Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын
2003 оны 157 тоот тушаалын 1-р хавсралт

БАТЛАВ. ЗАСАГ ДАРГА Ж.ЖАРГАЛБАЯРИРГЭН,
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ2016 оны 01 сарын 15-ны өдөр                         Төв Баянцагаан /аймаг, хот, сум/Нэг.
Нийтлэг үндэслэлМонгол
Улсын Газрын тухай хууль, Төв аймаг /нийслэл/-ын Баянцагаан сум/дүүрэг/-ын
Засаг даргын 2009 оны 03-р сарын 20 өдрийн ... тоот шийдвэрийг үндэслэн газар
эзэмшүүлэгчийг төлөөлөж Баянцагаан сум /дүүрэг/-ын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Дэлгэр овогтой Гэрэлхүү, газар
эзэмшигчийг төлөөлж /Этранс ххк/ /иргэн хуулийн этгээдийн нэр/  Геологич ажилтай Мөнхжаргал
 овогтой Саранжаргал нар энэхүү гэрээг байгуулав. Хоёр.
Гэрээний нөхцөл2.1
Газар ашиглагчид олгосон газрын нийт хэмжээ 541.85 /га
/. Үүнээс: Нэгж
талбарын тодорхой хэсгийг эзэмших зориулалт; Тухайн зориулалтаар эзэмших газрын
хэмжээ1.
Уул уурхайн зориулалтаар 541.85 /га/2. ................................. ............................... /га/
2.4
Газрын төлбөрийн хэмжээ: Нэгжийн
үнэ 16000 төгрөг /үсгээр/ Арван зургаан мянган төгрөг/Бүгд
үнэ 8672000 төгрөг/үсгээр/ Найман сая зургаан зуун далан хоёр мянгаҮүнээс: 1
-р улиралд 2,168,000 төг             3-р
улиралд 
2,168,000 төг 2-р
улиралд 
2,168,000 төг   
         4-р улиралд 
2,168,000 төг 
2.5
Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар эзэмшүүлэгчийн Төв аймаг, Төрийн сан банк 140000943 тоот дансанд шилжүүлж
байна. /Банкны салбарын нэр, дансны дугаар/2.6. Газар эзэмшүүлэх
тухай эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гарсан өдрөөр газрын төлбөр хийх хугацааг
тогтооно. 

2.7. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын төлбөрийн хэмжээ өөрчлөгдөх
тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын төлбөрийг шинэчлэн
тогтоолгоогүй түүнтэй холбогдон гарсан зохих зардлыг газар ззэмшигч өөрөө
хүлээнэ.   

Гурав. Газар эзэмшигчийн эрх, үүрэг 

3.1. гэрээний зориулалтын дагуу газрыг эзэмших, ашиглах
<o:p></o:p>3.2 газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг газар өмчлөгчөөс
гаргуулж авах;
 

3.3 Газарт учирсан хохирлыг гэм буруутай этгээдээр тогтоосон журмын дагуу нөхөн
төлүүлэх;3.4 Гэрээний хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор
биелүүлж ирсэн бол эрхийн гэрчилгээний хугацаа дуусахад уг газрыг үргэлжлүүлэн
эзэмшихээр эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулах 

3.5 Газрын төлбөрийг газрын ашигт шинж чанарыг ашигласан эсэхээс үл хамаарн хугацаанд нь төлөх

3.6 Төлбөрийг хугацаанд нь гүйцэтгээгүй тохиолдолд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийг дүнгийн 0.5 хувиар хоног тутам алданга төлөх

3.7 Эзэмшлийн газраа бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг бусдад ашиглуулах бол эрх бүхий Засаг даргаас зөвшөөрөл авч энэ тухай улсын бүртгэлд бүртгүүлэх3.8 Газар эзэмшүүлэгчээс газрын эзэмшил, ашиглалтай холбогдуулан тавьсан шаардлагыг цаг тухайд нь биелүүлэх

3.9 холбогдох хууль тогтоомжоор тогтоосон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээхДөрөв. Газар ззэмшүүлэгчийн эрх, үүрэг 

4.1. газрыг гэрээнд заасан зориулалтын дагуу эззмшиж байгаа эсэхийг хянах;

4.2. уг газрыг эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ дараахь шаардлагыг газар эзэмшигчид тавих
эрхтэй. Үүнд: 
1. Газрыг зөвхөн зориулалтын дагуу ашиглах

2. Байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх

3. Хөрсний үржил шимийг бууруулахгүй байх

4.3. Газрыг гэрээний
нөхцөлийн дагуу эзэмшээгүй, энэ талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй буюу "Газрын тухай" хуулийн 40.1.1-40.1.2.-40.1.4-40.1.5-40.1.6-40.2 дугаар зүйлд заасан нөхцөл бий
болсон тохиолдолд гэрээг хүчингүй болгож. Мөн хуулийн 62 дугаар зүйлд
зааснаар хохиролыг нөхөн төлөхийг шаардах; 


4.4. газар эзэмшүүлэх гэрээг жил бүр
дүгнэх; 


4.5. холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад
эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх; 

  

Тав. Газрын талаарх эд хөрөнгийн эрхийн зарим зохицуулалт 


5.1. Газар эзэмшигчийн эзэмшилд байгаа тухайн газар дээрх үл хөдлөх эд
хөрөнгийн өмчлөх эрх өөр этгээдэд шилжвэл ..................................................... ...................................................................................................................................

......................................................... шийдвэрлэнэ. 

5.2. Газар эзэмших эрх болон гэрээний хугацаа дуусгавар болоход газар дээрх барилга байгууламж, бусад эд хөрэнгийг хэрхэх тухай анх эрх олгосон шийдвэрт заасан бол тэр дагуу, харин заагаагү йбол тухайн үеийн мөрдөж байгаа хүчин төгөлдөр хуулиар шийдвэрлэнэ. 

5.3 Энэхүү гэрээгээр эзэмших газрыг хязгаартай ззэмших эрх бүхий газар
ашиглагч байгаа болон ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүний газар ашиглах
нөхцөл, журам нь: 

1. Хөрс бордож сайжруулах асуудлыг жил бүр хийж байх

2. Бусдад шилжүүлэх шаардлага гарч байвал хуулийн дагуу хүсэлтээ гарган шийдвэрлэх. Шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү гэрээнд хавсаргаж болно. 

5.4. Газар эзэмшигчийн газрыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг гэрээний хугацаа
дуусахаас өмнө эрх бүхий байгууллага улсын тусгай хэрэгцээнд нөхөн
олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр гаргавал уг шийдвэрийн
үндэслэл болсон талуудын урьдчилсан тохиролцоо болон бусад эрхийн актаар
зохицуулна. 

5.4. гэрээний талуудын шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл: 

1. Жил бүрийн 11 сарын 25-ны дотор гэрээг дүгнэж газрын төлбөр хийсэн байх

2. МУ-ын газрын тухай хууль блолон газрын төлбөрийн тухай хуулийг бүрэн хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох


Зургаа. Бусад зүйл

6.1. Гэрээ нь газар эзэмшигчид газрыг актаар
хүлээлгэн өгч, эрх бүхий Засаг дарга газар эзэмших эрхийн гзрчилгээ олгосон
өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө. 


6.2. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн 

Нэг_/үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав. 

6.3. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль
тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 

6.4 Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9.2 дахь заалтын дагуу газрын төлбөрөө улирал бүрийн эхний сарын 25-ны өдрийн дотор хийхийг хатуу анхааруулж байна. 


Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах
утас: 
Газар эзэмшүулэгч: Төв Баянцагаан сум ЗДТГазар

Газрын даамал Д.Гэрэлхүү

Газар эзэмшигч: Регистр/улсын бүртгэлийн дугаар

Харилцах утас: 88734081, 99734081                                                                                           


ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: 


Газар эзэмшүүлэгчийг төлөөлж: 
Төв аймгийн Баянцагаан сум Газрын 
барилга хот байгуулалтын 

албан тушаалтан Д.Гэрэлхүү/гарын үсэг/ / тамга/
Газар эзэмшигчийг төлөөлж: 

М.Саранжаргал


/гарын үсэг/ / тамга/ 

Энэхүү гэрээний нэг хувийг ____________ дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн
хэрэгт хадгалав.