсэлтчйн дагуу


АМ1ТХЭГ-аас дээрх арга хэмжээтэй чолбогдон гарсан чардлуудыг Гэрэллэгч АМГТХЭГ-


т нөхож төлно Эдгээр нөхөн төлборийг тухайн үеийн ханшаар АНУ-ын ач. доллараар


гүйцэтпнэ.

АРВАНТАВДУГААР ЗҮЙЛ


(>МЧИЙГ АШИГДАХ, OMM IQX^PX
15.1 ТОНОГ ГОХОӨРОМЖ ВЛ БЛРИЛГА-БЛЙГУУЛАМЖ

Гэрээлэгчийн бүрэп омч болох, газрын тосюй холбогдсон үйл ажиллагаанд


лшпглагдсан, өртгийг нь иохохоор иэр лоагдсан тоног юхооромж. багаж хэрэгсэл, иооц


хэнгамжнПп члрогслийи тлрдал прггийг Гэрээлэгч иохөж авмагц тллпэр тоног тохоөрөмж.

24
/


 o.ii «ГЖ vipiiui. iihhii xani лмжппп \ ipm Mb |1>ММ.Г>.1 OpIOl IH.IOOpI ^ III Dp Чопю


Үлсмп lopiiini емм on mo.

\ jp »n ириил еөронр titaiaiti үм ocu Г>рт»л >i чпйн бүрш вмч-iH i.i oyii ioiioi


юхөорнмж. oaia* \)|uiqi. нөөи хангамжпГш х>рисэл. yi mrnx xopomo hi. тл\\


Pip)» .ivvcTUBcip бо.юход himhjj i epihi iH.ionpryii up Moiiioi Vu-ian loptiiin


өмчлөлл ШПЛЖИ1П. f)H>x\\ 15.1 Kiii:n иь Г)рт».т)гч өорийн са ifistp oaion «\wu


)iтдтн: |\р жпр авч ашшласап x\ »V»i <-« хамларахгүй r • u i*«ti xapii nun oii no nioii
15 2 / I y/J/>/// TOChlJ 1ПМ I/m v


jii >\^ I *p > «Mini N 6a 9.iv >»P i^li iii• in .lai \\ Г>р i > i >i чийи \\нл.1рм оч


\\ ii.i.iv \ iM/Mi. 11 MIHUII 1IJI Л>ф 6ymj * •P"4I,I hi 1ЙЯ i.npuii IrthMM1


xapiuuaii 1охи|Ч1Л11С011 бусал lajapi 1 »p* ичшш м i.ij i;i niAiiin


AFBAin V P Г A \JVfAA P i ^ Й Л


Tajiup-vac mo iee.io\ tv\ vm


u-1 i )±j ).пгч nuiiorr h i jkx.norr w///v 7\ \ III


a| “I aa.iiiiin 1арпфын ryxan \>>.ii.**-iiiiii 21 l-i шсны jan\ дарлах j\ii.*ni:i laamm


гат параас чнлввлнө:


11 *ii)\\^ гэрхятй даг>> гаэрыя ioctoA пиАошт ^u * ажтнпйи.1


шаардаглах тсхник. toiioi ючнорөмж. илкрилл. u. олб»?


х ip-iio i. автобсизмн. дилмШи lynii.


2) лпхүү i »pr»Hiiii дагуу niipwii iiKioii хо.мч*глсоп vu oaili i.n.iai*


‘ уорнулан буцаап laprax нөхио н niioop laaimm nyiai i»nu »pi ор»


rcxiuiK. ronoi гөхееремжнйг oMiaan lapiax:


A) прпллгчийн хувларьт галрыи юсыг uipiax.


(Sj *‘Н)МЛЛСЯ1 op11 iiiiii a.loan гагварып \yy:ii.‘'-iiiin 13.2.12-1 иасиы miw i.npMii


lociibi сдлбар!. б^ i 1чгд jxy\n хувалх jap'ixiuap Mourn.. NVici.m Tati iiiiii laiapian


ftafiryy.icaii г»р>мшй лагуу taipun incioii \олбо|дсои \iui a*n i i.ua.nu iopn> i.m


>iMiiop-io;iioii icxmiK. ioiioi гехоөрөмж. матсриал. i ү^ vnii u. o.if» >i v.pncii


аотобсн mu. дизслийн гүлшийг нэмэгдсэн өртгийн гатпар.ис чөлөөлиө.


п) "Аж ахуни и лж, бпшуу;ыа1ми орлиман албан iainapi.ni хуу.и.*-iiiiii iaiуу I ачрмп


юсны салбарт бүтлгдэхүүн хуваах зарчмаар Моигол Улсып Jaci niin iasap:aii


6aiii уулсаи пртжий дагуу Монгол Улсад үйл ажиллагаа ивуулж ба»пал киаалмп аж


ахуйн югжийи өорт нь ноглох бүплгл^чхүүпий борлуулаиаас олсон <<р.|«иол боюи


гүүншИ галаадад |уй»уулах үсд иоглуулах lamapaac тус i\c чөлөашө.


16 2 Г>рт).пгчийн Туслап гүйпугпгчид. тллплршш сллбар байгуу i;iai.i


ажпллаиал пь лпхүү i ip nimii 16лугаар »үГпл лшсаи »р' . iii mi ni ;t-m i m ill»


 АРВАНДОЛДУГААРЗҮЙЛ
17.1

Гадаад валютыг худалдан авал буюу худалдачдд Моигал Ьамкнаас тогтоосон


тухайн одрийн албан ханшаар тооцно. Валкпыи ханшны эөрүүгас үүссэн ашиг, алдагдал


нь Гэрюлэгчийн дансамд тооиогдож, бичилт хий|дэнэ.

17.2 ШЛЛШ1±_Б4УКЩ1ДДХЬ Д/НС

Гэрт>лэгч хилийн чанадад гадаадын банкуудад аливаа валютын данс нээх, гүйлпю


хийх мөн эдгээр дансыг бүрэн хяналтандаа байлгах, ийм дансанд байгаа мош он хөрөнгийг


ча!өотэЙ ашиглах, хадгалах бүрэн эрхтэй болно.

17.3

Гэрээлэгч нь валют солих дараах эр\ий~ эдэлнэ. Үүнд:


а) Галрын тостой холбогдсон үйл ажкллагааид шаардагдах бүхий л хоронгийг челеотэй


хорввх валютаар гаргаж. эдгпр валютыг 17.1-д «аасан ханшаар Монгол Улсын


арилжааны банкаар дамжуулаи гөгрогоор солих;


б) Хнлийн чанадад монгөн хөронгөтэ! байж, үүнийг чолөөгзй ирцуулах;


в) Өврт ногдох газрын тосыг жспортлох. худалдах буюу солих эамаар хнлийн чанадад


олсон бүх орлогоо гадаадад байлгах, чолоогИ) зарцуулах;


г) Монгол төгрөгийг 17.1-д шасаи хаишаар Монгол Улсын арилжааны банкаар


дамжуулан гадаад валютаар солнх, оөрг ногдох юрын тосыг худалдах. солих,


экспортлох замаар Монгол Улсад олсон бүх орлогоо гадаадад гаргах буюу чолөөтэй


зарцуулах;


д) Өөрийн туслам гүйцэтгогч буюу гадаад орны харьаат ажилла»слад Момгол Улсад


буюу бусад оронд гадаад валютаар цалин олгоно. Эдгээр ажиллагсад нь эовхон


хувийн амьжиргааны хэрэгиээг хангах хэмжээний гадаад валютыг Монголд оруулах;


с) Энч гэрээний дагуу Засгийн газрын төлоолөгчид буюу Монгол Улсад төлох төлбөр.


эсвэл газрын тостой холбогдсон үйл ажилла! аанл шаарла! дах бусад толбөрийг


гүйцэтгэхийн тулд Гэрээлэгчийн сонгож авсан Монголын аль нэг банкинд валкттын


нэг буюу хэд хэдэн данстай байх.

17.4 дРЭЭ/ЩЙ ЦАГУУ ГҮЙЦЭТГЭ£_10ЛЬ0£


Хэрэв өерөор тохиролцоогүй бол Галууд энэ гэргжий дагуу |үйцэтгэх толберийг


ЛНУ-мн доллараар хийнэ.

АРВАННАЙМДУГААР ЗҮЙЛ

МОНГОЛЫН ТУСЛАН ГҮЙЦ УГРГЧ , эд_

Гэрээлэ! ч on түүппП 1услан гүжитгэгчлд пь:


а) Монгол Улсын туслан гүйцэтгэгчнйн cam болгож буй үю. мэргэжлийи чадьар


болон чамар нь олон улсыи үзүүлэлгтзй жишиж болох нехцвлд юуны өмно чонголын


Туслан гүйцгтгм чийг сонгоно


б) МОМГОЛД үйЛДЕЭрЯЮН чатсрмад , томог төхөөремж, техник хэрлгсэл болом


өргөн хэрэглзэмий барааны үнэ , чанар , гэдпэрмйг нийлүүлэх хугаиаа нь гадмдаас мч


болох материал, тоног төхөөремж , техник хэрэгсэл . өргөн хэрэтаэний бараатай жишиж


болох иөхиөлд Монголд үйлдг>рлэсэм зүйлийг сонгоно;


в) Ажиллягсдыг сонкж шалгаруулахдаа юуны өчнө эохих йсны чэргиоитй


ыомголын мродийг сонгож авахыг эохэктжэ. Монгол Улсын хөдөлмөр эрхлэлтийн


гатраас эохих зовшоөрол авсны үндсэи дзэр Гэрэтлэгч иь чухал албан тушаалд өөрийн


ажиллагсдыг ажиллуулач зрхтэй. АМГТХЭГ энэхүү эөешвөрлнйг авахал Гэряяэпшд


туслалиаа үзүүлнэ. Гэрээлэгч иь Монгол Улсын Туслан гүйцутгэгч. Монголд


үйлдвэрлэсэи бараа. матсриал болои Монгал Улсын зжмдлагсдыг ашиглахын туяд


Засгмйн галрын төлоөлө!чөөс дэмжгог туслалцаа үзуүлэхийг хүсч болох ба энэ


)үйлийн дагуу Гэрилхчийи хүлээч үүрэг, вахшшйг Засгийи газрын гелөелөгчоөс


Г>рээлэгчнд урьдчилаи мэдэгдсэн байхыг хүлээн зөвиюөрөв. Гэрээлэгч нь 1эрээний дагуу


үүрэгт ажлаа гүйютож аваал үйлдвлрпзлийн ослоор хөделчөрийн чадвараа түр буюу


бүрмосөн алдсан тохиолдолд ажиллагсдад хедолмөрийн чадвар алдсаны гетгшжийг


Моигол Улсыи хууль тоггоомжийн дагуу телне.


АРВАНЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ОНЦБАЙДАЛ

19.1


ЬОЛОХ OMU БАЙДАЛ

Гэрээлэгч нь онц байдал тохиолдоход авах шаардлагатай гэж узсэн бүх арга


хэмжээг авах ба энэ тухай Засгийн газрын төлоөлөгчил юн даруй мэдэгдэнэ.
п) Үндэсннй онц байдал бий болох гохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газар мь Гэрээт


талбайгаас олборлох Гэрээлэгчшйн хуваарьт тосыг нөхөн толөх иохиолтэйгээр


бүхлээр нь буюу хэсэгчлэн энэхүү гэрээний 8.5 дугаар зүйлийн дагуу тогтоосон үюэр


лайчлан авч болох бөгөөд олборлолтыг дээл хэмжтжд хүртэл нэмэгдүүлэхмйг


I 'эрээлэгчээс шмардаж болно.

б) Газрын тосыг ийнхүү дайчлан авах тухай асуудлаар саналаа илэрхийлэх боломжнйг


Гэрэхткчид олгоно.

в) Газрын тосны нөөцнөөс дайчла* авах авдал мв Монгол Улсын хууль. тогтоочжмйн


дагуу Гэрэтлэгчид юхих Ссоор мэдэгдсэниП үндсэн дээр явагдах ба онц байдлыг


эогсоох хүртэл хугацзанд хүчин төгөлдөр байна.


г) Монгол Улсын Засгийн газар онц байдллтаЛ холбогдоп Гтрплэтид учирсан бүх


хохирлыг барагдуулма.

ХОРЬДУГ Л А Р ЗҮЙЛ

27


 ДАРДГДАЩГҮЯ УҮЧИЦ 3VM-I

20.1 Экэхүү 20 дугаар зүйлд дурьдсан “Дааагдашгүм хүчин зүйл” гэдэс оАлгалтод ллрллхь


зүйл баггана. Үүнд: гал түЙмэр, tou хаыдвдрт мчиий тархалт. гарцаагүй тохиолдсон осол.


зарласан ба зарлаагүй дайи, ажил ши, змх имбараагүй байдал. үср. хүчтэй салхи


шуурга. газар ходлөлт болои байгялийь бусад гамшигт үзэгдэл, үймээн cavvyn. бослого


хөдолгөөн зэрэг Гэрээлэт т&лын хяналтаас гарсан. үүргээ биелүүлэхэд /ченгөн талбөр


твлохөөс бусад үүрэг/ саад учруулах алаааа үйл яадал. үзэгдэл багтана.


20.2 ДаваглашгүИ хучин зүйлийн улмаас Гэртзяэгч нь ямар кэгэн үүргээ бислүүлээгүй.


гэрээнд заасан ямар нэгж эрхээ эдэлж чадаагүй бол үйл ажиллагаагаа сэрпэж


үргэлжлүүлэх, эхлүүлэхэд шаардагдах үндэслэлтэй хугацааг нзмж. гэрзэмл заасам болон


тухайн Хайгуул, Олборлолтым үс дзэр мэмж тоошю. Давагдашгүй хүчим эүйлээс


и1алгтаалсаи үйлдлийг энэхүү Гэрээг эөрчсөн гэж узэхгүй


20.3 Хэрэв нэг буюу түүнтзс дээи үр ашигтай гоэлтос ояборлож байсаи буюу


олборлож болох байсан газрын тосны үйлдвэрлзлийг давагдашгүй хүчин (үйлийн улчаас


эогсоосон, хязгаарласан бол олборлож болох байсан хзмжтжд хүргэхийн тулд шаардагдах


xyraiiaar 5 дугаар зүйлд заасан хугацаан дээр и тж тооцмо. Энэхүү заалтыг хэрэгжүүяэх


зорилгоор хэрэглэсэн “хэмжээ" гэсэи ойлголт иь олборлолтын үйл ажиллагааг


эогсоогоогүй тохиолдолд үр ашигтай юэлтмйм хүрээнд өромдсон цооногуудаас аюн


улсын газрын тосны үйлдвэрлхлд хэешсэи практихийн джгуу олборлож болох байсан


газрын тосны нийт хэмжээг хэлнэ. Гэрхыогч нь эид заасан олборлох бстой газрын тосны


инйт хэмжээний тухай Засг ийи газрын телеелегчид Хуанлийн жил бүрийн дараа ср (90)


хоногийн дотор мэдэгдэж байиа.

ХОРИННЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


Г?РУ?Г ДУУСТАВАР БОЛГОХ


21.1 Хэрзн эиэ гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа 180 хоиогийи дотор гэрээ хүчии


төголдор болохгүй бол Гэрээлэгч нь Засгийн газрын толоплөгчид гэрээг дуусгавар


болгох тухай мэдэгдэж болно.


21.2 Хэрэв Гэрлэлэгч нь гэрээ хүчин төгөлдор болсон өдроос хойш 120 хоногийн дотор


хайгуулын үйл ажиллагаагаа эхлээгүй бол Засгийн газрын төлөөлөгч иь эиэхүү


гэрээг дууаавар болгоно.


21.3 Хэрэв Гэрээлэгч эд матсриалыя зөрчил гаргасан болон уг эөрчлийг эиэ Гэрээнд


заасан хугацаамд арилгаагүй бую> арилгаж эхлээгүй бол АМГТХЭГ экэхүү Гэрээг


дуусгавар болгох эрхтой.


21.4 Хэрэв АМГТХЭГ 21.2, 21.3 дугаар зүйлийн дагуу эрхээ чэрэгжүүлэхээр


шийдвэрлэвзл Засгийн газрын төлөвлвгч Гэрэзлзгчнд бичгээр мэюгдтл өгнө.


Мэдэгдэл огснөөс хойш 90 хоногийн дотор Гэрээлэ1ч нь дээрх зөрчлийг арилгаагүй


буюу арилгаж эхлээгүй ба зөрчлийг арилгахад нь давагдашгүй хүчин зүйл саад


болоогүй, тасалдуулаагүй бол эмэ гэрээг дуусгавар болгох шийдвэрийг АМГТХЭГ


гаргана. Ийн шийдвэрийн эсрэг Гэрээлэш нь 22 дугмр зүйл дэх прбитрийи тухай


заалтыг ашиглах эрхтэй. Гзрээлэгч ийнхүү Арбитрийн шүүхэд хаидсан тохиолдолд


гзрээг uyiuiax тухдй шийдвэр Арб»ггрийн шүүхнПн эис in ншЛлвэр rapax хүртэлх


хугацаанд хүчин гөголдөр бус байна. 21.2, 21.3 Д> лар зүйлшЗн дагуу Гэрээг


цуиалсан тохиолдолд Гэрээлэгч иь г>-^йн гэрээг жмлл хмйгдюгүй наад шын аш


үүрэгт ногдох голборийг Засгийн гаэрыи төлөологчид төлно.


21.5 Хэрзв АМГТХЭГ эсюл ЗасгмАи газрын талөвлөгч эд матсричын эерчмл гаргасам


болон уг эорчлий! энэ 1'эрээнд масан хугаиаанд арилгаагүй буюу армлгаж эхлээгүй


бол Гэрээлэгч энэхүү Гэрээг дуусгавар болгох эрхтэй.


21.6 Хэрэв Гэрээлэгч 21.5 дугаар зуйлийн дагуу эрхээ хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэвэл


АМГТХЭГ-т бичгор аодэгдэл егнө. Мэдэгдэл өгснөөс хойш 90 хоногийн дотор


АМГТХЭГ дээрх зөрчлийг арилгаагүй буюу арнлгаж эхлээгүй ба эөрчлийг


арилгахад Нк давагдашгуй хучин зүйл саад болсюгуй. тасалдуулаагүй бол эиэ гэрээг


дуусгавар болгох шийдвэрийг Гэрзэлэгч гаргана. Ийм шийдвэрийн хрэг


АМГГХЭГ 22 дугаар зүйл д»х арбитрийн тухай заалтыг ашиглах эрхтэй.


АМГТХЭГ ийихүү Арбитрийн шүүхэл хандсан тохиолдолд гэрээг цуцлах тухай


шийдвэр Арбитрийн шуүхийн эосийн шийдвэр гарах хүртэл хүчин тогвлдор бус


байна. Ийнхүү Гэрээг дуусгавар болсон тохиолдолд Гэрээлэгч нь (ухайн гурил


жилийн ажил уүргийг гүйиэтгзх эсвэл идад захын ажил үүргийн твлборийг төлох


үургийг хүлзэхгүй.

21.7 Гэрээ дуусгииар болсны дараа Гэрээлэгч иь 15.1-д зааснплс бусад гаэрын тсхгой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахдаа хэрэглэхээр түрээсэлсэн буюу оорийн бүрэн


эзэмшлийн зоовөрлеж болох бүх эд хорөнгоо Монгол Улсын иутжг дэвсгэрээс


гаргах эрхтэй.

ХОРИНХОЁРДУГ ААР 1ҮЙЛ

М APT ААНЫГ ХЯНАН ШНПДВ )РЛ )Х,


ХУЛЭЭЛГЭХ ХАРНУЦЛАГА

22.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд уг гэрээний заалттай холбогдон гарах


(түүиийг хэрэгжүүлэх, тайлбарлах, хэрзглэх, хугацаа дуусах. цуцлах хвэл сунгах)


аливаа маргааныг эв зүйгор шийдвэрлээгүй бол маргааныг НҮБ-ын Олон улсын


худалдааны эрхийн баримт бичиг боловсруулах комиссын /UNCITRAL/ Арбитрийн


дүрмийн дагуу шийдвэрлүүлнэ Таваи сая /5.000.000/ ам. лоллараас бага үиийн


дүнтэй холбогдон гарсан аливаа маргааныг Олон улсыи худалдааны танхнмын


дэргэдэх Олон улсын арбитрийч шуүхээс томилсон арбиторчоор шийдвэрлүүлнэ.


Тавам сая /5.000.000/ ам. доллартой тэнцүү эсвэл түүюэс их үнийн дүнтэй


холбогдон гарсан аливаа маргааныг гурван арбиторчоор шийдвэрлүүлиэ. Энэ


нөхцөлд талууд тус бүр нэг арбкторчнйг томиаох богоөд гуравдах арбиторчийг


Олои улсын худалдааны танхиммн дэргэдэх Олон улсым арбитрийн шүүхээс


томилно. Хэрэв энэхүү гэрэзнд ховроос илүү оролцогч тал байвал гурван


арбиторчийг бүгдийг Олон улсын худалдааны тамхимын дэргэдэх Олон улсын


арбитрийн шүүх томилно.

22.2 Хэрэв Гэрээяэгч талууд Газрын тосны тухай хууль болон холбогдох бусад хууль


тогтоомжийн аливаа заалтыг эөрчсөн үйл ажиллагаа явуулж аж ахуйн нэгж,


байгууллага, хувь хүмүүс хохирол учруулсан бол холбогдох хууль тоггоомжийн


дагуу хариуцлагп хүлээнэ.

22.3 Гэрээлэгч талууд иь гэрээашй үүргийг мрчсопоос учирсан хохирлыг /гэрээид буюу


Мопгол Улсыи хууль топоомжид заасмм догуу/ гум буруутпП тал нь нөхөн толмо.


22.4 Арбитрийм шүүх вжиллагаанд шаардлагатай аливаа хуул зүйн процесс хвэл


мэдэгдлийг энэхүү Гэрэзммй 23 дугаар зүйлд заасны дагуу клгээсэн тохиолдолд


эдгээр баримт, мэдэгдлнйг албан Ссны хүчин төгөлдөр гэж тооцно.


22.5 Аль нэг талын гаргасан оргедлийн дагуу арбитрийн шүүх дор дурлсам хамгаалах


эсвэл түр арга хэмжээг авахыг Талууд зовшөөров. Үүнд: Мароаны хэлтлюх


асуудал эсвэл маргаангай холбогдуулан гаргасан алнваа нэмзяг гомдатгой


холбогдсон арбитрийн ажиллагааг үр дүнтэй явуулах, ургэлжлүүлэн гүйцэттэх


хэрэпэй гэж үт»х, энэхүү гэрээ болои 22 nyiaap зүйлд арбитрийн ажнллагааг


тохиролцсоны да»уу аль иэг талмн эрх ашиг, сонирхлыг хамгаалахын тулд аль ч


талыг гомдол гаргах эсвэл үролжлүүлэн иргалдахаас татгалзахыг шаардсан


шийдвэр гаргох болон хууль тогтоомжоор хориглоогүй тохиолдолд тухайн


хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулан хэрэглэж болох хууль, тогтоомж байвал


арбитрийн үйл ажиллагаатай шууд болон шууд бус холбогдсон бусад шүүхийи


аливаа үйлдэл, юхэмжлэлийг буцаан татах буюу дуусгавар болгох.


22 дугаар зүйлийм I дэх хэсэгт аасны дагуу эхзлсэн аливаа арбитрын ажилдагааг


эцэслэн дуусах болон давж заалдах эрх байгиа бол тэрхүү эрчийг барамуулах


хүртэл талууд аливаа ажилла1ааг үүсгэхгүй, гомдол гаргахгүй, харьяалах аливаа


шүүхэд эсил шүүх эрх мэдлийч буюу бусал зрх бүхий байгууллагад энэхуү 22


дугаар зүйлд заасан маргааныг хянан шийднзрлэх, эиэ I зрээнээс буюу түүнтэй


холбогдон үүсэх аливаа vapiaaxM талаар нэхэмжлзл гаргамүй гэж буцалтгүй


хүлээн эевшөөрөв. Үүний дотор ирбитрийи шүү-хээс I аргасан аливаа шийдаэрийг


эсвэл ажиллагааныхаа явцад гаргасам аливаа проиессын шинлспй шийдвэрийг


давж заалдах, тздгээрт нэмэлт, өорчлөлт оруулах, хүчингүй болгох талаар авсан


ажиллагаа. түүичлзн 22 дугаар зүйлийн I дэх хэсэгт заасны дагуу байгуулсаи


арбитрыи аливда ажиллагааг цаашид үргэлжлэхийг шууд ба шууд бусаар


хязгаарласан, зогсоосон бусад шүүхийн шийдвэр болон шү-үхийн хормг тааих


замаар хохирлыг нохен төлүүлэх болон бусад тогтоол гаргуудах үйл ажнллагаа


ормо. Харин арбитрьж шү-үхнйн алиааа эисийн болон проиессым шийдвзрийг


зөвхөн хүлээн зовшөөрох ЭСЖХ1 биелүүлэх юрнлгоор яауулсан ажиллагаа уүнд


хамаарахгүй.


22 6 Аливаа тал нь одоо болом цааиид шаардаж байгаа оөрийн халдашгүй бүрэи эрх


болои эд хөронгөноос энэхүү Гзрзэггар хэрэглэж болох улсын хууль ТОГТООМЖИЙН


хүрээнд дэтрх эрхээсээ таттхлзама. Ийихуү тапалзах нь дараах хал дашгүй байдалд


хамаарна: (i) эюхүү Гэрээнд масаи есоор яауулсан аливаа шинжээч томилох,


зуучлах, эсвэл арбитрыи ажиллагаа, (ii) энзхүү Гэрзэнд заасан есоор шнкжэзч


томнлох. зуучлах, эсвэл арбктрыи ажиллагааид туслалцаа үзүүлэх аливаа шүүи


таслах, захиргааны болои бусад ажиллагаа. (iii) зюхүү I зрэзнд заасан Ссоор


явуулсан шинжээч томилох. эуучлах. арбитрын эсаэл алнваа шүүн таслах бсшон


захиргааны ажиллагаамаас гарсаи шийдвэр. тохиролиоо. захирамж, происссын


мэдүүлэг, гүйцэтгэх тогтоол, кпл үүргийн гүйштгмийг хаигах зорилгоор эд


хоренгө хураан авах тухай ииирамж (үүний дотор шүүхийн шийдюр гарахаас


вынех үсийн захирамж мөи орно)-нйг батлах, гуйцэтплмйг хамгах, биелүүлэх зэрэг


аливаа хүчин чармайлт. Тал бүрийн дурдсаи эрх, үүрэг иь Засшйн газрын бус


хулалдааны чаиартай гэдгийг тмууд хүлзэн зөвшөоров.


22.5 Арбитрийн үйл ажиллагаа Сингапур Улсад англи хэлээр явагдах бөгөод


арбиторч(нд) аиг ли хэлийг бүрти эзэмшсэн байна.


 ХОГИНГУРЛВДУГЛАР ЗҮЙЛ


моюгдэл
23. I Гэрээлэгчид бичгээр огох мздэгдэл нь лараах гохиолдолд хүчин төголдөр байна.


Үүнд:


a) 23.3 дугаар зүйлд заасан Гэрээлэгчийн удирдах гөвд эсвэл Гэрээлэгч оорийн


төлөөлөгчийн газраа Монголд мээсний дараа уг газарт фахсаар авуулж,


түүнийг хүлээн авсныг факс баталгаажуулсан байх эсвэл хүлээн авсан тухай


хариу авсан байх.


b) Гэрээлэгчийн толөөлөгчид хүргүүлж, түүнийг хулээн авсан ноталгоог авсан


байх, эсвэл тийм мэдэгдлийг биечлэн хүргэх тохиолдолд Гэрэтлэгчийм


төлоолөгч буюу түүний эрх чодзл бүхий толөөлөгчдийн нэгнээс нь хүлээн


авсан тухай хариу авсан,


23.2 ЛМГТХЭГ болон Засгийн газрын толөелогчид бичгор огнх мэдэгдэл нь дараахь


тохиолдолд хүчин төгөлдөр байна. Үүнд:


a) 23.3 дузаар зүйлд заасан АМГТХЭГ-ын удирдах гввд факсдар явуулж. түүннйг


хүлээн авсан тухай хариу эсвэл түүнийг хүлээн авсиыг факс баталгаажуулсан


байх.


b) Засгийн газрын голөөлогчид хүргүүяж, түүнмйг хүлмж авсам нотолгоог авсам


байх, эсвэл тийм мэдээлл»йг биечлэн хүрпх тохиолдолд Засгийм газрын


төлөөлегч буюу түүний эрх мэдэл бүхий төлеелегчдийн нэгюх мэдзгдлийг


хүллэн авсан тухай харму авсан байх тэрлг болно.


23.3 Дээрх 23.1 ба 23.2-т заасан юдэгдлнйг дараах хаягаар илгтжэ. Үүнд:


а) АМГТХЭГ-т:


Ашигт малтмал. газрын тосны хэрэг эрхлэх гаир


Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 211037


Үйлдвэрчний гудамж


Ш/Х 37/81


Хуулбарыг Засгийн газрын толөөлөгчнд;


Ашигт малтмал. газрын тосны хэрэг эрхлэх газар


Монгол Улс. 211238 Улаанбалтэр хот.


Барилгачдын талбай 3,


Төрийн өмчийн байр-5,38-р шуудан холбоо


Хэнд: Лувсаивандан Болд


Албан тушаал: Дарга


Факс: (976-11) 327307, Утас: (976-11) 310370


E-mail: mram@magicncLmn

б) Гэрээлкчийн писх?логч_:


Shaman Resources Ltd.


31


 Suite 4 Temple Building


Main & Prince William Streets


Charlestown, Nevis


West Indies


Attention: President


Fax: 869-469-7042 Tel: 869-469-7040

Хуулбарыг:


Shaman Resources Ltd.


Suite B-2015 Burrard Street


Vancouver, BC


Attention: President


Fax: 604-608-9024 Tel: 608-738-0100


Bennet Jones LLP


4500 Bankers Hall East


855 - 2*1 Street SW


Cal gars, ABT2P4K7


Attention: Mr. Angus Mitchel


Fax: 403-265-7219 Tel: 403-298-3023


23.4 Тазууд нөгоо талдаа 30 хоногийн омнө урьдчилан мэдэгдсэний үидсэм дээр


мэдэгдэл хүлээж авах хаягаа өөрчилж болно.


23.5 Аль нэг тал нь нөгөө талын мэдэгдлийг хүлээж авахаас татгашах буюу хүлээж ааах


боломжгүй тохиолдолд нөгөө талын эрх ашнг ямар нэг байдлаар хохнрох всгүй.


ХОРИНДӨРОВДҮГЭЭРЗҮЙЛ


ДААТГАЛ


24.1 Энэхүү гэрээиий дагуу Рфээлэгчийн явуулж буй бүхнй л үйл ажиллагааны хуаьд


Гэрзэлэгч холбогдох хууль тогтоомжийн лагуу даатгуулах үүрэгтэй.


24.2 Гэрээлэгч нь өөрийн Туслан гүйютгэгчдийг нэгзн адил даатгуулсан байхыг


шапрдах богоөд Гэрээлэгчийм шаардлагатай гэж узсэн нэмэлт даатгал иь


даатгалын прчилгээгээр батал! аажуулагдсам байх болио.


24.3 Гэрээдлгч болон Туслам гүйцгтэгч пь энэхүү Гэрээний дагуух газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагааган даатгуулахлаа Монголын даатгалын компанид


доатгуулна.


24.4 Хэрэв Монголын даатгалын компани ийм даатгалыг хийх чадваргүй буюу


татгалзвал Гэрээлэгч мь Засгийи газрын твловлогчпй то.чиролцсоиы үндсэн дээр


өер бусад хувилбарыг сонгож болно.


ХОРИНТАВДУГААР ЗҮЙЛ


КРОНХИЙ.МДЛТ


25.1 V1ВСРАЛТУУЛ


Хавсралт A. К. В, Г - мь -чпхүү ГЪрэоний салшгүП бүрэлдэхуүи хэсог болио.


м


25 2 ЩДЬ

Эмзхүү Гзрээ нь Монгол Улсын хууль тогтоомж болон олон улсын эрх зүй.


Моигол улсын нэгдсэн орсон олон улсын гэрээннй зарчммтай нмйцон байма

25.3 £ДЙН£ЛИЛЛ
Талууя энэхүү гэрээниЙ дагуу хооронлын харилцаагаа сайн слнааиы ирчимд


уидхлэж. нэглмэл 'зорилтоо хэрэгжүүлэхийн толөө хамтран ажиллаж. гарч болох


ллпваа үл ойлго.шол. млргааныг лв зүйгээр юхицуулан шнйдвэрллхийг лрмхиэиэ.


25.4 ПРЭЭИИЙ ХЭЛ


Гэрээг мош ол. англи хэяээр үйлдсэн бөгөел эх бичвэрүү жйг гайлбарлахад


хооронлоо зерчилдвел англн хэлний хувплбар нь шийдвэрлтх хүчинтой болмо

25.5 ПРЭЭЛ ҮЧИН ТӨГӨЛЛӨР ВОЛОХ

Энэхүү I *рээ нь Засгийн галраас баталсан өлрөөс хүчин төгө.иер үйлчилнэ


АМ1ТХЭГ эюхүу гэрээг шуурхай батлуулах талаар чармайн ажиллаиаАШИГТ МАЛТМАЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫГ төлөөлж

АМГТХЭГ-ЫН ДАРГА Л. БОЛД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ЖОРЖ стабос

 АШИ1Т МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ХЭГ)Г ЭРХЛЭХ ГАЗАР.


КАНАД УЛСЫН "UIAMAH РЕСУРСЭС ЛТД" КОМПАНИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ "А"
1ЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энэхүү хавсралт "А" иь Ашигт малтмал, i азрын тосны х^рэг эрхлэх газар. Канад Улсын


"Шаман Ресурсес ЛТД" компанийн хооронл 2007 оны ... дугаарсарын .... - мы олөр


байгуулсан Бүтээ! дэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.


1ЭРЭЭТ ТАЛБАЙН ЗУРАГ (ард хавсаргав)


 АШИГГ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ХЭРЭГЭРХЛЭХ ГАЗАР.


КАНАД УЛСЫН -ШАМАН РЕСУРСЭС ЛТД" КОМПАНИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ -Б"ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энэхүү хавсралт "Б~ нь Ашигг малгмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газар. Канад Улсын


"Шаман Ресурсес ЛТД" компанийм хооронд 2007 оны ... дугаарсарьж .... - ны өдөр


байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэртжий бүрэлдэхүүн хэог нь болно


ГЭГСЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ

1. Талоайн юр Нхлп-ХҮ!


2. Тдлбайн хъат 16839 кш-кч


3 Сатбилоолын mrДугаар Уртраг Өргөрөг

1 107°2Ө'59" 48° 40 ОО"


107° 2959' О / м


2 47 ОООО


3 1 08° ОООО" о / U


AT ОООО


4 108° ОООО" 47° ЮОО"


П / ||


5 108° 2959' 47 ЮОО


Ө Ю8°2ө'59/< 47° 2000"


о л а


7 109° ОООо" 47 2000


£ it


8 10Э°ОоЬо" AT 30 00'


9 109° 2959" AT 30 00


Ю 109° 295э" 47° 2000"


1 1 111°0000" 47° 2о'оо"


111° оооо" 47° ЮОО"


12 О /8#


13 110° 295в" 47 ЮОО


14 110° 2958*' о / я


46 40 00


л йш


46 40 00


1 5 108° 2958" п / ««


16 108° 2958" 46 30 00


О / II


17 108° ОО Оо" 46 30 00


A # #1


18 108° ОООО" 40 4000


 АШИГТ МАЛТМЛЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ХЭГЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР,


КАНАД УЛСЫН “IIIAMAH РЕСУРСЭСЛТД- КОМЛЛ11ИЙН


ХООРОНД НЯЛГЛ -XVI ТАЛЬЛЙД БЛЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЗХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ
ХЛВС РАЛТ "Г


БҮРТГЭЛ КЮЦООНЫ ЖУРАМ


НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ЕРӨНХИЙ ЗААЛТУУД

I. НЭР ТОМЬЁО


_оны_дүгээр сарын_-ний өдрийн Бүтээгаэхүүм хуваах прээиий 2 дугаар зүйлд


тодорхойлсон нэр томьёонууд энэхүү Бүрттэл тооиооны журмамд хамларах бөгоөд адня


утга агуулна.

БОУЮН

Гэрээний дпгуу зарцуулсан зардал, эд хоронгийн өртгийг тооцоолох үнэн зөв аргыг


тодорхойлоход бүртгэл тооцооны журмын эорилго нь оршино. Хэрэв эюхүү арга Ик


АМГГХЭГ болон Гэрээлэгчийн хувкд шударга бус. эохисгүй байна гэж үзвэл талууд


тохиролцон зохих оврчлолтүүдийг оруулна.


Энэхүү бүртгэл тооцооны журмын заалтууд прзэний заалттай үл тохирох буюу эөрчилдвх


аливаа тохиолдолд гэрээннй заалтуудыг баримтлана.


3. ҮЙЛЛЖИЛЛЛГАЛНЫ ТЛЙЛАНГУУП


a) I эрээлзгч нь АМГТХЭГ-т хайгуулын үснйн туршид хуанлийн улирал бүрийн эцслс


ХОЙШ 1уч (30) хоногийи дотор дараахь тайлангуудыг шилжүүлнэ.Үүнд:


1. санхүүгийн нарийвчилсан тайлаи, ажнл гүйлгээний жагсаалт;


2. орлого зарлагын тайлан;


3. дээрх тайлангуудын дүнг хуримтлагдсаи дүнгээр бэлтгэх.


Эдгээр тайлаигууд нь эмэхүү Бүртгэл тооиоомы журмыи дагуу хийгдсэн байиа.


Жилийн тайломг жил бүр хуанлийн жнл дууссанаас хойш жар (60) хоногийн дотор


гпргаж огнө.37


б) Олборлолтыи үед Гэрзэлэгч нь АМГТХЭГ-т хуанлийн улирал бүрийг дууссамаас


хойш гуч (30) хонопвйн дотор б>к>у олборлолгын тайлаигмйи хувьд даражгийн cap


болгоны эхиий долоо (7) хоногийи дотор лараах тайлангуудыг гаргаж өгнв. Үүнд:


1. олборлолтин тайлан;


2. олборлолтын тайлангийн үюлгжэ;


3 өртөг нохолтийн тайааи


4 орлого зарлагын тайлам;


5. хуваах тос болон гзшшлржү-үлз.ттийм тайлан;


6 санхүүгийи иарийвчилсам тайлам. ажкл гүйлгээний жагсаалг.


7 дээрх тайламгуудын дүнг хурнмтлагдсаи дүнгээр бэлтпх.


Эдгээр тайлангууд нь энлхүү бүртил тооцооны журмын дагуу хийгдсэм байна


Гэрээлэгч нь эдгюрийг нэгттэслн жмлийн тайламг жил бүр Хуанлийн жмл дууссанаас


хойш жар (60) хоногийн дотор гаргаж опю.а) Гзрээний 13.3 дугаар зүйлд иасны дагуу шалгалт хийхдлэ, Гэрээлэгчийн санхуүтийн


данс. дансны бичнлт. бараа мзтсриалын бүртги ба бараа махсриал. мучср. цалишийн


төлбөр, нэхэмжлэх, Гэрпнд шууд буюу шууд бусаар хамрагдах аливаа тирлийн гцт,


туслан гүйцэтгэх прээ. бусад барммт бичиг, бнчнлтүүд зэрх г&зрыи тосны үйл


ажиллахааны талаарх бүхий л телбор тооцоог шаарллагатай үсд. эохих үндэслэлийн


дзгуу шалгах эрхгзй.


б) Түүл1члэн. тухайн шалгалтын лмгуу Гзрээлэгчийн Монголд болон бусад улсад орших


газрын госны үйл ажиллагаатай холбогдох гаэрууд, бүх үйлдюрлллийн байр,


байгууламж. агуулах болон конторг очиж. түүний дотор эдгззр үйл ажиллагаатай


холбогдох ажилтаитай уулзаж, шаардлагатай үед. зохих үндэслэлийн дагуу шалгах


эрхтэй. Гадаадад хийгдэх саихуүгийн хяналт. шалгалттай холбогдон гарах зардлыг


АМГТХЭГ хариуцна.


5. ВАЛЮТ_£0ЛИХ


Гэрээллчийм газрын тосгой холбогдох үйл ажиллагааны бүртглл нь АНУ-ын доллараар


хийгдэнэ. АНУ-ын доллараар гарсан бүх зардал нь злрцуулсан тоо хэмжээгорээ


бүртгэгдэнэ. Моигол улсын монгеи нэгжээр гзргасан ирдлыг гэрзэмий 17 дуиар зүйлд


эаасны дагуу АНУ-ын доллард ишлжүүлж, АНУ-ын доллараас бусад монгөн нэгжээр


гарсан ирдал иь тухайн валютыг Гэрээлэгчийн АНУ-ын долларын данснаас худалдан


авсан тохиолдолд худалдан авсан үнээр АНУ-ын долларт шилжүүлэгдлх ба уүнээс бусад


тохиолдолд Монгол Банкны албан ханшаар тооимо.


Монтл твгрөг болон АНУ-ын доллараас бусад валютыг АНУ-ыи долларт шилжүүлсэн


ханшаар бүртгэл хөтолнө.


Аливаа болзошгүй алдагдлаас хамгаалах болон млют солилцооны талаар байгуулсаи


гэрээ, хэлэлцээр болон бусад адил төсгэй гэрээ. хэлэлцээрийн улмаас үүссэн аливаа


алдагдал, ашгаас бусад валют солилцооны зорүүппс үүссэи ашиг, алдагдлыг эохих


данснуудад тусгаиа.


 23E


Гэрээлэгч нь бүрггэлийг Англи XXI д>эр холбогдох хууль тогтоомж болон ояои улсым


газрын тосны салбарт хэшисэн нягглам бодох бүртгэлийн иийтлэг зарччуудын дагуу


хетөлнө.
7. iL ЛМЛЛ Нйн; 4ГХЯНАХ


Эюхуү Бүртгэлийн журчыг Гэрээлэгч. АМГТХЭГ хобр бичпэр харилиаи


тохиролцсоиы үмлсэн дээр ирт*дүйн ү йл ажилагааг эохицуулахмр үс үс шюочлэн


өөрчилж болно.
»■ ЩТПЯИЙИНАРИМЧШНЛНАРГЛЧЛЛЛ
Гэрээ хүчин геголлөр болсон өдроос хойш ср (90) хоногнйн дотор Гэрээлэгч нь Гэрээ


болон энэхуү бүртгэл тооцооны журмын дагуу боловсруулсам дансны гүйлгээмий


бүдүүвч, зардлыи нарийнчилсан амгилал. баримтлагдах зардлын гввийн нарийвчлан


тодорхойлсои хэлбэр. үйл ажиллагааны бичлэг болон бүрттэлийм аргачлалын талаарх


саналыг АМ1ТХЭГ-Т ирүүлж хэлэщрмэ. Энэхуү аргачлалыг олон улсын газрын тосны


салбарт хэвшсэм зарчмын дагуу боловсруулна. Ийнхүү хэлэлцсэний дагуу Засгийн


Газрын төлавлөгчийн зевшөөрсноор Гзрээлэгч нь цаашид ашиглагдах дансны гүйлгээний


бүдүүвч, заапарчлогыг боловсруулж АМГТХЭГ-т гаргаж егно.


ХОЕРДУГААР ЗҮЙЛ


ЗАРДАЛ, ОРЛОГО
1- ЗАРЛАЛ


Гэрээлэгч нь Гэрхишй дагуу дараах зардлуудыг хариуцаж шууд төлох бөгеод эдгор


зардлуудыг Гэрээиий 8 дугаар түйлийн дагуу Гэрээлэп ангнлж. н**хен авна.
а)


1. Монголд ажнллаж буй Гэрээлэгчийн ажмллагсдым иалин хөлсенд амралт.


томмлолт, өвчледт, ходелчеэийн чадвар алддхад олгох юмэятүүд орно.

2. Монгалд ажиллаж буй гадаад ажиллагсадын иалии холсөмд хамаарагдах


амьжиргааны. орон байрны болон бусдд хенголо.ттүүд. монгол ажилла1сдын


цалин хөлсөнд хачаарагдах иагнал, илүү цагийн болон бусад хөнгөлолтүүд.


3. Татвармн хуулийн дагуу болои холбогдох хууль, тоггоомжийн дагуу Засгийн


газрын харьяа байгууллапас ногдуулсан Гэрэхтэгчийн Монголд ажиллаж буй


ажиллагсадын иаянн холсвмд хамаарагдах хураамж. зардлууд.
б) Ажил.131 СЛДЛ УЗУҮЯЭХ хөнгол»г. олгох т: JIB- •.'JiVJlP


Гэрэ-мпгчийн Монголд ажиллгж буй гадаад болон монгол ажмллагсадыи цалин


хөлсенд хамллрпгдах ажиллагсдын ачь болон иийпшйм дааттал. эмнэлэгт хэвтэж


эмчлүүлэх, птгэюр тэтюмж олгох, чалөеил гарах, хувьцаа худалдаж авах. гадаадыи


иргэннй толох татварыг тэнцвэржүүлзх зэрэг бусад хошолөлттэй холбогдон гарах өргог


зардал.


Гэнэт халагдсамы тэтгемжийг монгол ажиллагсадад цалингийн гогтмол хувиар


тооцож холбогдох хууль. тогтоомжийн дагуу халагдспиы тэтгэмж олгох дт»д хэмжлэтэй


гишэхээр толни. Гадаадым ажиллагсдад олгох халагдсаны тэтгэмж иь олон улсын газрыи


тоснм салбарт хэвшон хэмжээгзэр байна.


в) Матспивл. тонш юх^ромж ба сэлбэг хэрэгслл


Гзрээлэгчийн худалдаж овсан, түрээсэлсэн буюу нмйлүүлсэн чотериал, тоног (өхооремж,


сэлбэг хэрэгсэл.


1. ХуОаядаж оасан материая


Гэрэолэгчийн худалдаж авсгн матсриал, тоиог техөөрөмж, сэлбэг хэрлгслийн


зардлыг тооцохдоо Гэрээлэгчийи жинхэнэ голсөн үюэр эсвэл жэхүү 2 дугаар


зүйлийн З.а-д заасан үчэлгээний ирчмым дагуу үзүүлсэн бүх хонгололгнйг нь


хасаж топооно.


2. Гэруэлэгч буюу саябар (ктгууллагаас ниичүүясон хюпкриач


Гэрээлэгч нь аливаа магериал, тоиог тохнерөмж. сэябэг хэрэгслийг **»рийн


буюу салбар байгууллагынхаа нооцоос авч нийлүүлнэ. Гэхдээ дээр дурдсан


иөөцвөс иийлүүлсэн материалым үю нь даатгал, нийлүүлэлтийм адкл Ибхцвлд


гуравдагч уггээдээс тосоотэй эд зүйлийг худалдаж аач болох үнээс өндөр байх


йсгүй. Уг материал, томог төхөоромж. сэлбэг хэрэгслийн үнэлгээг энэ 2 дахь


чүйлийн З.б-д заасны дагуу тогтоомо.


3. Натачгаа


Гэрээлэгч нийлүүлж буй материал, тоиог тохеервмж, сэлбэг хэрлгсэлдээ


үйлдвэрлэгчийн буюу худалдагчийн баталгаанаас оор ямар нкэн баталгаа


нэмж гаргахгүй богоод хэрэв нийлүүлсэм матсриал гштэл согогтой байвал


үйлдвэрлэгч буюу худалдашаас Гэрээлэгчнд терүүг иохои төлвх хүрпл үүннйг


орлогод авахгүй.


4. Түрпс


Гүрээсэлсэн чатсриал. тоног төхоөрөмж. сэлбэг хэрэгслийн үтшйг бодит


төлсөн үнээр гооцно.


д) Тээюрлэлт


Монголд ажиллаж буй Гэрээлэгчийм ажиллагсдын ажлын аалал. ггжрнйн зардал


болон газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад зайлшгүй шаардлагатай


тоног твхөорөмж. материал, сэлбэг хэрэгслнйг гювэрлэхэд гарсан зардал.


е) Үйлчилгээ


1. Гэрээлэгчийн гуравдагч угоэдзэс эовлөх, прээт үйлчилгээ болон хангамжаар


үйлчлүүлэхтэй холбогдсон зардал нь тухайн гэрээт жилд 100.000 ам. доллараас


хэтрэх телевтэй бол уг зардшн зовшвөрлийг АМГТХЭГ-аас урьдчилая бнчгээр


авна. Уг зардял нь ижил төстэй ажия. үйлчилгээ үзүүлэх гадаадын баюн


Монголын байгуулагад төлех зардалтай ойрол1ЮО байна.


2. Монголд болои хилийн чанадад АМГТХЭГ. Гэрээлэгч буюу түүнкй саябар


байгуулагаас лабораторийн шинжилоэ хяЬ, загварчлах. геофизикийн


болопсруулалт, тайлал хийх, гсологийм тайлал хийх, инжсисрийн болои


мэдээллийн бояовсруулалт юрэг үАлчилгээний зардал АМГТХЭГ-ЫИ.


Гэрэтлэгчийм. түүиий салбзр баПгууллатн бүрэн мэдлийн өчч болох гопог


го.хооромж ашиглэсны телбор нь олои у.кыи газрын тосны салбарт тухаЛн үвд


мордож буй түрээсийн үнэлгттП дүйтчүПц бяЛпя


I эрээлэгч буюу түүний салбар байгуу.тагаас үзүүлсэн үйлчилгээ нь тухайн үсд


олои улсын газрын тосны саябарт чордож буй үюлгээтэй дүйцэхүйц байиа. Уг


зардал нь тухайн үйлчилгээг мжил нөхиолоор гүйцэтгэх бусад салбар


байгууллага, гуравдагч этгээдэд гарах хэвийн зардлаас илүүгүй байна.


Шаардлшагай бол, тухайн үйлчилгээ. түүммй! зохион байгуулсаны зардал


зэргийг баталсан баримтыг Гэрээлэгч. түүний салбар бай!ууллага. АМГТХЭГ-


аар гаргуулаи авна.


Гэрээлэгч, түүний салбар байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний зардал нь


олон улсын 1азрын тосны салбарт газрын тосны компаниул гздгээрийн салбар


байгууллагуудад төстэй үйлчилгзэ үзүүлсний телбөрт тиллог зардлаас ондер


ортөгтзй бол АМГТХЭГ нь энзхуү 2 дугаар зүйлийи 5 луюар бүлгийн дагуу


тухайн зардлыг өртөг нохолтэөс хасах зрх эдэлиз.


Ж) Хохиррл болон алдагдал


Доорхи з) бүлгийн дагуу даазгалд хамраглахаас бусад тохиолдолд газар ходлвлт, гал


түймэр, үср, шуурга, буюу бусад Гэрэзлзгчззс хамаарахгүй шалтгалны улмадс учирсан


хохирол, алдагдлыг мохен сэргзэхэд гарах бүхмй л зарлал. Гэрэолэгч иь хохирол учирсан


тухайгаа мэдээлзл авмагц АМГТХЭГ-з аль болох шуурхай бичгээр мздзгдзнэ.


з) Даатгал, грмдол, зарга


Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн дагуу буюу Гэрээлэгч. АМГТХЭГ-ын хооронд


тохиролцсоны дагуу даапалтай холбоогой зардалд хэрэглэгчдэд учирсан хохирлын


хариуцлага, өмч хөрөнгийн гэмтэл болон бусад даатгал, мон Гэрэзлэгчийн ажиллагсад


буюу хөндлөнгийн этгээдийи омнө ГэрэзлзгчиЙн хүлззх хариуцлагын даатгалыг оруулна.


Ийм даатгал буюу гомдол заргаас гарах тардлыг эохнх зарлагын дансанд бүртпжэ.


Гэрээлэгч, АМГТХЭГ хойрын тохиролисоны дагуу аль нэг тодорхой аюул ослоос


тусгайлан даатгуулаа! үй бол гарсан алнваа алдагдал, заргт. шийтпл. хохирол болон бусад


зардлыг зохицуулам шийдвзр гаргуулахтай холбоотой Гэрээлэгчзэс гарсан зардлыг дзэрх


ж) бүлгнйн дагуу зарлагын зохих лансанд бүрттэнэ


и) Хзэрийн ан!и. arwnax болон б\:ад байгууламж


Хзэрийн ангиуд, агуулахууд, тззвзрлэдтийн базон хатбооиы систсм, усан хангамж, зам


болон бусад байгууламжуудийг хадгалж хамгаалах. тоноглох. ажиллуулахтай холбогдон


Монгоя Улсын нутаг дэвсгэрийн дотор гарч буй зардал.


к) Эрх зүйн зарддл


Гэрзтг талбай, газрыи тостой холбогдсон \йл ажиллагаа. тоиог тө\ө«*ремжийг


хамгаалах, шүүх хурлын буюу хууль зүйн туслалцаа авсам, үүнмй дотор өмгэөлөгчийн


хөлс, шэдиал , зөвлөхмйн цалим хазсний тодорхой хувь, ыөн Гзрзэнмй дагуух гаэрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагааны талаар талууд болон аль нэгиий нь эсрэг шийдюр


гарсаитай холбоотой зардал. мөн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа буюу экэ


гэрззний эсрэг чиглэсэн аливаа үйлдэл, гомдол, заргаас хамгаалах зорилгоор гзрээнд


оролцогч талууд буюу аль нэг тал нь урьдчилан сзрг ийлэхээр авсаи арга хзмжээний


зардлууд. Дээр дурдсан арга хэчжээг гэрээнд оролцогч талууд буюу аль нэгннйх нь


хуульчид зсэрэгжүүлсэн тохиолдолд тэдгззрт энэхү-ү үйлчилгзз үзүүлсний эохнх


хэмжтжий мөнгө твлнө.I. Д"р б)-Д заасан Гэрзэлэгчивн злчллагсадын цалин хокмйг оруулахгүйгээр


I - пзлзшийн Моиголд буюу ггдзадяд орших албаи конторуултай холбогдом гарах


; [ 1ыг ГэрээлогчнПн газрмп тоспм хлйгуул, олборлолтъш үйл ажиллагаанд жилд


41


 зарцуулах иоллын хувиар лараах маягаар тооионо.


Гэрээлэгч нь дээр заасан хувиар улирал тутмыи зардлыг урьдчилж бүртгно.


2. Хээр бус албам коиторт байига ажмлладаг Гэрзэлэгчийн ажиллагсад. хямагчид.


иэрожилтнүүд. *а\иргааны ажмллагсад болом Гэр»яэгчмйн улирдлагын нмйт


ажиллагсадын цалин. бусад чоябогдох ирдал. түүмчлэн дзэрх с) бүдэгт


хамаарахгүй удирдан чиглүүлэх, юалоч. хямах болом бусад уйлчилгэзнд хамаарах


цалин. бусад зардлуудыг захиргааны зардалд оруулан, оор бусад зардалд оруудан


тооцохгүй.


3. Газрын тосны салбарт хэаихгэм аргачлалаар эилхүү захиргааиы болон удирдлагын


ажиллагсадын мрдал нь улфал бүр үйд ажиллагааиы. хайгууяыи баяон


олборлолтын зард&лд хуваарилагдаиа.


м) Татмр


Эюхүү Гэрээний дагуу Гэртыогч Монголд толсөн орлогыи тпвараас б>сад татвар


болон хураамж.

Гэрээлэгчийн зарцуулсан буюу (азрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг бүрэн


хэрэгжүүлэхэд шаардагдах эюхүү 2 лугаар зүйлмйи оммех заалтал тусгагдаагүй бусад


зохих зардлууд. Энэхүү гзрэ>мий дагуу Гэрталэгчийм мөхен телөгдох мрдалд оруулахгүй


байхаар тохиролцсон зардлуудыг үүнд «амаару>ла.\1үй.


0) Ш


Гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагааг сакхүүжүүлэхтэй


холбогдсон санхүүжилтийн зардлын хүүг нөхон төлегдөх зардадд тоосюхгүй. Харии


банкны шимтгэл болох шилжүүлгийн болон валют солилцооны зардлин ортгийг иехөж


болно. Харин олборлолтын үйл ажиллаг аатай холбогдуулан хийгдсэн зах зээлийи хүүгнйн


түвшин дэх санхүүжилтнйн эардал болон хүүг /Салбар нэгж. эх кочпани болом «уравдагч


этгээдүүдээс авсан / нохон төлөгдөх зардалд тооцно.Цооног хаах болон тухайн газрыг сэргзэхтэй холбогдуулан Гэрээлэгчийн


зарцуулсан зардал.
2. ОРЛОГО


Гэрээлэп газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцаас орсон орлогиг эохих


дансанд бүртгэж авна. Уг орлого нь дараах ажил гүйлгтжээс бүрдэиэ:


а) Гомдол заргаас авсам орлого


Газрын тостой холбсгдсон үйл ажкшгааиы талаарх зарга, даатгалын орлого буюу


хоронгө.


б) Гуравлагч талын орлого


Өмч хөрөнге ашиглуулсны, Гэрээлэптс үзүүлсэн үйлчилгээний буюу аливаа мэдюллийн


толбор хэлбзрээр гураодагч галаас олсон орлого.


в) Тохиргоо бичилт


Өмно нь дамсанд бүртгэгдсж гэмтэл согогтой матсриал. гоног техөөремжид түүний


нийлүүлэгч, үйлдюрллгчээс Гэрээлэгчид буцалн олюсон нөхввр.


г) Буидаж төлсон телбер


Өмнө нь дамсанд бүртогдсэн байсан зардлаас Гэрээлэгчнд буцаан төлсөн түрг»с, нөхон


толбор буюу бусад орлого.


д) Эд матсриал, тоног төхоерөмж болон сэлбэг х^рлгслийг худалдах, экспортлох


Энэхүү гэрээнд тусгайлан заагаагүй бол Гэрээлэгч дансанд бүртгллтэй байсаи аливаа эд


матсриал, тоног төхоөрөмж, сэлбэг хэр-нслийг салбар байгууллага. эсшэл бусад


байгууллага, хувь хүид худалдах, экспортлох буюу шилжүүлэх тохиолдолд уг


шилжүүлгийн дүн бүртгэлд тусгагдсан 5айна.
3. )Л МА TEPHAJ1. ТОЧОГ ТОХӨӨРӨМЖ БОЛОИ СЭЛЕЭГ ХЭРЖСЛИЙН


тшт*.


Тооцооны журмын 2 дугаар зүйлийн 1(г)-Д заасны дазуу дансанд бүртгэлтэй эсвэл 2(д>-д


зааснаар бүртгэлд тусгагдсан магериал. тоног тохероомж болон сэлбэг хэрэгслийм үиэлоэ


доорх зарчмаар хийгдэнэ. Үүнд:


1. Доорх (3.2) зүйлд оороор заагаагүй бол Гзрээлзгчкйн худалдам авсан эд


матсриал, тоног твхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн үнэ нь эдгтзртэй адкл


чанарын Оарааиы олон улсын зах зш дэх үю, худалдан авах хзлзлюэр


байгуулсаи тухайн үсд олон улсын зах зээлд давамгайлж байсан нийлүүлэлтийн


адил нөхцөлийн үнийи жишиггзй тохирч байх £стой. Эд матсриал. тоног


тохнөрөчж болон сэлбэг хэрэгслийн худалдан авдх үнэ нь зохих тохиолдолд


худалдааны болон бэлэм монгомий хямдралтууд. нийлүүлэлтийн твлбөр,


тээврийн болон хүргэх зардал, даатгал. татвар. гаалийн татвар. консулын


толбөрүүд болон бусад импоршн бараанд ногд» лах толбөрүүдийг урьд өчив


өөр гооиоонд оруулсан зсэх»<йг харгалзан үхэж хамруулна.


2. Салбар байгууллагуудаас худалдан авсан болон тэдэмл худалдсан эд чатсриад,


тоног төхөөрөмж болон сзабх хэрэгслийг доорх (а), (б>-д заасны дагуу үтолнэ.


а) Шинэ эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь (А


ангилал) ГэрээлэгчиЙн гэрээ байгуулах үеийн аднл чанарын бараалы


олон улсын зах зээлийн үиэ, нийлүүлэлтийк адмл нөхцвлийи үннйи


жишигт нийцэж байх.


б) Хэрэглэж байсан эд ыатериал, тоиог төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүд


(Б, В ангилал).


I) Эвдрэлгүй, гэмтэлгүй, үйлдвэрлэл үйлчилгээид ашиглаж байгаа


засвар үйлчилгээ шаардагдахгүй ашиглах боломжтой түүхнй эд


материал, тоног тохооремж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь Б аигмлалд


хачрах богөөд длэрх (а)-д тодорхойлсои шинэ матсриал. тоног


тохооромж болои сэлбэг хэрэгсзүүднПн тухайн үсийн үнийн 75


хувпар (75%) үюдэгдэмэ.


 й) Б ангилалд хамруулах боломжгүй материал. тоног тохооромж болон


сэлбэг хэрэгслүүд, гэхдээ:


♦ засвар үйлчилгээннй дараа үндсэн зориулалтаар иь Б ангилалын


дагуу хэрэглэж болох эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг


хэрэгслүүд эсвэл


♦ үндсэи зориулалтаар нь ашиглах боловч ерөнхийдөө засвар


үйлчилгээ хийх боломжг үй эд материал, тоног тохооромж болон


сэлбэг хэрэгслүүд нь 13 ангилалд орох бөгөөд дээрх (а)-д


тодорхойлсоп шинэ эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг


хэрэгслүүдийн тухайн үсийн үнийн 50 хувиар (50%) үюлэгдэнэ.


В ангнллмн эд матсриал, тоног гөхөөрөмж болон сэлбэг


хэрэгслүүднйн үнэ засвар үйлчилгээний өртөг нийлээд Б


ангиллын эд матсриал, тоног төхоөрөмж болон сэлбэг


хэрэгслүүдийн үнээс хэтрэхгүй байх нөхцөлд, засвар


үйлчилгээиий үнэ ортгийг засварлагдсан эд материал, тоног


төхөөрөмж болом сэлбэг хэрэгсл үүдэл оруулна.


iii) Б, В ангилалд орохгүй эд материал, тоиог төхөөрөмж болон сэлбэг


хэрэгслүүдийг хэрэглээтэй нь уялдуулж үюлнэ.

4. МРДЛЫИ ТОВҮҮД


Гэрээний дагуу нөхөн төлөгдөх зардалд үр дүнтэй хяналт хийх боломжийг хангах


зорилгоор бүх зардлуудыг зардлын төвуүд болон тэдний дэд ангилалуудад хуваам ангилж.


АМГГХЭГ-т танилцуулна.


Нарийвчилсан ангиллыг энэхүү Хавсралт Г-ийн 1.8 дутээр з^йлийн дагуу тохиролцоно.


Гэхдээ доорх ангилалууд заавал хий1 дэнэ. Үүнд:


а) ТалбаЙ тус бүрээр зардлууд дараах маягаар хуваарилагдана:


1. Хайгуулын талбай.

2. Олборлолтын талбай :*oi бүрчлэн.


3. Дамжуулах хоолой гэх мэт талбайн гадуур үйл ажиллагааны зардал.


4. Тодорхой талбайд хаыааруулах боломжгүй зардлууд.


б) Газрын тосны үйл ажиллагаа бүрт зардлууд дараах маягаар хуваарилагдана:


0 Хайгуулын үйл ажиллагаа. Үүнд:

1. Агаар сансрын, геологийн, геохимийи, үс лавхаргын, толографийн бояон


бусад судалгаа.


2. Чичирхийлэлийн судалгаа нэг бурчлэн.


3. Хайгуулын болон үнэлгээний цооног юг бүрчлэн.


4 Бусад машин. тоног техөерөмж, материал. сэлбэг хэрэгсэл болон


холбогдох бусад анги. хэсгүүд


5. Дэд бүтэц (зам. нисэх онгоцны буудал).


6 Туслах байгууламжууд (агуулах гзх зэрэг). Эдгээрт ердийн


үйлчилгээний өртөг хуваарилалт орио (Газрын тосны үйл ажиллагаатай


холбогдох зардлууд).


7. Прпихпй зардлууд болон Удпр.гигын тпрдлын хуваарилллт.
---


•' -<'л )


 8 Бусад зардлууд.


■) Олборлолтын үйл ажиллагаа. Үүид:


1- Агаар самсрын, гсологийн. геохимийи. геофизикийн болон бусад


судалгаа.


2 Олборлолтым цосног нэг бүрнлэн.


3. Хуримтлуулах шугамууд.


4. Талбайн байгууламжууд.


5. Газрын тосны хадгалах байгууламжууд.


6. Дамжуулах хоолой, тээарийн цистернүүд.


7. Бусад машин, тоног төхөөрөчж. матсриал. сэлбэг хэрэгсэл болон


холбогдох бусад анги. хэсгүүл


8 Дэд бутэц.


9. Туслах байгууламжууд (агуулах гэх тэрэг). Эдгюрт ердийн


үйлчилгээний өртөг хуваарилалт орно (Газрын тосны үйл ажнллагаатай


холбогдох тардлууд).


10. Ереихий зардлууд болон Удирдлагын зардлын хуваарилалт.


11. Хүү болон санхүүжилтмйн зардлууд

12 Бусад зардлууд


iii) Ашиглалтын үйл ажиллагааг олборлолтын үйл ажиллагаатай адил аигилна.
5. НОХӨН ТӨЛӨГДӨХГҮЙ ЬАРДЛУУЛ
Өртөгт тосыг тодорхойлох зорилгоор доорх зардлыг нөхөн толөгдохгүй тардалд тооцно.


Үүнд:


а) Бүртгэл байхгүй болон биет зүйлийн хувьд эөрчнлтэй зардлууд.


б) Осол, гамшгийн улмаас гарсан зардлаас бусад Гэрэзлэгчнйн худалдан авсан бараа.


гүйцэтгүүлсэн болон захиалсан үйлчилгээний үиэ тухайн үеийн аднл чанарын бараа


үйлчилгээний олон улсын зах хюлийн үиэ, олон улсын зах тээлд давамгайлж буй


нийлүүлэлтийн адилхан нөхцөлийи үнийн жишгеэс илүү гарсан зардал.


в) Туслан гүйцэтгэгч болон нийлүүюгчгэй байгуулсан холбогдох Гэрэттэй үя иийцэх


бараа, үйлчилгээннй төлбөрүүд.


г) Дээрх в хэсэгт заасны дагуу эд материалын байдал үютэйго Taapaxi-үй нөхиөлд энэ


зөрчилтэй холбогдон гарсан нэмэгдэл зардал.


д) Газрын тосны үйл ажиллагаанд окцын шаардлагагүЯ зардал. Үүид нийлүүлэх югээс


хойш гарах үйл ажиллагааны. тлхайлбал газрын түүхий тосыг Монгол Улсаас


гаргахаар ачааны машин, вагон мэтийн тээврийн хэрэгсэлд ачсаны дараах зардал.


е) Монгол Улсаас бусад улсад төлсөн орлогын болон бусад татварууд.


б) ГэрээниЛ Ю дугаар зүйлд заасиы дагуу толөгдөх урамшууллууд болсн бусад


төлборүүд.


ж) Шүүгч, Арбитрч буюу шинжээч гсуудлыг өөрөөр шийдюрлээгүй бол Гэрээний 22


дугаар зүйлийн дагуу шүүх. арбитражийн болои шиижээчлиПн гарлал.


з) Монгол Улсын Шүүх болон эрх бүхий бусал байгууллагаас ногдуулсан торгууль, анз.


и) АМГТХЭГ-аас бмчгээр зовшоорогдөөгу й ажил үйлчилгээ, аливаа хандив, тусламж.


й) Энд 1(о)-д тусгагдсан хайгуулын үйл ажиллагаатай холбогдсон зээлийн хүү болон


санхүүжилтийн зардлууд.


к) Газрын тос хайх, олборлох. ашиглахад эориулсан шияэ тоног төхөерөмж. матсриал


болон аргачлал, үйлдвэрлэлд нэьтрүүлэх зорилгоор судалгаа хийхтэй холбогдон


гарсан зардал.


л) Газрын түрээсийн төлбөр.

6. АВЛАГА

Ьүрттэл тооцооны журмыг үл эөрчиж, Гэрээнд чамаарах данснуудын авлага


зарлагыг давхардуулахгүй байх естой.

ГУРАВДУГ ААР ЗҮЙЛ


ТООЛДОГО БОЛОН ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН


1. тоггмол тооллого хийх, мэдэгдэх ьолон төлөөлөх


АМГТХЭГ болон Гэрээлэгч харилцаы тохиролцож тогтоосон эохих хутацаанд


Гэрээлэгч үйл ажиллагааны бүх эд магсрнал, бист хөрөнгө болон барилга угсралтын


төслүүдийн тооллогыг явуулж байна.


Тооллогод АМГТХЭГ оролцох боломжийг хангах үүднээс Гэрээлэгч тооллого


эхлэхээс гучаас (30) доошгүй хоногийн омно тооллого хийх тухай АМГТХЭГ-т бичгээр


мэдэгдэнэ. Ийнхүү мэдэгдсэний дараа АМГТХЭГ-ын томилсон төлөөлөгч тооллогод


оролцох үүргээ бислүүлээгүй тохиолдолд Гэрээлэгчийн дангаараа хийсэн тсюллогыг


хүчинтэйд тооцно. Гэрээлэгч жил бур доод зал нь нэг удаа, мөн Гэрээг цуцлах


тохиолдолд тооллого явуулна.


2. ТООЛЛОГЫН БҮРТГЭЛИЙГ ТУЛГАН ШАЛГАЖ. ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ

Гэрээлэгч, АМГТХЭГ хоёр хамтран эд хөрөнгийн тооллогын бүртгэлийг тулган


шалгаад, илүүдэл буюу дуталтын жагсаалтыг гаргаж, Гэрээлэгч нь зорүүг залруулна.

3. ТООЛЛОГЫП ТАЙЛАН

а) Гэрээлэгч нь олон улсын газрын тосиы салбарын нягтлаи бодох бүртгэлийн жишгийн


дагуу газрын тосны үйл пжиллатапд хэрэглэгдэж буй эл хоронтГш иарийвчилсан


бүртгэл хийнэ.


б) Гэрээлэгч 11 ь доорх зүйлүүдийг аг»**ам тоодлогын тайланг АМГТХЭГ-т улирал


тутамд ирүүлнэ Үүнл:


1. Хянах боломжтой бүх эд хврөмго. материалын тодорхойлолт болон код.


2 Эд херенго тус бүрийн даисаид бүртгэгдсэн үнийи дүи.


3. Эд хөронгийг дамсанд бүртгкэи сж. cap, өдөр


4 Эдгээр эд хврөншйи вртег Гэрээний 8 дугаар зүйлийн ддгуу иөхогдсон


ЭСЭХ.

ДӨРӨВДҮГЭЭРЗҮЙЛ


ОДБОРЛОЛТЫГ ХЭМЖИХ


БА ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАН

I. Олборлолтыи тайланг доорх мрчмуудын дагуу бэлтгэю. Үүнд:


а) Гэрээний VIII, IX зүйлл змсмы дагуу хуваах тос ба вртөгт тосыг гэрзэт


талбайгаас олборлосом болон хадгалсан нийт түүхий тосны хзмжээг


үндэслэн тодорхойлно.


б) Өдорт олборлосон түүхий тосны хзмжээг Гэрээний 8 дугаар зүйлд заасны


дагуу тодорхойлно. Бү1ээгдэхүүн хуваах |рг(уүд)-ээр зэрэглэлийн хувьд


ялгаатай түүхий тос ирж байвал зэрэглэл тус бүрээр хэмжзэг иь


тодорхойлно.


в) Олборлосон хийгээд ниоцилсөн түүхий тос болон хийн нийт хэмяоэг


Олборлолтын талбай дахь ачих цэгт өдөр бүр тодорхойлно. Уг талбайн ачих


цэгт олон төрлийн зэрэглэл бүхий түүхий тосыг юүлэх бөгөөд мйм түүхий


тосны зэрэглjлий| АМГТХЭГ. Гзрззлэгмийн хооронд хэлзлцзи тохироогү^


бол тус бүрчдэм амгмлам тогтооно. Ачих юг нь Одборлолтым талбайд байх


агаад дамжуулах хоолов. тимор ам, машинаар Олборлолтын талбайгаас


тззвэрлэхээс өмнв знэ цэгт түүхий тосыг хэмжиж тодорхойлио.


г) Түүхий тосны шю и хзвийн тсмператур, даралтад байхад нь тодорхойлох


ба агуулах усны хэмжээ, тунамал хурдасны байдлаас шалтгаалан засвар


оруулна. ТүүхиЙ тосны иягт, хүхрийн агууламж болон бусад чанарын


тодорхойлолтуудыг тогтмол шалгаж, бүртгэж байх Сстой


д) Байгалийн хийн хэчжэзг хэвийн тсмпсратур болон даралтад байхад нь


тодорхойлно. Дулаан ялгаруулах чалвар (калорийность). хүхрийн агууламж


болон бусад чанарыи тодорхойлолтуудыг тогшал шалгжж, бүртгэж байна.


с) Газрын тосны үАл ажмдлагаанд зарцуулсан түүхий тос, байгалийн хийн


хэмжэ^г өдөр болгон хэмкмж. бүртгэж байна. Эдгзэр нь:


1. дахин шахах;


II. дахин болокруулах;


III. хайгуул, олборлолшм болон дамжуулах хоолойд пишц шаардагдах


гэх мэт талбайн үйл ажиллаг ааиы эрчим хүчний хэрэглтжд ирсаи.


ж) Шатаасаи буюу ууршсаи түүхий тос, байгалийн хмйг өдөр болгон бүртгзнэ.


з) Түүхнй тосны бэяэи неөцийн хэижэзг хуанлиЛи cap бүрнйн эхэн, эцэст


хамгийн багаар ш. гооцож тогтоосои байна.

4 7


2. Тухайн цооног ба талбайгаас анхны эдийн засгнйн үр ашигтай олборлолт эхэлмэги


олборлолтын талбай бүрээр лоор заасан мэдээллүүдийг багтаасан олборлолтын тайланг


Гэрээлэгч cap бүр гаргаж егне. Үүнд:


а) Олборлож, хадгалсан түүхий тосны хэмжээ


б) Олборлож, хадгалсан байгалийн хийн хэмжээ


в) Өрөмдлөг явуулах. олборлох болом хадгалах сав уруу шахахад ашигяасан


түүхий тосны хзчжээ


г) Ууршуулсам байгалийн хяйн хэмжзд


д) Сарын эхиий түүхий тосны нооцийн хэмясп


с) Сарын лцсийн түүхий тосны нөөцийн хэмжээ


ТАВДУГААР ЗҮЙЛ


ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАНГИЙ1!


ҮНЭЛГЭЭ


1. Гэрээлэгч нь хуанлийн улирал бүр энэхүү Гэрээний дагуу олборлож, борл>улсан


гүүхий тосны унэлгээг юоцоолсон тайланг бэлтгэх есгой. Олборлолтын тайлангийн


үнэлгээ нь дараах зүйлүүдийг агуулна. Үүнд:


а) АМГТХЭГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан тухайн хуаилийн улирлын турш


гуравдагч ттгээдэд борлуулсан түүхий тосны хэмжээ. үю


б) АМГТХЭГ ба Гэрээлэгчээс баримгжуулсан тухайн хуаилийн улирлын турш


гуравдагч этгээдээс оөр этгюдэд борлуулсан түүхий тосны хэмжээ, үю


в) Гэрээний 8.5 зүйл хамаарагдах тохиолдолд түүхий тосны үнэлгээ тогтоох


зорилгоор газрын тос экспортлогч гол гол орнуудын түүхий тосны


үнэлгээний талаарх боломжтой мэлээлэл /Гэрээний үнэ, хөнгөлөлт,


урамшуулал, үнийн талаарх мздээллийг баггаасан/


ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ


ӨРТӨГ НӨХӨЛТИЙН ТАЙЛАН


1. Гэрээлэгч нь үүргийнхээ дагуу хуанлийн улирал бүр дорх зүйлүүдийг агуулсан


өртөг нөхөлтийн тайлан бэлтгэх Сстой. Үүнд:


а) Өмнөх хуанлийн улирлаас үлдсэн өртөг нөхөгдөх зардал;


б) Тухайн хуанлийн улиралд гарсан ортог иохогдох зардап;


в) Тухайн хуанлийн улирадд нохөж авах нийт зардал;


г) Хуанлийн улирлын туршид Гэрээлэгчийн авсан өртөгт тосны хэмжээ, үнэ


д) Хуанлийн улиралд өртөг нөхсөн зардлын хэмжээ;


с) Дараагийп хуанлийм улиралд шилжүүлсэн өртөг нөхөгдөх зардал;

2. тштынтлпппгууд


Гэрзтлэгч нь өртет нөхөлгийн данс ба тэнцүүлэх сөрег данс нээж мөхоглих зардяыя үлдэж


буй хэмжээ. нохөгдсөн хэчжэзг хянах бөгөөд эю дансны мэдээллинг улирал бүр


ЛМГТХЭГ-т гаргаж өгнө.

ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ


ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН ТАЙЛАН


Гэрээлэгч нь үүргийнхээ дагуу хуаилийн улирал бүр орлого тарла1ын гайланг гаргаж өгнө.


Энэ тайлан нь дараах зүйлүүдийг тусгасан байна. Үүнд:


а) Энэхүү Бүртгзл тооиооны жураыд тохирсон зардлын ангилал ба зардлыи


төвд үндзслэн, тосовт тусгах хуанлийн жмлийн орлого. зарлага;


б) Энэхүү Гэрээний дагуу нөхөгдөх зардал гэж тогтоосон. тухайн хуанлийн


улиралд хуримтлагдсан орлого ба зарлага;


в) Хараахан шийдвэрлээгүй эайгаа хуанлийн жнлийн хуримтлагдсан орлого ба


зарлага;


г) Төсөвт оруулах Гэрээний дагуу эөвшөөрсөн өөрчлөлтүүд;


д) Жилийн эцсийн хурнмтпагдсан орлого ба зарлагын урьдчнлсан тооцоо;


е) Дээрх (г) зүнлнйн дагуу засварласан төсав ба урьдчилсан тооцооны


хооромдын ялгаа, таилбар


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ


АШИГТ ТОС БА ТЭНЦВЭРЖҮҮЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН


Гэрээлэгч ашигт тос ба тэицвэржүүлэлтийн тайланг улирал бүр бэлтгэнэ. Үүнд:


а) Тухайн улирлын турш олборлосон Түүхий тос;


б) Тухайи улирлын эцэст олборлон хуримтлагдсан Түүхий гос;


в) . Тухайн улиралд АМГТХЭГ ба Гэрээлзгчид ногдох Ашигт тос.


г) Тухайн улирлын эцэсг АМГТХЭГ ба Гэрээлэгчид иосдох Ашигт тосны


хуримтлагдсан нийт хэмжээ;


д) Тухайн улиралд Гэрээлэгчийн авах Ортөгт тосны хэмжээ;


с) Тухайн улирлын эцэст Гэрээлэгчийн авах Ортөгг тосны хуримтлагдсан


хэмжээ;


5) Тухайн улиралд АМГТХЭГ ба Гэрээлэпийн хийх -гэнцвэржүүлэлтүүд;


ж) Тухайн улирлын эцэст АМГТХЭГ 6а Гэрээлэгчийн хийх хуримтлагдсан


тэнцвэржүүлэлтүүд;


з) Тухайн улирлын эцэст АМГТХЭГ ба Гзрзэлэгчийн хийх илүүдэл буюу


дутсапыг тэнцюржүүлэх тайлаи.


 Ш ЗАСГИИН ГАЗРЫН ХЭРЭГХҮҮ/1ЭГЧ


ЛГЕНТЛАГ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН


ДАРГАД АМАРСАЙХАН ТАНАА


МОИ! ОЛ У.1П.1П


Ц>< КАЯ. I Vi >РЧМл X' *»2if '


< ЛЙД

*1 ». 1. •»* . 9 it -


Хай/уулым үйг ажиллагааг сэргээ* тухай
Үйлдвзр. х/далдознь сайдьн /хуучим «эрззр 2008 оны 03 ду-аар сарым 24-мии


эдриин 1/91' албан too-jo? газрын тссны хзигууль.н нялга- XVI талбайд үйл


зжиллагаа яь,/лж байсам Шэйман' ХХК-».ий ха/иуулыи ажлыг 'Хэрлэнгиии хөдее


зэал‘-д гуйиэтгэхийт тур ж/щцаагаар түдгэгз-.* лсзи


Шзйма-i" ХХК-аас 2005 оиы 34 д,*ээс сарь^ СӨ-м^ едр*** 20/05 тоогл>р


ируүлсэи хүсэгт Гаэрын тоснь газрэш 2D0t оиы 04 дугээр сарым ’З-^ы вдриии 1/176


алОаь тоот зэргийг үмдзслэн ‘Хэрг.энгийн жодоо аоал -^н нутаг дэөсгхп орши» 27Ю


iJBpepxv талоайгаас гаднэ ха»уууг=.ч тэ-байм хэммээид хамоарэх Хзрлзи .*ольи


'эоууи болои omiw хэсз'т явгуульн уйг аамглагак сэроэн явуумах талаар тус


»:мпанид таьай газар мэдэгдэх иь зүйгэй

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ


АГЕНТЛАГ ГАЗРЫИ ТОСНЫ ГАЗРЫН


ДАР"А Д АМАРСАЙХАН ТАНАА


MOf i! i, YU .III
• •iM.t - /Ml •*


’t'J»-1»1 r«»


/I p. M •


Хайгуулым уйг эжичгагааг 'Эргэлд тужаи
Үи. двэ; хуцаддми» сайды* /хуучм р 20С8 оиы 03 дугэар сарым 24 -м*ц


өдриин 1/911 албан тоотоор газры-i -ос«ы хайгуулыи Нялга- XVI талбайд үйл


зжил/iaraa яауулх эайсан ‘ШэьЧ.аи' ХХ< - 1й хайгуулы* ажлыг Хэрлэнгийи хөдөө


зэал д rviii,3’*3xi r.' түр xyiauoa aap түдгэл: млсз-


1Ьэйма>- ХлК-аас 2009 омы 0~ и, уц. cbjom* .8 вщри»*-* 2005 тэстсор

/эүүлсэи хусэ.гт Г.ззоын 1ССНЫ icJptoui 2039 34 Дүгээр сарьч 1 ъ-«ъ> едрийи 1/176


*л6эн тоот ззргиАГ үидэслзи 'Хэрлэигийн хвдво аоал -Ы1 ну-а^ дэөс'Э0т срших 2710


«задөркм та.*6а;.гзас 'ад> а даягуугв.1 тз-.6ай- хэммээиД хамаарах Хзрлэн re/***


?=су/н бслсн wv-нөд хзсэгт хайг>ул*« үйг ажлглагаа сэроэи яөуүтах талаар тус


*:ч»паиил тян* • r 13Г.Р м*:аллэ« . «* Зуиэй


r

МОЫГОЛ УЛСЫИ ЗЛСТИИП ГЛЗРЫН

TO гто о JI2007 оны 6 дугаар Улаанбаатар


сарын 20-ны өдөр Дугаар 148 хот
Бүтээгдэхуун хуваах гэрээ


батлах тухай
Монгоп Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Газрын тосны хайгуулан Нялга-XYI талбайд гаэрын тостой

холбогдсон үйл ахиллагаа язуулах талаар Ашигт налтмап, газрын


тосны хэрэг эрхлэх газар, Канад Улсын "Ванан Ресурсөс"


компанийн хооронд 200 7 оны 4 дүххээр сарын 18-вы өдор байгуулсан


Бутээгдэхүүн хуваах гэрээг баталсугай.
Г
Моигол Улсыи Еронхий ссйд М.ЭИХБОЛД
Үйлдвэр, худалдааны сайд Ц.ДАВААДОРЯ


 MOUIOJI VJKblll


ҮНДЭСНИЙ ЛЮУЛ1 Үй клйдлыи


ЗӨВЛӨЛИ Й11 ХУРАЛДЛАПЫ


ТЭМДЗППД

*&00£ !Ь"Л р tpp

Бүгээгдэхүүи хувллх г»рээ бпйгуулях тухай

Мопгол Улсын Үндэспий аюул1 үй байдлыи Зовлөлийн хуралдланаар


"Бүпюглэхүүн хуваах rj\rjj байгуулях ryxaii” Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн,


Үйлдвэр худлллллим сайд Б.Жарпшслйхапы илтгэлийг хэлэлиээд


ШИЙДВЭРЛЭСЭН 11Ь:

_МPUI ил Улсып.&.I :ий| 1_0ШЕТ:

Нэг.Каиал Улсын “Шампн Ресурссс” комплнитии 1азрын тосны хлйгуульш


Нялш-XYI тллбайд блйгуулах бүтозгдэхүүи хуиалх гэризний үндсэн нөхцол ш»


БМХЛУ-ын “Чайпа Голдсн Сий Петролнум Эксплорсйшм КорпорэйнпГ


комплпиглй газрын тосиы хайгуулы! Тариач-ХҮ тплблйд байгуулах бүтэзгдзхүүи


хупилх ирээлий үндсэм иохцөлөос хэт aooiyyp блйгалг шалгаж. жишип мийцүүл^


iiprn хэмжээ авах;


Хоёр.Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулж буй комианиуд гзрээгзэр хүлэзсзн


орх үүргээ бусдад шилжүүлэх иөхцолийг хя лалртий. тодорхой болюх асууллыг хууль,


эрх зүйн орчиыг боловсронгуй болгох < жлым хүргл1Д хамгапан авч үззх,


Гурав.Газрын госны хууль эрх зүйм орчныг боловсро»иуи болтх асуудлаар


санал болонсруулж, хэлэлцүүлэхийгтус гус даалтп


ЕРӨНХИЙЛОГЧИЙЬ


ГАЗРЫЫ ДЛРГД


 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫЫ

ЗАХИРАМЖ2007 оны 4 дугээр Улаанбаатар


сарын 11-ний өдөр Дугаар 33 хот
Бүтээгдэхуун хуоаах гэрээ


байгуупах тухай
Газрын тосны хайгуулын НЯПГА-XVI талбайл газрын тостой


холбогдсон үйл ажнллагаа яиуулах талаар Ашигт малтмал, гаэрын


тосны хэрэг эрхлэх газар, Канад Упсыи "Шаман Ресурсес"


компанийн хооронд байгуулах Бутээгдэхүүн хуваах гэрээнд гарын


үсэг зурахыг Ашнгт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх гаэрып


дарга (Л.БОЛД)-д эөвшөөрсүгэй.)* М.ЭНХБОЛД


Монгол Улсын Ерөнхин сайл

1