Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГЛЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН БАЯНТҮМЭН---XVII ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН


“МАГНАЙ ТРЕЙД"ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ

ГЭРЭЭ
20 /^оны/^дугаар сарын -ны өдөрI


 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН

т о гт о о л
2010 оны 12 дугаар Улаанбаатар


сарын 8-ны өдөр Дугаар 316 хот
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ батлах тухай
Засгийн газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн


Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэрт орших газрын тосны хайгуулын “Баянтүмэн-


ХҮ1Г талбайд газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах талаар Засгийн


газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Газрын тосны газар, “Магнай трейд” ХХК-ийн хооронд


2009 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг


баталсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАТБОЛД
Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд Д.ЗОРИГТ


ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ...............................................................................................................5


НЭГ ДҮГЭЭР 3 V Й Л. ТӨЛӨӨЛӨГЧИД.......................................................................5


1.1. ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМНЛОХ....................................................................................5


1.2. ГЭРЭЭЛЭГЧИПН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТА Й ТАНШЦАХ, ХЯНАН ШАЛГАХ


ЭРХ..................................................................................................................................5


ХОЕР ДУГААР ЗҮЙЛ. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД............................................................6


2.1. НЭР ТОМЪЁО........................................................................................................6


ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН


ЭРХ,ҮҮРЭГ.......................................................................................................................9


3.1 ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ЭРХ.........................................................................9


3.2. ГАЗРЫП ТОСНЫГАЗРЫН ҮҮРЭГ...................................................................10


33. ГЭРЭЭЛЭГЧПЙН ЭРХ.......................................................................................10


3.4. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮҮРЭГ....................................................................................11


ДОРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТӨГ НӨХӨЛТ..................................12


ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ХУГАЦАА...................................................................................13


5 /. ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦАА.................................................................................13


5.2. ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ..............................................................13


5.3. Н ЭЭЛТ БОЛОН ҮНЭЛГЭЭНПЙ А ЖИЛ..........................................................14


5.4. ҮР А ШИГТА Й ИЭЭЛТ.....................................................................................14


5.5. ҮР АШИГТА Й НЭЭЛТ.ТУРШМЛТ. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГА ЦАА............15


5.6. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБОР. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБА Й. ОЛБОРЛОЛТЫН


15


ХӨТОЛБӨР БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЛБАЙГХЯНАХ...................................15


5.7. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ......................................................15


ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ......................................................15


6.1. ЗААВАЛ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ҮҮРЭГ..........................................................15


6.2. ӨРӨМЛӨХ A PI'УУД.......................................................................................15


03. ХАЙГУУЛЫИ АЖЛЫН ХӨТӨЛБӨР БА ТӨСӨВ......................................16


ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ......................................................16


7.1. ГЭРЭЭ ЁСООР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ.................................................16


7.2. ӨӨР11ЙН ХҮСЭЛТЭЭР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ...................................16


73. ҮНЭЛГЭЭИIIЙ ТАЛБА Й.................................................................................17


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. РОЯЛТИ БА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ....................17


S.I. РОЯЛТЙ.............................................................................................................17


Н.2. ТҮҮХИЙ ТОС БОРЛУУЛАХ............................................................................17


8.3 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ............................................................................17


8.4 ГЭРЭЭТ ТОСНЫ ҮНЭЛГЭЭ.........................................................................18


8.5 БОРЛУУЛАЛТЫН УРЬДЧИЛСАН ТООЦОО............................................19


8.6 ДУТАЛТ БА ХЭТРҮҮЛЭЛТ............................................................................19


ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ.......................................19


АРАВДУГААР ЗҮЙЛ. УРАМШУУЛАЛ, ШИМТГЭЛ БОЛОН БУСАД


ТӨЛБӨРҮҮД....................................................................................................................19


10.1 УРАМ ШУУЛАЛ................................................................................................19


10.2 СУРГАЛТЫН УРАМ1ШТЛАЛ.......................................................................20


10.3 ТА.7БА ЙН ДЭНЧИН.......................................................................................20


10.4 ЗАХИРГА AIIЫ ҮЙЛЧИЛ1 ЭЭНПЙ ШПМ ТГЭЛ...........................................20


АРВАН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХЭМЖИЛТ....................................................................21


11.1 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖПЛТ.......................................................21


11.2 ХЭМЖПЛТ11Й1 ЗАЛРУУЛАХ .......................................................................21


11.3 ХЭМЖНЛТИЙП БҮРТГЭЛ.............................................................................22


АРВАН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ...................................22


12.1 ТЕХНИКПЙН М ЭДЭЭЛЛПЙГ ӨМ ЧЛӨХ.....................................................22


12.2 ҮЙЛ АЖНЛЛА ГААНЫЕРӨНХИЙ БҮРТГЭЛ...............................................22

12.3 ГЕОФИЗПКППП МЭДЭЭЛЭЛ........................................................................22


12.4 ХАЙГУУЛ. ПЕТРОФНЗИК, ЛЛБОРА ТОРНЙН СУДАЛГЛА БОЛОН


ОЛБОРЛОЛТЫП ТУРШИЛТЫН ТУХАЙ МЭЦЭЭЛЭЛ.......................................23


12.3 БОЛОВСРУУЛСAН М ЭДЭЭЛЭЛ. ГАЗРЫН ТОС ТУХАЙ ТАПЛАНПУД


23


12.6 ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛА ГА А НЫ М ЭДЭЭЛЭЛ.............................23


12.7 АВ TOM А ШНН. ТЕХННК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БА РИЛГА


БА /// УУЛА МЖНЙИ М ЭДЭЭЛЭЛ............................................................................23


12.N ХАМТАРСАН ХОРОО.....................................................................................23


12.4 БУСАД А ШIIIT МАЛТМАЛ.........................................................................24


12.10 НУУЦЛАЛ......................................................................................................24


АРВАН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ


МЭДЭЭЛЭЛ......................................................................................................................24


13.1 ПЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ........................................................................24


13.2 БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ТАЙЛАН..................................................................24


13.3 СА НХҮ) 1 НЙН ХЯНА ЛТ.................................................................................24


АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСЛАЛЦАА.....................25


14.1 ЕРОПХ11Й ТУСЛАЛЦАА................................................................................25


14.2 Ы'СА Д Т УСЛА ЛЦА A.......................................................................................25


14.3 ТӨЛОӨЛӨ1 'ЧИЙН ГАЗРЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛАЖИЛЛАГАА......................25


АРВАН ГАВДУГААР ЗҮЙЛ. ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ. ӨМЧЛӨХ. ЭРХ БА ӨМЧ


ШИЛЖҮҮЛЭХ................................................................................................................25


15.1 ТОНОГ ТӨХООРӨМЖ БА БА РИЛГА БА Й1УУЛА МЖ...............................25


15.2 ГА ЗРЫИ ТОСЫГ ЭЗЭМ ШИХ........................................................................26


15.3 ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ............................................................................................26


АРВАН ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ТАТВАР, ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБӨР............26


АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ................................26


17.1 ГАДААД ВАЛЮТ.............................................................................................26


17.2 ГАДААДЫН БА НКИН ДАХЬ ДА НС............................................................26


17.3 ВАЛЮТ СОЛИХ ЭРХ.....................................................................................26


17.4 ГЭРЭЭНИЙ Д.4ГУУ ГҮЙЦЭТГЭХ ТӨЛБӨР...............................................26


АРВАН НАЙ.МДУТААР ЗҮЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ . ЭД


МАТЕРИАЛ БА АЖИЛЛАГСАД..................................................................................27


18.1 М ОНГОЛЫИ ТУСЛА Н ГҮЙЦЭТГЭГЧ , ЭД МА TEPIIAЛ........................27


АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ОНЦ БАЙДАЛ................................................................27


19.1 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГАРЧ


БОЛОХ ОНЦ БАЙДАЛ..............................................................................................27


19.2 OHU БАЙДАЛ..................................................................................................28


ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ.........................................28


ХОРИН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ......................................................29


ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. МАРГААНЫГ' ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ.


ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА.......................................................................................29


ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. МЭДЭГДЭЛ.............................................................30


ХОРИН ДӨРӨВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ...............................................................31


/

/ ^ /

ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ.....................................................31


25.1 ХАВСРЛЛТУУД.................................................................................................31


25.: ХУУЛЬ..............................................................................................................31


25.3 САПП САНАА.................................................................................................31


25.4 ГЭРЭЭИИЙ ХЭЛ.............................................................................................32


25.5 ГЭРЭЭ ХУЧПН ТӨГӨЛДОР БОЛОХ. ГЭРЭЭНД НЭМ ЭЛТ ӨӨРЧЛӨДТ


ОРШ1АХ.....................................................................................................................32


ХАВСРАЛТ “А"...............................................................................................................33


ХАВСРАЛТ “Б”................................................................................................................34


ХАВСРАЛТ ‘В’’................................................................................................................35


ХАВСРАЛТ “Г”................................................................................................................37


 Энэхуү Бутээгдэхүүн хуваах гэрээг нэг талаас Газрын тосны газар /цаашид


ГТГ гэнэ/. нөгөе талаас "Магнай Трейд" ХХК /цаашид Гэрээлэгч гэнэ/-ийн хооронд


/хамтад нь Тадууд гэнэ/ 2009 оны ... дугаар сарын ... -ний өдөр байгуулав.


ЕРӨНХИЙЗҮЙЛ

Энэхүу гэрззний зорилго нь Монгол Улсын Засгийн газрын нэрнйн емнөөс


Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тостой холбогдеон уйл ажиллагаа явуулах


тухай гзрэз oaiii уудж. чуүний биелэлтэд хяналт тавих эрх бүхий байгууллага болох


ГТГ бодон Гзрзэлэгч ыарын хоорондын харнлиааг зохицуулахад оршино.


Эпзхуу Гзрзэний бурзлдэхуун хэсэг болох хавсралтаар тодорхойлсон


хайгуулмн зориудалгаар ашнглах газрын тосны гэрээт талбайд Гэрээлэгч нь газрын


iociofi xo.iooi дсоп уйд ажиллагаа явуулах онигой эрхиГи эдэлнэ.

НЭГ ДҮГЭЭР 3 Ү й л. төлөөлөгчид

1.1 то. и >а /(и ч том нлох

а) Мошол Улсын Засгийн газар нь энэхуу Гэрээнин дагуу Монгол Улсын Засгийн


кпрмп гөловлогчөөр ГТГ-ын даргыг болон түунмй эрх олгосон этгээдийг то.милж


байиа.


б) Гзрззлзгч эмзхүү Гэрээиий дагуу өөрийн төлөөлө1ч (Гэрээлзгчийн төлөелөгч)-өөр

•‘Магпай Трсйд” ХХК-ийм гүйцэтгэх захирал Б. Шинэбаатар болон туүний эрх


олгосоп зтгэздийг гомнлж банна.


и) Засгнйн газрыи толвөлогч болон Гэрээлэгчийн төлөөлогчийг энэхүу Гэрээний 23


дугаар зүйлд заасны дагуу нөгоо талдаа мэдэгдзсний үндсэн дэзр өөрчилж болно.


1.2. ГЭРЭЭЛЭГЧППН }//./ А ЖИЛЛА ГАА ТАII ТА НИЛ11АХ. ХЯНАН ШАЛГАХ


IPX

а) Мопгол Улеын Заегийн газрын төлөөлөгч (эсвэл Засшйн газрын төлөөлөгчийн


1 омилсон эрх бухин этгээд) нь гэрээг талбайд нэвтрэх болон газрын тостой


холбогдсон бүхий л уйл ажиллагаатай танилцах, хянан шалгах эрхтэй. Гэрззлэгч


нь Засгийн газрын төлөөлөгчийг энэхуу эрхээ хэрэгжүүлэх бүрэн боломжоор


хангана. Ийнхүү танилцахдаа. Заегийн газрын төлөөлөгч нь тодорхой


шалтгаангүйгээр Гэрээлэгчийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй.


б) Орон нутгийн засаг. захиргаа газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаатай

танилиах эрхтэй.


в) Хуулиар эрх олюгдсон этгээд газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаатай


танилиах. хянан шалгах эрхтэй.


/> •


I/1 ^ ^ ■


 ХОЁР ДУГААР ЗҮЙЛ. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД

2.1. НЭР ТОМЪЁО

Энэхүү Гэрээнд тодорхойлсон нэр томъёонууд болон тэднээс үндэслэсэн бусад


ухагдахуун. хэлбэруүд нь хэрэв тухайн тохиолдолд өорөөр тайлбарлаагүй бол энэхүү


2 дугаар зуйлд заасан агуулгатай байна.


"Газрын тосны газар" гэж Монгол Улсыи Засгийн газраас газрын тостой


холбогдсон уйл ажиллагаа явуулах тухай гэрээ байгуулах. лууний биелэлтэд хяналт


тавих эрх олгосоп байгууллагыг хэлнз.


“Армз-лсшф хулаллааны зарчим” гэж Гэрээлэгч гэрээт түүхий тосыг гуравдагч


этгээд (Гэрэзлэгчийн аөрийн салбар нэгж бусЬэд худалдаалах гэрээнд дараахь


нөхцлүудийг тусл асамыг хэ.шэ. Үуыд:


1. Гэрэл туухий тосны унийг бууруулсан, эсвэл бууруулахад чиглэсэн аливаа


үгссзи хуйвалдаамы шинжийг агуулаагуй байх:

2. Толборййг чолөетэй хорвөх валютаар хийх:


“Байгалийн хин” гэж агаарын даралт, температурын хэвнйн нохцөлд хийн


байдалд буй нүурс-устөрогчийг хэлэх бөгөөд үүнд хүнд ба хонгөн хий, газрын тосны


одборлолтын хий болон хунд хийгээс шингэн нуүрс-устөрог чийг ялгаж авсны дараа


улдзх хпй, туүнчлэн шингэн буюу хийжүүлсэн нуүрс-ус-юрегчтэй хамт гаргаи авсан


бусад хпй тус тус багтана.


“Ьаррсль” гэж 1.01325 барын агаарын даралтын дор Фаренгейтын жаран (60)


хзмпйн дулаанд буй буюу тийм нөхцөлд тааруулсан 158.987 литрийн хэмжээг хэлнэ.


“Буртгэл тооцооны журам” гэж Хавсралтад заасан бурп эл тооиооны журмыг


хллнэ.

“Бүтзэгдэхүүн хуваах гэрээ” гэж гэрзэт талбайд газрын юеюй холбогдсон уйл


ажилдагаа явуулахаар ГТГ болон Гэрээлэгчийн хооронд байгуулж. Монгол Улсын


Засгийн газар балалсан гэрзэг хэлнэ.


"Газрын тос" гэсзн ойлголтод газрын хэвлинд байгаа шингэм тос. хий болон


хатуу байдалтай хамтад нь буюу лангаар нь олборлож болох иүүрс-уе төрегчийн


1өрол бурийи нл ллийг хамааруулна.


‘Тазрын тосиы тухай хууль” гэж 1991 оны 1 дүтээр сарын 18-ны -ны өдор


хүчин тоголдөр болсон Моигол Улсын Газрын тосны тухай хууль, энэхүу хуультай


холбогдон гарсан алпваа нэмэлт, өөрчлөлтийг хэлнэ.


‘Тазрын гоены тухай хуулнйг хэрэгжүүлэх журалГ’ гзж Моигол Улсын Засгийп


газрыы 1991 оны 204 дүгэзр гоггоолоор батлагдсан "Монгол Улсын газрын тосны


тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам". энэхуү журахпай холбогдон гарсан алнваа


НЭМЭЛ1. оорчлодтийг хэлыз.


ь


"Газрыи тостой холбогдеон үйл ажиллагаа" гэсэн ойлголтод газрын тос хайх,


хамгаалах. олборлох. боловсруулах. тээвэрлэх. хадгалах, борлуулах ажиллагааг


хамааруулна.


“Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах онцгой эрх1' гэж Гэрээ


хүчин тегөлдор бапх хугацаанд тухайн гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах эрхиЙ1 зовхөн Гэрээлэгч эдлэхийг хэлнэ.


"ГэрээипГ' гтж газрын тостой холбогдсон үйл ажнллагааг энэ гэрээнд заасан


иохиол. журмын дагуу явуулахьп зөвшөорч гэрээ байгуулсан Моигол улсын "Магнай


трейд" ХХК-ИЙ1 хчлнэ.


“Гэрзч хүчнн тнгөлдор болсон од«р” гэж энэхүү Гзрээг Монгол Улсын Засгийн


газар баталсан «дрнйг хэлнэ.


“ГЪрээт жнл” ггж Гэрээ хүчин тогөлдвр болсон өдөр буюу дараагийн


жплүүдийн уг одреөс эхлэи тооцсон дараалсан хуанлийн арван хоёр (12) сарын


xyramar хэлнч.

‘Тэрээт талбай” гэж энэхуү Гэрээ хүчиы тоголдөр болсон өдрөөс эхлэн


I >р:г_*иий хавсралтаар тодорхойлсон талбаш хэлэх бөгөөд энэ талбай нь 7 дугаар


зуйлд заасны лагуу буцааж огөх хэмжээгээр тухай бүр багасч байна.

‘Тэрээз түүхий тое” гэж гэрээт талбайгаас олборлож хуримтлуулсан Түүхий


юсы1 хллнэ. Vi ызр томьёог гайлбарлах уүднээс “олборлосон” гэдэг нь газрын


хэвлийгээе rapian бүтээгдзхүүн хуваах хэмжүүрийп хэрэгслэлээр нэвтрүүлсэн.


“хуримтлуулсан” гэл.л нь авч борлуулах болсшжийг бүрдүүлсэн госыг хэлнэ.


“Дагалдах байгалийн хий” гэж эдийн засгийн хувьд ур ашипайгаар олборлож


болох газрын тосьп лагаллан илэрсэн байгалийн хийг хэлнэ.


“Дагалдах боднс" i эж газрын тос ба байгалийн хийгээс i аргаж болох буюу


гллглршп дагалдан илзречн бусад бодисыг хэлнэ.


“Дурэм’4 I эж газрын toci ой холбогдсон үйл ажиллагаапы тодорхой төрлийг


гүштгзхэд мөрдох аргачлал, горимыг хэлнэ.


“Захиргааиы зардал” гэж Гэрээлэгчнйн газрын тосны үйл ажиллагаа


явуулахшй холбогдон гарсан хайгуулын болон олборлолтын үйл ажиллагаамы


зардлаас бусал зардлыг хзлиэ.

“Нзгж талбай” гзж уртрагийи арван (10) минут, өргөргийн арван (10) минутын


үржвзргчй 1 анцах хчмжчэний газрыг хэлнэ.


“Нээлтийн цооноГ’ гэж Үр ашигтай нээлт болох эсэхийг нь тогтоох


шаарллапп ай гэж Талууд үзэж буй байгалийн агууламжийг илрүүлсэн цооногийг


хзлнэ.


“Орд” 1 ЭЖ НЛ буюу хзд хэдэн цооногоор нлрүүлсэн. геологийн бүтцээрээ


болон давхарш зүйн онцлоюороо төсөөтэй бөгөөд газрын тос олборлож болох нэг


буюу хад хздзн байгалшш агууламж бүхий iалбайг хчлнэ.

i I


“Олборлолтын зарда.Г гэж олборлолшн үйл ажиллагаатай холбогдон гарах


бүх зардал (захиргнаны болон хайгуулыи зардлаас бусад)-ыг хэлнэ.


“Олбор.юл1ын галбай” гэж Гэрээт талбай дахь Үр ашигтай нээлт бухий


талбайг хэлнэ.

“Олборлолтын уйл ажиллагаа” гэж нэг буюу хэд хэдэн Үр ашигтай нээлттэй


холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг хэлнэ.


“Олборлолтмн xviauaa” гэж Гэрээний 5.5 дугаар зүйлд заасны дагуу


олборлолтыи үйл ажнллагаа явуулах хугацаа, мөн 5.7 дугаар зүйлд заасны дагуу


суш жаи xyi апааг хэлнз.


“Олборлолгын хотелбор” гзж үр ашигтай нээлттэй холбоотой Олборлолтын


үйл ажиллагааыы хетолбөрнйг хд.пп.


“Өртөгг юс” гэж Гэрээлэгчимн газрым тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


зардлш нохехөд зориулах гэрээз туүхий юсыг хэлнэ.


“Роилти” гзж Монгол Улсын байгалийн но.хон сэргзэгдэхгуй нөөц баялгийг


ашмгласны re.ioepniii хэлнэ.


“Талбай буцааж өгех” гэж Гзрээний дагуу Гэрээлэгчзэс гэрээт талбайг бүхэлд


ж. >счүл хэсэгчлэн буиаахыг хэлнэ.

“Талбайн дэичин*’ гэж Гэрээлэгч гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажнллагаа явуулах онцюй эр.ч эдэлснийхээ төлөө Газрын тосны хуулийг хэрэгжүүлэх


журамд заасны дагуу гэрээт талбайн хэмжээгээр нохөн толөгдохгүйгээр ГТГ-т жнл


оүр толох толбөрийг хэлнэ.

“Тосөв” гэж газрын тостой ходбогдсои үйл ажиллагааны годорхой үе шатанд


хпйгдзх ажлын хөтөлбөрийн моыгөн илэрхийллиш хэлнэ.


“Туршилтын олборлолт” 1 эж нээлтийн болон үр ашигтай нээлтнйн цооног мөн


ХЛ.ХИЙГ T01IOQX зорилгоор цооногт олон улсып газрын госны аж үйлдвэрт мөрддөг


жмш1 ийн лагуу явуулдаг туршилтын ажлын явцад хийх олборлолтыг хэлнэ.


“Туслап гүйиэтгэгч” гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой


хзсгий! гүйцэтгэхээр Гэрээлэгчтэй гэрээ хнйсэн аж ахуйн нэгж. иргэнийг хэлнэ.


“Түүхий тос” гэж газар доорхи байгалийн агууламжид байгаа, эсвэл гадаргуу


дээр ялгагч болон боловсруулах төхеөрөмжөөр оруулан гаргасны дараа агаарын


даралтад шингэн байдалд буй нуүре-устөрөгчийг хэлнэ. Туунчлэн “түүхий тос" гэсэн


нэр томьёонд байгалийн барагшин, конденсат ба ялгагч уйлдвэр. эсвэл боловсруулах


бусад төхөөрөмжил шингэрүүлсэн байгалийн шингэн хий багтана.


“Үиэлгээшш талбай” гэж үнэлгээний хөтөлбөрийн дагуу үнэлгээ хийх нь


зүйтэй гэж Талуудын үзсэн геологийн нэг буюу хэд хэлэн бүтэц буюу илрэлийг хэлнэ.


“Үнэлгээний хөтнлбөр” гэж Нээлтийн иооногоор нлрүулсэн байгалийн


агууламж нь Үр ашигтай нээлз болох эсэхийг тодор.хойлох зорилгоор хнйх ажлын


төловлөгөог хэлнэ./ ^ L


“Yp ашнпай нээлт” гэж Гэрээлзпшйн гаргаж өгсзөн олборлож болох нөөц.


газрын госны үыэ. олборлолтыи зардал зэрэг узуүлэ.л тэд тулгуурлан Талуудын


боловсруулсан техник-эдийп засгппн үндэслэлийн :ш'уу ур ашигтай олборлох


боломжтой газрын юсны нэг буюу хэд хэдэн байгалийн агууламжийг хэлнэ.


“Хайгуулын зардал’* гэж хайгуулын үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан бүх


зардал ( захиргааны болон олборлолтын зардлаас бусад) -ыг хэлнэ.


“Хайгуулын үйл ажиллагаа" -нд дараах үйл ажиллаг аа багтана:


1. агнарып бЬлон сансрын зураглал. геологи. гсофизик, геохвмийн судалгаа,


керн авах. давхарга зүйн судаягаа явуулах. хайгуулын болон үнэлгээний


цооног өромдөж ажиллуулах, мэдэзллийн тайлал хийх болон дээрхтэй


холбоотой бусад бүхий л үйл ажиллагаа:


2 тухайн үед үр ашигтай нээлтийн хүрээнд бапах нь тогтоогдоогүй нэг буюу


хзд хэдзы ai ууламжийг нззн илрүүлзх:


3 үнэлгээний хшөдбөр хзрзгжүүлэх.


“Хайгуулын хугацаа” гэж Гзрээний 5.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу хайгуулын


үйл ажиллагаа явуулах хугамаа. мон 5.2 дугаар зүйлд заасны дагуу сунгасан хугацааг


хэлнэ.

"Хуваах тос" гэж гэрзэт түү.хий тосноос роялти болон өртөгт тосыг хасаад


үлдэх хэстийг хэлнз.


“Хуанлийн cap"" гэж аргын тооллын арван хоёр (12) сарын нэг (1) нь бөгөөд энэ


нь тухайн сарын эхний өдроос эхлэн, сүүлчийн өдрийг дуус гал үргэлжилнэ.


“Хуаилийн улирал” гэж а/.нэг. хоёр. гурав дугаар сарууд: б/. дөрөв. тав.


зургадугаар сарууд; в/. долоо. найм. есдүгээр сарууд; г/. арав. арваннэг, арванхоёр


дугаар сарууд зэрэг аргын тооллын улирлын нэгийг хэлнэ.


“Хуанлийн жил” гэж аргын тооллын 1 дүгээр сарын 1-нд эхэлж, 12 дугаар


сарын 31-нд дуусах нэг (1) жилийг хэлнэ.


“Хуулийн этгэзд” гэж хуульд заасан журмаар хуулийн этгээд боло.х нь


нотлогдсон аливаа аж ахуйн нэгжийг хэлнэ.


“Хууль тогтоомж” гэж Монгол Улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж


буй бүх хууль. эрх зүйн акд бодон цаашид батлагдаи гарах хууль. эрх зүйн актыг


хэлнэ.

“Хэмжилт хийх цэг” гэж олборлосон түүхий тосоо худалдах зорилгоор гэрээт


талбай дээр цзвзрш\үдсэн тосыг хэмжих цэгийг хэлнэ.


ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН


ЭРХ, ҮҮРЭГ


3.1. ГА ЗРЫН ТОСНЫ ГА ЗРЫН ЭР.\\


а) Гэрээлэгчийн газрыи гостой холбогдсон үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үнл


ажиллагаакд хяналт шалгалт хийыз.


5) Геологн. геофнзнк. гидрогеологи, геохими. петрофизик. лабораторийн шинжнлгээ


зэрэг газрын тостоп холбогдсон үйл ажиллагааны бүхий л мэлээллийн эх хувнш


вмчилнө.


в) Гэрээлэгчимн явуулж бун үйл ажиллагаатай холбогдсои баримт бичнг болон


хэрэглэж буй тоног тахөөрөмж. багаж хэрэгсэл. барилга байгууламжийн заавар.


тсхнлкинн годорхойлол г, зураг зэрэг техникийн баримт бичгийн хувийг авна.


г) Гэроллгчззс түүний хуваарьт Газрын тосыг Монгол Улсын дотоодын хэрэгдээнд


нпйлүүлэхийг хүсэх эрхтэй бөгөөд энэ тохиолдолд үнийг дэлхийн зах зээлийн үнээр


ам. до.параар голно.


д) Монгол Улсын Заегийн газарт ногдох Газрын госны борлуулалтанд хяналт


1авьж. захиран зарцуулна.


с) Энзхүү гзрээнд заагдсан бусад эрхийг эдэлнэ.


з.:. 1л 1гын тосны гл зрын уурэг


а) Гэрзэлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад Гэрээлэгчид


дэмжлэг, туслалцаа үзүүлнэ.


6) Газрын госны тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх журам. дүрэм. энэхүү Гэрээний


биелэлтэд хяыалт тавина.

в) Энзхүү I зрзэнл заасан бусад үүргийг хүлээнэ.


ПРЭЭЛЭГЧНЙН ЭРХ


а) Гзрззлэгч нь Монгол Улсын Газрыы тосны тухай хууль, Аж ахуйн үйл


ажпллагааны гусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу зөвшөөрөл авсны үндсэн


дзэр Монгол Улсын газрын тосны тухай хууль. түүнийг хзрэгжүүлэх журам


болон бусал холбогдох хууль тогтоомж, энэх\7 Гэрээний дагуу Гэрэзт талбайд


газрын тосзой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах онигой эрх эдэлнэ.


б) Зохих зевшеөрөл авсны үндсэн дээр дамжуулах хоолой. гүүр. зам. орон сууц.


агуулах байгууламж. иисэх онгоины буух талбай. радио цамхаг. холбооны


гвхөоромж барьж байгуулна.


в) ГТГ-ыи мздэзллийн санд хадгалагдаж буй гэрээт талбайд холбоотой урьд өмнө


хийгдсэн хайгуул, геофизик, петрофизик, геохими. цооногийн талаарх мэдээ,


мздээлэлтэй танилиах. шаардлагатай тохиолдолд худаллан авах эрхчэй.


[) Энэхүү Гэрзэний дагуу өөрт ногдох газрын тосыг захиран зарпуулна.


д) Гэрззлэгч иь Монгол Улсын хуулнйн этгээл, иргэдийн нэгэн адил Монгол Улсын


эрхзүйн хамгаалалтад байна.


с) Газрын 10СТ0Й холбогдсон үйл ажиллагаанд оролцох эрх. үүргээ Засгийн газраас


бичгээр авсан зөвшоөрлшЗн үндсэн дээр бусдад шилжүүмж болно.


ё) Гэрэзлэгчийн ажнллагсад болон гэрээз талбайд ажиллагеал хүнд өвчпп тусах.


баигалийн гамшшт нэрвзгдэх. гзмт халдлагад өртөх. ношой осолл орох

in


 i охиолдолд Гзрээлэгч Монюл Улсын Засгийн газраас дэмжлэ! хүснэ.


з) Гэрээлэгч нь ажиллагсдыг ажилд авах. ажлаас халах. туслан гүйпэтгэгч сонгох.

газрын тосгой холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардлагатай бараа материал


худалдан авах эрхтэй.


ж) Гэрээнд заасан бусад эрхийг элэлнэ.

3.J. ГЭРЭЭЛЭГЧЛЙН УУР Э1


Гэрээлэгч ыь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг явуулахдаа дараах


үүргийг хүлээю:


а) Монгол Улсын хэмжээнд мөрдөгдеж бангаа Газрын тосны тухай хууль, түүнийг

хэрэгжүүлэх жура.м. энэхүү хуультай холбогдон гарсан аливаа нэмэлт, еөрчлөлт,


эрх бүхий байгууллагаас базалсан газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа


явуулахад мөрдөх дүрэм. журам. Монгол Улсын бусад холбогдох хууль тогтоомж


болон энэхүү гэрээг лагаж мөрденө.


б) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг олон улсын болон Монгол Улсын


стандарт, дүрэм. журамд нийцүүлэн явуулна.


в) Хэрэв хөдөлмөр хамгаалал. аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчинг хамгаалахтай


холбогдсом осол, зөрчлшп 1 арсан тохиолдолд холбо!дох байгууллагууд болон


ГТГ-т нзн даруй мэдэгдэж. vi зөрчлийг арилгах арга хэмжэзг шуурхай авна.


г) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор Монгол Улсад


оруулж ирж буй техник. технологи. tohoi техөөромж нь газрып тосыг үр ашигтай


олборлох шаардлагад нийцеэн байна.


л) Газрын тосны газар Гэрээлэгчийн хуваарьт газрын тосьн Монгол Улсын


лотоодын хэрэгнээнд нийлү-үлэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд Гэрээлэгч өөрийн


хуваарьт газрын тосыг ззргүүн ээлжинд Монгол Улсын дотоодын хэрэшээнд


нийлүүлнэ.


е) Газрын тбстой холбогдсон үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө байгаль орчинд


нөлөөлох байдлын үнэлгээ хийлгэж. үнэлгээний ажлын тайлангийн эх хувийг


ГТГ-т хүлэзлгэн өгсөн 6aiiHa.


ё) Монгол Улсын хүн ам. ан амьтан. байгаль. түүх. соёлын үнэт зүйл. газрын


гадаргууг хамгаалах шаардлагатай дараах api a хэмжээ авна. Үүнд:


1. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцад Гэрээлэгч нь Монгол

Улсын хүн ам. мал, ан амьтан. агаар. ус. түү:х, соёлыи үнэт зүйл. газрын


гадаргуу, байгаль орчныг хамгаалах ажлын төлөвлөгоө боловсруулж.


Засгийн газрын төлөөлөгч болон эрх бүхий байгууллагаар батлуулж,


хэрэгжүүлэх;


2. Гэрээнин хугаиаа дуусах. гэрээ хүчингүй болох. эсхүл гэрээт талбайгаас


тодорхой хэстийг буцааж өгөх тохиолдолд үл хөдлох хөрөнгөнөөс бусад


бүх тоног төхөөромж. байгууламж зэргийг талбайгаас гаргаж. байгаль


орчныг нөхөн сэргзэх:

/ / •' X' ) п


/ ,


 3. Жил бүрийн олборлолгын хотөлбөртөе хаах цооногуудын талбайн байгаль


орчныг нөхон сэргээх ажлын хөтөлбөр. түүний санхүүжилтийн талаар


тусгах;

4. Газрын тоотой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон нутаг


дэвсгэрийн ойр орчимд үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд түүнийг


хамгаалахтай холбогдсон тодорхоЛ арга хэмжээ авч хэрэгжүулэх;


5. Монгол Улсын нугаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуул. олборлолттой


холбогдсон аливаа тээвэрлэлтийг Монгол Улсын холбогдох хуульд


нийцүүлэн зохих дүрэм, журмын дагуу хүн амын эрүүл мэнд хүрээлэн


байгаа башаль орчинд cepei нөлөө үзүүлэхгүйгэлр зохион байгуулна.


ж) Гэрээт хугаиаанл олж хуримтлуулсаи геологи. гидрогеологи. геохими,


геофизикийн судалгаа, петрофизик, лабораторийн шинжилгээ, өрөмдлөг, иооног,


цооногийн туршилт, олборлолтын болон бусал бүх анхдагч мэлээллийн эх хувь.


гайланг баталсан дүрмийн дагуу бэлтгэж. жил бүр ГТГ-т өгнө.


з) Газрып госны салбарыг хөгжүүлэх, боловсон хүчин бэлтгэхэл дэмжлэг үзүулнэ.


к) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны горимыг зөрчсөний улмаас гарах


бүх хохирлыг хариуцна.


л) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгпйг гүйцэтгүүлэхээр


Туслан гүйцэл эгчийг соыгон шалгаруулахал ГТГ-ын төлөөллийг санал өгөх


эрхтэйгээр оролиуулах. туслан гүйцэтгэгчгзй гэрээ байгуулахып өмнө гэрээний


тес.лийг Заспшн 1азрын төлөөлөгчид урьлчилан танилцуулж. харилцан


зовшилисөиий үнлсэн лээр гэрээ байгуулах бегөел гэрээшп'! нэг хувийг Засгпйн


газрын төлөөлөгчид хүргуүлнэ.


м) Гэрээлэгч нь байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий гүйцэзтэгчийг


сонюн шалгаруулах үйл ажиллагаанд ГТГ-ыг оролцуулна.


н) Гэрээлэгч нь ГТГ-ын төлөөлөгчидтэй газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


талаар ажил төрлийн уулзалтыг жилд хосроос доошгүй удаа зохион байгуулах


бөгөөд уулзалттай холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.


о) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн


удирллага, иргэдийн төлеөлөлтэй уулзалтыг жилд нл ээс доошгүй улаа зохион


байгуулж, өорийн үйл ажиллагааг сурталчилж, танилцуулах бөгөөд уулзалттай


холбогдон гарах зард;гыг Гэрээлэгч хариуцна.


ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТӨГ НӨХӨЛТ

а) Газрын тостой холбоглсон үйл ажиллагаа явуулахал шаардаглах бүх зардлыг


Гэрээлэгч харнуцна. Гэрээлэгч нь зардлаа нөхөхийн тулд ннпт олборлосон гэрээ)


тү^хий тосноос роялтийг хасаад үлдэх тосноос Ч^хувипг зарцуулах эрхгэй.


Гэрээнд оролцогч аль ч тал эдийн засгийн үр ашигтай нээлт болно гэсэл баталгаа


гаргахгүй.

б) Гэрээлэгчийн авч ашиглах эрхтэй нийт өртөгт тосны хэмжээ нь Гэрээлэгчийн


газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны зардлуудын нийлбэртэй тэнцүү


байна.
12


в) Гэрээлэгч газрын тсклон холбогдсон үйл ажиллагааны явцал зарцуулсан ертөг.


зардлаа борлуулалг хнйсэн тухай бүр нөхөж авна. Гэрээлэгч нь үйл ажиллагааны


нийт зардлаа нөхөж дуустал үлдэгдэл нь дараагийн хуанлийн саруудад


шилжигдэн юоцогдоно.


г) Гэрээлэгч ыь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад баримтлах


төлөвлөлтийн болон бүртгэл тооцооны загварыг Засгийн газрын төлөөлөгчтэй


тохирох бөгөод газрыи тостой холбогдох зардлын бүртгэлийн хувийг Засгийн


газрын төлөөлөгчид гаргаж өгнө. Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдох зардлын


дүн болон эдгээрийг нехөж авах аргачлалын талаар Засгнйн газрын төлөөлөгчид


мэдэгдэнэ.


д) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдох зардлыг давхардуулалгүйгээр хайгуул.


олборлолтын болон захиргааны зардал гэж ангилна.


Эдгзэр газрын тостой холбогдох зардал нь дараах дарааллаар нахөгдөнө.


1/ хайгуулын зардал:


2/ захиргааны зардал;


3/ олборлолтын зардал :


Тодруулга хийх үуднээс, олборлолтын зардал нь хайгуулын хугацаанд.


хайгуулын зардал нь олборлолтын хугацаанд гарч болно гэдгийг зөвшөерөв.


е) Дээр дурьдсаныг үл харгалзан. 8.1 дүгэзр зүнлийн дагуу төлөгдох роялти болон


10 дугаар зүйлпйп дагуу iөлөгдөх урамшууллууд болои бусад төлбөрүүд нохөн


телогдөхгүй.


ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ХУГАЦАА


5.1 ХЛ I'll 1 3 ;-7ЫН X 3 ТА UA Л


Хайгуулын ажил явуулах хугапаа нь Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн


тав (5) жил байна. Эмэхүү 5 жилийг 3 үе шатад ангилна. Нэгдүгээр үе шат нь 1 жил,


хоёрдугаар үе шат нь 2 жил. гуравдугаар үе шат нь 2 жил байна.

5.2. ХА ЙГУУУЫН ХУГАИЛАГ СУНГАХ

а) Хайгуулын ажил явуулах хугацааг Газрын тосны тухай хууль. түүнийг


хзрэгжуүлэх журмыи дагуу суигаж болно.


б) Гэрээлэгч нь хайгуулын ажнл явуулах хугалааг сунгах хүсэлт тавихдаа өмнөх


хайгуулыи үе шатны хайгуулын ажлын хөтөлбөр. төсөв. заавал гүйиэтгэх ажил


үүргиЙ1 бислүулсэн байыа. Хайгуулын ажил явуулах хугацааг сунгахдаа


дараагийн үе шатаид заавал хийх хайгуулын ажлын хөтөлбөр. төсвийг Засгийн


газрын төлөолөгч батална.

в) Хэрэв хайгуулыы эцсийн хугацаа дуусгавар болох өдөр хүртзл үр ашигтай нээлт


болох эсэх нь тодорхойгүй нээлтийн цооног байгаа бол уг нээлтийн цооног бүхий


үнэлгээний талбайн хувьд нэмэгдэл хайгуулын хугацаа нь дараах нөхцлү^дийн


аль нзг нв болох хуртэл хучин төгөлдөр үргэлжилнэ. Үүнд:


1. тухайн нээлтийг үр ашигтай нээлт гэж тогтоох.


2. тухайн нээлтийг ур ашигтай бус нээлт гэж тогтоох,


3. иэмэгдэл хайгуулын хугацаа нь зургаан (6) сараас илуүг', й байна.


1.5


5.3. U Э ЭJIT HO. 10II ) H 3. 113 ЭННЙ A ЖИЛ

a) Хайгуулын иоомоп хийсэн туршилтын ажлын явцад дараах хүснэгтээр


тодорхойлсон тосны ундарга өгч байвал уг цооногийг нээлтийн цооног гэж узэж


Гэрээлэгч арван таваи (15) хоногийн дотор Засгийн газрын төлөөлөгчид


мэдэгдэнэ.


Засгийн газрын толоөлөгч нь нээлтийн иооног тогтоосон тухай мэдэгдсэн өдрийг


тухайн нээлтийп цоонопшг буртгэсэн өдөрт тооцио.

Цооногийы ! < 500 500-1000 1000-2000 >2000


гүн I


(метр)


Тосны 0.5 1.0 ! 3.0 5.0


ундарга


; (юнн/өдөр) j

б) Хэрэв Гэрээлэгч тухайн нээлтэд үнэлгээ өгөх нь зүйтэй гэж узвэл. уг Нээлтийг


бүртгэсэн өдроос хойш ер (90) хоногийн догор Гэрээлэгч тус Нээлт нь Үр


ашппай нээлт мон эсэхиш логтоох унэлгээний хөтөлбөр ба төсөв. үнэлгээ


хпйгдэх талбай (үнэлгээний талбай)-н зураг. бусад тодорхойлолтыг Засгийн


газрын телөолөгчид гаргаж өгнө. Засгийн газрын төлөөлөгч үнэлгээний


хөтөлбөр, төсвийг баталсаны дараа Гэрээлэгч үйл ажиллагаагаа хэрэгжүулж


эхэлнэ.


5.4. УР ЛШПГТАЙ НЭЭЛТ

а) Үнэлгээний хөгөлбөрийг хэрэгжуүлж дууссан. эсвэл нэг болон түунээс дээш


Нээлтүүл нь Үр ашигтай нээлт гэж топоогдвол Гэрээлэгч арван таваи (15)


хоногийн дотор Засгийн газрын төлөөлөгчид мэдэгдэнэ. Засгийн газрын


төлөологч ур ашигтай нээлт тогтоосон тухай мэдэгдсэн өдрийг тухайн Үр


ашигтай нээлтийг бүртгэсэн өлөрт тооцно.


б) Үр ашигтай нээлт нэг бүрнйг бүртгэсэн одрөөс хойш нэг зуун наян (180) хоногийн

дотор Гэрээлэгч нь Засгийн газрын төлөөлөгчил олборлолтын хөтөлбөр. тесөв.


олборлолтын үйл ажиллагаа явуулах талбай (олборлолтын талбай)-п зураг.


олборлолтып талбайн зөвшөөрол авахтай холбоглсон бусад тодорхойлолт.


хүсэлтээ гаргаж өгнө. Газрын тосны газар олборлолтын хөтөлбөр. төсвийг хүлээн


авсан өлрөөс хойш гуч (30) хоногийн дотор хянаж. олборлолтын хөтөлбөр. төсөвт


нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзвэл ер (90) хоногийн дотор


олборлолтын ТӨЛОВЛӨГ0Ө. төсвийг баталж. газрын тос олборлох тухай шийдвэр


гаргаыа. Хэрэв олборлолтын хөтөлбөр. төсөвг ыэмэлт, өөрчлөлт оруулах


шаардлагатай гэж үзвэл Засгийн газрын төлөөлөгч олборлолтын хөтөлбөр,


төсвийг батлах хугацааг нэг зуун ная (180) хоног хүртэл сунгах эрхтэй.


в) Гэрээлзгч нь Газрып тос олборлох тухай шийлвэр гарсан өдрөөс хойш ер (90)


хоногийн доюр Олборлолтын үйл ажиллагааг эхэлнэ.


5.5. УР A UJlil ТЛ П Н Э Э. П, Т 3 Р 11111. П, 0.1Б0Р. 10.1ТЫН X3ТЛ ЦЛ A

а) Ур ашигтай нээ.п бүрийг тогтоох хугаиаа нь туршилтын олборлолтыг


оролцуулаал гурван зуун жар (360) xohoi хүртэл байна.


б) Урашигтай нээлт бүрийн олборлолтын хугацаа нь тухайн үр ашигтай нээлтээс


олборлолт явуулахыг эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөх тухай шийдвэр гарсан


өдроос хойш хорь (20) хүртэл жил байж болно.


5.6. УНЭ.1ГЭЭН 1111ХӨТӨЛБӨР, УИЭЛГЭЭНИП ТАЛБА Й. ОЛБОРЛОЛТЫН


ХвТӨЛЬвР h'OJOH ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЛБАЙГХЯНАХ


Гэрээлэгч нь нэмэлт мэдээлэл буюу судалгааг үндэслэн үнэлгээний хөтөлбөр,


олборлолгын хөтөлбор болон талбайг өөрчлөх тухай шийдвэрээ гаргахаас арван


тавап /15/ хоногийи өмно Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид мэдэгдэж,


Монгол Улсын Засгийн газрын төлеолөгчөөс бичгоэр зөвшөерел авсны үндсэн дээр


тэдгэзрз өөрчлөлт оруулж болио. Гэхдээ 7 дугаар зүйлийн дагуу нэгэит буцааж өгсөн


гэрэзч талбайн аль ч хэсгийг үнзлгээний болон олборлолгын талбайд оруулж


болохгүй.


5.7. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАШАГ СУНГАХ


Гэрээлэгч нь боловсруулах үйлдвэр барих. шишзп тос. байгалийн хий


тэзвэрлэх хоолой тавих зэрэг үйлдвэрлэлийн дэд бүгэи шинээр барьж байгуулах


гохиолдолд орд ашиглах хугацааг Засгийн газрын төлөолөгч хоёр удаа тус бүр таван


(5) жнлзэс илүүгүй хугацаагаар сунгаж болно. Гэрээлэгч нь олборлолтын хугацаа


д\усахаас жараас (60) доошгүй хоногийн өмне олборлол!ып xyi auaar сунгах саналаа


Засгийн газрын телоөлөгчид бичгээр огнө.


3> РГААДУГААР ЗҮЙЛ. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ


6.1. ЗААВАЛ ГУ1ШЭТГЭХ АЖНЛ УУРЭГ


а) Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төголдөр болсон өдрөөс хойш нэг зуун хорь (120)


хоногийн догор Гэрээний Хавсралт "В"-д заагдсан хайгуулып үйл ажиллагаа


явуулж эхэлнз. Хайгуулын хугацаанд заавал хийх ажил үүргийг биелүүлж.


(Хавсралт В)-д толөвлөсөнөос багагүй хэмжээыий мөш о зарцуулсан байна.


Гэрэзлэгч энэхүү үүргэз бүрэн биелүулээгүй бол гүйцэтгээгүй ажилл ногдох


зарцуулагдаагүй хөрөнгийг тухайн гэрээт жил лууссанаас хойш гуч (30)


хоногийн дотор ГТГ-т толнө.


б) Тухайн жил Гэрээлэгч заавал гүйцэтгэх ажил үүргээс илүү ажил, үүрэг


гүйцэтгэж. гвлөвлөсноөс илүү зардал гаргасан тохиоллолд дараа жнлийн


гүшптгэх ажпл. зарлалд шилжүүлэн юоиож болно.


6.2. ОРвМЛОХ АГГУУЛ


Г эрззллч нь 6.1-д заасан ажил уурэг. хайгуулын иооног өрөмдөх ажиллагааг


олон улсыи 1азрын юсны аж үйлдвзрт хэвшсэн нийтлэг дэвшилттэй аргачлалын


дагуу ] үпц л IJH3. Дарнах тохиодлолд хайгуулын иооногийн өрөмдлогийг лууссанл


тооцож. зардлыг өртө1 нохох зардалл оруулна. Үүид:


а) оромдох I үнл болои зсхүл зорилтоз лавхаргал хүрсэн.

15


б) НЗЭЛТИПН UOOHOl болсон.


в) өрөм ыь суурь чулуулап хурсэн.


I) орөм нь үл ыэвтрзх бпет. геологийн хзг халуун градпентэд хүрсэн.


6.3. ХЛЙГУУ7ЫН ЛЖЛЫН ХӨТӨЛБӨР БА ТӨСӨВ
Гэрэгз хүчин төголдөр болсон өдрөөс хойш жар (60) хоногийн дотор. цаашид


дараагпйн гэрээт жил зхлэхээс дөчин таваас (45) доошгүй хоногийн өмнө Гэрээлэгч


нь тухайн гэрээз жилд гүйиэтгэх хайгуулын ажлын хөтөдбөр. төсвийг нэр төрөл


бүрлэр нарийвчлан боловсруулж, Засгийн газрын төлөөлөгчөөр батлуулна. Мөн


өмнех жилд хийсэн ажлын тайланг танилцуулж. ГТГ-т өгнө.


Тухайн гэрээт жил эхлэхээс гучаас (30) доошгүй хоногийн өмнө Гэрээлэгч,


Засгийн гаэрын толөелогч хамтран хайгуулын ажлыы хөтөлбөр. төсвийг хянан


хэлэлцтж, Засгийн газрын толөөлогч батална. Гэрээлэгч нь энэхүү ажлын хетөлбөр,


тосвийг өөрчлөх зайлшгүй шаардлага гарсан тохиоллолд өөрийн саналыг Засгийн


газрын төлөөлөгчил нэн даруй гаргаж өгнө. Засгийн газрын толөолөгч саналыг


авснаас хойш ажлын арван таваы (15) өдрийн дслор Гэрээлэгчтэй уулзаж.


өорчлөлтийг хянан хэлэлцэж батална. Хэрэв тухайн жилийн батлагдсан тесөвт


ажлаас илүү ажил хийгдэх бол хийгдэх ажлын хэмжээ. зарддын төсвийн хэмжээг


ГТГ-аар батлуулсанаар өртөг нөхөгдөх зардалд тусгана.


ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ


7.1. ГЭРЭЭ ЁСООР ТАЛБАЙ БУПААЖ ӨГӨХ


Гэрээлэгч нь :


а) Хайгуулым ажлыы хугацааны эхний үе шат дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн


дотор гэрээт талбайн хорин тав (25)-аас тавин (50) хувиш буиаан егч болно.


б) ХаГпуулын ажлын хугацааны хоёр дахь үс шат дууееанаас хойш гуч (30)


хоногийн дотор гэрээт талбайн үддсэн хэсгийн хорь (20) -оос гучин (30) хувийг


буиаан өгч болно.


в) Хайгуулын ниЙ1 хугацаа дуусахад үиэлгээний болон олборлолтыи талбайиаас


бусад бүх талбайг буцааж өгнө. Гэрээлэгч нь анхдагч гэрээт талбайг бүхэлд нь


болон аль ч хэсгийг буиааж өгөхийн өмнө түүний гадаргуушйн унаган төрхийг


анх байсан байдалд нь сэргээх арга хэмжээ авсан байна.


г) Олборлолтын талбаш буцааж өгохийн өмнө бүх цсюногуудыг хааж битүүмжилж.


олборлох, хадгалах. боловсруулах. дамжуулах бүх тоног төхөөрөмжүүдийг


талбайгаас зайлуулж. талбайг хог хаягдлаас цэвэрлэн. хөрс. усны бохнрдлыг


арилгаж. талбайн галаргуугийн унаган төрхийг сэргэзсэи байна.


д) Энэхүү зүйлийн "в". *Т“ заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг


Гэрээлэгч хариуцна.


7.2. ӨӨРНЙН ХҮСЭЛТЭЭР ТАЛБАП БУИААЖ ӨГӨХ

а) Гэрээлэгч энзхүү Гэрээиий хавсралз "В“-д заасан ажил үүргээ гүйцэтгэсзк


тохиолдолд талбаш бүхэлл нь эсхүл толор.хой хзсгийг өорийн хүсэлтээр буиааж

if>


огч болно. Ийнхуү сайн дураараа буцааж огсөн хэстлийг 7.1-д дурьдсан гэрээ


ёсоор буцааж ai сөн талбайд оруулан тооино.


б) Гэрээлэгч нь энэ.хүү гэрээний хавсрал! ”В“-д заасан заавал гүйцэтгэх ажил ^ургээ


гүйцэтгээгүй талбайгаа сайн дураараа буцааж өгөх точнолдолд гүйдэтгээгүй


ажнлд ногдох мөнгийг тухайн талбайг буцааж өгөхоое гучаас (30) доошгүй


хоногийн өмио ГТГ-т толно.


7.3. ҮНЭ. П ЭЭНПП ТАЛБЛ П


Гэрээлэгч үнэлгээний хетолборийг хэрэгжүүлсэн боловч үр ашигтай нээлт


тогтоогдоогүй юхиоллолл уг унэлгээний талбайг буцааж өгнө. Үнэлгээний


хоталбөрийн дагуу заавал гүйцэтгэх ажил үүргээ гүйцэтгээгүй байгаа үнэлгээний


талбай! сайн дураараа буцааж өгөх тохнолдолд гүйцэтгээгүй ажилд ногдох


монгийг ту.хайн үнзлгээний талбайг буцааж өгохоос гучаас (30) доошгүй


хоногийи өмне ГТГ-т тално.


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. РОЯЛТИ БА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ


Я.1. РОЯЛТП


1. Гэрээлэгч борлуула.п хийсэн ту.хай бүрт Гэрээт тосноос тооцож Роялти төлнө.


РоЯЛ IИ НЬ НИЙ1 олборлосон гзрээт түүхип юсны тэнцүү


байх ба роялтийг бэлэн мөшөор буюу эсвэл бүтээгдзхүүнээр /тосоор/ төлж


болно.


2. Роялтид төлөх төлбөрийг 8.4 дугээр зүйлд заасны дагуу тооцож. борлуулалт


хийсэн тухай бүр төлнө. Засгийн газрын төлоөлогч энэ талаар еөр журам


гогтоож болох ба энэ тухайгаа Гэрээлэпшд гуч (30) хоногийн өмнө бичгээр


МЭЛЭГДЭНЭ.


Н.2. ТҮҮХИП ТОС ЬОРЛУУЛАХ


а) Роялги болон Засгийн газарт ногдох гэрээч түү.хий тосыг хэмжилт хийсэн


цэгээс тооцох бөгөөд түүхий тосыг борлуулах асуудлыг Талууд хармлцаы


тохиролиож, гэрээ байгуулсны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ. Түүхий тосны


үнэлгээг худалдаи авагчтай хийсэн түүхий гос борлуулах гэрээнд то.хирсон


үнээр тооцио.


б) Монгол Улсын Засгийп газар нь өөрт ногдох тосыг мөжөөр авах тохиолдолд


борлуулсан түүхий тосноос. тосоор авах тохиолдолд олборлож.


хуримтлуулсан тосноос тооцох ба энэ тухайгаа хуанлийн улирал эхлэхээс гуч


(ЗО)-аас доошгүй хоногийн өмнө Гэрээлэгчид бичгээр мэдэгдэнэ.

8.3 БҮТЭ ЭГЛЭХҮҮН ХУВА A SIT

a) Хуанлийн cap бүрийн гэрээт түүхий тосыоос роялти болон өртегт тосыг хасаад


үлдэх хэмжээ (Хуваах тос)-г Монгол Улсын Засгийн газар болон Гэрээлзгчийн


Хооронд доорх хувиар хуваарилна. Үүнд:


1. Хэрвээ тухайн хуанлнйн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн


дундаж олборлолтын хэмжээ нь 5000 баррельтэй тэнцуү буюу түүнззс бага


байвал:


Монгол Улсын Засшйн газарз


Гэрээлэпшд


. i i 17


i /


2. Хэрвээ гухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн


дундаж олборлолтын хэмжээ нь 5001 баррельтэГт тэнцүү буюу түүнээе их


боловч 10000 баррелиас бага байвал:


Монгол Улсын Засгнйи газарт

Гэрээлэгчид


3. Хзрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түухий тосны өдринн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 10001 баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс их боловч


15000 баррелиас бша байвал:


Мошол Улсыи Засгийн газарт

Гэрээлэгчид


4. Хэрвээ тухайи хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 15001 баррельтэй тэнцүү буюу түүюэс их байвал:


Монгол Улсыи Засгмйн i азарт


Гэрээлэгчид

б) Гзрээлэгчийн нөхөж авах зардлын үлдэгдэл нь зардал нохох талаар гэрээгээр


юхирсон тохиолдолд Гэрээлэгчнйн зарллыг нөхөөд үлдсэн


тосьн знэхүү гэрээний 8.3-ын "a''-д тохирсон хувпар Талууд хувааж авна.


в) Гэроэт түүхий тосны өдрийн дундаж хэмжээг топоохдоо тухайн сард олборлосон


гүүхий тосны ншп хэмжээг тухайн сард олборлолт явуулсан одрийн тоонд


хуваана.


1") Хуваах тосны Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох тосны үнэлгээг Гэрээний 8.4


дүгээр зүйлд заасны дагуу хийх бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох


тосны толбөрийг борлуулж дууссан өдрөос хойш 30 хоногийн дотор ГТГ-т төлөх


бөгөод эсхүл Монгол Улсын Засгийн газраас зөвшөөрсөн тохиолдолд өөр


хэлбэрээр гүйцэтгэж болно.


8.4 ГЭРЭЭТ ТОСНЫ УНЭЛГЭЭ


а) Энэхүү Гэрээннй 8.1 дүгээр зүйлд заасан, Монгол Улсын Засгийи газарт төлөх


роялти, 8.3-т заасан хуваах тосны үнэлгэзг худалдан авагчтай хийсэн түүхпн тос


борлуулах гэрээнд тохирсон үиээр тооцно.


б) Роялти болон Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох гэрээт түүхнй тосыг


Гэрзэлэгч зуучлан борлуулах тохиолдолд туүхий юс борлуулах. тээвэрлзхтэй


холбогдсон гэрээ байгуулахын өмнө Монгол Улсыы Засгийн газрын төлөөлөгчид


танилцуулж, харнлцан тохиролдсоны үндсэн дээр гурвалсан гэрээ башуулна.


Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс олборлосон Гэрээлэгчид ногдох түүхий тосны


үнийг ижил чанарын түүхнй тосны дэлхийн зах зээлийн борлуулеан өдринн үнээр


тооцно.


в) Гэрээт түүхий зосны үнийн дүнг Гэрээлэгчийн армз-ленгф аргачлалаар чөлөөт


хөрвөх валютаар борлуулсан үнээр тооцно.


Ю.2 СУРГЛЛТЫН УРА МШУГЛАЛ

aj Гэрзэлэгч гэрээ хүчин гөгөллөр болсноос хойш жил бүр Гэрээт жилийн эхнээс


гуч


(30) хоногиГш дотор сургалтын урамшууллыг ГТГ-т Төлнө. Үүнд:

1/1 дэх жил доллар


212 дахь жия Ф


3/ 3 дахь жил лар


4/ 4 дэх жнл >ллар


515 дахь жил оллар
Ю.З ТАЛБА fill ЛЭНЧИН


а) Гэрээлэгч Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль. түүнийг хэрэгжуүлэх


журмын дагуу Гэрээт талбайн хэмжээгээр дэнчин жил бүр Засгийн газарт төлнө.


i. Хайгуулын ажлын эхний уе шатанд Гэрээт


талбайн нэг хавтгап дорвелжин километрт


ногдох (Олборлолтыы талбайг оруулахгүй)


ii. Хайгуулын ажлын хоёр дахь үе шатанд Гэрээт


талбайн пзг xaBTraii дөрвөлжин километрт


ногдох (Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


iii. Хайгуулын ажлын гурав дахь үс шатанд Гзрээт


тадбайн нэг хавггай дөрволжин киломегрт


(Олборлолтыи талбайг оруулахгүй)


iv. Эрэл, хайгуулын ажлын хугацааг


Засгийн газрын шийдвэрззр еунгаеан


хайгуулын хугацаанд гэрээг талбайн


нэг хавтгай лорвөлжин километрт ногдох


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


V. Олборлолтын талбайн пэг хавтгай


дөрвөлжин киломегр талбайд ногдох


б) Гэрээлэгч нь 1 албайн дэнчинг Гэрээ хүчин төгөлдор болсон өдрөөс хойш жар


/60/ хоногийн дотор. дараагнйи гэрээт жилүүдийн галбайи дэнчинг тухайн


гэрээт жил эхэлснээс хойш гуч (30) хоногшш дотор гус rye төлөх бөгөөд


Монгол Улсыы Засгийн газрын төлоөлөгч нь Гэрээлэгчпд төлбөр хийгдеэнийг


нотлох баримт гаргаж огно.


10.4 ЗА ХИРГА А НЫ УЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМ ТГЭЛ


Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Засгийн газарт газрыы тоены тухай хууль.


түүнийг хэрэгж\длэх журмын лагуу захиргааны үйлчилгээний шп.мтгэл төлнө. Эиэхү^ү


шимтгзлд гэрзл талбай ава.х захиалга. хайгуулын хугацааг еунгах. олборлолтын


талбай авах захналга. олборлолтын талбайы хэмжээг өөрчлөх. олборлолтын хугацааг


еунгах. газрын юетой холбогдеон үнл ажиллагааны аливаа эрх үүргиш шилждүдэхэд


20


төлөх төлбөрүүд орно.

Гэрээлэгч нь лор дурдсан захиргааны шимтгэл төлнө. Үүнд:

а) Гэрээт талбай авах захиалга

б) Хайгуулын хугацааг сунгах


в) Монгол Улсын Засгийн газрын шийлвэрээр


хайгуулын хугацааг сунгах


г) Олборлолтын талбай авах захиалга

д) Олборлолтын талбайн хэмжээг аөрчлөхөд


е) Олборлолтын хугацааг сунгах

ё) Газрын тостой холбогдсон үйл


ажилла! ааны аливаа эрх. үүргийг шилжүүлэх

10.5 БЛ ПГА.ЧЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТМонгол улсыи холбогдох стандартын шаардлагад нийцүүлж гүйцэтгэнэ.

АРВАН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХЭМЖИЛТ

11.1 БУТЭЭГЛЭХУУН ХУВААХ ХЭМЖНЛТ


а) Гэрэзнд оролцогч талуудын хооронд хуваах Гэрээт түүхий тосны хэмжээг


тодорхойлох зорилгоор хэмжилтийг (Бүтээгдэхуун хуваах хэмжилт) олон улсын


газрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг аргачлал. зарчмыг үндэслэн гүйцэггэнэ.


Гзхдэа дээрхзэс бусад (үүид ганиаарчилсан цоонопшн олборлолтын хэмжээг тогтоох


хэмжил! орно) зорилгоор өөр торлийн хэмжил I хингдэж болохыг харилцан


тохиролцов.


б) Энэхүү хэмжих хэрэгсэл. хэмжилтийн аргачлал нь Монгол Улсын эрх бүхий


байгууллагаар баталгаажсан байна.


в) Энэхүү Глрээнд заасны дагуу бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилгийг Хэмжилт хийх


цэг дээр хийнэ.


г) Талууд знэхүА 11 дүгээр зүйлд заасны дагуу бүтээгдэхуун хуваах хэмжилт


хийгдэхээс өмнө түүхий тосыг авч ашиглах эрхгүй болохыг харилиан хүлээы


зовшөөрөв. Гэхлээ Монгол Улсын дотоод хэрэгцээг хангах зорилгоор Монгол Улсын


Засгийн газарз ноглох түүхий тосыг авч ашиглах эрхийг үүгэзр хязгаарлахгүй болно.


11.2 ХЭМЖГ1ЛТИЙГ ЗАЛРЬУЛАХ


а) Хэрэв Гэрээлэгч нь Бү гээглэхүүы хуваах хэмжилтинн аль нэт багаж хэрэгсэлд


тохнруулга хийх. засварлах эсвэл солихыг хүсвэл Монюл Улсын Засгийн газрын


I олөөлш ч. эр.х бүхий байгуулатл мэдэгдэж хянуулна.


 б) Монгол Улсын Засгпйн газрын төлөөлөгч нь бутээгдзхуун хуваах аливаа


хэмжилтийг ямар ч үел ажшлах. уиэн зөвийг толорхойлох зорнлюор шалгалт хийх


эрхтэй. Хзрэв шалгалтаар хэмжилт нь олон улсын газрын тосны аж уйлдвэрт


хэвшсэн нийглэг аргачлал болон станлартал ниГщэхгуй болох нь илэрвэл Монгол


Улсын 3acj ийн газрыи төлеөлөгч түүнпйг залруулах арга хэмжээ авахыг Гэрзэлэгчээс


шаарлана. Хлрзв Гэрээлэгч нь энэ шаарллагыг хулээн ахзсан өлрөөс хойш 30 хоногийн


дотор залруулах арга хзмжээ авч эхлээгуй. эхэлсэн ч явц нь удаашралтай байвал


Монгол Улеыи Засгийн газрын төлеөлөгч олборлолтыг зогсоож. эрх бүхий


хомдлөнгийн гүйиэтгэгчэзр хэмжшггийг хийлгэж зардлыг Гэрээлэгчээр төлүүлнэ.


в) Гэрззлзгч хэмжилтнйн аллаатай байх үеийн олборлолтын үнэи бодит хэмжээг


гогтоож өмнох хэмжилтийг залруулах бүхий л арга хэмжээ авна. Гэрээлэгч нь


гүйцлп зсзн залруулгын ажлын тухай тайланг ГТГ-т хүргуүлж батлуулна. Хэрвээ


хзмжшлшш алдаа анх гарсан хугацааг тогтоох боломжгуй бол урьд хийгдсэн


шалгаллын одор ба алдааг илрүүлсэн өдринн хоорондох хугацааны дундах уеийг


алдаа1ай хз.мжилл зхзлсэн цагаар тооцно.


11.3 ХЭМЖЛЛТИЛН ЫРТГЭЛ

Гзрэзл лч олборлосоп гэрээт түүхий тос болои бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтийн


буртолийн нзг хувиГи хэ.мжилт хийсэн тухай бур Монгол Улсып Засгийн газрын


гаюалө1чил ируүлнэ. Эдгээр баримтуудыг таваы (5) жилийн хугацаанд хадгалах


бш оөд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлогч нь эдгээр буртгэлтэй танилцах


зрхтэй. Гэрззлзгч иь танилиах боломжийг хангах уүрэгтэй.АРВАН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


12.1 ТЕХНПКППН м элээллнйг өм члөх

Монгол Улсып Засгипн газрын төлөөлөгч нь Гэрэзлэгчийн газрын тосны үйл


ажиллагааны хөтолбөр. төсөв. сулалгааны үр дүнл цуглуулсан геологи. геофизик.


петрофшик. геохими, гилрогеологи. иооногийн хаалтын тайлан болон бусал бүх эх


мэлээлэл. эдгээрийг боловсруулж тайлал хийж дүгнэсэн үр дүнгийн тайлан. геодези.


байр зүйи мэдээлэл. зураг зэрэг мэдээллийн бүх эх хувийг өмчилне. Хоёр тал газрын


тосны уйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэлийг нөгөө галаасаа бичгээр зөвшөорөл


авалгүйгээр гуравлагч талд шилжүүлэхиш хориглоно.


12.2 ҮЙЛ А ЖИЛЛА ГА А НЫ ЕРОНХИЙ БҮРТГЭЛ

Гэрээлэгч газрын тосны хайгуул. олборло.п. борлуулалт. ашиглалт,


боловеруулах болон бусад үйл ажиллагааны тухай бүртгэлийг ГТГ-таЙ то.хиролисон


загварыи дагуу хөтөлнө. Эдгээр бүртгэлийг англи хэл дэзр хөтөлне. Гэрээлэгч нь


энэхүү бүртгэл. тайлангийн хувийг гүйцэтгэсэн өлөр. cap. улирал. жилл нь Засгийн


газрын төлөөлогчид гаргаж өгнө.


12.3 ГЕОФЛЗЛКИЛН М ЭЛЭЭЛЭЛ

Гэрээлэгч нь геофмзикипи аихдагч мздээллийг Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгчоөс баталсан Дүрмийи лагуу нэг хувийг Засгийн газрын төлөөлөгчид егнө.

/

>./


/ ' /


12.4 ХА ЙГУ\Л. ПЕТРОФШИК, ЛА БОРА ТОРИЙН СУЛА ЛГА А БОЛОН


ОЛБОРЛОЛТЫН ТУРШИЛТЫН ТУХАЙ МЭЛЭЭЛЭЛ

Гэрээлэгч энэхүү мэдээллийг олон улсын газрын тосны уйлдвэрлэлд ХЭВШСЭН


ннптлэг аргачлал. зарчмыг үндэслэн боловеруулж. үр дүнгийн тайлал хийсэн тайлан.


мэдээллийг цахим. мөн цаасан хэлбэрээр Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид


ирүүлнз. Гэрээлэгч нь летрофизик. лабораторийн туршилт. шинжилгээ хийх


зорилюор чомөг чулуу /тавь хүртэл хувь/, шлам /тавь хүртэл хувь/, чулуулаг болон


газрын тосны сорьц дээжийг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөөс зөвшөөрөл


авсны үндсэп дээр Монгол Улсын хилээр гаргаж болно. Монгол Улсын Засгийн


1 азрын төлөөлогч эдгээр дээжийг буцааж авах хүсэлтээ түүнийг гаргаснаас хойш нэг


(1) жилийп дотор ирүүлэхгүй бол Гэрээлэгч нь уг сорьц. дээжийг өөрийн үзэмжээр


апшглана. Гэрээлэгч нь цооногт хийсэн туршилт үйлчилгзэний ажил. туршнлтын


олборлолтын тайлан. мздээллийг гуч (30) хоногийн дотор ирүулнэ.


12.5 БОЛОВСРУУЛСАН МЭЛЭЭЛЭЛ, ГАЗРЫН ТОС БА ХГ1ЙН


НӨӨШШН ТУХАЙ ТАЙЛАНГУУЛ


Гэрээлэгч нь газрын тосны. байгалийн хийн хайгуулын боловсруулсан


мздэзлэл болон нөоцийн тооцоо, үнэлгээний тайлангуудыг Мошол Улсын Засгийн


газрын төлөөлөгчид түүний баталсан дүрмийн дагуу ирүүлж байна.


12.6 ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛА ГА АИЫ М ЭЛЭЭЛЭЛ


Гэрээлэгч нь олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй цооног бүрээс


олборлосон тос. хийн хэмжээ болон цооногийн монтажнйн өөрчлөлтийг үзүүлсэн


бүртгэлийг хөтлөх ба холбогдох мэдээлэл, тайланг Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгчийн баталсан дүрмэнд заасны дагуу Монгол Улсын Застийн газрын


төлөөлөгчид ир\үлнэ.


12.7 АВТОМАШИН. ТЕХНИК. ТОНОГ ТӨХӨОРОМЖ. БАРИЛГА


БА ЙПҮЛАМЖИДП МЭЛЭЭЛЭЛ


а) Гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул. олборлолтын үйл ажиллагаанд зориулан


импортлох автомашин. техник, i ohoi төхөөрөмжийн зураг төсол. техникийн баримт


бичгийг Моыгол Улсад оруулж ирэхийн өмнө ГТГ-т ирүүлнэ.


б) Барилга. байгууламжийг Монгол Улсын холбогдох хууль. тогтоомжнйн дагуу


барьж байгуулах бөгөөд зураг төелийг барилгын ажил эхлэхийн өмнө, барилгын


ажилтай холбогдсон бусад баримт бичгийг ашиглалтанд хулзэн авахын өмнө ГТГ-т


ирүүлыэ.


12.8 ХА М ТА PC A Н ХОРОО

Газрьш юсны олборлолт эхэлмэш Гэрээлэгч болон Засгийн газрын төлөөлөгч


олборлолт явуулж байгаа бүх агууламжийн ашиглалтын үйл ажиллагаа. мэдээллийг


судлах. түү-нчлэн галуудын хоорондох асуудлыг зохицуулах зорилгоор хамтарсан


хороо байгуулна.


 12.9 БУСАЛ A III III T МАЛТМА.7

Гэрзхтзгч газрын тостон холбогдсон үйл ажиллагааныхаа явцад бусал ашигт


малтмал нлр^үюэл энэ тухай ГТГ-т арван тав (15 ) хоногийн дотор мэдэгдэнэ. Эдгээр


ашип малтмал Мошол Удсын гөрийн өмч байна.


12.10 НУУПЛАЛ

Энэхүү гэрээнпй 12 дугаар зүйлд дурдсан бүх тайлан мэдээг нууиалж. нөгөө


талын зөвшоорөлгүй гуравдагч этгээдэд дамжуулж үл болно. Дээр өгүүлсэн


иууцлалын талаар хүлхзх үүрэг нь дараах зүйлд хамаарахгүЙ. Үүнд :

1) аль нэг тал енрийн ажиллагсад, хувь нийлүүдэгчид. зөвлөгчид. зээл олгох


этгээдуүд. мөн Туслап гуйцэтгэгчид газрын тостой холбогдсон үйл


ажмллагаа явуулах шаардлагын хэмжээнд нууцлалыг задлана.


2) аль нэг тал нь дагаж мөрдөж буй зохих хуулийн хүрээнд, Гэрээлэгчийн


харьяа байгууллагын үнэт иаас бүртгэгдсэн аливаа хөрөнгийн бпржийн


дүрэм журмын хүрээид нууцыг задалж болно.


3) Гэрээлэгч нь хөрөнгө оруулж болзошгүй этгээдээ ГТГ-т мэдэгдэнз. Уг


этгээд нь мэдээллийн иууцьц хадгалах баталгаа гаргасан байна.


АРВАН ГУРАВДУГААР 3\ ЙЛ. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ 'ГООЦООНБ1

МЭДЭЭЛЭЛ


13.1 НЯ1ТЛАН ЬОЛОХ БҮРТГЭЛ

Гэрээлэгч нь газрыи тосны үйл ажиллагаанд хамаарах нягтлан бодох


бүрз ГЗЛИН1 Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль. Хавсралт Г-д


заасан журам. болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу Монгол хэл дээр.


шаарллагатай гэж үзвэл Монгол. Англи хэл дээр давхар хөтална.

13.2 БУРТГЭЛ ТООИООНЫ ТА ЙЛА Н


Гэрээлзгч нь бүрпэл тоопооны тайлангаа Монгол Улсын Застийн газрын


төлоологчил знэхүү Гэрээний дагуу бүрдүү.тж, хүргүүлж байна.

13.3 СА НХУУГИЙН ХЯНАЛТ

а.) Засгийн газрын толөөлөгч нь Гэрээлэгчийн газрын юсны үйл ажиллагаанл


оруулсан хөрөнгө оруулалт. ортөг нөхөгдөх зардалыг холбогдох хууль. жура.м.


энэхүү гэрээний дагуу үнэн зөв бүртгэж тайлагнасныг санхүүгийн тайлан баланс.


тайлангийн нэмэлт тодруулгууд данс, даысны бичилг, бараа материалын бүртт эл


ба бараа матернал, ваучер. цалингийн төлбер, нэхэмжлэх, зэрэг анхан шатны


баримтуул. гэрээнл шууд буюу шууд бусаар хамрагдах аливаа төрлийн гэрээ.


туслан гүйцэтгэх гэрээ зэрэгт тулгуурлан жил бүр шалгаж баталгаажуулна.


Тухайн шалгалтын явцад Гэрээлэгчийн Монголд болон бусад газар орших


газрын тосаы үйл ажиллагаатай холбогдох бүх үйлдвэрлэлийн байр. байгууламж,


агуулах болон албан конторт очпж танилпан холбогдох ажилз ануулаар


шаарллагагай баримт материал гаргуулан зохих үндэслэлийн дагуу шалгах


эрхтэй.

X/ 24


> /


i


 б) Бух oapiiMi бичиг нь 1эл1 эзрийн бий болсон цагаас таван (5) жил эсхүл хуульд


заасан журмын дагуу шаардагдах хугаиаанд хадгалагдаж. шалгуулахад бэлэн


байна.


в) Санхуүгийн хяналттай холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.


АРВАН ЛӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАСТНЙН ГАЗРЫН ТУСЛАЛЦАА

14.] ЕРОНХПЙ ТУС. 14 ЛИЛ Л


Гэрэзлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж, энэ гэрээний

зорилгыг биелүулэхийн тулд Монгол Улсын Засгийн газрын зөлөөлөгчөөс дэмжлэг


туслалцаа хүсч болохыг талууд хүлээн зөвшөөрч байна. Монгол Улсын Засгийн


газрьш толөөлогч нь Гэрээлэгчээс газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа


явуулахад шаардагдах бусад эрхээ хэрэгжуүлэхэд зохих дэмжлэг үзүүлнэ. Монгол


Улсын Засгийн газрым төлоологч нь Гэрээлэгчид туслуулахаар өөрийн нзг буюу хэд


хэдэн ажилтныг томилон ажиллуулж болно.


14.2 БУСЛИ ТУСЛАЛиЛА

Монгол Улсыи Засгийн газрын төлөөлөгч өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд


Гэрээлзгчийн хүсэлтийн дагуу барилга байгууламж барих. тоног төхеөрөмж


суурилуулах. ажиллах хүч бэлтгэх, тээвэрлэлт хийх, аюулгүй байдлыг хангах. газар


ашиглах зөвшоөрөл авахчай холбоотой асууллаар дэмжлл үзүүлпэ. Эдгээр барилга


байгууламж. сзлбэг хэрэгсэл. ажиллах хүч дутагдсан тохиолдолд Монгол Улсын


Засгийн газрыи төлоөлвгч нь тэдгээрээр ханга.х арга хэмжээ авна. Гэрээлэгчийн


хүсэлтийн дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчоөс дээрх арга хэмжээтэй


холбоотой гарсам зардлуудыг Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид


нөхөж төлөх бөгөөд уг зардлыг үйл ажиллагааны зардалд оруулна. Эдгээр нөхөн


төлбөрийг тухайн үеийн ханшаар АНУ-ын ам. лоллараар гүйцэтгэнэ.


14.3 ТӨЛӨӨЛӨГЧНЙН ГАЗРЫГ ПЭМ ЖИХ УЙЛ А ЖПЛЛА ГА A

Гзрээлэгч нь ГТГ-аас Гэрээт талбайд ажиллах Төлөогчийн газрын үйл


ажиллагаанд зориулан Гэрзэл жил эхэлснээс хойш гуч /30/ хоногийн дотор ГТГ-т


^ви^^ам.долларыг жил бүр төлнө.


АРВАН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ, ӨМЧЛӨХ. ЭРХ БА ӨМЧ


ШИЛЖҮҮЛЭХ

15.1 ТОНОГ ТӨХвӨРӨМЖ БА БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд зориулан Монгол


Улсын нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн өртег нь нөхөгдсөн тоног төхөөрөмж, барьж


байгуулсан барилга байгууламж, материал түүхий эд нь Гэрээний хугапаа дууссаны


дараа нэмэгдэл төлбөргүйгээр Монгол Улсын өмч болно.


Үүнд Гэрээлэгчийн түрээсзэр авч ашиглаж буй тоног төхөөрөмж. багаж


хэрэгсэл бусад эд херөнгө ха.маарахгүй болно.


У. v ' ■*' %

Ү * I/ • с «


С/"


15.2 ГАЗРЫН ТОСЫГ ЭЗЭМШЛХ

Энэ.\ү\ Гэрээний 8 ба 9 зүйлийн лагуу Гэрээлэгчийн хуваарьт туүхий тос


хэмжнлт хийсэн иэг лээр Гэрээлэгчийн мэдэлл шнлжинэ.
15.3 ЭРХ ШИЛЖУУЛЭХ
Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд оролпох эрх, үүргээ Засгийн


газраас блчгээр авсан зовшөөрлийн үндсэн дээр бусдад шилжүүлж болно.
АРВАН ЗУРГ ААДУГААР ЗҮЙЛ. ТАТВАР, ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБӨР


Гэрээдэгчийи газрын тосны үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдсон татвар,


хураамж. төлбор нь Монгол Улсын хэмжээнд хүчмн төголдөр мөрдөгдөж буй хууль,


эрх зүйн акт болон цаашид батлагдан гарах хууль. эрх зүйн актуудын дагуу


зохииуула! дана. Гэрээлэгч нь Монгол Улсын аливаа хуульд болон энэхүү гэрээнд


заагаагуй төлбор. хураамжийг гөлөхгүй.

АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ВАЛЮТ С ОЛИЛЦООНЫ ЭРХ


17.1 ГАДААД ВАЛЮТ


Гадаад валютыг худалдах буюу худалдан авахад Монгол Банкнаас тогтоосон


гухайн йдрийн а.лбан ханшаар тооино.


17.2 ГАДААЛЫН БАНКИН ДАХЬ ДАНС


Гэрзэлзгч Моыгол Улсад болон хилийн чанадад гадаадын банкуудад аливаа


валютын данс нээх. гүйлгзз хнйх. мөнгөн хөрөнгийг гадаадад гаргах ба чөлөөтэй


ашиглах. хадгала.х бүрэн эрхгзй болно.


17.3 ВАЛЮТ СОЛИХ ЭРХ

Глрглгл ч иь валют солих дараах эрхийг эдэлнэ. Үүид:


а) Газрын юстой холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардагдах бүхий л хөрөнгийг


чвдвотзй хөрвох валютаар гаргаж. эдгээр валютыг 17.1-д заасан ханшаар Монгол


Улсын арилжааны банкаар дамжуулан төгрөгөөр солих:


б) Хилийы чанадад мөнгөн хөрөигөтэй байж. \-үниЙ1 чөлөөтэй зариуулах;


в) Өорт ногдох гэрээт түүхий тосыг экспортлох, худалдах буюу солих замаар


хилийн чанадад олсон бүх орлогоо галаадад байлгах. чөлөөтэй зарцуулах:


г) Оөрт ногдох гзрээт түүхий тосыг худалдах, солих, экспортлох за.маар Монгол


Улсал олсои бүх орлогоо гадаадад гаргах буюу чөлөөтэй зарцуулах;


д) Энэ I зрээний дагуу Монгол Улсад төлох төлбөр. мөн газрын тостой холбогдсон


үйл ажиллагаанд шаардагдах бусад толбөрийг гүйцэтгэхийн тулд Гэрээлэгчийн


сонгож авсан Монгол Улсын банкинд данстай байх.


17.4 ГЭРЭЭНМЙ ДАПТ ПТШЭТГЭХ ТӨЛБӨР

Гэрээлэгч тал энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх толборийг АНУ-ын лоллараар хиймэ.


 АРВАН НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. МОНГОЛ ҮЛСЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ , ЭД


МАТЕРИАЛ БА АЖИЛЛАГСАД

1S.I МОНГОЛЫН ТУСЛА Н ГҮЙиЭТ ГЭГЧ . ЭЛ МАТЕРИАЛ


БА АЖИЛЛА ГСЛЫГ СОНГОХ ТУХА Й


Гэрээлзгч ба түүннй туслан гүйиэз гэгчид нь:


а) Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж. байгууллагын санал болгож буй үнэ.


мзргзжлнйн чадвар болон чанар нь Гэрээлэгчийн шаардлагыг хангаж байгаа


похцолд юуны өмнө монголын Туслан гүйцэи эгчииг сонгох ба Туслан гүйиэтгэгчтзй


Гзрз j байгуулахын өмнө Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид танилцуулж.


юхиролпоно.


б) Монгол Улсад уйлдвэрлэсзн материал. тоног төхөөрөмж. техник хэрэгсэл


болон ергон хэрэглээний барааны үю. чанар. тэдгээрийг нийлүүлэх хугапаа нь


гадаадаас авч болох материал. топог төхөөрөмж, технмк хэрэгсэл. өргөн хэрэглээний


бараатай жишиж болох нөхполд Монголд үйлдвэрлэсэн зүйлийг сонгоно.


в) Ажиллагсдьп соыгон шалгаруулахдаа юуны өмнө зохмх ёсны мэргэжмлтэ!!


монголын иргэдийг сонгож авахыг эрмэлзэнэ. Мошол Улсын Засгийы газраас


тогтоосои хувь хэмжээнл багтаан эрх бүхий газраас зохих зөвшөөрөл авсны үндсэн


дззр Гэрээлэгч нь нарийн мэргэжлийн ажлын байр. чухал албан тушаалд гадаадын


ажнллагсдыг ажиллуулах зрхтзй. Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Туслан гүйцэтгэ! чийг


сонгох. Монюлд үйлдвзрлзсзн бараа, магериал худалдан авах, Монгол Улсын


ажиллагсдьи авч ажиллуулахын тулл Засгнйи газрын гөлөөлөгчоөс лэмжлэг


зуслалиаа үзу^үлэхийг хүсч болох ба энэ зүйлийн дагуу Гэрээлэгчийн хүлээх үүрэг.


иохцлийг Засгийн газрын юлөөлагчеөс Гэрээлэгчил урьлчилан мэлэглсэн байхыг


хулээн зөвшөөрөв. Гэрээлэгч нь гэрээний дагуу үүрэгг ажлаа гүйцэтгэж яваал


үйлдюрлэлийн ослоор ходолмөршйн чадвараа түр буюу бүрмөсөн алдсан тохиоллолд


ажнллагсдад хөдолмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмжш‘п Монгол Улсын хууль


1 оп оомжийн дагуу зөлне.


г) Ажиллах хүчний талаарх бүхий л асууллыг Ажнллах хүч гадаадал гаргах.


галаалаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай Монгол Улсын хуулнйн дагуу


пшйдвзрлзнз.


л) Гзрээлэгч нь Монгол Улсын газрын юсны мэргэжилтэй боловсон хүчинг


ажиллуулахдаа Гэрээлэгчийн галаалаас авч ажиллуулж буй ижил мзргэжил,


боловсрол, ур чадвартай гадаалын мэргэжилтэн боловсон хүчннй цалишийн


лунджаас доошгүйгээр цалинжуулна.


с) Гэрээлэгч нь өөрнйн зардлаар Монгол Улсын нргзлий! сургах. ладлага хийлгэх


замаар газрын шсны аж үйлдвэрийн бүх шатны боловсон хүчнн бэлтгэхийг


зрхэмлэнз.

АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ОНЦ БАЙДАЛ


19.1 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГЛСОН 177.7 АЖИЛЛАГААНЛ ГАРЧ БОЛОХ


они ьаГшал


Онн банлал гохиоллохол Гэрзэлзгч шаардлагатан гэж үзсэн бүх арга хэмжээг


авах ба энэ гухай Засгийн газрын төлеолегчил нэн даруй мэдэгдэнэ.


19.2 OHU БАЙДАЛ

aj Монгол Улсын нийт нута1 дзвсгэрт буюу түуний зарим хэсэгт онц байдал


зарласан тохиолдолд Монгол Улеын Засгийн газар нь Гэрээт талбайгаас


олборлох Гэрээлэгчийн хуваарьт тосыг нөхөн төлөх нөхцөлтэйгээр бүхлээр нь


буюу хэсэгчлэн дайчлан авч болох бөгөөд олборлолтыг дээд хэмжээнд хүртэл


нэмэгдүүлэхийг Гэрээлэгчээе шаардаж болно. Талууд олборлолтын дээдхэмжээг


харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр тогтооно.


Гзрээлэгчийн хуваарьт тосыг нөхөн төлохдөө энэхүү гэрээний 8.4 дүгээр зүйлийг


баримглах ба нөхөн ! өлөгдөх тосны үиэ нь өмнөх 12 сарын дуидаж үнээс доогуур


байж болохгүй.


б) Газрын юсыг ийнхүү дайчлан ава.х тухай асуудлаар еаналаа илэрхийлэх


боломжийг Гзрзэлэ! чид олгоно.


в) Газрын тосны нөоц буюу түүнгэй холбогдох аливаа байгууламжийг дайчлан авах


шийдвэр нь Монгол Улсын хуулийн дагуу Гэрээлэгчид зохих ёеоор мэдэгдсэний


үндсзн дээр явагдах ба онц байдльн зогсоох хүртэл хугацаанл хүчин тегөлдөр


байна.ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ


20.1 Давагдашгуй хучиы зүйл гэж гоп халдварт өвчнип тархалт. дайн. уймээн.


самуун. бослого хөдолгөөн, ажил хаялт. гал түймэр. уер. хүчтзй салхи, шуурга.


газар хөдлөлт болон байгалийн бусад гамшигт үзэгдлнйг ойлгоно.


20.2 Давагдашгүй хүчин зуйлийн улмаас Гэрээлэгч нь ямар ызгзн ^үргээ


биелүулээгуй, гэрээнд заасан ямар нэгэн эрхээ эдэлж чадаагүй бол уйл


. ажиллагаагаа сэргээж ургэлжлү^лэх, эхлуүдэхэд шаардагдах үндэслэлтэй


хугацааг нэмж. гэрзэнд заасан болон тухайн Хайгуул. Олборлолтын ус дээр


Монгол Улсын Засгийн газрын зөвшөөрснөор нэмж тооиож болно.


20.3 Хэрзв нэг буюу туүнээс дзэш ур ашигтай нээлтээс олборлож байсан буюу


олборлож болох байсан газрын тосны үйлдвэрлэлиш давагдашгуй хүчин


зуйлийи улмаас зогеоосон, хязгаарласан бол олборлож боло.х байсан хэмжээнд


хүргзхийн тулд шаардагдах хугацааг 5 дугаар зүйдд заасан хугацаан дээр


нзмж тооцно. Энзхүу заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хэрэглэсэн "хэмжээ"


гэсэп ойлгол) нь олборлолтын үйл ажиллагааг зогсоогоогуй тохиолдолл үр


ашипай нээлтийн хүрээнд өрөмдсөн иооногуудаае олборлолтын


I өлөвлш өөний дагуу олон улсын газрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн


практикийн дагуу олборлож болох байсан газрын тосны нийт хэмжээг хэлнэ.


Гэрээлэгч нь 'Л1Д заасан олборло.х ёстой газрын тосны нийт хэмжээний тухай


Засгийн газрын төлөөлөгчид Хуанлийн жил бүрийн дараа ер (90) хоногийн


дотор мздэгдэж байна.

20.4 Гэрээлэгч нь 20 дугаар зүйлд заасан давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон


одрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлогчид


эрх бүхий байгууллагаар ыотлуулсан нотолгоог гаргаж огнө.

2S


 ХОРИН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ

21.1 Хэрэв знэ гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа (нэг зуун ная) 180 хоногийн дотор


гэрэо хүчин төгөлдор болохгүй бод Гэрээлэгч нь ГТГ-т гэрээг цуцлах тухай


мэдэгдэж бодно.


21.2 Хэрэв Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төгөлдер болсоп өдрөос хойш (нэг зуун


хорь)120 хонопшн дотор хайгуулын хотөлбөрт ажлаа эхлээгүй бол ГТГ нь энэ


Iэрзэг цуцална.


21.3 Хэрзв Гзрззлзгч лп Гзрзэг санаатайгаар зөрчсөн. уг зөрчлийг арилгах талаар


Монгол Улсыи Засгийн газрын төлөөлөгчөөс тогтоосон хугацаанд аридгаагүй


буюу арилгаж эхлээгүй, мөн Гэрээ хэрэгжүүлэх үүднээс хөтөлбөрт болон


I ocoui ажлаа з.хлэзгүй бол Монгол Улсын Засгийн газар өөрийн төлөөлөгчийн


саиал]лн дагуу энз Гэрзэг цуцлах эрхтэй болно.


21.4 Хзрэв Монгол Улсын Засгийн газар 21.2. 21.3 дугаар зүйлийн дагуу эрхээ


хчрл жүүлзхэзр шийдвэрлэвзл Засгнйн газрын төлөөлөгч Гзрээлэгчид бичгээр


мздзгдэл огпо. Мэдэгдэл өгснөөс хойш 30 хоногийн дотор Гэрээлэгч нь дээрх


зорчлий) арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй ба зөрчлийг арилгахад нь


давагдашгуй хүчнн зүйл саад болоогүй. тасалдуулаагүй бол энэ гэрээг цуилах


шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч гаргана. Ийм


шийдвэрнйн зсрэг Гэрээлэгч нь 22 дугаар зүйл дэх арбитрийи тухай заалтыг


ашиглах эрхтэй. Гэрээг цуцалсан тохиолдолд Гэрзэлгзгч нь тухайн гэрээт жилд


хийгзэгүй ажлынхаа төлбөрийг ГТГ-т төлнө.


21.5 Гзрээг цуналсны дараа Гэрээлэгч нь 15.1-л зааснаас бусад газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахлаа хэрэглэхззр түрээсэлсэн буюу өөрийн


бүрзн эзэмшлийн зоовөрлөж болох бүх эд хорешоө Монгол Улсын нутаг


дэвсгзрээс гаргах эрхтэй.


21.6 Гзрээлэгч нь дараах тохнолдолд энэхүү гэрээг цуцлах эрхтэй ба энэ тухайгаа


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид 90 (ер) хоногийн өмнө бичгээр


м)дл дзиз.


Үүнд:

а) Гзрти тлбайд эдийн засгийн үр ашнпай газрын тос илрээгүй бол.


б) Олборлол гын хугацаа дууссан бол.


ХОРИЫ ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ,


ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

22.1 Гзрззнд оролиогч талуулын хооронд уг гэрээний заалттай холбогдон гарах


(гүүний! хэрэгжүүлэх. тайлбарлах, хзрэглэх. хугацаа дуусах, цуцлах эсвэл


сунгах) аливаа маргааныг эв зуйгээр шийдвэрлээгүй бол маргааныг Монгол


Улоын арбитраар шийдвэрлүүлнэ.

ц 1 Газрын locioii холбшдсон үйл ажиллагааны явиад үүссэн эл хөрөнгийн


маргааиьп газрын тосны тухай гэрээид өөроар заагаагүй бол Монгол Улеын


шүүх хууль тогтоомжид заасны дагуу хянаи шийдвэрлэнэ.

11 ^ Энз гэрээннй НСЗХНӨЛИЙ1 оөрчлөх. гэрээ1 хүчингүй болгох зэрэг гэрэзтэй


чолбогдох аеуудлаар уүссэн маргааныг Талууд хүсвэл ПҮБ-ын Олон Улсын


24


(1 ■ у /

худалдааны зрх зуйи компсс (UNCITR АЬ)-ийн дурмийн дагуу зохицуулан


шийдвэрлүүлж болно.


22.4 Газрын тосгой холбогдсон үйл ажиллагааг дур мэдэн буюу зөвшөөрөлгүй


явуулсан бол тухайн этгээдийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа


явуулахад хэрэглэсэн тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгө. олборлосон бүтээгдэхүүн,


орлогыг Монгол Улсын эрх бүхий байгууллага хураан авч улсын орлогод


шилжүүлнэ. Харин уг үйл ажиллагаа нь гэмт хэргийн шинжтэй байвал Монгол


Улсын хуулийн байгууллагаар шийдвэрлүүлнэ.


22.5 Гэрээлэгч талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Удсын холбогдо.х бусад


хуулийг зөрчсөн үнл ажиллагаа явуулж байгууллага, иргэдэд хохирол


учруулсан бол Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.


22.6 Гэрээлэгч талууд нь гэрээний үүргийг зорчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд


буюу Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь


нөхөн төлнө.


22.7 Гэрээлэгч газрын гостой холбогдеон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг


гүйиэзгүүлэхэзр гэрэлгээр туслан гүйцэтгэгч сонгосон гохиолдолд тухайн


туслан гүйцэтгэгчийы үйл ажиллагааны улмаас учирсан бүх хохирлыг Монгол


Улсын Засгийн газрын өмно Гэрээлэгч хариуина.


ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. МЭДЭГДЭЛ


23. 1 Гэрэхгл чид бичгээр өгө.х мэдэгдэл нь дараах тохиоллолд хүчип төгөлдөр байна.


Үунд:


a) Тухайн толөолөгчийн газарт ажиллаж буй Гзрзхпгчийн төлөөлөгчид болон


23.3 дугаар зүйлд заасан Гэрээлэгчийн удирлах товл факсаар явуулсан:


b) Тухайн төлөөлогчийн газарт ажиллаж байгаа Гэрээлэгчийн төлөөлөгчид


хүргүүлж. түүнийг хүлээн авсан нотолгосн авсан байх, эсвэл тийм


мэдэгдлийг бисчлэи хүргэх ба аль ч тохиолдолд Гэрээлэгчийн төлөөлөгч


буюу түүпий эрх мэдэл бүхий төлөөлө] чдийн нэгпээс нь хүлээн авсан тухай


хариу авсан. мон мэдэгдлийн хувиш 23.3 дуч аар зүплд заасан Гэрээлэгчийн


уднрдах төвд факсаар явуулсан байх.


23.2 Гзрзэлэгчээс Монгол Улсын Засгийн I азрын төлөолөгчид бичгээр өгөх


мздзгдэл нь дараахь тохлолдолд хүчин төгелдөр байна. Үүнд :


Мэдэгдлийг Монгол Улсын Засгийн газрын толвелегчид факсаар явуулсан:


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчийн ажлыи газарт хүргүүлж. түүнийг


хүлээж авсан нотолгоог авсан байх. эсвэл тийм мэдээллийг биечлэн хүргэ.ч ба


аль ч тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөолөгч буюу түүний эрх


мэдэл бүхий төлөөлөгчдийн нэгнээс мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай хариу


авсан байх зэрэг болно.


23.3 Дээрх 23.1 ба 23.2-т заасам мэдэгдлнйг дараах хаягаар илгээнэ. Үүнд :


а) Монгол Улсын Засгнйн газар :


Газрын ! осмы газар


1K08U Улаанбаатар хот.


Сонгинохайрхан дүдрэг.


 Үйлдвэрчний эвлэлийн гүдамж 37.


Утас: (976-11) 631208.


Факс: (976-11)631239

6) Гэрээлэгч:


Улаанбаатар хот-20


Их тойруу-14 "Магнай трейд"' ХХК-ийн төв байр


Шуудангийн хайрцаг- 336


Утас/Факс: 350000. 350010


Email: mtgrounfa.mongol.net


23.4 Талуул нө!өе талдаа 30 хоногийы өмнө урьдчилан мэдэгдсэний ундсэн дээр


мэдогдэл хүлээж авах хаягаа өөрчилж болно.


23.5 Аль н э! тал нь нөгоо талын мэдэгдлийг хүлээж авахаас татгалзах буюу хулээж


авах боломжгүй тохиолдолд нөгөо талын эрх ашиг ямар нэг байдлаар хо.хирох


ёсгуй.


ХОРИН ДӨРӨВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ


24.1 Энэхуү гэрээний дагуу Гэрээлэгчийн явуулж буй бүхий л үйл ажиллагааны


хувьд Гэрээлэгч Моигол Улсын хууль тогтоо.мжийн дагуу даатгуулах


үүрэп эй.


24.2 Гзрзэлэгч нь енрийн Туслан гүйиэтгэгчдийг нэгэн адил даатгуулсан байхыг


шаарлах бөгөод Гэрээлэгчийн шаардлагатай гэж үзеэн нэмэлт даатгал нь


даатгалын 1эрчилгээгээр баталгаажуулагдсаи байх болно.


24.3 Гзрээллгч болон Туслан гүйиэтгэгч нь эд хөреню, ашш сонирхлоо Монгол


Улсын Даатгалыл тухай хууль тогтоомжийн дагуу тус үлсын даатгалын


компанид даат гуулна.


24.4 Хлриээ Монгол Улсын даалгалын комшши пйм даатгалыг хийх чадваргүй


буюу таггалзвал Гэрээлэгч нь Монгол Улсып Засгийн газрын төлөөлөгчтэй


I охиролцсоны үндсэн дээр гадаадын даатгалыы ко.мпаниар даатгуулж болно.


24.5 Даатгалын 6айгуулла1а болон Гэрээлэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний


чүчин 1Ө1өлдер байх хугацаанд гарсан хохпрлыг холбогдох Монгол Улсын


Даатгалын тухай хууль i огтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ


25.1 ХЛВСРЛЛТЪҮД


Хавсралт А. Б. В, Г - нь энэхүд гэрээний салшгүй бүрэлдэх^ун хэсэг болно.


25.2 ХУУЛЬ


Энэх^у Глрээ нь Моигол Улсын хууль тштоомжтой нийцсэн байна.


25.3 САНН САНАА


Тагууд энэхүү гзрлэннй дагүу харилцаагаа сайн санааны зарчнмд үыдэслэж.


 НЭГД.МЭЛ зорилтоо хэрэ1 жүүлэхийн төлөө хамтран ажиллаж. гарч болох аливаа үл


ойлголцол. маргааныг эв зүйгээр зохипуулан шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ.


25.4 ГЭРЭЭПИП ХЭ.7

Гэроэг моигол, англи хэлээр үйлдсэн бө1өод эх бнчвэр\ үлийг тайлбарлахад


хоорондоо зорчиллвөл монгол хэлний хувилбар нь шийдвэрлэх хүчннтэй болно.

25.5 ГЭРЭЭ ХУЧЛН ТӨГӨЛӨР БОЛОХ. ГЭРЭЭНЛ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ


ОРУУЛАХ


1. Энлхү\ гэрзэг Монгол Улсын Засгнйн газар балалсан өлрнйг гэрээ хүчпн

тогөлдөр ООЛСОН ӨДор гзж үзиэ.


2. Талуул харнлцан тохнролаож энэхүү Гэрчэил нэмэл г, өөрчлөлт оруулж болох


бөгөел уг нэмэлт. өөрчлөлтийг Монгол Улсыи Засгийн газраар батлуулсанаар


хүчин тогеллор болно.


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ: ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГ ТӨЛООЛЖ :ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГА "МАГНАЙ ТЕЙД ' ХХК-ИЙН


Д. АМАРСАЙХАН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ


Б. ШИНЭБААТАР


 БАЯНТҮМЭН - XIII ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР.


"МАГНАЙ ТРЕЙД" ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ

ХАВСРАЛТ "Б"
ГЭРЭЭ'1 ТАЛБАЙ


Энэхүу хавсра:п "Б” нь Газрын госны газар. "Магнай Трейд" ХХК-ийн хооронд


2009 он!>1 ... дутаар сарын .... - ны өдөр байгуулсан Бутээгдэхуүн хуваах гэрээний


бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ1. 'Галбайн нэр Баянтүмэн - XVII


2. Талбайн хэмжээ 7832.39 кв.км.


3. Солбилцолын цэг
Дугаар Уртраг Өргөрөг

1 ИЗ^СОО" 48°22'00'


2 113°00'00" 48°50'00'


3 113049'59" 48°50'00'


4 113°49'59" 48°40'00’


5 114°12'45" 48°40'00


6 114°12'45" 48°33'15


7 114°49'59" 48°33'15


8 114°49'59" 48°00'00'


9 114с00'00" 48°00'00


10 113°50'00" 48°22'00


 БАЯНТҮМЭН - XVII ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН Т0СНБ1 ГАЗАР.


"МАГНАЙ ТРЕЙД" ХХК -ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ хавсралт "А"
Энэхүү хавсралт "А" нь Газрын тосны газар. "Магнай Трейд" ХХК-ийн хооронд


2009 оны ... дугаар сарын .... - ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний


бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.

ГЭРЭЭТ ТАЛБАИН ЗУРАГ


 БАЯНТҮМЭН - XVII ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


"МАГНАЙ ТРЕЙД" ХХК -ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ хавсралт »а-Энэхүү хавсралт "А" нь Газрын тосны газар, "Магнай Трейд" ХХК-ийн хооронд


2009 оны ... дугаар сарын .... - ны өлөр байгуулсан Бутээгдэхүүн хуваах гэрээний


бурэлдэхүун хэсэг нь болно.
ГЭРЭЭТТАЛБАЙН ЗУРАГ
I

• * X ~Г\Г\Г> ‘ I -Ь


f

--7 --


- • -V.-' (


ФГММЭВ-ЭС ' »4 <*- ,7 1


J


сэр; лг.з-. МЗИьАгСЛ1: /


V


\ *«■»* л, . / <3«пя..в.с,


г Ь . Д f,v„


Б-\Й(”ГИЭ1' +


Ч( Гн.д.м Ai


(/< и >

 БАЯНТҮМЭН - XVII ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


"МАГНАЙ ТРЕЙД" ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ

ХАВСРАЛТ "Б"
ГЭРЭЭТТАЛБАЙ


Эюхүү хавсралт ”Б" нь Газрын тосны газар. "Магнай Трейд" ХХК-ийн хооронд


204$ оиы 4L дугаар сарын 0.8 - ны өдөр байгуулсап Бүтээгдэхүүн хүъаах гэрээний


бүрзлдэхүүн хэсэг нь болно.1 ЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ
1. Талбайн нэр Баянтүмчн - XVII


2. Талбайн хэмжтэ 11149 кв.км.


3. Солбилцолын цэг
Дугаар Үртраг Өргөрөг

1 113°00'00" 48°00'00'


2 113°00’00" 48°50'00'


3 113°49’59" 48°50'00!


4 113°49'59" 48°40'00'


5 114°49'59" 48°40Ш


6 114°49'59" 48°00'00


 БАЯНТУМЭН - XVII ТАЛБАЙН ТАЛ ААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


“МАГНАЙ ТРЕЙД’* ХХК-ИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ

ХАВСРАЛТ“В” сг>

ГЭРЭЭТ ТАВАН ЖИЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ЕРӨНХИЙ


ТӨЛӨВЛӨГӨӨ,


ЗААВАЛ ХИЙХ НААД ЗАХЫН АЖИЛ, ҮҮРЭГ.
Хайгуул - --- Зардал Заавал хийх


Ж Xaiirw.'ibiH ажпл наад захын


ыи ил (ам.доллар] ажил, үүрэг


үе ша 1 (ам.доллар)


Урьд хийгдсэы I сологи. геофизикнйн бүх -мм-


мэдээллийг худалдан авах


геологи. геофизикийн мэдээллийг дахин


I боловсруулж геологийн гадаргуугийн


судалгааны үр дунтэй харьцуулж 2D


чичирхийллийн ажил хийх талбайг


сонгож. 200 тууш. Км газарт хүнднйн


1 хүчний болон 2D чичирхийллийн ажлыг


гуйнэтгэж мэдээллийг боловсруулах


Чичирхийллийн анхдагч боловсрүүдалт


хийх т


1 Хүндийн хүчний ажлын дүн


Хээрийн анги явах, буулгах. зохион


байгуула. хоол хүнсний зардалд


Бүгл !


1- Хайгуулын 200 тууш. км-д 2D


чичпрхийллпйн ажльи ypi элжлүүлж


. мэдэзллүүдээ боловсруулах, гайлап


\ гаргах


50 км. кв газарт 3D чичирхийллийн готтаг


ажлыг хийх. хайгуулын иооногуудыи


эхний иэгуүдийг тавьж эхлэх. хайгуүлын 1 vjull wu


п 2 мэдэ зллүүдийг Орос, Хятад. АНУ,


Канадын аль нэгэнд боловсруулж тайлах


Хайгуулын 3 цооног өрөмдөх ] QUO OOuJ


Бү|д A 2TO 000--- з>_


50 км. кв газарт 3D чичирхийллийи 1


хайгуулын ажил хийх. 7 өрөмдлөгийн 1 ООО'0»»


3 тгүүдийг тогтоох. боловсруулах.


Хайгуулын 5 пооног өрөмдөх


Бүгд iwoo ooi»---!


III 4 Хайгуулын 7 цооног өрөмдөх ) uuu uuu


50 км. кв газарт 3D чичирхийллийн


хайгуулыи ажил хийх. дүнг тайлж 1 UvJU \J\f\J


боловсруулах I


Геологи. геофизикнйн бүх мэдээллиш ---


нэгтгэж 10 цооног өремдөх талбай ---


бэлтгзх


 Бүгд Т^ии nun» !


Хайгуулын 10 цооног өрөмдөх 10 000 000 -----1


Геологи. геофизикнйн бух мэдээллнйг


5 нэгтгэж, эрэл үнэлгээний ажил явуулна


1 БҮ'Д IUUMJ иии


Нийт дүн 2П 'Ж J34H


 ЬАЯНТУМЭН - XVII ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


МАГНАЙ ТРЕЙД" ХХК-ИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЭХVҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ“Г”


БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ЖУРАМ

НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ЕРӨНХИЙЗААЛТУУД

1. НЭР ТОМЬЁО


20(J.. оиы ... лугаар сарын ...-ны өдрийн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 2 дугаар зүйлд


1 одорхойлсон нэр томьсонууд энэхүу Бүртгэл тоонооны журамд хамаара.х оөгөөд


адил утга агуулна.


2. БҮРТГЭЛ тооиооныЖУРМЫН ЗОРИЛГО БОЛОН


БАРИМТ БИЧГИЙН ЛАВАМГАЙЛАХ БАЙЛАЛ


Энэхүү гэрээнмп бүртгэл тооцооны журмын зорилго нь гэрээлэгчийн оруулсан


хорөнгө оруулалт. зарцуулсан зардад, эд хөрөнгийн ортө! зэрпгйг нягтлан бодох


бүртгзлд тусгаж. санхүүгийн тайлан гаргахдаа Монго.л улсад мордөглөж буй Нягтлан


бодох бүртгэлийн тухай хууль. үндэсний болон Нягтлан бодох бүртгэлшш Олон


Улсын Стандар'1 (НББОУС) бусад холбогдох хууль тогтоомж. журмыг мордүүлэхэд


орпшно.


Энэхүү бүртгэл тооцооны журмын заалтууд гэрэзний заалттай үл тохирох булоу


зерчилдөх аливаа тохиолдолд олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн


ннйтлэг зарчмыг баримтлана.


3. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАИЛАНтД


а) Гзрзэлзгч 'нь ГТГ-т хайгуулын ажлын туршид хуанлийн улирад бүрийн эцсээс


хопш гуч (30) хоногийн дотор дараах тайлаыгуудыг шиджүүлнэ.Үүнд:


1. Санхүүгпйн тайлан (нэмэлт тодруу.и ын хам i):


2. Зарддын дэлгэрэнгүй тайлан ( зардлын төв тус бүрээр ):


Дх>рх гайлангууд нь өссөн лүнгээр бэлтгэгдсэн байна.


б) Олборлолтын үсд Гэрээлэгч нь ГТГ-т хуанлийн улирал бүрийг лууссанаас хойга


гуч (30) хоногийп дотор дараах тайлангуудыг гаргаж егно. Үүнд:


1. санхүүгийн тайлан (нэмэлт тодруулга);


2. олборлолтын тайлан;


3. зкспортын мэдээ, тайлан


4. хуваах тос болоп тэнлвэржүүлэлтнйн тайлан:


5. зарллын дзл1 зрзш үн тайлан ( зардлын тев тус бүрээр ):


6. оргөг нохолтийн тайлаи;


Дээрх 1айлангуудыг өссөн дүнгээр бүрт гэж нягглан бодох бүртгэлийн олон


улсыи станларч болон знэхүү бүртгэл гооиооны журмыы дагуу хийж, тайлант жил


дууссаны дараа жар (60) хоногийн дотор ГТГ-т гаргаж егнө.


4. С4НХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ


а) I эрэзний 13 дугаар зүйлийн дагуу шалгадт хийхдээ. Засгийм газрын төлеелөгч нь


Гэрзэлэгчийн газрын тосны үйл ажиллагаанд оруулсан хөрөнгө оруулалт. өртөг


нөхоглөх зарлалыг холбогдох хууль. журам. энэхүү гэрээний дагуу үнэн зөв


бүртгэж гайлагнасньи санхүүгийн тайлан балаысдайлангийн нэмэлт толруулгууд


данс . дансны бичилт. бараа материалын бүртгэл ба бараа материал, ваучер,


цалнш ийн төлбор. нэхэмжлэх, зэрэг үнлсэн баримтууд Гэрээнд шууд буюу шууд


бусаар хамрагдах аливаа горлийн гэрээ. туслан гүйцэтгэх гэрээ зэрэгт тулгуурлан


жнл бүр шалгаж баталгаажуулпа. Тухайн шалгалтын явиал Гэрээлэгчийн


Монголд болоп бусад газар орших газрын тосны үйл ажиллагаатай холбогдох


бүх уйлдвзрлэлийн байр. байгууламж. агуулах болон албан конторт очиж


ташшан холбшдох ажилтануудаар шаардлагатай баримз материал гаргуулан


зохих үнлэслэлийн лагуу шалгах эрхтзй.


б) Гэрээлэгчийн бүх барнмт бичиг нь тэдгээрипн үүсэы байгуулаглсан өдрөос хойш


таван (5) жил эсхүл хуульд заасан журмын дагуу шаардагдах хугаиаанд


хадгалаглаж, шалгуулахад бэлэн байна.


5. ВАЛЮТ СОЛИХ


Гзрэзлзгчийн газрыи госюй холбогдох үйл ажиллагааны бүртгэл нь АНУ-ын


доллараар хийглэнэ. АНУ-ын доллараар гарсан бүх зарлал нь зарцуулсан тоо


хэмжээгззрээ бүртгэгдэнэ. Монгол улсын мөнгөн нэгжээр гаргасан зардлыг гэрээний


17 ду) аар зүйлд заасны лагуу АНУ-ын доллард шилжүүлж. АНУ-ын доллараас бусад


мөнгөн нэгжээр гарсан зардал нь тухайы валютыг Гэрээлэгчийн АНУ-ын лолларын


ламснаас худалдаи авсан тохнолдолл хулаллан авсан үнээр АНУ-ын долларт


шилжүүл л лзх ба үүнээс бусал тохиолдолд Монгол Банкны албан ханшаар тооцло.


Моцгол тогрог болоы АНУ-ын доллараас бусал валютыг АНУ-ын долларт


шилжүүлсэн ханшаар бүртгэл хөтөлнө.
6. БҮРТГЭЛ


Гэрээлзгч нь бүртгэлийг Англп хэл лззр нягтлан болох бүртгэлийн Олон Улсын


стандарг. Мош ол Улсын хууль тогтоомж. олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд


хэвшеэн няплан болох бүртгзлийн нийтлэг зарчмуудын лагуу хөтлөнө.

7. Б УР ТГЭЛНЙН ЖУРМЫГ ХЯНА X


Энэхүү Бүртгэлийн журмыг Гэрээлэгч. ГТГ хоср бичгээр харилцан тохиролцсоны


үндсэн дээр ирээдүйн үйл ажиллагааг зохицуулахаар Засгийн газрын төлөөлөгч нь


хянан шалгаж болно.
8. БҮРТГЭЛИЙН IIА РИЙВЧИЛСАН А РГА ЧЛАЛ


Гэрээ хүчип гөголлөр болеон өлрөос хойш ер (90) хоногийн догор Гзрзэлэгч нь Гэрээ


болон энэхүү бүриэл тооцооны журмыи дагуу боловсруулсан дансны гүйлгээний


бүлүүвч. зардлын нарийвчплеан ангилал. баримтлагдах зардльш төсвцйн нарийвчлан


юдорхойлсон хэлбэр. үйл ажнллагааны бичлэг болон бүртгэлийн аргачлалын


талаарх еаналыг ГТГ-т ирүүлж хэлэлцэнэ. Эиэхүү аргачлалыг санхүүгийн нийтлэг


бүртгэл. олоы улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн зарчим, Монгол Улсын


хууль. журмын дагуу боловсруулна. Ийнхүү хэлэлцсэний дагуу Засгийн Газрын


төлөолөгчийн зөвшөөрснөөр Гэрээлэгч нь цаашид ашиглагдах даысны гүйлгээний


бүдуүвч. зааварчла!ыг боловсруулж ГТГ-т гаргаж өгнө.


ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ


ЗАРДАЛ. ОРЛОГО
1. НӨХӨП ТӨЛӨГЛӨХ 3.4 РЛАЛ


Гэрэзлэгч нь Гэрзэиий дагуу дараах зардлуудыг хариуцаж шууд төлөх бөгөөд эдгээр


зардлуудьи Гзрзэний 4 лүгззр зүйлийп дагуу ангилж. нохен авна.


а) Газрыиэрх


Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах


барилга байгууламж барих лалбайн эрх авахтай холбогдон гарсан зардал


б) Хөдөлмөр эрхлэлл


1. Гэрээлэгчийн Монголд ажиллаж буй ажиллагсдын (удирдах албан


тушаалтнаас бусад) цалин. нэмэгдэл хөлс. нэмэгдэл. шагнал. урамшуулал.


амралгын олговор. томилолт. хөдөлмөрпйн чадвар түр алдах. тахир


дутуугинн нохөн олговорууд.


2. Гэрзэлэгчийн Монголд ажиллахаар томилогдсон гадаадын иргэдийн


(удирдах албан тушаалтнаас бусад) амьжиргааны. орон байрны болон


бусад хоигөлөлтүүд,


3 .Засгийн газрын байгууллагаас хуулийн дагуу Гэрээлэгчийн ажиллагсадын


цалин хөлсөнд хамааруулж ногдуулж буй хураамжтай холбогдсон зардлууд.


в) Ажиллагсдал үзүүлэх хош өлөлт, олгох тзтгэвэр. т эггэмж


Гзрзхгл чийн Монголд ажиллаж буй гадаад болон монгол ажиллагсдын цалин


холсйнд хамаарагдах ажнллагсдын амь нас болон нишмийн даатгал. тэтгэвэр,


г лгзмж олгохтой холбогдон гарах зардал.


Гзнл халагдсаны тэтгэмж монгол болон гадаад улсын ажиллагсдын хувьд адил байх


богөөд гэтгзмжнйг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу зохицуулна.


г) Материал. тоног төхөөромж ба сэлбэг хэрэ1 сэл


Гзртзлэгчийи худалдаж авсан. түрээсэлсэн буюу нийлүүлсэн материал. тоног


юхоорнмж. сзлбэг хэрэгсэл.


/ Худалдаж авсан лштериал


Гэрээлэгчийн худалдаж авсан материал, тоног төхөөрөмж. сэлбэг


хэрэгслийн зардлыг тооцоход Гэрээлэгчнд үзүүлсэн бүх хөнгөлөлтийг нь


хасаад түүний жинхэнэ төлсөн үнийг энэхүү журмын 2 дугаар зүйлийн 3.1-т


заасан үнэлгээний зарчмын дагуу тогтооно.


2 1 Ъри.пгч буюу салбар байгууллагаас ншЪуулсэн материал


Гэрээлэгч нь аливаа материал. тонш тохөөрөмж, сэлбэг хэрэгслпйг оөрийи


буюу салбар бангууллаплнхаа нөөиоөс авч нийлүүлэхээс бусад тохнолдолд


Монголын иргэн, аж а.хуйн нэгжээе худалдаж авна. Гэхдээ дээр дурдсан


 нөөиөөс нийлуүлеэн материалын үнэ нь даатгал, нийлүүлэлтийн адил


нөхцөлд гуравдахь этгээлээс төсвөтэй эл зуйлийг худаллаж авч болох үнээс


өнлор байх ёсгуй. Уг материал. тоног төхөөрөмж. сэлбэг хэрэгслийн


үнэлгээг энэхүү журмын 2 лугаар зүйлийн 3.2-т зааены дагуу тогтооно.


Баталгиа

Гэрээлэгч нийлүүлж буй материал, тоног төхөөремж. сэлбэг хэрэгсэлдээ


үйлдвэрлэгчшЧн буюу худалдагчнйн чанарын баталгаанаас өөр ямар нэгэн


баталгаа нэмж гаргахгүй бегөөл хэрэв нийлүүлсэн материал гэмтэл


coronoii байвал үйллвэрллч буюу худалдагчаас Гэрээлэгчид зөрүүг нөхөн


гөлөх хүртзл үүинйг орлогод авахгүй.


Typrjc


Түрээсэлсэн материал, тоног төхөөрөмж. сэлбэг хэрэгслийн үнийг болитой


толсон үнээр тоодно.

л) Т ))юр:плт


Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай тоног


төхеөрөмж. материал. сэлбэг хэрэгслийг тээвэрлэхэд гарсан зардал

Үйлчилгээ


е)


Гэрззлэгч нь гуравдагч этгээдээс зөвлөх, гэрээт үйлчилгээ болон

хангамжаар үйлчлүүлохтэй холбогдсон зардлын зөвшөөрлийг ГТГ-аас


урьлчилан бичгээр авна. Уг зардал нь ижил төстэй ажил. үйлчилгээ үзүүлэх


гадаадып болон Монголын бнйгууллагад төлөх зарлалтай ойролцоо байна.


2. Гэрээлэгч болон түүний салбар байгуулагаас Монголд болон хилийн


чанадал лабораторийн шинжилгээ хийх, загварчлах. геологи. геофизикийн


боловсруулалт. тайлал хийх. инженерийн болон мэдээлэл боловсруулах


• зэрэг үйлчнлгээний зардал нь тухайн үел олон улсын газрын тосны аж


үйлдвэрт дагаж буй үнэлгээтэй дүйизхүйц байна.


Гэрээлэгч буюу түүний салбар байгууллагаас үзүүлсэн үйлчилгээ нь ашиг


нзмэлгүйгээр зарцуулсан зарддаар тооцогдоно. Уг зардал нь тухайн


үйлчилгээг ижнл нөхцөлоор гүйиэтгэх бусад салбар байгууллага. гуравдагч


зтгээдэл гарах хэвийн зарллаас илүүл үй байна.


Шаардлагатай бол. тухайн үйлчилгээ, түүнпйг зохион байгуулсаны зардал


ззргийг баталсаы бари.мтыг Гэрээлэгч. түүний салбар байгууллага. ГТГ-


аар гаргуулан авна.


Гэрээлэгч, түүний салбар байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний


зардал нь олоп улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд газрын тосны


компаннуд тэдгээрийн салбар байгууллагуудад төстэй үйлчилгээ үзүүлсний


гөлбөрт гөлдөг зардлаас өндер өртөгтэй бол тухайн зардлыг ГТГ нь энэхүү-


журмын 2 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгг хамааруулж өртөг нөхөлтөөс хасах


эрх эдэлнэ.


ж) Хохирол болон алдагдал


Доорхн з) бүлгийн дагуу дааггалд хамрагдахаас бусад юхиолдолд газар хөдлөлт. гал


тү1Чмэр. үер. шуурга, хулгай, осол буюу бусад Гэрээлэгчээс хамаарахгүй шалтгааны


улмаас учирсаи хохирол. аллагдлыг нөхөн сэргээхэд гарах бүхий л зардал. Гэрээлэгч


нь хохирол болон алдаглалд орсон тухайгаа нэн даруй ГТГ-т бичгээр мэдэгдэнэ.

з) Даатгалын зардал


) > 4н


Гэрээннп 24 дүгэзр зүйлд зааеанчлан даатгалын компанитай байгуудсан гэрээний


дагуу төлсөн даатгалын зардлыг өртөг нөхөлтийн тооцоонд оруулна.


и) Хээрийн анш. агуулах болон бусад байгууламж


Хээрийн ангиуд. агуулах. тээвэрлэлтийн болон холбооны сиетем. усан хангамж. зам


болон бусад байгууламжуудийг хадгалж хамгаалах. тоноглох, ажиллуулахтай


холбогдон Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн дотор гарч буй зардал.

к) Эрх зуйн зардал


Гзрзэт талбай. газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмжийг


хамгаалах. шуүх хурлын буюу хууль зүйн туслалцаа авсан, үүний дотор


омгөөлөгчийн холс. шагнал . зөвлөхийн цалин хөлсний тодорхой хувь, мөн Гэрээний


дагуух газрын тостй холбогдсон үйл ажиллагааны талаар талууд болон аль нэпшй


нь эсрэг шийдвзр гарсантай холбоогой зардал, мөн газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа буюу энэ гэрээний эсрзг чиглэсэн аливаа үйлдэл, i омдол, заргаас


хамгаалах зорилюор гэрээнд оролиогч талууд буюу аль нзг тал нь урьдчнлан


еэргийлэхээр авсан арга хэмжээний зардлууд. Дээр дурдсан арга хэмжээг гэрээнд


оролцогч талууд буюу аль нэгнийх нь хуульчид хэрэгжүүлеэн тохиолдолд тэдгээрт


энэхүү үЙЛЧПЛ! зз үзүүлсний зохих хэмжээний МӨЫГО ТӨЛНО.


л) Захиргааны зардал


1. Нягтлан бодох бүртгзлинн Олон Улсын Стандарз (НББОУС-1-инн 82)-д


заасны дагуу борлуулалз ортгийн аргад хамааралтай хариуилагын төвөөр нь


ангилдаг apiaap удпрдлагын зардлыг тусад нь бүртгэнэ. Энэ зардалд Гэрээлэгчшйы


Мошолд буюу гадаад дахь ерөнхин удирдлага /үүний доюр хувьцаа эзэмшигчид


багтана /. хяиах. зөвлох. үйлчлэх үү-рэг хүлээсэн албан тушаал гнуудтай холбоотой


гарсан зардлуудыг буртгэнэ. Үүнд : Цалпн хөлс. амралтын нөхөп олговор. нэмэгдэл


урамшуулал, хуулийн дагуу буюу Засгийн газрын харьяа байгууллагаас ногдуулсан


татвар хураамж. шимтгэл, удирдлагын байрлаж буй албан конзор болон технмк


хзрзгсзл. тавилга. эд хошшл худалдан авах. түрээс. ашиглалтын зардал , шатахуун.


томилолт сургалт зэрэг зардлуудыг оруулна. Гэрээний дагуу дэзр дурдсан газрын


госюй холбсидсон удирдлагын үйл ажиллагааны зардал нь газрын тостой


холбогдсон гзрзэлзгчийн жилийн зардлын 5 хувиас хэтрэхгүй байна. Захиргааны


зардлыг бусад зардалд давхардуулан тооиохгуй.


2. Дззр дурьдсан захиргааиы зардлыг бусад (энэ зүйлийн l.a-к хүртэлх)


зардалд давхардүулан тооцохгүй.


2. ОРЛОГО


Гзрззлэгч газрыи тосгой холбогдсон үйл ажиллагааны явцаас орсон орлогыг зохих


лансанд оүрj i зж авна. Уг орлого нь дараах ажил гүйлгээнзэс бүрдэнэ:


а) Гомдол заргаас авсан орлого


Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны талаарх зарга. дааггалын орлого буюу


хөрөш ө.


б) Гуравдагч талын орлого


Өмч хөрөнгө ашиглуулсиы. Гэрэзлэгчээс үзүүлсзн үйлчилгээнин буюу аливаа


мэдээллшш толбөр хзлбзрээр гуравлагч талаас олсон орлого.


в) Тохиргоо бпчилт


Өмнн Hi) дансанд бүртгзгдсзн гэмтэл согопой матернал, тоног тохоорөмжид түушш


нийл\-үлэгч. үйлдвзрлз! чззс Гэрззлзгчид буиаан олгосон нөхөн олговор.


JI


Г) Буцааж толсои юлбор


Өмнө нь дансанд бүрттдсзн байеан зардлаас Гэрээлэгчид буцаан төлсөн түрээс.


нөхөн төлбер буюу бусад орлого.


д) Эд материал. тоног төхөөримж болон сэлбэг хэрэгслийг худалдах, экспортлох


Энэхүү гэрээнд тусгайлан заагаагүп бол Гэрээлэгч дансанд бүртгэдтэй байсан аливаа


эл материал. тоног төхөорөмж. сэлбэг хэрэгслийг салбар байгууллага, эсвэл бусад


байгууллага, хувь хүнд худалдах, экспортлох булоу шилжүүлэх тохиолдолд уг


шилжү-үлгийн дүи бүртгэдд тусгагдсан байна.

3. ЭД МЛТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БОЛОН СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЛИЙН


ҮНЭЛГЭЭ


Тооцооны журмын 2 дугаар зүйлийн 1(г)-д заасны дагуу дансанд бүртгэлтэй эсвэл


2(д)-д зааснаар бүртгэлд тусгагдсан материал. тоног төхерөөмж болон сэлбэг


хэрэгслийн үнэлгээ дорх зарчмаар хийгдэнэ. Үүнд:


] Доорх (3.2) зүйлд өөрөор заагаагүй бол Гэрээлэгчийн худалдан авсан эд


материал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн үнэ нь эдгээртэй адил


чанарын барааны олон улсын зах зээл дэх үнэ. худалдан авах хэлэлцээр


байгуулсан тухайн үед олон улсын зах зээлд давамгайлж байсан


нийлүүлэлтийн адил нохиөлийн үнийн жншигтэй тохирч байх ёстой. Эд


материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн худалдан авах үнэ нь


зохих тохиолдолд худалдааны болон бэлэн мөнгоний хямдралууд,


нийлүүлзлтийн 1 өлбор. тээврийн болон хүргэх зардал. даатгал. татвар.


гаалийн татвар, консулыы төлбөрүүд болон бусад импортын бараанд


ногдуула.ч лөлбөрүүдийг урьд өмнө өөр тооиоонд оруулсан эсэхийг


харгалзан үзэж хамруулна.


2. Салбар баГи ууллагуудаас худалдан авсан болон тэдэнд худалдсан эд


магернал. тоиог төхоөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийг доорх (а), (б)-д заасны


дагуу үнэлнэ.


а) Шинэ эд материал. тоиог төхөөремж болон сэлбэг хзрэгслүүл нь (А


ангилал) Гэрээлэгчийн гэрээ байгуулах үеийн адил чанарын


барааны олон улсын зах зээлийн үнэ, нийлүүлэлтшш алил


нохпөлийн үыийн жишигт нийыэж байх.


б) Хэрэглэж байсан эл материал, тоыог төхөөрөмж болон сэлбэг


хэрэгслүүд (Б. В ангилал).


i) Эвдрэлгүй, гэмтэлгүй. үйлдвэрлзл үйлчилгээнд ашиглаж байгаа


засвар үйлчилгээ шаарлагдахгүй ашиглах боломжтой түүхий эд


материал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь Б ангилалл


хамрах бөгөөд лээрх (а)-л тодорхойлсои шинэ матсриал, тоног


төхөорөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийн тухайн үеийн үнийы 75


хувиар (75%) үнэлэгдзнэ.


ii) Б ангилалд хамруулах боломжгүй материал, тоног төхөөромж


болон сэлбэг хэрзгслү'үл. гэхдээ:


♦ засвар уйлчилгээний дараа үндсэн зориулалтаар нь Б


ангилалын лагуу хэрэглэж байсан боловч сайн эл материал.


тоног төхөорөмж болон сэлбэг хэрэгсл\үлийн аднл дахин


ашиглах боломжтой: эсвзл
4:


 ♦ үндсзн зориулалтаараа ашиглагдах боломжтои боловч


ерөнхиндөө засвар үйлчилгээ хинх боломжгуй эд материал,


тоног техөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь В ангилалд орох


богеөд дтзрх (а)-д тодорхойлсон шинэ эд матернал. тоног


төхөөромж болон сэлбэг хэрэгслүүдийн тухайн үеийн үнийн


тавин хувиар (50%) үнэлэгдэнэ. В ангиллын эд материал,


тоног тохөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийн үнэ засвар


үплчилгээний өртөг нийлээд Б ангиллын эд материал. тоног


төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийн үнээс хэтрэхгүй байх


нохцөлд. засвар үйлчилгээний үнэ өртгийг засварлагдсан эд


материал, тоног төхөөремж болон сэлбэг хэрэгслүүдэд


оруулна.


iii) Б. В ангилалд орохгүй эд материал, тоног лохөөрөмж болон сэлбэг

хэрэгслүүдийг хэрэглээтэй нь уялдуулж үнэлиэ.


i\) Эл матернал. тонси төхөөремж болон сэлбэг хэрэгслуүлийг Газрын


тосны үйл ажиллагаанд түр ашнгласнаар 2)б)п)-д заасны дагуу


хямдруулах боломжгүй нөхцөлд эдгээр эд материал, тоног


төхөөрөмж болон еэлбэг хэрэгслүүд ыь хийгдсэн үйлчилгээний үнийн


дүнтзй нинцэх данспы цэвэр тооиооны дүнд үндэслэн үиэлэгдэх


болно.

4. ЗЛРДЛЫН ТӨРЛҮҮД


Гзрззний дагуу нөхон талөгдө.ч зардалд үр дүнтэй хяналт xniix боломжпйг хангах


зорилгоор бүх зардлуудыг зардлын төвүүд болон тэдний дзл uhi илалуудад хуваан


апгилж. ГТГ-1 танилцуулна.


Нарийвчилсан ангиллыг Хавсралт "Г'"-ын 1.8 дугаар зүйлийм дагуу тохиродцоно.


Гчхдзэ доорх анг илалууд заавал хийгдэнэ. Үүнд:


а) Талбай тус бүрээр зардлууд дараах маягаар хуваарилагдана:


1. Хайгуулын талбай.


2. Олборлол 1 ын талбай нэг бүрчлэн.


3: Дамжуулах хоолой гэх мэт талбайн гадуур үйл ажиллагааны зардал.


4. Тодорхой талбайд хамааруулах боломжгүй зардлууд.


5. Еронхий знрдлууд болоы Захиргааны зардлын хуваарилалт.


б) Газрын тосмы үйл ажнллагаа бүрт зардлууд дараах маягаар хуваарилагдана:


1) Хашуулын үйл ажиллагаа. Үүнд:


1. Агаарын. геологийн, геохимийн, палеонтологийн. топографийи


болон бусад судалгаа.


2. Чичнрхийллийн судалгаа нэг бүрчлэн.


3. Хайгуулын болон үнэлгээний цооног нэг бүрчдэн.


4. Дэд бүтэц (зам. нисэх онгопаы буудал).


5 Туслах бангууламжууд (агуулах гэх зэрэг). Эдгээрг ердийн


үйлчилгээний epiei хуваарнлалт орно (Газрын тосны үйл


ажлллагаатай холбсл дох зардлууд).


6. Eponxiiii зардлууд болон Захпргааны зардлын хуваарилал ч.

43


 7. Бусал зардлүуд.


ii) Олборло.мын үйл ажиллагаа. Үүнд:


1. Агаарын. геолопшн. геохимийн. геофизикийн болон бусал судалгаа.


2. Олборлолтын иооног нэг бүрчлэн.

3. Хуримтлуулах шугамууд.


4 Талбайи байгууламжууд.


5. Хадкшах байгууламжууд.


6. Дамжуулах хоолой, тээврийн циетернуүд.


7. Дэд бүтэи.

8. Туслах байгууламжууд (агуулах гэх зэрэг). Эдгээрт ердийн


үйлчилгээний өртөг хуваарилалт орно (Газрын тосны үйл


ажнллагаатай холбогдох зардлууд).


9. Еропхий зардлууд болон Захиргааны зарллын хуваарилалт.

iii) Ашиглалгыи үйл ажиллагааг олборлолтын үйл ажиллагаатай адил


ангилна.


в) Олборлогдож. халгалагдсан газрын туүхий тос болон байгалийн хийтэй

холбогдох зарллыг дараах зарчмыг баримталж хуваарилна. Үүнд:


1. Зарллын дийлэнх хувь нь түүхий газрын тос эсвэл байгалийн хийн аль


мэгэнл хамааралтай бол аль нэгэнд нь бүрэн хуваарплна.


2. Зарллыг тү^хий тос болон байгалийн хин хоёуланд нь хамааруулах


боломжзой тохиолдолд уг зардал нъ талуудыи харилиан тохиролцсон


аргачлалып үндсэн лээр олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрийн


1 уршлагын дагуу хуваарилагдана.

5. НӨХӨН ТӨЛӨГДӨХГҮЙ ЗАРДЛУУД

Өрюм тос болои хийг тодорхойлох зорилгоор доорх зардлыг нөхөн төлөгдехгүй


зардалл юоино. Үүнд:


а) Анхаи шаЛны баримт бүрлүүлээгүй бис1 зүйлийн хувьд зорчилтзй зардлууд.


б) Холбогдох Ажлын хөтөлбөр, Төсөв буюү зарлагын бачламжлалын хүрээнд


зарнуулагдаагүй, зевэл Гэрээнд зөвшөөрөөгүй ангилалл хамрах зардал.


в) Осол, гамшгнйн улмаас гарсан зардлаас бусал Гэрэзлэ! чийп худалдан авсан


бараа. гүйцэпүүлсэн болон захналсан үйлчилгээний үнз тухайн үеийн адил


чанарыи бараа үйлчилгэзний олон улсын зах зээлийн үнз. олон улсын зах зээлд


давамгайлж буй нийлүүлэлтнйн адилхан нохцөлийн үнийн жишгээс ил^ гарсан


зарлал.


I) Туслан гүйцэтгэгч болон нийяүүлэгчтэй байгуулсан холбогдох Гэрээтэй үл


нийцлх бараа. үйлчилгээний төлбөрүүд.


д) Дээрх "в" хэсэгт заасны дагуу эд матсриалын байдал үнэтэйгээ таарахгүй нөхцөлд


эиз зөрчилтэй холбогдон гарсан нэмэгдэл зардал.


с) Газрын тоены үйл ажиллагаанд ониын шаардлагнгүй зардал. Үүнд нийл\үлэх


цзгззс хойш iapax үйл ажиллагааны, тухайлбал газрын түүхий тосыг Монгол


Үлсаас i аргахаар ачааны машин. вагон гэхмэт тээврийн хэрэгсэлд ачсаны дараах


зардал.

44


( '’ ‘ ‘ < > L

ж) Монгол Улсын болон бусад улсад төлсөн татвар. хураамжууд.


з) Гэрээний 10 дугаар зүйлд заасны дагуу төлөгдөх урамшууллууд болон бусад


толбер^д.


и) Ш\^тч. Арбнтрч буюу шнижээчийн асуудлыг өөрөөр шийдвэрлээгуй бол


Гэрээний 22 дугаар зүйлийн дагуу шуүх. арбитражийн болон шинжээчдийн


зардал.


к) Монгол Улсын Шуух болон эрх бүхий бусад байгууддагаас ногдуулсан хуү,


торгууль. анз.


л) ГТГ-аас бичгээр зөвшоерөгдөөгүй ажил уйлчилгээ, аливаа хандив тусламж


н) Газрыи юи хайх. олборлох. ашнглахад зориулсан шинэ тоног төхөөрөмж,


мачериал болон аргачлал, уйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх зорилгоор судалгаа хийхтэй


холбогдон гарсап зардал.


о) Талбайн дзнчин


ө) БХГ-нпй 7 дугаар зүйлийп "в". 'Т“ заалтыг хэрэгжүүлэхгэй холбогдон гарах


зардал


ү) Зээлийн хүүгийн зардал


п) Төлөөлөгчийн газрыг дэмжих зардал


pj Орон нутгийг дэмжих зардал


с) Гэрээт талбайд ажил гүйпэтгэсэн боловч холбогдох мэдзэлзл. тайлан, баримт


материалыг ГТГ-т хүлээлч эи егеогуй ажил. үйлчилгээний зардал


т) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны горимыг зорчшнөос гарсан зардал


ГУРАВДУГААРЗҮЙЛ


ТООЛЛОГО БОЛОН ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН


1. ТОГТМОЛ ТООЛЛОГО ХИЙХ, МЭДЭГДЭХ БОЛОН төлөөлөх


ГТГ болои Гэрээлэгч харилиан тохиролцож тогтоосон зохих хугаиаанд Гэрээлэгч


үйл ажиллагааны бүх эд материал. биет хөрөнго болон барнлга угсралтын


юслүудийн тооллогыг явуулж байиа. Тооллогод ГТГ оролиох боломжийг хангах


үүднззс Гзрээлэгч тооллого эхлэхээс гучаас (30) доошгүй хоногийн өмнө тооллого


хинх тухай ГТГ-т бичгээр мэдэгдэнэ. Гэрээлэгч жил бүр доод тал нь нэг удаа. мөн


Гзрззг пуилах тохиолдолд тооллого явуулна.


2. ТООЛЛОГЫН БҮРТГЭЛМЙГ ТУЛГАН ШАЛГАЖ , ЗОХИЦУУЛАХ


ТУХАЙ


Гэрээлэгч. ГТГ хоёр хамтран эд хөрөнгийн тооллогын буртгэлийг тулган шалгаад.


илү үдзл буюу дуталтын жагсаалтыг гаргаж. Гэрээлэгч нь зөрүүг залруулна.


3. ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН


а) Гэрээлэг ч нь олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрийн нягтлан бодох бүртгэлийн


жишгийн дагуу газрын тосны үйл ажиллагаанд хэрэглзгдэж буй эд хөрөнгийн


нарийвчилсаи бүртгэл хийнэ.


б) Гзрээлэгч нь доорх зүйлуүдий1 агуулсан гооллогын тайланг ГТГ-т улирал тутамд


ирүүлнэ. Үүнд:


 ]. Хянах боломжл on бух эл хөрөн1ө. материалын тдорхойлолт болон


кол.


2. Эл хөрош ө тус бурийн лансанл бүртл эгдсэн үнийн дүн.

3. Эд хорөнгийг данеанд бурчтэеэн on. cap, өдөр.


4 Эдгээр эд хервнгийн өртөг Гэрээмий 15 лугаар зүйлийн лагуу


нөхогдсөн эсэх.


4. ТЭМДЭГЛЭГЭЭ


Эиэхуү хавсрал1 "Т" -ийн 1.8 дугаар зүйлд зааснаар тохиролцсон аргуудын


дагуу бүх эд хөрөш ө нь хяиалтын уйл ажиллагааг хялбарчлах зохих кол буюу


тэмдэглэгээтэй байх ёстой.

ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ОЛБОРЛОЛТЫГ хэмжих


БА ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАН

1. Олборлолтын тайлаиг доорх зарчмуудын дагуу бэлтгэнэ. Үүнд:


а) Хуваах тос буюу хий. өртөгт тос буюу өртег нөхөх хийг Гэрээннй VIII,


IX зүйлд заасан талбайгаас олборлосон болон хадгалсан нийт түухий


тос буюу нийт хийи хэмжээг үндэслэн тодорхойлно.


б) Олборлосои хийгээл нооцөлсон туухий тос болон хийн нийт хэмжээг


Олборлолтын талбай дахь ачих цэгт өдор бур тодорхойлно. Уг талбайн


ачих цэгт олон төрлийн зэрэглэд бүхий гуүхий тосыг юулэх бөгөод ийм


туүхий тосны зэрэглэлийг ГТГ. Гэрээлэгчийн хооронд хэлэлцэн


тохироогуй бол тус бүрчлэн ангилан тогтооно. Ачих цэг нь


Олборлолтын талбайд байх агаал дамжуулах хоолой, төмөр зам.


машинаар Олборлолтын талбайгаас тээвэрлэхээс өмнө энэ иэгт түүхий


тосьп хэмжиж тодорхойлно.


в) Олборлож хадгалсан түүхий тос болон байгалийн хийг өдөр болгон


баррелиар Бүтээгдэхүүи хуваах udi лзэр. харин ГТГ, Гэрээлэгчийн


харилиан тохиролцсон цэгт хэмжих ба тээвэрлэлтийн цэг(^д)-ээр


чанарын хувьд ялгаатай түүхий тос ирж байвал гэрээнд өөрөөр


заагаагүй бол хэмжээг нь тусал нь тодорхойлно.


г) Т^хий тосны хэмжээг хэвийн температур, даралтал байхад нь

тодорхойлох ба агуулах усны хэмжээ, тунамал хурласны байдлаас


шалтгаалан засвар оруулна. Түүхий тосны нягт. хүхрийн агууламж


болон бусал чанарын тодорхойлолтуудыг тогтмол шалгаж. бүртгэж


байх ёстой.


д) Байгалнйн хийн хэмжээг хэвнйн температур болон даралтал байхад нь


тодорхойлно. Дулаан ялгаруулах чалвар (калорийность). хүхрийн


агууламж болон бусад чанарын тодорхойлолтуудыг тогтмол шалгаж,


бүртгэж байна.


е) Газрын тосны үйл ажиллагаанд зарцуулсан туүхий тосны хэмжээг өдөр


болгом хэмжиж. бүртгэж байна. Эдгээр нь:


I. дахин шахах;


II. дахин боловсруулах;

/ ч V ) 4(’

 III. хайгуул, олборлолтыи болои дамжуулах хоолойд шахахад


шаардагдах гэх мэт талбайн уйл ажиллагааны эрчим хучний


хэрэглээнд зарсан.


ж) Шатаасан буюу ууршсан туүхий тос, байгалийн хийг өдөр болгон


бүртонэ.


з) Туүхий тосны бэлэн нөөцийн хэмжээг хуанлийн cap бурийн эхэн. эцэст


хамгийи багаар нь тооиож тогтоосон байна.


2. Тухайн иооног ба талбайгаас анхны (туршилтын ба эдийн засгийн ур ашнгтай)


олборлолт зхзлмэги олборлолтын талбай бурээр доор заасан мэдээллүудийг


бапаасаи олборлолгын тапланг Гэрэзлэгч cap бур гаргаж өгно. Үунд:


а) Олборлож. хадгалсан гуүхии тосны хэмжээ


б) Олборлож. хад1 алсан байгалийн хийн хэмжээ


в) Орөмдлөг явуулах, олборлох болон хадгалах сав уруу шахахад


ашшласан түүхий тосны хэмжээ


г) Ууршуулсам байгалийн хмйн хэмжээ


д) Сарыи зхний түүхий тосны нөөшшн хэмжээ


е) Сарын зисийн туүхий тосны нөөцийн хэмжээ


ё) Борлуулсан гүүхий тосны хэмжээ

ТАВДУГААР ЗҮЙЛ


ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАНГИЙН


ҮНЭЛГЭЭ


1. Гзрээлэгч пь хуанлийи улирал бур энэхүү Гэрээний дагуу олборлож. нийлуулэх


цзп ббрлуулсан туухий тос. байгалийн хийн унэлгээг тооцоолсон тайланг бэлтгэх


ссюй Олборлолтын чайлангийн унэлгзэ нь дараах зүйлуудийг агуулна. Үүнл:


а) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан тухайн хуанлийн улирлын турш


1 уравдагч этгээдэд борлуулсан туухий тосны хэмжээ. үнэ


б) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан тухайи хуанлийн улирлын турш


гуравдагч этгээлээс өөр этгээдэд борлуулсан туухий тосны хэмжэз. унэ


и) Гэрээний 8-4 зуйл хамаарагдах тохиолдолд туүхий тосны үнэлгээ


тогтоох зорилгоор газрын тос экспорчлогч гол гол орнуулын түүхий


тосны унэлгээний талаарх боломжтой мэдээлэл


I) ГТГ ба Гэрээлэгчээс барнмтжуулсан борлуулсан байгалийн хмйн


хэмжээ. унэ


ЗУРГААДУГААР 3 Ү Й Л

ӨРТӨГ НӨХӨЛТИЙН ТАЙЛАН


1. Гзрэзлэгч нь уүргийнхээ лагуу хуанлийн улирал бур лорх зуйлүулийг агуулсан


өртог нохолтийн тайлан бэлтгэх ёстой. Үунл:


а) Хуанлпйн улпрлын турпшл гарсан нахөгдөх зардал;


(/ •' -' 4"

 б) ХуанлиГш улиралд нөхөгдөх нийт зардал;


г) Хуанлиин улнрлын туршпд Гэрээлэгчийн авеан өртөгт тос ба өртөг


нөхөлтийн байгалнйн хийн хэмжээ. үнэ;


д) Хуанлийн улнралд иө.чсөи зардлын хэмжээ;


е) Дараагийн хуанлийн улиралд шилжүүлэн нөхөгдөх зардал;

2. ХЯНА ЛТЫН ТА ЙЛА НП X'Д


Гэрээлэгч иь өртег нөхөлтийн данс ба тэнцүулэх сөрөг данс нээж нөхөгдөх зардлын


үлдэж буй хэмжээ. нөхөглсөн хэмжээг хянах бөгөөд эиэ дансны мэдээллийг улирал


бүр ГТГ-т гаргаж огнө.

ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ


ОРЛОГО ЗАРЛ АГЫН ТАЙЛАН

Гэрээлэгч нь үүргийпхю лагуу хуанлийн улирал бүр орлого зарлагын тайланг гаргаж


огнө. Энэ тайлан нь дараах зүйлүүдийг тусгасан байна. Үүнд:


а) Энэхүү Бүрггэл тооцооны журамд тохирсоп зардлын ангилал ба


зардлын 1 өвд үндэслэн. гөсовз тусгах хуанлийн жилийн зардал. орлого;


б) Энэхүү- Гэрээиий дагуу нөхөгдөх зардал гэж тогтоосон, тухайн хуанлийн


улиралд хурнмтлагдсан зардал ба орлого:


в) Хараахан шийдвэрлэ'згү1Й байгаа хуанлийн жилийн хуримтлагдсан


зардал ба орлого:


I) Тосөв! оруулах Гэрээний дагуу зөвшөөрсөн өөрчлолтүүд;


д) Жилийн эцсийн хурим глагдсан зардлын урьдчилсан тооцоо:


е) Дзэрх (г) зүйлийн дагуу засварласан төсөв ба урьдчилсан тооцооны


хоорондын ялгаа, тайлбар.


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ

ХУВА АХ ТОС БА АШИГТ ТАЙЛАН МЭДЭЭ


I jpjxmi M доорх Taiijian. мэдээг улирал бүр ГТГ-т ирүүлнэ. Үүнд:

а) Тухайн улирлын турш олборлосон Түүхий тос;


б) Тухайн улирлын эиэст олборлосон болон хурнмтлагдсан Түүхий тосны


хэмжээ:


в) Тухайн улпрлын ГТГ ба Гэрээлэгчид ногдох Ашигл тос:


г) Тухайн улирлын оиэст ГТГ бн Гэрээлэгчид ногдох Ашигт тосны


xypuM Uiai дсан нийт хэмжээ;


д) Тухайи улиралд Гэрээлэгчийи авах Өртөгт тосны хэмжээ;


е) Тухайи улирлын эцэст Гэрээлэгчийн авах Өртөгт тосны хуримтлагдсан


хзмжээ;' • 48


(/:■>>

N


 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН

тогтоол
2009 оны 7 дугаар Улаанбаатар


сарын 29-ний өдөр Дугаар 236 хот
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ


батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нв:


Газрын тосны хайгуулын "Борзон-ҮП" талбайд газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах талаар Газрын


^ тосны газар "М Си Эс холдинг" ХХК-ийн хооронд 2009 оны


6 дугаар сарын 25-ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах


гэрээг баталсугай.


С.БАЯРД. ЗОРИГТ


 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН


3 АХИРАМЖ


2009 оны 5 дугаар Улаанбаатар


сарын 20-hbj өдөр Дугаар 50 хот
Гарын үсэг зурах эрх


олгох тухай
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөлийн


2009 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн 5/09 дүгээр


зөвлөмжийг үндэслэн газрын тосны хайгуулын "Борзон-ҮП"


талбайд Газрын тосны газар, "М Си Эс холдинг" ХХК-тай,


"Сулинхээр-ХХШ" талбайд Газрын тосны газар, "Шунхлай


энержи" ХХК-тай тус тус байгуулах бүтээгдэхүүн хуваах


гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг Газрын тосны газрын дарга


Д. Амарсайханд олгосугай.

Ерөнхий сайд С.БАЯР


 C-'O- J ^ r 1


11 Нууц JМОНГОЛ УЛСЫН


ҮНДЭСИИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН


ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛОМЖ


20CS оиы @3 сарын e s/o9 Улаанбаэтэр xoi

г Газрын тосны Бутээгдэхүүн хуваах гэрээ п


байгуулах Tyxaii

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2009 оны 3 дугаар


:арын 13-ны одрийн хуралдаанаар “Газрын тосны Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ


|6айгуулах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Эрдэс баялаг, эрчим


«хүннийсайд Д.Зоригтын илтгэлийг хэлэлцээд ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ

1.3асгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын тосны хэрэгэрхлэх газартай


^БутэЗгдэхүүн хуваах гэрээг хайгуулын “Баянтүмэи-XVII” талбайд “Магнай трсйд”


СК-тай, “Борзон-VH” талбайд “М Си Эс Холдинг” ХХК-тай, ‘Талба-XI”


“Зои Хэн Юу Тиан” ХХК-тай, “Цагаан :uic-X1II” болон “Зүүнбаян-XIV”


5айд “Ди Дабль Юү Эм петролсум АГ” ХХК-гай, "Сулинхээр-ХХПГ талбайд


[“Шунхлай Энержи" ХХК-тай тус -гус байгуулахыг зарчмын хувьд дэмжих.

2.”Эн Пи АЙ” ХХК-тай гаэрын тосны хайгуулын “Хөх нуур-XVHr талбайд


1байгуулах Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг бусад Бүгээгдэхүүн хуваах гэрээнүүдийн


нехдөлүүдкйн дундажтай харьцуулан сайжруулах талаар хэлэлиээ хийж, Монгол


Улсын ҮндэсниЙ аюулгүй байдлын зөапелийн гишүүдэд ажлын журмаар


|Танилцуулж шийдвэрлүүлэхийг Зөвлөмж болгов.

I