Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын даргын2003 оны 157 тушаалын


1 дугаар хавсралт


ИРГЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ
2017 оны 03 сарын 24 өдөр 
 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл


Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Төв аймаг /нийслэл/-ийн Заамар сум /дүүрэг/-ын Засаг даргын 2015 оны 08-р сарын 05-ны өдрийн 119 тоот шийдвэрийг үндэслэн газар эзэмшүүлэгчийг төлөөлж Заамар сумын /дүүрэг/-ын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Энхтөр овогтой Өлзийсайхан, газар эзэмшигчийг төлөөлж, Монгол майнинг Энд эксплорэйшн ХХК /-ны 

/иргэн, хуулийн этгээдийн нэр/

Ня-бо ажилтай Лхагвасүрэн овогтой Пүрэв-Эрдэнэ нар энэхүү гэрээг байгуулав.


Энэхүү гэрээнд гэрээний салшгүй хэсэг болох дараахь зүйлийг заавал тусгах бегөөд эдгээрийн бүрдэл дутуу бол гэрээг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно.Үүнд:


1. газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, заагийг тодорхой харуулсан кадастрын зураг;

2. газар эзэмшүүлэгчээс газар эзэмшигчид тус газрыг хүлээлгэн өгсөн тухай акт;


3. газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолоор баталсан журмын дагуу хийлгүүлж баталгаажуулсан баримт; 
 

Хоёр. Гэрээний нөхцөл


2.1. Газар эзэмшигчид олгосон газрын нийт хэмжээ 12526 га. Үүнээс:Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг эзэмших зориулалт 
Тухайн зориулалтаар эзэмших газрын хэмжээ 

1. MV-05028A               12526 га
2. ________________ _____________ /га/
3. ________________ _____________ /га/

4. ________________ _____________ /га/


2.4. Газрын төлбөрийн хэмжээ 

Нэгжийн үнэ.... 16000......./ төгрөг / Арван зургаан мянган төгрөг үсгээ/


Бүгд 2041600 үнэ төгрөг/ Хорин сая дөчин нэгэн мянга зургаан зуун төгрөг 00 мөнгө/  

Үүнээс:


1-р улиралд 5010400 төг            3-р улиралд 5010400 төг

2-р улиралд 5010400 төг            4-р улиралд 5010400 төг 
2.5. Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар эзэмшүүлэгчийн 311400175714 тоот дансанд шилжүүлж байна. Банк: Төв аймаг, Төрийн банк


/Банкны салбарын нэр, дансны дугаар/ 
Хүлээн авагч байгууллага: Төв аймаг Татварын хэлтэс

5.4. Газар эзэмшигчийн зар: м хзсгииг гэрээнии хугапаа дуусахаас өмнө эрх


бүхий байгууллага -лсын тусг;. зорд н.оер солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр


гаргавал уг шийдвэрийн үндэслэл болсои .алуүдын урьдчилсан тохиролцоо болон бусад эрхийн актаар


зохицуулна.


5.5. Гэрээний талууд шаардлагатай гзж узсэк бусад нөхцөл:______:>Ур! ti«:. Ь\ СЙД 3*‘ЙЛ


6.1. Гэрээ пь газар эзэмшигчнд <азрыг люаар худээлгэн өгч, эрх Оүхий Засаг дарга газар эзэмших


эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэи хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө.


6.2. Энзхүү гэрээг хоёр :.>вь үйлдзж hi. талууд гарьт year зурсан едреөс эхлэн _Нэг_/үсгээр/ жилийн


хугацаатай байгуулав.


6.3. Энэхүү гэрээтэй халбоот п •: a ac\ М и н холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу


шийдвэрлэнэ.


Гэрээнай талуудын албан ёс:- л . .. . хар . аь х у гас;
ЗДТГ: Газрык даамал


Газар эзэмшүүлэгч:
s твпшк шшк X •чгл».-ата*-

Регистр /улсын оүрпд../- ийн дугаар | 1 Mill

Газар эзэмшигч: 2v ар i - л 1 iax д&ь. v н j v д>Гс iap
v


гу\

Газас эзэмшүүлэгчий аза; ззэмчшгчийг төлөөлж-


_Тев____a.iv!.:. . OfW fo.

Заамар _сум 'дууаэг -ийн газ: ...с. . пүцсан ------ХХК ны захирал/тамга/

. , .. .. . % . у


Энэхүү гэрээний нэг хувийг ' .)! галоарьш Ху'Вйин хзрэгг хадгалав.