Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын даргын 2003 оны 157 

тоот тушаалын 2-р хавсралт   

ИРГЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ 2017 оны 03 сарын 24 өдөр                     
                     
                

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Төв аймгийн Заамар сумын Засаг даргын 2016 оны 03-р сарын 24-ны өдрийн А/110 тоот шийдвэрийг үндэслэн газар өмчлөгчийг
төлөөлж төлөөлж Төв аймгийн Заамар сумын газрын даамал Энхтөр овогтой
Өлзийсайхан, газар эзэмшигчийг төлөөлж "Антрацит" ХХК-ны төлөөлж Захирал Д овогтой Батбаяр нар энэхүү гэрээг байгуулав. 

Энэхүү гэрээнд гэрээний салшгүй хэсэг болох дараахь зүйлийг заавал тусгах
бөгөөд эдгээрийн бүрдэл дутуу бол гэрээг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно.
Үүнд: 

1.1. Газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, заагийг тодорхой харуулсан
кадастрын зураг; 

1.2. Газар эзэмшүүлэгчээс газар эзэмшигчид тус газрыг хүлээлгэн өгсөн тухай
акт; 

1.3. Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг Монгол Улсын Засгийн
газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолоор баталсан журмын дагуу хийлгүүлж
баталгаажуулсан баримт;   

Хоёр. Гэрээний нөхцөл 

2.1. Газар эзэмшигчид олгосон газрын нийт хэмжээ 35.89 /га/. Үүнээс: 

Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг ашиглах Тухайн зориулалтаар ашиглах 

зориулалт газрын хэмжээ 

1. MV-4773A                              
35.89 /га/ 


2. _________________________ /га/ 3.  _________________________ /га/ 4.  _________________________ /га/ 2.2. Газрын төлбөрийн хэмжээ: 

Нэгжийн үнэ 16000 /Арван зургаан мянган/ төгрөг үсгээр

Бүгд үнэ 574240 /Таван зуун далан дөрвөн мянга хоёр зуун дөчин төгрөг/ төгрөг 00 мөнгө

Үүнээс: 

1- р улиралд 574240 төг       3-р
улиралд  төг 2- р улиралд төг       4-р
улиралд_төг  

2.3. Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар
эзэмшүүлэгчийн 311400176714 тоот дансанд шилжүүлж байна. Банк: Төв аймаг,
Төрийн банк/Банкны салбарын нэр, дансны дугаар/Хүлээн авагч байгууллага: Төв аймгийн татварын хэлтэс

5.4. Газар эзэмшигчийн газрыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг гэрээиий хугацаа дуусахаас өмнө эрх бүхий байгууллага улсын тусгай хэрэгцээнд нөхөн олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр гаргавал уг шийдвэрийн үндэслэл болсон талуудын урьдчилсан тохиролцоо болон бусад эрхийн актаар зохицуулна.


5.5. Гэрээний талууд шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл:


Зургаа. Бусад зүйл


6.1. Гэрээ нь газар эзэмшигчид газрыг актаар хүлээлгэн өгч, эрх бүхий Засаг дарга газар ззэмших эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө.


6.2. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж нь талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн Нэг /үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав.


6.3. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
 

Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас:

Газар эзэмшүүлэгч: 
ЗДТГ: Газрын даамал  

99000363
Газар эзэмшигч:

Регистр /улсын бүртгэл/- ийн дугаар

Харилцах дансны дугаар

Харилцах утас: 
 

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: 
 

Газар эзэмшүүлэгчийг төлөөлж: 

Төв аймаг/нийслэл/-ын 

Заамар _сум /дүүрэг/-ийн газрын асуудал хариуцсанЭнхтөр овогтой Өлзийсайхан

/гарын үсэг/ ________________ /тамга/ Газар эзэмшигчийг төлөөлж: 
Антрацит ХХК-ны захирал 

/гарын үсэг/ ________________ /тамга/ Энэхүү гэрээний нэг хувийг тоот дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт
хадгалав.