Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын
2003 оны 157 тоот тушаалын 1-р хавсралт


ИРГЭН,
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ


2013 оны 04 сарын 30 өдөр                           Дорноговь, Өргөн аймаг, хот, сумНэг.
Нийтлэг үндэслэл
Монгол
Улсын Газрын тухай хууль, Дорноговь аймаг /нийслэл/-ын Өргөн сум /дүүрэг/-ын
Засаг даргын _____ оны ___ сарын ___-ны өдрийн ___ тоот шийдвэрийг үндэслэн газар
эзэмшүүлэгчийг төлөөлөж Дорноговь аймгийн Өргөн сумын газрын асуудал эрхэлсэн албан
тушаалтан  Хуягбаатар овогтой Дагзанравжав, газар эзэмшигчийг төлөөлж ЖЕМИ интернэйшнл ХХК /иргэн хуулийн этгээдийн нэр/ захирал ажилтай Содномбалжир овогтой Ариунболд нар энэхүү
гэрээг байгуулав. Хоёр.
Гэрээний нөхцөл2.1
Газар эзэмшигчид олгосон газрын нийт хэмжээ ________ /га/Үүнээс: Нэгж
талбарын тодорхой хэсгийг эзэмших зориулалт; Тухайн зориулалтаар эзэмших газрын
хэмжээ1.
Уурхайн эдэлбэр 26 /га/2.
_________________________ /га/3. _________________________
/га/4. _________________________
/га/


2.4 Газрын төлбөрийн хэмжээ: Нэгжийн
үнэ 4800, төгрөг /үсгээр/ Дөрвөн мянга найман зуун төгрөг/Бүгд
үнэ 124800 төгрөг/үсгээр Нэг зуун хорин дөрвөн мянга найман зуун төгрөг/Үүнээс: 1
-р улиралд ____124800___төг             3-р
улиралд ___________ төг 2-р
улиралд _______ төг             4-р улиралд
___________ төг 2.5 Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын
25-ны дотор газар эзэмшүүлэгчийн Дорноговь аймаг Өргөн сумын татварын данс 28080003682 тоот дансанд шилжүүлж байна. 2.6. Газар эзэмшүүлэх тухай
эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гарсан өдрөөр газрын төлбөр хийх хугацааг
тогтооно. 


2.5. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын
төлбөрийн хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын төлбөрийг шинэчлэн тогтоолгоогүй бол зохих зардлыг газар ззэмшигч өөрөө хүлээнэ.   

Гурав. Газар эзэмшигчийн эрх, үүрэг 

3.1. гэрээнд заасан зориулалтын дагуу уг газрыг эзэмших, ашиглах 

3.2. газрын төлөв байлал, чанарын улсын хянан баталгааг газар өмчлөгчөөс гаргуулж авах; 

3.3. газарт учирсан хохирлыг гэм буруутай этгээдээр тогтоосон журмын дагуу нөхөн төлүүлэх;

3.4. газрын тухай хууль тогтоомж, газар эзэмших гэрээнд заасан үүргээ зохих ёсоор биелүүлж ирсэн бол эрхийн гэрчилгээний хугацаа дуусахад уг газрыг үргэлжлүүлэн эзэмшихээр эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулах  /Эрхийн гэрчилгээний хүчин төгөлдөх бахй хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө эзэмшигч нь хугацаа сунгуулах тухай хүсэлтээ тухайн шатны Засаг даргад гаргах/;

3.7. газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болсон тохиолдолд эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгосон Засаг даргын шийдвэрийг эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч нь хууль бус гэж үзвэл тухайн шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй. 


Дөрөв. Газар эзэмшигчийн үүрэг

4.1 газар эзэмших гэрээнд заасан нөхцөл, болзлыг биелүүлэх;


4.2 газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах, байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж болон эрх бүхий байгууллагаас газар ашиглалттай холбогдуулан тавьсан нийтлэг шаардлагыг биелүүлэх;


4.3 газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг тогтоосон журмын дагуу хийлгэж байх/ 5 жилд нэг удаа хийлгэнэ/.


4.4 бусдын газар эзэмшихтэй холбогдсон эрх. хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчихгүй байх;


4.5 газрын төлбөрийг газрын ашигт шинж чанарыг ашигласан эсэхээс үл хамааран хугацаанд нь төлөх;


4.6 төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5 хувиар хэтэрсэн хоног тутамд алданги төлөх;


4.7. газар эзэмшүүлэгчээс газрын эээмшил, ашиглалттай холбогдуулан тавьсан шаардлагыг цаг тухайд нь биелүүлэх;


4.8 Кадастрын зураглал гүйцэтгэх эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг өөрийн эдлэн газартаа саадгүй нэвтрүүлж, ажиллах, мэдээлэл авах боломжоор хангах


4.9 Өөрийн эдлэн газрын хилийн эргэлтийн цэгүүдийг газар дээр нь тэмдэглэсэн тэмдэлийг хамгаалалтандаа авч, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах


4.10. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тавигдсан шаардлагыг биелүүлэх


4.11. Эдлэн газрын эргэлтийн цэгүүдийг хөдөлгөсөн, нүүлгэн шилжүүлсэн, устгахгүй байх


4.12 Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байрлаж байгаа газарт барилга байгууламж барих, газар шорооны ажил хийхдээ сум, дүүргийн Засаг дарга буюу хил хамгаалах ерөнхий газраар уламжлан геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авна


4.14. холбогдох хууль тогтоомжоор тоггоосон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх;

Тав. Газар эзэмшүүлэгчийн үүрэг

5.1 Газрыг гэрээнд заасан зориулалтын дагуу эзэмшиж байгаа эсэхийг хянах;


5.2 Уг газрыг эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ дараахь шаардлагыг газар эзэмшигчид тавих эрхтэй. Үүнд

- Эзэмшүүлэхээр олгосон газарт зориулалтын бус барилга байгууламж барих, хүн амын амьдрах орчны чанарт сөрөг нөлөө бүхий үйл ажиллагаа явуулахгүй байх 
- Газрыг зориулалтын дагуу эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах

- Хот тосгоны өнгө үзэмж, эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах, газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх шаардлагын дагуу эзэмшилд авсан газрын 10-аас доошгүй хувийг ногоон байгууламжтай байлгана.

- Хот байгуулалтын ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөенд өөрчлөлт орсон тохиолдолд газар эзэмших гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах


5.3. Газрыг гэрээний нөхцөлийн дагуу эзэмшээгүй, энэ талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй буюу Газрын тухай хуулийн 40.1.1 - 40.1.6 дугаар зүйлд заасан нөхцөл бий болсон тухайлбал:

- эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын тухай хууль тогтоомж, газар эзэмших гэрээний нөхцөл, болзлыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсон;

- газрыг хүн амын эрүүл мэнд, байгаль хамгаалал, үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд харшаар ашигласан нь эрх бүхий байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон;

- шилжүүлж авсан эрхийн гэрчилгээгээ улсын бүртгэлд бүртгүүлж, шинээр гэрээ байгуулаагүй;

- эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын төлбөреө хугацаанд нь бүрэн төлөөгүй;

- хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй зэрэг тохиолдолд гэрээг хүчингүй болгож, мөн хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаар хохирлыг нөхөн төлөхийг шаардах;


5.4 газар эзэмшүүлэх гэрээг жил бүр дүгнэх;


5.5 холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх;

Зургаа. Гаэрын талаарх эд хөрөнгиин эрхийн эарим эохицуулалт

6.1. газар эзэмшигчийн эззмшилд байгаа тухайн газар дээрх үл хөдлех эд хөренгийн өмчлөх эрх өөр этгээдэд шилжвэл газар эзэмших эрх ман адил шилжих болно гэж шийдвэрлэнэ


6.2. энэхүү гэрээгээр эзэмших газрыг хязгаартай эзэмших эрх бүхий газар ашиглагч байгаа болон ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүний газар ашиглах нехцөл журам нь газрын тухай хуулийн 48-р зуйлд заасан нөхцөлийг


дагаж мөрдөх болно. Шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү гэрээнд хавсаргаж болно


6.3 Газар эзэмшигчийн газрыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө эрх бүхий байгууллага улсын тусгай хэрэгцээнд нөхөн олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр гаргавал уг шийдвэрийн үндэслэл болсон талуудын урьдчилсан тохиролцоо болон бусад эрхийн актаар зохицуулна.


6.4 гэрээний талуудын шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл: Эзэмших эрх бүхий газраа зориулалтын дагүу эзэмшээгүй болон газрын төлбөрөө хугацаанд нь төлж барагдуулаагүй тохиолдолд газар эзэмших эрхийг нь хүчингүй болгох хүртэл арга хэмжээг авч газар дээрх эд хөрөнгийн эрхийн асуудлыг шүүхийн журмаар шийдвэрлэнэ. Мөн зохих зөвшөөрөлгүйгээр газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулсан нөхцөлд газар эзэмших эрхийг цуцлах хүртэр арга хэмжээг авна. 

Жич: "хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ..." гэдгийг гэнэтийн давагдашгүй хүчний эсхүл байгалийн тогтолцооны өөрчлөлтөөс тухайн газарт нь эвдрэл, элэгдэл, цөлжилт бий болсон, бусдын хууль бус үйлдэл ээрэг газар эзэмшигчээс хамаарах шалтгаан байхгүй байсныг ойлгоно.


"... зориулалтын дагуу газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй” гэдгийг газар эзэмшүүлэх тухай гэрээ хийгдсэнээс хойш хуанлийн бүтэн 2 жилийн дотор газар эзэмшигч нь тухайн газар дээрээ гэрээнд заасан нөхцөл, болзол, зориулалтын дагуу тодорхой үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлээгүй /барилга. байгууламж, зам талбай бариагүй, тариалан эрхлээгүй г. м/ байхыг ойлгоно.

Допоо. Бусад зүйл

7.1. Гэрээ нь газар эзэмшигчид газрыг актаар хүлээлгэн егч, эрх бүхий Засаг дарга газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мердөгдөнө 

7.2. Энэхүү гэрээг гурван хувь үйлдэж талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн Нэг /үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав


7.3 Газар эзэмшүүлэх гэрээг гэрээний хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө дүгнэж, шаардлага хангасан тохиолдолд үргэлжүүпэн сунгана


7 4 Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


7.5. Газар олгох техникийн нөхцөл болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлтийн дагуу тухайн газар дээр байрлаж буй инженерийн шугам сүлжээг холбогдох байгууллагаас зөвшөөрвл авсаны үндсэн дээр нүүлгэн шилжүүлэх ба түүнтэй холбогдон гарах зардлыг газар эзэмших эрх авсан байгууллага. аж ахуйн нэгж, иргэн хариуцна.

Зургаа. Газрын талаарх эд хөрөнгийн эрхийн зарим зохицуулалт

6.1 газар эзэмшигчийн эзэмшилд байгаа тухайн газар дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх өөр этгээдэд шилжвэл газар эзэмших эрх мөн адил шилжих болно гэж шийдвэрлэнэ


6.2 энэхүү гэрээгээр эзэмших газрыг хязгаартай эзэмших эрх бүхий газар ашиглагч байгаа болон ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүний газар ашиглах нөхцөл, журам нь газрын тухай хуулийн 48-р зүйлд заасан нөхцөлийг дагаж мөрдөх болно. Шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү гэрээнд хавсаргаж болно.


6.3. Газар эээмшигчийн газрыг бүхэлд нь буюу эарим хэсгийг гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө эрх бүхий байгууллага улсын тусгай хэрэгцээнд нөхөн олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр гаргавал уг шийдвэрийн үндэслэл болсон талуудын урьдчилсан тохиролцоо болон бусад эрхийн актаар зохицуулна.


6.4. гэрээний талуудын шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл: Эзэмших эрх бүхий газраа зориулалтын дагуу эзэмшээгүй болон газрын төлбөрөө хугацаанд нь төлж барагдуулаагүй тохиолдолд газар эззмших эрхийг нь


хүчингүй болгох хуртэл арга хэмжээ авч газар дээрх эд хөрөнгийн эрхийн асуудлыг шүүхийн журмаар шийдвэрлэнэ. Мөн зохих зөвшөөрөлгүйгээр газрын хэмжээнд еөөрчлөлт оруулсан нөхцөлд газар эзэмших эрхийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.


Жич: "хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ...” гэдгийг гэнэтийн давагдашгүй хүчний эсхүл байгалийн тогтолцооны өөрчлөлтөес тухайн газарт нь эвдрэл, элэгдэл, цөлжилт бий болсон, бусдын хууль бус үйлдэл зэрэг газар эзэмшигчээс хамаарах шалтгаан байхгүй байсныг ойлгоно.


”... зориулалтын дагуу газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй" гэдгийг газар эзэмшүүлэх тухай гэрээ хийгдсэнээс хойш хуанлийн бүтэн 2 жилийн дотор газар эзэмшигч нь тухайн газар дээрээ гэрээнд заасан нөхцөл, болзол, зориулалтын дагуу тодорхой үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлээгүй /барилга, байгууламж, зам талбай бариагүй, тариалан эрхлээгүй г. м/ байхыг ойлгоно.Долоо. Бусад зүйл7.1 Гэрээ нь газар эзэмшигчид газрыг актаар хүлээлгэн өгч, эрх бүхий Засаг дарга газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө


7.2. Энэхүү гэрээг гурван хувь үйлдэж талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн Нэг /үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав.


7.3 Газар эзэмшүүлэх гэрээг гэрээний хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө дүгнэж, шаардлага хангасан тохиолдолд үргэлжүүлэн сунгана.


7.4 Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


7.5. Газар олгох техникийн нөхцөл болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлтийн дагуу тухайн газар дээр байрлаж буй инженерийн шугам сүлжээг холбогдох байгууллагаас зөвшөөрөл авсаны үндсэн дээр нүүлгэн шилжүүлэх ба түүнтэй холбогдон гарах зардлыг газар эзэмших эрх авсан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн хариуцна.

слзЕПЮТшаЕгашаог-Г Гаэар эзэишүүлэгчийа твлаөлж гарын /сэг


Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас:

Газар эзэмшүүлэгч:
Дорноговь аймгийн Өргөн сумын ЗДТГазар
Дорноговь аймаг, Өргөн сум, 4-р баг

Утас: 96595972Газар эзэмшигч:
ЖЕМИ интернэйшнл ХХК

Регистр / улсын бүртгэл /-ийн дугаар 9011225061
Харилцах дансны дугаар ______________

Харилцах утас: 99112662


ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:Газар эзэмшүүлэгчийг төлөөлж:                                                                              Дорноговь аймаг / нийслэл/-ын 
Өргөн сумын газрын эрхэлсэн албан 
тушаалтан Хуягбаатар овогтой Данзанравжаа  

Газар эзэмшигчийг төлөөлж: 
Жеми интернэйшнл ХХК
Захирал Г.Ариунболд                                                                                                         

Энэхүү гэрээний нэг хувийг ____________________ дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт хадгалав.