Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын даргын 2003 оны тоот тушаалын 2-р хавсралт 
Улсын бүртгэлийн дугаар_ 

ГАДААДЫН ИРГЭН, ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ АЖ АХУЙН 
НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ 
  
2015 оны 03 сарын 16 өдер                         №13                             Айраг сум 
  
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
  
Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Айраг сум /дүүрэг/-ын Засаг даргын 2013 оны 12-р сарын 12-ны өдрийн А/184 тоот шийдвэрийг үндэслэн газар өмчлөгчийг төлөөлж Айраг сум /дүүрэг/-ын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Тэгшдэлгэр овогтой Золбоо газар ашиглагчийг төлөөлж, /"Айваору” ХХК-ны гүйцэтгэх захирал/ ажилтай Сон овогтой Чи Юул нар энэхүү гэрээг байгуулав. 

Хоёр. Гэрээний нөхцөл 

2.1. Газар ашиглагчид олгосон газрын нийт хэмжээ_/га/. Үүнээс: 
Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг ашиглах зориулалт; Талбайн зориулалтаар ашиглах газрын хэмжээ 
Уул уурхайн зориулалтаар 323.41 га 

2.2 Газрын төлбөрийн хэмжээ 
Нэгжийн үнэ 16000 төгрөг /үсгээр _Арван зургаан мянган төгрөг / 
Нэгжийн үнэ 4000 төгрөг /үсгээр Дөрвөн мянган төгрөг/ 
Бүгд үнэ 1353640 төгрөг /үсгээр _Нэг сая гурван зуун тавин гурван мянга зургаан зуун дөчин төгрөг_/ 
Үүнээс 
улиралд 338410 төг                   улиралд 338410 төг 
улиралд 338410 төг                   улиралд 338410 төг 

2.3 Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар эзэмшүүлэгчийн ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ТӨРИЙН САН БАНКНЫ 060000943 тоот дансанд шилжүүлж байна. 
2.4. Газар ашиглуулах тухай эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гарсан өдрөөр газрын төлбөр хийх хугацааг тооцно. 
2.5. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын төлбөрийн хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын төлбөрийг шинэчлэн тогтоолгоогүй бол зохих зардлыг газар ашиглагч хүлээнэ. 
  
Гурав. Газар ашиглагчийн эрх, үүрэг 
3.1. гэрээний нөхцөлийн дагуу газрыг ашиглах; 
3.2. газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг газар өмчлөгчөөс гаргуулж авах; 
3.3. газарт учирсан хохирлыг гэм буруутай этгээдээр тогтоосон журмын дагуу нөхөн төлүүлэх; 
3.4. гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлж ирсэн бол эрхийн гэрчилгээний хугацаа дуусахад уг газрыг үргэлжлүүлэн ашиглуулахаар гэрчилгээний хугацааг сунгуулах; 
3.5. газрын төлбөрийг газрын ашигт шинж чанарыг ашигласан эсэхээс үл хамааран хугацаанд нь төлөх; 
3.6. төлбөрийг хугацаанд нь гүйцэтгээгүй тохиолдолд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5 хувиар хоног тутам алданги төлөх; 
3.7. ашигласан газраа бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг бусдад ашиглуулах бол эрх бүхий Засаг даргаас зөвшөөрөл авч. энэ тухай улсын бүртгэлд бүртгүүлэх; 
3.8. газар ашиглуулагчаас газрын эзэмшил. ашиглалттай холбогдуулан тавьсан шаардлагыг цаг тухайд нь биелүүлэх; 
3.9. холбогдох хууль тоггоомжоор тогтоосон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх; 
  
Дөрөв. Газар ашиглуулагчийн эрх, үүрэг 
4.1. газар ашиглагч газрыг гэрээний дагуу ашиглаж байгаа эсэхийг хянах; 
4.2. уг газрыг эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ дараахь шаардлагыг газар эзэмшигчид тавих эрхтэй. Үүнд: 
Орчныг бохнрдлоос сэргийлэх арга хэмжэзг газар эзэмшигч өөрийн хөрөнгөөр авч хэрэгжуулнэ. Зохих зөвшөөрөлгуйгээр газрыг хэмжээнд еөрчлелт оруулсан нөхиелд газар эзэмших эрхнйг цуцлах хуртлэх арга хэмжээ авна. Газрыг ур ашигтай. зохистой ашиглах, хамгааалах. байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж болон төрийн эрх бухий байгууллагаас газар ашиглалттай холбогдуулан тавьсан нийтлэг шаардлагыг биелуулэх. Газрыг хүн амын эруул мэнд, байгаль хамгаалал, үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд харшаар ашигласан нь эрх бүхий байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон тохиолдолд газар эзэмших эрх хүчингүй болно. Хот байгуулалтын ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнд орсон тохиолдолд газар эзэмших гэрээг цуцлана. 

4.3. газрыг гэрээний нөхцлийн дагуу эзэмшээгүй, энэ талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй буюу “Газрын тухай” хуулийн 40.1.1.- 40.1.6 дугаар зүйлд заасан нөхцөл бий болсон тохиолдолд гэрээг хүчингүй болгож, мөн хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаар хохирлыг нөхөн төлөхийг шаардах;


4.4. газар эзэмших гэрээг жил бүр дүгнэх;


4.5. холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх; 
 

Тав. Газрын талаарх эд хөрөнгийн эрхийн зарим зохицуулалт


5.1. Газар эзэмшигчийн өмчлөлд байгаа тухайн газар дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх өөр этгээдэд шилжвэл Газар эзэмших эрх мөн адил шилжих болно гэж шийдвэрлэнэ.


5.2. Газар эзэмших эрх болон гэрээний хугацаа дуусгавар болоход тухайн газар дээрх барилга байгууламж, бусад эд хөрөнгийг хэрхэх тухай анх эрх олгосон шийдвэрт заасан бол тэр дагуу, харин заагаагүй бол Газар эзэмших гэрээний хугацаа дуусгавар болмогц газар эзмших гэрээг цуцалж баригдсан барилга байгууламжийг газар эзэмшиж байсан аж ахуй нэгж өөрийн хөрөнгөөр чөлөөлнө гэж шийдвэрлэнэ.


5.3. Энэхүү гэрээгээр эзэмших эзэмшил газрыг хязгаартай ашиглах эрх бүхий газар ашиглагч байгаа болон ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүний газар ашиглах нөхцөл, журам нь газрын тухай хуулийн 48 дугаар зуйлийн дагуу зохицуулах болно. Шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү гэрээнд хавсаргаж болно.


5.4. Газар эзэмшигчийн газрыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө эрх бүхий байгууллага улсын тусгай хэрэгцээнд нөхөн олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр гаргавал уг шийдвэрийн үндэслэл болсон талуудын урьдчилсан тохиролцоо болон бусад эрхийн актаар зохицуулна.


5.5. Гэрээний талууд шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл:


Газрын төлберийг хугаиаанд нь барагдуулаагуй тохиолдолд газар эзэмших эрхийг хучингуй болгож, газар дээрх эд хөрөнгийн эрхийн асуудлыг шүүхийн журмаар шийдвзрлэнэ, Газар эзэмших эрх болон гэрээний хугацааг сунгуулахын тулд тухайн эрх дуусахаас нэг сарын өмне Газрын тухай хуулийн 37 дугаар зуйлд заасан баримт бичгүүдийг бүрдүүлэн газрын албанд хүсэлтээ гаргана. Хэрэв тухайн хугацаанд хүсэлтээ ирүүлээгүй бол газар эзэмших эрх дуусгавар болно. 
 

Зургаа. Бусад зүйл


6.1. Гэрээ нь газар ашиглагчид газрыг актаар хүлээлгэн өгч, эрх бүхий Засаг дарга газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө.


6.2. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн Нэг /үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав.


6.3. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тоггоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 
 

Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас:


Газар эзэмшүүлэгч: 

Айраг сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

Утас: 4154

Газар ашиглагч:

“Айваору" ХХК

Регистр /улсын буртгэл/- ийн дугаар

Харилцах дансны дугаар_


Харилцах утас _

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: 


Дорноговь аймаг/нийслэл/-ын Айраг сум газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Тэгшдэлгэр овогтой Золбоо
/гарын үсэг/ __________________ /тамга/

Газар ашиглагч:   
“Айваору” ХХК-ны гүйцэтгэх захирал: Сон Чи Юүл
/гарын үсэг/ __________________ /тамга/


Энэхүү гэрээний нэг хувийг ..................................тоот дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт хадгалав