Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

Улсын бүртгэлийн дугаар_00009_ 
2016 оны 05 сарын 09-ны өдөр 
  
ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ 

2016_оны 09_сарын_19_-ны өдөр                       Говь-Алтай аймаг Цээл сум 

НЭГ. Нийтлэг үндэслэл 
Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Говь-Алтай аймаг /нийслэл/-ийн Цээл сум 
/дүүрэг/-ийн Засаг даргын 2016_оны_05_-р сарын_09_-ны өдрийн_А/32_тоот шийдвэрийг үндэслэн газар ашиглуулагчийг төлөөлж Цээл сум /дүүрэг/-ын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Баасанжав овогтой Насанбуян, газар ашиглагчийг төлөөлж /Уул уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй_//иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр/ ажилтай “Алтайн Хүдэр” ХХК-ны Таян нуурын уурхайн Хууль зүйн хэлтсийн дарга Дашравдан Баттүвшин нар энэхүү гэрээг байгуулав. 
  
Энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болох дараахь зүйлийг заавал тусгах бөгөөд эдгээрийн бүрдэл дутуу бол гэрээг хүчингүй тооцох үндэслэл болно. Үүнд: 
1.1. Газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, заагийг тодорхой харуулсан кадастрын зураг 
1.2. Газар ашиглуулагчаас газар ашиглагчид тус газрыг хүлээлгэн өгсөн акт 
1.3. Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолоор баталсан журмын дагуу хийлгүүлж баталгаажуулсан баримт. 
  
ХОЁР. Гэрээний нөхцөл 
2.1. Газар ашиглагчид олгосон газрын нийт хэмжээ_168.9 га_/га/. Үүнээс: 
Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг ашиглах зориулалт; Тухайн зориулалтаар ашиглах газрын хэмжээ  

1.  /га/ 
2.  Хэвлий ашиглах 168.9 га /га/ 
3. зориулалтаар /га/ 
4. /га/ 
5. /га/ 

2.2. Газрын төлбөрийн хэмжээ 
Нэгжийн үнэ_16000_ төгрөг /үсгээр_Найман мянган төгрөг_/төгрөг/ 
Бүгд үнэ_2702400_төгрөг /үсгээр _ Нэг сая нэг зуун жаран мянга төгрөг _/төгрөг/ 
Үүнээс 
1 -р улиралд _675600_төг 3-р улиралд_ 675600_төг 
2-рулиралд _675600_төг 4-рулиралд_675600_төг 

2.3. Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар эзэмшүүлэгчийн ХААН банк 060000943 тоот дансанд шилжүүлж байна. 
/Банкны салбарын нэр, дансны дугаар/ 
2.4 Газар ашиглах тухай эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гарсан өдрөөр газрын төлбөр хийх хугацааг тооцно. 


харин заагаагүй бол Уг газар дээрх барилга байгууламж бусад эд хөрөнгө өмчлөгч этгээдийн тэрхүү эд хөрөнгөө тухайн газар дээр ашиглах эрх дуусгавар болно гэж шийдвэрлэнэ. 
  
5.3. Энэхүү гэрээгээр ашиглалтын газрыг хязгаартай ашиглах эрх бүхий газар ашиглагч байгаа болон ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүний газар ашиглах нөхцөл, журам нь Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн 35.3.5 дахь заалтыг мөрдөж ажиллана тус тус болно. Шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү гэрээнд хавсаргаж болно. 
5.4. Газар ашиглагчийн газрыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө эрх бүхий байгууллага улсын тусгай хэрэгцээнд нөхөн олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр гаргавал уг шийдвэрийн үндэслэл болсон талуудын урьдчилсан тохиролцоо болон бусад эрхийн актаар зохицуулна. 
5.5. Гэрээний талууд шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл: Ашиглаптын газраа гэрээнд заасны дагуу зориулалтаар нь эзэмшиж ашиглана. Мөн гэрээг талууд жил бүр дүгнэнэ. 
  
ЗУРГАА. Бусад зүйл 
6.1 Гэрээ нь газар ашиглагчид газрыг актаар хүлээлгэн өгч, эрх бүхий Засаг дарга газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө. 
6.2 Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн Таван /үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав. 
6.3 Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 

Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас: 
Газар ашиглуулагч:   
Говь-Алтай аймаг, Цээл сумын ЗДТГ-ын 
Газрын харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн Б.Насанбуян 
Утас: 99062636 

Газар ашиглагч: “Алтайн Хүдэр” ХХК 
Таян нуур уурхай 
Регистр /улсын бүртгэл/-ийн дугаар 5095549 
Харилцах дансны дугаар
Харилцах утас

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: 

Газар ашиглуулагчийг төлөөлж: 

Говь-Алтай Аймаг/нийслэл/-ийн 
Цээл сум -ийн Газрын 
асуудал зрхэлсэн албан тушаалтан 
Баасанжав овогтой Насанбуян                                                                                     
Газар ашиглагчийг төлөөлж: 
"Алтайн хүдэр" ХХК-ын .... уурхайн 
хууль зүйн хэлтсийн дарга

Энэхүү гэрээний нэг хувийг 8212000386 тоот дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт хадгалав. 

5.2 Газар ашиглах эрх болон гэрээний хугацаа дуусгавар болоход тухайн газар дээрх барилга байгууламж, бусад эд хөрөнгийг хэрхэх тухай анх эрх олгосон шийдвэрт заасан бол тэр дагуу, харин заагаагүй бол Уг газар дээрх барилга байгууламж бусад эд хөрөнгө өмчлөгч этгээдийн тэрхүү эд хөрөнгөө тухайн газар дээр ашиглах эрх дуусгавар болно гэж шийдвэрлэнэ. 
  
5.3. Энэхүү гэрээгээр ашиглалтын газрыг хязгаартай ашиглах эрх бүхий газар ашиглагч байгаа болон ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүний газар ашиглах нөхцөл, журам нь Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн 35.3.5 дахь заалтыг мөрдөж ажиллана тус тус болно. Шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү гэрээнд хавсаргаж болно. 
5.4. Газар ашиглагчийн газрыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө эрх бүхий байгууллага улсын тусгай хэрэгцээнд нөхөн олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр гаргавал уг шийдвэрийн үндэслэл болсон талуудын урьдчилсан тохиролцоо болон бусад эрхийн актаар зохицуулна. 
5.5. Гэрээний талууд шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл: Ашиглаптын газраа гэрээнд заасны дагуу зориулалтаар нь эзэмшиж ашиглана. Мөн гэрээг талууд жил бүр дүгнэнэ. 
  
ЗУРГАА. Бусад зүйл 
6.1 Гэрээ нь газар ашиглагчид газрыг актаар хүлээлгэн өгч, эрх бүхий Засаг дарга газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө. 
6.2 Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн Таван /үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав. 
6.3 Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 

Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас: 
Газар ашиглуулагч:   
Говь-Алтай аймаг, Цээл сумын ЗДТГ-ын 
Газрын харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн Б.Насанбуян 
Утас: 99062636 

Газар ашиглагч: “Алтайн Хүдэр” ХХК 
Таян нуур уурхай 
Регистр /улсын бүртгэл/-ийн дугаар 5095549 
Харилцах дансны дугаар
Харилцах утас

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: 

Газар ашиглуулагчийг төлөөлж: 

Говь-Алтай Аймаг/нийслэл/-ийн 
Цээл сум -ийн Газрын 
асуудал зрхэлсэн албан тушаалтан 
Баасанжав овогтой Насанбуян                                                                                     
Газар ашиглагчийг төлөөлж: 
"Алтайн хүдэр" ХХК-ын .... уурхайн 
хууль зүйн хэлтсийн дарга Д.Баттүвшин

Энэхүү гэрээний нэг хувийг 061500009 тоот дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт хадгалав.