Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

Contract Routing Form
1. Contract Type: New contract        Amendment           Renewal/Extension
2. Contracting Company (from Hunnu Group)
Munkhnoyon Suvraga LLV
3. Contracting Party
Bayan-Ovoo soum governer's office
4. Type of transaction (selected from the dropdown menu)
5. Purchase Requisition Number, if any
6. Additional description of the contract:
Co-agreement with the Bayan-Ovoo soum governer's office support the development of the community for TU mine
7. Cost Center Name
Health, Safety and Environment
8. Project Name
9. Available Budget for this contact (Cost Center must fill our)
10. Contact Person's Name
11. Date
You can now submit this form to Legal & Compliance Department to start the contract drafting and execution process. 
12. Contract draft created by: 
Government resolution 1792016
13. Contract negotiated by:
Ulziikhutag
14. Provide a summary of items that were negotiated with contractor, Use separate sheet if needed. 
15. Legal Comment & Signature: 
16. Contract Start Date (yyyy/mm/dd) 
17. Contract End Date
(yyyy/mm/dd)
18. Procurement Comment & Signature: 6/13/2017
19. Total Contract Value (for budget usage, estimate for the entire contract period)
20. (for finance) Of the amount in 9 is less than 19, what is the required action?
a) Required for additional budget
b) Portion of the contract os for the next year, No action needed now. During budget preparation for next year, this contract portion should be included to ensure coverage of the contract in the next budget year. 
c) No action needed. The budget amount fully covers the entire contract. 
21. (for finance) Payment terms
Monthly               Quarterly               Annual              Other
22. Finance Comment & Signature

Contract Routing Form 


23. Contract key terms and conditions including whether there is warranty period:


The agreement is valid for half year. Projects that can be supported each year to be planned and agreed on year basis using the cooperative committee advensement of prioratized projects community needs.


24. Contract Approval 

DOA General 6.1.2 

Your signature below represents your approval of the contract for execution (numbers in million MNT). 

Note: contracts with >3 years duration or with total value >2 billion MNT must be approved by the Board. 

DO NOT sign if 20a is checked and the additional budget l request form is not attached to this routing form. 
 

25. Budget Approval 


DOA General 1.4.1 or 1.5.1 
If there is no Purchase Requisition for this contract and this contract requires use of budget, approval for the budget use must be obtained below (numbers in million MNT). Note: approval amounts are different for transactions related to and purchase/lease, entertainment, donation and charity. Refer to DOA General items 1.4.2, 1.5.2 and 1.5.3. 

GM (<10) Date     GM (CAPEX<30. OPEX<10) 
COO/CFO/HCS (>10 and <50) Date     COO'CFOHCS (30<CAPEX<50. 100PEX<50) 
Managing-pirector (>50&<1000) Date   Managing Director (50<CAPEX<300, 50<OPEX<500) 
Country Head (>1000 & <2000) Date Country Head (300<CAPEX. 500<OPEX) 


Legal & Compliance Use Only CONTRACT NUMBER: MNS-170613-01
Check if completed

Fully executed original contract received & tiled 
Contract information added to the Contract Monitoring File 

Electronic copy of the contract is scanned & added to the conn act database 

Notified Accountant and other related department personnel of the final executed contract 

Conflict of interest does not exist between this Contract and an\ other Company responsibilies26. Has the contract been completed and released? 
(гэрээ дууссан, дүгнэсэн эсэх)
□ Yes. Completed Date 
27. Contract database updated to reflect the completion of the contract.

□ Yes. Updated by

CONTRACT NO: MNS-170613-01
БАТЛАВ. 
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА О.МАНДАХБАЯР
"МӨНХНОЁН СУВАРГА" ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ СОМПОНГ ПРАМАН


Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын Засаг дарга, Тамгын газар болон Мөнхноён Суврага ХХК-ийн хооронд Баян-Овоо сумын “Цант-Уул” -ын ордыг ашиглах хугацааны хамтран ажиллах гэрээ
Баян-Овоо сум
2017 оны 06 дугаар сарын 27 өдөр
НЭГ: Нийтлэг үндэслэл

1.1. Гэрээний зорилго нь: Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын байгаль орчин, хүн амд үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөллийг бууруулж, орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх, сумын нийгэм эдийн засаг, дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулах, компанийн эдийн засгийн эрхийг хөндөхгүйгээр орон нутгшйн удирдлага, нутгийн иргэд, компамийн хооронд ил тод, шударга, ойлгомжтой харилцааг бий болгоход тус тус оршино.

1.2.Энэхүү гэрээ нь Монгол улсын үндсэн хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль, Газрын тухай хууль, Газрын хэвлийн тухай хууль, Байгаль орчны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд байгуулагдана.

1.3.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэхь заалтыг үмдэслэн нэг талаас Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын Засаг дарга О. Мандахбаяр, нөгөө талаас Мөнхноён Суврага ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Сомпонг Праман нар 2017 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр энэхүү гэрээг байгуулав. 
 

ХОЁР: Өмноговь аимгийн Баян-Овоо сумын Засаг дарга, Тамгын газрын хүлээх эрх, үүрэг
2.1 .Байгаль орчныг хамгаалах, иргэдийн ажиллаж амьдрах аюулгүй орчин бүрдүүлэлтийн талаар компанийн үүргийн биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчилд шаардлага гаргах, гэм буруутай этгээдэд өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд хариуцлага хүлээлгэх, эсвэл хариуцлага хүлээлгэх эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гомдол нэхэмжлэл гаргах


2.2.Компанид ажиллах хүсэлтэй орон нутгийн иргэдийг бүртгэх, зуучлах ажлыг зохион байгуулах, сумаас үйлдвэр болон гэрээт компаниудад ажиллаж буй ажиллагсадын


хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар улирал бүр тамилцаж, харилцан уялдаа холбоотой ажиллах


2.3. Компанийн хууль ёсны үйл ажиллагаанд туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх


2.4. Шаардлагатай тохиолдолд компанид эмнэлэг, цагдаа, харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэх


2.5.0рон нутгийн иргэд болон нийгмийн салбарын хегжлийн бодлого боловсруулахтай холбогдсон судалгаа, мэдээллээр хангах


2.6. Гэрээний хэрэгжилтийг олон нийтэд мэдээлэх, шаардлагатай бол ярилцлага хэлэлцүүлэг зохион байгуулах


2.7. Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон жил бүрийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг энэхүү гэрээ, сумын хөгжлийн төлөвлөгөө зорилготой уялдуулан хийж хүргүүлэх.
ГУРАВ: Мөнхноён Суврага ХХК-ийн хүлээх үүрэг

3.1. Байгаль орчныг хамгаалах, иргэдийн ажиллах амьдрах аюулгүй орчинг бүрдүүлэх талаар


3.1.1. Олборлох ашигт малтмалыг тээвэрлэхэд хүнд /10тн-с дээш/ даацтай ачааны машинуудыг олон салаа замаар явуулахгүй байх, байгаль орчны стандарт, хууль тогтоомжид нийцүүлэн тээвэрлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх


3.1.2. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх төлөвлөгөөг хуулийн дагуу боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийн тайланг ажлын хэсэгт өгч ажиллах ба техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг стандартын дагуу чанартай хийх


3.1.3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг боловсруулан эрх бүхий байгууллагаар батлуулах, олон нийтийн хэрэгцээнд зориулан үнэлгээний тайланг ажлын хэсэгт өгөх


3.1.4. Ашигт малтмал олборлох тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд Монгол улсын Усны Газраас баталсан журам, аргачлалд заасны дагуу газрын гүний усны хяналтын автомат төхөөрөмжийг суурилуулж ажиллах

автомат төхөөрмжийг суурилуулж ажиллах


3.1.5. Монгол улсын хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамаалалын холбогдох хууль журмыг мөрдөн ажиллаж, ажиллагсадыг үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний болон эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалд даатгуулж, ажлын байранд сургаж дадлагажуулан, ажиллах ая тухтай нөхцөлөөр хангаж ажиллана


3.2.Тогтвортой амьжиргааг хангах, ажлын байр нэмэгдүүлэх чиглэлээр


3.2.1. Орд уурхайн болон үйлдвэрийн газар ажиллах хүчнийг боломжит хэмжээгээр орон нутгаас авч ажиллуулна


3.2.2. Шинээр гарсан бүр болон түр ажлын байр тус бүрт тавигдах шаардлагыг тодорхойлон олон иийгэд зарлуулахаар суманд бичгээр мэдэгдэнэ, ажилтнуудын сонгон шалгаруулалтыг эхний ээлжинд орон нутагт явуулах ба орон нутгаас олдохгүй 1 cap болсон тохиолдолд бусад хот суурингаас сонгон авч ажиллуулна


3.2.3. Гадаадын ажиллах хүчин ажиллуулах тохиолдолд ажиллагсадын 10 хүртэл хувьд гадаад иргэн авч ажмллуулах ба гадаад ажиллагсадын квот хэтэрсэн тохиолдолд 

хэтэрсэн ажлын байр тутамд Монгол улсын ашигт малтмалын тухай хууль,

Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч мэргэжилтэн авах тухай хуулийн дагуу нэмэгдүүлсэн төлбөрийг хуулийн дагуу төсөвт төвлөрүүлнэ


3.2.4. Өөр аймаг орон нутгаас ирж ажиллаж буй иргэдийн Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.4-т заасны дагуу 180 хоногоос дээш оршин суух иргэнийг орон нутагт байнгын оршин суугчаар, 180 хоног хүртэлхийг тур оршин суугчаар тус тус бүртгүүлэх


3.2.5. Компанид шаардлагатай бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний жагсаалтыг суманд өгч олон нийтэд мэдээлэн сумын иргэд AAН малчдаас бараа бүтээгдэхүүн, мах сүү, цагаан идээг нийлүүлэх гэрээг нэгдсэн журмаар сумтай хийж иргэдийн жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих бодлого барьж ажиллана


3.2.6. Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг улирал бүр олон нийтэд мэдээлэх, танилцуулах өдөрлөг зохион байгуулах зэргээр нээлттэй байдлыг хангаж ажиллана


3.3. Сумын нийгмийн салбарын хөгжил, дэд бүтцийн сайжруулах чиглэлээр


3.3.1. Тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг сумын ЗДТГ тай хамтран боловсруулж тухайн төлөвлөгөөний дагуу


- орон нутгийн соёл, боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын хөгжил


- ядуурлыг бууруулах, ажлын байр нэмэгдүүлэх


- дэд бүтэц, жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээний хөгжлийг дэмжих


- шаардлагатай хүнд нөхцөлд малчмд иргэдэд туслах


- хүүхэд залуучуудыг дэмжих, их дээд сургуульд суралцаж буй оюутануудад


тэтгэлэг олгох зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхэд зарцуулж ил тод суртачлан хамтран ажиллана


3.3.2. Дээрхи чиглэлээр тусгай хөтөлбөр, төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж болно


3.4. Уурхайн ашиглалтын үедболон ашиглалтын дараа үйл ажиллагаа нь үргэлжлэн

явагдахуйц иргэдийн эрэлт хэрэгцээ. эдийн засгийн үр ашигт нийцсэн хүнд хөнгем


үйлдвэр байгуулах


З.З.Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой мэдээ тайланг жпл бүр ЗДТГ-т хүргүүлэх

ДӨРӨВ: Ха.чтран хүлээх үүрэг, хариуцлага

4.1 .Энэхүү гэрээний хэрэгжилтийг хаигахад 2 тал санаачилга гаргаж ажиллана


4.2. Талууд бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр энэхүү гэрээгээр хүлээсэн эрхээ гуравдагч этгээдэд


Ш11 лжүүлэхи йг хори гло но


4.3. Хэрэв гэрээнд ямар нэгэн өөрчлөлт оруулах шаардлага гарвал талууд бие биедээ 30


хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэнэ


4.4. Г )рзэнд заасан чиглэлээр тухайн жнлд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын


телөвлөгөөнөөс гадна аливаа хандив тусламж олгох асуудлыг хориглоно


4.5. Компанм нь хууль болон гэрээтр хүлээсэнн үүргээ биелүүлээгуйн улмаас байгаль


орчин. орон нутгийн иргэдшйн эрүүл мэнд. эд хөрөнгө. эрх ашигт учруулсан хохирлыг


бүрэн хариуцаж арилгах үүрэгтэй.

TAB: Гэрээгдүгнэх


5.1 .Энэхүү гэрээний биелэлтийг тухайн жилийн дараа оны 1 сард багтаан 2 талын комисс хамтран биелэлтийг дүгнэнэ

5.2.Талууд гэрээг тайлбарлах, хэрэгжүүлэхдээ дараахь зарчмуудыг дагаж мөрдөхөөр хүлээн зөвшөөрөв: Үүнд


- Хууль дээдлэх


- Талууд эрх тэгш байх, шударга ёсыг сахих, харилцан ашигтай байх

- Гэрээ болон гэрээг хэрэгжүүлэх толөвлөгөөтэй холбоотой аливаа асуудлаар талууд хоорондоо ил тод, нээлттэй байх, гэрээний үүргээ шударгаар биелүүлэх


5.3.Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тохиолдолд 2 тал харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ


ЗУРГАА: Гэрээний хариуцлага

6.1. Хэрэв энэхүү гэрээг зөрчсөн тохиолдолд Монгол улсын хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хариуцлага хүлээлгэнэ.


ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛСАН:


ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМЫН ЗДТГ-ЫН ДАРГА Б.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
Хаяг: Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын ЗДТГ
Утас: 99045103
МӨНХНОЁН СУВРАГА ХХК-ИЙН ЭМААБОН АЛБАНЫ ДАРГА Ж.ӨЛЗИЙХУТАГ

Хаяг: УБ хот ХУД 15-р хороо

Гэгээнтэн хотхон

Фидэс Тауэр 1501 гоот

Утас: 75551221


Translation from Mongolian

CONTRACT NO: MNS-170613-01
APPROVED BY: 
O. MANDAKHBAYAR
Governor of Bayan-Ovoo Soum, 
Umnugobi Province

SOMPONG PRAMAN
Executive director of Munkh Noyon Suvarga LLC


COOPERATION AGREEMENT BETWEEN GOVERNOR OF BAYAN-OVOO SOUM, UMNUGOBI PROVINCE AND “MUNKH NOYON SUVARGA” LLC DURING MINING PERIOD OF “TSANT-UUL” DEPOSIT
Bayan Ovoo Soum 2017.

ONE: GENERAL PROVISION


1.1. Purpose of the agreement: The purpose of this agreement shall be to minimize any adverse impact regarding environment and population of Bayan Ovoo Soum, to support local sustainable development, to improve living standard of the citizens, to make valuable contribution to development of Soum’s society, economy and infrastructure, to develop transparent, honest and mutually understanding relationship between local administration, local citizen and the Company without interfering economic rights of the Company.

1.2. This agreement shall be made in accordance with Constitution of Mongolia, Minerals Law, Land Law, Subsoil Law, Environmental Protection Law, and other relevant legislative acts.


1.3. This agreement is entered into by and between Mr. O.Mandakhbayar. Governor of Bayan Ovoo Soum. Umnugobi province, and Mr. Sompong Praman, Managing Director of “Munkh noyon suvarga” LLC which commenced on January l. 2017 and remain in effect until December 1,2017.


Translation from Mongolian

TWO: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF GOVERNOR’S OFFICE OF BAYAN


OVOO SOUM, UMNUGOBI PROV INCE


Those are as follows:


2.1. To monitor obligation fulfillment by the Company regarding environmental


protection and safety living and working condition establishment, if there is a breach to make a demand, to impose liabilities to default/guilty person within its power or to file claim or complaint to relevant organization and officials who authorized to impose liabilities:


2.2. To organize activities to register and recruit local citizens who are willing to work for the Company, to work interrelated with the Company by Soum upon introduction quarterly with matters in regards with labor relations of employees working in the factory and contracted companies;


2.3. To provide support and assistance to the Company’s legal activities, to provide


favorite condition to cany out its normal business activities to the Company;


2.4. If it is required, to provide hospital, police and communication service to the


Company;


2.5. To provide with survey and information in connection with preparation of


development policy for the local citizen and social sector;


2.6. To inform agreement implementation to the public, if it is required to conduct


discussion and meeting; and


2.7. To furnish annual investment and reconstruction plan in connection with agreement implementation upon making it in compliance with this agreement and Soum's development plan and development objectives. 
 

THREE: OBLIGATIONS OF “MUNKH NOYON SUVARGA” LLC


3.1. Obligations regarding environmental protection and safety living and working


condition establishment for the citizens are:


3.1.1. Not to allow driving heavy weighed /more than 10 tones/ vehicles through


multiple branch lines, to decide transportation matter in compliance with environmental standard and legislation:


3.1.2. To be approved environmental protection and rehabilitation plan upon


developing it in accordance with law, to provide implementation report to the working committee, to make qualified technical and biological rehabilitation in accordance with standard;


Translation from Mongolian

3.1.3. To be approved a detailed environmental impact assessment by the relevant


organization upon developing it. to provide assessment repo it to the working committee for the purpose of public use:


3.1.4. To install and use groundwater controlling automatic equipment in


accordance with regulation and methods approved by Water Department of Mongolia in the minerals mining licensed area:


3.1.5. To work in compliance with legislation in connection with employment and


social welfare of Mongolia, to be insured employees into the industrial accident and


occupational diseases insurance, health insurance and social insurance, to train employees for working place and to provide favorable working condition.


3.2. Obligations regarding direction to provide a sustainable living and to increase


working place are:


3.2.1. To employ local citizens in adequate quantities in the mining site and


manufactory places;


3.2.2. To inform in written newly developed permanent and temporary vacancy


notice by determining its job requirements to the Soum for the public announcement, to conduct employee’s selection initially within the Soum. if it will take 1 month not finding employees from the local, to conduct selection from other city or village;


3.2.3. To employ foreign citizens up to 10 percent of the employees if foreign


citizens may be employed, if foreign citizen’s quota is exceeded to pay to the state budget additional payment per each exceeded work position in accordance with Minerals law of Mongolia and Law of Mongolia on sending labor force abroad and receiving labor force and specialists from abroad;


3.2.4. To register citizens who are employing from other province and locals as


permanent resident in the local if they are residing more than 180 days or as temporary resident in the local if they are residing up to 180 days in accordance with paragraph


26.4. Article 26 of Law on civil registration;


3.2.5. To provide list of products, works and services required for the Company to


the Soum. to inform them to the public, to enter into an agreement to supply goods, meat, milk and dairy products from citizens, business entities, and herdsmen with the Soum in integrated standard, and adhere policy to maintain small and medium industry and sendees of citizens: and


3.2.6. To maintain transparency as informing industrial activities quarterly to the


public and holding introductory meeting or events etc.


Translation from Mongolian

3.3. Obligations regarding direction to improve infrastructure and social sector of the Soum are:


3.3.1. To jointly compose a plan of annual investment plan with the Local Governor’s office of the Soum per current year, and to spend the investment on the


following sectors in accordance with such plan, cooperate by promoting it openly:


• For the local culture, education and health sector development:


• To decrease the poverty and increase working places;


• To maintain development of inlfastructure and small and medium industry


and services;


• To assist to herdsmen and citizen in the required terrible/emergency


conditions;


• To support children and youths, to grant scholarship to students studying in


institutes and universities.


3.3.2. To develop special curriculum and program on above mentioned directions


and execute them.


3.4. The Company shall submit information and report to the local governor’s office in connection with the implementation of this agreement.

FOUR: JOINT OBLIGATION AND LIABILITIES

4.1. Both parties shall work initiatively to maintain the implementation of this


Agreement.


4.2. It is prohibited to assign the obligations specified in this agreement to the third party without a written approval by the Parties.


4.3. If it is required to make any amendments to the Agreement, the parties shall notify to each other prior to 30 days in written form.


4.4. It is prohibited to provide any donation or aid other than stated in the investment plan approved per current year for the direction prescribed in the Agreement.


4.5. The Company shall be responsible completely for the damages occurred to


environment, local citizen's health, property, rights and legal interest due to its failure to fulfill obligations under the law and the Agreement. 
 

FIVE: CONCLUSION OF THE AGREEMENT FULFILLMENT


5.1. A committee consists of both parties shall conclude jointly the fulfillment of the


Agreement within January of succeeding year to the current year.


Translation from Mongolian


5.2. The Rallies agree to comply with the following principles when interpreting and


implementing the Agreement:

- Rule of law;

- To have equal rights, maintain justice, and be mutually beneficial for the Parties;


- To be transparent and open between the Parties on any matters in connection with agreement and plans to implement the Agreement, and to fulfill obligations under the


agreement fairly.


5.3. If the Parties make amendment to the Agreement, it shall be decided by their mutual negotiation. 
 

SIX: AGREEMENT LIABILITY


6.1. In the event any party breaches the agreement, shall bear liability within the power granted by the rules and legislation of Mongolia.

AGREEMENT IS SIGNED BY:HEAD GF LOCAL GOVERNOR'S OFFICE OF BAYAN OVOO SOUM OF UMNUGOBI PROVINCE
Erdenechimeg.B

Address: Local Governor’s Office of 
Bayan Ovoo Soum
Telephone number: 99045103
Fax number: 70536203

GM OF HSEC OF MUNKH NOYONSUVARGA LLC


Ulziikhutag.J

Address: UB city. HUS-8. Fides Tower  
Door 1501

Telephone number: 976-75551221

Fax number: 976-75551551