Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЬШН


НОМГОН - IX ТАЛБАЙНТАЛА.АР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


“САНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ»*ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮ'ҮН ХУВААХ


ГЭРЭЭ20/:Оны'./дүгээр сарын-.j -ны ед*>р


F РӨ9ХИЙЗҮЙЛ..... ---......3


H ЭГДҮГЭЭР ЗҮ Й Л. ТӨЛӨӨЛӨГЧИД.............................---............................-................ -------3


1.1 төлөөлөгч томилох......................................................................................... ------3


1.2 ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААтай танилцах хянан шалгах эрх ------3


X О&ДУГААР 3 Ү Й Л. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД................................................................ ----3


2.1 ИЭР ТОМЪЕО. 3


ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ГЗРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ. ҮҮРЭГ........7


3.1 ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ЭРХ.............................................................-.........................„.......7


3.2 ГА ЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ҮҮРЭГ........................................................... „...8


31 ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ.............................................-............................-..............................8


3.4 ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮГРЭГ.........................................................................................................9


ДвРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТӨГ НӨХӨЛТ........................................................10


ТУЧВДУГААР ЗҮЙЛ. ХУГАЦАА...................................................................................................1 I


5.1. ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦАА....................................................................-......-.................-..11


5.1 ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ.......................................................................................11


5.1 НЭЭЛТ БОЛОН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ-............................................................................... 12


5.4 ҮР АШИГТАЙ НЭЭЛТ.......„.........._.................................................................................12


5.1 ҮР АШИГТАЙ НЭЭЛТ. ТУРШИЛТ. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦАА.....................................12


5.6 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙ. ОЛБОРЛОЛТЫН ХӨТӨЛБӨР


БОПОНОЛБОРЛОЛТЫН ТАЛБАЙГХЯИАХ.................................................................................. 13


5.1. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ.---................................................_................ 13


ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ..............................---................................13


6.1 ЗААВАЛ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ҮҮРЭГ ---.....................................................13


6 2 ӨРӨМДӨХ АРГУУД........................................................................13


6.1 ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ХӨТӨЛБӨР Б4 ТӨСӨВ-----------------------------13


ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ------------------------------------------------14


7.1 ГЭРЭЭ ЕСООР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ...„ 14


7.1 ӨӨРНЙН ХҮСЭЛТЭЭР ТАЛБАЙ БУЦА.4Ж ӨГӨХ--------------------------------------14


7.3 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙ---------------------------------------------------------14


Н АЙЧДУГААР ЗҮЙЛ. РОЯЛТИ БА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ----------------15


8.U. РОЯЛТИ............................................................._ „15


8.2 ТҮҮХИЙ ТОС БОРЛУУЛ4Х......................................... „15


8.3 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ......................................... „15


8.4 ГОРОЭТ ТОС/1Ы ҮНШЪЭ..................................... „16


8.5 • БОРЛУУЛАЛТЫН УРЬДЧИЛСАН ТООЦОО........................... „16


8.6 ДУТАЛТ БА ХЭТРҮҮЛЗЛТ........................................................... „17


••••••••••••••••••••••••••


ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ....................... „17


АРАВДУГААР ЗҮЙЛ. УРАМШУУЛАЛ, ШИМ ГГЭЛ БОЛОН БУСАД ТӨЛБӨРҮҮД...................17


101 УРАМШУУЛАЛ................... •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••**• 17


102 СУРГАЛТЫН УРАМШУУЛАЛ ••••«•••••••••••••••••a ..18


103 ТАЛБАЙН ДЭНЧИН.... ...18


•«••••••••••••••••••••••••*••••••


104 ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭИИЙ ШНКПТЭЛ ...19


105 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ........... ...19


АРВАН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХЭМЖИЛТ.......................... ...19


11.1 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ............. ...19


11 2 ХЭМЖИЛТИЙГ 3АЛРУУЛАХ .19


11 3 ХЭМЖИЛТИЙН БҮРТГЭЛ......................... ...................-.............20

АРВАН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ...........................................................20


12 I ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ӨМЧЛӨХ.........................................................................20


122 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ БҮРТГЭЛ................................................................20


123 ГЕОФИЗИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ..............................................................................................20


12.4 ХАЙГУУЛ, ПЕТРОФИЗИК. ЛАБОРА ТОР11ЙН СУДАЛГАА БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН


ТУРШНЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭП..............................................................................................2I


12.5 БОЛОВСРУУЛСАН МЭДЭЭЛЖ ГАЗРЫН ТОС ТУХАЙ ТАЙЛАНГУУД .............21


12.6 ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЗЛЭЛ............................................---.....21

I


 121 ЛВТОШШИН. ТЕХИНК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨК1Ж. БЛРИЛГА БлПГУУЛАШСИЙН


КЩЭЭЛЗЛ----------------------------------------------------------21


121 ХАШАРСАН ХОРОО__________________________________________________--------21


129 БУСАД АШИГТ ШЛТШЛ.................. .......21


1210 НУУЩЫЛ_______________________ ---22


А РВАН гуравдугаар зүйл нягтлан бодох бүртгэл тооцооны мэдээлэл --22


13J НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЗ.Ч_________________________________________________ -----22


132 БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ТАЙЛАН______________________________________________ ----22


133 СА НХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ____________________ ---22


А РВАН дөрөвдүгээр зүйл засгийн газрын туслалцаа-------------------------- ----23


14.1 ЕРӨНХИЙ ТУСЛАЛЦАА_______________________________________________ ---23


142 БУСАД ТУСЛАЛЦАА_______________________________________ ----23


/43 ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА --------------- --23


144 ОРОН НУТГИЙГ ДЭИЖИХ ҮЙЛ АЖНЛЛАГАА_____________________________ --23


АРВлН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ. ӨМЧЛӨХ. ЭРХ БА ӨМЧ ШИЛЖҮҮЛЭХ 23


15.1 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ Б.4 БАРИЛГА Б.4ЙГУУЛАМЖ---------- 23


152 ГАЗРЫН ТОСЫГ ЭЗЭМШНХ_________________________________ 24


153 ЭРХШИЛЖҮҮЛЗХ_______________________________ 24


АРВАН ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ТАТВАР, ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБӨР______________________24


АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ--------------------------------24


17.1 ГАДААД ВАЛЮТ_______________________________________________„_________24


172 ГАДААДЫН БАНКИН ДАХЬ ДАНС_________________ 24


173 ВАЛЮТ СОЛИХ ЭРХ----------------------------------------------------------24


17.4 ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ГҮЙЦЭТГЭХ ТӨЛБӨР-------------------------------------25


АРВАН НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ . ЭД МАТЕРИАЛ БА


АЖИЛЛАГСАД..........................-___________________________________________________________-25


111 МОНГОЛЫН ТУСЛАНГҮЙЦЭТГЭГЧ. ЭД МАТЕРИАЛ-----------------------------25


АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ОНЦ БАЙДАЛ--------------------------------------------------26


191 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ ЛЖИЛЛАГААНД ГАРЧБОЛОХ ОНИ


БАЙДАЛ....................... ---..26


192 ОНЦ БАЙДАЛ_________________ 26


ХОРЬДУГ ААР ЗҮЙЛ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ-------------------


ХОРИН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ----------------------------------


хорин хоЕрдугаар ЗҮЙЛ. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ-------------- .27


__ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГA------- _____27


ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. МЭДЭГДЭЛ---------------------------------------- ---28


ХОРИН ДӨРОВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ------------------------------------- ......29


ХОРИН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ЕРӨНХИЙ З.ААЛТ------------------------- ......29


25.1 ХАВСРАЛТУУД.............................. ......29


25.2 ХУУЛЬ....................................... ......30


25.3 САЙН САНАА............................... .......30


25.4 ГЭРЭЭНИЙ ХЭЛ...................... ---30


25.5 ГЭРЭЭ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ. ГЭРЭЭНД НЭМЗЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ......30


ХАВСРАЛТ "А”_____ 31


ХАВСРАЛТ "Б~_________________________________________________-32


ХАВСРАЛТ “В"--------------------------------------------33


ХАВСРАЛТ “Г"______ 34
2


Энэ.чуү Бүтогдэхүүн хуваах прэзг нэг талаэс Газрын тосиы газар цаашид ГТГ


|эн>. негөе тммс Сансарын геологи хайгуул- ХХК /иаашкд ГЗрШЗП гэну-ийн


хооронд /хлмтад нь Тмууд гэнУ 20аОиы^ дүгор сарын-ний адер байгуулаа

ЕРОНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэхүү гэртэиий зорилго нь Монгол У.зсыи Засгийн газрын юрийн өми**с Монгол


Улот нутжг дэасгэрт газрын тостой холбогдсои үйл ажиллагаа явуулдх тухшй гэрээ


байгуулж, түүний бислэлтэд хмалт таамх эрх б>хий байгууллага болох ГГГ бодон


Гэртмэп иарыи хоороидын харилцааг эохицуулахад оршино.


Эиэхүү Гзрээним бүрэлдэхүүк хэсэг болох хаасралтаар тодорхойлсон чайгуулын

зораулалтаар ашиглах газрын тосаы гэрээт талбайл Гэрээлэгч нь газрыи тостой


ходбогдсом үйл ажиллагаа авуулах онцгой зрчийг эдэлкэ.

НЧГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. төлоөлөгчил

1.1. телөолөп томилох


а) Чонгод Улсын Засгийн газар нь эиэхүү Гэртжий дагуу Засгийн газрын толоөлегчөөр


ГТГ-ыи дарга Г.Өлзийбүрэнг болсн түүиий зрх олгосон зтгээдийг томилж байна.


б) Гэрээлэгч энэхүү Гэрээний дагуу “Сансаръж геологи хайгуул" ХХК өерийн тазеаюгч


(Гэрээллчийн телөелөгч>-еөр тус компаиийн орлот захирал Лувсандонроеын


Солонмөчир болон түүний эрх олгэсон ттгпдийг томнлж байна.


в) Засгийн газрын төлөелөгч болоа Гэртзлэгчийн төлоолөгчийг еөрчлегдсөн тухай

знэхүү Гзрэзний 23 дугаар зүйдд заасны дагуу иөгөө талдаа мэдэгдэнэ.

1.2J3Caa WJKI Ш1Ш АЖШШШ UP тлнщилх. 1СЯНЛН ЩМШ Ш

а) Монгол Улсыи Засгийм газрын төлөөлөгч (эсвэл Засгийн газрын төлеелөгчийн


томилсон эрх бүхий зтгээд) нь гэрэзт талбайд ювтрэх болон газрыи тостой


холбогдсон бүхий л үйл ажиллагаатай танилцах. хянан шалгах эрхтэй. Гэрюлэгч нь


Засгийн газрын төлөөлөгчнйг энэхүү эрхээ хэрэгжүүлэх бүрэн боломжоор хангана.


Ийихүү таннлцахдаа. Засгийн газрын төлоөлвгч нь тодорхой шалтгаамгүйгээр


Гэрээлэгчийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй.


б) Хуулиар »рх олгогдсон зтгээд газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаатай танилцах.


хянаи шдлгах эрхтэй.

ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД

2.1. Ш ТЩЩ


Энэхүү Гэрээнд тодорхойлсон нэр томъСонууд болон тэднээс үндэслхэн бусад


ухагдахуун, хэлбэрүүд нь хэрэв тухайн тохиолдолд өерөөр тайлбарлаагуй бол змэхүү 2


дугаар зүйлд заасан агуулгатай байна.


'Тазрмн тосны raiap" гэж Монгол Улсын Засгийн газраас газрыи тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах тухай гэрээ байгуулах. түүний биелэлтзд ханалт тааих


эрхолгосон байгууллагыг хэлнэ.


3/!■


**Арч>ленгф п.и.иданы ярч!м" гэж Гэрээлэгч прээт түүхий тосыг гураадагч


ужтъл (Гэрээлэгчийн өөрийн салбар >пгл бус)-эд худалдаалах гэртэмд ЯЩ»лхь


немл үү-ийг тусгасамыг чзлнэ. Үүнд:


I. Гэрээт түүхий тосны үнийг бууруулсан, эсвэл бууруулахад чиглэсэн аливаа үгссэн


хуйвалдаамы шикжийг агуулаагүй байх;


i Твлбөрийг чвлоогэй хөрвөх валютаар хийх:


1 Гэрттт түүхий тосыг худалдахлахад саихүүшйи ямар нэпи хонгөлелтчйг


илүүтэйг>эр үзүүлэх: Тухайлбал бараа солилцоо. үнийн чямдрал. нохөи төлбөр


ээрэг хөнгөлолтийн хэлбэрүүдийг хэрэглээгүй байх;


“Ьайгалнйн хмй" гэж агаарын даралт, температурын хэвийн нөхимлд хийн


байдлд буй мүүрс-устөрөгчийг хэлэх бвгөөд үүнд хүнд ба хөнгөн хий. гаэрын тосны


олбсрлолтын хий болон хүнд хийгуэс швнгэи нүүрс-устөрөгчийг алгаж авсны дараа үлдэх


хий.түүнчлэн шингзн буюу хийжүүлсэи нүүрс-устөрөгчтэй хамт гарган авсам бусад хнй


тус тус баггаиа.


“Баррель” гэж 1,01325 барын агаорын даралтын дор Фарсмгсйтын жаран (60)


чэммйн дулаанд буй буюу тийм нөхцалл тааруулсан 158.987 литрийн хэчжлэг чэлю.


“Бүртгэл юошнжы жу pan" пж Хавсралтад заасан бүртгэл тооцооны журмыг


хэлкэ.

“Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ" пж гэрэзт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажидлагаа явуулахаар ГТГ болон Гэрэздашийн хооронд байгуулж. Монгол Улсын


Тасгвйн газар баталсан гэрээг хэлю.

"Гаэрын тос" гэсэн ойлголтод газрын хэвлийд байгаа шингэн тос. хий бодои хатуу


байллтай хамтзд нь буюу дангаар нь олборлож болох нүүрс-устөрөгчийн тврел бүрийн


нэгдлийг \avaapyy дма.


“Газрын тосмы тухай хууль" гэж 1991 оны I дүггэр сарын 18-«ы -ны өдөр хүчим


төгоддөр бовсон Моигол Улсын Газрыь тосны тухай хууль. экэхүү хуулвтай холбогдом


гарсан аливаа нэмэлт. өөрчлелтийг хэлнэ.


“Газрын тосиы тухай хуулийг прэгжүүлэх журам” гэж Монгол Улсыи Засгийн


газрын 1991 оны 204 лүгор тогтоолоор батлагдсан “Моигол Улсыи газрын тосны тухай


хуулмйг хэрэгжүүлэх журач’*. эюхүү журачтай холбшдон гарсаи аливаа нэмэлт,


оорчдөлтийг хзлкэ.


"Гахрын тосгой холбогдсои уШл ажмллагаа" гэсэм ойлголтод газрым тос xaAv


хамгаалах. атоорлох. боловсруулах. тээвэрлэх. хадгалах. борлуулах ажиллагааг


хамааруулна.


"Газрын тостой холбогдсом үйл ажиллагаа явуулах онцгой эрх" гэж Гэрэз


хүчин твгвддөр байх чугацаанд тухайн горээт талбайд газрын тостой холбогдсои үйя


зжиллагаа пуумк эрхийг эөвхөн Гзргоигч эдлэхийг хэлнэ.


4


'Тарплэгч" гэж газрын тостой холбогдсои үйл ажиллагааг энэ гэрзэнд таасан


иехюл. журммн дагуу явуулахыг ювш»ерч гзрээ байгуулсан **Сансарыи гсологи хайгуул"


X ХК*ийг чзлит


•Тэрээ хүчин төгөллор болсон ВДвр" ГЭЖ аюхүү Гэрээг Монгол Улсын ЗК1ИЙН


гозарбагалсан өдрийг хэлнэ.


“Гзрзтт жил” гэж Гзрээ хүчин төгөлаөр болсон олор буюу лараагийн жнлүүдийн


уг вдрөес эхлзн тооисои дараалсан чуаилийн арваи хо*р (12) сармн \yrauaar хэлнэ.


“Гэрпт талбай” гэж энэхүү Гэрг» хүчин төгөлдөр болсон одровс эхлэн гэрээиий


хлвсралтаар тодорхойлсон талбайг хэлэх богоод энэ талбай мь 7 дугаар эүйлд заасны дагуу


буцшж огөх хэмжээгэтр тухай бүр багасч байиа.


**Г»рээт түухнй тос" гэ* гэрээт галбайгаас олборлож хуримтлуулсан Түүхий тосыг


хэлнз. Уг нэр томъбог тайлбарлах үүлнээс “олборлосон" гэдэг иь газрын хэвлийпэс


гарган бүтээгдэхүүн хуваах хэмжүүрийн хэрэгслэлзэр иэвтрүүлсэн. “хуримтлуулсан**


гздэгнь авч борлуулах боломжийг бүрдүүлсзи тосыг хэлнэ.


“Дагалдах байгалийн хий” гэж эдийн засгийн ч>вьд үр ашигтайгаар олборлож


болох газрын тосыг дагалдан илэрсэн баРгалийн хийг хзлиэ.


“Дагалдах бодис" гэж газрын гос ба байгалийн хнйгээс гаргаж болох буюу


тэдгзэрийг дагалдан илэрсэн бусад бодисыг хэлнэ.


“ДүрэаГ гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажнллагаамы тодорхой тврлмйг


гүйштгэхэд мөрдөх аргачлал. горимыг хэляэ.


“Ъахиргааны мрдал"* гэж Гэртмэгчийн газрын тосны үйл ажиллагаа «вуулахтай


холбогдон гарсан хайгуулым болон олборлолтын үкп ажиллагааны зардлаас бусад ирдлыг


хэлнз.


“Нэгж тжлбай” пж уртрагийн арван (10) минут, өргөргийн арван (10) мннутын


уржвэртэй Г»НЦЗХ ХЭМЖЭЭНЙЙ газрыг хзлю.


“Н • >л I ийн пооног** гзж Үр ашиг-ай кзэлт болох эсзхийг нь тогтоох иаарддагатай


гэж Талууд ү-зэж буй байгалийн агууламжийг нлрүулсэн иоомогмйг хэлнэ.


“Орд" гэж нэг буюу хэд хэдэн цооногоор клрүүлсэн. гсологийн бүтюэрээ болон


давхарга зүйн онцлогоороо төсевтэй богөед газрын тос алборлож болох нэг буюу хэд


хэдэн байгалийн агуу ламж бүлий талбайг хэлкэ

“Олборлолтын зардал- гэж олбсрлоятын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах бүх


мрдач (захиргааны болон хайгуулын зардлаас бусад)-ыг хэлю.


“Олборлолтын ттлбай" гэж Гэрзэт талбай дахь Үр ашиггэй иээдт бүхмй тмбайг


хэлнэ.


“Олборлолтып үйл ажиллагаа" пж нх буюу хзд хэдэн Үр ашигтай юэлтй


холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг хэлнэ.

5


 -Олборлаттыи \yiauaa" г зж I 'эрззиий 5.5 дугаар заасмы Л*г»


оябфлолтын үйл алоишагаа явуулал \\nuaa. мвн 5.7 дугаар зүйлд заасны дагуу с>ж»сан


\> гвааг хэлиэ.


“Олборлалтын хвтвлбвр" 1э* үр ашиглай юэтпй холбоотой ОяборяөйМ үйл


ажииа! ааны хотөлбөрийг хллнэ.


“Өртөгт тос" гэж Гэрээлэгчийм газрын тостой холбогдсои үйл ажиллагааны


зариыг нөхөхөл зориулах гэрт»т түүхий тосыг хэлнэ.


“РоялпГ гэж Мсжгол Улсыи байгалийм нөхөм сэргэхдэхгүй нвеи баалгийг


аиш.засны телбөрийг хзлнэ.


“Тжлбай бупааж агвх" гэж Гэртжий дагуу Гэрэзлэгчзэс гэргзт талбайг бүхаяд нь


эсхүз хэогчлэн бутяпмг хэлю.

“Талбайн лэняии" гэж Гэрээлэг« rtprrт талбайд газрыи тостой холбогдсои үйд


ажидяагаа авууж онцгой эр.ч эдэлсмийхтэ телөө Газрын тосны хуулийг хэрэгжүүлэх


жх-рмл заасны дагуу гэрээт талбайи хзмжээгзэр иөхви твлегдехгүйгээр ГТГ-т anti бүр


төлох төлбөрийг хэлю.


“Тосов" гэж гаэрыи тостой холбогдсон үйл ажмллагааны тоаорхой үе шатанд

хийгдэх ажлын хөтөлбөрийн мөигөн илэрхийллийг хэлнэ.


“Туршилтыи олборлолт” п* юэлтийи болом үр ашигтай нээлтийи цооиог мөн


эсэхяйг тогтоох юрилгоор uoohoit олон улсын газрын тосмы аж үйлдюрт мардлег


жишгийи дагуу явуулдаг туршилтын ажлын явцад хийх адборлолтыг плю.


“Туслан гүйцэтгэгм” гэж газрын тостой холбогдссж үЛз ажмллагааны тодорхой


хэсгайг гүйцэтгэхээр Гэрээлэгчтэй гэрээхийсэн аж а\>йн нэгж. иргэнийг хэлнэ


“Түүхий тос" гэж газар лоорхи байгалийн агууламжид байгаа, эсвэл гадарг» дзэр


1лгаш болон боловсруулах төхеерөмжөөр оруулан гаргасны лараа агаарын дараятад


шиигэн байдалд буй нүүрс-устөрөгчийг кэякэ. Түүнчлэн “түүхий тос" гэсэн нэр томьбоид


байгалийн барагшин, кондснсат ба ялгагч үйлдвэр, эсвэл боловсруулах бусад


төхверомжид шингэрүүлсэн бай)алийн шингэн хий багтана.


нҮи1ДГШ1Й талбаЛ" гэж үнэлтний хөтатбөрийн дагуу үюягээ хийх нь зүйтзй


гэж Талуудын үзсэн геологийн нэг буюу хэд хэдзн бүтзи буюу илрэлийг хэлю.


“Үтлгээиий хетөлбер" гэж Няттмйн цооногоор илрүүлсэм байгалийи агуулаыж

нь Үр ашигтай нээлт болох эсэхийг тодорхойло.х эорилгоор хмйл ажлын шлвааөгвег


хэляз

**Үр ашигтай нээ.тт" гэж Гзрээлэгчийн гаргаж егсен олборлож болох HmHi газрын


тосны үиэ, олборлолтын зарда.1 зэрэг үзүүлэлтэд тулгуурл** Талуудын боловсруулсан


техник-эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу үр ашигтай олборлох баломжтой газрын тосны


нэг буюу хэд хэдэм байгалийн агууламжкйг хэлнэ.


“Хайгуулын lap.ia.i” гэж хайгуулын үйл ажнллагаатай холбоглон гарсан бүх


зардал ( захиргааны болон олборлолтын зардлаас бусад) -ыг хэлнэ.*;' 1 /


**Хайгуулын үй-i ижиллагта*' -нд дараач үйл ажиллагаа бапана:


1. ашарын болом самсрым зураглал. геологи. гсофизик. гсочимнйм судалгва. керн


авах, давхарга зүйн судалгаа явуулах. чайгуулын болон үнэлгээний цооног


өрвмдөж ажиллуулах, мэдээллийи тайлал хийч болои дээрхтэй холбоотой бусад


бүхий л үйл ажиллагаа.


2. тухайн үед үр ашиггай нээлтийм хүрпнд багтах нь топоогдоогүй иэг буюу хэд


хэдли агууламжийг иэлн илрүүлэх;


3. үюлпэний хвтнлбөр хэрэгжүүлэх.


"Хайгуулыи хугацма" гэж Гэрээний 5.1 дүгээр зүИла заасны дагуу хайгуулын үйл


ажимнгаа япуулах хугшша. мем 5.2 дугаар зүйлд заасны дагуу суж асан хугацааг хэлнэ.


“Ху наах тос" г»ж гэрээт түүхий тосиоос роялти болон өртөгт тосыг хасаад үлдэх


ХЭС11ЙГ хэлнэ.


“Хуанлийн cap" глж аргын тооллын араан хо*р (12) сарын нэг (I) нь бегөөд энэ


нь пчайн сарын эхний ндрвос эхлтн. сүүлчийн өдрийг дуустал үргэлжилнэ.


“Хуанлпйн улирал" гэж а/.нэг, хс*р. гуров дугаар сарууд; б/. дөрөв. гав,


зурпдугаар сарууд; в/. долоо. найм, есдүтр сарууд; г/. араа. арааннэг. арванхоердугаар


сарууд ззрэг аргын тооялын улирлын нэгмйг хэлнэ.


“Хуанлийи жил” пж аргын тооллын I дүгзэр сарын 1-нд зхэлж. 12 дугаар


сарьи 31 -нд дуусах нэг (I) жнлийг хэлнэ.


“Хуулийн этгээд*’ гэж хуульд заасан журмаар хуулнйн зтгод болох нь нотлогдсон


аливаа аж ахуйи нэгжийг хэлкэ.


“Хууль югтоонж" гзж Моигол Улсын хэмжээнд хү^ин теселдөр мөрдөгдөж буй


бүх хууль. эрх зүйн акт болон цаашид батлагдам гарах хууль, эрх зүйн актыг хэлкэ.


“Хэчжнлт хийх иэг" гэж слбсрлосон түүхий тосоо худалдах эорнлгоор гэртзт


тал&А дээр цэвэршүүлсэн тосыг хэмжих иэгнйг хэлнэ.
ГУРАВДУГААР ЗҮЙД. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ,


ҮҮРЭГ
а) Гзрээлэгчийн газрын тостой холбоглсон үйл ажиллагаа болон санхүүгнйн үйл

б) Геологи. гсофизик, гидрогеологи. геохими, петрофизик. лабореторнйн шнижилго ззрэг


газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны бүхий л мэдпллийм эх хувийг омчилнө.


в) Гэрэалэгчийн явуулж буй үйл ажмллагаатай холбоглсон баримт бнчнг болои хэрэглэж


буй тоног тохөөрөмж. багаж хэрэгсэл. барнлга байгууламжмйм заааар. техникийи


толорхойлолт. зураг зэрэг техникийн баримт бмчгийн хуаийг ааиа.


7


г) Гэрэ^тгчээс түүний xjeaapwT Газрыи iocur Монгол Wxuh дотоодын хэрэпоэнд


нийлүүлэхийг хү-сэх эрхтэй бөгөед знэ тохиолдолд үиийг яэ.--пхийн МХ зээлийм үюэр ам.


..оллараар төлне.


д) Моигол Улсын Засгийн raiapi нссаох Газрын тосны (^орлуулалтанд хяналт тавьж,


цахиран тарцуллна.


с) Энэхүү гэрээнд заагдсан бусад эрхийг эдэлнэ.


а) Гэрээлэгчийи газрын тостой хоябогдсон үйл ажиллшгаа явуулахад Гэрээлэгчид


дэмжлэг, туслалиаа үзүүлнэ.


б) Газрын тосны тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх журеам, дүрэм. энэхүү Гцтоний


бислэлтэд хяналт тавина.


в) Энэхүү гэрээнд заасан бусад үүргийг хүлтэнэ.


j.j. гэрээлэгчИЙНэрх


а) Гэрээлэгч иь Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны


тусгай зовшөөрлийн тухай хуулийн дагуу зөвшөорөл авсны үндсэн дзэр Моигол


Улсын газрын тосны тухай хууль. түүнийг хэрэгжүүлэх асурам болои бусад хоябогдох


хууль то1тоомж, энэхүү Гэрээний дагуу Гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах онцгой эрх эдэлиэ.


б) Зохих зввшөөрөл авсны үндсэн дээр дамжуулах хоолой. гүүр. заы. орон сууц.


агуулах байгууламж, нисэх онгоцчы талбай. родио цамхдг. холбооны техөөрөмж


барьж байгуулна.


•) ГП -ын мэдээллийн самд хадгалагдаж буй гэрээт талбайд чолбоотой урьд емие


хийглсэн хайгуул, гсофизик. пстрофизмх. гсохими. цооногийн талаарх юдээ.


мэдээлэлтэй танилцах. шаардлагатай тохнолдолд худалдаи авах эрхтэй.


г) Энэхүү Гэрээний дагуу еөрт ногдох газрын тосыг захмран зариуулиа.


д) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын гадаадын хорөнгө оруулалшн эрх зүйм баталгааг эдзлкэ.


с) Газрын тосгой холбогдсон үйл ажиллагааид оролиох эрх. үүргэт Засгийн гаэраас


бичгээр авсан зөвшөөрлийн үндон дээр бусдад шилжүү ляс болио.


е) Гэрээлэгчийн ажкллагсад болом гэртгт талбайл ажкллагсад хүнд өвчин түсах,


байгалийн гамшигт нэрвэгаэч, пш халдлагад өртох. иоигой осолд орох тохиолдолд


Гэрплэгч Монгол Улсын Засгийн ггзраас дэмжлог хүснэ.


э) Гэрлэлэгч нь ажиллагсдыг ажмлд авах. ажлаас чалах. туслан гүйютогч сонгох. газрыи


тостой холбогдсон үйл ажиллагаалд шалрдлагатай бараа материал худалдан авач


эрхтэй.


ж) Гэрээнд заасан бусад эрхийг эдэлиэ.


 s v. о£хшптва птзг

Гзрээлэга нь газрим тостой холбогдсон \Лл ажиллагвлг авуулахдаа дараах үүргийг


чулзжэ:


а> Монгол Улсын хзмжззнд мөрдөгдеж байгаа Газрьш тосмы тухлй хуулк гуүнийг


орзгжүулэх журам. мохүү хуулыай холбогдом гарсан алинаа иэмэ.гг. өерчлвлт. эрх


$үхий байгууллагаас багалсаи газрми тостой холбоглсон үйл ажиллагаа авууяахжд


■ердех дурэм. журвм. Монгол Улсын бусад холбоглоч хууль тогтоомж болон эккхүү


пруэг длгаж ыердеие


б) Газрын тостой холбогдсом үйя мжмлзагааг оюи улсин болон Монгол Улсын стандарт.

|үрэм. журамд иийцүүлэм яачулма.


в) Хзрэв хвдвлмнр чамгя&лал. аюулгүй ажилпшгтш. бвйгаль орчннг чамщцхтай


юлбогдсон осол. эврчлийг гарсан тсхналдолд холбогдох бвйгу уллагууд болон ГТГ-т


•он даруП мэдэглэж, уг эорчлиЯг арнлгах арга хзмжзэг шуурхай авна.


г) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор Монгол Улсал оруулж


«рж буй технмк. техмологм, тоног төхөөреиж нь газрын тосыг үр ашигтай олборлох

д) Гжзрын тосны iasap Гзрээлэгчкйн чуваары гаорыи тосыг Монгол Улсын дотоодыи


орэппэиа нийлуүлзч хүсзжт гаргасан тохиолдолд Гэрумгзгч еөрмйн хумарьт гацнан


тосыг тэргүүн зэлжинл Моигол Улсыи дотоодыи хэрэгиээид ннйлүүлиэ.


с) Газрыи тостой чолбогдсон үйл ажиллагаагаа эхлэхээс ичне байгаль орчикд мелеелих


байдлын үюлт хийлгэж, үнэлгээний ажлын пйлаигийн эх хувнйг ГТТ-т хүлплгзн


вгсөн байна.

€) Моигол Улсын хүи ам. ан амьтам. бгйгаль. түүх. совлын үнтт зүйл. гжэрыи пиаргууг


ммгаалах шаардлагжтай лараах арга хэмжээ авна Үүнд:


1. Газрыи тостой холбог дсои үйа ажиллагааны явиад Гэрээлэш нь Монгол Улсын


хүм ам. мал. аи ачьтан. агаар. ус. түүх, соСлын үнэт зүйл. газрын гтдаргуу.


байгаль орчныг хамгаалах ажлын толевлегөв боловсруулж, ЗасгиАм гюрын


төлөөлөгч болон эрх бүхий байгууллагаар батлуулж. хзрэгжүүлэх;


2. ГэрээниЙ хугацаа дуусах. гэрээ хүчингүй болох. эсхүл гэртгг талбвйгвас


тодорхой хэсгмйг буцааж өгвх тохнолдолд үл хвдлох хоронгөнөөс бусдд бүх


тоног төхворомж, байгуулачж зэргхйг талбайгаас гаргаж. байгаль орчмыг


нехөн сэргюх;


3. Жил бүрийн олборлолтыи хэтолбертөө хаах иоомогуудын талбайм байгаль


орчныг иечем сэргээх ажлым хетвлбвр. түүммА саихүүжилтмйн талвар тусгжх;


4. Газрын тостой холбогдсои үйл ажнллагва авуулдхыг хориглосом мутвг

яэвсгэрийм ойр орчимд үйл ажиллагаа явуулах зохиолдолл түүвмйг


хамгаалочтай холбогдсон тодорхой арга хэмжзэ авч хэрэгжүүлэх;


*


/


- /


5. Моигол VncbiH нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуул, олборлолтгой холбогдсои


аливаа пэвзрлэлтийг Монгол Улсын холбогдох хуульд ннйцүүлэн эохих


дүрэм, журмын дагуу хүн амыи эрүүл мэид хүрээлэн байгаа байгаль орчинд


сорог ИАЛвв үзүүлэхгүйгзэр зохмон байгуулна


ж) Гэрээт хугашшмд одж хурмляуулсаи геологм. гидрогеологи. гео.хими. геофизикийм


одалгаа. пстрофизик. лабораторивн шинжмлго. өремдлвг, цооног, иооногийн


турщвлт. олборлолтын балон 5>с«д бүх вихдвгч мэдээлэллийн эх хува, таАланг


бпалсан дүрмийн джгуу бэлтгэж. жкл бүр ГТГ-т егне.


з) Гпрын тосиы салбарыг хөгжуүлэх. боловсон хүчин бэлтпхэд дэмжлэг үзүүлю


к) Газрын тостой холбоглсон үйл ажипагалны горимыг зөрчсөний улмаас гарах


бүх хохирлыг хариуииа.


л> Гюрыи тостой холбогдсон үйл ажши-агааны тодорхой хэсгийг гүйцэтгүулэхпр Туслан


гүйиэтгэгчийг соигон шалгаруулахдд ГТГ-ын телөоллийг санал өгөх эрхтэйпэр


сролцуулах, туслан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахын өмнө гэрээний төслийг Засгийн


газрын төлевлөгчид урьдчилан танилцуулж. харилцаи эөвшилцсөний үилсэи лээр


прээ байгуулач бөгөөд гэрээний нэг хувийг хүргүүлнэ.


м) Гэрзэлэгч нь бпйгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий гүйиэтгэгчнйг


сонгон шалгаруулах үйл ажиллаишнд ГТГ-ын төлвөллийг санал өгөх эрхг>йгтэр


оролцуулна. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахын омне гэрээний төслийг ГТТ-т


урьдчилан танилцуулж. харилиан зввшилцсөний үмдом дээр гэрээ байгуулах бөгөөд


гэрээний нэг хувийг хүргүүлнэ.


н) Гэрээлэгч нь ГТГ-ын толеөлөгчидтэй газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


галаар ажил терлийн уулзалтыг жилд нэгэх доошгүй удаа зохион байгуулж, өөрийн


үйл ажиллагааг сурталчилж. танилиуулах бөгөөд уулэалттай холбогдон гара.х зардлыг


Прээлэгч хариуииа.


п) ГЪрым тосны хайгуулын өрөмдлегийн «вцад уст үс давхарга илэрвэл тухайн


гхдрогеологийм судалгаа хийнэ.

р) I эрээлзгч үр ашигтай нээлт. туршилт. олборлолтын үс шатанд газрым доорхи уст


давхаргуудыи хоороилын шилжилт, газрын тосны цооногууд руу ус нэвчих . шмлжих


боломжийг тоггоож уг үйл явиыг хязгаарлах арга хэмжээ авна.


ДӨРӨВДҮГЗЭР ЗҮЙЛ. ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТӨГ нөхөлт


а) Гюрын тостой холбогдсон үйл ажмллагаа авуулахад шаардагдах бүх зардлыг


Пртэлэгч хариуциа. Гэрээлэгч нь зардлаа нөхөхийи туяд нийт олборлосом гзрзтт


түүхий тосноос роалтайг хасаад үлдэх тосноос хувийг зарцуулах


эрхтэй. Гэрззнд оролцогч аль ч та/ эдийн засгийн үр ашигтай юэлт болно гэсэн


баталгаа гаргахгүй.


б) Гэрээлэгчийн аач ашмглах эрхгэй нийт өртөгт тосны хэмжэз нь Гэрээлэгчийн гжзрын


тостой холбогдсом үйл ажмшгаааш жрхтуу дын нийлбзртэй тзицү^ байна.


е> Гүгеэдзгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаамы явцал зариуулсам ортөг, зардлаа


Сфлуулшп хийсэн тухай бүр иехөж авма. Гэрээлэ*ч ш үйл ажиллагааиы нийт ярх'iaa


вхөж дуустал үядэгдэл нь дараагийн хуамлийн саруудад шилжигдэн тооиосдоио

г) Гэрээяэга нь газрын тостой холбоглсон үйл ажиллагаа явуулахад баримтлах


твлөвлөлтийн болон бүртгэл тооцооны з&гварш Засгийн газрын телевмгчтэй


ючирох бвгөөл гаэрын тостой ходбогдох зардлыи бүртплийи хувайг Засгийи трын


жлөвлегчид гаргаж өгне Гэрээлэгч нь газрын тостой халбогдох зардлын дүи болон


игээрийг иөхөж авах аргачлалын талаар Засгийн газрын толөөлөгчид юдэгдэт.


д) Гэрээлэгч нь газрын тостой хстбогдох зардлыг даахардууладгүйглэр чайгуул.


мборлолтын болон үйл ажиллагааны зардал гэж ангнлна.


Здгээр газрын тостой халбогаох зардал иь дараал дараадлаар нөхөгдөнө


I/ Хайгуулын зардал.


V Захиргааны зардал;


У Олборлолтын зардал:


' Тодруулга хийх үүднээс. олборлолтын зардал нь хайгуулым хугаиааид. хайгуулын


^ ардал нь олборлолтын хутаиаанд гарч болно гэдгийг зевшоврнв.


с) Дээр лурьдсаныг үл харгалзаи. 8.1 дүгээр зүйлийи дагуу твлөгдөх роолтя болом 10

jyraap зүйлийн дагуу твлеоөх урамшуулдуүд болон бусад талбөрүүд нөхөн


юлөгдөхгүй.

ТАВДУГААР ЗҮЙ.Ъ ХУГАЦАА


5.J. шгуулын.шлш


Хяйгуулын ажил явуулах хугацаа нь Г>рт> хүчин төгелдер болсон өдрөөс эхлэн тав (5)


жил байна. Эиэхүү 5 жилийг 3 үс шатал ангилна. Нэгдүгээр үс шат нь I жил, хобрдугаар


үе шат нь 2 жил, гуравдугаар үс шат нь 2 жил байна.


5.2. ШГУҮЛЫН тлиллг сУНГАХ


а) Хайгуулын ажил явуулах хугацааг Гаэрын тосны тухай чууль. түүнийг хэрэгжүүлэх


журмын дагуу сунгаж болно.


б) Гэрээлэгч нь .хай|уулын ажил явуулах хугацааг сунгах хүсэлт тавихдаа омнех


хайгуулын үс шагны хайгуулыи гжлын хөтөлбор, төсөв. шш&л гүйцэтгэх ажил


үүргийг бислүүлсэн байна. Хайгуулыи ажил явуулах хутацааг сунгахдаа дараагийн үс


шатанд заавал хийх хайгуулын ажлын хотолбөр. твсвийг Засгийн газрмн толөөлвгм


батална.


в) Хэрэв хайг уулын эцсийи хугацаа дуусгавар болох едор хүргзл үр ашигтай нллт болох


эсэх нь тодорхойгүй юэлтийн цооног байгаа бол уг нээлтийн uoohoi бүхий


үнэлгээний талбайм хувьд нэмзгдэл хайгуулын хугацаа нь дараах иохилүүдийн аль нэг


нь болох хүртэл хүчии төгагдөр үрголжилиэ. Үүнд:


1. тухайн нээлтмйг үр ашигтай нээлт гэж тогтоох,


2. тухайн нээлтийг үр ашигтай бус нээлт гэж тогтоох,


3. нэмэгдэл хайгуулын хугацаа нь зургоан (6) сараас илүүгүй байна.

II


 5.3. h Ш2Ш в<тн үнэлпэнмлжил

i) Хайгуулын цооногт хийсэн туршилтым ажлыи явцад дараах хүснэполр


юдорхойлсон тосны ундарга егч байвал уг цоомогийг нээлтийн цооног гзж үзэж


Гэрэзлэгч арван таван (15) хоногийн дотор Засгийи газрын төлөвлөгчид мэдэгдэнэ.


Засгийн газрын төлөөлөгч нь нээлтмйн цооиог тогтоосон тухай мздэгдсэн өдрийг


тухайн НЭЗЛТИЙН ЦООНО! ийг бүртгэсэн вдерт TOOUHO.

Цосжогийн гүн <500 500-1000 1000-2000 >2000


<1е1Е>


Tocin ундарга 0.5 1.0 3.0 5.0б) Хэрэв Гэрээлэгч гухайн юэлтэд үнэяпэ өгох нь зүйтой гэж үзвэл, уг Нээлтийг


оүртгэсэн «дрөөс хойш ер (90) хоиогийп дотор Гэртмтч тус Нээлт нь Үр ашигтай


гсэлт мөн эсэхийг тогтоох үюлгээнмй \втөлб*»р ба төсвв. үмэлпэ хийгдэх талбай


|үнэлгээний талбайЬн зураг. бусад тодорхойлолтыг Засгийн газрын төлөелогчид


гаргож өгнө. Засгийн газрын төлөологч үиэлгээиий хетелбөр. 1всвийг баталсаны дараа


Гэрззлэгч үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж эхэлиэ.


5 .J ҮР АШИГГЛЙ НЭЭЛТ

а) Үнэлгээний хөтөлборийг хэрэгжүүлж дууссаи, хвэл иэг болои түүмэзс дэзш Нээлтүүд

нь Үр ишиггай нээлт гэж тогтоогдвол Гэрээлэгч арваи иын (15) хоногийн дотор


Засгнйн газрын төлөөлнгчид мэдэглэнэ. Засгийи газрьж твлөвлөгч үр ашигтай нээлт


тоггоосом тухай мэлэгдслн өдрийг тухайн Үр ашипай нээлтмйг бүртгэсэи өдерт


гооцно.


б) Үр ашигтай юэлт юг бүрийг бүртпон өдрөес хойш кэг з>ун иаян (180) хоногийн


догор Гэрээлэгч нь Засгийн гаэрыи телөөлөгчид олборлолтын хвтөлбөр, тесөв.


олборлолтын үйл ажиллагаа авуулах талбай (олборлолтын талбай)-«1 jypar.


аяборлолтын талбайн эөвшеервл авгхтай холбогдсом бусад тодорхойлолт. хүсалтээ


гаргаж өгно. Газрын тосны газар олборлолтын хетөлбөр. тосвийг хүлээн авсан едрвөс


юйш гуч (30) хоногийн дотор ханаж. олборлолтын хөтелбер. төсөвт нэмэ.тт. мрчлөлт


оруулах шаардлагагүй гэж үзвзл ср (90) хоногийн дотор олборлолтын телевлөгбе,


твсвийг баталж. газрын тос олборлох тухай шийдвэр гаргаиа. Хэрэв олборлолтын


хөтөлбөр, төсөвт нэмэлт. өөрчлелт оруулах шаардлагатай пж үзвэл Засгийн газрым


твлөелөгч олборлолтыи хөтелбөр. тесвийг батлах хугацаа/ нэг зууи иая (180) хоног


хүртзл сунгах эрхгзй.


в) Гэрээлэгч нь Газрын тос олборлох тухжй шнйдвэр гарсан өлрөөс хойш ер (90)


хомогнйи дотор Олборлолтын үйл ажидлагааг эхзлнэа) Үр ашигтай нэзлт бүрийг тогтоох хугацаа нь туршилтын олборлолтыг оролцуулаад


гурван зуун жар (360) хоног хүргэл байна.


б) Үр ашигтай нээлт бүрийн ояборлолтын хугаиаа нь тухайм үр аишгтай нхэлгос


олборлолI явуулахыг эрх бүхий бойгүуллагаас эөвшөорөх тухвй шийдир гарсам


өдроөс хойш чорь (20) хүргэл жил байж болно.


5.5 ҮН ХЧГШШЙ ХӨТӨЛБӨГ. ҮЮЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙ. ОЛЬОРЛОЛТЫН
Гэрээлэгч мь нзмзлт мэдээлэл буюу судалгааг үндэслэн үнзлгоний хөтолбор.


олборлолгын хвтелбор болон талбайг иврчлөх тухай шийдвэрээ гаргахаас арван замм /15/


хонсгийн омнв Моигол Улсын Засгийч газрын төлөөлөгчид мэдэгдэж. Монгол Улсын


Засгайн газрын толоолөгчөес бичгзэр ювшөөрөл авсны үндсэн дзэр тэдг>эрт өөрч.юлт


орурж болно. Гэхдю 7 дугаар зүйлийн лагуу юпнт буцааж өгсөн гзрээт талбайн аль ч


хэспйг үюлгоний болои олборлолтыи галбайд оруулж болохгүй.

5.5.1 ХУГАЦЦТ сүнш

Гэрээлэгч нь боловсруулах үйлдвзр барих, шингэн тос, байгалийн хий гээвэрлэх


хоолой тавнх юрэг үйлдвэрлэлийм дэд бүтэц шинээр барьж байгуулах тохиолдолл орд


ашиглах хугаиааг Засгийн газрын төлө«лвгч ховр удаа тус бүр таван (5) жилэх илүүгүй


хугацаагаар сукгаж болно. Гэрээлэгч нь олборлолтын хугацаа дууса.хаас жараас (60)


доошгүй хоиогнйн ечне олборлолтыи хугаиааг сунгах саиалав Засгийн гирын


1ӨЛв9ЛӨГЧИД бичгээр өгнө.
ЗУРГЛАДУГААР ЗУЙЛ. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ


6-1. шш ПШТГЖ АШЛ ҮХПГ


а) Гэрплэгч нь прзэ хүчин того/дор болсон едрөөс хойш нэг зуун хорь (120)


хоногийн дотор Гэрээний Хжасралт “В”-д заагдсан хайгуулын үйл ажидда!аа


лвуулж эхэлиэ. Хайгуулыи хуицаанд заавал чийх ажил үүргийг бислүүлж.


(Хавсралт В)-д төлеалөсөмеөс багагүй чэчжтзний менгв зарцуулсан байна


Гэрээлэгч эюхүү үүргх» бүрэя бислуүлзэгүй бол гүйютт:гэгүй ажилд ногдо.х


зарцуулагдаагүй хөрөнгийг тухайм гэрзэт жил дуусслмаас хойш гуч (30) хоногийн


дотор ГТГ-т төлнө.


б) Тухайн жил Гэрээлэгч заавал гүйцэтгэх ажил үүргээс илүү жжил, үүрэг гүйцэтгзж.


төлөвлоснөөс илүү зардал lapiacaw чохиолдолд дараа жилийн гүйцэтгэх ажил.


зардалд шилжүүлэн тооцож болио.


6.2. ӨРӨШӨХ АРГУУД


Гэрэзлэгч нь 6.1-д заасан ажил үүрэг. мйгуулым цооног орочдоч ажнллагааг олон улсын


газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсзи нийтлзг дзвшилттэй аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ.


Дараах тохиолдолд хайгуулын цооногийн өрвмдлв1нйг дууссаил тооцож. зардлыг өртөг


нөхөх зардалд оруулна. Үүнд:


а) оромдөх гүнл болон эсхүл зормлтот давхаргад хүрсэи.


б) нээлтийн исюног болсон,


в) өрөм нь суурь чулуулагт хүрсзн.


г) ором мь үл ювтрэх бист. гсологийн хэт халууи градиентэд хүрсэн.


6.3. ХАИГУУЛШ ЛЖЛЫН хөтщур LLWQQS


Гэрээ хүчин төгелдөр болсон вдреес хойш жар (60) хоиогийн дотор. иаашил гзрэзт


жил эчлэхээс ерээс (90) доошгүй хоиогийн өмно Гэрээлхч нь тухайн гэрээт жилд


гүйшттэх чайгуулын ажлын \eie.i6ep. төсвийг нэр төрөл бүрээр нарийвчлан


13

-<■ г

боловсруулж. Монгол Уасын Засгийн газрыи төлөолөгчеер батлуулна. Мөн өмнөх жилд


хинсэн ажлын тайланг танилцуулж. ГТГ-т өгнө.


Тухайн гэрээт жил эхлэхээс гучаа: (30) доошгүй хоногийн өмнө Гэрээлэгч. Монгол


Ужын Засгнйн газрын төлөөлөгч хамзран хайгуулын ажлын хөтөлбөр, төсвийг хянан


хэлэлцэж, Монгол Улсын ЗасгиЙн газрын төлөөлөгч батална. Гэрээлэгч нь энэхүү ажлын


хетөлбөр, тосвийг өврчлөх зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд өөрийн саналыг


Моигол Улсын Засгийн газрын төлөелөгчид нэн даруй гаргаж өгнө. Монгол Улсын


Засгийн газрын төлөөлөгч саналыг авснаас хойш ажлын арван таван (15) одрийн дотор


Гэрэлэгчтэй уулзаж, оорчлөлтийг хянан хэлэлцэж батална. Хэрэв тухайн жнлнйн


батлаглсан төсовт ажлаас илүү ажил хийгдэх бол илүү хнйсэн ажлын хэмжээ. зардлын


төсвийн хэмжээг ГТГ-аарбатлуулсанаарөртвг нөхөгдөх зардалд тусгана.


ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ


7.1. ГЭРЭЭ ЁСООР ТАЛВАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ


Гэрээлэгч нь:


а) Хайгуулын ажлын хугацааны эхний үс шат дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн дотор


гэрээт талбайн хорин гав (25)-аас тавин (50) хувийг буцаан өгч болно.


б) Хайгуулын ажлын хугацааны хойр дахь үе шат дууссанаас хойш гуч (30) хоно1нйн


дотор гэрээт талбайн үлдсэн хэсгийн чорь (20) -оос гучин (30) хувнйг буиааи Ө1Ч


болно.


в) Хайгуулын нийт xyrauaa дуусахад үнэлгээний болон олборлолтыи талбайнаас бусад


бүх талбайг буцааж өгиө. Гэрээлэгч нь анхдагч гзрээт талбайг бүхэлд нь болон аль ч


хэсгийг буцааж өгөхийн өмнө түүний гадаргуугийн унаган төрхийг анх байсан


байдалд нь сэргээх арга хэмжээ авсан байна.


г) Олборлолтын талбайг буцааж өгөхийн өмнө бүх цооногуудыг хааж битүүмжилж.


олборлох, хадгалах, боловсруулах. дамжуулах бүх тоног төхөөрөмжуүдийг талбайгаас


яайлуулж, талбайг хог хаягдлаас цэвэрлэн. хөрс. усны бохирдлыг арнлгаж. талбайн


гадаргуугийн унаган төрхийг сэргээсэн байна.


д) Энэхүү зүйлийн *в*\ “г'г заал«ы1 хзрэ|-жүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч


хариуцна;


7.2. ӨОРИЙН ХУСЭЛТЭЭГ ТАЛБЛЙ БУ1ШЖ ӨГӨХ


а) Гэрээлэгч энэхүү Гэрээний хавсралт **В”-д заасан ажил үүргээ гүйцэтгэсэн


тохиолдолд талбайг бүхэлд нь эсхүл тодорхой хэсгийг өөрийн хүсэлтээр буиааж өгч


болно. Ийнхүү сайн дураараа буцааж өгсөн хэсгүүдийг 7.1-д лурьлсан гэрээ tfcoop


буиааж өгсөн талбайд оруулан тооцно.


б) Гэрээлэгч нь энзхүү гзрээний хавсралт *"В"-д заасан заавал гүйцэтгэх ажил үүргээ


гүйцэтгээгүй талбайгаа сайн дураараа буцааж өгөх тохиолдолд i-үйиэтгээгүй ажилд


ногдох мөнгийг тухайн талбайг буцааж огөхоөс гучаас (30) доошгүй хоногийн өмнө


ГГГ-т төлио.

7.J. үнэлгтчр ЩШ


14


Гэрплэгн үнэлгээний хөтөлбөрийг хэружүүлсэн боловч үр ашиггай ит»гп тогтооглоогүй


тохюлдолд уг үнэлгээний талбейг буьааж өгнө. Үнэлгээний хетөлберийн дагуу иавал


гуйотгэч ажил үүргээ гүйиэтгээгүй байгаа үнэлгээний талСайг саЯн дураараа буиааж ©гөх


тохюлдолд гүйцэтгээгүй ажилд ноглоч мөнгийг тухайн үнэлгоиий талбайг будааж


01 в*өс гучаас (30) доошгүй хоногийи емнө ГТТ-т төлнв.


НАЙМДУГ ААР ЗҮЙЛ. РОЯЛТИ БА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ


fi./.l роялти


1. Гэрээлэгч борлуулалт хийсэн тухай бүрт Гэрээл тпгн^ --- Ргмттм телнө.


Роялти нь ннйт олборлосон гэрти түүхий тосны уү байх ба


роялтийг бэлэн мөнгөөр буюу эсюл бүгеэгдэхүүнээр /T0C00fvr төлж болно.


2. Роялтид төлөх толбөрийг 8.4 дүглэр зүйлд заасны дагуу тооиож. борлуулалт хийсэи


тухай бүр төлнө. Момгол Улсын Засгийн газрыи төлоолегч эиэ ттлаар өөр журам


тогтоож болох ба энэ тухайгаа Гэрээлогчид гуч (30) хомогийн өчне бичгэлр


чэдэгдэнэ.


8.2. туүхий ТСК ЮГЛУУЛУС


а) Роялти болон Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох гэрээт түүхнй тосыг хэмжилт


хийсэн иэгээс TOOUOX бөгөөд түүхий тосыг борлуулах асуудлыг Талууд харнлцан


тохиролиож. гэрээ байгуулсны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ. Түүхмй тосны үюлглэг


худалдан авагчтай чийсэн түүхий тос боряууяах гэртэнд тохирсом үкээр тооимо.


б) Монгол Улсын Засгийн газар п> өөрт ногдох тосыг чөнгөер авах тохиоиолд


борлуулсан түүхий тосноос. тосоор авах тохиолдолд олборлож, хуричтлуулсан


тосноос тооцох ба энэ тухайгаа хуанлийн улирал »хлэхэзс гуч (ЗО)-аас доошгүй


хоногийн өмнө Гэрплэгчид бичтр мэдэгдэиэ.


8.3 БГПЭГДЭШН ХУЩЛТ


а) Хуанлийн cap бүрийн гэртот түүхий тосноос роялти баюн өртөгт тосыг хасаад үлдэх


хэмжзэ (Хуваах тос)-г Монгол Улсмн Засгийн газар болон Гэрээлэгчийн хоороид


доорх хувиар хуваарилна. Үүнд:


1. Хэрвээ тухайи хуанлийн сард ояборлосон гэрзтт түүхий тосны өдрийн лундаж


олборлолтын хэмжээ нь 5000 баррельтлй тзнцүу буюу түүюэс бага байвал.


Монгол Улсын Засшйи шарт


Гэрэхтэгчид


2. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны вдрийм дунддж


олборлолтын хэмжээ нь 5001 баррсльтой гэниүү буюу түүкээс их боловч 10000


баррелээс бага байвал:


Моиго.1 Улсын Засгяйи гахарт


Гэрэхт>гчид

3. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард слборлосон гэрээт түүхий тосны одрмйн дундаж


олборлатгын хэмжээ нь 10001 баррсльтэй тэнцүү буюу түүнээс их боловч 15000


барредээс бага байвал:


Монгол Улсын Засгийн гамрт


Гэртхтэгчнд


IS


 4. Хэрюэ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосиы едрмйн дуидаж


олборлолтын хэмжээ hw 15001 баррельтэй тищүү буюу түүюэс их балол 20000


баррелтэс бага байвал


Моиюл Улсыи Зааийм ia»apr


Гзрэмэгчид


». Хзрвээ тухайн хуащ|ийн сжрд олборлосон гэрээт түүхий тосмы одрийи дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 20001 баррельтэй тзниүү буюу түүиээс их байвал:


Монгол Улсын Saci нйн газарт


Г>рпд*гч*д

б> Гзрэзлдгчийн нехеж авах ирдлыч үлдэгдэл нь зардал нөхөх талаар гэрюгээр


юхирсон 35 хуаиас бага бай\ тохиолдолд Гэрээлзгчийн зардлыг ночөед үлдон тосыг


мэхүү гзртжий 8.3-ын "а--д точирсои хувиар Талууд хувааж авна

Гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж хэмжээг тогтоохдоо тухайн сард олборлосон


түүхий тосмы нийт хэмжээг тухайн :ард олборлолт явуулсан өлрийн тоонд хуваана.


Г) Хунаах тосны Монгол Улсыи Засгийн газарт ногдох тосны үнэлгээг Гэрээний 8.4


дүгээр эүйлд заасны дагуу хийх бвгеөд Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох тосны


твлборийг борлуулж дууссам одрөөс хойш 30 хоногийн дотор ГТГ-т төлөх бөгөөд


эсхүл Моигол Улсын Засгмйн гюраас зөвшөөрсөн тохиолдолд оөр хзабэрээр


|үйцэтгэж болно.

8.4 ГЭРЭЭТ ТОСНЫ ҮНЭЛГЭЭ


•) Энэхүү Гэрээний 8.1 дүгээр зүйлд завсан, Монгол Улсын Засгийн газарт голөх роалтн,


1.3-т иасан хуваах тосиы үкэлгог хуаалдам авагмтжй хийон түүхий тос борлуулах


прээнд тохирсон үнээр ТООЦМО


б) Роялти болои Монгол Улсын Засгийи газарт ногдох гэртэт түүчнй тосыг Гзрпвп

1уучлян борлуулах тохиолдолд түүхий тос борлуулах» гзэвэрлэхтэй холбогдсом гэрээ


байгуулахын өмнө Монгол Улсыи Зюгийк газрын төлөөлөгчид танилцуулж. харилцан


тохиролцсоны үндсэн дээр гурналсан гэрээ байгуулна. Монгал Улсым нутаг


дэвспрлэс олборлосон Гэрээлэгмид ногдох туүхий тосны үнийг ижил чанарым түүхий


тосны дэлхийн зах зээлийн борлуулсан өдрийн үюэр тооцно.


в) Гэрээт түүхий тосиы үнийн дүнг Гдрплэгчийи ар*о-лснгф аргачлалаар челоөт хорво.х


валютаар борлуулсан үнээр тооцио.

8.5 шдшшшнжь ш тооиос


а) Үр ашиггай юэлт бүрийи хувьд Гэрээлэгч нь хуамлийн улир&л эхлэхзэс гучаас (30)


доошгүй хоногийн дсггор олон уясуи газрын тосны аж уйлдвэрт хэашсэи ммйт.тэг


аргачлалын дагуу Гэрээлэгчийн олборлож борлуулачаар тооиолж буй түүхий тосны


дээд хэмжээ. зах зээлийм үю бодон холбогдох бусад хүчин зүйлүүдийм тухай


урьдчилсан мэдээг Монгол Улсын Засгийн газрын талөөлвгчид хүргүүлнэ.

б> Гэрээлэгч тэрхүү мэдээмд Роялти. түүхий тосны үиэ болон Монгол Улсын Засгийи


map. Гэрээлэгчид ногдох Гэрэтт түүхий тосны тооиоог багтаасаи байна. Гэрплэгч


ур*.дчилан төлөвлөсөн хэчжэзиий газрын тосыг олборлохыг эршляиэ. Гзрээлзгч Үр


16


аиигтай нээлл бүхий хэд хэюн орд иооногоос олборлох хзчжээг нэгпэн тооиож


болно.


8.6 дүгалт U ХЭТГҮҮЛШ


Аль нэг тал нь гэрээт түүхий тосоо зарим үсд бүрэн хэмжээтр нь авах боломжгүй


сайж болохыг хүлээн зовшөөрч байна. (эмз тохнолдолд уг талыг дутуу ава1^ гэиэ).


Ийм тохиолдолл нвгөө тал нь ашиглалтыг бүрэн хэмжээгээр үргэлжлүүлэи орлогыг


еорийн талдаа чуваарилж (энэ lajiui отрүүл ж авагч гэнэ) болио.


Гэрээлэгч хуваарилалтын зөв тэмцвзрийг тогтоохын тулд дутуу авагчийн нөхон авах


түүхнй тосны ХЭМЖЭЭГ тооион бүртгэнэ. Хуваарилалтын тов гжцвэрийг тогтоохым


тулд дутуу авагч талд ногдох гүүхнй тосыг иөхөж өгнө. Гэхдтэ эю хувааридалтыг


^йлдгорлэл. борлуулалтын хэвийн үйл ажиллаг аанд саад учруулахгүй байх нечцлеер


»йж гүйцэтоиэ.


ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ


Хэрэв үр ашигтвй болох нь тогтоогдсон олнваа нээлтээс хий олборлох /гүүхий


тосны хамт буюу ямарваа нэг өөр хэлбэрээр/ бололцоотой бол уг хнйг олборлож.


борлуулах талаар Гэрээлэгч Монгол Улсыи Засгийн газрын төлоолөгчтэй харилцан


тохиролиож. шинээр Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах давуу эрх эдэлнз.

АРАВДУГаар зүйл. урамшуулал. шимтгэл болон бусад төлбөрүүд
а) Гэрээнд гарым үсэг зурсны урамиуулал: Гэрээ Монгол Улсыи Засгийн гаэраар


батлагдсан едртк хойш жар /60/ хоногнйн дотор Гэрээлэгч ГТГ-т


ач.доллар твлне


б) Олборлалт ЭХ1ЛСНИЙ урамшуулал; Гэрээлэгч одборлоят зхлүүлсэн тохиоддолд


аяборлолт лхэлсиий урамшуулал ам.долларыг


Олборлолтын үйл ажиллагаа эхэлсзн өлрөес хойш гуч (30) хоногмйн дотор I I Г-т


твлнө.


в) Гэрээлэгч Моигол Улсын Засгийн газарт олборлолт ю*лгдүүлсний уромшуудлыг


яражх точиолдол бүрт ! /иэг/ уш твлнө:


1. Тухжйм хуанлийн сард одөрт сшборлох Гэоэтг түүхий тосни дундаж


хэмжт» 5001 баррелиас клүү гармагц ам


доллар;


2. Тухайн хуанлийн сард едөрт олборлох Гэеет тъухкй тосны думдаж


хэмжээ 10001 баррслиас илүү гармаги ам.


доллар:


3. Тухайн хуанлийн сард едөрт олборлох Гэрзтт түүхий тосны дүндаж


хэмжтз 15001 баррелиа: илүү гармаги ам.


доллар:

I?
1УГ


 4 Тухайн хуаилийн сард одерт олборлох Гэриэт түүхмй тосмы д>ндаж


ХЭМЖЭЭ 20001 баррелиас илүү гарчаги ам.


доллар;


3. Тухайн хуанлийи сард өдөрт олборлох Гэрээт түүхмй тосны думда*


хэмжээ 25001 баррслиас илүү гармагц; ам.


доллар;
10.2 СУРГАЛТЫИ УРАМШУУЛАЛ


II Гэрээлэгч гэрээ хүчин тшөллпр бслсиоос хойш жил бүр Гэрээт жилийн эхюх гуч


(30) хоногийн дотор сургалтыи урамшууллыг ПТ-т төлнө. Үүнд:


1/ I дэх жил м. доллар


2/ 2 дахь жил т. лоллар


3/ 3 дахь жил ам. доллар


4/ 4 дэх жил ам. доллар


5/ 5 дахь жил ам. доллар


10.3 ГАЛБЛЙН аэнчин


а) Гэрээлэгч Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль. түүиийг хэрхжүүлэх


хурмын дагуу Гэрээт талбайн хэмжзэгээр дэнчин жил бүр Засгийн газарт телнө.


i. Хайгуулык ажлын эхний үе шатаьд Гэрээт


талбайн нэг хавттай дөреолжин кклонегрт


ногдох (Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


ii. Хайгуулын ажлын хоОр лахь үе шатаид I эрээт


талбайн нэг хавггай дернилжии километрт


иогдох (Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


iii. Хайгуулын ажлын гурав дахь үс шатаид Гэрээт


талбайн нэг хавтгай дерволжин киломстрт


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


iv. Эрэл. хайгуулын ажлын хугацааг


Засгийн газрын шийдвэрээр сужасан


хайгуулын хугацаанд гэрэтг талбайн


нэг хавтгай дөрвөлжин километрт иогдох


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


v. Олборлолтын талбайн нэг хавггай


дөрвөлжин километр талбайд ногдох


б) Гэрээлэгч нь талбайн дэнчмнг Гэр» хүчин төгвлдөр болсон өдрөөс хойш жар /60/


чоногийн догор. дараагийн гэрээт жилүүдийн талбайн дэнчииг тухайи гэрээт жил


эхэлснэлс хойш гуч (30) хоногийн дотор тус тус телех бөгвөд Моиюл Улсын


Засгийн гаэрын тялөөлөгч нь Гэрээлэгчид төлбер хийгдсэнийг нотлох боримт


гаргаж өгно.


i *> 4 злхиигллны Yfl:

Гзрэзлэгч нь Монгал Уясын Засгийн газарт газрын тосны тухай хууль. түүннйг


орэгжүүлэх журмын дагуу захмргааны үйлчилгээний шимтпл твянө. Энэхүү


■имтгэлд гэрээт талбай авах захиалга, хайгуулын хугацааг суигах. олборлолтыи


плбай авах захиалга, олборлолтыи галбайн хэмжээг өөрчлөх. олборлолтин xyrauaar


сунгах, газрын тостой холбоглсом үйл ажиллагааны аливаа эрх үүргийг шилжүүязхэд


юлөх төлбөрүүд орно.


Гэрээлэгч нь дор дурдсан захиргааны шимтгэл толно. Үүнд:


I) Гзрээт талбай авах захиалга


6) Хайгуулын хутацааг сунгах


I) Монгол Улсын Засгийи газрын шийдвэрээр


хайгуулын xyrauaar сунгах


г) Олборлолгын талбаП авах захиала


д) Олборлолтын талбайн хзмжээг еерчлөхөд


е) Олборлолтын хугацааг сунгах


*) Газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагааны аливаа эрх, үүргийг шилжүүлэх


10.5 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ


Гэрээлэгч нь байгаль орчныг нвхөн сэргзэх ажилд жил тус бүр


м.лоллараас доошгүй хөроиго. мөнгө зарцуулна.


АРВАН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХЭМЖИЛТ


п.1 ЩЭЭГДЭХҮҮН ХУШХ ЮМКИЛ1


а) Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд хуваах Гзрээт түүхий тосмы хэмжээг


тодорхойлох эорилгоор хэмжилтийг (Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжмлт) оясж улсыи газрын


тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг аргачлад. зарчмыг үидэспн гүйцттт-но Гзхдээ


дээрхээс бусад (үүнд ганиаарчилсан цооногийн ояборлолтын хзыжээг тоггоох хзчжмлт


орно) зорилгоор еөр төрлийн хэчжилт хийгдэж болохыг харилцан тохиролиоа.


б) Энэхүү хэмжих хэрзгсэл, хзмжилтийн аргачлал нь Монгол Улсын эрх бүхий


баЙ1 ууллагаар баталгаажсан байма.


в) Энэхүү Гэрээнд заасны дагуу бүттидэхүүн хуваах хэмжилтийг Хзмжнлт хийх цзг дээр


хийнэ


г) Талууд зюхүү 11 дүтр зүйлл зпасны дагуу бүтэзгдэхүүн хуааах хзмжилт хийгдэхэх


омнө түүхий тосыг авч ашиглах эрхгүй болохыг харилцан хүлээн эөешөореа


11-2 ХЭМЖИЛТИЙГ ЗАЛРУУЛАХ

19
U I г


а) Ърэв Гэртэлзгч нь Бүпхщүүи хүввак хэаахшпийи аль юг багаж хэрэгсалд


тпхфуулга хийх засвараах хазл соаихыг хүсвэл Монгол Улсым Засгийн газрым


(влмлегн. эрх бүхий байгуулагад м иэгаэж хяиуулна


б) Монгол Улсыи Засгийн гатрын төлөелөгч иь бүоээгдэхүүн хуваач алмнаа хэмжилтийг


ямар ч үед ажиглах, үнэн зовийг тодорчойлох эорилгоор шалгалт хийх эрхтзй. Хзрэв


ша/плгаор чзмжилт нь олон уясым газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг аргачлал


болсч стандартад иийизхгүй болох нь ил *раэл Монгол


Улсаи Засгийн газрын төлөологч тү-үнийг заяруулач арга хэмжтэ ааахыг Гэрээлэгчээс


шаигллма Хэрэв Гэрээ.пэгч нь эю шаардлагыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн


догор залруулах арга хэмжээ авч эхлээгүй. эхзлсэн ч яви нь удаашралтай байвал


Мокол Улсын Засгийн гтрым төловлогч олборлолтыг зогсоож. эрх бүхий хөндлоигийм


гүйютгэгчзэр хэмжилтийг хийлгэж тардлыг Гэрээлэгчээр төлүүлнэ.


в) Прээлэгч хэмжилтнйн алдаагай байч үеийм олборлолтын үнэн бодит хэмжзэг тоггоож


ө!мнг» хэмжилгийг талруулах бүхий л арга хэмжээ авна. Гэрзэлэгч нь гүйцзтгэсэн


залр)улгын ажлын гухай тайлаиг ГТТ-7 хүргүүлж батлуулна. Хэрвээ хзчжилгнйн алдаа


анх г«рсаи хугацааг тогтоох боломжгүй бол урьд хийгдсэн шалгалтын одөр ба алдаа!


илрүүлсэн одрийн хоорондох ху1ацааны дундах үсийг алдаатай чэмжнлт зхэлсэн цагаар


TOO UNO.

11.3 хэмжилтийн бүр: тя

Гэрээлэгч олборлосои гэрзэт түүхий тос болон бүтээгдэхүүн хуваач хэмжилтийн


бүртплийн нэг хувийг хэчжилт хмйсэи тухай бүр Монгол Улсын ЗасгнЙн газрын


төлөөлөгчид ирүүлнэ. Эдгээр баримтуудыг таван (5) жклийн хугацаамд хадгалах бвгөед


Монгол Улсын Засгийн газрыи толоолөгч нь эдгээр бүртгэлтэй танилцах эрхтзй,


Гэрэмэгч нь танилцах боломжийг хангах үүрэгтэй.

APBA1I ХОр.РДУГААР ЗҮЙЛ. ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


12.1 ТШИНИЙН МЭД1Ж1ЛЙГ ӨМЧЛӨХ


Монгол Улсын Засгнйн газрын төдеелөгч нь Гэруэлэгчийн газрын тосмы үйл ажиллагааны


хөтөлбер. төсөв. судалгааны үр дүна цуглуулсан i еологи, гсофизик. пстрофизик. геохими.


гидрогеологи. цооногийн хаалтын таклан болои бусад бүх зх мэдюлал, эдгээрийг


боловсруулж тайлал хийж дүгиэои үр дүнгийн тайлан, геодези, байр зүйн мэдэзлэл, зурвг


ззрэг мэдэзллийн бүх эх хувмйг өмчиднө. Хо*р тал газрын тосмы үйл ажиллагаатай


холбоотой мэдээлэлийг нөгөө талаасаа бичтр зввшвөрвл авалгүйгзэр гуравдагч талд


шилжүүлэхийг хориглоно.


12.: Ш ажилллгааны ЕРӨИХИЙ БГРТГЛЛ


Гэрээлзгч газрын тосны хайгуул. олборлолт. борлуулалт. ашиглалт. боловсруулач болон


бусад үйл ажиллагаамы тухай бүртгэлийг ГТГ-тай тохиролцсон загварын дагуу хөтөлнө.


Эдгээр бүртгэлийг англи хэл дээр хөтөлнө. Гэрзэлэгч нь энэхүү бүртгэл. тайлангийн


хувийг гүйцэтгэсэн өдөр, cap. улирал. жилд нь Засгийн газрын төлөөлөгчид гаргаж өгне

12-3 ГЕОФИЗИКИЙН АПЛЭЭЛЪЛ


Гэрэмэгч нь гсофмзикийм анхдагч чздзэллийг Монгол Улсын Засгийн газрын


төлолөгчөөс оаталсан Дүрмийн дагуу нх хувийг Засгнйн газрын толоолөгчил өгне

'<х;шртоттын1 уТшютыи^хГй __' :^и!АЛ- -ВвЛШ


Гэрэлэгч змэхүү чэдээллийг олон улсын газрын тосны үйлдвзрлэлд хэвшсэн мийтлэг


аргэ<лал. зарчмыг үмдэслзм боловсруулк. үр аүнгийн тайлал хийсэн тайлан, мэдээллийг


цахач, мөн цаасан хэлбэрээр Монгол Улсын Засгийм газрын твлөөлөгчил ирүүлнэ.


Гэрэлэгч нь петрофиэик. лабораторийн туршилт, шинжилгээ хийх эорилгоор чөмөг чулуу


/тавк хүртэл хувь/. шлам 'тавь хүртэл хувь/. чулуулаг болон газрын тосны сорьи дззжийг


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөелөгчөөс зөвшөерөл авсны үидсзн дээр Монгол


Улсын хилзэр гаргаж болно. Монгол Улсын Засгийн газрын төлеелегч эдгээр дэзжийг


буцаж авах хүсэлтээ түүнийг гаргаснаас хойш иэс (I) жилийн дотор ирүүлэхгүй бол


Гэрэпэгч нь >т сорьц. дээжийг өөрийн үзэмжэзр ашиглана. Гэрэзлзгч нь иооногт хийсэи


туриилт үйлчилгээний ажил, туршилтын олборлолтын тайлан. мэдээллийг гуч (30)


хонсгийн дотор ирүүлнэ.


12.5 Ш0ВСРУУЛС4Н МЭДЭЭЛШ ШРЬШ TQC ГШЙ ТЛЯТангууд


Гэрзмэгч мь газрын тосны хайгуулын боловсруулсан мэдээлэл болон неөцийн тооиоо.


үнэлгээний тайлангуудыг Монгол Улсьн Засгийн газрын төлөөлөгчид түүний баталсан


дүриийн дагуу ирүүлж байна


12.6 ОЛВОШДТЫН )Щ ЛЖИЛЛЛШНЫ юдээлэл

Гэрээлэгч нь олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй иооног бүрээс олборлосон тос, хийн


хэмжэз болон цооногийн монтажийн өерчлөлтийг үзүүлсэн бүртгэлийг хөтлөх ба


холбогдох мэдээлэл, тайланг Монгол Улсын Засгийн газрын тапөөлөгчийн баталсан


дүрмэнд заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчнд ирүүлнэ.

12.7 автомашин, техщк ТОНОГ mQQPQ№, ШИЛГЛ м /ЛАМЖИЙН


юлшэл

а) Гэрзэлэгч нь газрын тосны хайгуул. олборлолтын үйл ажиллагаанд зориулан импортлох


автоыашим. тсхник. тоног төхөврөмжийн зураг төсөл, тсхнмкийи баримт бичгийг Момгол


Улсад оруулж ирэчийн омнө ГТГ-т ирүүлнэ.


б) Барнлга. байгууламжийг Монгол Улсын холбогдох хууль. тогтоомжийн дагуу барьж


байгуулах бегөөд зураг төслийг барилгым ажил зхлзхийн өмнө. барилгын ажилтай


холбогдсон бусад баримт бичгийг ашиглалтанд хүлээн анахын өмнн ГТГ-т ирүүлнэ.


12.8 XAMIAFCAH ХОРОО

Газрын тосны олборлолт эхэлмэги Гэрээлэгч болон Засгийм газрын төлөологч олборлолт


явуулж байгаа бүх агуула.мжийн ашиглалтын үйл ажиллагаа, мэдээллийг судлах, түүнчлэн


талуудын хоорондох асуудлыг зохииуулах зорилгоор хамтарсан хороо байгуулна.


12.9 КУСАД лтигт МЛЛТШЛ21


 Горплэгч гачрын тостой холбогдсон уйл ажхдлагааныхаа авцдд бусад ашмп малтмая


мяртелбэл энэ тухай ГТГ-т арван тав (15 ) хоьогийн лотор мэдэгдэю. Эдгор ашигт


малтмал Монгол Улсмн төрийн «мч байна
12. М НУУШИЛ


Эюкуү гэрээний 12 дугаар зүйлд дурдсан бүх тайлан мэдээг иууцалж. иөгөө талыи


эоваоорелгүй гуравдагч тгтээдэд дамжуулж үл болно Дээр өгүүлсэи нууцлалын талаар


хүлих үүрэг нь дараах зүйлд хамаарахпй Үүнд :


1) аль нэг тал өөрийн ажилла-сад. хувь инйлүү.тэгчид. эөалвгчид. зш олгох

этгээдүүд. чен Туслан гүйштгэгчид газрын тостой холбогдсом үйл ажидлахаа


явуулах шаардлагын хэмжээнл нууцлалыг задлаиа.


2) аль нэг тал нь дагаж мөрдөжбуй юхих хуулийм хүрээнд, ГэрилэгчмПн харъяа


байгууллагын үнэт цаас бүрттэгдсэн аливаа хнрнш ийн бнржийн дүрэм журчын


хүрээнд нууиыг задалж болмо.

3) Гэрээлэгч нь хөрөнге оруулжболэошгүй этгэтдм ГТГ-т мэдэгдэнэ. Уг этгзэд нь


ыэдээллийн нууцыг хадгалах баталгаа гаргасам байма

АРВАН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ

МЭДЭЭЛЭЛ

13.1 шшт 4Н болох еүртгэл

Гэрзэлэгч нь газрын тосны үйл ажиллагаанд хамаарах нягтлан бодох бүртолийг Монгол


улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Хавсралт Г-д заасан журам. болон


холбогдох бусад хууль тогтоомжийм дагуу Монгол XXI дээр. шаардлагатай гэж узвэл


Монгол, Англм хэл дээр давхар хөтвлне.

13.2 £] ШШЯШШ'Ш НЫ ТАЙЛАН

Гэрэтлэгч нь бүртпл тооцооны 1айлангаа Монгол Улсыи Засгийн гаэрын төлөөлөгчид


энэхүү ГэрээниЙ дагуу бүрдүүлж. хүргүүлж байна. Гэрээлэгч Монголд гөлөөлөгчийн


галраа нээсний дараа ийм бүртпл тооцооны тайлаигийн хувийг төлөөлөгчийн газартаа


байлгах бөгөед Монгол Улсыи Засгийн газрын телөөлегч түүнтэй хүссэн иаггаа


танилцана.

13.3 САНХҮҮГИЙН ХЯИЛЛТ

а) Монгол Улсыи ЗаегиЙн газрын толоологч нь Гэрээлэгчийн өртөг нөхогдөх зардал,


санхүүгийн данс, дансиы бичилт. бараа матсрналын бүртгэл ба бараа чатернал,


ваучер. цалингийи гөлбөр, нэхэмжлэх. Гэрээнд шууд буюу шууд бусаар хамрагдах


аливаа төрлийн прээ, туслан гүйютгэх гэрээ. бусад баримт бнчиг. бичилтүүд зэрэг


газрын тосны үйл ажиллагааны талаарх бүхий л төлбөр тооцоог жил бүр шалгах


эрхтэй. Түүнчлэн. тухайн шалгалтын дагуу ГэрзэлэгчиЙн Моиголд болон бусад газар


орших газрын тосны үйл ажиллагаатай холбогдох газрууд, бүх үйлдвэрлэлийн байр,


байгууламж. агуулах болон конторт очиж. түүний дотор эдгээр үйл ажиллагаагай
22


юлбогдох ажнлтантай уулзаж. шаардлагатаЛ үсд зохнх үндхлэлийн аагу) шалгах


рхтэй.


б) Бүх баримг бнчиг нь тздгзэрийн бий болсон uaiaac гаван (5) жил *схүл хуульд заасан


дурмыи дагу) шаардагдах хугацаанд хадгалагдаж. шалгуулахад бэлэн байна


в) Санхүүгийн хяиалттай холбогдон гарах зардлыг Гэр»элэгч хариуциа.
APBAHABPQB,

14 1 Ерущщй туглллш


Гэрэзлэгч нь газрыи тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж, энэ гэрзэнмй эорилгыг


биелүүлэхийн тулд Моигол Улсын Засгийн газрым телволөгчоес дэмжлэг туслалцаа чүсч


болочыг талуул хүлээи зввшөөрч байна. Монгол Улсыи Звсгийи газрын төдвөлегч нь


Гэрээлэгчлэс газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах бусад эрхээ


хэрзгжүүлэхэд эохих дэчжлэг үзүүлмэ. Монгол Улсын Засгийн газрыи төлоөлегч мь


Гэрззлэгчид туслуулахаар вөрийн нэг буюу хэд хэдэн ажилтныг юмилон ажиллуулж


болво.

14.2 МСШШЛА1ШЛЛ


Моигол Улсын Засгийн газрын төлөөлвгч еерийн эрх х?мжээиий хүрээмд ГэртзлэгчнАн


хүсэятийн дагуу барилга байгууламж барих, тоног төхөөрөмж суурилуулах. ажиллах \үч


бэлттэх, ггзвэрлэлт хийх. аюулгүй байдлыг хангах. пгзар ашиглах эевшвөрел шмай


холбоотой асуудлаар дэмжлэг үзүүлнэ. Эдгээр барилга байгууламж. сэлбзг хдосэл.


ажидлах хүч дутжгдсан тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газрын твлеолоп нь


тэдглрээр хангах арга хэмжээ авна. Гэрзэлэгчийн хүсэлтийн дагуу Монгол Уасын


Засшйн газрын төлөвлегчөөс дээрх арга хэмжуггэй чолбоотой гарсам зардлуудыг


Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлегчкд нөхөж төлөх богоөд уг зардяыг уйл


ажиллш ааны зардалд оруулна. Эдгээр нөхөн татбөрийг тухайм үсийи ханшаар АНУ-ын


ам. доллармр гүйцэттэнэ.

14 3 ТӨЛӨӨ ВWQSUL

Гэрэзлэгч нь ГТГ-аас Гэрээт тжлбанл ажмдлах Твлеөдөгчийн гаэрын үйл ажмллагаанд


зориулан Гэрээт жил эхэлсюэс хойш гуч /30/ хоногийн дотор ГТГ-т


н амдолларыг жил бүр төлнв.


14.4 OPQH НУТГИЙГ.ДЭЧЖИХХ&л АХИЛЛЛГАА


Гэрээлэгч нь жнл бүр Гэрээт жил зхэлстэс хойш rv«4 ntv хомогийи дотор ором иуттийн


хөгжлийг дзмжихэд зориулан лолларыг гэрээт талбайд


хамаарах орон нутгийн засаг за\ир!аанд төлнө
АРВАН тавдугаар зүйл. өмчнйг АШИГЛАХ. өмчлөх. эрх ба өмч


ШИЛЖҮҮЛЭХ

15.1 ТОНОГТӨХӨӨРӨЧЖБА БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

 Гэрадэгчийн гезрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаачд эориулан Монгол Улсын иутаг


д-.эвсэрт оруулж ирсэн өртөг нь нөхөгдсөн тоног твчөервмж. барьж байгуулсан барилга


бпйпулаыж. материал түүхий эд нь Гэрээний xyrauaa дууссаны дараа нэмхдэл


телбвргүйгээр Монгол Улсын өмч болно


Үүнд: Гэрээлэгчийн түрэхээр авч ашигла* буй тоиог точоерөмж. багаж чэрэгсэл


б>с«эд хөронгө хамаарахгүй болно.

15.2 ГАЗРЫН ТОСЫГ ЭЗЭМШИХ


Энэхуү Гэрээний 8 дугаар зүйяийн дагу> Гэрээлэгчийн хуваарьт түүхий тос

хэмалт хийсэн цэг дээр Гэрээлэгчийн мэдэлд шилжмнэ.

15.3 ЭРХШИЛЖҮҮЛЭХ


Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд оролцох эрх. үүргээ


Мокол Улсын Засгийн газрын шийдвэрзэр бусдад шмлжүүлж болно-
АРВАН ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ТАТВАР, ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБӨР /


Гэрээлэгчийн газрын тосны үйл ажиллагаа яауулахтай холбогдсон татвар, хураамж. )


төлбвр нь Монгол Улсын хэмжээмд хүчин төгөлдөр мөрдвгдвж буй чууль, эр\,зүйн акт /


болон цаашид батлагдан гарах хууль. эрх з^йн актуудын дагуу зохицуулагдана. Гэрэзлэгч


нь Монгол Улсын аливаа хуульд болон энэхүү гэрзэнд заагаагүй төлбөр. хураамжийг


төлөхгүй.

АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ


17.1 СШАЛ ВАЛЮТ

Гадаал валютыг худалдах буюу худалдам авахад Монгол Банкнаас тогтоосон


туха#н өдрийн албан ханшаар тооино.Гэрплэгч Монгол Улсал болоа хилийн чанадад гадаадын бамкуудад адиваа


валютын дамс нээх, гүйлпэ хийх, мөнгөн хөрөнгийг гадаадад гаргах ба чөлөөтэй ашиглах.


чадппах бурэн эрхтэй болно.


17.3 ШЮ1 mux ЭРХ

Гэрэгтэгч нь валют солкх дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд:

а) Газрыи тостой холбогдсом үйл ажимагааил шалрдидах бүхий л хөрөнгийг челөөтэй


хармх валютаар гаргаж. эдпэр валютыг 17.1-д заасан ханшаар Монгол Улсын


арилжааны банкаар дамжуулан тө»рөгөөрсолих;


б) Хидийн чамадад мөнгөн хөрөнгөтэй байж, үүннйг челеетэй зарцуулах;

24


в> Оөрт ногдох Iэрзэт туүхий тосыг экспор!ло\. ччдалдах буюү солих замаар хилийн


нанадад олсон бүх орлогоо гадаадад байлгах. чөлөөтэй зарцуулах;


г) Өөрт ногдох гэрээт түүхий тосыг худалдах. солих. экспортлох замаар Монгол Улсад


олсон бүх орлогоо галаадад гаргах буюу чөлөвтэй тарцуулах;


д> Энэ гэрээний дагуу Монгол Улсад төлөх телбөр, мөн газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаанд шаардагдах бусад төлбөрийг гүйиэтгэхийн тулд Гэрээлэгчийн сонгож


гвсан Монгол Улсын банкинд данстай байх.


17.4 ГЭРЭЭНИЙ алгуу ГҮЙЦЭТГЭХ ТӨЛБӨР


Гэрээлэгч тал энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх толбөрийг АНУ-ын доллараар хийю.

АРВАН НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ , ЭД


МАТЕРИАЛ БА АЖИЛЛАГСАД


18.1 МОНГОЛЫН ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ. ЭЛ Ш ТЕРИАЛ


МАШЛЛАГСДЫГ СОНГОХ ТҮХЛЙ


Гэрээлэгч ба түүний туслан гүйцэтгагчид мь:


а) Монгол Улсын иргзн. аж ахуйн нэгж. байгууллагын санал болгож буй үнэ,


мэргэжлийн чадвар болон чанар нь ГэрээлэгчиЙн шаардлагыг хангаж байгаа нехцөлд


юуны ө.мно монголын Туслан гүйютгэгчийг сонгох ба Туслан гүйцэтгэгчтэй Гэрээ


байгуулахын өмнө Монгол Улсын ЗасгиИн газрын төлөөлегчид танилцуулж, тохиролионо.

б) Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн матсриал. тоног төхөеремж. техник хэрэгсэл болон өргөн


хэрзглээний барааны үю. чанар, тэдгэзрийг нийлүүлэх хугацаа нь гадаадаас авч болох


магериал, тоног төхеөрөмж. техник хэрэгсэл. өр1өн хэрэглээний бараатай жишиж болох


нөхиөлд Монголд үйлдвэрлэсэн зүйлийг СОНГОНО.


в) Ажиллагсдыг сонгон шалгаруулахдаа юуны өмнө эохих *сны мэргэжилтэй


монголын иргэдийг сонгож авахыг эрыэлзэнэ. Монгод Улсыи Засгийн газраас тогтоосои


хувь хэмжээнд баггаан эрх бүхий газраас зохих зөвшөөрвл авсны үндсэн дээр Гэрээлэгч


нь нарнйн мэргэжлийн ажлын байр, чухал албан тушаалд гадаадын ажяллагсдыг


ажиллуулах эрхтэй. Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Туслан гүйцэтгэгчийг сонгох, Монголд


үйлдвэрлэсэн бараа. материал худалдан авах. Монгол Улсын ажиллагсдыг авч


ажиллуулахын гулд Засгийн газрын толоөлөгчөвс дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхийг хүсч


болох ба энэ зүйлийн дагуу Гэрээлэгчийи хүлээх үүрэг, нөхцлийг Засгийн газрын


толоөлөгчөөс Гэрээлэгчнд урьдчилан мэдэгдсэн байхыг хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээлэгч нь


гэрээний дагуу үүрэгт ажлаа гүйцэтгзж яваад үйлдвэрлэлийн ослоор хөдолмврийн


чадвараа түр буюу бүрмөсөн алдсан тохиолдолд ажиллагсдад ходолморийм чадмр


алдсаны тэтгэмжийг Монгол Улсын хууль тогтоомжнйн дагуу төлно.


г) Ажиллах хүчний талаарх бүхий л асуудлыг Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас


ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай Монгол Улсын хуулнйн дагуу шийдвэрлэнэ.


л) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын гаэрын тосны мэргэжилтэй боловсон хүчинг


ажиллуулахдаа Гэрээлэгчийн гадаадаас авч ажиллуулж буй ижил мэргэжил, боловсрол. ур


чадвартай гадаадын мэргэжнлтэн боловсон хүчний цалингийн 80 хувиас доошгүйгээр


цалинжуулна.

25

-4- г


с> Гэрзэлэгч нь өөрнПн зардлаар Монгол Улсын иргэдийг сургах. дадлага хийлгэх замаар


газрын тосны аж үйлдвэрийн бүх шатны боловсон хүчин бэлтгэхийг эрхэмлэнэ.

ЛРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ОНЦ БАЙДАЛ


19.1 ГАЗРЫ/1 ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЯ ГАРЧ ЬОЛОХ QHU


БАШАЛ


Онц байдал тохиолдоход Гэрээлэгч шаардлагатай гэж үзсэн бүх арга хэмжээг авах


ба эю тухай Заа ийн газрын төлөөлогчид нэн даруй мэдэгдэнэ.
19.2 онд.мидлл


а) Ионгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрт буюу түүний зарим хэсэгт оии байдал зарласан


гохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газар нь Гэрээт талбайгаас олборлох


Гэрээлэгчийн чуваарьт тосыг нөхөн төлөх нөхцөлтэйгээр бүхлээр нь буюу хэсэгчлэн


лайчлан авч болох бөгеөд олборлолтыг дээд хэмжээнд хүртэл нзмэгдүүлэхийг


Гэрээлэгчээс шаардаж болно. Талууд олборлолтын дзэд хэмжээг харилцан


тохиролисоны үндсэн дээр тогтооно.


б) Газрын тосыг ийнхүү дайчлан авах тухай асуудлаар саналаа илэрхийлэх боломжийг


Гэрээлэгчид олгоно.


в) Газрын тосны нөөц буюу түүитэй холбогдох аливаа байгууламжийг дайчлан авах


шийдвзр нь Монгол Улсыи хуулийн дагуу Гэрээлэгчид зохих гсоор мэдэгдсэний


үндсэн дээр явагдах ба онц байдлыг югсоох хүргэл хугаиаанд хүчин төгелдер байна.


ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ


20.1 Давагдашгүй хүчин зүйл гэж гои халдварт өвчний тархалт. дайн. үймээн. самуун,


бослого хөдөлгеөн. ажил хаялт. гал түймэр, үср. хүчтэй салхи. шуурга. газар


хөдлөлт болон байгалийн бусад гамшигт үзэгдпийг ойлгоно.


20.2 Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас Гэрзэлэгч нь ямар иэгзн үүроэ биелүүлээгүй.


гэрэзнд заасан ямар нэгэн эрхээ эдэлж чадаагүй бол үйл ажилла!аагаа сзргээж


үргэлжлүүлэх, эхлүүлэхэд шаарзагдах үндэслэлтэй хугацааг нэмж. гэрзэнд заасам


болон тухайн Хайгуул, Олборлэлтын үе дээр Монгол Улсын ЗасгиЙн гжзрын


зөвшөөрснөөр нэмж тооиож болно.


20.3 Хэрзв нэг буюу түүнээс дээш үр ашигтай нэзлтэх олборлож байсан буюу


олборлож болох байсан газрын тосны үйлдвэрлэлийг давагдашгүй хүчин зүйлийн


улмаас зогсоосон. хязгаарласан бол олборлож болоч байсан хэмжээнд хүргэхийн


тулд шаардагдах xyrauaar 5 дугаар зүйлд заасан хугацаан дээр нзмж тооино.


Энэхуү заалтыг хэрэгжүүлэх зэрилгоор хэрэглэсэн ^хзмжзэ” гэсэн ойлголт нь


олборлолтын үйл ажиллагааг зогсоогоогүй тохиолдолд үр ашигтай кээлтийм


хүрээнд өрөмасөн цооногуудаас олборлалтын төлөвлөгөөний дагуу олон улсын


газрын тосны үйлдвэрлэлд хзвшсзн практикийн дагуу олборлож болох байсан


газрын тосны нийт хэмжээг хзлю. Гэрээлэгч нь энд заасан олборлох ёстой газрын


тосны нийт хэмжзэний тухай Засгийн газрын төлөөлөгчид Хуанлийн жил бүрийн


дараа ер (90) хоногийн дотор мэдзгдзж байна.


20.4 Гзрээллч мь 20 дугаар зүйлд заасан давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон өдрөос


эхлэн 30 хоногийн дотор Монгол Улсын Засгийн газрын төлөелө1чид эрх бүхий


байгууллагаар нотлуулсан нотолгэог гаргаж өгнө.


ХОРИН Н ЗГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ГЭРЭЭГ ЦУ1Ц1АХ


21.1 Хэрэв эиэ гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа (нэг зуун ная) 180 хоногийн дотор гэрээ


хүчин тегөлдвр болохгүй бол Гэрээлэгч нь ГТГ-т гэрээг цуцлах тухай мэаэгдэж


болно.


21.2 Хэрэв Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш (нэг зуун хорь)120


хоногийн дотор хайгуулын хотөлборт ажлаа эхлээгүй бол ГТГ нь энэ прээг


цуиална.


21.3 Хэрэв Гэрээлэгч энэ Гэрээг санаатайгаар зөрчсөн. уг зөрчлийг арилгах талаар


Монгол Улсын Засгийн газрын толөөлөгчөөс тогтоосон хугацаанд арилгаагүй буюу


арилгаж эхлээгүй. мөн Гэрээ хэрэгжүүлэх үүднээс хөтөлбөрт болон төсовт ажлаа


эхлээгүй бол Монгол Улсын ЗасгиЙн газар өерийн төлөөлөгчийн саналмн дагуу энэ


Глрээг иуцла.ч эрхтэй болно.


21.4 Хэрэв Монгол Улсын Засгийн газар 21.2, 21.3 дугаар зүйлийн дагуу эрхээ


хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэвэл Засгийн газрын төлөвлөгч Гэрээлэгчид бичгээр


мэдэгдэл өгнө. Мэдэгдэл өгснөөс хойш 30 хоногийн дотор Гэрээлэгч нь дээрх


зөрчлийг арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй ба зерчлнйг арилгахад нь давагдашгүй


хүчин зүйл саад болоогүй. тасапдуулаагүй бол энэ гэрээг цушгах шийдвэрийг


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч гаргана. Ийм шийдвэрийн эсрэг


Гэрэзлэгч нь 22 дугаар зүйл дэх арбнтрийн тухай заалтыг ашиглах зрхтзй. Гэрээг


иуиалсан тохиолдолд Гэрээлэгч нь тухайн гэрээт жилд хмйгээгүй аждынхаа


төлбөрийг ГТГ-т төлнө.


21.5 Гэрээг цуцалсны дараа Гэрээлэгч нь 15.1-д зааснаас бусад газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахдаа хэрэглэхээр түрээсэлсэн буюу өөрийн бүрэн


эзэмшлийн зөөвөрлөж болох бүх эд хөрөнгөе Монгол Улсын нугаг дэвсгэрээс


гаргах эрхтэй.


21.6 Гэрээлэгч нь дараах тохиолдолд энзхүү гэрээг иуцлах зрхтэй ба энэ тухяйгаа


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид 90 (ср) хоногнйн өмнө бичгээр


мэдэгдэнэ.


Үүнд:


а) Гэрээт талбайд эдийн засгийи үр ашигтай газрын тос илрээгүй бол.


б) Олборлолтын хугацаа дууссан бол.

ХОРИН хо£рдугаар зүйд. маргааныг хянан шийдвэрлэх.


ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА


22.1 Гэрээнд оролиогч талуудын хооронд уг гзрэзний заалгтай холбогдон rapax


(түүнийг хэрэгжүүлэх. тайлбарлах. хэрэглэх. хугацда дуусах, цуцлах эсвэл суигах)


аливаа маргааныг эв зүйпэр цнйдвэрлззгүй бол маргааныг Монгол Улсын


арбитраар шийдвэрлүүлнэ.


27


22.2 Газрын тостой холбогдсом үйл ажчллагааны явиал үүссэн эд хорөнгийи маргайиыг


гаэрын тосны тухай прэзнд өөроор заагаагүй боя Монгол Улсын шүүх хууль


тогтоомжил заасны дагуу хинан шийлвэрлэю.


22.3 Энэхүү гэрээний нөхцөлийг өерчлөх. гэрээг хүчингүй болгох зэрэг гэрээтэй


холбогдоч асуудлаар үүссэн маргааныг Талууд хүсвэл НҮБ-ыи Олон Улсын


худалдааиы эрх зүйн комисс (UNCITRAL}-hHh дүрмийн мгуу зохииуулан


шийдвэрлүүлж болно.


22.4 Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг дур мэдэн буюу эөвшөөрелгүй явуулсан


бол тухайн этгээдийн газрын остой холбогдсон үйл ажиллагаа явуузахад


чэрэглэсэн гоног төхөөрнмж. эд херөнгө. атборлосон бутээгдэхүүн, орлогыг


Монгол Улсын эрх бүхий байгууллага хураан авч улсын орлогод шилжүүлнэ.


Харин уг үйл ажиллагаа мь гэмт хэргийн шинжтэй байвал Монгол Улсын хуулийн


байгууллагаар шийдвэрлүүлнэ.


22.5 Гэрээлэгч талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын хсыбогдох бусад хуулийг


зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулж байгууллага, иргэаэд хохирол учр\улсаи бол


Монгол Улсын хууль топоомжийн ддгуу хариуилага хүлээмэ.


22.6 Гэрээлэгч талууд мь гэрээмий уүрмй! эөрчсөнөес учирсаи хохирлыг гэрзэид буюу


Монгол Улсын хууль тоггоомжид заасны дагуу г»м буруутвй тал нь нохөн warn.


22.7 Гэрээлэгч газрын тостой холбосдсом үйл ажмллагаамы тодорхой хэсгийг


гүйцэтгүүлэхээр гэрлэгзэр туслаи гүйцзтгэгч сонгосон тохиолдолд тухайн туслан


гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан бүх хохирлыг Монгал Улсын


Засгийн газрын өчмө Гэрээлэп хариуцна


ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. мэдэгдэл


23. I Гэрээлэгчид бичпэр өгөх мэдэгдэл нь дараах тохиолдолд хүчии төгөлдөр байна.


Үүнд:


о) Тухайн төлөөлөгчийн газарт ажиллаж буй ГэрзэлзгчиАн телөелегчид бояон


23.3 дугаар зүйлд заасан Гэрээл:гчийн удирдах тввд факсаар явуулсан;


Ь) Тухайн төлөелогчийн газарт ажиллаж байгаа Гэрээлэгчийи төлвөлөгчид


хүргүүлж, түүнийг хүлзэн авсаи нотолгоог авсан байх, эсвэл тийм мэдзгдлийг


биечлэн хүргэ.х ба аль ч тохиолдолд Гэрээлэгчийн төловлөгч буюу түүний эрх


мэдэл бүхий төлвөлөгчдийн нэгидэс нь хүлээи авсан тухдй хариу авсаи. мөн


мэдэгдлийн хувийг 23.3 дугагр зүйлд заасаи Гзрзэлзгчийн удирдах төвд


факсаар явуулсан байх.


23.2 I эрээлэгчээс Монгол Улсын Засгийч газрыи төлөөлөгчид бнчгээр өгөх мэдэгдэл нь


лараахь тохиолдолд хүчин төгөлдөр байна. Үүнд :


Мэдэгдлийг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөелогчид факсаар явуулсан; Монгол


Улсын Засгийн газрын төлеөлегчийн ажлын газарт хүргүүлж. түүнийг хүлээж


авсан нотолгоог авсан байх, эсвэл тийм мэдээллийг бисчлэн хүргэх ба аль ч


тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газрыи толөелөгч буюу түүиий эрх мэдэл


бүхий төлөөлөгчдийн нэгюэс мэдэгдлийг хүлзэн авсан тухай хариу авсаи байх


зэрэг болио.


23 3 Дээрх 23.1 Ga 23.2-г заасаи юдэиь.ий! дараах хаягаар илгээиэ. Үүна :

а) Монпш Улсын Засгийн газар :


Г а;рын тосны газар


18080 Улаанбаагар хот.


Сонгинохайрхан дүүрэг.


Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж 37,


Утас: (976-11)631208.


Факс: (976-11) 631239

б) Гэрээдэгч:


“Сансарын гсологи хайгуул" ХХК


Улаанбаатар.


Сүхбаатар дүүрэг. 8-р хороо


Сүхбаатарын талбай 2. Сэнтрал Тауэр.


10 давхар 1002с тоот


Факс: 976-11-326098


Утас: 976-11-326098


23.4 Талууд нөгөе талдаа 30 хоногийн өчнө урьдчилан мэдэгдсэний үтисэн дээр мэдэгдэл


хүлээж авах хаягаа еөрчилж болно.


23.5 Аль нэг тал нь нөгөө талын мэдэплийг хүлээж авахаас татгалзах буюу хүлээж авах


боломжгүй тохиолдолд нөгөө талын эрх ашиг ямар нэг байдлаар хохирох Ссгүй.


ХОРИН ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ


24.1 Энэхүү гэрээний дагуу Гэрээлэгчийн явуулж б>й бүхий л үйл ажиллагааны хувьл


Гэрээлэгч Монгол Улсын хууль тоггоомжийн даг уу даатгуулах үүрэгтэй.


24.2 Гэрээлэгч нь өөрийн Туслан гүйцэтгэгчдийг нэгэн адил даатгуулсан байхыг


шаардах бөгөед Гэрээлэгчийн шаардлагатай гэж үзсэн нэмэлт даатгал нь даатгалын


гэрчилгээгээр баталгаажуулагдсан байх болно.


24.3 Гэрээлэгч болон Туслан гүйцэтгэгч нь эд хөренгө, ашиг сонирхлоо Монгол Улсын


Даатгалын тухай хууль тогтооижийн дагуу тус улсын даатгалын компанил


даатгуулна.


24.4 Хэрвээ Монгол Улсын даатгалын компани ийм даатгалыг хийх чадваргү-й буюу


татгалзвал Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Засгийм газрын төлөөлегчтэй


тохиролцсоны үндсэн лээр гадаадын даатгалын компаниар даатгуулж болно.


24.5 Даатга.|ын байгууллага болон Гэрээлэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний хүчин


төгөлдер байх хугацаанд гарсан кохирлыг Монгол Улсын Даатгапын тухай хууль


тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


ХОРИН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ


25.1 ХАВСРА/ГПУЛ


Хавсралт А. Б. В. Г - нь эюхүү гээээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.


29


J /


/


; i г


 25.2 ХУУЛЬ


Энэхүү Гэрээ нь Монгол Улсын хууль тогтоомжтой нийцсэн байна.

23.3 САЙН САНАА


Талууд энэхүү гэрээний дагуу харилиаагаа сайн санааны зарчимд үндэслэж.

нэгдмэл зорилтоо хэрэ(жүүлэхмйн төлоө хамтран ажиллаж. гарч болох алнваа үл


ойлголцол, маргааныг эв зүйгээр зохицуулан шийдвэрлэхийг эрмэлгжэ.

25.4

Гэрээг монгол, англи хэлээр уйлдсэн бегеед эх бичвэрүүдийг тайлбарлахад


хоорондоо зөрчилдвөл моигол хэлний хувилбар нь шийдвэрлэх хүчинтэй болно.


25.5 гэ/>?э ХҮЧИЧ тжошвг №Л<Ж ппш НЖЭЛТ99РЧЛ&ггОРУҮШ


1. Энэхүү гэрээг Монгол Улсын Засгийн газар баталсан өлрийг гэрээ хүчин төголдөр

болсон одөр гэж үзнэ.


2. Галууд харилцан тохиролцож энэхүү Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох


бөгеөд уг нэмэлт. еерчлелтийг Монгол Улсын Засгийн газраар батлуулсанаар


хүчин төгөлдөр болно.
ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫГ ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:


ТӨЛӨӨЛЖ:

ГТГ-ЫН ДАРГА Г.ӨЛЗИЙБҮРЭН "САНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ* ХХК-


ИЙН ОРЛОГЧ ЗАХИРАЛ Л. СОЛОНМӨЧИР30


 НОМГОН-IX ТЛЛ БАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР.


Ч ЧНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ" ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


КҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ “А"
Энэхүү хавсралт "А“ нь Газрын тосны газар. * Сансарын геологи хайгуул' ХХК-ийн


xoopoti 20/.1. оны C.J. лугаар сарын yj. -ны o.wp байгууясан Ьүтэ»гдэ\үүн хуваах


гтрээняй бүрэлд:эхүүи хтог болно.


ГЭРЭТТ ТАЛБАЙН ЗУРАГ
Газрын тосны хайгуулын талбай


 НОМГОН-IX ТАЛБАЙН ТАЛААР ГАЗРЫНТОСНЫ ГАЗАР.


•С АНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ" ХХК-ИЙН ХООРОНД БЛЙГЖКАН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ **Б~


Энэхүү хавсралт "Б" нь Газрын тосны газар. “Сансарын геологи \айгуул“ ХХК-ийн

\oopoRi 20../ оны С&. лугаар сарын -ны өдөр бамгуулсан Бутпгдзх^и хуваах


пруэиЛ бүрэлдэхүүн ХЭСЭГ СЮ.1НО.


I ЭРТУГ ГАЛБАЙН БАЙРЛАЛ

I. 1албайнюр Номгон-IX

I Тилбайн хэмжэ? 29861.63 к*г


3. CoлбицoJlын иэг


Дугаар У рграг Өргөрөг Дугаар Уртраг Өргөрөг

1 104с29'59" 42*0000" Г“Го-| 10Г2Г5Г 43*50-00"


2 104°29'59" 43*37-30- 11 106*39 59-1 43'5000'


3 104с 15'00" 43*3730" 12 106в39‘59" 43е4000"


4 Ю4°15'00' 43'4250' 13 107’0000* 43е40’00'


5 104*0000" 43,42’50“ 14 107*00’00" 42*5(700*


6 104°00'00" 43*5000" 15 106*49-59 42е50ЧХГ


7 104°29’59" 43*5000" 16 106*49'59' 42*43-55-


8 104*29-59" 44*0000" 17 105*2Г45- 42‘4355-


9 106*29-59“ 44*0000-

Номгон IX талбайгэас хасагдаж буй талбайнуудын солбицол

А Тавам толгойн орд газрын орчим Б Оюу толгойн орд газрын орчим


орших солбицол орших солбицол

№*№ , УРтрлг _ Өргд>у _Ду™р___Уртрf_Өргерег


1 105°16’1.2" 43*35*1.42" 1 106*54-09 982" 43*03*46 105“


2 " 1 105*13*1.24" 43*35*1 4'* 2 106*47*56 782" 43*03-45 481*

3 I 105*13*1.24" 43*34*1.4" 3 106*54’08.828м 42-5845 555-


4 105*10*1 23" 43*34*1 4" 4 106*47*54 967" 42*58*54431"


г 105*10*1.25" 43*37*1.4"


6 105*13*1.24" 43*37*1.4**


___7 105*13*1 24" 43*38*1 4**


8 Г 105*16*1.2" 43*38*1.41" Дугаар Уртраг Өргерөг


9 105*16-1.2'* 43*43*1.4" 1 106*0601 267" 42*5732 651"


10 105*31*57" 43*43*1.4" 2 106*07-40 736’* 42*5731 984"


11 105*31‘57* 43"45'1 8'' 3 106*0600 422" 42*5846 454“


i 05*36*18 32**1 43в45’7.3" 4 106*0744 476’ 42*5844 753“


12


13 105*36*18.32" | 43*43*1 4 *


14 105*45*1.3" 43*43*1 4"

15 105*45*1.3” 43*33*1.4-'


I_16 __ 105*16*1 2* 43*33*1 4'-


32


 НОМГОН - IX ТЛЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР.


-САНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ" ХХК -ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


ЬҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ

ХАВСРАЛТ “Г’


БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ЖУРАМ

НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ЕРӨНХИЙ ЗААЛТУУД

I. НЭР ТО.МЬЁО


20.<оны V д>гаар сарын ,,.-ны өдрийн Бүтээгдэхүүн хуваач гэрээний 2 дугаар зүйлд


тодорхойлсон нор точьёонуул энзхүү Бүртгэл тооцооны журачд хамаарах богвөл адил


уттаагуулна.

2.
Гэрээний дагуу тариуулсаи зардал, эд хөренгийн өртгийг үнэн зөв тооиоолох аргыг


тодорхойлоход бүртгэл тооиооны журмин зорилго нь оршнно. Хэрэв энэхүү арга НЬ I II


буюу Гэрээлэгчийн хувьд шударга бус, зачисгүй байна гэж үзвэл талууд тохнролцон


зохих өөрчлөлтүүдийг оруулна.


Энэхүү бүртгэл тооцооны журмын заалтууд гэрээмий заалттай үл тохирох буюу


зөрчилдөх аливаа тохиолдолд олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг


зарчмыг баримтлана.

3. ҮЙЛАЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГУЩ


а) Гэрээлэгч нь ГТГ-т хайгуулын ажлын туршид хуанлийн улирал бүрийн эцсээс хойш


гуч (30) хоногийн дотор дараах тайлангуудыг шилжүүлнэ.Үүнд:


1. санхүүгийн иарийвчилсан тайлан, ажил гүйлгээмий жагсаалт;


2. орлого зарлагын тайлан;


б) Олборлолтын үсд Гэрээлэгч нь ГТГ-т хуанлийн улирал бүрийг дууссанаас хойш гуч


(30) хомогийн дотор дараах тайлангуудьн гаргаж өгнө. Үүнд:


1. олборлолгын тайлан;


2. олборлолтын үнэлгээний тайлан;


3. зардал тус бүрээр гаргасан өртог нөхөлтийн тайлан:


4. орлого зарлагын тайлан;

5. хуваах тос ба ашигт тсх:ны тайлан;


6 санхүүгийн нарийвчилсан тайлан. ажил гүйлгээний жагсаалт;

( У


 Дээрх тайлашуудыг хуримиш лсан дүнгээр бүртгэж. нлгпин бодох бүртгэлийн


олоиулсын стандарт болон энэхүү бүртгэл тооцооны журмын дагуу хийж. тайлаит жил


дуусаны дараа жар (60) хоногийн дотор ПТ-т гаргаж өгиө.

4. СЛНХҮҮГИЙН ХЯН.АЛТШАЛГАЛТ

а) Гэрээний 13 дугаар зүйлийн дагуу шалгалт хийхдээ. Засгийн газрын төлөөлегч нь


артөгт тосоор нөхогдех зардм, Гэрээлэгчийн санхүүгийн ланс. дансны бичилт. бараа


«атериалын бүртгэл ба бараа материал. ваучер. цалингийн төлбөр. нэхэмжлэх,


Гэрээнд шууд буюу шууд бусаар хамрагдах аливаа төрлийн г»рээ. туслан гүйцзтгэх


гэрээ. бусад баричт бичиг. бичилтүүд зэрэг газрын тосны үйл ажиллагааны талаарх


оүхий л толбөр тооцоог жил бүр шазгах эрхтэй. Түүнчлэн. Засгийн газрын төлөөлөгч


*ь тухайн шалгалтын дагуу Гэрээлэгчийн Монголд болон бусад газар орших газрын


тосны үйл ажиллагаатай холбогдох газрууд. бүх үйлдвэрлэлийн байр. байгууламж.


гуулах болон кокторт очиж, түүний дотор эдгор үйл ажиллагаатай холбогдох


ажилтантай уулзаж. шаардлагатай үед. зохих үндэслэлийн дагуу шалгах эрхтэй


б) Гэрлэлэгчийн бүх баримт бичиг нь тэдгтэрнйн үүсэн байгуулагдсан өдрөос хойш

таван (5) жил ххүл хуульд заасан журмын дагуу шалрдагдах хугацаанд хадгалагдаж.


шалгуулахад бэлэн байна.

5. шютсатих

Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдоч үйл ажиллагааны бүртгэл нь АНУ-ын


дол.ираар хийгдэнэ. АНУ-ын доллараар гарсан бүх зардал нь тарпуулсан тоо


хэмжээгээрээ бүртгэгдэнэ. Монгол улсын мөнгөн нэгжээр гаргасан зардлыг гэрээмий 17


дугаар зүйлд заасны дагуу АНУ-ын долдарт шилжүүлж. АНУ-ын доллараас бусад менген


нэгэкээр гарсан зардал нь тухайн валютыг Гэрээлэгчийи АНУ-ын долларын данснаас


худаядан авсан тохиолдолд худалдан авсан үнээр АНУ-ын долларт шилжүүлэгдэх ба


үүнмс бусад тохиолдолд Монгол Банкны албан ханшаар тооцно.


Моигол төгрог болон АИУ-ын доллараас бусад валютыг АНУ-ын долларт шилжүүлсэн


ханшаар бүрггэл хвтөлнө.

6. БҮРТГЭЛ


Гэрээлэгч нь бүртгэлийг Англи хэл дээр нягтлан бодох бүртгэлийн Олон Улсын


стандарт, Монгол Улсын хууль тогтоомж. олон улсын газрын тоснм аж үйлдвэрлэлд


хэвшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн нийтлэг зарчмуудын дагуу хөтлөиө.
7. БҮРТГЭЛИЙН ЖУРМЫГХЯНАХ


Энэхүү Бүртгэлийн журмыг Гэрээлэгч, ГТГ хоср бичгээр харилцан тохиролцсоны


үндсэн дээр ирээдүйн үйл ажилагааг зохицуулахаар Засгийн газрын твлөолөгч нь хянан


шалгаж болно.
8. БҮ 'ЛЛМШ ЧЙН НАРИЙВЧИЛСАН АРГЛ Ц 7-4.7


Гэрээ хүчин төгелдөр болсон өдрөөс хойш ер (90) хонэгийн дотор Гэрээлэгч нь


Гэрээ болон эиэкүү буртгэл тооцооны журмын дагуу боловсруулсан дансны гүйлтмий

35Г I /


 будугвч. зардлын нарийвчилсан дтихал. баричтлагдач зардлын төвийн нарийвчлан


годорхойлсон хэлбэр, үйл ажиллагааны бичлэг болон бүртгзлийн аргачлалын талаарх


санаыг ГТГ-т ирүүлж хэлэлцэнэ. Энэхүү аргачлалыг санхүүгийн нийтлх бүрттэл. олон


улс!й газрын тосны аж үйлдвэрлзлл кзвшом зарчич. Монгол Улсын хууль. жлрмын


дагху боловсруулна. Ийнхүү хэлэласэний дагуу Засгийн Газрмн телвөлөгчийн


зөвиеөрснөөр Гэрээлэгч нъ цаашил ашиглагдах дансны гүйлгээний бүдүүвч. зааварчлагыг


болсасруүлж ГТГ-т гаргаж өгнө.
хоЕрдугаар зүйл


зардал, орлого

I. НӨХӨН ТОЛӨГЛӨХ ЗАРЛАЛ


Гэрээлэгч нь Гэрээний дагуу дараах зардлуудыг чарнуцаж шууд төлөх бөгвөд


дЛГЭ1р зардлуудыг Гэрээний 4 дүгзэр зүйлийн да1у> ангнлж. нөхөн авна

а) Газрын ?рх


Гэрээлэгч нь газрын тостой хслбогдсом үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах


барклга байгууламж барих талбайн эрх авахтай чолбогдон гарсан зардал
1. ГэрээлэгчиЛн Чонголд ажиллаж буй ажиллагсдын цалин, нэмэгдэл чвлс,


нзчэгдэл. шагнал, урамшуулал. ачралтын олговор. томилолт. хедөлчерийн


чадвар түр алдах. тахир дутуутийн нөхөн олговорууд,


2. Гэрээлэгчнйн Монголд ажиллахаар томилогдсон гадаадын иргэдийн


амьжиргааны, орон байрны болон бусад хемгвлөлтүүд.


3. Засгийн газрын байгууллагаас хуулийн дагуу Гэрэзлэгчийн ажиллахсадыи

цалин хөлсөнд хамааруулж ногдуулж буй хураачжтай холбогдсон зардлууд.


в) Ажиллагсдад үзүүлэ>у х^нгелелт, одгох п 19^ ’• Т7ТГЭМЖ


Гэрээлэгчийн Монголд ажиллаж буй гадаад болон чонгол ажиллагсдын цалин


хөлсөнд хамаарагдах ажиллагсдын амь нас болои нийгчийн даатгал, тэтгэвэр, тэтгэмж


олгохтой холбогдон гарах зардал.

Гэнэт халагдсаны гэтгэмж монгол болон гадаад улсын ажиллагсдын хувьд адил


байх бөгөөд тэтгэмжийг Монгол Улсын Ходөлмөрийн хуулийн дагуу эохицуулна.


г) Магериал. тоног төхөеоемж ба сэлбэг хзрэгсэл


Гэрээлэгчийн худалдаж авсан. түрээсэл:эн буюу нийлүулсэн чатсриал. тоног төчөерөчж.


сэлбэг хэрэгсэл.

/ Худатдаж авсан иатериал


Гэрээлэгчийн худалдаж авсан матсриал. тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн


зардлыг тооцоход Гэрээлэгчнд үтүүлсэн бүх хонгөлелтчйг нь хасаад түүний


жинхэнэ телсөн үнийг энэхүү журмын 2 дугаар зүйлийи 3.1-т заасан


үнзлгээний зарчмын дагуу тогтооно.


2 Гэрэмэгч буюу стбар 6ой?уу 7 югоас мийлүүжж чапкриа*

Гэрдэлэгч нь аливаа материал. тоног тохоервмж, сэлбэг хэрэгслийг өөрийн


буюу салбар байгууллагынлаа иөецөес авч нийлүүлэхээс бусад тохнолдолд


Монголын иргэн, аж ахуйн югжээс худалдаж авнз Гэхдээ дээр дурдсан

36


/ #

 неөцөөс нийлүүлсэн магериалын үиэ иь даапал. нийлүүяэятийн адил нвхиолд


гуравдахь этгэдаэс гөсөвтэй эд зүйлийг худалдаж авч болох үнээс өнлөр байх


бсгүй Уг магериа.1. тоног төхөерөмж. сзлбэг хэрогслмйн үнэлгээг эюхүү


журмын 2 дугаар зүйлмйн ЗЛ-т заасны дагуу toitooho.

J Баттгаа


Гэрэтлэгч нийлүүлж буй материал, тоиог төхеерөыж. сэлбэг хэрэпэддээ


үйлдвэрлэгчийи буюу худалдагчийн чанарын баталгаанаас өвр ямар иэгэи


баталгаа нэмж гаргяхгүй ббгөөд хэрэв нийлүүлсэн материал гэмгэл согогтой


байаал үйлдвэрлэгч буюу хушмгак Гэрплэгчид эөрүүг нвхон төяөх хүртэл


үүиийг орлогод лвахгүй.


/ Tyjnx

Түрээолсэн матсриал. тоног төхөөремж, сэлбэг хэрэгслийи үнийг бодитой


төлсөн үнээр TOOUHO.


д) Тгмпрлтлт


Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай тоиог

гнхевремж. матсриал. сэлбэгхэрэгслнйг гювэрлэхэд гарсан эарддл


е) Үйлчичпэ


I. Гэрээлэгч нь гуравдагч этгээдээс зөвлөх, гэрээт үйлчилгээ болон хангамжаар


үйлчлүүлэхгзй холбогдсон зардлын зовшөөрлийг ГП -аас урьдчилан бичгээр


авна. Уг зардал нь ижил төстэй ажил, үйлчилгээ үзүүлэч гадаадын болон


Монголын байгуулагал төлөх зардалтай ойролцоо байма.


2 Гэрээлэгч болон түүний салбар байгуулагаас Монголд болон хилийн чанадад


лабораторийи шинжилгээ хийх, загварчлах. геологм. геофюикийн


боловсруулалт, тайлал хийх. инжеисрмйн болон мэдэякэя боловсруулах зэрэг


үйлчилгээний зардал иь тухайи үед олои улсын газрын тосны аж үйлдвэрт


дагаж буй үтолггтй дүйцэхүйц байиа.


Гэрээлэгч буюу түүний салбар байгууллагаас үзүүлсэн үйлчилгээ нк ашиг


нэмэлгүйгээр зарцуулсаи зарояаар тооиогаоио. Уг зардал нь тухайн үйлчилгээг


ижил нөхцалөөр гүйцэтгэх бусад салбар байгуушпгв, гуравдагч тттюл гаржх


хэвийн зардлаас клүүгүй оайна


Шаардлагатай бад. тухайн үйлчнлг». түүннйг эохиои байгуулсаиы зардал


ззргийг баталсан барммтыг Гэрплэгч. түүиий салбар байгууллага, ГТГ-аар


гаргуулан авна.


Гзрээлэгч. гүүний салбар байгууллагшс үзүүлж байгаа үйлчилгээмий зардм иь


олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд газрын тосны компамиуд тэдпэрмйн


салбар байгууллагуудад төстэй үнлчнлгээ үэүүлсний твлберт твлдөг зардааас


өндөр ортөгтэй бол тухайн зарддыг ГТГ нь экэхүү журмыи 2 дутаар эүйлийи 5


дахь хэсэгт хамаарух лж өртег нөхөлтеөс хасах зрх эдэлю.


ж) Хохнрол болон алдагдал


Доорхи з) бүлгийн дагуу даатгалд хамрагдахаас бусад тохиолдолд iaiap хөхзвлт.


гал түйиэр. үер. шуурга. хулгай. осол буюу бусад Гэрэзлэпох хамаарехгүй шадтгаамы


улмаас учирсам хохирол. алдагхзыг нвхөн сэргзэхэд гарах бүхмй л зардал. Гэрэтдэгч мь


хохирол болон алдагдалд орсон тухайгаа нэ« даруй ГТГ-т бичгзэр чздзгдэю.


з) Ддатгалын зарзал


Г*рз.жмй 24 дүгор |үклд масаичлаи даатгалин момламипй байгуудсан гэрзэний


ааг>‘ талсөн даакалыи ирдлш өртөг нвхелшйм тооиоомд оруулма

Хээрийн ангиух агуулахууд. тээвэрдмтийм болом холбооны смстем. усаи


хангмж. зам болон бусад байгууламжуудийг ПЖМЖ хачгаалах. тоногяох.


ажиауулахтай холбос дон Монюл Улсыя нутаг дзвсорийн дотор гарч буй тардал


*> Эрх зүйн тардад


Гэрээт талбай, газрым тостой хэлбогдсон үйл ажиллагаа. тоног төхөеремжийг


хампалах. шүүх хурлын буюу хууль зуйн туслалим аасан. үүний дотор өмгөелвгчийн


хөлс шагнал , эөвлөхийн цалии хөлснчй тодорхой хувь, мвн Гэрээний дагуух гаэрын


ТОСГИЙ холбогдсон үйл ажидлагааны талаар гжлууд болом аль нэгний нь эсрэг шийдвэр


гараитай холбоотой зардал. мөн газрын тостой холбогдсои үйл ажиллагаа 6ую> эиэ


гэрэзиий эсрэг чиглэсэн адмваа үйлдэл. гомдол. sapraac хамгаалах юрилгоор гэрзэмд


ороаюгч талууд буюу аль юг тал нь урьдчилам сэргийлэхээр аасаи арга хэмжээний


зард1>уд. Дээр д>рдсан арга хзыжээг гэрюнд оралиогч талууд буюу аль нзошйх нь


хуужчид хэрэгжүүлсэн тохиолдолд тэдгорт эиэхүү үйлчклг» үэүүлсний КПШХ


хэчтний ыөнгө телне.
I. Нягтлан бодох бүрттэлийн Олон Улсын Стандарт (НББОУС-1-ийн 82>-Д заасны


лагуу борлуулалт өртгийн аргад хамзаралтай хариуцла(ын тевеор нь ангилдаг аргаар


удирдлагын зардлыг тусад иь бүрттэнэ. Энэ мрдалд Гэрталэгчмйм Монголд буюу гадаад


дахь ерөнхий удирдлага /үүний дотор хувьиаа этэмишгчид багтана /. хянах. эөалох.


үйлтох үүрэг хүлээсэн албан тушаалтчуудтай холбоотой гарсан эардлуудыг бүрпэиэ.


Үүна : Цалин халс, амралтын нөхөн олгоеор, нэмэгдэл урачшуулал. хуулийн дагуу буюу


Засгийн газрын харьяа байгууллагаас ногдуулсан тагвар жур>---аг. шимтгал. удмрдвгым


байрпаж буй албан контор болои тсхьик хэрэгол, тааидга, эд хогшмл худалдаи aaav


гүряс, ашиглалтын эардал . шатахуу*, томилолт сургалт дэрэг зардлуудыг оруулна.


ГэртэниП дагуу дэ>р дурдсан газрын тостой холбогдсон уднрдлагын үйл ажиллапаны


мфдал нь газрын госюй холбогдсон прээлэгчийм жилийн зардлын 5 хувиас хэтрэхгүй


байна. Захиргааны тардпыг бусал зардалд давхардуулан тооиохгүй.


2. Дээр дурьдсан элхиргааны эардлыг бусад (эиэ зүйлийн l.a-к хүртэлх) зардалд


давхардуулан тооцохгүй.
2. ОРЛОГО


Гэрээлэгч галрым тосюй холбогдсон үйл ажиллагааны яацаас орсон орлогыг эохих


дансанд бүрттэж авна Уг орлого нь дараах ажнл гүйлгзэмээс бүраэиэ:


а) Гомдол заргаас авсан орлого


Галрын тостой холбогдсои үйл ажиллагаамы талаарх зарга. даатгалын орлого буюу


хөренгө.


б) Гуравдагч талым орлого


Өмч хөрөнгө ошиглуулсны. Гэрээлячээс үзүүлсэн үйлчилгээний буюу аливаа


мэдээллийи төлбөр хэлбэрээр гуравдагч талаас олсон орлого.


в) Тохиргоо бичилт


 Өмнв иь дамсаид бүрпэисэн шпл согогтой матсриал. тоног төхөөреыжид


түүий нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчээс Гэрзэлэгчцд буцаам олгосон ивхөн олговор.


г) Буиааж төлсен гвлбер


Өмнө иь лпнсанд бүрттэгдсэн бай:ан зардлаас Гэрталэгчид буцаан төлсөн түрээс,

нөх« телбор буюу бусал орлого.


д) Эд матсриал, tohoi техеерөмж болон сэлбэг хэрэтслийг худалдах. экспортлох


Этхүү гэрээнд тусгайлан заагаагүй бол Гэрээлдгч дансанл бүртгэлтэй байсан


алииа эд матсриал. тоног төхөервмж. сэлбэг хэрэгслийг салбар байгууплага, эсвэл бусад


байгууллага, хувь хүид худалдах, экспортлох буюу шилжүүлэх тохиолдодд уг


ш илжүүлгийн дүн бүртгэлд тусгагдсан байна

з. эд нлтилъ TWQL ХЭРЭГСЩЦ


ҮНЭЛГЭЭ

Тооиооны журмыи 2 дугаар зүйлшйн 1(г>-д масны дагуу дансанд бүртплтэй хил


2(д>1 зааснаар бүртттлд тусгагдсан материад. томог тнчөрөөмж бах>н сэлбэг хэрэгслийи


үиэжээ дорх зарчмавр хийгдою. Үүнд:


1. Доорх (3.2) зүйлд өөрөөр заагаагүй бол Гэрээлэгчийн хулалдан авсаи \я


материал. тоиог тохоөрөмж бо.юн сэлбэг хэрэгслийн үнэ нь эдгээртэй адил


чанарын барааны олон улсьн зах таад дэх үнэ, худалдан авах хдолцээр


байгуулсан тухайи үед олои удсын зах зээдд давамгайлж байсан нийлүүлэлтийм


адил нохиолийн үнийн жишиггэА тохирч байх «стой. Эд материал. тоиог


төхөөремж бодои сэлбэг хзрэгслийн худдлдан авах үнэ нь зохнх тохиоллолд


худалдаамы болои бэлэи менгөннй хямдралууд, нийлүүлэлтийн талбвр.


тээврийн болои хүргэх мфлал. даатгал. татжар. гаалийн татвар. конолын


телберүүд болом бусад ичгкхттын бараанл иогдуулп телбөрүүдийг урцд вмнв


өөр тооиоонд оруулсан эсэхийг харгалзаи үтэж хамруулиа.


2. Салбар байгууллагуудаас худалдан авсан болом тэдэмд худалдсан эд материал.


тоног төхөерөмж болон сэлбэг хэрэгслийг доорх (а), (б)-д заасны янгуу үкмнэ.


а) Шимэ эд материал, тоног төхөөрөмж болон сллбэг хэрэгслүүд нь (А

ангилал) Гэрээлэгчийн гэрээ байгуулах үсийн алил чаиарын барааны


олон улсын зах зээлиЯн үнэ, нийлүүлэлтийн адил нөхцөлийн үмийн


жишигт нийиэж байх.

б) Хэрэглэж байсан эд мгтериал, тоиог тохөөрөмж болон сэлбэг хэрэгсдүүд


(Б, В ангилал).


i) Эвдрллгүй, гэмтэлгүй. үАл двэрлэл үйлчилгзэид ашиглаж 6aAiaa


эасвар үйлчнлгээ шаардагдахгүй ашиглах боломжтой түүхий эд


мвтериал. тоног төхөөромж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь Б ангнлалд


хамрач бөгөөд дзэрх (в)-д тодорхойлссж шию матсрнал. тоиог


точооромж болон сэлбэг хэрэгслүүдийн тухайн үеийи үнийи 75


хувиар (75%) үнэлэгдэнэ.


Н) Б ангнлалд хамруулах болочжгүй матсриал. тоног тохоорөмж болои


сэлблг хэрэгслүүд, гэхдлэ:


• шсвар үйлчилгээний дараа үндсэн эориулалтаар нь Б ангилалыи

дагуу хэрэглэж байсаи боловч сайн эд матсрнал. юног төхөөрөмж


i / : t i i


 болом сэлбэс хэрэгслүүдийн адил дахии ашиглах боло^жтой;


зсвэл


♦ үндсэн эориугдлтаараа ашиглагдах болочжтой бож»вч


ерөнхийдөо jaceap үйлчилгээ хий\ боломжгүй эд матсриал, тоиог


төхөерөмж болон сзлбэг хэрэгслүүл нь В аж илалд орох бөгөөд


дээрх (а>-д тодорхойлсон шииэ эд материал. тоног төхөөрвмж


болон сэлбэг хэрэгслүүдийн тухайн үсийм үиийн 1авин хувиар


(50%) үнэлэгдэвэ. В ангиллын »д матсриал. тоног төхеөрөмж


болон сэлбэг хэрэгслүүдийн үнэ засвар үйлчилоэний өртөг


нийлээд Б анги/дын эд материал, юног төхөөремж болон сэлбэг


хзрэгслүүдийн үнээс хттрэхгүй байх нөхивлл. засвар


үйлчилгээний үнэ ертгийг засварлагдсан эд матсриал. тоног


төхөорөмж болон сэлбэг хзрэгслүүдзд оруулна Б. В амгмлалд


орохгүй эд матсрнал. тоног твхөөремж болон сзлбэг хэрэгслүүдийг


хлрэг лээтэй нь уллдуулж үнэлнэ.


IV) Эд материал. тоиог төхөврөыж болом сзлбэг хэрэгслүүдийг Газрын


тосны үйл ажиллагаанл түр ашигласнаар 2)б)м)-д заасны дагуу


хямдруулах боломжгүй иочиөлд эдгээр эд матсриал. томог тохевромж


болон сэлбэг хэрлгслүүл нь хийгдсэн үйлчилгээний үиийн дүигэй иийцэх


дансны иэвэр тооиооны дүнд үндэслэн үнзлэгдэх болно.

4. ЗАРДЛЫН ТӨВҮҮЛ


ГэрээниЙ дагуу нөхөн гөлөгдөх зардалд үр дүнтой хвналт хийх боломжмйг хангах


зорилгоор бү\ зардлуудыг зардлын төвүүд болон т»дний дэд ангилалуудад хуваан ангмлж.


ГТГ-т ганилцуулна.


Нарийвчнлсан ангиллыг Хакралт Т*-ин 1.8 дугаар зүйлийн дагуу тохиродионо.


Гэхдээ доорх ангилалууд заав&л хнйгдэю. Үүнд:


а) Талбай тус бүрлэр зардлууд лараах маягаар хуваармлагдама:


1. Хайгуулын талбай.


2. Олборлолтын талбай нэг бүрчлэн.


3 Дамжуулах хоолой гэх мэт талбайн гадуур үйл ажи ллагааны зарлал


4. Тодорхой талбайд хаоааруулах боломжгүй зардлууд.


5. Ерөнхий зардлууд баюи Удирдлагын зардлыи хуваармлалт

б) I азрын госны үйл ажиллагаа бүрт зардлууд дараах маж аар хуваарнлагдаиа:


i) Хайгуулын үйл ажиллагаа Үүид:


1. Агаарын. геологийк гсохнуийн. палсоктологмйн, топографийн болон


бусад судалгаа

2. Чичирхийлэлийн судалгаа иэг бүрнлэи.


3. Хайгуулын болои үкзлгхжий цооиог нзг бүрчлэи


4 Дэд бүтэи (зам. нисзх оигоцны буудал).


5. Туслах байгууламжууд (агуулах г» зэрэс). Эдгээрт срдийн


үйлчилгомий өртнг хуваарилалт орно (Газрым тосны үйл ажнллагаатай


холбогдох зардлууд).


6. Еронхий зардлуүд болон Уднрдлагын зардлыи хуваарилалт.

40


/


7. Бусад зардлууд.


Н) Олборлолтын үЙл ажиллагаа. Үүнд:


1. Агаарын. геологийм. гсохимийн. геофнзикийн болон бусад судалгаа.


2. Олборлолтын цооно! нэг бүрчлэн.


3. Хуримтлуулах шугамууд.


4. Талбайн байгууламжууд.


5. Хадгалах байгууламж>уд.


6. Дамжуулах хоолой. 1ээврийн цистернүүд.


7. Дэдбүтэц.


к Туслах байгуулачжууд (агуулах гэх гэрэг). Эдгээрт ердийн


үйлчилгээний ортог хуваарилаят орно (Газрын тосны үйл ажиллагаатай


холбогдох зардлууд).


9. Ерөнхий зардлууд болон Удирдлагын зардлын хуваарилалт.


iu) Ашиглалтын үйл ажиллагааг олборлолтын үйл ажиллагаатай адил ангилна.


в) Олборлогдож. хадгалагдсан газрын түүхий тос болон байгалмйн хийтэй холбогдох


зарныг дараах зарчмьп баричталж хуваарилна. Үүнд:


1. Зардлын дийл1н\ хувь нь түүхий газрын тос эсвэл байгалийн хийн аль нэгэнд


хамааралтай бол аль нэгэнд нь бүрэн хуваармлна.


2. Зардлыг түүхий тос болон байгалийн хий хоСулаид нь хамааруулах боломжтой


тохиолдолл уг зардал нь талуудын харилиан тохиролцсон аргачлалын үндсэн


дээр олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрийн туршлагьж дагуу


хуваарилагдана.


5. НӨХӨН ТӨЛӨГДӨХГҮЙ ЗАРЩУУД


Өртөгт тос болон хийг тодорхойлох эорилгоор доорх эардлыг нөхөн төлегдөхгүй


зардалд тооино. Үүнд:


и) Бүртгэл байхгүй болон бист зүйлийн хувьд эөрчилтэй зардлууд.


б) Холбогдох Ажлын хөтөлбөр, Төсөв буюу зарлагын батламжлалын хүрээнд


зарцуулагдаагүй, эсвэл Гэрээнд зөвшөөрөегүй ангилалд хамрах зардал.


в) Осол, гамшгийн улмаас гарсан зардлаас бусад Гэрээлэгчийн худалдан авсан бараа,


гүйцэтгүүлсэн болон захиалсан үйлчилгээний үнэ тухайи үсийн адил чанарын бараа


үйлчилгэзний олон улсын зах эээлийн үнэ. олон улсын зах зээлд давамгайлж буй


нийлүүлэлтийн адилхан нөхцөлийн үнийн жишгээс нлүү гарсан зардал.


г) Туслан гүйцэтгэгч болон нийлүүлэгчтэй байгуулсан холбогдох Гэрээтэй үл нийцэх


бараа. үйлчилгээний төлбөрүүд.


д) Дээрх “в” хэсэгт заасны дагуу эд мвтсрналын байдал үнэтэйгээ таарахгүй нөхцөлд энэ


зөрчилтэй холбогдон гарсан нэ.мэглэл зардал.


е) Газрын тосны үйл ажиллагаанд онцын шаардлагагүй зардал. Үүнд нийлүүлэх цэгеэс


хойш гпрах үйл ажиллагааны. тухайлбал газрын түүхий тосыг Монгол Улсаас


гаргахаар ачааны машин, вагон мэтийн тээврийн хэрэгсэлд ачсаны дараах зардал.


ж) Монгол Улсын болон бусад улсад толсөн татвар. хураамжууд.


41


у) Гэрээний 10 л>галр зүйлд заасны дагуу толегдөх урамшууллууд билон бусад


ГӨЛбөрүү'Д.


и) Шүүгч. Арбитрч буюу шинжээчийн асуудлыг оороор шийдвэрлээгүй бол Гэрээний 22


дугаар зүйлийн даг» шүүх, арбитражийн болон шинжзэчдийн зардал.


к) Монгол Улсын Шүүх болои эрх бүхий бусад байгууллагаас ногдуулсан хүү. торгууль.


анз.


л) ГТТ-аас бичгээр зөвшөөрөгдөөгүй ажил үйлчилгээ. алнваа ханлив тусламж


н) Газрын тос хайх. олборлох, ашиглахад зориулсан шинэ тоног төхөөромж, материал


болон аргачлал, үйлдвэрлзлд нэвтрүүлэх зорилгоор судалгаа хийхтэй холбогдон


гарсан зардал.


о) Талбайн дэнчин


е») БХГ-ний 7 дугаар зүйлийн ‘в’\ V заалтыг хэрэгжүүлэхгэй холбогдон гарах зардал


Ү) Зээлийн хүүгийн зардал


п) Төлөөлөгчийн газрыг дэмжих зардал


р) Орон нутгийг дэмжих зардал


с) Гэрээт талбайд ажил гүйцэтгэсэн боловч холбогдох мэдээлэл. тайлан. баримт


малериалыг ГТГ-т хүлээлгэн огөөгүй ажил. үйлчилгэзний зардал


т) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны горимыг зврчсонөөс гарсан зардал

ГУРАВДУГ ААР ЗҮЙЛ

ТООЛЛОГО БОЛОН ТООЛЛОГ ЫН ГАЙЛАН

1. щгтмдл ТООЛЦОГО ХИЙХ, ЧЩЭГДЭХ БО.ЮН төлөөлөх


ГТТ болон Гэрээлэгч харилцан тохиролцож тогтоосон зохих хутацаанд Гэрээлэгч


үйл ажиллагааны бүх эд матсриал. бист хврөнгө болон барилга угсралтын төслүүдийн


тошлогыг явуулж байна. Тооллогод ГГГ оролцох боломжийг хангах үүднзэс Гэрэзлэгч


тоодлого эхлэхэх гучаас (30) доошгүй хоногийн өмнө тооллого хийх тухай ПТ-т бмчгээр


мэдэгдэнэ. Гэрээлэгч жил бүр доод тжл иь нэг удаа, мөн Гэрзэг цуилах тохиолдолд


тооллого явуулна.

2.


Гэрээлэгч. ГТТ хобр хамтран эдхөрөнгийн тооллогын бүртгэлийг тулган шалгаад.


илүүдэл буюу дуталтын жагсаалтыг гаргаж. Гэрзэлэгч нь зөрүүг залруулна.


3. ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН


а) Гэрзэлэгч иь олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрийн нягтлан бодох буртгэлийн


жишгийн дагуу газрын тосны үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж буй эд хөрөнгийн


нарийвчилсан бүртгэл хийнэ.


б) Гэрззлэгч нь доорх зүйлүүдийг агуулсан тооллогын тайланг ГТГ-т улирал тутамд


ирүүлнэ. Үүнд:


I. Хяиах боломжтой бүх эд хөрөнгө. материалын тодорхойлоят баюн код


42


2. Эл хөрөнго rye бүрийи дансамд бүртгэгдсэн үмийн дүи.


3. Эд чөрөнгийг дансанд бүртгзсэн ои. cap. вдер.


4 Эдгтэр »л херөмгийн өртөг Гэрээиий 15 дугаар зүйлийн дагуу ннхогдсөн


эсэх.


4. ТЭМЛЭГЛЭГЭЭ


Энэхүү чавсралт “Г* -ийн 1.8 дутаар эүйлд заасналр юхмролисон аргуудин дагуу


бүхэд херөнгв нь хяналтын үйл ажиллагааг чялбарчлах эохих код буюу тэмдзглзгээтэй


баГагстой.
ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ОЛБОРЛОЛТЫГ хэмжих


БА ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАН

1. Олборлолтын гайланг доорх зарчмуудын дагуу бэлтгэнэ. Ү үнд:


а) Хуваах тос буюу хий. өртөгт тос буюу оргег иохөх \ийг Гэрээннй VIII. IX


зүйлд заасан талбайгаас олборлосон болон халгалсаи нийт түүхий тос буюу


нийт хийн хэмжээг үндэслэн тодорхойлно.

б) Олборлосон хийгзэд нвөцөлсөн түүхий тос болон ХИЙН нийт хэмжээг


Олборлолтын талбай дахь ачих цэгт өдөр бүр тодорхойлно. Уг талбайн ачих


цэп олон төрлийн зэрэглэл бүхий түүхий тосыг юүлэх бөгөөд ийм түүхий


тосны зэрэглэлийг ГТТ, Гэрээлэгчийн хооронд ююиоя тохироогүй бол тус


бүрчлэн ангилаи тоггооно. Ачих цх нь Олборлолтын талбайд байх агаад


дамжуулах хоолой. гомөр зам. машинаар Олборлолтын тжлбайгаас


тээаэрлэхээс өчмо знэ цзгт түүхий тосыг хэмжиж тодорхойлно.


в) Олборлож хадгалсан түүхий тос болои байгалийн хмйг едвр болгон


баррелиар Бүгээгдэхүүи чуваах цэг дзэр. харин ГТГ. Гэрплзгчийн хармлцан


тохиролисои югт хэчжмх ба таэрлзлтнйн юг(үүд)-ээр чанарьж хувьд


ялгаатай түүхий тос ирк байаал гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол хэмжэзг нь


тусад нь годорхоЛлно.


г) Түүхий тосны хэмжээг хэвийн темпсратур. даралтад байхад нь тодорхойлох


ба агуулах усны хэмжээ. тумамад хурдасны байдлаас шалтгаалаи исвар


оруулна. Түүхий тосны нягт. хүхрийн агууламж болои бусад чамарын


тодорхойлолтуудыг тогтмол шалгаж. бүртгэж байх естой.


д) Байгалийн хийн хэмхоэг хэпийн темлератур болои даралтад байхад нь


тодорхойлно. Дулаан жлгаруулах чадвар (калориность). хүхрийн агууламж


болон бусад чанарын тэдорхойлолтуудыг тогтмол шалгаж. бүртгэж байна.

е) Газрын тосиы үйл ажиллагаанд ирцуулсан түүхий тосиы хэчжээг өдөр


болгон хэмжиж. бүртгэж байна. Эдгээр нь:


I. дахии шахах;


П. дахин боловсруумх;


III. хайгуул. олборлолтын болои дамжуулах хоолойд шахахад шаардагдах


гэх мэт талбайн үйл ажмллагааиы эрчим хүчний хэрэглээнд зарсан.


ж) Шатаасан буюу ууршсан түүхий тос. байгалийн \иЙ1 едөр балгон бүртгэнэ.


43


j) Түүхий тосны бэлэн нөецийн хэмжээг хуанлийп cap бүрийн эхэи. эаэст


хамгийи багаар нь гооцож тогтоосон байна.


2 Тухайн цооног ба т&збайгаас аихны (туршилтын ба эдийн гасгийн үр ашигтай)


олборлол! эхэлмэгц олборлолтыи талбай бүрээр доор заасан мэдээллүүдийг багтаасаи


олб>рлолтын тайланг Гэрээлэгч cap бүр гаргаж өгнө. Үүнд:


а) Олборлож. хадгалсан түүхнй тосны хэмжээ


б) Олборлож. хадгалсан байгалийн хийн хэмжээ


в) Орөмдлөг явуулах, олборлох болон хадгалах сав уруу шахахад ашигласан


түүхий тосны хэмжээ


г) Ууршуулсан байгалийн хийн хэмжээ


д) Сарын эхний түүхий тосны нөөцийн хэмжээ


е) Сарын эцсийн түүхий тосны нөөиийн хэмжээ


ё) Борлуулсан түүхий тосны чэмжээ
ТАВДУГААР ЭҮЙЛ


ОЛБОРЛО.ТГЫН ТАЙЛАНГИЙН


ҮНЭЛГЭЭ


I. Гэрээлэгч нь хуанлийн улирал бүр энэхүү Гэрээний дагуу олборлож, нийлүүлэх


цэп борлуулсан түүхий тос. байгалийн хийн үнэлгээг тооцоолсои тайланг бэлтгэх йстой.


Олборлолтын тайлангийн үюлгээ нь дараах зүйлүүдийг агуулна. Үүнд:


а) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан тухайн хуанлийн улирлын турш


гуравдагч этгээдэд борлуулсан түүхий тосны хэмжээ. үнэ


б) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримгжуулсан тухайн хуанлийн улиралын турш


гуравдагч этгээдээс өор этгээдэд борлуулсан түүхий тосны хэмжээ, үю


в) Гэрээний 8-4 зүйл хамаарагдах тохиолдолд түүхий тосны үнэлгээ тоггоох


зорилгоор газрын тос экспортлогч гол гол орнуудын түүхий тосны


, үнэлгээннй талаарх боломастой мэдээлэл


г) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан борлуулсан байгалийн хнйн хэмжээ,


үнэ

ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ


ОРТОГ НОХОЛТИЙН ТАЙЛАН


1. Гэрээлэгч нь үүргийнхээ дагуу хуанлийн улнрал бүр дорх зүйлүүдийг агуулсан


өргөг нөхөлтийн тайлан бэлтгзх йстой. Үүнд:


а) Хуанлнйн улирлыи туршнд гарсан нөхөгдөх зардал:


б) Хуанлийн улиралд нөхогдөх нийт зардал;


Г) Хуанлийн улирлын туршид Гэрээлэгчийн авсан нртөгг юс ба вртөг


нохолгийн байгалийн хийн хэмжээ, үто:


д) Хуамлийм улиралд нөхсөн зархлын хэмжээ;


с) Дараагийн хуанлийн улирала шилжүүлэн нөхөсдөх зардал;


2. Щиптын ТАЙЛАИГУҮД


Гэрээлэгч нь өртвг нохөлтийн данс ба пндүүлэх сөрөг данс нээж нөхөгдөх зардлыи үлдэж


буй хэмжээ. нөхйглсөн хлмжээг хянах бвгөөд энэ дансны чэдээллийг улирал бүр ГТГ-т


rapi аж өгнө.

ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ


ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН ТАЙЛАН


Гэрэллэгч нь үүргийнхээ да! уу хуанлийн улирал бүр орлого тарлагын тайдат гаргаж өгнө.


Энэ тайлан нь дараах эүйлүүдийг тусгасам байна. Үүнд:


а) Энэхүү Бүртгэл тооцооиы журамд тохирсон зардлын ангилал ба зарыын


төвд үидэслэн. төсөвт тусгач чуанлийн жилийн тардал, орлого;


б) Энэхүү Гэрт>мий дагуу нвхнглох зардал гэж тогтоосон, гухайн хуанлийн


улиралд хуримтлагдсан эаргшл ба орлого;


в) Хараахан шийдиэрлээгүй байгаа хуанлийн жилийн хуримтлагдсан зардал ба


орлого;


г) Төсевт оруулах Гэрээний дагуу төвшөөрсөи өерчлөлтүүд;


д) Жилиин лисийн хуримтлагдсан зардлым урьдчилсан тооиоо;


с) Дээрх (г) зүйлийн дагуу мсварласаи төсвв ба урьдчилсан тооиооны


хоорондын ялгаа. тайлбар


НАЙ МДУГААР ЗҮЙЛ


ХУВААХ ТОС БА АШНГТ ТОСНЫ ТАЙЛАН МЭДЭЭ


Гэрээлэгч доорх тайлан, мэдээг улирал бүр ГГГ-т ирүүлкэ. Үүнд:


а) Тухайн улирлын турш олборлосон Түүхий тос;


б) Тухайн улирлын эцэст олборлосон болон хуримтлагдсам Түүхий тосны


хэмжээ; _


в) Тухайи улирлын ПТ ба Гэрээлэгчид ногдох Ашигт тос;


г) Тухайи улирлын эцэст ПТ ба Гэрээлэгчнд ногдох Ашигт тосны


хуритлагдсан нийт хэмжээ;


д) Тухайн улиралд Гэрээлэгчнйн авах Өртөгт тосны хэмжээ;


е) Тухайн улирлын эцэст Гэрээлэгчийн авах Өргөп тосны хуримтлагдсан


хэмжээ;45