Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

СУМЫН ЗДТГ-ТАЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН


ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМПГРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ
2016 оны 3 сарын 28-ны өдөр              №01                  Дашинчилэн сум
Нэг талаас Булган аймгийн Дашинчилэн сумын Нутгийн удирдлага /цаашид/ “Нутгийн захиргаапы байгууллага" гэх түүнийг төлөөлж Засаг дарга Д.Луттөмөр, нөгөө талаас “БОЛОР ОРГИЛ МАЙНИНГ” ХХК /цаашид “Компани” гэх/, түүнийг төлөөлж захирал Э.Болорхүү /цаашид хамтад нь “Талууд” гэх/ нар Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай хуулийн 38.1.8., 38.3., 42. 43, 44, дүгээр зүйлүүд, Монгол улсьш засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагьш тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн холбогдох заалтыг тус тус үндэслэл болгон дор дурьдсан нөхцөлүүдийг хэлэлцэн тохиролцож энэхүү Нийгмийн хариуцлагын гэрээ /цаашид “Гэрээ” гэх/-г байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ УНДЭСЛЭЛ


1.1. Энэхүү гэрээний зорилго нь нэг талаас Булган аймгийп Дашинчилзн сумаыд


ашигт малтмалын олборлолтын тусгай зөвшөөрөл ззэмшигч Компаниас сум орон нутгаас ирүүлсэн саналыг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах хүрээнд сайн дурын үндсэн дээр хэрэгжүүлэх шшгмийн хариуцяагыг тодорхойлох. нөгөө талаас Нутгийн захиргааны байгууллага нь Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад нь хууль, тогтоомжийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллахтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.


1.2. Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхдээ Талууд хууль дээдлэх, тэгш эрх, шударга сс,


харилцан бие биенээ хүндэтгэх, ил тод байх, сайн дурын үндсэи дээр гзрэзн^гй үүргээ зохих ёсоор биелүүлэх зарчмуудыг баримтлан ажиллана.


1.3. Талууд гэрээг 20.... оны .... сарын.....-ны өдроөс эхлэн төслийг хэрэгжүүлж


дуусах хүртэлх хугацаагаар байгуулав. 
 

ХОЁР. НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ


2.1. Нутшйн захиргааны байгууллага буюу Дашинчилэн сумын Засаг дарга


энэхүү гэрээний үйл явцад хяналт тавьж ажиллана.


2.2. Нутгийн захиргааны байгууллага нь Компанийг нийгмийп хариуцлагаа


хэрэгжүүлэхэд нь хуулийн хүрээнд дэмжлэг туслалцааг үзүүлж хамтран ажиллана.


2.3. Нутгийн захиргааны байгууллагаас энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн явц, үр


дүнтэй танилцах, хяналт тавих эрхтэй.


2.4. Нутгийн захиргааны байгууллагаас нутгийи малчид, иргэдийн эрүүл,


аюул1-үй орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцол, эрх ашиг зөрчигдөж буй эсэхэд Компанийн хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүйгээр хуулийн хүрээнд хяналт тавьж, малчид иргэдээс компанийн ажилчдын амь нас. эрүүл мэндэд гом хор учруулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллана.


2.5. Нутгийн захиргааны байгууллага нъ гэрээний хугацаанд Компаний
нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн аливаа үйл ажиллагааг орон нутгийн иргэдэд тухай бүр нь үнэн зөв мэдээлж байна. 
2.6. Компанийн шав тэмдэг тавьсан актад үндэслэн компанийн эзэмшлийн 
тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн хил, зааг, малчдын бэлчээрийн хил заагийг хуульд заасан журмын дагуу дахин тодорхойлж компани малчдын хооронд талбайн хил заагийн асуудлыг эв зүйгээр шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 
2.7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах. ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1-д заасан хуулиар хориглосон хүсэлт гаргах, компанийн сайн дурын үлдсэн дээр гүйцэтгэх үйл ажиллагааг заавал гүйцэтгүүлэхээр тулган шаардахыг хориглоно. 

ГУРАВ. КОМПАНИЙН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА 
3.1. Компани нь үйл ажиллагаагаа явуулах хүрээнд дараах Нийгмийн 
хариуцлагыг сайн дурын үндсэн дээр хэрэгжүүлнэ: 
3.1.1. Байгаль орчинд ээлтэй, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх чиглэлээр: 
3.1.1.1. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль 
болон байгаль орчны хууль тогтоомжуудыг хэрэгжүүлэн ажиллана. 
3.1.1.2. Үйл ажиллагааныхаа бүхий л үе шатанд Байгаль орчилд учирч болох 
сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх; 
3.1.1.3. Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх; 
3.1.1.4. Байгалийн баялгийг зохистой ашиглаж, байгаль орчны нөхөн 
сэргээлтийг тухайн бүс нутагт нь тохируулан мэргэжлийн түвшинд, технологийн дагуу стандарт шаардлага хангахуйц хийж гүйцэтгэх замаар хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх; 
3.1.1.5. Тухайн жилийн нөхөн сэргээлтийн болон үйл ажиллагааныхаа тайланг 
сумын БОХ улсын байцаагчид хүргүүлэх; 
3.1.1.6. Санхүүгийн тайлан тэнцлээ хуулийн дагуу үнэн зөв гаргаж, татвар 
хураамжаа хугацаанд нь төлж байна. 
3.1.1.7. Захиргааны болон статистик мэдээ судалгааг хугацаанд иь хууль 
тогтоомжид заасны дагуу үнэн зөв гаргаж өгнө. 
3.1.1.8. Ажиллах орчин нөхцөлөө сайжруулан тохижуулан. 
3.1.1.9. Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл үүссэн нөхцөлд техник, хүн хүчний 
болон мэргэжил арга зүйн ташаар хамтран ажиллана. 
3.1.2. Орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх, тогтмол орлоготой, 
тогтвортой, эрүүл, аюулгүй ажлын байраар хангах чиглэлээр 
3.1.2.1. Орон нутагт ажлын байрыг нэмэгдүүлж. нутгийн иргэдийг ажлын 
байраар хангах, мэргэжлийн сургалтад хамруулан, дадлагажуулж. туршлагажуулах ажлыг зохион байгуулах; 
3.1.2.2. Компани нь уурхайд ажиллагсдын хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн 
нөхцөл болон. тухайн орон нутгийн иргэдийн аюулгүй байдлыг эн тэргүүнд тавьж. 
ажиллагсдадаа ямагт сонор сэрэмжтэй байх дадал зуршлыг хэвшүүлэн, ажлын байран дахь аюул эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажилтантай мэдээлэл солилцож, хамтран ажиллах;  

3.1.2.3. Аливаа осол аваарыг дахин давтагдахаас урьдчилан сэргийлж


шалтгааныг нь тодорхойлон тухай бүр хариу арга хэмжээг авах;


3.1.3. Орон нутгийн дэд бүтцийг хөгжүулэх, орои путгийн тогтвортой


хогжлийг дэмжих, хүмуүнлэгийн салбарт хамтраи ажи/глах чиглэлээр


3.1.3.1. Компанийн ажиллагсдын хоол. хүнс, мах, сүү, цагаан идээ зэрэг


хэрэглээний бараа материалыг хангах зорилгоор орои нутгийп иргэд. аж ахуй нэгжээс


худалдан авалт хийх замаар орон нутагг хөрөнгө оруулах;


3.1.3.2. Доргонт багийи Гацааны замын шавар шавхайтай хэсгийг хайрган


шороо асгаж засаж сайжруулах;


3.1.3.3. Дашинчилэн суманд нэг ээлжиндээ 4-6 хүнд үйлчлэх нийтийн халуун


усиы үйлчилгээний байр барих:


3.1.3.4. Доргонт багийн нутаг дэвсгэрт ундны усны худаг гаргах;


3.1.3.5. Багийн товийг тохижуулах;


3.1.3.6. Сум орон нутгаас зохиогдох урлаг соёл, уралдаан тэмцээн, баяр ёслолын


болон байгаль хамгаалах хүмүүнлэгнйн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцоно.


3.1.3.7. Сумын төвийн 0.4 квт болон 10квт-ын эрчим хүчний шугам сүлжээний


хангамжкйг тэлж нэмэгдүүлэх асуудлыг зохих мэргэжлийи байгууллагьш оролцоотойгоор


хамтран шийдвэрлэиэ.


3.1.3.8. Компаии нь Нутгийн захиргааны байгууллагыг энэ гэрээнд заасан


үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээлэл, баримт материалаар хангаж ажиллана.


3.1.3.9. Орон нутаг иь компанийн энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ


хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нөхцөл боломж, холбогдох баримт бичиг зөвшөерлөөр


хангаж ажиллана.


3.1.4 Хавсралтаар орои нутагт хийх ажлыг сараар толөвлон хавсаргав.


ДӨРӨВ. ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ ГАВИХ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ


4.1. Талууд энэ гэрээыий биелэлтэнд тавих хяналтыг хамтран хэрэгжүүлнэ.


4.2. Орон нутгийн ойп арга хэмжээ болон орон нутгийг хөгжилд оруулах


хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг Талууд харилцан зовшилцөж, тухай бүрт нь шийдвэрлаи


хамтран ажиллана.


4.3. Гэрээний биелэлтийн талаар Талууд знэ хэрээний 1.3-д заасан хугацааны


эцэст дүгнэн тайлан гаргана.


4.4. Талууд энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх явцад хууль зорчсөн аливаа уйлдэл


гаргасан тохиолдолд түүний улмаас учирсан хохирлыг буруутай тал нь хариуцаж. Монгол


улсад үйлчилж буй хууль тоггоомжийн дагуу хариуцлага хүлэчнэ.

TAB. БУСАД


5.1. Энэхүү гзрээ нь талууд гарьш үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төголдор


болох ба талууд гэрээний биелсэн гэж үзсэиээр гэрээний үйлчлэл дуусгавар болно.


5.2. Гэрээний хугацаа, нөхцөл байдлын талаар өөрчлөдт оруулахаар бол хоёр тал


харилиан тохиролдож шийдвэрлэнэ. Гэрээ) үйлчлэх явцад гэрээнд оруулсан аливаа


нэмэлт, еөрчлолг ль зөвхөн бичгээр хийгдэж тачуудыи гарын үсэг зурснаар хүчнн


төгөлдөр болно.


5.3. Талууд энэ гэрээг хэдийд ч ц\ц.чах эрхтзй ба ийнхүү цуцлахаар бол прээг


цуилахаас 3 хоношйн өмнө нөгөө тапдаа бидээр мэдзгдох үүрэтй.


5.3. Талууд энэ гэрээг хэдийд ч цуцлач эрхтэй ба ийнхүү цуцлахаар бол гэрээг цуцлахаас уцлахаас 3 хоногийн өмнө талдаа бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй.
5.4. Энэхүү гэрээтэй холбогдон гарсан аливаа маргаантай асуудлыг талууд


хэлэлцэн тохиролцож шийдвэрлэнэ. Хэрэв талууд тохиролцож эс чадвал маргааныг Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 

5.5. Гэрээг хоёр хувь үйлдэх бөгөөд хувь тус бүр хууль зүйн хувьд адил хүчинтэй байна. 

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТАЛУУД  


НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨЛӨӨЛЖ Д.ЛУТТӨМӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

СУМЫН ИТХ-ЫН ДАРГА

ДАШИНЧИЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Ч.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

БОЛОР ОРГИЛ МАЙНИНГ ХХК-ИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ Э.БОЛОРХҮҮ ЗАХИРАЛ
 Хавсралт № 1№ Хийгдэх ажил Хугацаа


1. Компанийн ажиллагсдын хоол, хүнс, мах, сүү, цагаан идээ зэрэг хэрэглээний бараа материалыг хангах зорилгоор орон нутгийн иргэд, аж ахуй нэгжээс худалдан авалт хийх замаар орон нутагт хөрөнгө оруулах  - Төслийн нийт хугацаанд ; 

2. Доргонт багийн Гацааны замын шавар шавхайтай хэсгийг хайрган шороо асгаж засаж сайжруулах - 2016.06 cap 

3. Дашинчилэн суманд нэг ээлжиндээ 4-6 хүнд үйлчлэх нийтийн халуун усны үйлчилгээний байр барих - 2016.09 cap 

4. Доргонт багийн нутаг дэвсгэрт ундны усны худаг гаргах - 2016.06 cap

5. Багийн төвийг тохижуулах - 2016.08 cap


6. Сум орон нутгаас зохиогдох урлаг соёл, уралдаан тэмцээн, баяр ёслолын болон байгаль хамгаалах хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцоно. - Төслийн нийт хутацаанд

7. Сумын төвийн 0.4 квт болон 10квт-ын эрчим хүчний шугам сүлжээний хангамжийг тэлж нэмэгдүүлэх асуудлыг зохих мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор хамтран шийдвэрлэнэ - 2016.09 cap 
ЗӨВШӨӨРСӨИ: ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ  Э.БОЛОРХҮҮ