Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 CYXBAATAP-XXVil ТАЛБАЙД ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛ. АШИГЛАЛТЫН


ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТАЛААР “АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР"


БОЛОН -ВУЛЬФ ПЕТРОЛЕУМ" ХХК-ИЙН ХООРОНД ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭ

Улаанбаатар хот


Монгол Улс


2017 он


 2

"CYXBAATAP-XXVir ТАЛБАЙД ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛ, АШИГЛАЛТЫН


ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТАЛААР АШИГТ МАЛТМАЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР


БОЛОН ВУЛЬФ ПЕТРОЛЕУМ ХХК-ИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭ
Энэхүү Бүтээгдэхүүн хуваах гэрзэг нэг талаас "Ашигт малтмал. газрын тосны


газар" (цаашид “төрийн захиргааны бэйгууллага' гэх), нөгөө талаас “Вульф Петролеум


ХХЮ (цаашид "гэрээлэгч" гэх)-ийн (хооронд (цаашид хамтад нь 'Талууд' гэх) 2017 оны


6 дугаар сарын 16-ны өдөр шинэчлэн байгуулав.


Талууд газрын хэвлий болон гадаргуу дзэр байгалийн байдлаараа оршиж


байгаа газрын тос нь Монгол Улсын төрийн өмч болохыг хүлээн зөвшөөрч,


Гэрээлэгч нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж.


энэхүү гэрэзний дагуу газрын тосны хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагааг эрхлэх


эрмэлзэлтэйгээ илзрхийлж, газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг зрхлэх


санхүүгийн болон мэргэжлийн чадвартай болохыг нотолж;


Талууд дараах зүйлийг хэлэлцэн тохиролцов:
1 дүгэзр зүйл. Нийтлэг үндэслэл


1.1. Энэхүү гэрээний зорилго нь Газрын тосны тухай хуулъ болон бусад хууль


тогтоомжийн хүрээнд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуул, ашиглалтын


үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр байх хугацаанд гэрээний салшгүй


хэсэг болох “А", “Б" хавсралтаар тодорхойлсон талбайд тусгай зөвшөөрөл авсны


үндсэн дээр газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг эрхлэх эрхийг эдэлнэ.


1.3. Гэрээлэгч нь нэгээс дээш хуулийн этгээдээс бүрдзж байгаа нөхцөлд


гэрээлэгч бүр энэхүү гэрээний дагүу хүлээсэн үүргээ хариуцан биелүүлэх бөгөөд хэрэв


гэрээлэгчид үүргээ хамтран биелүүлэх бсл хамтын хариуцлага хүлээнэ.
2 дугаар зүйл.Нэр томъёо


2.1. Энэхүү гэрээнд тодорхойлсон дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар


ойлгоно:

2.1.1. "дагалдах хий” гэж түүхий тосонд ууссан, дагалдан илэрсэн хийг;


2.1.2. “армз-ленгф зарчим" гэж гэрээлэгч аливаа худалдааны гэрээг гуравдагч


этгээд (үүнд гэрээлэгчийн өөрийн салбар нэгж эсхүл эзэмшлийн хамааралтай буюу


өөрийн эх компаниуд болон тэдгээрийн салбар нэгжүүд хамаарна)-тэй байгуулах


тохиолдолд дараах нөхцөлийг баримтлахыг хэлнэ:


 3


2.1.2.1. газрын тосны үнийг захзээлийн үнээс бууруулсан эсхүл бууруулахад


чиглэсэн аливаа үгсэн хуйвалдсан шинжийг агуулаагүй байх;


2.1.2.2. аливаа бараа, ажил үйлчилгээг зах зээлийн үнээс дээгүүр үнэлэхгүй


байх;

2.1.2.3. төлбөрийг чөлөөтэй хөрвөх валютаар хийх.


2.1.3. “олборлосон газрын тос" гэж гэрээт талбайгаас олборлож


борлуулахаар хүргэлтийн цэг дээр хөндлөнгийн эрх бүхий байгууллагын хэмжсэн нийт


тосыг;

2.1.4. "хяналтын цэг" гэж газрын тосны олборлолтын болон борлуулалтын


хэмжилтийн талаар маргаан гарсан тохиолдолд түүнийг хянан шалгах зорилгоор


төрийн захиргааны байгууллагаас тогтоосон цэгийг;


2.1.5. “баррель" гэж 1,01325 барын агаарын даралтын дор Фаренгейтын


жаран (60) хэмийн дулаанд байгаа буюу тийм нөхцөлд тааруулсан 158,987 литрийн


хэмжээг;

2.1.6. “татан буулгалтын төлөвлөгөө" гэж бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний


хугацаа дуусгавар болж, гэрээг цуцлах үед гэрээлэгчээс байгаль орчныг бүрэн гүйцэд


нөхөн сэргээх, барьсан барилга байгууламжийг татан буулгах, нүүлгэн шилжүүлэхтэй


холбогдсон үйл ажиллагааны дэс дараалал, ажлын төрөл. хэмжээ, хэрэгжүүлэх


хугацааг тусгасан баримт бичгийг;


2.1.7. “гэрээ байгуулсан өдөр" гэж газрын тосны талаарх үйл ажиллагаа


явуулах зөвшөөрлийг Монгол улсын Засгийн газраас олгосон 2013 оны 01 дүгээр


сарын 05-ны өдрийг;


2.1.8. игэрээт жил" гэж гэрээ байгуулсан өдөр буюу дараагийн жилийн уг


өдрөөс эхлэн тооцсон дараалсан хуанлийн 12 (арван хоёр) сарын хугацааг,


2.1.9. “гэрээт талбай” гэж гэрээний хавсралт "A", "Б"-Д тодорхойлсон талбайг


хэлнэ. Гэрээт талбайн хэмжээ нь буцаасан талбайн хэмжээгээр өөрчлөгдөнө;


2.1.10. “талбай буцааж өгөх" гэж гэрээний дагуу гэрээлэгчээс сайн дураар


буюу гэрээний дагуу гэрээт талбайг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн буцаахыг,


2.1.11. “төсөв" гэж газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны


тодорхой үе шатанд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөний мөнгөн илэрхийллийг;


2.1.12. “хайгуулын ажлын доод хэмжээ" гэж энэхүү гэрээний 7.2-т заасан


хайгуулын ажил болон хайгуулын хугацааг сунгахад гүйцэтгэх ажлыг,


2.1.13. 'үнэлгээний талбай" гэж үнэлгээний хөтөлбөрийн дагуу үнэлгэз хийх


нь зүйтэй гэж Талуудын үзсэн геологийн нэг буюу хэд хэдэн бүтэц буюу илрэлийг;


2.1.14. "үнэлгэзний хөтөлбөр" гэж нээлтийн цооногоор илрүүлсэн байгалийн


агууламж нь үр ашигтай нээлт болох эсэхийг тодорхойлох зорилгоор хийх ажлын


төлөвлөгөөг;


 4


2.1.15. "хуанлийн cap" гэж аргын тооллын 12 (арван хоёр) сарын 1 (нэг) нь


бөгөөд энэ нь тухайн сарын эхний өдрөөс эхлэн сүүлчийн өдрийг дуустал


үргэлжпэхийг;


2.1.16. “хуанлийн улирал" гэж а/.нэг. хоёр. гуравдугаар cap; 61. дөрөв, тав,


зургадугаар cap; в/. долоо, найм, есдүгээр cap; г/. арав, арван нэг. арван хоёрдугаар


cap зэрэг аргын тооллын улирлын нзгийг;


2.1.17. “хуанлийн жил" гэж аргын тооллын 1 дүгээр сарын 1-нд эхэлж, 12


дугаар сарын 31-нд дуусах 1 (нэг) жилийг


2.2. Дээр дурдсанаас бусад нэр томьёог Газрын тосны тухай хуульд хэрэглэсэн


утгаар ойлгоно.

3 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэг

3.1. Энэхүү гэрээтэй холбогдуулан төрийн захиргааны байгууллага дараах чиг


үүргийг хэрэгжүүлнэ:

3.1.1. газрын тосны тухай хууль. стандарт, дүрэм. журам, заавар болон бусад


холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавих;


3.1.2. гэрээний хэрэгжилттэй холбогдсон асуудлаар төрийн холбогдох бусад


байгууллагатай харилцахад дэмжлэг үзүүлэх;


3.1.3. гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул, ашиглалтын болон санхүүгийн үйл


ажиллагаанд хяналт тавих;


3.1.4. төрийн захиргааны төв байгууллагад урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн


дээр гэрээлэгчийн хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааг хуульд заасан үндэслэлзэр


бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн түр хугацаагаар зогсоох;


3.1.5. энэхүү гэрээнд болон Газрын тосны тухай хууль, холбогдох бусад хууль


тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.
4 дүгзэр зүйл. Гэрээлэгчийн эрх, үүрэг

4.1. Энэхүү гэрээтзй холбогдуулан гэрээлэт дараах зрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


4.1.1. Газрын тосны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, эрх бүхий


байгууллагаас баталсан газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх


дүрэм, журам, стандарт, шаардлага болон энэхүү гэрээг дагаж мөрдөх;


4.1.2. газрын тосны хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагааг олон улсын


стандартад нийцүүлэн явуулж, техник. технологи, тоног төхөөрөмжийг газрын тосыг үр


ашигтай олборлох шаардлагад нийцүүлэх;


4.1.3. гэрээний биелэлтийг жил бүр гаргаж, төрийн захиргааны байгууллагаар


дүгнүүлэх (энэ нь гэрзэний хугацаа дуусгзвар болсон эсхүл гэрзэг цуцлах тохиолдолд


мөн адил хамаарна);

М'


 5

4.1.4. жилд нэгээс доошгүй удаа хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагааны


талаар төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөлтэй жилийн ажлын уулзалт зохион


байгуулах;


4.1.5. нутаг дэвсгэрт нь газрын тосны хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаа


явуулж байгаа орон нутагт жилд нэгээс доошгүй удаа уулзалт зохион байгуулж,


өөрийн үйл ажиллагааг сурталчлан танилцуулж. уулзалттай холбогдон гарах зардлыг


хариуцах;


4.1.6. гэрэзлэгч хөрөнгө оруулалт, өмчлөлтэй холбоотой аливаа мэдээллийг


Засгийн газрын хүсэлтээр гаргаж өгөх;


4.1.7. энэхүү гэрээний дагуу Газрын тосны тухай хуулийн 7.1.5, 7.1.6-д


зааснаас бусад өөрт ногдох газрын тосыг захиран зарцуулах;


4.1.8. гэрээлэгчийн болон гэрээт талбайд ажиллаж байгаа ажиллагсад


хүндээр өвчлөх. байгалийн гамшигг нэрвэгдэх. гэмт халдлагад өртөх, ноцтой осолд


орох тохиолдолд гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газраас дэмжлэг хүсэх;


4.1.9. гэрээлэгч газрын тосыг борлуулах зорилгоор автомашинаар тээвэрлэх


тохиолдолд хатуу хучилттай авто зам барих бөгөөд шаардагдах хөрөнгийг орд


ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах;


4.1.10. Газрын тосны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж болон


энэхүү гэрээнд заасан эрх, үүрэг.

5 дугаар зүйл. Гэрээлэгч эрх, үүргзэ бусдад шилжүүлэх

5.1. Гэрээлэгч бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний эрх, үүргээ бусдад шилжүүлж


болно.


5.2. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний эрх, үүргийг бусдад шилжүүлэх тохиолдолд


Газрын тосны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасныг баримтална.


5.3. Гэрээлэгч нь бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний эрх, үүргийг бүхлээр нь эсхүл


гуравны нэг буюу түүнээс дээш хувийг Засгийн газрын зөвшөөрөлгүйгээр шилжүүлэх


эрхгүй.

6 дугаар зүйл. Талбай буцааж өгөх


6.1. Хайгуулын талбайг буцааж өгөх


6.1.1. хайгуулын хоёрдугаар \е шатанд гэрээт талбайн үлдсэн хэсгийн


талбайн 10 (арав) хүртэл хувийг буцаан егч болно;


6.1.2. хайгуулын гуравдугаар үе шатанд гэрээт талбайн үлдсзн хэсгийн


талбайн 20 (хорь) хүртэл хувийг буцаан огч болно;


6.1.3. хайгуулын нийт хугацаа дуусахад төрийн захиргааны байгууллага,


гэрээлэгчийн харилцан тохиролцсон ашиглалтын талбайгаас бусзд бүх талбайг


буцаан өгнө;


 6
6.1.4. гэрээлэгч нь хайгуулын талбайг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн буцаах


тохиолдолд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх үүргээ холбогдох хууль


тогтоомжийн дагуу бүрэн биелүүлсэн байна.


6.2. Ашиглалтын талбай буцааж өгөх


6.2.1. газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын


талбайг буцааи өгөх, хүлээн авах журмын дагуу гэрээлэгч нь ашиглалтын талбайг


хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаах хүсэлтээ төрийн захиргааны байгууллагад


хүргүүлнэ;


6.2.2. гэрээлэгч нь ашиглалтын талбайг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаах


тохиолдолд байгаль орчныг хамгаалах, нэхөн сэргээх үүргээ бүрэн биелүүлсэн байна;


6.2.3. гэрээлзгч нь ашиглалтын талбайд 12 (арван хоёр) сарын турш эсхүл


давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр 24 (хорин дөрвөн) сарын хугацаанд


ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулаагүй, хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчин. мал


амьтанд ноцтой хохирол учруулсан, байгаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээх үүргээ


удаа дараа хэрэгжүүлээгүй нь эрх бүхий байгууллагаар тоггоогдсон болон энэхүү


гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол талбайг хэсэтлэн болон бүхэлд нь буцаан өгнө.


6.3. Өөрийн хүсэлтээр талбай буцааж өгөх:


6.3.1. гэрээлэгч хайгуулын ажлын доод хэмжээг бүрэн гүйцэтгэсэн


тохиолдолд талбайг бүхэлд нь эсхүл тодорхой хэсгийг өөрийн хүсэлтээр буцаан өгч


болно. Ийнхүү сайн дураараа буцааж өгсөн хэсгийг энэхүү гэрээний 6.1-д заасны


дагуу буцааж өгсөн талбайд оруулан тооцно;


6.3.2. гэрээлэпн нь хайгуулын үндсэн болон сунгалтын хугацаанд хийх ажлын


доод хэмжээг гүйцэтгээгүй байх үедээ гэрээт талбайг бүхлээр нь сайн дураараа


буцааж өгөх тохиолдолд уг талбайг буцааж өгөхөөс 30 (гуч)-аас доошгүй хоногийн


өмнө гүйцэтгээгүй ажилд ногдох төлбөрийг Засгийн газарт төлнө.


6.4. Талбай буцааж өгөхтэй холбогдон гэрээ дуусгавар болох:


6.4.1. гэрээт талбайн буцаан эгсөн талбайн хэсгийн хувьд энэхүү гэрээ


дуусгавар болно;


6.4.2. талбайг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн буцааж өгч байгаа нь гэрээлэгчийг


татан буулгах үйл ажиллагааны үүргээс чөлөөлөхгүй.
7 дугаар зүйл. Хайгуул

7.1. Хайгуулын хугацаа, хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах:


7.1.1. газрын тосны хайгуулын хугацаа нь гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн 8


(найман) жил байх бөгөөд хугацааг 3 үе шатанд ангилна. Нэгдүгээр үе шат 4 (дөрөв)


жил, хоёрдугаар үе шат 2 (хоёр) жил, гуравдугаар үе шат 2 (хоёр) жил байна


 7


7.1. 2. хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг хайгуулын хугацаагаар олгоно;
7.1.3. гэрээлэгч нь Газрын тосны тухай хуулийн 18.2-т заасан баримт бичгийг


бүрдүүлж, хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах тухай хүсэлтээ төрийн захиргааны төв


байгууллагад гаргана;


7.1.4. хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг төрийн захиргааны төв


байгууллага 2 хүртэл жилээр 2 (хоёр) удаа сунгаж болно. Энэ тохиолдолд гэрээлэгч


Газрын тосны тухай хуулийн 18.0-т заасан баримт бичгийг бүрдүүлж, төрийн


захиргааны байгууллагаар дамжуулан тэрийн захиргааны төв байгууллагад хугацаа


сунгах хүсэлтээ хүргүүлнэ;


7.1.5. хайгуулын ажлын доод хэмжээг гүйцэтгэх үүргзэ хоер буюу түүнээс


дээш удаа биелүүлээгүй тохиолдолд хайгуулын хугацааг сунгахгүй;


7.1.6. гэрээлэгч нь хайгуулын хугацааг сунгах шаардлагагүй гэж үзвэл энэ


тухай төрийн захиргааны байгууллагад хайгуулын хугацаа дуусахаас 30 (гуч) хоногийн


өмнө мэдзгдэнэ.


7.2. Хайгуулын ажлын доод хэмжээ:


7.2.1. гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний хавсралт “В"-д тодорхойлсноос багагүй


хэмжээний ажлыг жил бүр хийж гүйцэтгэьэ;


7.2.2. гэрээлэгч нь байгаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээх ажилд гэрээний


хавсралт ‘В“-д тусгасан зардлыг зарцуулна;


7.2.3. тухайн талбайн геологмйн нөхцөл, хайгуулын ажлын үр дүнгээс


шалтгаалан ажлын доод хэмжээний нзр төрөл өөрчлөгдөж болох боловч төлөвлөсөн


хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өөрчлөгдөхгүй.


7.3. Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, төсөв батлуулах, түүний гүйцэтгэл:


7.3.1. гэрээлэгч нь эхний жилийн хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, төсвийг


бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 120 (нэг зуун хорь) хоногийн


дотор, дараагийн жилээс тухайн жилийн эхний улиралд багтаан гэрээт жилд гүйцэтгэх


хайгуулын ажлын нэр төрөл бүрээр нарийвчлан боловсруулж, төрийн эахиргааны


байгууллагаар батлуулна. Тухайн жилийн хайгуулын ажлын төлөвлөгөө нь энэхүү


гэрээнд тусгагдсан хайгуулын ажлын доод хэмжээнээс багагүй байна;


7.3.2. гэрээлэгч нь шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны


байгууллагын зөвшөөрснөөр жилийн төсөв, төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж


болно. Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөв, төлөвлөгөөг төрийн захиргааны байгууллагад


ирүүлснээс хойш ажлын 15 (арван тав) хоногийн дотор батална;


7.3.3. гэрээлэгч нь тухайн жилц гүйцзтгэх хайгуулын ажлын доод хэмжээг


гүйцэтгээгүй тохиолдолд Газрын тосны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээхээс


гадна гүйцэтгээгүй ажилд ногдох зарцуулагдаагүй хөрөнгийг тухайн гэрээт жил


дууссанаас хойш 30 (гуч) хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллагад төлнө;


7.3.4. гэрээлэгч нь хайгуулын үйл ажиллагааг олон улсын газрын тосны аж


үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг дэвшилтэт аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ. Хайгуулын

%'


 8


цооногийн өрөмдлөгийг дараах тохиолдолд дууссанд тооцож, зардлыг өртөг нөхөх


зардалд оруулна:


7.3.4.1. өрөмдөх гүнд болон эсхүл зорилтот давхаргад хүрсэн;


7.3.4.2. нээлтийн цооног болсон


7.3.4.3. өрөм нь суурь чулуулагт хүрсэн;


7.3.4.4. төрийн захиргааны байгууллага нь өрөмдлөгийн даалгаврыг


биелүүлсэн гэж үзсэн.


7.4. Нээлтийн болон үнэлгээний ажил:


7.4.1. гэрээлэгч хайгуулын цооногоос газрын тос илэрснээс хойш 15 (арөан


тав) хоногийн дотор энэ тухай төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэж бүртгүүлнэ;


7.4.2. гэрээлэгч газрын тос илэрсэн талаар бүртгүүлсэн өдрөөс хойш 90 (ер)


хоногийн дотор уг цооногт туршилт, судалгааны ажил гүйцэтгэн, нээлтийн цооног мөн


эсэхийг тодорхойлж, төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлэх бөгөөд газрын тосны


нээлтийн цооног бүртгэгдсэн тохиолдолд 90 (ер) хоногийн дотор үнэлгээний хөтөлбөр.


төслийг төрийн захиргааны байгууллагаар батлуулна;


7.4.3. гэрээлэгч үнэлгээний хөтөлбөрт ажил дууссанаас хойш 90 (ер) хоногийн


дотор үнэлгээний ажлын тайланг төрийн захиргааны байгууллагад ирүүлнэ;


7.4.4. цооногийн олборлолтын туршилтын хугацаа 180 (нэг зуун ная) хоногоос


хэтрэхгүй байна;


7.4.5. олборлолтын туршилтаар олборлосон түүхий тосыг худалдаж.


экспортолж болох бөгөөд нөөц ашигласны төлбөр, ашигг газрын тосны хэмжээг


бүтээгдэхүүн хуваалтаар зохицуулна.


7.5. Үр ашиггай нээлт


7.5.1. үнэлгээний ажлын үр дүнд үр ашигтай нээлт тоггоогдвол гэрээлэгч


15 (арван тав) хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллагад албан ёсоор мэдэгдэх


бөгөөд энэхүү мэдэгдсэн өдрийг үр ашигтай нээлтийг бүртгэсэн өдрөөр тооцно;


7.5.2. гэрээлэгч нь баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцоог төрийн захиргааны


байгууллагаар хянуулан зохих шиидвэр гаргуулж. төрийн захиргааны төв


байгууллагын дэргэдэх Эрдэс баялгийн мзргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ;


7.5.3. гэрээлэгч нь орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг төрийн


захиргааны байгууллагаар хянуулан, төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх


Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ;


7.5.4. төрийн захиргааны төв байгууллага Эрдэс баялгийн мэргэжлийн


зөвлөлийн дүгнэлт. зөвлөмжийг үндэслэн газрын тосны орд ашиглалтын үйл


ажиллагааны төлөвлөгөөг батална;


 9


7.5.5. гэрээлэгч болон терийн 2ахиргааны байгууллагын хүсэлтээр мөөцийн


тооцоо. эдийн засгийн үнэлгээ. газрын тосны орд ашиглалтын үйл ажиллагаамы


төлөвлөгөөнд хөндлөигийн байгууллага эсхүл шинжээчээр дүгнэлт гаргуулахтай


холбогдон гарах зардлыг гэрээлэо* хариуцна


8 дугаар зүйл. Хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах


8.1. Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин


8.1.1. гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагаанд


Газрын тосны тухай хуулийн 8.1.9-т заасан дүрмийг мөрдөж ажиллана;


8.1.2. гэрээлэгч хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчныг


хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбогдссн осол, зөрчил гарсан тохиолдолд төрийн


захиргааны болон холбогдох байгууллагад нэн даруй мэдзгдэж, уг зөрчлийг арилгах


арга хэмжээг шуурхай авна;


8.1.3. гэрээлэгч нь үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө байгаль орчинд нөлөөлөх


байдлын нарийвчилсан үнэлгзэ хийлгэх, үнзлгээний ажлын тайлангийн эх хувийг


төрийн захиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгнө;


8.1.4. байгаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээлт хийх, хайгуул, ашиглалтын


барилга байгууламжийг татан буулгахад шаардагдах хөрөнгийг орд ашиглах үйл


ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгана;


8.1.5. гэрээлэгч нь хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад түүх, соёлын


олдвор, эд өлгийн зүйл илэрсэн тохиолдолд тухайн газарт явуулж байгаа үйл


ажиллагаагаа зогсоон, нэн даруй хопбогдох байгууллагад мэдэгдэнэ.


8.2. Бараа, ажил үйлчилгээ. сургалт. хөдөлмөр эрхлэлт


8.2.1. гэрээлэгч өөрийн үйл ажиллагаанд шаардагдах бараа. ажил. үйлчилгээ


худалдан авах. туслан гүйцэтгэгч сонгохдоо Монгол Улсад бүртгэлтэй татвар телеп!


аж ахуйн мэгжид тэргүүн ээлжинд давуу эрх олгоно;


8 2 2. гэрээлэгч энэхүү гэрээним 8.2.1-д заасан үүргээ биелүүлэх боломжгүй


тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллагад эохих есоор мэдэгдэж, нотолсноор


энэхүү үүргээс бүрэн эсхүл хэсэгчлэн чөгөөлөгдөж болно;


8.2.3. гэрээлэгч ажиллагсдыг сонгон шалгаруулахдаа Монгол Улсын


иргэдийг тэргүүн ээлжинд авч ажиллуүлна. Гэрээлэгч нь нарийн мэргэжилтзй ур


чадвар бүхий гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх


зөвшөөрөл авах. сунгалт хийлгэхдээ Ажиллах хүч гадаадад гаргах. гадаадаас


ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуулийн дагуу шийдвэрлүүлнэ;


8.2.4. гэрээлэгч нь адил үнэлэмж бүхий хөдөлмөрт ижил цалии олгох зарчим


баримтална;


8.2.5. гэрээний дагуу үүрэгг ажлаа гүйцэтгэж яваад үйлдвэрлэлийн ослоор


хөдөлмөрийн чадвараа түр буюу бүрмөсөн алдсан тохиолдолд гэрээлэгч нь


ажиллагсдад хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмжийн нөхөн төлберийг Монгол


Улсын хууль тогтоомжийн дагуу төлнө;


 10

8.2.6. гэрээлэгч нь өөрийн зардлаар Монгол Улсын иргэдийг сургах, дадлага


хийлгзх замаар газрын тосны аж үйлдвэрийн бүх шатны боловсон хүчин бэлтгэхэд


анхаарч ажиллана.


8.3. Оператор компани, туслан гүйцэтгэгч


8.3.1. гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагааг зөвхөн


оператор компаниар дамжуулан гүйцэтгэнэ. Гэрээлэгч оператор компанитай


байгуулсан гэрээний нэг хувийг төрийн захиргааны байгууллагад өгнө;


8.3.2. гэрээлзгч оператор компанийг бүртгүүлсэн болон өөрчилсөн


тохиолдолд тухай бүр төрийн захиргаань байгууллагад мэдэгдэнэ;


8.3.3. хэрвэз гэрзэлэгч нь Монгол Улсад бүртгэлтэй татвар төлөгч бол өөрөө


оператор компанийн үүргийг хэрэгжүүлж болно;


8.3.4. гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны


тодорхой хэсгийг гүйцэтгүүлэх туслан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагаанд


төрийн захиргааны байгууллагын төлөөллийг санал өгөх эрхтэйгээр оролцуулах


бөгөөд туслан гүйцэтгэгчтэй байгуулах гэрээний төслийг төрийн захиргааны


байгууллагад урьдчилан танилцуулж хянуулна;


8.3.5. туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан хохирлыг


Монгол Улсын Засгийн газрын өмнө гэрээлэгч хариуцна;


8.3.6. оператор компани болон туслан гүйцэтгэгч нь Компанийн тухай болон


Газрын тосны тухай хууль, энэхүү гэрээнд заасан үүргийг хүлээнэ.


8.4. Хамтарсан хороо


8.4.1. газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон


гэрээлэгч нь бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 180 (нэг зуун ная)


хоногийн дотор Хамтарсан хороог байгуулна. Хамтарсан хорооны гүйцэтгэх ажил.


ажиллах журмыг тусгай дүрмээр зохицуулна. Хамтарсан хорооны дүрмийг гэрээний


талуудын эрх бүхий төлөөлөл хамтран батална.

9 дүгээр зүйл. Ашиглалт

9.1. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авах, хугацааг сунгах


9.1.1. газрын тосны нөөцийг хүлээн авах тухай төрийн захиргааны төв


байгууллагын шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор гэрээлэгч


ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах тухай хүсэлт гаргана;


9.1.2. ашиглалтын талбайн хэмжээ. түүний хилийн заагийн булангийн цэгийн


солбицлыг гэрээлэгч нь төрийн захиргааны байгууллагатай харилцан тохиролцоно;


9.1.3. гэрээлэгч ашиглалтын үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө ашиглалтын


тусгай зөвшөөрөл авах бөгөөд ашиглалтын хугацааг тусгай зөвшөөрөл олгосон өдрөөс


эхлэн тооцно;


 11


9.1.4. гэрээлэгч нь Газрын тосны тухай хуулийн 24.4-т заасан баримт бичгийг


бүрдүүлсний үндсэн дээр ашиглалтын тусгай зөвшеөрөл авах тухай хүсэлтээ төрийн


захиргааны төв байгууллагад гаргана;


9.1.5. газрын тосны ашиглалтын хугацаа 25 (хорин тав) хүртэл жил байх


бөгөөд гэрээлэгч ашиглалтын хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд төрийн


захиргааны байгууллага 5 (тав) хүртэл жилээр хоёр удаа сунгаж болно;


9.1.6. гэрээлэгч Газрын тосны тухай хуулийн 24.5-д заасан баримт бичгийг


бүрдүүлэи ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ төрийн


захиргааны байгууллагаар дамжуулан төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ;


9.1.7. газрын тосны орд, газрын тосны хуримтлалтай хураагуур нь хоер болон


түүнээс дээш, ашиглалтын талбайн хил заагийг дамнан байрших тохиолдолд


гэрээлэгчид нь хамтран ашиглах гзрээ байгуулан ашиглалтын нэгдсэн төсөв,


төлөвлөгөө боловсруулж төрийн захиргааны байгууллагаар батлуулна;


9.1.8. гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний 9.1.7-д заасныг хзрэгжүүлэхээс татгалзсан


тохиолдолд Газрын тосны тухай хуулийн 25.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.


9.2. Ашиглалтын үйл ажиллагаа


9.2.1. гзрээлэгч ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон өдрөөс хойш 60 (жар)


хоногийн дотор ашиглалтын эхний жилийн төсөв, төлөвлөгөөг төрийн захиргааны


байгууллагаар батлуулна;


9.2.2. гэрээлэгч шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллагын


зөвшөөрснөөр жилийн төсөв, төлөвлөгөө-щ нэмэлт. өөрчлөлт оруулна;


9.2.3. гэрээлэгч ашиглалтын хоёр дахь жилээс эхлэн тухайн жилийн


ашиглалтын төсөв, төлөвлөгөөний төслийг хуанлийн өмнөх жил дуусахаас 90 (ер)


хоногийн өмнө төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ;


9.2.4. тухайн жилийн ашиглалтын төсөв, төлөвлөгөө нь “Орд ашиглах үйл


ажиллагааны төлө8лөгөө"-тэй нийцсэн байна;


9.2.5. гэрэзлэгч ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 90 (ер)


хоногийн дотор ашиглалтын талбайн хилийн хэмжилт хийж, шав тэмдзг тавих ажлыг


холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ;


9.2.6. гэрээлэгч бутээн байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэхдээ дэд бүтэц, байгаль


орчны асуудлаар холбогдох төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны


байгууллагаас зохих зөвшөөрөл авна;


9.2.7. гэрээлэгч газрын тосны хураагуурт гэмтэл учруулахгүйгээр олборлолт


явуулна.


9.3. Дагалдах хийн ашиглалт


9.3.1. гэрээлэгч гэрээт талбайгаас олборлосон түүхий тосыг дагалдан


илэрсэн болон түүнд ууссан хийг орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу

М,'


 12


төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авсаны үндсэн дээр дотоод үйл


ажиллагаандаа ашиглаж болно;


9.3.2. гэрээлэгч ордын дотоод үйл ажиллагаанд шаардагдах хэрэгцээнээс


илүү гарсан дагалдах байгалийн хийг худалдаж, экспортолж болох бөгөөд нөөц


ашигласны төлбөр, ашигт хийн хэмжээг бүтээгдэхүүн хуваалтаар зохицуулна;


9.3.3. гэрээлэг^ гэнэтийн ослоос бусад үед төрийн захиргааны байгууллагын


зөвшөөрөлгүйгээр дагалдах хийг бамбардахыг хориглоно.


9.4. Татан буулгалт


9.4.1. гэрээлэгчийн гэрээний хугацаа дуусгавар болох үед хэрэгжүүлэх татан


буулгалтын төлөвлөгөө нь “Орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-ний нэг


бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд татан буулгалтын төлөвлөгөөнд байгаль орчныг


бүрэн гүйцэд нөхөн сэргээх болон хайгуул, ашиглалтын үед ашигласан тоног


төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, барьсан барилга байгууламжийг татан буулгах, нүүлгэн


шилжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагааны дэс дараалал, ажлын төрөл, хэмжээ,


хэрэгжүүлэх хугацаа, шаардагдах хөрөнгө зэрэг асуудлыгтусгана.


9.4.2. татан буулгалтын төлөвлөгөөг шаардлагатай тохиолдолд шинзчлэх


буюу төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно;


9.4.3. гэрээлэгч нь байгаль орчныг нөхөн сэргээх үүргээ бүрэн гүйцэд


биелүүлэх, хайгуул, ашиглалтын барилга байгууламжийг татан буулгах баталгаа


болгон тухайн жилийн хайгуулын ажлын хөрөнгө оруулалтын гурван хувь. ашиглалтын


үед гэрээлэгчид ногдох ашигт гаэрын тосны нэг хувьтай тэнцэх мөнгөн хөрөнгийг


Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг банкны эскроу дансанд байршуулка;


9.4.4. гэрээлэгч нь төрийн захиргааны байгууллагад байгаль орчны нөхөн


сэргэзлт. хайгуул, ашиглалтын барилга байгууламжийг татан буулгах асуудлаар


тогтмол мэдээлэх үүрэг бүхий ажилтантай байна;


9.4.5. энэхүү гэрээний 17.1-д заасан хөрөнгийг Засгийн газар шилжүүлэн


авахаас татгалзсан тохиолдолд гэрээлэгч компани нь татан буулгалтыг өөрийн


зардлаар гүйцэтгэх бөгөөд уг зардлыг өртөг нөхөгдөх зардалд тооцохгүй;


9.4.6. гэрээлэгч хайгуул, ашиталтын талбайд татан буулгалтын ажлыг


төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу явуулах бөгөөд холбогдох төрийн захиргааны төв болон


төрийн захиргааны байгууллага. нутгуйн удирдлагын байгууллагын төлөөллөөс


бүрдсэн комисс татан буулгалтын ажлын үр дүнг хэлэлцсэний үндсэн дээр татан


буулгах үйл ажиллагааг дуусгавар болгон хүлээн авна.


Аравдугаар зүйл. Хэмжилт болон хэмжилтийн залруулга


10.1. Газрын тосны хэмжилт хийхэд талууд дараах зүйлийг харилцан


тохиролцоно:


10.1.1. газрын тосны олборлолтын тоо хэмжээ. чанарыг тодорхойлох арга.


аргачлал;

10.1.2. хүргэлтийн цэгийн байримл;


10.1.3. хэмжилтийн багаж хэрэгслийн төрөл.


 13


10.1.4. хэмжилтийн хяналт, шалгалт;


10.1.5. хэмжилтийн алдааны залруулга;


10.1.6. бусад.

10.2. Газрын тосны хэмжилт, хэмжилтийн арга, аргачлал. нэпк зэрэг хэмжилттэй


холбоотой асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.


10.3. Гэрзэлэгчийн олборлосон газрын тосны хүргэлтийн цэгийг төрийн


захиргааны байгууллага, гэрээлэгч харигцан тохиролцож тогтооно. Хүргэлтийн цэгийн


байршлын талаар талууд 30 (гуч) хоногийн дотор тохиролцож чадахгүй бол төрийн


захиргааны байгууллагын нэрлзсэн газарт хүргэлтийн цэгийгтоггооно.


10.4. Хүргэлтийн цэг дээр хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллагаар хэмжилт


хийлгэнэ.


10.5. Төрийн захиргааны байгууллага хяналтын цэгийг тоггоож болно.


10.6. Олборлолтын туршилт болон ашиглалтын явцад олборлосон газрын тосыг


хүргэлт болон хяналтын цэг дээр хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны


байгууллагаас зөвшөөрөл авсан эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан хэмжих


төхөөрөмжөөр хэмжинэ. Хэмжих төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, байнгын хэвийн


үйл ажиллагааг хангах, хяналт тавих зорилгоор хөндлөнгийн мэргэшсэн байгууллагыг


ажиллуулах бөгөөд холбогдох зардлыг гэрээлэгч хариуцна.


10.7. Гэрээлэгч хэмжилтийн үйл ажиллагаандаа өөрчлөлт оруулах тохиолдолд


төрийн захиргааны байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж, харклцан тохиролцоно.


10.8. Гэрээлэгч нь хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах. хяналт тавих, шалгалт


хийх үйл ажиллагаатай холбогдсон бүх баримтыг хадгалах бөгөөд төрийн захиргааны


болон эрх бүхий байгууллага эдгээр баримттай танилцах эрхтэй.


10.9. Хэмжилтийн залруулга


10.9.1. хэрзв гэрээлэгч нь хэмжилтийн аль нэг багаж хэрэгсэлд тохируулга


хийх, засварлах эсхүл солихыг хүсвэл төрийн захиргааны байгууллага болон эрх


бүхий байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж хянуулна. Хэрэв хүргэлтийн цэг дээрх


хэмжих төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдсан буюу хэмжилт алдаатай


хийгдсэн тохиолдолд алдаа гарсан хугацааг тогтооздоо хэмжилт алдаатай болсныг


мэдсэн өдөр болон өмнө нь хэмжих төхөврөмжийг хянаж шалгасан өдрийн хоорондох


хугацааны дундах өдрөөс эхлэн тооцно;


10.9.2. төрийн захиргааны байгууллага бүтээгдэхүүн хуваах аливаа


хэмжилтэд шалгалт хийх эрхтэй. Хэрэв шалгалтаар хэмжилт нь олон улсын газрын


тосны салбарт хэвшсэн нийтлэг аргачлал болон стандартад нийцэхгүй болох нь


тоггоогдвол төрийн захиргааны байгууллага тодорхой хугацаанд түүнийг залруулах


арга хэмжээ авахыг гэрээлэгчээс шаардана. Гэрээлэгч уг шаардлагыг хүлээн авсан


өдрөөс хойш тогтоосон хугацаанд залруулах арга хэмжээ авч эхлээгүй. явц нь


удаашралтай байвал төрийн захиргааны байгууллага олборлолтыг зогсоож, эрх бүхий


хөндлөнгийн гүйцэтгэгчээр хэмжилтийг хийлгэж зардлыг гэрээлэгчээр төлүүлнэ;


10.9.3. гэрээлэгч хэмжилтийн алдаатай байх үеийн олборлолтын үнэн бодит


хэмжээг тогтоож, өмнөх хэмжилтийг залруулах бүхий л арга хэмжээ авна. Гэрээлэгч


 14


гүйцэтгэсэн залруулгын ажлын талаар төрийн захиргааны байгууллагад албан ёсоор


мэдэгдэж. хэмжилтийн алдаатай байх үеийн мэдээ, мэдээллийг шинэчлэн хүргүүлнэ;


10.9.4. энэхүү гэрээид тусгагдсан бүх хэмжмлтийг 1.01325 барын агаэрын


даралтын дор Фаренгейтын 60 (жаран) хэмийн нөхцөлд шилжүүлэн тооцно.


11 дүгээр зүйл. Байгалийн хий


11.1. Хайгуулын явцад байгалийн хийн агууламж илэрсэн тохиолдолд гэрээлэгч


төрийн захиргааны байгууллагад ажлын 3 (гурав) өдрийн дотор мэдэгдэх бөгеөд


төрийн захиргааны байгууллагаас тухайн гэрээлэгчтэй байгалийн хийн талаар тусад


нь гэрээ байгуулна. Байгалийн хийн талаар байгуулах гэрээний үндсэн нөхцөл нь


знэхүү гэрээний нөхцлүүдээс ихгуй байна.


12 дугаар зүйл Твлбөр, зардал өртөг нөхөлт, бүтээгдэхүүн хуваалт


12.1. Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр:


12.1.1. гэрээлэгч компани нь тусгай зөвшвөрлийн төлбөрийг Газрын тосны


тухай хуульд заасны дагуу газрын тосны хайгуулын болон ашиглалтын үед жил бүр


твлнв. Гэрээлэгч компани иь уг төлбөрийг гэрээт жил эхэлснээс хойш 60 (жар)


хоногийн дотор. цаашид санхүүгийн жиг эхэлснээс хойш 30 (гуч) хоиогийн дотор тус


тус төлөх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Төрийн захиргааны байгууллага иь


гэрээлэгчид төлбөр төлсөн тухай нотлох баримт гаргаж erne;


12.1.2. тусгай зввшөөрлийн төлберийг гэрээт талбайн хэмжээгээр төлиө


12.2. өртөг нөхөгдөх зардал болэн өртөгг газрын тосыгтооцох:


12.2.1. газрын тосны хайгуул. бүтээн байгуулалт, олборлолтын үйл


ажиллагаа, татан буулгалттай холбогдох бүх зардлыг гэрээлэгч хариуцна;


12.2.2. өртөгт газрын тосны хэмжээ нь хувь байна;


12.2.3. гэрээлэпн компани нь эртөг нөхөгдөх зардлаа борлуулалт хийсэн


тухайн cap бүр өртөгг газрын тосны хувь хэмжээгээр нөхнө. Нийт өртөг нөхөгдөх


зардлаа нөхөж дуустал үлдэгдлийг дараагийн хуанлийн саруудад шилжүүлэн тооцно;


12.2.4. гэрээлэгч компанийн өртөг нөхөгдөх зардлын үлдэгдэл тухайн сард


нөхөн авах өртөгт газрын тосны хэмжээнээс бага байвал зөрүүг ашигт газрын тос гэж


үзэж. энэхүү гэрээний 12.5-д заасны дагүу хуваарилна;


12.2.5. бүтэзгдэхүүи хуваах гэрээ дуусгавар болох эсхүл гэрээлэгчийн


хүсэлтээр цуцлах тохиолдолд өртөг нөхөгдөх зардлаас нөхөгдөөгүй үлдсэн хэсгийг


гэрээлэгчид олгохгүй;


12.2.6. гэрээлэгч нь хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдөх зардал. төлбөр,


урамшуулал, нөөц ашигласны төлбөр. өртөгг газрын тос. ашигт тосны хуваарилалт,


борлуулалт, орлого, зардлын бүртгэл. тооцоо зэрэг холбогдох тайлан мэдээг төрийн


захиргааны байгууллагад зохих журмын дагуу гаргаж өт байма;


 15


12.2.7. өртөг нөхөгдөх зардлыг төрийн аудитын байгууллагаар


баталгаажуулах бөгөөд гэрээлэгчийн эсхүл оператор компанийн тайлагнасан өртөг


нөхөгдөх зардлыг албаи ёсоор баталгаажуулаагүй тохиолдолд өртөг нөхөгдөх


зардалд тооцохгүй.


12.3. Нөөц ашигласны төлбөр:


12.3.1. нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ нь


хувь байна;


12.3.2. нөөц ашигласны төлбөрийг нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай


зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журмын дагуу төлмө.


12.4. Түүхий тос борлуулах:


12.4.1. нөөц ашигласны төлбөр. өртөгт газрын тос, ашигг газрын тос болон


Засгийн газарт ногдох газрын тосыг борлуулах асуудлыг талууд харилцан тохиролцож


шийдвэрлэнэ;


12.4.2. Засгийн газар нь өөрт ногдох тосыг мөнгөн хзлбэрээр эсхүл тосоор


авч болно. Тосоор авах тохиолдолд энэ тухай гэрээлэгч компанид урьдчилан


мэдэгдэж харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.


12.5. Бутээгдэхүүн хуваалт:


12.5.1. ашигт газрын тосыг Монгол Улсын Засгийн газар болон гэрээлэгчийн


хооронд доорх хувиар хуваарилна:


12.5.1.1. тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн


дундаж олборлолтын хэмжээ нь эррель хүртзл:


Монгол Улсын Засгийн газарт вь


Гэрээлэгчид <увь


12.5.1.2. тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн


дундаж олборлолтын хэмжээ нь баррелиас их боловч >аррель хүртэл:


Монгол Улсын Засгийн газарт <увь


Гэрээлэгчид сувь


12.5.1.3. тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн


дундаж олборлоттын хэмжээ нь бгррелиас их боловч баррель хүртэл:


Монгол Улсын Засгийн газарт увь


Г эрээлэгчид сувь
12.5.1.4. тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн


дундаж олборлолтын хэмжээ нь баррелиас их боловч баррел хуртэл:

Монгол Улсын Засгийн газарт увь


Гэрээлэгчид хувь


 16


12.5.1.5. тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийи


дундаж олборлолтын хэмжээ нь баррелиас их байвал:


Монгол Улсын Засгийн газарл хувь


Гэрээлэгчид хувь


12.5.2. гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээг тоггоохдоо


тухайн хуанлийн сард олборлосон түүхмй газрын тосны нийт хэмжээг түхайн сард


олборлолт явуулсан өдрийи тоонд хуваама;


12.5.3. Засгийн газарт ногдох ашигг газрын тосны орлогыг дараа сарын 15


(арван тав)-ны дотор улсын төсввт төвлөрүүлнэ.


12.6. Тосны үнэлгээ


12.6.1. талууд газрын тосны үнэлгээг тухайн хуанлийн сарын өмнөх сард


дэлхийн зах зээл дээр ижил чанарыи тосыг чөлөөт валютаар худалдаалахад


хэрэглэсэн үнийн дундаж болон тухайн эах зээлийн байршил. газрын тосны зэрэглэл.


чанар, бусад физик шинж чанарыг харгалзан түүхий тосны үнийг тогтооно. Үиэ тоггоох


арга, аргачлалыг төрийн захиргааны байгууллага болон холбогдох бусад байгууллага.


гэрээлэгч нар гэрээ, хэлэлцээрээр харилцан тохиролцож, армз-ленгф зарчмаар


чөлөөт хөрвөх валютаар тооцно;


12.7. гэрээлэгч газрын тос борлуулах. тээөэрлэхтэй холбогдсон гэрээний


төслийг төрийн захиргааны байгууллагад урьдчилан танилцуулж. харилцан


тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээ байгуулна.


12.8. нөөц ашигласны телбөр, ертөгт газрын тос. ашигт тосны хуваармлалт.


хэмжилт, үнэлгээ, тооцоололтой холбоогой зөрүү гарсан тохиолдолд талууд зөрүүг


энэ гэрээний 10.9-т заасны дагуу тодруулж залруулиа.


13 дугаар зүйл. Урамшуулал. үйлчилгээний хөлс бусад төлбөр


13.1. Гэрээлэгч гэрээнд гарьж үсэг зурсны урамшуулал


ам.долларыг гэрээт жип эхэлсиээс хойш 60 (жар) хоногийн дотор улсын


төсевт шилжүүлнэ.


13.2. Гэрээлэгч компани нь олборлолт эхлүүлсэн тохиолдолд олборлолт


эхэлсний урамшуулал '-м ам долларыг олборлолт эхэлсэн


өдрөөс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор улсын төсөвт шилжүүлнэ


13.3. Олборлолт нэмэгдүүлсний урамшуулал


13.3.1. гэрээлэгч компани нь олборлолт нэмэгдүүлсний урамшууллыг


олборлолтыг нэмэгдүүлсэн хуанлийн сарын дараашйн сард багтаан дараах


хзмжээгээр улсын төсөвт төлнө:


13.3.1.1 «ппмйн дундаж олборлолтын хэмжээ баррелиас их гарсан


тохиолдолд 1М.доллар;


13.3.1.2. өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ баррелиас их гарсан


тохиолдолд ам доллар;


 17

13.3.1.3. өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ Заррелиас их гарсан


тохиолдолд ам.доллар;


13.3.1.4. өдрийн дундаж олборлолтын хэмжэ: баррелиас их гарсан


тохиолдолд ам.доллар

13.4. Сургалтын урамшуулал


13.4.1. гэрээлэгч компани нь сүргалтын урамшүүлал


1 дэх жил


2 дахь жил


3 дахь жил


4 дэх жил


5 дахь жил


6- дахь жилээс эхлэн жил бүр ам.долларыг


жил бүр төлнө;


13.4.2. гэрээлэгч компани нь гэрээт жил эхэлснээс хойш 60 (жар) хоногийн


дотор, цаашид санхүүгийн жил эхэлснээс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор төрийн


захиргааны байгууллагад сургалтын урамшууллыг төлнө.


13.5. Төлөөлөгчийн газрын үйл ажуллагааны дэмжлэг


13.5.1. гэрээлэгч компани нь төрийн байгууллагын үйл


ажиллагааг дэмжихэд зориулж м.долларыг жил бүр


төлнө;


13.5.2. гэрээлэгч компани нь Төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны


дэмжлэгт зориулсан төлбөрийг гэрзэт жил эхэлснээс хойш 60 хоногийн дотор,


цаашид санхүүгийн жил эхзлснээс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор төрийн захиргааны


байгууллагад төлнө.


13.6. Орон нутгийг хөгжүүлэх урамшуулал


13.6.1. гэрээлэгч компани нь орон нутгийг хөгжүүлзх урамшуулал


жил бүр төлнө;


13.6.2. гэрээлэгч компани орон нутгийг хөгжүүлэх урамшууллыг гэрээт жил


эхэлснээс хойш 60 (жар) хоногийн дотор. цаашид санхүүгийн жил эхэлснээс хойш 30


(гуч) хоногийн дотор орон нутгийг хөгжүүлэх санд төвлөрүүлнэ.


13.7. Засгийн газарт санал болгох бусад ашигтай нөхцөл.


13.8. Үйлчилгээний хөлс


13.8.1. гэрээлэгч нь Газрын тосны тухай хуульд заасан үйлчилгээний хөлсийг


төлнө.

14 дүгээр зүйл. Мэдээ, тайлан


14.1. Хайгуул, ашиглалтын мэдээ, тайлан


 18
14.1.1. төрийн захиргааны байгууллага нь гэрээлэгчийн хайгуул. ашиглалтын


талбайд гэрээлэгнийн хийж гүйцэтгэсэн геологи. геофизик, гидрогеологи. геохими,


өрөмдлөг, петрофизик. лабораторийн шинжилгээ зэрэг хайгуул. ашиглалттай


холбогдсон үйл ажиллагааны бүх мэдээллийн эх хуөийг өмчилнө;


14.1.2. гэрээлэгч нь хайгуул. ашаглалтын ажлын анхдагч мэдээ материал. үр


дүнгийн тайланг төрийн захиргааны байгууллагад өгнө;


14.1.3. гэрээлэгч судалгаа. боловсруулалт. тайлал, лабораторийн туршилт.


шинжилгээ хийх зорилгоор чулуун дээж, газрын тос, хий, шингэн болон анхдагч


мэдээ материалыг төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авч, Монгол Улсын


хилээр нэвтрүүлнэ;


14.1.4. гэрээлэгч Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлсэн газрын тос, хий. шингэн,


чулуун дээжний шинжилгээний үр дүн болон чулуун дээж, анхдагч мэдээ материалыг


тухайн жилийн ажил дууссанаас хойш 90 (ер) хоногийм дотор төрийн захиргааны


байгууллагад хүлээлгэн өгнө.


14.2. Олборлолтын үйл ажиллагаачы тайлан


14.2.1. гэрээлэгч нь цооног тус бүрээс олборлосон түүхий тос. хийн хэмжээ.


цооногийн хийц. тоноглол болон тоноглолын өөрчлөлт, хөрөнгө оруулалт, засөар


үйлчилгээний зардлын хэмжээг үзүүлсэн бүртгэлийг хөтөлж. холбогдох мэдээлэл.


тайланг төрийн захиргааны байгууллагад хүргуүлнэ.


14.3. Автомашин, техник, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн мэдээлэл


14.3.1. гэрээлэгч нь хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах


автомашин, техник, тоног төхөөрөмж, материал түүхий эд, сэлбзг хэрэгсэл, газрын


тосны бүтээгдэхүүнийг имлортоор Монгол Улсад оруулж ирэхийн өмнө тэдгээрийн нэр


төрөл, тоо хэмжээ, тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл, техникийн баримт бичиг, нэгж


үнийн мэдээллийг төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж өгнө;


14.3.2. гэрээлэгч Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт барих барилга байгууламжийг


холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу барьж байгуулах бөгөөд тэдгээрийн зураг төсөл,


техникийн баримт бичгийг барилгын ажил эхлэхийн өмнө, барилгын ажилтай


холбогдсон бусад баримт бичгийг барилга ашиглалтад хүлээн авахын өмнө төрийн


захиргааны байгууллагад гаргаж өгнө.

15 дугаар зүйл. Нягтлан бодох бүртгэл

15.1. Нягглан бодох бүртгэл


15.1.1. гэрээлэгч компани нь газрын тосны хайгуул. ашиглалт, бүтээн


байгуулалт, татан буулгалтын үйл ажиллагаанд хамаарах нягтлан бодох бүртгэлийг


холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээний дагуу монгол хэл дээр,


шаардлагатай гэж үзвэл монгол, англи хэл дээр давхар хөтөлнө;


15.1.2. гэрээлэгч компани нь хөрөнгө оруулалт. борлуулалтын орлоготой


холбоотой гүйлгээг Монгол Улсад бүртгэлтэй арилжааны банкаар дамжуулан


гүйцэтгэх бөгөөд уг гуйлгээг санхүүгийн тайланд ил тод, нээлттэй бүрэн тусгана.


 15.2. Бүртгэл тооцооны тайлан

15.2.1. гэрээлэгм компани нь санхүүгийн тайлан, өртөг нөхөгдөх зардлын


тайлан болон нөөц ашигласны төлбөр, өртөгт газрын тос, ашигт газрын тосны


хуваалтын тооцооны тайланг зохих журмын дагуу төрийн захиргааны байгууллагад


хүргүүлнэ;


15.2.2. гэрээлэгч компани нь энэхүү гэрээний 15.2.1-д заасан тайлан болон


холбогдох бүх баримт бичгийг анх байгуулагдсан өдрөөс хойш 5 (тав) жил эсхүл хууль


тогтоомжид заасан хугацаанд хадгалах бөгөөд төрийн захиргааны байгууллага


шаардлагатай тохиолдолд эдгээр материалтай танилцажболно.


15.3. Санхүүгийн хяналт


15.3.1. гэрээний 15.2-т заасан тайлан мэдээг Монгол Улсын хууль тоггоомж


болон энэхүү гэрээний дагуу үнэн зөв бүртгэж, тайлагнаж байгаа байдалд төрийн


захиргааны байгууллага байнгын хяналттавьж ажиллана;


15.3.2. төрийн аудитын байгууллага нь төрийн захиргааны байгууллагатай


хамтран санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт болон


бусад холбогдох материалд үндэслэн өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан, нөөц


ашигласны төлбөр, өртөгт газрын тос, ашигт газрын тосны хуваалтын тооцоог шалгаж


баталгаажуулна;


15.3.3. энэхүү гэрээний 15.3.2-т заасан шалгалт хийх явцад тус гэрээний


хүрээнд гэрээлэгчийн үйлдвэрлэлийн байр, байгууламж. агуулах болон албан


контортой очиж танилцаж холбогдох албан тушаалтнаас шаардлагатай баримт


материалыг гаргуулан авна;


15.3.4. санхүүгийн хяналт шалгалттай холбогдон гарах зардлыг гэрээлэгч


компани хариуцна.

16 дугаар зүйл. Бусад ашигт малтмал илрэх. талбай давхцах

16.1. Гэрээлэгч нь хайгуул, ашиглалтын хугацаанд газрын тос, уламжлалт бус


газрын тосноос бусад ашигт малтмал илрэх болон талбай давхцах тохиолдолд Газрын


тосны тухай хуулийн 42 дугаар зүйл болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасны


дагуу шийдвэрлэнэ.

17 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө өмчлөх болон шилжүүлэх
17.1. Эд хөрөнгө өмчлөх, шилжүүлэх


17.1.1. газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор


Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн гэрээлэгчийн техник, тоног төхөөрөмж,


багаж хэрэгсэл, бараа материал, үл хөдлөх хөрөнгийг гэрээний хугацаа дуусгавар


болохоос өмнө эсхүл дуусгавар болсны дараа өмчлөх асуудлыг талууд харилцан


тохиролцож шийдвэрлэнэ;


17.1.2. гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд


зориулан Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн өртөг нь нөхөгдсөн техник, тоног


 20


төхөөрөмж. багаж хэрэгсэл. бараа матермал. түүхий эд. үл хөдлөх хөрөигө нь гэрээний


хугацаа дууссаны дараа Засгийн гаэар тухайн талбайд хайгуул ашиглалтын үйл


ажиллагааг үргэлжлүүлэх шаардлагатай бол нэмэгдэл төлбөргүйгээр Монгол Улсын


өмч болно;

17.1.3. гэрээлэгчийн түрээсээр аөч ашиглаж байгаа техник. тоног төхөөрөмж,


багаж хэрэгсэл, бусад эд хөрөнгө уг гэрээний 17.1.1, 17.1.2 дахь заалтад хамаарахгүй.


18 дугаар зүйл. Татвар


18.1. гэрээлэгч компанийн газрын тосны хайгуул. ашиглалт. бүтээн байгуулалт,


татан буулгалтын үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдсон татвар, хураамж. төлбвр нь


Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдвж байгаа болом шинээр батлагдсан хууль


тоггоомжийн хүрээнд зохицуулагдана


19 дүгээр зүйл. Валют солилцооны эрх


19.1. Гэрээлэгч компани нь энэхүү гэрээний дагуу төлбөрийг ам доллартам


тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр төлнө


19.2. Гадаад валютыг худалдах буюу худалдан авахад Монголбанкнаас


тоггоосон тухайн өдрийн албан есны хамшаар монгол твгрөгт шилжүүлэн тооцно.


20дугаарзүйл Гэрэзг цуцлах


20.1. Энэхүү гэрээг Газрын тосны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд зааснаас гадна


дор дурдсан үндэслэлээр төрийн захиргааны байгууллагаас гаргасан самалын дагуу


Засгийн газрын шийдвэрээр цуцална.


20.1.1. гэрээлэгч гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 180 (нэг зуун иая) хоногийн


дотор хайгуулын ажлын твлөвлвгөө. төсөвт ажлаа эхлээгүй;


20.1.2. гэрээлэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу удаа дараа


ноцтой зөрчсөн, уг зөрчлийг арилгах талаар төрийн эахиргааны байгууллагаас тогтоож


өгсөн хугацаанд арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй;


20.1.3. Монгол Улсын Засгийн газар хууль болон энэхүү гэрээний 20.1-д


заасны дагуу гэрээ цуцлах саналын талаар гэрээлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээс хойш 30


(гуч) хоногийн дотор гэрээлэгч нь дээрх зөрчлийг арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй;


20.2. Гзрээг цуцалсан тохиолдолд гэрээлэгч нь тухайн гэрзэт жилд хийгээгүй


ажлынхаа төлбөрийг төрийн захиргааны байгууллагад төлнө.


20.3. Гэрээлэ™ нь дараах үндэслэлээр гэрээг цуцлах саналаа төрийн


захиргааны байгууллагад 90 (ер) хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэнэ:


20.3.1. газрын тосны ашиглалт явуулах нь эдийн засгийн үр ашиггүй гэж


үзсэн;

20.3.2. нэг болон түүнээс дээш жил онц байдал. давагдашгүй хүчин зүйл


үргэлжилсэн тохиолдолд


 21


20.4. Гэрээг цуцалсны дараа гэрээлэгч нь гэрээний 17.1-д заасан эд хөрөнгөөс


бусад газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахад зориулж


түрээсэлсэн буюу өөрийн өмчлөлд болон эзэмшилд байгаа эд хөрөнгөө Монгол Улсын


нутаг дэвсгэрээс гаргах эрхтэй.


20.5. Байгаль орчинд бохирдол үүсгэж ноцтой хохирол учруулсан, байгаль


орчныг хамгаалах, нөхөн сэргэзх үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй нь эрх бүхий төрийн


байгууллагаар тогтоогдсон бол гэрээг цуцална. Гэрээг цуцалсан нь байгаль орчныг


хамгаалах, нөхөн сэргээх үүргээс чөлөөлөхгүй.


21 нэгдүгээр зүйл. Нөхөн төлбөр, даатгал


21.1. Нөхөн төлбөр


21.1.1. гэрээлэгч компани хайгуул. ашиглалтын явцад худаг, өвөлжөө,


намаржаа, хаваржаа. хувийн болон нийтийн зориулалттай орон байр, бусад барилга


байгууламж, түүх, соёлын дурсгалт зүйл зэрэг бусдын өмчлөл. эзэмшилд байгаа эд


хөрөнгөд хохирол учруулсан бол хохирлыг нь бүрэн хэмжээгээр нөхөн төлнө;


21.1.2. гэрээлэгч компани нь энэхүү гэрээний 21.1.1-д заасан барилга


байгууламж, эд хөрөнгийг шилжүүлэн байрлуулахтай холбоотой зардлыг бүрэн


хариуцна;


21.1.3. гуравдагч этгээдээс гэрээлэгчийн явуулж байгаа газрын тосны


хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны талаар төрийн захиргааны байгууллагад


гаргасан аливаа нзхэмжлэлтэй холбогдсон зардлыг гэрээлэгч хариуцна.


21.2. Даатгал


21.2.1. энэхүү гэрээний дагуу гэрээлэгч, оператор компани болон туслан


гүйцэтгэгч нь газрын тосны хайгуул, ашиглалт, бүтээн байгуулалт, татан буулгалтын


үйл ажиллагаа болон эд хөрөнгийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу Монгол


Улсын даатгалын компаниар даатгуулж болно;


21.2.2. Монгол Улсын даатгалын эрх бүхий компани нь энэхүү гэрээний


21.2.1-д заасан даатгалыг хийхээс татгалзсан тохиолдолд гэрээлэт, оператор


компани болон туслан гүйцэтгэгч нь төрийн захиргааны байгууллагатай тохиролцсоны


үндсэн дээр гадаад улсын даатгалын хуулийн этгээдээр даатгуулж болно;


21.2.3. даатгалын эрх бүхий компани болон гэрээлэгч, оператор компани


эсхүл туслан гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний хүчин төгөлдөр байх


хугацаанд гарсан хохирлыг даатгалын тухай хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ;


22 дугаар зүйл. Маргаан хянан шийдвэрлэх, хариуцлага


22.1. Газрын тосны хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад үүсэх эд


хөрөнгийн болон бусад маргааныг Талууд хэлзлцээрийн журмаар шийдвэрлэх эрхтэй.


Хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэжчадаагүй тохиолдолд Талууд гомдлоо шүүх эсхүл


арбитрт гаргаж болно.


22.2. Энэхүү гэрээтэй холбогдон гарсан аливаа маргааныг Монгол Улсын хууль


тогтоомжийн дагуу хянан шийдвэрлэнэ.


 23


шалтгаанаар хайгуул, бутээн байгуулалт, ашиглалт, экспортын үйл ажиллагаа зогссон


тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллагад энэ талаар нэн даруй мэдэгдэнэ;


23.3.2. Монгол Улсад здийн засгийн хямрал үүсэх. төсөл үр ашиггүй болох.


дэлхийн зах зээл дээр газрыи тосны үнэ унах, гэрээлэгчийн үйл ажиллагаатай


холбогдуулан орон нутгийн эсэргүүцэл бий болох зэрэг тохиолдолд талуудын


хүсэлтээр газрын тосны хайгуул, ашиглалтын хугацааг түр зогсоож болно. Хайгуул,


ашиглалтын хугацааг түр зогсоохтой холбогдсон асуудлыг талууд харилцан


тохиролцож шийдвэрлэнэ:


23.3.3. үйл ажиллагааг зогсоосон хугацаагаар хайгуулын болон ашиглалтын


хугацааг сунгаж тооцно.


24 дүгээр зүйл. Мэдэгдэл


24.1. Талууд өөр хоорондоо тус тусын албан ёсны цахим хаягаар эсхүл энэхүү


гэрээний 24.1.1. болон 24.1.2-т заасан хаягаар мэдэгдэл хүргүүлнэ. Талууд тухайн


мэдэгдлийг хүлээж авсан талаар нөгөө талд эргэж хариу мэдэгдэх үүрэгтэй.

24.1.1.


Ашигт малтмал, газрын тосны газар


Монгол улс, Улаанбаатар хот 15170.


Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3.


Засгийн газрын XII байр. баруун жигүүр


Утас/имэйл: 976-51-263628/ info@mrpam.gov. nvi


24.1.2.


24.2. Талууд нөгөө талдаа 30 (гуч) хоногийн өмнө урьдчилаи мэдэгдсэний


үндсэн дээр мэдэгдэл хүлээж авах хаягаа өөрчилж болно.


24.3. Аль нэг тал нь нөгөө талын мэдэгдлийг хүлээж авахаас татгалзах буюу


хүлээж авах боломжгүй байдал нь нөгөө галын эрх ашиг хохироох үндзслзл болохгүй

25 дугаар зүйл. Бусад заалт

25.1. Хавсралт “А*. ‘Б“. "В". Т," “Д- нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн


хэсэг болно.


25.2. Талууд энэхүү гэрээний дагуу харилцаагаа сайн санааны зарчимд


үндэслэн нэгдмэл зорилтоо хэрэгжүүлэхийн төлөө хамтран ажиллаж. гарч болох


аливаа үл ойлголцол. маргааныг эв зүйгээр зохицуулан шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ.


25.3. Гэрээг монгол хэл дээр 2 (хоёр) хувь үйлдэнэ. Шаардлагатай бол монгол.


англи хэл дээр үйлдэж болох бөгөөд зөрүү гарвал монгол эхийг баримтална.


 24

25.4. Бүтээг 7 /Ь IH өдрөөр энзхүү гэрээг хүчин


төгөлдөр болсон г


25.5. Засгий ны үндсэн дээр талууд энэхүү


гэрээнд нэмэлт, өө


0*0- Щ

АШИГТ


 25
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээиий хавсралт “А‘
Энэхүү хавсралт "А" нь "Сүхбаатар-XXVH" талбайд газрын тосны хайгуул,


ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талаар 2013 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр


хүчин төгөлдөр болж, 2017 оны 6 дугаар сарын 16 -ны өдөр “Ашигт малтмал. гаэрын


тосны газар" болон гэрээлэгч "Вульф Петролеум" ХХК-ийн хооронд шинэчлэн


байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг болио.


Энэхүү гэрээт талбай нь Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ, Баяндэлгэр, Мөнххаан,


Уулбаян, Халзан, Сүхбаатар. Дорноговь аймгийн Иххэт. Алтанширээ, Дэлгэрэх. Өргөн.


Хэнтий аймгийн Галшар зэрэг сумдын нутаг дэвсгэрийг хамарна.


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН ЗУРАГSukhbaatar-XXVll


23047.53 sq.km2,


 26


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрзэний хавсралт “Б"
Энэхүү хавсралт “Б” нь “Сүхбаатар-XXVII" талбайд газрын тосны хайгуул.


ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талаар 2013 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр


хүчин төгөлдөр болж, 2017 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр “Ашигг малтмал, газрын


тосны газар" болон гзрээлэгч “Вульф Петролеум’ ХХК-ийн хооронд шинэчлэн


байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг болно.
ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ


1. Талбайн нэр СүхбаатарООО/lI

2. Талбайн хэмжээ 23047.53 км2


3. Солбицолын цэг


Дугаар Уртраг Өргөрөг
! 1 i 110 29 58 46 40 00


2 111 55 00 46 40 00


3 111 55 00 47 00 00


4 11255 00 47 00 00


5 112 55 00 46 00 00


6 11200 00 46 00 00


7 112 00 00 45 30 00


8 110 29 58 45 30 00


■ ■■ ■<


 27

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хавсралт “В"


Энэхүү хавсралт "В' нь "Сүхбаатар-XXVir талбайд газрын тосны хайгуул,


ашиглалтын үйл ажиллагаа зрхлэх талаар 2013 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр


хүчин төгөлдөр болж, 2016 оны 6 дугаар сарынЛ£-ны өдөр "Ашигт малтмал. газрын


тосны газар" болон гэрээлэгч ‘Вульф Петролеум" ХХК-ийн хооронд шинэчилэн


байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг болно.


Хайгуулын ажлын доод хэмжээ
Хайгуул Хийх ажил Too хэмжзэ Нмйтдүн


I мт ын жил (USS)


1 дэх жил Геологикн болон геофкзикийи судалгааны


материалыг дахин нарийечлан боловсруулах


тайлал хийх


1:100000.


з,?агпапы1?ахил ШСТа0в<Н ГеОЛ°™ИН 1:50000


Хүндийн хүчний болон сорокзон /1 200000/


хайгуулын хээрийм ажил. болоөсруулалт. тайлал 20.000 ки.кв


хийх


Судалгааны ажлын үр дүнгийи тайлан

Байгаль орчин нөхөм сэргээлтийн ажил


1 дэх жилийн нийт зардал

2 дахь 2 хэмжээст чичирхийллийн хээрмйм судалгааиы 453 км


жил ажил


2 хэмжээст чичирхийллиин боловсруулалт. 453 км


тайлал


2 хэмжээст чичирхийллийн ажлын үр дүнгмйн


1үе тайлан


Байгаль орчин нөхөн сэргээлтийн ажил

2 дахь жилийн нийт зардал

3 дахь


жил 2 хэмжээст чичрхийллийн марийөчилсан тайлан


Нөөц баялгийн тооцооны тайлан


Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө бэлдэх
3 дахь жилийн нийт зардал


4 дэх жил 2 хэмжэзст чичирхийллийн дахин болоөсруулалт 453 км

2 хэмжээст чичирхийллийн нарийвчилсан 453 хм


тайлалт


4 дэх жилийн нийт зардал

4,378,499.27


5 дахь 2 хэмжээст чичирхийллийн дахин боловсруулалт 400 юй


жил /Өрөмдлөгийн байрлал тогтоох/


Хайгуульн 2 цооног өрөмдлөгийн ажил гүн- 5000 м


II үе 2500м}


Байгаль орчин нөхөн сэргээлтийм ажил

 28

Хайгуулым ажлын телөвлөгэө бэлдэх ( зеэлвх


---


|_ 5 дахь жилийм нийт зардал


бдахь Өремдлөгмйн бэлтгэл ажил. талбай бэлдэх


жил Хайгуулын 2 цооног өрөмдлэгийн ажил (гүн- 5000 м


2500м)


Хайгуулын 1 цооногт твст xvkx


Чичирхийллийм 3 хэмжээст судалгаамы хээрийн 200 кв км


ажил


Чичирхийллийн 3 хэмжээст судалгааны 200 ка км


материалын болоөсруулалт. тайлал


Чичирхийллийн 3 хэмжээст судалгааны үр дүнг.


тайлан


Хайгуулын өрвмдлөгийм ажгын үр дүнгийн тайлан


Байгаль орчин мөхөи сэргээлтийн ажил


б дахь жилийм нийт зардал


7 дахь Өремдлөгийм бэлтгэл ажил. галбай бэлдэх


жил Хаигуулын 4 цоомог өрвмдлегийн ажил (гүн- 10000 м


2500«)


Хайгуулын 1 цооногт тест хийх


Хайгуулын өремдлөгийм ажлын үр дүнгийн тайлан


Байгаль орчии мөхөн сэргзэлтийн ажил


7 дахь жилийн нийт зардал


III үе Өдахь Өрвмдлегийн бэлтгэл ажил. талбай бэлдэх


жил Хайгуулын 10 цооног өрвмдлөгийн ажил (гүм- 25000 м


2500»4j


Хайгуулын 1 цооногт тест хийх '


Хайгуулыи өремдлөгийм ажлын үр дүмгийн тайлан


Гаэрын тосны нөөц баялгийн гооцооны тайлан


Байгаль орчин нөхөн сэргээлтийн ажил


-1


8 дахь жилийн нийт зардал


Нийтзардал

 29


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хавсралт Т


Энзхүү хавсралт Т ‘Сүхбаатар-ХХ\ЛГ талбайд газрын тосны хайгуул.


ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талэар 2013 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр


хүчин төгөлдөр болж, 2017 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр "Ашигт малтмал. газрын


тосны газар" болон гэрээлэгч “Вульф Петролеум' ХХК-ийн хооронд шинэчлэн


байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдзхүүн хэсэг болно.


БҮРТГЭЛ. ТАЙЛАН


1 дүгээр зүйл. Ерөнхий зүйл


1.1. Газрын тосны хууль болон Б/тээгдэхүүн хуваах гэрээний 2 дугаар зүйлд


тодорхойлсон нэр томьёо энэхүү хавсрагг “Г-ийн хувьд адил утга агуулна.


1.2. Монгол Улсын холбогдох бусад хууль тоггоомжид энэхүү хавсралт “Р-д


зааснаас өөрөөр заасан бол хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.


1.3. Гэрээлэгч компани нь үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөхөд


гэрээний 15дугаар зүйлийг баримтална.


1.4. Гэрээлэгч компани нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 90 (ер)


хоногийн дотор холбогдох хууль тогтоомж. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг баримтлан


зардлын нарийвчилсан ангилал, данс, дансны бичилт, дансны гүйлгээний бүдүүвч,


тайлан болон бүртгэлийн зааварчилгаа зэргийг тусгасан аргачлалын төслийг


боловсруулан төрийн захиргааны байгууллагаар хянуулсны үндсэн дээр үйл


ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллана.


1.5. Гэрээлэгч компани нь хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдөх болон нөхөгдсөн


зардал, орлогын бүртгэлийг ам.доллараар хийнэ. Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгтээр


болон бусад валютаар хийгдсэн орлого, зардлыг бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 19


дүгээр зүйлд заасны дагуу ам.долларт шилжүүлж бүртгэнэ.


1.6. Гэрээлэгч компани нь хайгуулын хугацаанд дараах тайлан. мэдээг гаргаж.


хуанлийн улирал дууссанаас 20 (хорь) хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллага


болон холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлнэ:


1.6.1. санхүүгийн тайлан, тодруулга.


1.6.2. өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан;


1.6.3. үндсэн хөрөнгө, бараа материалын орлого, зарлага. үлдэгдлийн


дэлгэрэнгүй тайлан (тухайн үндсэн хөрөнгө, бараа материал нь өртөг нөхөгдөх


зардалд тооцогдсон эсэхийг тэмдэглэнэ);


1.6.4. захиргааны зардлын тайлан.


1.7. Гэрээлэгч компани нь ашиглагтын хугацаанд дараах тайлан. мэдээг төрийн


захиргааны байгууллага болон холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлнэ:

1.7.1. хуанлийн cap бүр дууссанаас хойш 20 (хорь) хоногийн дотор:


 30

1.7.1.1. газрын тосны олборлолт. ашиглалт. борлуулалтын мэдээ. тайлан;


1.7.1.2. нөөц ашигласны төлбөр, өртөгт газрын тос, ашигг газрын тосны


тооцоо, тайлан.


1.7.2. хуанлийн улирал бүр дууссанаас хойш 20 (хорь) хоногийн дотор:


1.7.2.1. санхүүгийн тайлан, тодруулга;


1.7.2.2. үндсэн хөрөнгө, бараа материалын орлого, зарлага, үлдэгдлийн


дэлгэрэнгүй тайлан; (тухайн үндсэн херөнгө, бараа материал нь өртөг нөхөгдөх


зардалд тооцогдсон эсэхийг тэмдэглэнэ.)


1.7.2.3. өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан;


1.7.2.4. захиргааны зардлын тайлан.


1.8. Гэрээлэгч компанийн хайгуул, ашиглалт, бүтээн байгуулалт, татан


буулгалтын үйл ажиллагаанд хийх санхүүгийн хяналт шалгалт, баталгаажуулалтыг


бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 15 дугаар зүйлд заасны дагуу хийж гүйцэтгэнэ.


2 дугаар зүйл. Зардал


2.1. Гэрээлэгч гэрээний дагуу өртөг нөхөгдөх зардалд хяналт тавих эорилгоор


зардлын ангиллыг гаргаж төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.


2.2. Зардлын нарийвчилсан ангмллыг энэхүү хавсралтын 1.4-т заасан


аргачлалын дагуу хийнэ. Үүнд:


2.2.1. гаэрын тосны үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлыг талбай тус бүрээр


дараах байдлаар ангилна:


2.2.1.1. хайгуулын ажлын зардал;


2.2.1.2. бүтээн байгуулалтын зардал;


2.2.1.3 олборлолтын үйл ажиллагааны зардал;


2.2.1.4. татан буулгалтын зардал.


2.2.2. Батлагдсан ажлын төлөвлөгөө, төсвийн дагуу газрын тосны үйл


ажиллагаа тус бүрийн зардал дараах байдлаар хуваарилагдана:


2.2.2.1. хайгуулын ажлын зардалд:


а. газрын тосны орд нээж, нөөцийн хэмжээг тогтоох зорилгоор гүйцэтгэх


геологи, геохими, геофизик, өрөмдлөг. олборлолтын туршилтын ажилтай холбогдон


гарсан зардал;


 31


б. гэрээлэгч компанийн талбай дахъ дэд бүтэц (эрчим хүч. зам, харилцаа


холбоо зэрэг), хээрийн ангийн зохион байгуулалт болон газрын тосны хайгуулын үйл


ажиллагаатай холбогдон гарах бусад зардал;


в. талбай дахь ажиллагсдын ажиллах. амьдрах нөхцөлийг хангахтай


холбогдсон зардал;


г. энэхүү гэрээнд заасан хувиар тооцож, хайгуулын ажилтай холбогдон гарах


захиргааны бусад зардал.


2.2.2.2. бүтээн байгуулалтын ажлын зардалд:


а. гэрээт талбайгаас олборлосон тосыг хүргэлтийн цэг хүртэл тээвэрлэх


зориулалт бүхий дамжуулах хоолой болон дэд бүтэц. шаардлагатай бусад


байгууламжийг барьж байгуулах ззрдал;


б. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан хувиар тооцож, бүтээн байгуулалтын


ажилтай холбогдон гарах захиргааны бусад зардал.


2.2.2.3. олборлолтын үйл ажиллагааны зардалд (ашиглалтын талбай дахь


бүтээн байгуулалтын болон татан буулгалтын үйл ажиллагаанаас бусад):


а. олборлолтын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах зардал;


б. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан хувиар тооцож, олборлолтын үйл


ажиллагаатай холбогдон гарах захиргааны бусад зардал.


2.2.2.4. татан буулгалтын зардалд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хугацаа


дуусгавар болох, гэрээ цуцлах үед гэрээлэгч компаниас байгаль орчныг нөхөн сэргзэх.


хайгуул, ашиглалтын цооногийг хаах, барилга байгууламжийг татан буулгах, нүүлгэн


шилжүүлэхтэй холбогдсон зардал хамаарна.


2.3. Өртөг нөхөгдөх зардалд гзрээлэгч компани болон туслан гүйцзтгэгч


компанийн гүйцэтгэж байгаа хайгуул, бүтээн байгуулалт, олборлолтын үйл ажиллагаа,


татан буулгалттай холбогдон гарсан дараах зардлыг тооцно:


2.3.1. хөдөлмөр эрхлэлттэй холбогдон гарах зардал:


2.3.1.1. газрын тосны хайгуул, бүтээн байгуулалт, олборлолт. татан буулгалтын


үйл ажиллагаанд шууд болон зайлшгүй оролцох гэрээлэгчийн эсхүл оператор


компанийн Монгол ажиллагсад мөн Монгол Улсад байнгын оршин суугч гадаад


ажиллагсдын: (2.3.11.1-д заасан зардалд цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах зардал


нь хамаарах ажиллагсдаас бусад)


а. цалин хөлс, урамшуулал;


б. нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр ажилласан цалин хөлс. ээлжийн амралтын


олговор, хөдөлмөрийн чадвар түр алдах болон тахир дутуугийн нөхөн олговор,


амьжиргаа, орон байрны бусад хөнгөлөлт;


 32

2.3.1.2. Монгол Улсын иргэн болон Монгол Улсад байнгын оршин суугч


гадаадын иргэн ажиллагсдад (цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах зардал нь хамаарах


2.3.11.1-д заасан зардалд хамаарах ажиллагсдаас бусад) Монгол Улсын


Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу олгогдсон гэнэт халагдсаны тэтгэмж.


2.3.2. тоног төхөөрөмж, материалын зардалд гэрээлзгчийн худалдаж авсан.


түрээсэлсэн тусгай зориулалтын дараах машин, техник хэрэгсэл. тоног төхөөрөмж.


тоноглол, түүхий эд, материал, химийн болон тэсрэх бодис, сэлбэг хэрэгсэл хамаарна


2.3.2.1. гэрээлэгч комланийн худалдаж авсан тусгай зориулалтын машин,


техник хэрзгсэл, тоног төхөөрөмж, тоноглол, түүхий эд. материал, химийн болсж


тэсрэх бодис, сэлбэг хэрэгслийн үнийг гэрээлэгч компанид үзүүлсэн бүх хөнгөлөлтийг


нь хасаад түүний бодит төлсөн үнийн дүнг энэхүү хавсралтын 4 дүгээр зүйлд заасан


үнэлгээний зарчмын дагуу тогтоож зардалд тооцно;


2.3.2.2. тоног төхөөрөмж, бараа материалын зардлыг нягтлан бодох


бүртгэлд эхэлж авсан дарааллын дагуу зарлагадах аргачлалаар бүртгэнэ;


2.3.2.3. гэрээлэгч компани нь аливаа материал, тоног төхөөрөмж. сэлбэг


хэрэгслийг өөрийн салбар байгууллагын нөөцөөс авч ашиглаж болох бөгөөд бусад


тохиолдолд Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгжээс тэргүүн ээлжинд худалдаж авна;


2.3.2.4. гэрээлэгчийн өөрийн салбар байгууллагын нөөцөөс авч ашигласзн


материалын үнэ нь даатгал, нийлүүлэлтийн адил нөхцөлд гуравдахь этгээдээс


төсөөтэй эд зүйлийг худалдаж авч болох үнээс бага эсвэл ихгүй байна. Уг материал,


тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн үнэлгээг энэхүү хавсралтын 4 дүгээр зүйлд


заасны дагуу тогтооно;


2.3.2.5. гэрээлэгч компани нь худалдан авч байгаа материал. тоног


төхөөрөмж. сэлбэг хэрэгсэлдээ үйлдвэрлзгчийн буюу худалдагчийн чанарын


баталгаанаас өөр ямар нэгэн баталгаа нэмж гаргахгүй бөгөөд хэрэв худалдан авсан


материал гэмтэл согогтой байвал үйлдвэрлэгч буюу худалдагчаас гэрээлэгч компанид


зөрүүг нөхөн төлөх хүртэл орлогод авахгүй;


2.3.2.6. түрээсэлсэн тусгай зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж, техник


хэрэгслийн үнийг бодитой төлсөн үнээр тооцно. Гэхдээ үнэ нь гуравдахь этгээдзэс


төсөөтэй эд зүйлийг түрээсэлж болох үнэзс бага байна.


2.3.3. тээвэрлэлттэй холбогдон гарах зардалд газрын тосны хайгуул, бүтзэи


байгуулалт, ашиглалт. татан буулгалтын үйл ажиллагаанд шаардлагатай тусгай


зориулалтын машин. тоног төхөөрөмж. техник хэрэгсэл, бараа материалыг


тээвэрлэхэд гарсан зардал хамаарна;


2.3.4. үйлчилгээтэй холбогдон гарах зардал:


2.3.4.1. гуравдагч этгээдээс үзүүлэх үйлчилгээтэй холбогдон гарах зардалд


гэрээлэтийн эсхүл оператор компанийн салбар компаниас бусад гуравдагч этгээдийн


үзүүлсэн зөвлөх, гэрээт үйлчилгзэ болон хангамжаар үйлчлүүлэхтэй холбогдсон


бодит зардал хамаарна;

2.3.4.2. гэрээлэгч компани нь тухайн жилийн батлагдсан төсөв.


төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй 2.3.4.1-д заасан зардал гарахаар бол зөвшөөрлийг төрийн


 33


захиргааны байгууллагаас урьдчилан бичгээр авах бөгөөд уг зардал нь ижил төстэй


ажил, үйлчилгзэ үзүүлэх гадаадын болон Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа


байгууллагад төлөх зардалтай ойролцоо байна;


2.3.4.3. гэрээлэгч компани нь аливаа үйлчилгээг худалдан авахдаа Монгол


Улсын иргэн, аж ахуйн нэгжид тэргүүн ээлжинд давуу эрх олгоно;


2.3.4.4. гэрээлэгч компанийн салбар компаниудын үйл ажиллагааны


зардал:


а. гэрээлэгч болон түүний салбар байгууллагаас Монгол Улсад болон хилийн


чанадад лабораторийн шинжилгээ хийх. загварчлах. геологи, геофизикийн


боловсруулалт, тайлал хийх, инженерийн болон мэдээлэл боловсруулах зэрэг


үйлчилгээний бодит зардал байна;


б. гэрээлэгч буюу түүний салбар байгууллагаас үзүүлсэн үйлчилгээ нь ашиг


нэмэлгүйгээр зарцуулсан зардлаар тооцогдоно. Уг зардал мь тухайн үйлчилгээг ижил


нөхцөлөөр гүйцэтгэх бусад салбар байгууллага. гуравдагч этгээдэд гарах зардлаас


илүүгүй байна;


в. гэрээлэгч компанийн салбар оайгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний


зардал нь бодит зардлаас өндөр бол зөрүүг өртөг нөхөгдөх зардлаас хасч тооцно.


2.3.5. харилцаа холбооны зардалд гэрээт талбайд ашиглах радио, бичил


долгионы төхөөрөмж зэрэг харилцаа холбооны системийг худалдан авах, түрээслэх,


суурилуулах, ажиллуулах, засварлах. арчлахтай холбогдон гарах зардал хамаарна;


2.3.6. гэрээлэгч компанийн газрын тосны хайгуул, ашиглалтын талбай дахь


албан контор, агуулах, архив, орон байр болон бусад байгууламжийг барих, арчлах,


ашиглах бодит зардал нь хээрийн анги, агуулах болон бусад байгууламжийн зардалд


хамаарна;


2.3.7. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал:


2.3.7.1. гэрээт талбайд түүх, соёлын олдвор, эд өлгийн зүйл бүхий газрыг


тогтоох, хамгаалах, археологийн судалгаа бусад судалгаа хийхтэй холбогдон гарсан


зардал;


2.3.7.2. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын зардал мөн


даатгалд хамрагдсанаас бусад тохиолдолд газар хөдлөлт. гал түймэр, үер. шуурга,


хулгай осол зэрэг гэрээлэгчээс хамаарахгүй шалтгаан улмаас учирсан хохиролыг


холбогдох байгууллагаар баталгаажуулсны үндсэн дээр нөхөн сэргээхэд гарах


зардлыг


2.3.7.3. энэхүү гэрээний дагуу болон эрх бүхий байгууллагын шаардлагаар


хийсэн байгаль орчны үнэлгээ, хяналт-шинжилгээ, бусад судалгааны зардал;


2.3.7.4. байгаль орчныг бохирдлоос хамгаалах, нөхөн сэргээх дэвшилтэд


тоног төхөөрөмжийн зардал.


2.3.8. энэхүү гэрээний 21.2-т заасны дагуу даатгалын компанитай байгуулсан


гэрээний дагуу төлсөн даатгалын зардлыг өртөг нөхөгдөх зардлын тооцоонд оруулна;

2.3.9. хууль зүйн үйлчилгээтэй холбогдон гарах зардал:


 34
2.3.9.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гэрээлэгч компанийн газрын тосны


хайгуул, аишглалтын үйл ажиллагаанд шууд хамзарах асуудлаар үүссэн аливаа


маргааныг шүүхээр шийдвэрлэх эсхүл газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл


ажиллагаатай холбогдуулан аливаа гуравдагч этгээдээс гаргасан гомдлыг


шийдвэрлэхтэй холбогдуулан гарах зардал эсхүл төрийн захиргааны байгууллага


болон гэрээлэгч компани нэгдмэл сонирхлоо хамгаалах шаардлагаар авсан хууль


зүйн үйлчилгээний төлбөрийн зардал;


2.3.9.2. өмгөөлөгчийн хөлс, шүүхийн зардал. гомдол, нэхэмжлэлийг судлах,


нотлох баримт цуглуулахад гарсан зардал (гэрээлэгч компанийн хувь эзэмшигч.


хөрөнгө оруулагч, туслан гүйцэтгэгч нарын хооронд үүссэн маргаантай холбогдон


гарсан хуулийн зардал өртөг нөхөгдөх зардалд хамаарахгүй):


2.3.9.3. гэрээлэгч компанийн эсхүл түүний салбар компанийн хуульч нь


өөрийн компанидаа хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг энэхүү


хавсралтын 2.3.1 эсхүл 2.3.4.4-т заасан зардалд хамааруулан тооцно.


2.3.10. гэрээлэгч компани нь өөрийн ажиллагсдыг (захиргааны ажиллагсдзас

бусад) гүйцэтгэж байгаа ажил, мэргэжлийн чиглэлээр богино хугацааны сургалтад


хамруулах, дадлагажуулахад зарцуулсан зардлыг сургалтын зардалд тооцно;


2.3.11. захиргааны зардал:


2.3.11.1. захиргааны зардалд гэрээлэгч компанийн Монгол Улсад болон

гадаад дахь ерөнхий удирдлага (үүний дотор хувь нийлүүлэгчийн зардал багтана)


болон хянах, үйлчлэх, зөвлөх үүрэг бүхий захиргааны ажилтай холбогдон гарах


зардлыг бүртгэнэ. Тухайлбал, цалин хөлс, амралтын мөнгө, шагнал, урамшуулал.


нөхөн олговор, түрээс, тээвэр, шатахуун томилолт, сургалт болон албан конторын


тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах зэрэг бусад ижил төстэй бүх зардлыг


багтаана

2.3.11.2. захиргааны 2.3.11.1-д заасан зардал нь гэрээлэгч компанийн


тухайн жилийн өртөг нөхөгдөх зардлын:

а. эхний


б. дараагийн


в. дараагийн


г. дараагиш


д. дээрх дүнгийн нийлбэрээс илүү гарсан ам доллар тутам/г вь байна.

2.3.11.3. тухайн жилийн өртөг нөхөгдөх зардал дээр 2.3.11.2-т заасан


хувиар тооцсон захиргааны зардлыг нэмк нийт өртөг нөхөгдөх зардлыг тооцно;


2.3.11.4. захиргааны зардлыг бусад (энэ хавсралтын 2.3.1-2.3.10 хүртэлх)


зардалд давхардуулан тооцохгүй;

2.3.11.5. төрийн захиргааны байгууллага нь шаардлагатай үед


гэрээлэгчийн захиргааны зардлыг хянана.

2.4. Өртөг нөхөгдөхгүй зардалд дараах зардлыг хамааруулна:
 35


2.4.1. анхан шатны баримт бүрдүүлээгүй, зөрчилтэй. хангалттай


баримтжуулаагүй. бүртгэлгүй зардал;


2.4.2. холбогдох ажлын төлөвлөгөө. төсвийн дагуу зарцуулагдаагүй.


хэтрүүлсэн эсхүл гэрээнд зөвшөөрөөгүй ангилалд хамаарах зардал;


2.4.3. гэрээлэгч компанийн худалдан авсан бараа, гүйцэтгүүлсэн болон


захиалсан үйлчилгээний үнэ тухайн үеийн адил чанарын бараа, үйлчилгээний ижил


нөхцөл дэх бодит үнийн жишгээс илүү гарсан зардал;


2.4.4. туслан гүйцэтгэгч болон нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээнд зааснаас


өөр бараа, үйлчилгээний төлбөр;


2.4.5. энэхүү хавсралтын 2.4.3-т заасны дагуу бараа. үйлчилгээ нь үнэтэйгээ


таарахгүй нөхцөлд уг зөрчилтэй холбогдон гарсан нэмэгдэл зардал;


2.4.6. газрын тосны үйл ажиллагаанд хамаарахгүй зардал;


2.4.7. Монгол Улс болон бусад улсад төлсөн татвар, хураамж;


2.4.8. энэхүү гэрээний 12.1 болон 13 дугаар зүйлд заасны дагуу төлөгдөх


төлбөр, урамшуулал;


2.4.9. гэрээлэгн компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан маргааныг


шүүх өөрөөр шийдвэрлээгүй бол энэхүу гэрээний 22 дугаар зүйлийн дагуу гарсан


шүүхийн зардал;


2.4.10. гэрээлэгч компанийн хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээг зөрчсөний


улмаас үүссэн зардалд гэрэзлэгч, түүний оператор компани болон туслан


гүйцэтгэгчийн аливаа хайнга хайхрамжгүй үйлдэл. эс үйлдзл, ухамсартайгаар гаргасан


зөрчлийн улмаас гарсан зардал (үүнд хайхрамжгүйгээр эсхүл ухамсартайгаар зөрчил


гаргасан эсзхээ хүлээн зөвшөөрч. сайн дурын үндсэн дээр тухайн төлбөрийг төлсөн


эсэхээс үл хамааран хайхрамжгүй эсхүл /хамсартайгаар зөрчил гаргасан үндэслэлээр


үүссэн аливаа маргааныг шийдвэрлэхэд төлсөн төлбөр орно.);


2.4.11. Монгол Улсын шүүх болон эрх бүхий бусад байгууллагаас ногдуулсан


торгууль. анз;


2.4.12. гэрээний талын ашиг сонирхол, нэр хүндийг дээшлүүлэх. олон нийттэй


харилцах харилцааг сайжруулахтай холбогдон гарсан бөгөөд төрийн захиргааны


байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөгдөөгүй хандив болон бусад зардал;


2.4.13. газрын тос хайх, олборлох, ашиглахад зориулсан шинэ тоног


төхөөрөмж, материал болон аргачлалыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлзх зорилгоор судалгаа


хийхтэй холбогдон гарсан зардал;


2.4.14. зээлийн хүүгийн зардал (эсхүл зээлийн хүүгийн шинж чанар бүхий,


зээлийн хүүгийн оронд төлсөн эсхүл зээлийн хүүгийн бизнесийн үйлчлэл бүхий аливаа


төлбөр) зээлийн бүтээгдэхүүний тухайд гарсан бусад зардал, банкны хураамж.


валютын ханшийн алдагдал болон ханшийн алдагдлаас урьдчилан сэргийлэх


зорилгоор авах арга хэмжээний зардал;


 36


2.4.15. гэрээлэгч гуравдагч этгзэдтэй хамтраи компами үүсгэн байгуулах


эсхүл хамтран ажмллахтай холбоотой гарсан зардал (Үүид энэхүү гэрээид заасан хувь


оролцооны эрх шилжүүлэхтэй холбогдуулан телсвн аливаа төлбөр. шимтгэл.


худалдан авах зардал, үүний дотор цэвэр ашгийн хувь, эрх худалдах болон түүнтэй


адилтгах аливаа төлбөрийг мөн хамруулна);


2.4.16. хувыдаа гаргах болон ногдэл ашиг төлөх зардал;


2.4.17. зээлийн хөрөнгийн болон үнэт цаас. хувьцааны буцаан төлөлг.


2.4.18. бүтээгдэхүүн хуваалтаар гэрээлэгчид эсхүл олератор компанид ногдох


газрын тосонд ногдуулсан төлбөр болон эдгээртэй төстэй зардал;


2.4.19. гэрээ хэлэлцээ хийх. гаэын үсэг зурах, батлуулахтай холбоотой


зардал;


2.4.20. гэрээт талбайд ажил гүйцэтгэсэн боловч холбогдох мэдээлэл, тайлан.


баримт материалыг төрийн захиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгөөгүй ажил.


үйлчилгээний зардал эсхүл хүлээлгэн өгсөн боловч шаардлагад нийцэхгүйн улмаас


хүлээн аваагүй ажил, үйлчилгээний зардал;


2.4.21. энэхүү гэрээнд заасам санхүүгийн хяналт шалгалт. баталгаажуулалт


болон нягтлан бодох бүрттэлийн үйлчил-ээ үзүүлэхтэй холбоотой зардал, хураамж,


компанийн дотоод хяналт шалгалт, санхүүгмйн тайлан тооцоо. бүртгэлтэй холбогдон


гарсан зарда


2.4.22. гэрээлэгч компанийн хариуцлагагүй байдлын улмаас устсан.


алдагдсаи эсхүл төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрөлгүй худалдсан,


шилжүүлсэн зд хөрөнгийн зардал.

3 дугаар зүйл. Орлого


3.1. Гэрээлэгч компани олсон орлогоо зохих дансанд бүртгэж, холбогдох тайлан.


мэдээнд тусгана. Гэрээлэгч компани дараах үйл ажиллагаанаас орлого олно:
3.1.1. гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн үндсэн үйл ажиллагааны орлого:


3.1.1.1. газрын тосны ашиглалтын талбайгаас олборлосон тосыг


борлуулсан эсхүл бусад байдлаар шилжүүлсний төлбөрт хүлээн авсан орлого;


3.1.1.2. хайгуулын болон үнэлгээний цооногт хийсэн олборлолтын


туршилтын үйл ажиллагаанаас олборлосон тосыг борлуулсан болон бусад байдлаар


шилжүүлсний төлбөрт хүлээн авсан орлого.


3.1.2. үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос бусад орлого:


3.1.2.1. эд хөрөигөд учмрсан хохирлын улмаас даатгалын гэрээний дагуу


олсон орлого (даатгалын шимтгэл нь нөхөн төлегдөх зардалд тооцогдсон);


 37

3.1.2.2. газрын тосыг хүргэлтийн цэг хүртэл тээвэрлэх явцад устсан. олсон


эсхүл алдагдсаны улмаас даатгалын гэрээний дагуу олсон орлого (даатгалын


шимтгэл нь нөхөн төлөгдөх зардалд тооцогдсои) эсхүл гэм хорын нөхөн төлбөр;


3.1.2.3. гэрээлэгч компанийн дансанд бүртгэлтэй өртөг нь нөхөгдөх эсхүл


нөхөгдсөн аливаа эд материал, тоног төхөөрөмж. сэлбэг хэрэгслийг салбар


байгууллага эсхүл бусад байгууллага, хувь хүнд худалдах, экспортлох, шилжүүлэх,


түрээслүүлэх үйл ажиллагаанаас олсон орлого;


3.1.2.4. газрын тосны үйл ажиллагаанаас олсон мэдээллийг борлуулсны


орлого;


3.1.2.5. газрын тосны үйл ажиллагааны талаар гарсан заргаас олсон


орлого.


4 дүгээр зүйл. Бараа материал. тоног төхөөрөмж


болон сэлбэг хэрэгслийн үнэлгээ


4.1. Гэрээлэгч компанийн бүртгэлд тусгах материал. тоног төхөрөөмж болон


сэлбэг хэрэгслийн үнэлгээг дараах зарчмаар хийнэ:


4.1.1. энэхүү хавсралтын 4.1.2-т өөрөөр заагаагүй бол худалдан авсан эд


материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн үнэ нь эдгээртэй адил чанарын


барааны олон улсын зах зээлийн үнэ, худалдан авах хэлэлцээр байгуулах үед олон


улсын зах зээлд давамгайлж байсан нийлүүлэлтийн адил нөхцөлийн үнийн жжиигтэй


нийцсэн байна;


4.1.2. салбар байгууллагаас худалдан авсан болон тэдэнд худалдсан эд


материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийг дараах байдлаар үнэлнэ:


4.1.2.1. шинэ эд материал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгсэл нь


(эдгээрийг “А" ангилалд хамааруулна) гэрээлэгчийн гэрээ байгуулах үеийн адил


чанарын барааны олон улсын зах зээлийн үнэ. нийлүүлэлтийн адил нөхцөлийн үнийн


жишигт нийцэж байх;


4.1.2.2. хэрэглэж байсан эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг


хэрэгсэл: (эдгээрийг “Б", "В" ангилалд хамааруулна)


а. Эвдрэл гэмтэлгүй. үйлдвэрлэл үйлчилгээнд ашиглаж байгаа засвар үйлчилгээ


шаардагдахгүй ашиглах боломжтой туүхий эд материал, тоног төхөөрөмж болон


сэлбэг хэрэгсэл нь "Б" ангилалд хамаарагдах бөгөөд эдгэзрийн үнийг 4.1.2.1-д заасан


шинэ материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн зах ззэлийн үнийн 75


хувиар үнэлнэ;


б. “Б" ангилалд хамаарагдахгүй, засвар үйлчилгээ хийсний дараа үндсэн


зориулалтаар ашиглах материал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгсэл нь


"В" ангилалд хамаарагдах бөгөөд эдгээрийн үнийг 4.1.2.1-д заасан шинэ эд материал,


тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн зах зээлийн үнийн 50 хувиар үнэлнэ.оОо


 я {JMM 38


fi#' Бүтээгдэхүүн хуваах гэрзэний хавсралт "Д"
Энэхүү хавсралт “Д" нь "Сүхбаатар-XXVH" талбайд газрын тосны хайгуул,


ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талаар 2013 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр


хүчин төгөлдөр болж, 2017 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр "Ашигт малтмал, газрын


тосны газар" болон гэрээлэгч "Вульф Петролеум” ХХК-ийн хооронд шинэчлэн


байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг болно.д/д БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ Нөхцөл


Засгийм Гэрээ


газар лэгч


тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрэзт түүхий


тосны өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ нь


Ашигт 5000 баррель хүртэл


газрын тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий I


тосны тосны өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ нь 4


Засгийн 5000 баррелиас их боловч 10000 баррель хүртэл


газарт тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий


1. ; ногдох хувь


тосны өдрийн дундаж олборлоттын хэмжээ нь


10000 баррелиас их боловч 15000 баррель хүртэл


тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий


тосны өдрийн дундаж олборлолтын хэмжзэ нь


15000 баррелиас их боловч 20000 баррел хүртэл

тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий


тосны өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ нь


20000 баррелиас их байвал


2. Нөөц ашигласны төлбөр, хувиар


3. Өртөгт газрын тосны хязгаагэ. хвизэ


4. Хайгуулын хөрөнгө оруулалтын хэмжзэ. ам.доллараар


5. Байгаль орчны нөхөн сэргээлтзд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ.


ам доллараар /эхний 5 жилд/

6. Сургалтын урамшууллын хэмжээ. амдоллараар 6 дахь ттпяяг.


жил 6vd •


17- ; Гэрээнд гарын үсэг зурсны урамшууллын хзмжээ, ам доллараар


8. | Олборлолт эхэлсний урамшууллын хэмжээ, амдоллараар /нэг удаа/

Олборлолт Өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ 5000


нэмэгдүүлсний баррелиас их гарсан тохиолдолд


урамшууллын Өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ 10001


хэмжээ. баррелиас их гарсан тохиол-олд


ам доллараар Өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ 15001


баррелиас их гарсан тохиолдолд


/нэг удаа/


9- | Өдрийн дундаж олборлолтын хэмжзэ 20001


баоселиас их гассан тохиолдол-


10. Орон мутгийг хөгжүүлэх урамшууллын хзмжээ ам доллараар жил


бур


Төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны дэмжлэг ам доллараар жил


11 i бүр . .


J2j Засгийн газарт санал болгох бусад ашигтай нөхцөл


 ПРОТОКОЛ
2017 оны 05 дугаар Улаанбаатар хот


сарын 17-ны өдөрГазрын тосны хайгуулын Сүхбаатар-XXVII талбайд Газрын тосны газар


/хуучнаар/ Вульф Петролеум ХХК-ийн хооронд байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ


Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 02 дугаар


тогтоолоор батлагдаж хүчин төгөлдөр болсон.


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг Засгийн газрын 2015 оны 03 дугаар сарын 16-ны


өдрийн 104 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ■Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар"-т


нийцүүлэн шинэчлэхийг Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 02 дугаар сарын 29-


ний 130 дугаар тогтоолоор зөвшөөрснийг ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН,


Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ний А/57 тоот


тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг болон Вульф Петролеум ХХК-ийн төлөөпөл


Сүхбаатар-XXVII талбайд байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг ШИНЭЧЛЭН


БАЙГУУЛАХ ХЭЛЭЛЦЭЭГ ХИЙЖ ДАРААХ ЗҮЙЛИЙГ ХАРИЛЦАН ТОХИРОЛЦОВ:


Үүнд:


1. Сүхбаатар-XXVII талбайн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг шинэчлэх үед хайгуулын 4


дэх жил үргэлжилж байгаатай холбогдуулан хайгуулын ажлын үе шат, ажлын


доод хэмжээг үлдэж буй хугацаанд нийцүүлэн боловсруулсан болно.


Тодоруулбал Сүхбаатар-XXVIl талбайн газрын тосны хайгуулын хугацаа нь гэрээ


хүчин төгөлдөр болсон өдөр буюу 2013 оны 01 дүгзэр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн


8 (найман) жил байх бөгөөд энэхүү хугацааг 3 үе шатанд ангилна. Нзгдүгээр үе


шатанд эхний дөрвөн жил, хоёрдугаар үе шатанд дараагийн 2 жил (5.6 дугаар


жил), гуравдугаар үе шатанд дараагийн 2 жил (7.8 дугаар жил) тус тус багтана.


2. Сүхбаатар-XXVII талбайн хайгуулын найман жил 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-


ний өдөр дуусгавар болох ба Гэрээлэгч нь гэрээний хавсралт В-д заасан


хайгуулын ажил үүргийг бүрэн гүйцэтгэнэ.


3. 1991 оны Газрын тосны тухай хуулийн дагуу байгуулсан Сүхбаатар-XXVII талбайн


Бутээгдэхүүн хуваах гэлээний сургалтын урамшуулал нь 5 жилийн хугацаанд


ам доллараас ам доллар болж өссөн шатлалтай байсан бөгөөд


шинэчлэн байгуулах гэрээнд нэмэгдэж буй хайгуулын 3 /гүован/ жилд сүргалтын


урамшуулалыг 5 жилийн дундаж утгаар буюу


ам.доллар болгох.


 4. Сүхбаатар-XXVII талбайн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний үндсэн нөхцлүүдийг


өөрчлөхгүйгээр шинэчилсэн гэрээнд тусгаж үзэглэхээр тохиролцсон бөгөөд


энэхүү гэрээнд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга болон Гэрээлэгчийн


төлөөлөл гарын үсэг зурснаар гэрээг шинэчлэх, дахин баталгаажуулах ажил


дуусгавар болж, шинэчилсэн гэрээ хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ.
АЖЛЫН ХЭСГИЙГ ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:


...........>.....
АЖЛЫН ХЭСГИЙН ДАРГА БӨГӨӨД УУЛ ВУЛЬФ ПЕТРОЛЕУМ ХХК-ИЙН


УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Т.БАТАА

ТҮЛШНИЙ БОДЛОГЫН ГАЗРЫН ДАРГА


Ч.ЧУЛУУНБАТ

А.Түвшинжаргал


С.Шинэ-Од

Вульф Петролеум ХХК-мас:
Хайгуулын менежер: к Б.Лхагважав,


Ерөнхий нягтлан бодосч:


Д Жамцханд


 ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАИГУУЛЫН СҮХБААТАР-27 ТАЛБАЙД

Ашигт Малтмал, Газрын тосны газар болон Вульф Пөтролөум ХХК-ийн хооронд байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ (БХГ)-г Засгиин газрын 2015


оны 104-р тогтоолоор батлагдсан БХГ-ний загварын дагуу шинэчилэхэд орсон өорчлелтүүд

№ Бүтээгдхүүн хуваах гэрээний Өорчлөлт Таилбар АМГТГ-ын санал таилбар


загварын заалт


1 6.1.1. хайгуулын хобрдугаар үе 6.1.1. хайгуулын хоёрдугаар үе БХГ-т талбай нь хайгуулын Гэрээлэгчийг хайгуулын ажлыг


шатанд гэрээт талбайн үлдсэн швтанд гэрээт талбайн үлдсэн хоёрдугаар үе шатанд явж байгаа хугацаанд нь, бүрэн хийх


хэсгийн талбайн.....хүртэл хувийг хэсгийн талбайн 10 хүртэл хувийг богеөд загвар гэрзэнд ... хүртэл шаардлагыг харгалзан саналыг


буцаан огнө; буцаан өпи болно; хувийг буцаан өгнө. гэсэн эаалтыг хүлээн авсан


.....хүртэл хувийг буцаан өгч болно


гэж өөрчилсвн.


2 6.1.2. хайгуулын гуравдугаар үо 6.1.2. хайгуулын гуравдугаар үе Газрын тосиы үниин огцом уналт, Гэрээлэгчииг хаигуулын ажлыг


шатанд гэрээт талбайн үлдсэн шатанд гэрээт талбайи үлдсэн эдийн засгийн хүндрэл, хөрвнгө хугацаанд нь. бүрэн хийх


хэсгийн талбайн.....хүртэл хувийг хэсгийн талбайн 20 (хорь) хүртэл оруулалт буурах зэрэг болзошгүи шаардлагыг харгалзан саналыг


буцаан өгнө; хувийг буцаан өгч болно. эрсдэлийг тооцож судапгаании хүлээн авсан


ажлыг бүрэн хийж дуусгах гэсэн


үндэслэлээр буцаан огөх талбаин


хувийг бууруулсан.


3 7 4.2. гэрээлэгч газрын тос 7.4.2 гэрээлэгч газрын тос илэрсэн БХГ-ний 7 4.2-ийн ‘мэдэгдсэн' Саналыг хүлээи авсан


илэрсэн талаар мэдэгдсэн өдрөос талаар бүртгүүлсэн өдрөос хойш 90 гэснийг 'бүртгүүлсэн" гэж


хойш 90 (өр) хоногийн дотор уг (өр) хоногийн дотор уг цооногт өөрчилсөн.


цооногт туршилт, судалгааны туршилт, судалгааны ажил Учир нь Газрын тосны тухаи


ажил гүйцэтгэн, нээлтийн цооног гүйцэтгэн, нээлтийи цооног мөн хуулийн 22.2-т бүртгүүлсэн өдрөөс


мөн эсэхийг тодорхойлж. төрийн эсэхийг тодорхойлж, Төрийн хойш 90 хоногт туршилт хиих


захиргааны байгууллагад захиргааны байгууллагад тухай эаасан.


бүртгүүлэх бөгөөд газрын тосны бүртгүүлэх бвгевд гаэрын тосны


нээлтийн цооног бүртгэгдсэн нээлтийн цооног бүрттэгдсэн


тохиолдолд 90 (ер) хоногийн тохиолдолд 90 (ер) хомогийн дотор


дотор үнэлгээний хөтөлбөр. үнэлгээний хөтөлбер, төслийг


таслийг төрийн захиргааны Төрийн захиргааны байгууллагаар


бай . .ллагаар батлу/лна; батлана


4 12 5 Бүтээгдэхүүн хуваалт 12.5.1.5. тухайн хуанлийн сард БХГ-ний загварт бүтээгдэхүүн 1991 оны Газрын тосны хуулийн


олборлосон гэрээт түүхий тосны хуваалт 4 шатлалтай бөгөөд өмнө дагуу байгуулсан гэрзэнд


өдрийн дундаж олборлолтын байгуулсан БХГ-нд бүтээгдэхүүн байсан шатлалыг өөрчлөлгүй


хэмжээ нь 20001 баррельтэй тэнцүү хуваалт 5 шатлалтай байсан тул гэрээнд тусгасан


буюу түүнээс ИХ байвал нэмэлт оруулсан.


Монгол Улсын Засгийн газарт I


хувь. Гэрээлэгчид i вь


5 13. 3 Олборлолт нэмэгдүүлсний 13.3.1.4. өдрийн дуидаж БХГ-ний загеарт олборлолт


урамшуулал олборлолтын хэмжээ 20001 нэмэгдүүлсний урамшуулал 3


баррелиас их гарсан тохиолдолд шатлалтай бвгавд өмнө

н ам.доллзр байгуулсан БХГ-нд олборлолт


нэмэгдүүлсний урамшуулал 4

шатлалтай байсан тул нэмэлт


6 13 4 1. Шииэчилсэн Гаэрын Тосны Хөрөнгө оруулалтын нөхцөл Эхний 5 жилийг хуучин гэрээнд


13.4 Сургалтын урамшуулал


13.4.1. гэрээлэгч компани нь Хуульд хайгуулын хугацаа 8 хүртэл байдал түүмээс хамаарч гвологи заасны дагуу толме Харин


сургалтыи урамшуулал жил баима Нэмэгдэж буй хаигуулын хайгуул судалгааны ажилд нэмэгдэж буй хайгуулыи 3


1/1 лэх жил 3 /гурван/ жилд сургалтын хервнгө зарцуулах нь илуүтэй гэж /гурван/ жилд сургаптын


урамшуулал үээж байна урамшуулалыг эхний 5 жилийн


ам долларыг жил бүр дундаж утгаар буюу


2/2 дахь жил


төлөх; рыг жил


3/ 3 дахь жил бүр телех гэсэм хувилбараар


1 хэлэлцэн тохиролцсон


4/ 4 дэх жил

5/ 5 дахь жил i


ам долларыг жил


бүр төлнө;


7 Хавсралт Г-ийн 2.3.11. Захиргааны 2.3.11.1-д заасан Тогтмол ижил хувиар тооцох нь а эхниР амдолларт


Захиргааны зардал эардал нь гэрээлэгч компанийн эүйтэй гэж үзсэн. хувь;


тухайн жилийн ертвг нөхөгдөх б. дараагийн


зардлын хувь байна ам.долларт вь.


в. дараагийн сая


амдоллар1 /вь;


г. дараагийн сая


ам.долларт (увь;


Д дээрх дүнгийн


нийлбэрээс илүү гарсан ам


долпар тутамд 2 жувь байна


2.3.1.1. газрын тосны хайгуул, 2.3.1.1. газрын тосны хайгуул Гэрээмий хавсралт Г 2.1.6 Саналыг хүлээн авсан


бүтээн байгуулалт, олборлолт. бүтээн байгуулалт, олборлолт, эаалтамд Монгол ажиллагдсадын


татан буулгалтын үйл татан буулгалтын үйл ажиллагаанд хөдөлмөр эрхлэлттэи холбоотой


ажиллагаанд шууд болон шууд болон зайлшгүй оролцох цалин хөлс ийг нөхөж авахаар


8 зайлшгүй оролцох гэрээлэпнийн гэрээлэгчийн эсхүл оператор заасан байдаг тул оруулах


эсхүл оператор компаниин компанийн Монгол ажиллагсад мөн


Монгол Улсад байнгын оршин Монгол Улсад байнгын оршин сууг<


суугч гадаад ажиллагсдын: гадаад ажиллагсдын: (2.3.11.1 -д


(2.3.11.1-д заасан зардалд цалин заасан зардалд цалин хөлс болон


1 хөлс болон түүнтэй адилтгах түүнтэй адилтгах зардал нь

I

 зардал мь хамаарах хамаарах ажиллагсдаас бусад)


ажиллагсдавс бусад)


9 237.2. байгаль орчмыг 2.3.7.2. байгаль орчныг хамгаалах. Одоо хүчин твгвлдвр байгаа БХГ- 2.3.7 2 байгаль орчныг


хамгаалах. мвхен сэргээх ажлын мехен сэргээх ажлын зардал, мен мий хавсралт Г 2.1 ж хэсэгт хамгаалах нохөн сэргээх ажлын


эардал даатталд хамрагдахаас бусад даатгалд хамрагдахаас бусад зардал, мен даатгалд


тохиолдолд газар хвдлвлт, гал тохиолдолд газар хөдлөлт, гал хамрагдсамаас бусад


түймэр, үер. шуурга. хулгай осол түймэр, үөр, шуурга, хулгай осол тохиолдолд газар хедлвлт, гал


буюу гэрээлэгчээс хамаарахгүй буюу гэрээлэгчээс хамаарахгүй түймэр. үөр, шуурга, хулгай


шалтгаан улмаас учирсан шалтгаам улмоас учирсан осол зэрэг гэрээлэгчэзс


хохиролыг мвхвн сэргээхэд гарах хохиролыг иөхвм сэргээхэд гарах хамаарахгүй шалтгаам улмаас


бүхий л эардлыг бүхий л зардлыг мөхөм төлвхвер учирсан хохиролыг холбогдох


эаасан тул гэрээмий мвхцлийг байгууплагаар баталгаажуулсны


хэвээр хадгалах үндсэч дээр мөхом сэргээхэд


га ахза длыг_


2 4.22. үмдсэм хөрөнгийн элэгдэл Гэрээлэгч мь үмдсэн хөрөнгийг


хорогдлын шимтгэл; элэгдлийм эардлаар тоомож


өртөг мохогдвх зардалд


- бүртгэдэг тул хасах

Ажлын хэсгийн дарга бөгвөд Уул уурхай. хүнд үйлдвэрийн

Түлшний бодлогын газрын дарга: , Чулуунбат


Ажлын хэсгийн дэд дарга бегөөд АМГТГ-ын орлогч аднаасүрэн

Ажлын хэсшйн нарийн бичийн дарга бөгөөд


АМГТГ-ын Хууль эрх эүйн хэлтсийн дарга:


Гишүүд.^Батбаяв


‘Хүрэлхүү


Б Бат-Оргол


Ч Наранцэцэг


А Түвшинжаргал


Вульф Петролвум ХХК: С.Шинэ-Од
Хайгуулын мөнөжер:


Ерөнхий нягтлан бодогч: Б.Лхагважав


Д.Жамцханд