Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

•AP БУЛАГ-XXIX" ТАЛБАИД ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛ, АШИГЛАЛТЫН


ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТАЛААР ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


"MAKC ОЙЛ" ХХК-ИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЗХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭ


 АР 6УЛАГ ХЛ1Х ТАЛБАИД АЗРЬ Н ТОСНЫ ХАИГУУЛ. АШИГЛАЛТЫН


ҮЙЛ АКИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТАЛААР ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР


БОЛОН *МАКС ОИЛ ХХК-ИЙН ХООРОНД БАЙГУУПСАН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭ


Энэхүү Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ' нэг талаас Гэзрын тосны газар /цаашид


‘Тврийн захиргаамы байгууллага гэх/ нөгөв талаас *Макс ойл' ХХК (цаашид


Тэрээлэлл’ гэх)-ийм хоорокд /цаашид хамтад нь Талууд* гэх/ 2016 снъ>^ дугаар


сарын О^-ний вдвр Улаамбаатао хотноо байгуулав


Талууд газрын хэвлий богон гадаргуу дээр бамгалимн байдлаараа орщуж


байгэа газрьж тос н*> Монгол Улсьн терийн емч болохыг хүлээн зөөшеэрч;


Гэрээлэп* нь Газрыи тосны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль


тогтоомж. энэхүү гэрээний даг/у газрын тосны хайгуул. ашиталтын үйл ажиллагааг


эрхлэх эрмэлзэлтэйгээ илэрхийлж. газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл


ажиллагааг эрхлэх саихуүгийн болсм мзргэжлийн чадвартай болохыг иотолж;


Талууд дараах зүйлийг хэлэлцэн тохиролцов

1 дүгээр зүйл Нийтлэг үндэслэл

1 1 Энэхүү гэрээний зорилго нь Газрын тосны түхай хууль болон бусад хууль


тогтоомжийн хүрэзмд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуул.


ашиглалгын үйл ажиллагаа эрхлэ>тэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад эршино.


1 2. Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээ хүчим төголдөр байх хугацэанд гэрээний


салшгүй хэсэг болох "A". *БГ хавсралтаар тодорхойлсом талбайд тусгай эөвшөерөл


авсмы үидсэн дээр газрыи тосны хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааг эрхлэх эрхийг


эдэлнэ.


1 3 Гэрээлэгч нь мэгээс дээш хуулийн этгээдээс бүрдэж байгаа нөхцөлд


гэрээлэп бүр энэхүү гэрээнии дагуу хүлээсэн үүргээ хариуцан биелүүлэх бвгөөд


хэрэв гэрээлэг^ид уүргээ хамтраи биелүүлэх бол хамтын хариуцлага хүлээнэ

2 дугаар зүйл Нэр томьео

2 1 Энэхуү гэрээнд тодорхоилсон дараах нэр томъеог дор дурдсан утгаар


ойлгоно


2 1 1 'дагалдах хий гэж түүхий тосонд ууссан дагалдан илэрсэн хийг


2 12 'армз-лемгф зарчлм гэж гэрээлэгч аливаа худзлдааны гэрээг


гуравдагч этгээд (үүид гэрээлзгчийн өөрийн салбар нэгж эсхүл эзэмшлийн


хамааралтай буюу өөрийн эх компаниуд болои тэдгээрийн салбар мэпкүүд


хамаарна)-тэй байгуулах тохиолдолд дараах мөхцөлийг баримтлахыг хэлнэ

2.1 2 1 газрын тосны үнийг зах зээлийн үнээс бууруулсан эсхүл


бууруулахад чиглэсэн алиоаа үгсэн хуйвалдсан шинжийг агуулаагүй байх;


 2 122 алиеаа ;араа. ажил уйл-илгэз эзх зээлийм үмээс дэуүүр


умэлэхгүи байх

2 1 2.3. твлбөрийг чвлвөтэи хервөх валютаар хийх

21.3 'олборлосом газрын тос* гэж гэрээт талбайгаас олборлож


борлуулахаар хүргэлтийм цэг дээр хөндлвмгийм эрх бүхий байгууллагым хэмжсэм


нийт тосыг;


2 1.4 'хяналтын цэг гэж газрыи тосмы олборлолтым болои борлуулалтын


хэмжилтийн талаар маргаам гарсан тохиолдолд түүнийг хянан шалгах эорилгоор


төрийн захиргааны байгууллагаас гогтоосон цэгийг


215 баррель* гэж 1,01325 барым агаарын даралтын дор Фаренгейтым


жаран (60) хэмийн дулаанд байгаа буюу тийм мехцвлд тааруулсан 158.9Ө7 литрийм


хэмжээг.


216 ‘татам буулгалтын төлввлвгвв гэж бүтээгдэхүүи хуваах гэрээний


хугацаа дуусгавар болж. гэрээг цуцлах үед гэрээлэгчээс байгаль орчныг бүрэн гүйцэд


иөхөн сэргээх. барьсан барилга байгууламжийг татан буулгах. нүүлгэн шилжүүлэхтэй


холбогдсон үйл ажиллагаамы дэс дараалал ажлым төрөл. хэмжээ, хэрэгжүүлэх


хугацааг тусгасаи баримт бичгийг


2.1.7. ‘гэрээ байгуулсан вдөр* гэж териин захиргааны твв байгууллагэас


хайгуулын тусгай зввшеөрел олгосон адрийг;


2.1 8. гэрээт жил’ гэж гэрээ байг/улсан өдөр буюу дараагийн жилийн уг


вдрввс эхлэн тооцсои дараалсан хуанлийн 12 (арвам хоер) сарын xyrauaar.


2 1.9. ‘гэрзэт талбай' гэж гэрээн.*й хавсралт А *Б*-д тодорхойлсон талбайг


хэлмэ Гэрээт талбайн хэмжээ нь буцаасан талбайн хэмхээгээр өөрчлөгдөнө


2 1 10. 'талбай буцааж ө»өх гэж гэрзэнии дагуу гзрзэлэлоэс сайн дуоаар


буюу 'эрэзний дагуу гэрээт талбаигбүхэлд нь эсхүл хэсзлчлэн буцаахыг.


2.1 11 'твсөв гзж гаэры тосны хакгууг ашиглалтын үил ажилгагааиы


тодорхой үе шатачд хийгдэх ажлын твлевлөгөөний мвнгвн илэрхийллийг.


2 1 12 'хайгуулын ажлын доод хэмжээ гэж энэхүү 'эрээний 7 2-т заасан


хаигуулын ажил болон хайгуулын хугацааг сунгахад гуйцэтгэх ажлыг


2.1.13 үмэлгээний талбаи гзж үнзлгээиии хөтвлбөрийн дагуу үнэлгээ хийх


иь зүитэи гзж Талуудын үзсэн геологиии нэг букзу хзд хздэн бүтэц буюу илрэлийг


2.1.14 'үнзлгээний хөталбар гэж нээлтуин цоомогоор илрүүлсэн байгалиин


агууламж нь үр ашигтай нзэлт болох эсэхийг тодорхойлох зорилгоср хийх ахлым


төлөвлөгөвг


Г


2 115 хуанлийн cap гэж аргыи тооллын 12 арвам хоёр) сарым 1 (нэг) мь


бөгеед эмэ иь тухайн сарын эхнии өдрввс эхлэн сүүгчийн одрийг дуустал


үргэлжлэхийг

2 1.16 'хуамлийм улирал гэж а/мэг хоер гуравдугаар cap. 6/ дөрев. тав


эургадугаар cap Ы долоо иайм. есдүгээр cap г/ арав арэан нэг. арван хоердугаар


cap ээрэг аргын тооллын улирлын мэгийг


2 117 хуаилийи жил' гэж аргын тооллын 1 дүгээр сарын 1-нд эхэлж. 12


дугаар сарын 31-мд дуусах 1 (мэг) жилийг


2.2 Дээр дурдсанаас бусад мэр томьёог Газрыи тосны тухай хуульд


хэрэглэсэи утгаар ойлгомо


3 дугаар зүйл. Тврийн эахиргаамы байгууллагым чиг үүрэг

3.1. Энэхүү гэрээтэй холбогдуулан тврийм захиргааиы байгууллага дараах чиг


үүргийг хэрэгжүүлмэ


3 11. газрыи тосны тухай хууль, стандарт. дүрэм. журам заазар болон


бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан дэмжлэг үзүүлж, хяиалт


тавих;


3 12. гэрээний хэрэгжилттэй холбогдсон асуудлаар твр*йи холбогдох бусад


байгууллагатай харилцахад дэмжлэг үзүүлэх


3 13. гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул. ашиглалтыи болон санхүүгмйи үйл


ажиллагаанд хяиалт тавих


3 14. төрийн захиргааны тов байгууллагад урьдчилан мадэгдсэкий үндсэн


дээр гэрээлэгчийч хаигуул ашиглалтым үйл ажиллагааг хуульд заасам үидэслэлэзр


бухэлд нь эсхүл хэсэгчлэн тур хугацаагаар зогсоох


3.1 5 энэхуү гэрээнд болон Газрын тоснь тухай хуулъ. холбогдох бусад

хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг


4 дүгээр зүил Гэрээлэгчийн эрх үүрэг


4 1 Энэхүү гэрээтэи холбогдуулаи гэрээлэгч дараах эрх. үүрг*йг хэрэгжүүлнэ


4 1 1 Газрын тоснь тухаи хууль холбогдох бусад хууль тогтоомж эрх бүхии


байгууллагаас баталсан газрым тосны хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаанд мврдех


дүрэм. журам стамдарт шаардлага болон энэхүу гэрээг дагаж мврдөх.


4 12 газрын тосны хаигуул ашиглалтын үйл ажиллагааг олон улсым


стамдаргад нийцүүлэи явуупж техмик. технологи. тоног твхвврвмжийг газрыь тосыг


үр ашигтай олборлох шаардлагад миицүүлэх


4.1 3 гэрээний биегэлтийг жил бүр гаргаж төрийн захиргааны


байгууллагаар дүгиүүлэх (энэ нь гэрээнии хугацаа дуусгавар болсо* эсхүл гэрэзг


цуцлах тохиолдолд мөн адил хамаарма)


4 1 4 жилд огээс дооигуй /даа хайгуул ашигпалтын үйл ахиллагаань


талаар тэрыйн захкргаз^г* байгууглагь»- твл^бгбгтаи жилийн ажлыи уулзалт зохион


байгуулах.


4.1.5 мутаг дэөсгэрт нь газрын тосны хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаа


язуулж байгаа орон нутагт жилд нэгээс доошгүй удаа уулзалт зохион байгуулж


вөрийн үйл ажнллагааг сурталчлан танилцуулж. уулзалттай холбогдон гарах зардлыг


хариуцах:


4 1 6 гзрээлэгч хорвнгв оруулалт. вмнлвлтэй холбоотой аливаа мэдээллийг


Засгийм газрын хүсэлтээр гаргаж огвх;


4 1.7. эиэхүү гэрээний дагуу Газрыи тосны тухай хуулимн 7 15. 7 1.6-д


зааскаас бусад вврт ногдох газрын тосыг захирэн зарцуулах


4 1 8. гэрээлэгчийн болон гэрээт талбайд ажиллаж байгаа ажиллагсад


хүндээр өвчлох. байгалийм гамшигт иэрвэгдэх. гэмт халдлагад өртвх. моцтой осолд


орох тохиолдолд гэрээлэгч Монгол Улсыи Засгийн гаэраас дэмжлэг хүсэх;


4 1 9 гэрэзлэгч газрын тосыг борлуулах эорилгоор автсмашииаар тэзвэрлэх


тохиолдолд хатуу хучилттзй автс зам барих бөгвед шаардагдах хврвнгийг орд


ашиглах үйл ажиллагааны төлевлвгввнд тусгах.


4.1.10. Газрын тосны тухай хууль. холбогдох бусад хууль тогтоомж болом


эмэхүү гэрээид заасан эрх, үүрэг.

5 дугаар зүйл. Гэрээлэгч эрх, үүргээ бусдад шилжүүлэх

5 1 Гэрээлэгч бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний эрх үүргээ бусдад шилжуүлж


болио


5 2 Бүтээгдзхүүн хуваах гэрзэний эрх үүргийг бусдад шилжүүлэх тохиолдолд


Газрын тосны тухай хуулийн 14 Дүгээр зүйлд заасныг баримталнз


5 3 Гэрээлэгч нь бүтэзгдэхүум хуваах гэрээний зрх. үүргийг бүхлээр мъ эсхүл


гуравны мэг буюу түүнээс дээш хуөхйг Зэсгиян газрын эевшверелгүйгээр шияжүүлэх


эрхгүй

6 дугаар зүйл Талбак буцааж ©гөх

6 1 Хайгуульж талбайг буцаа* өгвх


6 1 1 Хаигуулыи нэг хоердугаар үе шат дуусахаас өмнв -эрээт талбай*


тодорхой хаспмг буиааж өгнө


6 1 2 хайгуулын иийт xyrai^a дуусахад төрийи эахиргааны байгууллага


гэрээлэгчийм харилцан тохиролцсон ашиглалтын талбайгаас бусад бүх талбайг


буцааи вгнв.


 6.1.3. гэрзэлэ* • мь хайгуулым тапбай' бүхэлд мь эсхүл хэсзсмгэм 6}


тохиоядолд баи аль ормиог хамгаалзх не*ен сэргээх үүргээ холбогдох


тогтоомжийм дагуу бүрэн биегүүлсэм байма


6 2 Ашиглалтын талбаи буцааж вгвх
6 21 гаэрьн тос. уламжлалт бус гаэрын тосны эрэл. хайгуул ашиглалтым


талбайг буцаан өгөх. хүлээм авах журмым дагуу гэрээлэгч нь ашиглалтын талбайг


хэсэгчлэн болон бухэлд мъ буцаах хүсэлтээ төрийм захиргаамы байгууллагад


хүргүулмэ.


6 2 2. гэрээлэгч мь аи.*гяалтым талбаиг хэсэгчлэн болом бүхэлд иь буцаах


тохиолдолд байгаль орчмыг хамгаалах мвхвн сэргээх үүргээ бүрэн биелүүлсэи


байна;


6 2 3 гэрээлэгч нь аоиглалтыи талбайд 12 (арван хоер) сарым турш эсхүл


давагдашгүй хүчим эуйлийм ивлевгввр 24 (хорин дөрввм) сарын хугацааид


ашиглалтын үйл ажиллагаа яв/улаагүй хүм амын эрүүл мэнд. байгаль орчин. мал


амьтамд иоцтой хохирол учруулсан. байгаль орчныг хамгаалах. нвхөн сэргээх үүргээ


удаа дараа хэрзгжүүлзэгуй нь эрх бүхий байгууллагаар топоогдсом болом эиэхүү


гэрзэмд өөрөөр заагаагүй бол талбайг хэсэгчлэм болон бүхэлд иь буцаан вгне

6 3 Өврийм хүсэлтээр талбай буцааж вгөх

6 3.1. гэрээлэгч хайгүулын ажлым доод хэмжээг бүрэн гүйцэтгэсэи


тохиолдолд талбайг бүхзлд нь зсхүл тодорхой хэсгийг өөрийм хүсзлтээр буцзам өл<


болно Ийихүү сайн дураараа буцааж вгсвн хэсгийг энэхүү гэрээний 6 1-д заасны


дагуу буцааж вгсон талбайд ору>лан тооцно

6 3.2 гэрэзлэл* нь хайгуулын үмдсэм болом сунгалтын хугацаамд хийх


ажлын доод хэмжээг гүйиэтгээ-үй байх үедзэ гэрээт талбайг бүхлээр мь сайн


Дураараа буцааж вгвх тохиолдолд уг талбайг буцааж егвхеас 30 (гуч)-аас доошгүй


хоиогийм оиие гүйцэтгээгуи ажилд ногдох төлбврийг Засгийн газарт телнв

6 4 Талба* буцааж өгвхтэй холбогдои гэрээ дуусгааар болох

6 4 1 'эрээт талбайм буыам егсөм талбайн хэсгийн хувьд энэхүү гэрзз


дуусгааар болмо

6 4 2 талбаиг бүхэлд нь эсхүл хэсэг^лэн буцааж ьгч байгаа нь гэрээлэг^йг


татам буулгах үйл ажиллагаамы үүргээс чөлөелөхгүи

7д/гаарзүйл Хаигуүл

" 1 Хайгуулым хугацаа хайгуулын тусгай звөшеөрвл олгох. сунгах

7 1 1 газрын тосны хаигуулын хугацаа нь гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн


0 (найм) хүртэл жил баих бвгөвд кугацааг 3 үе шатаид ангилна. Нэгдүгээр үе шат


3 (гурван) жил хоердугаар үе шат 3 (гурвам) жил гуравдугаар үе шат 2 (хоер) жил


байна

^4*4

7 i 2 хэйтууль-г* г/сгай зевшевэлмйг хай-ууль^н хугацаа аар оггомо


713 гэрээлэл. нъ Гаэрын тосны тухай хуулиин 18 2-т зазсан баришгг


бичгайг бүрдүүлм. хайгуулын тусгэй зөЕи.еэрел азах тухаи хүсэлтээ төоиин


захиргааны төө байгууллагад гаргаиа;


7 14. хайгуулын тусгай эөашөерлиин хугаиааг төрийн захиргаань тэв


байгууллага 2 хүртэл жилээр 2 (хоер) удаа сунгаж болно Энэ тохиолдолд гзрээлэгч


Газрын тосны тухай хуулийн 18.9-т заасан баримт бичгийг бүрдүүлж төрийн


захиргааны байгууллагаар дамжуулан төрийн захиргаань; төв байгууллагад хугацаа


сунгах хүсэлтээ хүргүүлнэ


7 15. хайгуулын ажлын доод хэюкээг гүйцзтгэх үүргээ хобр буюу түүнээс


дээш удаа биелүүлээгүи тохиолдолд хайгуулын хугацааг сунгахгүй


7 16. гэрээлэгч нь хайгуупын хугацааг сунгах шаардлагагум гэж үзвэл эмэ


тухай төрийн захиргаамы байгууллагад хайгуулын хугаиаа дуусахаас 30 (гуч)


хоногийн өмнө мэдэгдэмэ


7 2 Хайгуулын ажлын доод хэмжээ


7 2.1 гэрээлэгч нь энэхүу гэрзэний хавсралт В*-д тодорхойлсмоос багагүй


хэмжээний ажлыг жил бүр хийж гүйцэтгэнэ


7 2.2. гэрээлэгч нь баигаль орчныг хамгаалах мөхвм сэргээх зжилд гэрээмий


хавсрал7 'В’-д тусгасан зардлыг зарцуулна


7.2 З.Тухайн талбайн геологийн нехцел хайгуулын ажлын үр дүнгээс


шалтгаалаи ажлыи доод хэмжээний нэр төрөл вврчлегдвж болох боловч төлөвлесэн


хөрөнгө оруулалтым хэмжээ еөрчлөгдөхгүй Хэрэв гэрээлзгч эрлийи гэрээний


хүрээнд хийгдсэн зарим ажлуудын знхдагч матердал үр дүнг олж авсан оол


хайгуулын ажлын доод хэмжээнд оруулан тооцно Гэрээлзгч нь хайгуулын 8 жилийн


хугацаанаас өмнө талбайн геологийн бүтэц газрыи тосны хэтийн төлзийг бүрэн


үнэлсэн тохиолдолд үлдсэн хайгуулын жилүүдэд ажлын дсод хэмжээг гүйцзтгэх


үүрэг хүлээхгүй


7 3 Хаигуулын ажлын төлөвлөгеэ төсөв батлуулах түүиим гүйцэтгэл


7 3 1 гэрээлэг^ мь эхний жилийн хайгуулым ажлым твлөвлөгвв. төсвийг


бүтээгдэхүүм хуваах гэрээ байгуулсаи өдрөөс хойш 120 (нэг зуун хорь) хомогийн


дотор даразгийн жилээс тухайн жилийн эхмий улиралд багтаам гэрээт жилд


гүйцэтгэх хайгуулым ажлын мэр гөрөл бүрээр нариивчлан боловсруулж тврийн


захиргааны байгууллагаар батлуугна Тухайн жилийм хайг/улым ажлым телөвлөгөе


мь эмэхүү гэрээнд тусгагдсан хайгуулын ажлын доод хэмжээнээс багагүй байиа


7 3 2 гэрээлэгч нь шэардлагатай тохиолдолд тврийм захиргаамь*


байгууллагын зевшөөрсмөөр жилийн тесөв. төлөвлөгөвмд нэмэлт өврчлөлт оруулж


болно Нэмэлт өөрчлелт оруулах төсөз төлөвлөгөвг тврийн эахиргаэны


байгууллагад ирүүлснзэс хоиш ажлын 15 (арван тав) хоногийм дотор батална.


 7.3.3 Гэрээлэ . мь ухзи* *илд лйцэгэх хаигуулын ажпым доод


гүщдтгээгүй тохиагцюла Газрыи тосмы тухай хуульд заасаи хариуцлага хүлээ)


гадма гүйцэтгээгуй ажилд иогдсх эармуулагдаагүй хервмгийг тухайм гэрээт жил


дууссанаас хойш 30 гуч) хснхий^ дотор твриин загиргаамы байгууллагад төлнв


Хэрэа Гэрээлхч иь хайгууль* 8 жилидм хугацааиаас амив талбайм геологийч бүтэц


газрым тосны хэтийм твлзи^ бүрэм үхзлсэм тохиолдолд үлдсэм хахгуугын


жклүүдэд ажлым доод хэмжээг гүицэттэх үүрэг хүлээхгүй мем гүйцэтгэхүй хайгуулым


ажилд могдох зарцуулагдаагүи херемгийг твпөх үүрэг хүлзэхгүй

7 3 4 гэрээлэ™ мь хайгуулым үил ажиллагааг олои улсъ* гаэрым тосмы а»


үйлдвэрт хэвшсэм мийтлэг дэвхадлтэт аргачлаль* дагуу гуйцэтгэмэ Хайгуулым


400М0ГИЙМ өрөмдлөгийг дараз* тохиолдолд дууссамд тооцож аардлыг вртвг ивхвх


зардалд эруулма

7.3.4 1. ерөцдбх гүид 5олом эсхүл эорилтот дазхаргад хүрсэк.

7.3 4 2. мээлтийм цооьог болсон.


7.3 4 3 өрвы нь суурк чулуулагт хүрсэм

7 3.4.4 тврийм захихааны байгууплага мь врвмдлвгиии даалгаврыг


биелүүлсэн гэж үэсэм


7.4 Нээлтийн болои үюлоэний ажил

7 4.1 гэрзэлэгч хайгуулын цооиогоос газрь* тос млэрсиээс хойи 15 (арван


тав) хомогилн дотор эмэ тухай тврийи эахиргааиы байгууллагад мэдэгдэж


буртгүүлнэ;


7.4.2 гэрзэлэл- нь газрын тос иларсаи талаар мэдхдсэн вдрөөс хомш 90 (ер)


хоногийи дотор уг цоомогт туршипт судалгааны ажил гүйцзтгэ* нээлтчйн цооног мөм


эсэхийг тодорхойлж тврийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлэх бвгөед гаэрын


тосны нээлтийи цоонсг бүртгэгдсэн тохиолдодд 90 (ер) xohotwm дотоо уиэ/тээний


хөтөлбөр. твслийг төрийн захиргааны бай^уллагаар батлуулна;

7 4 3 гэрээлэгч умэлгээнии хөтөлбврт ажил дууссанаас хойш 90 (ер)


хоногийн дотор үнэлгээиии ажлыи таиланг тврийм эахкргааш байгууллагад крүүлиэ.


7.4 4 цооиогийи олборролтыи гурцяштын к/гацаа 180 (му зуун ная)


хоногоос хэтрэхгүй байиа

7 4 5 олборлолтын туршклтаар олборлосон түүхий тосыг худалдаж


зкслортолж болох бөгавд мввц зшигласмы телбөр ллтгт газрын тооы хэмжээг


бутээгдэхүүн хуваалтаар эохицуугна


7 5 Үр ашиггай иээлт


7 5 1 үмэлгээмии ажле* үр дүнд үр аамгтаи нээлт тогтоогдаол гэрээлэо-

15 (ареан тав) хоно"иим дотор гөрийн эахиргаачы байгууллагад албан есоор


мэдэгдэх бегөед экэхүү мддудс* вдрийг үр ачмгтаи нэзлтийг бүртгэсэн вдравр


тоодмо;

'Су

7 5 2 гэрээлэгч мь баялглим үнэлгээ. нөецийм тосцоог терийм захиргаано


байгууллагаар хянуулам зохих шийдвэр гарг/улж төрийн захиргааны төв


байгууллагын дэрсэдэх Эрдх баялгийн мэргэжлийн зөвлвлөер хэяэлиүүлнэ


7 5 3 гэрээлэгч иъ орд ашиглах үйл ажиллагаань. төлеелвгевг төрийн


захиргааны байгууллагаар хянуулан. тврийн захиргааны твэ бэйгууллагын дэргэдэх


Эрдэс баялгиин мэргэжлиии зввлвлвер хэлэлцүүлмэ:


7 5 4 твр**йм захиргааиы твв байгууллага Эрдэс баялгийн мэргзжлийи


эввлвлийи дугнэлт. эовлөихийг үндэслэн газрын тосны орд ашиглалтын үйл


ажиллагааиы твлевлвгевг батална


7 5 5. гэрээлэгч болом төрийн захиргааны байгууллагын хүсэлтээр иөөцийм


тооцоо. эдийн эасгийн үнэлгээ. газрын тосиы орд ашиглалтын үйл ажиллагазны


төлөвлөгөөид хвмдлөнгийн байгу/ллага эсхүл шимжээчээр дүгнэлт гаргуулахтай


холбогдои гарах эардлыг гэрээлэгч хариуцна.


Ө дугаар зүйл Хайгуул. ашиглалтыи үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах


8.1. Хөделмер хамгаалал. аюулгүй ажиллагаа. байгаль орчин


8 11. гэрээлэпц нь газрьм тосны хайгуул. ашигпалтын үйл ажиллагаамд


Газрын тосны тухай хуулийн 8.1.9-т заасан дүрмийг мөрдвж ажиллама


8.1.2. гэрээлэгм хөдөлмөр хамгаалал. аюулгуй ажиллагаа, байгаль орчныг


хамгаалах. нөхөн сэргээхтэй холбогдсон осол. зерчил гарсан тохиолдолд төрийн


захиргааны болон холбогдох байгууллагад мэн даруй мэдэгдэж. уг зөрчлийг арилгах


арга хэмжээг шуурхай авна


6 1 3. гэрзэлэгч нь үйл ажиллагаагаа эхлэхзэс вмнв байгаль орчинд


нвлввлвх байдлым нарийвчллсан үнэлгээ хийлгэж үмэлгээний ажлын тайлаигийн эх


хувийг тврийм эахиргаамы байгууллагад хүлээлгэн вгнө


8 1 4 байгаль орчмыг хамгзалах иохо» сэргээлт хийх. хайгуул. ашмглалтын


бармлга байгууламжуйг -атан буулгахад шаардагдах хөрвнгийг орд ашиглах үйл


ажиллагаамы твлевлегвемд тусгана


8 1 5 гэрээлэгч иь хаигуул ашиглалтьж үйл ажиллагааны явцад түүх


соелын олдвор. эд елгхйм зүйл илэрсэн тохиолдолд тухайн гвзарт явуулж байгаа үйл


ажиллагаэ'аа зогсоон иэн даруи холбогдох байгууллагад мадэгдэиэ


8 2 Бараа ажил үилчклгээ сургалт хөделмөр эрхлэлт


8 2 1 гэрээлэо* евриин үйл ажиллагаамд шаардагдах бараа. ажил


үйлчилгээ худалдан авах туслан гүйцэтгэг^ сонгохдоо Монгол Улсад бүртгэлтэм


татъар төлөг^ аж ахуйн мэгжкд тэргүүн ээлжиид давуу эрх олгоно;


8 2 2 гэрээлэг^ эиэхүү гэрзэний 8 2 1-д заасан үүргээ биөлүүлэх боломжгүй


тохиолдолд твриин захиргааны байгууллагад зохих есоор мэдэгдэж, мотолсмоор


энэхүү үүргээс бүрэи эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөгдөж болно;


 ю

Ө 2 3 гэрээлэгч ажиппагсдыт сонсои :ьалгаруула«даа Момгол УлсьИ


иргэдииг тэргүүи ээлжиид авч эжиллуулна Гэрээлэо- «ь нарийн i/эргэжилтэй ур^


чадвар бүх*й гадаадын ахилгал хүч мэргэжилтэмд Монгол Улсад хеделыөр эрхлл


зввшвврвг. заах сунгалт х^йггэхдээ Ажиллах хүч гадаадад rap-'ax. гадаадаас


ажиллах хуч. мэргэжмлтэн аеах тухай хуулийм дагуу шийдвэрлүүлчэ:


8 2 4 гэрээлэгч нь адил үнэлэмж бүхий хөдөлмврт ижил цалин олгох зарчим


баримтална.


8 2.5 гэрээний дагуу үүрэгт ажлаа гүйцэтгэж яваад үйлдвэрлэлийн ослоор


хөдөлмврийн мадвараа түр буюу бүрмөсөн алдсзм тохиолдолд гэрээлэгч нь


ажиллагсдад хвдвлмөрийм чадЕар алдсаиы тэттэмжийн мвхон твлбврийг Монгол


Улсым хууль тогтоомжийи дагуу ТӨЛНӨ.


8.2.6. гэрээлэгч нь вөрийн зардлаар Монгол Улсын иргэдийг сургах. дадлага


хийлгэх замаар газрын тосны а>: үйлдвэрийм бүх шатны боловсом хүчин бэлтгэхэд


анхаарч ажиллана.


8.3 Оператор комлани. түслан гүйцэтгэгч


8.3.1. гэрээлэл* нь газрын тосиы хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг

зввхвн олератор компаниар дамжуулан гүйцэтгэнэ. Гэрээлэг^ оператор компамитай


байгүулсан гэрээний нэг хувийг төрийм захиргааны байгууллагад өгнө,


8.3.2. гэрээлэгчийг бүртгүүлсэн болон өөрчилсвн тохиолдолд тухай бүр

төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэнэ


3.3.3. хэреээ гэрээлэгч нь ГИонгол Улсад буртгэлтэй татвар твлвгч бол өерөө


оператор компанийн үүргийг хэрэтсүүлж болно:


8 3.4 гэрээлэгч нь гаэрын тосны хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааны


тодорхой хэсгийг гүйцэтгүүлэх туслаи гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах


ажиллагаанд төрийм захиргааны байгууллагын твлввллмйг саиал өгах эрхтэйгээр


оролцуулах бегөвд тусла* гуйцэттэг^тэй баигуулах гэрээиий теслийг төри^


захиргаана. байг/уллагад уръдчиган танилцуулж хянуулна


8 3 5 туслан гуйиэтгэсчхйн үйп ажиллагааиы улмаас учирсам хохирлыг

Монгол Улсыи Засгийн гаэрын ewe гэрээлэг^ хариуцна


8 3 6. туслан гуйцэтгэгч иь Комланийн тухаи болон Газрын тосны тухай


хууль энэхүү гэрээнд заасан уүргийг хүлээнэ


8 4 Хамтарсан хороо


8 4 1 газрым тосны асуудал эрхэлсэн төрийм эахиргааны байгууллага болон

гэрээлэгч нь бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан вдрввс хойш 180 (нэг зуун кая)


хоногийн дотор Хамтарсан хороог байгуулна Хамтарсан хорооны гүйцэтгэх ажил.


ажиллах журмыг гусгай дүрмээр зохицуулма Хамтарсан хорооны дүрмийг гэрээмий


талуудым эрх бүхий телөвлвл хамгран батална

^4^4

 У дү'эзр зүйл. ^игигпаг-

S 1 Ашиглалтыи тусга;* зеватөврөг авах. хугацааг сумгах

9 1.1 газрыи тосны ьввцийг хүлээн аеах тухзй твоийн захкргаань ~өе


байгууллагын шийдвэр гарсаи өдрввс хойш 30 (гун) хоногийн дотор гэрээ^э™


ашиглалтын уил ажиллагаа явуулах тухай хүсэлт гаргана


9 1 2 ашиглалтым тагбайн хэмжээ түүмий хилийн заагийн булангимн цэгийн

солбицлыг гэрээл эгч нь тврийи захиргааиь байгууллагатай харилцам тохиролиомо


9.1 3 гэрээлэо* ашиглалтыи үмл ажиллагаагаа эхлэхээс өмне ашиталтьи


тусгай зөзи-еөрел авах бвгввд au-иггалтыи xyrauaar тусгай seeiijeeper опгосом


вдрөөс эхлэн тооиио


9.1 4 гэрээлэгч мь Газрым тосмы тухай хуулийн 24.4-т заасан баримт


бичгийг бүрдүүлсмий үмдсэм дээр ашиглалтым тусгай зөвшөөрөл авах тухай хүсэлтэз


төрийн захиргааны тов баигууллагад гаргама


9.1 5 газрым тосмы ашиглалтын хугацаа 25 (хорин тав) хүртэл жил байх


бөгөвд гэрээлэл* ашиглалтым хугацааг суигуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд терийн


захиргааны байгууллага 5 (тав) хүртэл жмлээр ховр удаа сунгаж болмо.


91 6 гэрээлэп* Гаэрыи тосш тухай хуулмим 24 5-д заасам баримт бичгийг


бүрдүүлэн ашиглалтым тусгай эезшеерлийн хугацааг сунгуулах хүсзлтээ торийн


захиргааны байгууллагаар дамжуулан тврмйм захиргааны твв байгууллагад


хүргуүлнэ

9.1.7 газрым тосны орд газрын тосны хуримтлалтай хураагуур мь хоер


болон түүнээс дээш. аижглалтын талбайм хил заагийг дамнам байрших тохиолдолд


гэрээлэгчид мь хамграм ашиглах гэрээ байгуулан ашиглалтын иэгдсэм твсое


твлввлөгөв боловсруулж төрийм захиргаамы байгууллагаар батлуулна


91.8 гэрээлэгч нь эмэхүү гэрээ*««й 91 7-д заасныг хэрэссүулэхээс

^атгалзсам тохиолдолд 'азрын тосны тухай хуулиин 25 6-д заасны дагуу


шийдвэрлэнэ.


9.2. Ашиглалтым үйл ажиллагаа

9 2 1. гэрээлэгч ашиглалтын тусгай эввшеерел олгосом өдрвөс хойш 60


(жар) хоногийм дотор ашиглалтын эхний жилийм твсвв твлвалөгөөг төрийн


захиргааны байгууллагаар бзтлуулна;


S 2.2 гэрээлэгч шаардлагатай тохиолдолд твримн захиргаамы байгууллагым


зөаиөөрсмвөр жилийн твсөе. ^өлбзлөгөөнд мэмэлт өерчлелт оруупна


9.2.3 'зрээлэгч ашмглал^ым хоер дахъ жилзэс эхлэм тухамм жилмин

эшиглалтын төсөв төлөөлөгөөнии твслийг хуаклийн емнех жил дуусахаас 90 (ер)


хомогийн өмнө тврийм захир'ааны байгууллагад хүрсүулнэ
(/ faY-?

 '2

9.2.4 гухайн жилийм ашиглалтын тесэв тел©?лэгөө нъ 'Осд аияспах .Я


ажиллагааны төлөвлөгөе -тэй мийцсэь байиа


925. гэрээлуч аимглалть* тусгай эввшоврэл олгосюос хсйил 90 ;ер)


хоиогийн дотор ашиглалтын талбэйм хилийн хэмжилт хийж. шав тэмдэг тавих ажлыг


холбогдох мэргэжлийн бамгууллагаар гүйцэтгүүлмэ


9 2.6. гэрээлэгч бүтээн байгуулалтын ажлыг гуйцэтгэхдээ дэд бүтэц. байгаль


орчны асуудлаар холбогдох төрийн захиргаамь твв болом терийн захиргаамы


байгууллагзэс эохих зеашбөрөл авна


9 2 7. гэрээлэг- газрын тосны хураагуурт гэь»тэл учруупахгүйгээр олборлолт


явуулиа.


9 3. Дагалдах хийн ашиглалт


9.3 1. гэрээлэгч гэрээт талбайгаас олборлосон түүхий тосыг дагалдан


илэрсэи болон түүмд ууссаи хийг орд ашигяах уйл ажиплагааны твлөвлөгөөнйй дагуу


терийн эахиргааны байгууллагаас зөвшөврел авсаны үндсэн дээр дстоод умл


ажиллагаандаа ашиглаж болио.


9 3 2. гэрээлэл* ордыи дотоод үйл ажиллзгаамд шаардагдах хэрэгцээнээс


илүу гарсан дагалдах байгалийн хийг худалдаж. эхслортолж болох бвгввд и®вц


ашигласмы твлбвр. ашигт хийн хэмжээг бүтээгдэхүүм хуваалтаар зохицуулна


9.3 3 гэрээлэо* гэнэтимн оспоос бусад үвд торийн захиргаамы байгууллагым


эввшвөрөлгүйгээр дагалдах хийг бамбардахыг хориглоио


9 4 Татам буулгалт


9 4 1. гэрээлэгчийн гэрээюм xyrai^a дуусгавар болох үед хэрэпкүүлэх татан


буулгалтын төлөвлөгөө нь *Орд ашиглах үйг ажиллагааны төлевлөгөө'-мий ну


бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөвд татан буулгалтын тепөвлө'өөчд байгаль орчмыг


бүрэм гүйцэд иөхөи сэргээх болон хайгуул. ашиглалтын үед зшигласам тоиог


твхөерөмж техник хэрэгсэл барьсан барилга байгууламжийг татан буулгах. нүүлгэм


шилжүүлэхтэй холбогдсэм уил ажиллагааиы дэс дараалал ажлын төрөл хэмжээ


хэрэлкүүлэх хугзцаа шаардагдах хврвнгв зэрэг асуудлыг тусгана


9.4 2 татан буулгалтын •өлевгөгөө' шаардгагатай тохиолдолд шинэчлэх


буюу төлевлөгевнд нзмэгт еврчлвлт оруулж болно


S 4 3 гэрээлэгч мь байгаль орчмыг нөхөн сэргээх үүргээ бүрэн гүйцэд


биелүүлэх хаигууг ашиглалтын бармлга байгууламжийг татан буулгах баталгаа


болгом тухайн жиликн хаигуулыи ажлыи хөрөнге оруулалтын гурвам хувь


ашиглалтын үед гэрэалэгчид могдох ашигт газрын тосны нэг хувътай тэнцэх мвмгем


хврөнгий- Моигол Улсад уйл ажиллагаа явуулдаг баихны эсхроу даисамд


бзйршуулна.


9 4.4. гэрээлэгч мь төрийи захиргааны байгууллагад байгаль орчмы ивхвн


сэргээлт. хайгуул ашиглалтым бармлга байгууламжийг татам буулгах асуудлаар


тогтмол мэдээлэх уурэг бухий ажигтантай байма


54 5 энэхүү гэрээний 17.1-д заасан хөрвнгмйг Засгийн газар имлжүүлэн


авахаас татгзлэсан тохиолдолд гэрээлэгч эсхүл оператор хомпани иь татан


буулгалтыг өврийн зардлаар гүйцэтгэх бөгевд уг эардлыг артөг нвхөгдвх зардалд


тоодохгүй.


94 6 'эрээлэгч хайгуул гшиглалты* талбайд татан буупгалтын ажлыг


төлввлвгввмд тусгасны дагуу явуулах бөгөвд холбогдох тврийн захиргам! твв


болои тврийн захиргааны бамггуллага нутгш^ удирдлагын байгууллагын


твлввллввс бүрдсзн комисс татам буулгалтын ажлыи үр дүнг хэлэлцсэнхй үмдсэм


дээр татан буупгах үйл ажиллагааг д/усгавар болгон хулээн авмэ


Аравдугаар зүйл Хэмжилт болон хэмжилтийи залруулга


10.1. Газрын тосны хэмжилт хийхэд талууд дараах зүйлийг харилцан


тохиролцоно:


10.1.1. газрын тосны олборлолтын тоо хэмжээ. чанарыг тодорхоилох арга.


аргачлал.


10.1.2. хүргэлтмйи цэгийн байршил


10.1.3. хэмжилтийн багаж хэрэгслийи тврвл.


10.1.4 хэмжилтийи хямалт. шалгалг.


10 15 хэмжилтийн алдааны залруулга


10.1.6 бусад


10 2. Гаэрыи тосны хэмжипт хэмжилтийм арга. аргачлал мэпк ээрэг


хэмжилттэй холбоотой асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна


10 3 Гэрзэлэг^ийи олборлосои гаэрым тосны хүргэлтийн цзгий( төрийн


захиргааны байгууллага гэрээлэгч харилцаи тохиролцож тогтооно Хүргэлтиин


цэгийн байршлын талаар талууд 30 (гуч) хоногиим дотор тохиролцож чадахгүй бол


төрийн захиргааиы байгууплагын нэрлэсэ* гаэарт хүргэлтийм цэгийг тогтооно


10 4 Хүргэлтийн цэг дээр хөндленгийн мэргэжлийи байгууллагаар хэмжмлт


хийлгэнэ

10 5 Төрийн захиргазмы байгууллага хяиалтын цэгийг тогтоож болио


10.6 Олборлолтын туршмлг болон ашиглалтыи явцад олборлосом газрьж


тосыг хүргэлт болом хяналтыи цэг дээр хэмжил зүйи асуудал эрхэлсэн твриин


захиргааны байгууллагаас эевшөөрөл авсаи эрх бүхий байгууллагаар


баталгаажуулсан хэмжих төхоереыжөвр хэмжинэ Хэмжих төхөөремжийм бүрэи бүтэн


байдал. баймгын хэөийи үйл ажиллагааг хангах хяналт тавих зорилгоор хвндлвмгийн


мэргэшсзн байгууллагыг ажиллуулах бөгөвд холбогдох зардлыг гэрээлэгч хариуцма


*0 7 Гэрээпэгч лллжкпта** ,йл ажилга-аандаа берчлэлт оруулах тохиолдаН


терийи эажиргааны баигууллагад урьдчилан мэдэгдэж харипца* rcxviponuonc


10 8 Гэрээлэо* нь хэсджих хэрэгслийг баталгаажуулах. хяналт тавих i^anrap-


хийх үйл ажиллагаа»ай холбодсон бүх баримтыг хадгалах бегеод тррий-


захиргааны болои эрх бүхий байгүуллага эдгзэр баримттай тамилцах эрхтэй


10 9 Хэмжиптийй залруулга


10 9 1 хэрэе гэрээлэл. и& хэмжилтий* аль нзг багаж хэрэгсзлд тохируулга


хийх. засварлах эсхүл солихыг хүсөэл төрийн эахкргааны байгууллага болон эрх


бүхий баигууллагад урьдчилан мэдэгдэж хянуулиа Хэрэв хүргэлтмйи цэг дээрх


хэмжих твхөврөмжийи хэвийн үйл ажиллагм алдагдсан буюу хэмжигт алдаатаи


хийгдсэн тохиолдолд алдаз гарсэи xyrai^ar тогтоохдоо хэмжилт алдаатай болсныг


мэдсэн вдвр болои who нь хэмжих төхвврвмжийг хяиаж шалгасан вдрийм


хоороидох хугацааиы дундах өдрөес эхлэн тооцно.


10.9 2 торийн захиргааны байгууллага бүтээгдэхүүн хуваах аливаа


хэмжилтэд шалгалт хийх эрхтэй Хэрэв иалгалтаар хэмжилт ►*> олон улсын газрыи


тосны салбарт хэешсэм «ийтлэг аргачлал болон стандартад нийцэхгүй болох мь


тогтоогдвол төрийн захиргааны байгууллага тодорхой хугацаанд түүнийг эалруупах


арга хэмжээ авахыг гэрээлэгчээс шаардана Гэрээлэгч уг шаардлагыг хүлээи авсан


өдреөс хойш тоггоосои хугацаанд залруулах арга хэмжээ авч эхлэзгүй. явц нь


удаашралтай байвал төрийм эахиргааны байгууллагэ олборлолтыг эогсоож. эрх


бүхий Хвндлөнгийн гүицэтгэгчээр хэмжилтийг хийлгэж зардлыг гэрээлэгчээр


твлүүлмэ,

10.9 3- гэрээлэгч хэмжилтийн алдаатай байх уеийн олборлолтым үиэн бодит


хэмжээг тоггоож. өмнвх хэмжилтиүг эапруулах бүхии л арга хэмжзз авна Гэрээлэ™


гүйцэтгэсэн залруулгын ажлы* талаар твримн захиргааны байгууллагад албан есоор


мэдэгдэж. хзмжилтийн алдаэтам байх үеийн мэдээ мэдээллмйг шимэчлэн хүргүүлкэ


10 9 4 эиэхүү гэрээнд тусгагдсан бүх хэмжилтийг 1.01325 барыи агаарын


даралтын дор Фареигейтын 60 (жаран) хэмийн мвхцелд шилжүүлэн тооцно


11 дүгэ:р зүйл Байгалийн хий


11.1. Хайгуулым явцад байгалийн х**йм агууламж илзрсэн тохиолдолд


гэрээлэгч тврийн захиргааны байгууллагад ажлын 3 (гурав) вдрийн дотор мэдэгдэх


бөгөөд төрийн ззхир^ааны байгу/ллагаас тухайн гзоээлэгчтэй байгалийн хийн


талаар тусад и0 гэрээ байгуулж болио


11.2 Гэрээлэо* нс хайгуулын хугацэанд байгалийн хий хаих үүргээ


биелүүлээгүй бол тухайн талбайд байгалийн хийн чиглэлээр изэлттэй соигон


шалгаруулалт зарлаиа


12 дугаар зуйл Твлбөр. зардал өртөг нвхвлт бүтээгдэхүүн хуваагт


12.1. Тусгай зввшвврлийн твлбвр


 15


12 1 1 гэрэзлэгч мь ту;гай эөвшөөрлийм твлбөрийг Газрын тосиь тужаи


хуульд заасны дагүу 'адрым тооы хайгуулын болом ашиглалтым үед жил бүр телне


Гэрээлэ™ нь уг төлбөрийг гэрээт жил эхэл нээс хойш 60 (жар) хомогийм дотор


цаашид самхүүгийн жил эхэлснэзс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор тус тус телех бог&өд


шаардлагатай тохиолдолд Торийн захиргааны байгууллага мь гэрээлэл4ид твлбвр


төлсен тухай мотлох баримг гаргаж өгнө:


12.1.2. тусгай эөвшвврлийн төлбөркйг гэрээт талбайн хзмжээгээр твлив


12.2. артэг мвха-двх зардал болом өртөгт газрын тосыг тооцох:


12.2.1. газрым тосны хайгуул. бүтээм байгуулалт. олборлолтым үйл


ажиллагаа. татам буулгалттай холбогдох бүх зардлыг гэрээлэл4 хариуцна;


12.2.2 ертогт гаэрын тосны хэмжээ нь :увь байна.


12 2 3. гэрээлэгч мь өртвг мвхөгдөх зардлаа борлуулалт хийсэн тухайи cap


бүр вртвгт газрым тосны хувь хэмжээгээр нехне. Нийт врт©f мехөгдөх зардлаа мвхвж


дуустал үлдэгдлийг дараагийн хуаклийн саруудад шилжүүлэм тоодно:


12.2.4 гэрээлэг^ийн өртөг мөхөгдөх зардлым үлдэгдэл тухайм сард нвхем


авах вртвгт газрым тосны хэмжээмээс бага байвал зөрүүг ашигт газрым тос гэж үзэж


эмэхүү гэрээмий 12 5-д заасны дагуу хуваарилма;


12.2.5. бүтээгдэхүүм хуэаах гэрээ дуусгавар болох эсхүл гэрзэлэг^ийн


хүсэлтээр цуцлах тохислдолд өртөг нвхөгдөх зардлаас мөхвгдөвгуй үлдсэн хэсгийг


гэрээлэг^ид олгохгүй;


12.2 6 гэрээлэгч мь явэбигв оруулалт. өртвг мвхвгдвх зардал телбвр


урамшуулал. мввц аимгласмы твлбвр. өртвгт газрын тос. ашигт тосны хуваарилалт


борлуулалт орлого эардлым бүртгэл тооцоо зэрэг холбогдох тайлан мэдэзг терийм


захиргаамы байгууллагад эохия журмын дагүу гаргаж ео4 байма,


12 2 7 өртөг нехегдвх эзрдлыг төрийм аудитьи байгууллагаар


баталгаажуулах бөгөед гзрээлэг^йм тайлагмасам өртөг нвхвгдех зардлыг албам


Scoop баталгаажуулаэгүй тохиолдолд өртвг мвхвгдвх зардалд тооцохгүй


12 3 Неөц ашиглэснь* твлбвр


12 3 1 пвөи ашкгласмы твлбврийн хэмжээ нь байма.


12 3 2 меөц ашигласмы твлберииг неац ашигласиы төлбөр болом тусгай


зввшөврлийм твлбврийг төлөх хуваарилах зарцуулах журмын дагуу төлмө


12 4 Туүхии тос борлуулах


12.4.1 иввц аидлгласмы телбер өртөгт гаэрын тос. ашигт газрын тос болсм


Засгийн газарт иогдох гаэрым тосьг бсрлуулах асуудлы талууд харигцам


тохиролцсж шийдазрлэг-э


 •6

12.4.2. Засгийн газар иь вврт ногдох тосыг хэлбэрззр эсхүл тс


аөч болно Тосоор авах тохиопоолд эю тухзй гэрзэпэгчид урьдчилаи мэдэг;


харилцач тохиролцох шийдеэрлхэ


12 5 Бутээгдэхүүн хуваалт

12.5.1. ашигт гаэрыи тосыг Монгол Улсьм Засгийм гаэар болсн гэрзэпэгчммн


хоороид доорх хуэизр хуваарилиа


12.5.1.1 тухайн хуаплийн сард ог.боэпот* ^'ухий тпсны едрийн


дундаж олборлоптым хэмжээ нь зйвал

Моигол Улсын Засгийн газарт


Г эрээлэс**д

12.5 12 тухайи хуанлиин сард алборлосон гэрээт түүхий тосмы өдрийн


дундаж олборлолтын хэмжээ нь баррелиас их байэал


Монгол Упсым Засгийм гаэаот


Гэрэзлэо«ид


12.5.1.3 тухайм хуаилийн сард опборлосон гэрээт түүхий тосиы өдрчйн


дуидаж олборлолтын хэмжээ нь баррелиас их байвал

Монгол Улсыи Засгийн газарт


Г эрээлэгчид сувь

12.5.1.4. тухайн хуаилийн сард олборлссон гэрээт түүхий тосны өдрийн


дундаж олборлолтын хэмжээ нь баррелиас их бол:


Монгол Улсын Засгийн газарт хувь


Г эрээлэгчид

125.2. гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээг


тогтоохдоо тухайи хуанлийм сард олборлосом түүхий газрыи тосны иийт хэмжээг


тухайн сард олборлолт явуулсан едрийн тооид хуваанэ.

12.5.3 Засгийм гаэарт иогдох ашигт газрым тосны орлогыг дараа сарын


15 (арваи тав)-ны дотор улсыи тесөвг төвлерүулнэ.

12 6 Тссны үнэлгээ

12.6 1. талууд газрын тэсны үнэлгээг тухайн хуаилийн сарын өмнөх сард


дэлхийн зах зээл дээр ижил чамарын тосыг чөлөот валютаар худалдаалахад


хэрэглэсэн үнийн дундаж болон тухайн зах зээлийн байршил. газрын тосмы зэрэглэл


чаиар. бусад физик шимж чанарыг харгалзан түүхий тс>сны үмийг тоггооио Үиэ


тогтоох арга, аргачлалыг төрийч захиргааны байгууллага болон холбогдох бусад


байгууллага, гэрэзлэгч нар гэрээ. хэлэлцзэрээр харилцан тохиролцож армз-лемгф


зарчмаар чөлеөт хөрвөх валютагр тооцно:


12 7. гэрээлэгч гаэрым тос борлуулах тээвэрлэхтэй холбогдсои гэрээиии


твслийг төрийн захиргааны байгууллагад урьдчилан тамилцуулж харилцач


тохиролцсоиы үндсэн дээр гэрээ бэйгуулма


12.8 нөөц ашигласны гвлбер. өртөгт газрын тос ашигт тосны хуваарилалт


хэмжилт, унэлгээ. тооцоололтой холбоотой зөрүү гарсаи тохиолдолд талууд зөрүүг


эмэ гэрээний 10 9-т заасны дагуу тсдруулж залруулна


13 дугаар зүйл Урамшуулал. үйлчилгээний хөлс бусад твлбар


13.1. Гэрээлэгч гэрээнд гарын үсэг эурсны урамшуулал


мянгам) ам.долларыг гэрээт жил эхэлснээс хойш 60 (жар) хоногийм дотор улсын


твсввт шилжүүлнэ.


13.2. Гэрэзлз#^ ^ опбоололт эхлүүлсэн тсхиолдолд олборлолт ЭХЭЛСНИЙ


урамшуулал •. ам долларыг олборлолт эхэлсэн вдрвөс


хойш 30 (гуч) хоноо-йн дотор улсын төсөвт шилжүүлнэ


13.3. Олборлолт нэмэгдүүлсний урамшуулал


13.3 1. гэрээлэгч нь олборлолт мэмэгдүүлсний урамшууллыг олборлолтыг


нэмэгдүүлсэн хуамлийн сарым дараагийн сард багтааи дараах хэмжээгээр улсым


твсввт нэг удаа твлне


13.3. \Л. өдрийн дундаж олборлолтын хэмжэз баррелиэс их гарсан


тохиолдолд ам доллар.


13.3.1.2. елпмйи "ундаж олборлолтын хэ*жээ баррелиас их гарсан


тохиолдолд ам доллар,


13.3.13 дундаж олбоололтым хэмжээ баррелиас мх гарсан


тохиолдолд
13 4 Сургалтын урамшуулал


13.4 1. гзрээлэгч нь сургалтын урамшуулал хайгуулыи эхмий 5 жилийн


хугацаамд жил бүр амдоллзр 6 дахь жилээс


ам до.шарыгж^! оүр 1влно


13 4 2 гэрээлзгч нь гэрээ' ж*л эхэлсиээс хойш 60 (жар) хоногииь дотор.


•^аашид санхүүгийь жил эхэлснээс хойш 30 (гуч) хочог*ин дотор тарийн захиргаань


бамгууллагад сургалтыи урамшуулгьг твлмө


13.5. Твпевлегчийн газрын үйп ажиллагааны дэмжлэг


13.5.1 гэрээлэгч мь тврийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг


дэмжихэд зориулж хайгуулын эхмий 5 жилийн х^цаанд жил бүрц


ам доллар. 6 дахь жилээс


долларыг жил бүр төлнө ------ --- ■ ----


 18

13 5 2 гэрээл^гм нь Төлөвлегчийн газрьн үйл ажиллагаамы дэммлэгт


зориулсан тэлбэрииг эрээ жп эхэлснээс хоии» 6С хоногийн дэтор цаашид


самхүугийн жил эхэлснээс хоиш 30 (гүч) хоногиин дотор төрийм захиргааны


байгууллагад телнө


13 6 Орон нутгийг хөгжүүлэх урамшуулаг


13 6 1 гэрээлэгч нь орон нүтгийг хөгжүүлэх үрамшуулал хайгуулыи эхмий 5


жилийн хугацаанд жил бүр< ам доллар, 6 дахь жилээс


олларыг жил бүр төлнө.


13 6 2 гэрээлэгч орои нутгийг хөпкүүлэх урамшууллыг гэрээт жил эхэлснээс


хойш 60 (жар) хоногийн дотор. цаашид самхүүгийн жил эхэлснээс хойш 30 (гуч)


хоногийн дотор орон нутгийг хөгжүүлэх санд тввлврүүлмэ


13.7 Өдрийн дуидаж олборлолтын хэмжээ Ьаррелиас их гарсан


тохиолдолд олборлолт хийж байгаа сумын Засаг дарга. иргэдийн Төлөөлөгчдийн


хурлаар хэлзлцүүлж. тухайи сумаид ам.доллараар


хүүхдийн цэцэрлэг байгуулж өгнө


13 8. Үйлчилгээний хөлс


13 8.1 гэрээлэгч нь Газрын тосны тухай хуульд заасан үйлчилгээний


хөлсийг төлнө

14дүгээрзүйл Мэдэз тайлан


14 1 Хайгуул ашиглалтын мэдээ. тайлзч


14 1.1 төрийн захиргааны байгууллага нь гэрээлэгчийм хайгуул.


ашиглалтым талбайд гэрээлэгчийк хийж гүйцзтгэсэн геологи. геофизих.


гидрогеологи. геохими өремдлө* летрофизик лабораторийн шиижилгээ зэрэг


хайгуул. ашиглалттай холбогдсоч уил ажиллагааны бүх мэдээллийн эх хувийг


өмчилнө,


.14 1 2 гэрээлэгч иь хаигуул ашиглаятын ажлын анхдаг^ мэдзэ материал


үр дүнгкйм тайламг төриим захиргааны баигууллагад өгнө,


14 1 3 гэрээлэгч судалгаа боловсруулалт тайлал. лабораторийм туршилт


шкнжилгээ хийх эорилгоор чулууч ДЭЭЖ газрын тос хий. шингэн болоч анхдагч


мэдээ материалыг төриин захиргааны 5айгуулла'аас зөвшөөрөл аөч. Монгоп Улсын


хилээр нэвтрүүлиэ


14 1 4 гэрээлэгч Моигол Улсын хилээр нэвтрүүлсэн газрын тос. хий. шингэм


чулуун дээжний шимжилгээний үр дүн бслон чулуум дээж. амхдалн мэдээ


материалыг тухайн жилийм ажил дууссанаас хойш 90 (ер) хоногийн дотор төрийн


захиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгнө


 1&


H.2 Олборлслтыи үкл ажилла^аан» таилам
14 2 1 гэрээлэгж НЬ цосног гүс бүрээс олборлосон түүхий тос. хийн хэмжээ


цооногийи хийц тоноглол болоь томослолын өөрчлолт херөнгө оруулалт. засвар


үйлчилгээний ээрдлым хэмжээг үзүүпсэн бүртгэлийт хөтөлж. холбогдох мэдээлэл


тайланг тврийм захиргаамы байг/уллагад хүргүүлнэ


14 3 Автомашин технмк тоног твхөөрвмж барилга байгууламжийн


мэдзэлэл


14 3 1 гэрэзлэл* нь хайуул ашиглалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах


автомац.-ик. техник. тоиог твхэөремж. матөр**ал туүхий эд. сэлбэг хэрэгсэл. газрын


тосны бутэудэхүүиийг имлортоор Монгол Улсад оруулж ирэхийи омне тадгээрийн


иэр тврал. TOO хэмжээ тоног техэөрөмжийн зураг төсөл. техникийи баримт бичиг


кэпк умийи мэдэзлгийг тврийм зах*ргаан» байгууллагад гаргаж вгмв:


14 3.2 гэрээлэо^ Моксл Улсын нутаг дэвсгэрт барих барилга


байгууламжийг холбогдох хууль тоггоомжийм дагуу барьж байгуулах богоод


тэдгээрийм эураг твсвл, техникийч баримт бичгийг барилгын ажил эхлэхийм вмме,


барилгын ажилтай холбогдсон бусад баримт бичгийг барилга ашиглалтад хүлээн


авахыи өмно торийн захиргаамы байгууллагад гаргаж егне


15 дугаар зүйл Няггпаи бодох бүртгэл


15.1 Нягтлам бодох бүртгэл


15.1.1. гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул. ашиглалт. бүтээн байгуулалт


татан буулгалтын үйл ажиллагаанд хамаарах нягтпан бодох бүртгэлийг холбогдох


хууль тогтоомм болон энэхүү гзрээний дагуу монгол хэл дээр. шаардлагатай гэж


үзвэл монгол англи хэл дээр давхар хөтвлнө


15 12. гэрээлэгч иь хөрөчгө оруулалт. борлуулалтын орлоготой холбоотой


гуйлгээг Монгол Улсад бүртгэлтэй арилжаамы баикаар дамжуулан гүйцэтгэх бегөед


уг гүйлгээг санхүүгийн тайланд мл тод. нээлттэй бүрэи тусгана


15 2 Бүртгэл тооцоомы тайла*


15.2.1 гэрээлэгм нъ самсүүгийн тайлан. артвг мвхвгдех зардлын тайлаи


болсн неец ашигласнь; твлбөр, ер’вгт газры* тос ашигт газрын тосиы хуааалтын


тоомооны тайламг зохих журмын дагуу териин захиргааиы байгууллагад хүргүүлмэ.


15 2.2 гэрээлэл* нь эиэхүү 'эрэзиии 15 2.1-Д заасам тайлзн болои холбогдох


бүх баримт бичгийг анх байгуугагдсан едреес хойш 5 (тае) жил эсхүл хууль


тогтоомжид заасан хугацаанд хадгалах багввд тврийн эахиргааны байгууллага


шаардлагатай тохиолдолд эдгээр материалтай танилцаж болмо


 15.3 Санхүүгийн хяналт

15 3 1 гэрээний 15 2-т заасан тайлам мэдээг Монгол Уясын хуупь тогтоомм


бопон Знэхүү гзрээний дагуу үнзн зөб буртгэж тайлагнаж байгэа байдалд тврийн


захиргааны байгууллага байнгын хянал? тавьж ажиллама


15 3 2 төрийн аудитын байгууллага мь төрийн захиргаан» байгууллагатай


хамтрам санхүүгийн тайлан. нягтлэн бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт болон


бусад холбогдох материалд үндэсг.эн өртвг мвхөгдөх зардлым тайлан. меои


ашигласмы төлбөр. өртөгт газрын тос ашигг газрын тосны хуваалтым тоодоог


шалгаж баталгаажуулна.


15.3.3 энэхүү гэрээний 15 3.2-т заасан шалгалт хийх явцад тус гэрээм*й


хүрээнд гэрээлэгчийн уйлдвэрлэлийм байр байгууламж аг/улах болон албан


контортсй очиж таниг.дзж холбогдох албаи тушаалтнаас шаардлагатай баримт


материалыг гарг/улан азна


15.3 4 санхүүгийн хяналт шалгалттай холбогдон гарах зардлыг 'эрээлэгч


хариуцна

16 дугаар зүйл Бусад ашигт малтмал илрэх талбай давхцах

16.1. Гэрээлэгч нь хайгуул а^иглалтыи хугацаанд газрын тос уламжлалт бус


газрын тосноос бусад ашигт малтмал илрэх болон талбай давхцах тохиолдолд


Газрын тосмы тухай хуулийн 42 дугаар зүйл болом бусад холбогдох хууль


тоггоомжид заасмы дагуу шийдвзрлэнэ

17 дугаар зүйл Эд хөрөнгө өмчлөх болон ижлжүүлэх

17 1 Эд хөрөнгө өмчлөх шилжүүлэх


17 1 1 газрын тосны хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор


Монгол Улсын иутаг дзасгэрт оруулж ирсэн гзрзэлэгчийн техник тоног төхөөрвмж


багаж хэрэгсэл. бараа материал \л хөдлөх хөренгийг эрээний хугацаа дуусгавар


болохоос омнө эсхүл дуусгавар бслсны дараа өмчлех асуудлы' талууд харилцам


тохиролцож шиидвэрлзнэ


17 1 2 гэрэзлэгчийн газрьн тосны хайгуул ашиглалтын үил ажиллагаанд


зориулан Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн өртег нь нвхөгдсөм техник


тоног төхөвремж багаж хэрэгсэл бараа мэтериал түүхий эд үл хвдлвх хөрөнгө нь


гзрээний хугацаа дууссаны дараа Засгий* газар тухайм талбайд хайгуул атиглалтьм


үйл ажиллзгааг үргэлжлүүлзх !^аардлагатай бол нэмэгдэл төлбөргүйгээр Монгол


Улсын вмч болно


17 1 3 гэрээлэгчийн түрээсээр авч ашиглаж байгаа техних тоног


төхөөрөмж багаж хэрэгсзл бусад эд хөренгө уг гэрээнии 17 11 17 12 дахь заалтад


хамаарахгүй


 21


18дугазрзүйл Татзэр


18 1. гэрэзлэгчийн газрын тосны хайгуул ашиглалт бүтээн байгуулалт. татаи


буулгалтын үйл ажиллагаа явуулахтзй холбогдссм татаар хураамж төлбөр нь


Монгол Улсад хүчии төгөлдөр мврдөгдөж байгаа хууль тоггоомжийн хүрээнд


зохицуулагдана Гэрээ байгуулагдах өдар Монгог Улсад хүчин твгөлдер мврдегдеж


буй хуулийн дагуу тогтсосом татварыг Хөреиге оруулалтын тухай хуулийи хурэзнд


тогтворжуулна

19 дүгээр зүйл Валют солилцооны эрх


19.1. Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээнии дагуу төлбөрийг амдоллартай тэмцэх


хэмжээний төгрөгөөр төлнө


19.2. Гадаад аалютыг худалдах буюу худалдан авахад Монголбанкмзас


тоггоосои тухайн өдрийн албам ёсны хаишаар монгол төгрөгт шилжүүлэн тооцио
20 дутаар эүйл Гэрээг цуцлах


20.1. Энэхүү гэрээг Газрын тосны тухай хуулийн 12 дугаар эүйлд зааснаас


гадна дор дурдсан үндэслэлээр төрийм захиргааны байгууллагаас гаргасам саналыи


дагуу Засгийи газрын о^йдвзрээр ц/цална

20 1.1 гэрэзлэгч гэрээ баигуулсан өдрөөс хойш 180 (мэг зуун ная) хоногийн


дотор хайгуулын ажлыи төлөвлөгвө төсөвт ажлаа эхлээгүй


20 1.2. гэрээлэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу удаа


дараа ноцтой зөрчсөн, уг зөрчлийг арилгах талаар төрийм захиргзаны байгууллагаас


тогтоож өгсөн хугацаанд арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй;

20.1.3. Монгол Улсын Засгийм газар хууль болон энэхүү гэрээний 20 1-д


заасны дагуу гэрээ цуцлах саналын талаар гэрээлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээс хойш


30 (гуч) хоногийн дотор гэрээлэгч нь дээрх зөрчлийг арилгаагүй буюу арилгаж


эхлээгүй;


20.2. Гэрээг цуцалсан тохиолдопд гэрээпэгч нь тухайн гэрээт жилд хийгээгүй


ажлынхаа төлберийг төрийм эахиргааьы байгууллагад төлнв.


20.3 Гэрээлэгч нь дараах үмдэслэлээр гэрээг цуцлах саналаа төриим


захиргааны байгууллагад 90 (ер) хоюгийм емнө бичгээо мэдэгдэнэ


20.3.1 газрын тосны ашиглалт явуулах кь эдийн засгийн үр ашиггүй гэж


үзсэи;


20.3.2 нэг болон түүнээс дээш жил онц байдал. давагдашгүй хүчин зүйл

үргэлжилсэн тохиолдолд


20.4. Гэрэзг цуцалсны дараа гэрээлэгч нь гэрээний 17.1-д заасан зд хөрөнгөөс


бусад газрын тосны хайг/ул. ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахад зориулж


d.

 22

түрээсэлсэм буюу өерийи өмчлөлд болом эзэмимлд байгаа эд xepfc-ree Монгол


Улсын иутаг дэвсгэрээс гаргах эрхтэй


20 5. Байгаль орчимд бохирдол үүсгэж ноцтой хохирол учруупсаи. байгалв


орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээх үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй иь эрх 5үх*и


төркйн байгууллагаар тогтоогдсон бол гэрээг цуцална. Гэрээг цуиалсам иь байгаль


орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээх үүргээс чөлввлөхгүй


21 нэгдүгээр зүйл. Нөхви төлбвр. даатгал


21.1. Нехөн төлбөр


21.1.1. гэрээлэгч хайгууд ашиглалтын явцад худаг, еввлжвв. мамаржаа


хаваржаа. хувийн болон нийтийн зориулалттай орон байр, бусад барилга


байгууламж. түүх. соёлын дурсгалт зүйл зэрх бусдын өмчлөл. эзэмимлд байгаа эд


хөрөнгөд хохирол учруулсан бол хохирлыг иь бүрэм хэмжэзгээр Нвхон төлнө;


21.1.2. гэрээлэгч мь энэхүү гэрээний 21.1.1-Д заасам барилга байгууламж. эд


хврөнгийг шилжүүлэн байрлуулахтай холбоотой зардлыг бүрэн хариуцма


21.1.3 гуравдагч этгээдээс гэрээлэгчийн явуулж байгаа газрым тосны


хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны талаар төрийм захиргаамы байгууллагад


гаргасан аливаа нэхэмжлэлтэй холбогдсои зардлыг гэрээлх^ хариуцма


21.2 Даатгал


21.2.1. энэхүү гэрээний да-уу гзрээлзгч болом туслам гүйцзтгэгч нь газрыи


тосмы хайгуул. ашиглалт. бүтээн байгуулалт. татан буулгалтын үйл ажиллагаа болом


эд хөренгкйг Монгол Улсын хууль тоггоомжмйн дагуу Моигол Улсыи даатгалым


компамиар даатгуулж болио.


21.2.2 Монгол Улсым даатгалым эрх бүхий компами нь энэхүү гзрээний


21.2.1-д эаасан даатгалыг хиихээс татгалзсам тохиолдолд гэрээлэгм болон туслам


гүйцэтгэгч нь төрийн эахиргааны байгууллагатай тох^ролцсоны үмдсэм дээр гадаад


улсын даатгалым хуулийм этгээдээр даатгуулж болно


21 2 3 даатгалын эрх оүхий комлани болом гэрээлэгч эсхүл туслан


гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсам гзрээний хүчим төгөлдвр байх хугацаамд гарсам


хохирлыг даатгалын тухай хууль тог~оомжиии даг/у ^ийдвэрлэнэ.


22 дугаар зүйл Маргаан хянан шуйдвэрлэх. хариуцпага


22.1 Газрын тооы хайгуул а^иглалгын үйл ажмллагаань явцад үүсэх эд


хөрөнгийн болон бусад маргааныг Талууд хэлэлцээоийн журмаар олийдвэрлэх


эрхтэй. Хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд Талууд гомдлоо


шүүх эсхүл арбитрт гаргаж болно


22 2 Энэхүү гзрээтзй холбогдон -арсан алиеаа vapraaxbr Монгол Улсыи хууль


тогтоомжийн дагуу хянан .иийдээрлэнэ


22 3. Гэрээлэгч газрьн тосны хзигуул ашиглалтын үйл ажиллагааны тодорхо*


хэсгийг гүйцэтгүүлзхзэр туслан гуйцзтгэгч сонгосон тохиолдолд тухайм туслам


 гүйцэтгэгчийн үйл ажиллзгаамы улиаас учирсам бүх хохирлыг Монгсл Улсь- Засгиин


газрын өмнө гэрээлэгч хариуцма


22.4. Гэрзэлэгч нь энэхүү гэрээнд заасам үүргээ оиелүүлээгүй бопон хууль


тогтоомжийг зөрчсөн бол Газрын госны тухай хуулийн 44 дүгээр зүйл боло-* бусад


холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцгага хүлээнэ

23 дугаар зүйл. Омц байдал. давагда1дгүй хүчин зүйл

23.1. Онц байдал


23.1 1 Талууд онц байдал зарласан үед шаардлагатай гзж уэсэн бүх арга


хэмжээг авах бөгвөд энэ тухай нвгөе талдаа нэн даруй мэдэгдэнэ,


23.1.2. Монгол Улсыи нийт нугаг дэвсгэрт эсхүл түүний зарим хэсэгг омц


байдал зарласан тохиолдолд Засгийн газар гэрээлэгчид ногдох газрын тос болон


газрын тосны барилга байгууламж, техник. тоиог төхөөрөмжийг бүхэлд иь эсхүл


хэсэгчлэм нөхөх олювортойгоор дайчилж болно. Газрын тосыг дайчлан авах тухай


асуудлаар самалаа илэрхийлэх боломжийг гэрээлэгчид олгоно:


23.1.3. Монгол Улсад дайны болон дайн бүхий байдал зарласан тохиолдолд


төрийн захиргааны байгууллага гэрээлэгчийн тухайн үеийн техник. технологи


үйлдвэрлэл явуулах аюулгуй нөхцөлд тохируулан олборлолтыг дзэд хэмжээнд


хүртэл нэмэгдүүлэхийг гэрээлэгчээс шаардаж болно Талууд олборлолтын дээд


хэмжээг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр тоггооно.


23.2. Давагдашгүй хүчин зүйл


23.2 1. 'Давагдашгүй хүчлн зүйл" гэж гал түймэр. гоц халдварт өвчний


тархалт, гарцаагүй осол. зарласан буюу зарлаагүй дайм. уймээи. самуун, үер хүчтэй


шуурга. газар хөдлөлт болон байгалийн бусад гамшигг үээгдлийг ойлгонс


23.2.2 давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас гэрээний аль нэг тал эиэхүү


гэрээний нвхцелийг биелүүлээгүй 'охиолдолд гэрээг зөрчсөнд тооцохгүй


23.2 3. даеагдашгүй хүчин зуйлийн улмаас гэрээлэсчийн үйл ажилгагаа нзг


жилээс дэзш хугацаагаар саатсан бол хайгуул. ашиглалтын хугацаан дзэр нь уг


саатсан хугацааг нэмж тооцсх талаар -ерийн захиргааны байгууллага самал дүгнэлт


гаргаж газрын тосны асуудал зрхэлсэн гөрийн эахиргааны төв байгууллагад


хүргуүлж шийдвэрлүүлнэ:


23.2.4 гэрээлэгч нь уг гэрэзний 23.2-т заасам давагдашгүй хүчин зүйл


тэхиолдсон өдрөөс эхлэн 30 (гуч) хсьогийн дотор энэ тухай төрийн захкргааиы


байгууллагад эрх бүхий байгууллагзар нотлуулсан нотолгооны хамт гаргаж өгнө


23.3. Хайгуул. ашиглалтым үйл ажиллагааг түр зогсоох


23.3.1 гэрээлэгч нь техниикйь осол. саатаг. алдагдал гарч. удаам хугацаамд


санхүүгийн хүмд байдалд орсон нь топоогдсон, шүүхийн шкйдвэр болон эрх бүхкй


этгээдийн ахтаар үйл ажиллагааг зогсоосон, даэагдашгуй хүчин зүйл болом бусад


шалтгаанаар хайгуул, бүтзэн байгуулалт. ашиглалт, экслортын үйл ажиллагаа


 24

зсгссои тохислдолд төрмйн задлр аа^э. байгууллагад энэ талаар нэм дар,и


•/эдэгдэнэ:


23 3.2 Монгол Улсад эдийи засгийн хямрал үүсэх. гвсел үр ашиггүи болох


дэлхийи зах зээл дээр гаэрын тосчы үнэ унах. гэрээлэгчийм үйл ажиллагаатай


холбогдуулам срон мутг-ийн эсэргүүцэл 5ий болох зэрэг тохиолдолд талуудын


хүсзлтээр газрын тосны хайгуул. аи*глалтын xyrauaar түр эогсоож болмо Хайгуул


а1ииглалтьгн хугацааг түр зогсоохтои холбогдсон асуудлыг талууд харилцан


тохиролцож шийдвэрлэнэ;


•23.3.2 Хэраээ 23 3.2-т заасам нөхцал байдал үүсаэл хайгуул. ашиглалтыи


үйл ажиллагааг эогсолтгүй явуулах үүднээс эдийм засгийи үр ашкгтай асэх тухай


үнэлгэзг хамтран хийж. Засгийн гаэарт танилцуулж эвэшвврвл авсны үндсэн дээр


гэрээнд холбогдох бөрчлелтцйг оруупж болмо *


23 3 3 үйл ажиллагааг зогсоосом хугацаагаар хайгуулын болон ашиглалтым


xyrauaar сунгах тосцно
24 дүгзэр зүйл Мэдэгдэл

24 1 Талууд өвр хоорондоо тус тусын албаи есны цахим хаягаар эсхүл энэхуү


гэрээним 24 1.1 болон 24 1.2-т заасам хаягаар мэдэгдэл хүргүүлмз Талууд тухайн


мэдэгдлийг хүлээж авсан талаар мегэө талд эргэж хариу мэдэгдэх үүрэгтэй


24 1 1 Монгол Улсын Заспми гаэар


Газрыи тосны газар


18080 Улааибаатар хот,


Сонгинохайрхам дүүрэг.


Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж 37


Утас (976)70181208


Факс (976)70181239

24 1 2 Гэрээлэгч
24 2 Талууд негее талдаа 30 (гуч) хомогиин өмнв урьдчилан мэдэгдсэнии


үмдсэн дээр мэдэгдэл хүлээж авах хаягаа өөрчилж болно


24 3 Аль нэг тал нь мөгөө талын мэдэгдлийг хүлээж авахаас татгалэах буюу


хүлээж авах боломжгүи баидал нь нөгөө талын эрх ашиг хохироох үндэслэл болохгүй


 25


25 дугаар зүйл. бусад эаалт

25.1 Хаосралг *А". “Б\ '6\ Т.’ *Д' нь знэхуү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн


хэсзг болно


25.2. Талууд энэхүү гэрээний дагуу харилцаагаа сайн санааны зарчимд


үндэслэн нэгдмэл зорилтоо хэрэгжүүлэхийн телөө хамтран ажиллаж. гарч болох


аливаа үл ойлголцол. маргааныг эв зүйгээр зохицуулан шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ


25.3. Гэрзэг монгол хэл дээр 2 (хоер) хувь үйлдзнэ. Шаардлагатай бол монгол


англи хэл дээр үйлдэж болох бвгөөд зөрүү гареал монгол эхийг баримтална.


25.4. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 2.1.7-д заасам вдрвөр энэхүү гэрээг хүчин


төгөлдөр болсон гэж үзнэ;


25.5. Засгийн газарт танилцуулж зөвшвөрвл авсны үндсэн дээр талууд энэхүү


гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болмо
ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ ГЭРЭЭЛЭГ^ИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГА •МАКС ОЙЛ* ХХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ


ЗАХИРАЛ

ӨЛЗИЙБҮРЭН


 Бүтзэгдэу үүн хуваах гэрэзиии хавсрал1 AЭнэхүү хавсралт А мь Ар булаг XXIX’ талбайд газрын тосны хайгуул


ашиглалтын үйл акиллагаа эрхлэх -алазр Газрын тосны газар болон Макс ойл ХХК-


ийн хооронд 2016 оны ^ дүгээр сгрын ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах


гзрээний бүрэлдэхүүн ХЭСЭГ Нь болно
ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН ЗУРАГ


 27

Бутээгдэхүүм хувэах гэоээний хавсралт Б


Энэхүу хавсралт Б" нь Ар булаг XXIX *албайд газрын тосны хайгуул


ашиглалгын үйл ажиллагаа эрхлэх галаар f аэрын тосны газар болон ‘Макс ойл' ХХК-


ийн хооронд 2016 оны 7 дүгээр сарын(}£ ы өдөр байгуулсам Бүтээгдэхүүн хуваах


гэрээний бүрэлдэхүүи хэсэг нь болно
ГЭРЭЭТ ТАЛБАИН БАЙРЛАЛ

А талбайн солбииол


1 Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сум

2 Судалгаа хийх нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 875 нм*


3 Солбицлын цэгүүд
^..гаа Уртраг__ Ө&гөрег


!_ 1 _ 115*4638.25- 454238 45*


4 Л СГ! Л Л Л' iC'CC'C О'


2 115 46 24 6 45 55 5 о_


3 Пб'04'22 0Т 45*55*13 25


4 116*047.82' 46*08' 13.1*

5 116*16*37 36* 46*08*18.28' J


6 116*1637.96' 45*0745 79'


7 116*19*47.64 46*05*35 96'


8 116*20*24 72* 46’03'57*


9 : 116*17-3253 46*00*437- _j


10 11616*00* 45 59*38 06'


11 116*14*45 6 455748 96*


л п г г гЛ Л'


12_ _116*14*17.8 45 5532V _


116*13*9.64* -5 52 4Т 25*


13


14 116*13*48 39* 45*51*29.68


15 115*58*11 45'_ 45*51 23.21


16 115*58'19 23* _4544*28-__,


17 115 52 5124* 4543*23.52


18 115*48*19 8* 45*42*40*


 28Б талбайн солбицоп


1 Дорнод аймгийн Халх гол сум


2 Судалгаа хийх «утэ дэөсгэриин хэм ээ 894.416 км*


3 Солбицлыи цэгүүд
Дугаэр Уртраг Өргервг Дугаар Уртраг Өргарвг


1 117*40*1.659' 46 59 59 948 15 1161959.256* 4652*58 746


2 117'50 45.576' 46 59 56 668 16 116160 457 4652*58746* .


3 11750 47 744 46-59-24 34' 17 116719 786 465Г15 626


4 1175Г48 021 46-59-24 331 18 116716.919 4654-11 336


5 117’51'52.382- 45'5955 914- 19 116654 13Г 4654*12 38Г


6 , 11759'47.508' 46 5958 4С9 20 "5 5 46 757* 46*51 9 484


7


» ---- -I щ 118-0-9.842' 46-576 460‘ 21 118'3'43 657 465627 547


. 3 116Г5.199 46-573.294* 22 11754'43 657 } 464936 066


9 118-0-52.180* 46*5958 020- L 23 11754;43 657 Г 4654*13 268*

10 118‘5'53 258' 46*59*59.947 24 11753-9 796 46547 743-


11 118*5-53 258 4659*9 907 25 11753*14 661- 464927 996


12 116712.456 46599.907 26 11732*49 657 464731 149


'3 118Т 12.458* 465959 947 27 11729*20 857 464625 149


Г .14 118-19-59 257 465959 946* 28 11740*1.657 46*4959 829 I


 Бүтээгдэхүүн *уваах гэрээнии хавсралт Г

Эиэхүү хаасралт Г мь Ар булаг XXIX талба^д газрыи тосиь- хайгуул


ашиглалтын үмл ажилла-аа эрхлэх талаар Газрын тосны газар болои Ма-с ойл* ХХК-


ийм хооронд 2016 он* f дүгээр сарь* Qf -ны өдор баигуулсан Бүтээгдэхуүн хузаах


гэрээнмй бүрэлдэхүүн ХЭСЭГ нь болно

БҮРТГЭЛ. ТАИЛАН

1 дугээр зүил Еренхии зүйл

1 1 Газрыи тосны хууль болои Бүтээгдэхүүм хуваах гэрээний 2 дугаар зуйлд


тодорхойлсон нэр томьео энэхүү хаэсэалт Г -ийм хувьд адил утга агуулна


1 2 Монгол Улсым холбогдох бусад хууль тоггоомжид энэхүү хавсралт *Г-д


зааснаас өөрөөр заасам бол хууль тоггоомжийг дагаж мөрдемо


1.3. Гэрээлэгч нь үйл ажиллагаамы нягглан бодох бүртгэлийг хвтлөхөд гэрээний


15 дугаар эүйлийг баримтална.


1.4. Г эрээлэгч иъ гэрээ хүчим тегөлдвр болсом өдрөес хойш 90 (ер) хомогийм


дотор холбогдох хуупь тогтоомж. бүтзэгдэхүүи хуваах гэрээг баримтлан зардлын


иарийвчилсан ангилал. данс. дансны бичилт. дансны гүйлгээний бүдүүвч. тайлан


болон бүртгэлийн зааварчилгаа зэргийг тусгасан аргачлалыи төслийг боловсруулан


төрийн эахиргааны байгууллагаар хянуулсны үндсэн дээр үйл ажиллагаандаа мөрдлвг


болгои ажиллана


1 5 Гэрээлэгч иь хөрөнгө оруулалт өртог мехөгдөх болон нөхөгдсвн эардал


орлогым бүртгэлийг ам доллараар хийнэ РЛонгоп Улсым мөигөн тэмдэггэзр болои


бусад валютаар хийгдсэн орлого. эардлыг бүтээгдэхүүн хуваах гэрээмий 19 дүгээр


зүйлд заасмы дагуу ам долларт шилжүүлж бүртгэиэ


1 6 Гэрээг.эл* нь хаигуулыи ху^цааид дараах тайлан. мэдээг гаргаж. хуамлийм


улирал дууссанаас 20 (хорь) хоносийм дотор төрийн захиргаамы байгууллага болон


холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлнэ

16 1 санхүугуин тайлан тодруулга

1 6 2 вргвг нвхвгдөх зардльн таилан

16 3 үндсэн хөрөнге. бараа иатериалым орлого. зарлага, үлдхдлийн


дэлгэрэнгүй тайлам (тухайн үндсэ* хврвмгв бараа материал иь өртвг нвхвгдөх


зардалд тоомогдсон эсэхимг тэидэглэмэ)


16 4 захиргаамы зардлыи таилам


1 7 Гэрэзг.эгч мь ашиглалтын хугацаамд дараах тайлан мэдээг терийм


захиргааны байг/уллага болон холбсгдох төрийн баигууллагад хүргүүлнэ:

1 7 1 хуанлийн cap бүр дууссамаас хоиш 20 (хорь) хомогийн дотор


17 11 газрын тосны олборлолт ашиглалт борлуулалтын мэдээ. тайлан;

 1


1 7.1.2 '66L аши ласмы телбөр. ертегг гаэрьм тос ашигт 'эзрьн тосиы


тооцоо тайлан


1 7 2 хуанлийн улирал бүр дууссанаас хойш 20 хорь) хоногийм дотор


1.721 санхүүгийн тамлаи тодруулга


1.7.2.2 үндсэн хөренгө бараа матөриалын орлого. зарлага. үлдэгдлийи


дэлгэрэнгүи тайлан; (тухаин үндсэм хвренгө бараа материал нь өртөг ивхөгдөх


зардалд тооцогдсои эсэхийг тэмдзглэнэ )


1.7.2 3 өртөг нөхвгдө> зардлыи тайлан;


1.7.2 4 захиргааиы зардлын тайлам


1 8 Гэрээлэгчийн хайгуул ашиглалт. бүтээн байгуулалт. татам буулгалтын үйл


ажиллагаанд хийх санхүүгийн <яналт шалгалт. баталгаажуулалтыг бүтээгдэхүүн


хуваах гэрээмий 15 дугаар зүйлд -аасмы дагуу хийж гүйцэтгэнэ.


2дугаарэүйл Зардал


2.1. Гэрээлэгч гэрээний дагуу өртег нехөгдөх зардалд хяиалт тавих зорилгоор


зардлын аигиллыг гаргаж төрийн :ахиргааны байгууллагад хүргүүлмэ


2.2. Зардлын нарийвчилсан ангиллыг энэхүү хавсралтын 1 4-т заасам


аргачлалын дагуу хийнз Үүнд


2 2 1. газрын тосны уйл зжиллагаамд эарцуулсам эардлыг талбай тус бүрээр


дараах байдлаар амгмлма


2 2 11 хайгуулын ажлым эардал


2 2 12 бүтзэн байгуулалтын зардал


2 2 13 олборлолтыи үйп ажиллагааиь зардал


2 2 14 татан буулгалтын зардал


222 Ьатлагдсан ажлын твлввлөгвв твсвийн дагуу газрын тосны үйл


ажиллагаа тус бүрийм зардал дараах байдлаар хуваарилагдана


2 2 2 1 хайгуулым ажльи зардалд


а газрын тосны орд нээж невцийм хэмжээг тогтоох эорилгоор гүйцэтгэх


геологи. гаохими геофизик орөмдлвг олборлолтын туршилтын ажилтаи холбогдон


гарсам эардал,


б гэрээлэсчиин талбай дахь дэд бүтэц (эрч*м хүч эам харилмаа холбоо ээрэг)


хээрийн амгийн эохион байгуулалт болои газрын тосны хайгуулыи үйл ажиллагаа^ай


холбсгдон гарах бусад зардал


 35


в талбай дахь ажиллагсдын эжмллах амьдрах нөхцвлийг хамгахтай


холбогдссм зардал


г энэхүү гэрэзнд зазсан хувиар тэочож хаигуулын ажилтай холбогдон 'арах


захиргааиы бусад зардал


2 2 2 2 бүтээи байгуулатын ажлын зардалд

а гэрзэт талбайгаас олборлосо* тосъх хүргэлтийн цэг хүртэл тээвэрлэ»


эориулалт бүхий дамжуулах хоолои болои дэд бүтэц. шаардлагатаи бусад


байгууламжмйг барыч байгуугах зардал


б бутээгдэхүүм хуваах гэрээнд заасан <увиар тооцож. бүтээн 5айгуулалтъ(М


ажилтай холбсгдон гарах захиргааны бусад зардал


2 2 2 3 олборполтын үйл ажиллагаачы зардалд (ашиглалтыи талбай дахь


бүтээн байгуулалтын болон татан буулгалтын үйл ажиллагааиаас бусад)


а олборлолтын үйл ажиллагаатай холбсгдон гарах зардал;


б. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасаи хувиар тооцож. олборлолтын үйл


ажиллагаатай холбогдон гарах захиргааны бусад эардал


2 2 2 4 татан буулгалтын эардалд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнии хугэцаа


дуусгавар болох гэрээ цуцлах үед гэрээпэлоэс байгаль орчныг нөхөи сэргээх.


хайгуул ашиглалть.н цооьоа-йг хаах барилга байгууламжийг татаи буупгах нүүлгэн


шилжүүлэхтэй холбогдсом зардал хамаарна.


2.3 Өртег нөхөгдөх зардалд гэрээлэо. бало* гуслан гүйцэтгэгч компанийн


гүйцэтгэж байгаа хайгуул. бүтээм байгуулалт олборлолтыи үйл ажиллагаа татан


буулгалттай холбогдон гарсан дараах эардлыг гооимо


2 3 1 хөдвлмвр эрхлэлттэй холбогдон гарах зардал


2.31 1 газрын тосны хайгуул Сүтээм байгуулалт олборлолт татан


буулгалтын үйл а;тиллагаанд шууд болом эайлшгүи оролцох гэрээлэг^иин Монгол


Улсад байнгын оршин суугч гадаад ажиллагсдын (2 3 11 1*д заасан зардалд цалим


хөлс болон түүнтэй адилтгах зардал нь хамаарах ажиллагсдаас бусад)


а цалим хөлс урамшуулал


б нийтээр тэмдэглэх баярын едвр ажилласан цалим хөлс ээлжийн амралтьш


олговор хөдөлмөрийн чадвар түр алдах болон тахир дутуугийн нөхөн олгоаор


амьжиргаа орон бзйрны бусад хөнгөлөлт


в цалии хьлс болом гэтгэаэр тэтгэмж олгохтои холбогдом гарах зардал

г цалин холсөд хамааруулж холбогдох хуулиин дагуу могдуулж байгаа татвар


хураамж


2.3 1 2 Монгол Улсын иргэи болон Моигол Улсад баймгын оршин суутх


гадаадын иргэн ажиллагсдад (цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах зардал нь хамаарах


d


 n 7,:36


2 3 11 1-д заасаь зардалд хамаарах ажиллагсдаас бусад) Монгол Улсын


Хеделмөрийн хуулийи дагуу олгогдсон гэиэт халагдсаны тэтгэ^ж


2 3.2. тоног твдеөрөмж материалын зардалд гэоээлэгчийм эсхүл оператор

компамийн худалдаж аьсам. түрээсэлсэм тусгай зориулалтын дараах машин. техник


хэрэгсэл. тоног төхөеромж тоюглол. түүхий эд. материал химийи болон тэсрэх


бодис. сзлбэг хэрзгсэл хамаарна


2.3 2.1. гэрээлэгчийн худалдаж авсаи тусгай зориулалтыи машин. техних

хэрэгсэл. тоиог төхөеромж, тоноглол. түүхий эд. материал. химийм болон тэсрэх


бодис. сэлбэг хзрэгслийн үнийг гэрээлэгчид үзүүлсэн бүх хвигөлвлтийг нь хасаад


түүний бодит төлсөи үмийн дүиг энэхүү хавсралтын 4 дүгээр зүйлд эаасан үнэлгээний


зарчмын дагуу тогтоож зардалд тооцно;


2 3 2.2. тоиог төхөөрөмж. бараа материалын эардлыг нягтлан бодох


бүртгэлд эхэлж авсан даразллын дагуу зарлагадах аргачлалаар бүртгэнэ;

2 3 2 3 гэрээлэгч нь аливаа материал. тоног төховрвмж, сэлбэг хэрэгслийг


өөрийм салбар байгууллагын нөөцөөс авч ашиглаж болох бөгөөд бусад тохиолдолд


Монгол Улсын иргэн, ах ахуйм нэгжээс тэргүүн ээлжинд худалдаж авна;


2.3.2 4 гэрээлэгчийн өөрийн салбар байгууллагын нөецөес авч ашигласан


материалын үнэ нь даатгал. нийлүүлэлтийн адил мехиөлд гуравдахь этгээдээс


төсөөтэй эд зүйлийг худалдаж эвч болох үнээс бага байна. Уг материал, тоиог


төхөөрөмж. сэлбэг хэрэгслийн үнэлгээг эмэхүү хавсралтын 4 дүгээр эүйлд заасны


дагуу тогтооно;

2.3.2.5. эрэзлэгч нь худалдаи авч байгаа материал тоног твхвврөмж,


сэлбэг хэрэгсэлдээ уйлдвзрлэгчюн буюу худалдагчийм чанарын баталгаанаас өөр


ямар иэгэн баталгаа нэмж гаргахгуй бегөод хэрэв худалдаи авсан материал гэмтэл


согогтой байвал үйлдвэрлэгч буюу худалдал^аас гэрээлэгчид зөрүүг нвхөн төлөх


хүртэл орлогод авахгүй.


2.3.2 6. түрээсэлсэм тусгаи зориулалтын машим. тоног техөөрвмж, техник


хэрэгслийн үнийг бодиюй гөлсөн унээр тооцно Гэхдээ үнэ мь гуравдахь этгэадээс


тесветэй эд зүйлийг түрээсэлж болох үмээс бага байма


2.3.3 тээвзрлзлгтэй холбогдон гарах зардалд -азрым тосны хайгуул, бүтээн

байгуулалт. ашиглалт, татан буулгалтын үйл ажиллагаамд шаардлагатай тусгай


зориулалтым машин. тоног твхворвмж. техник хэрэгсэл. бараа материалыг


тээвэрлэхэд гарсан зардал хамаарна


2.3.4 үилчилгээтэй холбогдон гарах зардал

2.3 4.1. |ураьдагч этгээдээс үзүүлэх үйлчилгээтэй холбогдон гарах зардалд


гэрээлэгчийм салоар компаниас бусад гуравдал* этгээдийи үэүүлсэн зөвлвх. гэрэзт


үйлчилгээ болон хаигамжаар үйлчлуүлэхтэй холбогдсом бодит зардал хамаарма,


2.3 4.2. гэрээлэгч уха/.м жилийм батлагдсан тбсөө. твлввлвгввмд


тусгагдаагүй 2 3.4 1-д эаасан зардал гарахаар бол зөвшоөрлийг тврийи захиргааны


байгууллагаас урьдчилан бичгээр авах бвгөвд уг эардал нь ижил твстэй ажил.


үйлчилгээ үзүүлэх гадаадын болсн Момгол Улсад үкл ажиллагаа явуулж байгаа


байгууллагад төлвх зардалтай ойролцоо байна:_


 3

2 3 4 3 гэрээлэгч нь алмваа /йлчилгээг худалдан авахдэа Моигол У^сьн


иргэи. аж ахуйн мэгжид тэргүүн ээлжинд давуу эрх оггоно


2 3.4 4 гэрээлэсчийн салзар компаииудын үйл ажиллагааи©! эардал


а. гэрээлэгч боло*- туүиий салэар байгууллагаас Монгал Улсад болон хилийн


чанадад лабораторийг' шинжллгээ хийх. загварчлах «еологи. геофиэииийм


боловсруулалт таилал хийх. инхенерийн болон мэдээлэл боловсруулах »ру


уйлчиггээмий бодит зардал байна;


б. гэрээлэгч буюу гүүний сагбар байгууллагаас үзүүлсэи үйлчилгээ нь ашиг


иэмэлгуйгээр зариуулсае зардлаар тооцогдоио Уг зардал иь тухайн үйлчилгээг ижмл


нехцвлөөр гүйцэтгэх бусад салбар байгууллага. гуравдагм этгээдэд гарах зардлаас


илүүг/й байиа


в гэрээлэг^ийн салбар байгууплагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний зардал иь


бодлт зардлаас өмдэр бол зөруүг өртег нөхөлтввс хасч тооццо


2 3 5 харилцаа холбооны зардалд гэрээт талбайд ашиглах радио бичил


долгиоиы твхөврвмж зэрэг хар*лцаа холбооиы смстемийг худалдан авах түрээслэх


суурилуулах. ажиллуулах. засаарлах арчлахтай холбогдон гарах зардал хамаарма


2 36 гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул. ашиглалтын талбай дахъ албан


контор. агуулах. архив орои байр болон бусад байгууламжийг барих арчлах ашиглах


бодит зардал иь хэзрийн анги. агуулах болон бусад байгууламжийн зардалд


хаммрна;


2 3 7 байгаль орчныг хамгаагах. нөхен сэргээх зардал


2.3.7 1 гэрээт талбайд түух. соелын олдеор, эд влгийн зүйл бүхми гаэрыг


тогтоох, хамгаалах. архөологийн судалгаа бусад судалгаа хийхтэй холбогдои гарсан


зардал;


2.3.7.2 байгаль орчныг хамгаалах нвхөм сэргээх ажлын эардал


2 3.7 3 эиэхүү гэрэзний дагуу болон зрх бүхий байгууллагын шаардлагаар


хийсэн байгаль орчны үнэлгээ, хяналт-шинжилгээ. бусад судалгааны зардал


2 3.7.4 байгаль орчиыг бохирдлоос хамгаалах, нехен сэргээх дэвшилтэд


тоног твхөөромжийн зардал


2 3 6 энэхүү гэрээний 21 2-т заасмы дагуу даатгалым хомпанитай байгуулсан


гэрээний дагуу төлсвн даатгалын зардлыг өртөг нвхөгдөх зардлым тооцоомд оруулна.


2 3 9 хууль эүйн үйлчилгээтэй холбогдон гарах зардал


2.3.9.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гэрээлэгчийм гаэрыи тосны хайгуул


ашиглалтыи үйл ажиллагаанд шууд хамаарах асуудлаар үүссэм аливаа маргаамыг


шүүхээр шийдвэрлэх эсхүл газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаатай


холбогдуулаи алиэаа гурэвдагч этгээдээс гаргасам гомдлыг шийдвэрлэхтэй


холбогдуулан гарах зардал зсхүл төрийн захиргааны байгууллага болон гэрээлэгч


эсхүл оперзтор компани нэгдмэл сонирхлоо хамгаалах шаардлагаар авсан хууль зүйн


үйлчилгээний төлберийм зардал


 38

2 3.9 2. өмгөөяөгчк*ин xenc шүүхийн зардал гомдол. изхэмжлэлийг судлах


котлох баримт цуглуулахад гарсан эардал (гэрээлэгчийн хувь эзэмшигм. хөренгв


оруулагч туслан гүйцэтгэгч нарьн хоороид үүссэн маргаантай хслоогдон гарсан


хуулийн зардал өртөг нөхөгдех зардалд хамаарахгүй)


2 3 9 3. гэрээлэгчийм эсхүл түүний салбар компанийн хуульч нь аерийн


комланидаа хууль зүйн үйлчилгээ үэүулэхтэй холбогдон гарах зардлыг энэхүү


хавсралтыи 2.3.1 эсхүл 2 3.4.4-т заасан зардалд хамааруулаи тооцмо


2.3.10. гэрээлэгч мь өерийн ажиллагсдыг (захиргааны ажиллагсдаас бусад)


гүйцэтгэж байгаа ажил, v-эргэжлийн чиглэлээр богимо хугацаамы сургалтад хамруулах


дадлагажуулахад зарцуулсан зардлыг сургалтын зардалд тооцмо.


2.3.11. захиргааны зардал


2.3.11 1. захиргааны зардалд гэрээлэгчийн Монгол Улсад болон гадаад дахь


ерөмхий удирдлага (үүмий дотор хувь нийлүүлэгчийм зардал баггана) болон хяиах,


үйлчлэх. зөвлвх үүрэг бүхий захиргааны ажилтаи холбогдон гарах зардлыг бүртгэнэ


Тухайлбал, цалин хөлс. змралтын мөнгө. шагнал урамшуулал. мөхөн олговор. түрээс,


тээвэр. шатахуун тсмилолт. сургалт болон албан хокторын тавилга, тоног төхөеремж


худалдам авах зэрзг бусад ижил төстэй бүх зардлыг багтаана


2 3.11.2. захиргааны 2.3.11 1-д заасан зардал нь гэрээлэгчийн тухайн


жилийн өртөг нөхөгдөх зардлым:

Дээрх хувиар тос-цсон захжхааны зардльг тухайи жилийн өртөг мехөгдвх


эардал дээр чэмж тооцно


3 Захиргаамь* зардлыг бусад 'энэ зүйлийь а-к хүртэлх/ зардалд давхардуулан


тоодохгүи


2 3112 тухайн ж*ли*и өртөг нөхөгдвх зардал дээр 2 3 11 2-т зааса^


хувиар тооцсон захиргааьъ; зардлыг мэмж мийт ертег нвхвгдвх эардлыг тооцно


2 3 114 захургаанъ. зардлыг бусад (эмэ хавсралтыи 2 3 1*2 3 10 хүртэлх)


зардалд давхардуулан тэоцохгүй


2 3 115 тврийн захиргааны баигууллага иь шаардлагатай үед


гэрээлэгчийм захир-ааны зардлыг хянама


2 4 Өртег нбхөгдехгуи заодагд дараах зардлыг хамааруулна


2 4 1 анхан 1_атны бариит бүрдүүлээгүй. эврчилтэй хангалттай


бариитжууг.аагуй бүртгэлгүй зардал


 39


2 4.2 холбогдох ажпын төлевлегөө тэсвийк дагуу


зарцуулагдаагүи хэтруүпсэн эсхүл 'эрээнд эввилвреөг.и ангилалд хамаарах эаодал


2 4 3 гэрэзлэгчиин х/далдан аэсан бараа гүицэтгүүлсэн болом захиалсан


уйлчилгээиий үнэ тухайн уеийн адил чанарьм бараа үйлчилгээний ижил нвхцөл дэх


бодит үнийм жишгээс илуу гарсан зардаг.


2 4 4 туслан гүйцэтгэгч болон ниилүүлэгчтэй байгуулсан гэрээид зааснаас


өер бараа, үйлчилгээнии төлбер,


2.4.5 энэхүү хавсралтын 2 4 3-т заасиы дагуу бараа. үйлчилгээ нь үмэтэйгээ


таарахгүй мвхцвлд уг зөрчилтэй холбогдон гарсам нэмэ дэл зардал.


2 4 6 газрым тосмы үйл ажиллагаанд хамаарахгүй зардал;


2 4 7 Моигол Улс болон бусад улсад твлсв* татөар. хураамж.


2 4 в эпэхүү гэрээмий 12 1 болон 13 дугаар зүйлд заасны дагуу твлегдвх


телбер. урамшуулал,


2 4 9. гэрзэлэгчиин үйл ахмллагаатаи холбоотой гарсан маргааныг шүүх


өөрввр шийдвэрлээгүй бол энэхүү гзрээний 22 дугаар зүйлиин дагуу гарсан шүүхийм


зардал

2 4.10 гэрээлэгчийн хууль -огтоомж болон эиэхүү гэрээг зврчсөний улмаас


үүссэн зардалд гэрээлэгч болом туслан гүйцэтгэгчийн аливаа хайнга хайхрамжгүй


үйлдэл. эс үйлдэл ухамсартайгаар гаргасан зврчлийн улмаас гарсан зардал (үүид


хайхрамжгүйгээр эсхүл ухамсартайгаар эерчил гаргасам эсэхээ хүлээн зввшеврч. сайн


дурыи үндсэн дээр тухайн төлбврий' тэпсви зсэхээс үл хамаарэ- хайхраыжгүй эсхүл


ухамсартайгаар зөрчил гаргасаи үндэслэлээр үүссэн аливаа маргааныг шийдвэрлэхэд


төлсөн төлбөр орио);


2 4 11 Монгол Улсын шүүх болон эрх бүхий бусад байгууллагаас ногдуулсан


торгууль. анз


2 4 12 гэрзэиий таль-н ашиг соиирхол иэр хүидийг дээшлүүлэх. олои нийттэй


харилцах харилцааг сайжруулахтай холбогдон гарсам бөгөөд төрийн захиргаамы


байгууллагаас бичгээр зьвшөьрвгдоогүй хандив болон бусад зардал;


2 4 13 газрым тос хайх. олборлох ашиглахад зориулсаи шинэ томог


төхөөрөмж ^атериал болон аргачлалыг үйлдвэрлэдд нэвтрүүлэх эорилгоор судалгаа


хийхтэй холбогдон гарсан зардал.


2.4 14 эээлийн хүүгийн зардал осхүл зээлийн хүүгийн шинж чанар бүхий.


зээлийн хүүгийм ороид твлсвн эсхүл зээлийн хүүгийм бизнесийм үйлчлэл бүхий аливаа


төлбөр) зээлийн бүтээгдэхүүний тухайд гарсан бусад эардал. банкны хураамж


валютым ханшиин алдагдал болои ханшийн алдагдлаас урьдчилан сэргийлэх


зорилгоор авах арга хэмжэзний зардал


2.4 15. гэрээлэгч гуравдагч этгээдтэй хамтран компаки үүсгэн байгуулах


эсхүл хамтрам ажиллахтай холбоотэй гарсан зардал (Үүнд эмэхүү гэрээнд заасан хувь


оролцооиы эрх шилжүүлэхтэй холбогдуулан гөлсөн аливаа төлбөр. шимтгэл.
>~7


 40


худагдан аеад зардал уүний дотор цэвэр ашгиин хуво эрх худалдах эоло* гүуитэи


адилтгах аливаа төлберийг мвн xai/p/улиа)


2 4 16 хуаьцаа гаргах боло* иогдол ашиг төлөх зярдял

2 4 17 зээлийи хорвнгийн бслон үнэт цаас. хувьиаан». буцааи төлвпт.


2 4 1Ө бүтээгдэхүүн хуваалтаар гэрээлэгчид эогүл оператор компаиид ногдох


газрын тосонд могдуулсан телбөр болом эдгэзртэй төстэй зардал;


2 4.19. гэрзэ хэлэлцээ хийх. гарын үсэ' зурах. батлуулахтай холбоотой


эардал;

2 4 20. гэрээт талбайд ажил гүйцэтгэсэн боловч холбогдох мэдээлэл. тайлан


баримт материалыг терийн захир'аамы байгууллагад хүлээлгэн вгввгүй ажил,


үйлчилгээмий зардал эсхүл хүлээлгэн вгсвн боловч шаардлагад нийцэхгүйи улмаас


хүлзэн аваагүй ажил. үйлчилгээмий зардал.


2 4.21. энэхүү гэрээнд заасан санхүүгийн хяналт шалгалт. баталгаахуулалт


болон мягтлан бсдох бүртгэлийн үйлчмггээ үзүүлэхтэй холбоотой зардал. хураамж


компанийн дотоод хямалт шалгалт сакхүүгий« тайлан тооцоо. бүртгэлтэй холбогдон


гарсаи зардал;


2 4.22 үидсэн хөрөнгийн элэ*дэл хорогдлын шимтгэл;

2 4.23.гэрззлэгчийн хариуцлагагүй байдлын улмаас устсан. алдагдсам эсхүл


тврийи захиргааны байгууллагым эөвшөерөлгүй худалдсан. шилжүүлсэн эд хврөнгийн


зардал,

3 дугаар зүйл Орлого


3 1 Гзрээлэгч олсон орлогоо зохих дамсаид бүртгэж, холбогдох тайлаи мэдээид


тусгана Гэрзэлэпч дараах үйл ажиллагаанаас орлого олмо

3 1 1 гэрээлэгчийм үндсэн үйл ажхллагааны орлого


3 111 газрын тосмь ашиглалтын талбайгаас олборлосои тосъя борлуулсан


эсхүл бусад байдлаар шигжүүлсний твлбврт хүлээн авсан орлого

3 1 1.2 хайгуулын болои үнэлгээний цооногг химсэм олборлолтын


туршилтьи үйл ажилла аанаас слборлосон тосыг борлуулсан болон бусад байдлаар


шилжуүлснии твлберт хүлээн авсан орлого


3 1 2 үндсэм үйл ажиллагааиы орлогоос бусад орлого

3 1.2 1 зд хөренгвд учирсаи хохирлын улмаас даатгалын гэрээнии дагуу


олсон орлого (даа?. алын шимггэл иь нвхем төлөгдөх зардалд тооцогдсом).


3.1 2 2 газрын тосыг хүргэптиин цэг хүртэл тээзэрлэх явцад устсаи олсои


эсхүл алдагдсаны улмаас давтгалын гэрээкий дагуу олсон орпого (даатталь^


шимтгэл нь нөхвь төлөгдөх зардалд тоомогдсон) эсхүл гзм хорын нехөн твлбвр


'fa*/**


I


1 41


3.1.2.3 эрэзлэгчмин дансанд бүртгэлтэи өртөг нь нөхөгдвх эсхүл


нвхөгдсвн апиваа эд материал. тоиог төхөерөмм сэлбэг хэрэгслийг салбар


байгууллага эсхүл бусад байг/уллэга, хувь хү*д худалдах экслортлох. шилжүүлэх


түрээслүүлэх үйл ажиллагаанаас олсон орлого.


3 1.2 4 гаэрым тосны үйл ажиллагаанаас э.хон мэдээпл*1йг борлуулснь


орлого


3.1 2.5. газрым тосиь /йп ажиллагаамы талаар гарсан заргаас олсон


орлого


4 дүгээр зүил Бараа материал тоиог тохөерөиж


болон сэлбэг хэрэгслмйм үнэлгээ


4 1 Гэрээлэг^ийи бүртгэлд тусгах материал тоног твхврөөмж болон сэпбэг


хэрэгслийм үнэлгээг дараах зарчмаар х*йю


4 11. энэхүү хавсралтын 4.1.2-т ©враер заагаагүй бол худалдам авсан эд


материал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийм үнэ нь эдгээртэй адил чанарыи


барааны олои улсын зах зээлийн үнз. худалдам авах хэлэлцээр байгуулах үед олон


улсын зах зээлд давамгайлж байсан нийлүулэлтийн адил мвхцөлийн үнийм жишигтэй


нийцсэн байма;


4 1 2. салбар байгууллагаас худалдан авсан болом тэдэнд худалдсам эд


материал. тоног таховрөмж болон сэлбэг хэрэгслийг дараах байдлаар үнэлмэ:


4 12 1 шимэ эд материап. тоног техеврвмж болон сэлбэг хэрэгсэл нь


(эдгээрийг “А* ангилалд хамааруулна) гэрээлэгчийн гэрээ байгуулах үе*йм адил


чаиарын бараамы олон улсын зах зээлийн үнэ мийлүүлэлтийн адил нөхцөлийн үнийн


жишигг мийцэж байх


4 12 2. хэрэглэж байсан ад материал томос тахдереахж болон сэлбэг


хэрэгсэл (эдгээрийг *Б". ‘В’ ангилалд хамааруулна)


а Эвдрэл гэк элгүй. үйядеэрлэл үйлчилгээнд ашиглаж байгаа засаар үйлчилгээ


шаардагдахгүй ашиглах боломжтой түүхий эд материал. тоиог техөерөмж болон


сэлбэг хэрэгсэл нь 6' ангилалд хамаэрагдах беговд эдгээрийн үнийг 4 1 2 1-д заасан


шинэ матвриал. тоног төхөсрөлдж болои сэлбэг хэрхслийм зах зээлийн үнийн 75


хувиар үнэльэ.


б *Б‘ ангилалд хамаарагдахгүй засвар үйлчилгээ хийсний дараа үмдсэм


зориулалтаар ашиглах материал. томог техөерамж болои сэлбэг хэрхсэл нь


‘В" ангилалд хааа«рагдах бөгэед эдгээрийн үнмйг 4 1 2 1-д заасаи шинэ эд материал


тоног төхөөсөмж болон сэгбэ' хэрэгслийн зах эээлийи үнхйи 50 хувиар үиэлнэ


 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН

гогтоол
2016 онь; 6 дугаар Улаан5аатэр


сарын 20-ны өдор Дугаар 337 хот

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ


байгуулах эрх олгох тухай
Газрын тосны тухай хуулийн 7.1.8-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын


Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Газрын тосны хайгуулын "Ар булаг XXIX’ талбайд Газрын тосны газар болон


“Макс Ойл" ХХК-ийн хооронд Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах эрхийг Газрын


тосны газрын дарга Г Өлзийбүрэнд олгосугай.


Мфнгод Улсын Ерөнхий сайд Ч.САЙХАНБИЛЭГ


Уул уурхайн сайд Р.ЖИГЖИД