Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын даргын2003 оны 157 тушаалын


1 дугаар хавсралт


№ 10 


ИРГЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ 
 

2017 оны 03 сарын 24 өдөр                                                               Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Төв аймгийн Заамар сумын Засаг даргын .... оны ...-р сарын ...-ны өдрийн ... тоот шийдвэрийг үндэслэн газар өмчлөгчийг
төлөөлж төлөөлж Төв аймгийн Заамар сумын газрын даамал Энхтөр овогтой
Өлзийсайхан, газар эзэмшигч "Ялгуун-Эрдэнэ" ХХК-ны Агрономич ажилтай Амарсанаа овогтой Гансүх нар энэхүү гэрээг байгуулав. 

Энэхүү гэрээнд гэрээний салшгүй хэсэг болох дараахь зүйлийг заавал тусгах
бөгөөд эдгээрийн бүрдэл дутуу бол гэрээг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно.
Үүнд: 

1.1. Газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, заагийг тодорхой харуулсан
кадастрын зураг; 

1.2. Газар эзэмшүүлэгчээс газар эзэмшигчид тус газрыг хүлээлгэн өгсөн тухай
акт; 

1.3. Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг зохих журмын
дагуу хийлгүүлж баталгаажуулсан баримт;   

Хоёр. Гэрээний нөхцөл 

2.1. Газар эзэмшигчид олгосон газрын нийт хэмжээ 1100 /га/. Үүнээс: 

Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг ашиглах Тухайн зориулалтаар ашиглах 

зориулалт газрын хэмжээ 

1. _________________________ /га/ 

2. 
_________________________ /га/ 

3. _________________________ /га/ 

4. _________________________ /га/ 2.2. Газрын төлбөрийн хэмжээ: 

Нэгжийн үнэ 1158 /Арван зургаан мянган төгрөг үсгээр/ 

Бүгд үнэ 1273800 /            төгрөг 00 мөнгө/ 

Үүнээс: 

1- р улиралд 636900 төг                 
3-р улиралд 
636900 төг 


2- р улиралд 
636900 төг                  4-р улиралд_636900 төг   

2.3. Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар
эзэмшүүлэгчийн тоот дансанд шилжүүлж байна. Банк: Төв аймаг, Төрийн банк

/Банкны салбарын нэр, дансны дугаар/

Хүлээн авагч байгууллага: Төв аймгийн Татварын хэлтэс 

Данс: 311400176714


5.4. Газар эзэмшигчийн газрыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө эрх бүхий байгууллага улсын тусгай хэрэгцээнд нөхөн олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр гаргавал уг шийдвэрийн үндэслэл болсон талуудын урьдчилсан тохиролцоо болон бусад эрхийн актаар зохицуулна.


5.5. Гэрээний талууд шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл:


Зургаа. Бусад зүйл


6.1. Гэрээ нь газар эзэмшигчид газрыг актаар хүлээлгэн өгч, эрх бүхий Засаг дарга газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө.


6.2. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж нь талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн _Нэг_/үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав.


6.3. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 
 

Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас:

Газар эзэмшүүлэгч:

ЗДТГ: Газрын даамал

99000363Газар эзэмшигч: Регистр /улсын бүртгэл/- ийн дугаар 5203201

Харилцах дансны дугаар


Харилцах утас: 


ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Газар эзэмшүүлэгчийг төлөөлж: 
Төв аймаг/нийслэл/-ын 
Заамар _сум /дүүрэг/-ийн газрын асуудал хариуцсан
Энхтөр овогтой Өлзийсайхан

Газар эзэмшигчийг төлөөлж: 
Ялгуун-Эрдэнэ ХХК-ны Агрономич А.Гансүх                                                          


Энэхүү гэрээний нэг хувийг тоот дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт хадгалав.