Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын даргын 2003 оны тоот 

тушаалын 2-р хавсрапт 

Улсын бүртгэлийн дугаар...   

ГАДААДЫН ИРГЭН, ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД ГАЗАР
АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ   

2015 оны 11 сарын 18 өдөр             
        №71                       Айраг сум   

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 


Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Дорноговь аймаг /нийслэл /-ийн Айраг сум /дүүрэг/-ын
Засаг даргын 2015 оны 06-р сарын 19-ны өдрийн А/70 тоот
шийдвэрийг үндэслэн газар өмчлөгчийг төлөөлж Айраг сум /дүүрэг /-ын газрын
асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Тэгшдэлгэр овогтой Золбоо газар
ашиглагчийг төлөөлж / “Экилешия” ХХК-ны захирал/ ажилтай Сумъяабазар овогтой Бурмаа нар
энэхүү гэрээг байгуулав. Хоёр. Гэрээний нөхцөл 2.1 Газар ашиглагчид олгосон газрын хэмжээ_/ га/Үүнээс: 

Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг ашиглах зориулалт Тухайн зориулалтаар ашиглах
газрын хэмжээ 

Уул уурхайн зориулалтаар  38.41 км 2.2 Газрын төлбөрийн хэмжээ 

Нэгжийн үнэ: 16000 /үсгээр/ _Арван зургаан мянган төгрөг__ Бүгд үнэ 614560 /үсгээр Зургаан зуун арван мянга таван зуун жаран төгрөг/

Үүнээс 

1- р улиралд_төгрөг               
   3-р улиралд__614560___ төг

2- р улиралд_ төгрөг      4-р улиралд_ төг

2.3 Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар эзэмшүүлэгчийн
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ТӨРИЙН САН БАНКНЫ 06000943 тоот дансанд шилжүүлж байна. 

2.4 Газар ашиглуулах тухай эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гарсан өдрөөр газрын
төлбөр хийх хугацааг тооцно. 2.5  Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын төлбөрийн
хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын төлбөрийг
шинэчлэн тогтоолгоогүй бол зохих зардлыг газар эзэмшигч хүлээнэ.   

Гурав. Газар ашиглагчийн эрх, үүрэг 

3.1  Гэрээний нөхцөлийн дагуу газрыг ззэмших, ашиглах: 

3.2 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг газар өмчлөгчөөс гаргуулж
авах: 

3.3 Газарт учруулсан хохиролыг гэм буруутай этгээдээр тогтоосон журмын дагуу
нөхөн төлүүлэх 

3.4 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлж ирсэн бол эрхийн
гэрчилгээний хугацаа дуусахад уг газрыг үргэлжлүүлэн ашиглахаар
гэрчилгээний хугацааг сунгуулах 

3.5 Газрын төлбөрийг газрын ашигт шинж чанарыг ашигласан эсэхээс үл хамааран
хугацаанд нь төлөх 

3.6 Төлбөрийг хугацаанд нь гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,5 хувиар хоног
тутам алданги төлөх 

3.7 ашигласан газраа бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг бусдад ашиглуулах бол эрх
бүхий Засаг даргаас зөвшөөрөл авч, энэ тухай улсын бүртгэлд
бүртгүүлэх 

3.8 Газар ашиглуулагчаас газрын ашиглалттай холбогдуулан тавьсан шаардлагыг цаг
тухайд нь биелүүлэх3.9 Холбогдох хууль тогтоомжоор тогтоосон бусад эрх, үүрэг,
хариуцлага хүлээх   

Дөрөв. Газар ашиглуулагчийн эрх, үүрэг 

4.1 Газар ашиглагч газрыг гэрээний дагуу ашиглаж байгаа эсэхийг хянах 

4.2 Уг газрьн ашиглахын зэрэгцээ дараахь шаардлагыг газар ашиглагчид тавих
эрхтэй. Үүнд: 

Орчныг бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээг газар эзмэшигч өөрийн хөрөнгөөр авч
хэрэгжүүлнэ. Зохих зөвшөөрөлгүйгээр газрыг хэмжээнд өөрчлөлт оруулсан
нөхцөлд газар эзэмших эрхийг цуцлах хүртэлрх арга хэмжээ авна. Газрыг үр
ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах, байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж
болон төрийн эрх бүхий байгууллагаас газар ашиглалттай холбогдуулан тавьсан
нийтлэг шаардлагыг биелүүлэх. Газрыг хүн амын эрүүл мэнд байгаль хамгаалал,
үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд харшаар ашигласан нь эрх бүхий
байгууллагын 
дүгнэлтээр тогтоогдсон тохиолдолд газар эзэмших эрх хүчингүй
болно. Хот байгуулалтын ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнд орсон тохиолдолд
газар эзэмших гэрээг цуцлана. 

4.3 Газрыг гэрээний нөхцлийн дагуу эзэмшээгүй, энэ талаар
тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй буюу "Газрын тухай" хуулийн
40.1.1 - 40.1.6 дугаар зүйлд заасан нөхцөл бий болсон тохиолдолд гэрээг
хүчингүй болгож, мөн хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаар хохирлыг нөхөн
төлөхийг шаардах 

4.4 Газар ашиглах гэрээг жил бүр дүгнэх 

4.5 холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага
хүлээх   

Тав. Газрын талаарх эд хөрөнгийн эрхийн зарим зохицуулалт 

5.1 Газар эзэмшигчийн өмчлөлд байгаа тухайн газар дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн
өмчлөх эрх өөр этгээдэд шилжвэл Газар ашиглах эрх мөн адил шилжих болно гэж
шийдвэрлэнэ. 

5.2 Газар ашиглах эрх болон гэрээний хугацаа дуусгавар болоход тухайн газар
дээрх барилга байгууламж, бусад эд хөрөнгийг хэрхэх тухай анх эрх олгосон
шийдвэрт заасан бол тэр дагуу, харин заагаагүй бол Газар эзэмших гэрээний
хугацаа дуусгавар болмогц газар ззэмших гэрээг цуцалж баригдсан барилга
байгууламжийг газар ашиглаж байсан иргэн, аж ахуйн нэгж өөрийн хөрөнгөөр
чөлөөлнө гэж шийдвэрлэнэ. 

5.3 Энэхүү гэрээгээр эзэмшил газрыг хязгаартай ашиглах эрх бүхий газар ашиглагч
байгаа болон ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүний газар ашиглах нөхцөл,
журам нь газрын тухай хуулийн 48 дугаар зуйлийн дагуу зохицуулах болно.
Шаардлагатай гэж үзвзл энэхүү гэрээнд хавсаргаж болно. 

5.4 Газар ашиглагчийн газрыг бүхзлд иь буюу зарим хэсгийг гэрээний хугацаа
дуусахаас өмнө эрх бүхий байгууллага улсын тусгай хэрэгцээнд нөхөн
олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр гаргавал уг шийдвэрийн
үндэслэл болсон талуудын урьдчилсан тохиролцоо болон бусад эрхийн актаар
зохицуулна. 

5.5 Гэрээний талууд шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл: 

Газрын телбөрийг хугацаанд нь барагдуулаагуй тохиолдолд газар эзэмших эрхийг
хүчингүй болгож, газар дээрх эд хөрөнгийн эрхийн асуудлыг шүүхийн журмаар
шийдвэрлэнэ. Газар эзэмших эрх болон гэрээний хугацааг сунгахын тулд тухайн
эрх дуусахаас нь сарын өмнө Газрын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасан баримт
бичгүүдийг бүрдүүлэн газрын албанд хүсэлтээ гаргана. Хэрэв тухайн
хугацаанд ирүүлээгүй бол газар эзэмших эрх дуусгавар болно.   

Зургаа. Бусад зүйл 

6.1 Гэрээ нь газар ашиглагчид газрыг актаар хүлээлгэн өгч, эрх бүхий Засаг
дарга газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс зхлэн хүчин төгөлдөр
болж мөрдөгдөнө. 

6.2 Энэхүү гэрээг гурав хувь үйлдэж талууд нь гарын үсэг зурсан өдрөөс 

эхлэн _Нэг_/ үсгээр / жилийн хугацаатай байгуулав. 

6.3 Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль
тогтоомжийм дагуу шийдвэрлэнэ.  

Гэрээний талууд албан ёсны хаяг, харилцах утас : 

Газар эзэмшүүлэгч: Айраг сумын Засаг даргын Тамгын газар 

Утac: 4154 Газар ашиглагч: “Экилешия”ХХК

Регистр /улсын бүртгэл /- ийи дугаар 

Харилцах дансны дугаар_ 

Харилцах утас: 91997204ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: Дорноговь аймаг /нийслэл/-ын Айраг сум /Дүүрэг/-ийн газрын
асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Тэгшдэлгэр овогтой Золбоо/гарын үсэг/ _________________ /тамга/                                                             


Газар ашиглагчийг төлөөлж: “Экилешия" ХХК-ны Захирал С.Бурмаа/гарын үсэг/ _________________ /тамга/  Энэхүү гэрээний нэг хувийг ......................................
тоот дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт хадгалав.