Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ УЛС
ГАЗАР АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар 000344299

Монгол улсын харъяат Мандал Алтай групп ХХК: "Хөх булаг" нүүрсний орд-д Говь-Алтай аймаг (нийслэл)-ийн Дэлгэр сум (дүүрэг)-ын нутаг дэвсгэрт Засаг даргын 2015 оны 03 сарын 17 өдрийн А/21 тоот шийдвэрийг үндэслэн, нэгж талбарын 060620001 дугаар бүхий 53,63 м /га/ газрыг 15 жилийн хугацаатай Баянбуурал баг: Хөв булагт-д Хүрэн нүүрсний ордын зориулалтаар ашиглуулахаар энэхүү гэрчилгээг олгов. 
Говь-Алтай аймаг (нийслэл)-ийн Дэлгэр сум (дүүрэг)-ын ГАЗРЫН АЛБАНЫ ДАРГА, СУМЫН ГАЗРЫН ДААМАЛ С.Наранцэцэг

ТАМГА/ТЭМДЭГ
2015 оны 03 сарын 17
Газар ашиглагчийн: 
9011097061, РД: 2023202 
(паспортын дугаар, регистрийн дугаар)
(улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, регистрийн дугаар)
Дэлгэр сум: Баянбуурал баг 
(байнгын хаяг)

Ашиглах эрхийн хугацааны сунгалт: 
................. аймаг (нийслэл)-ийн ................ сум (дүүрэг)-ын нутаг дэвсгэрт Засаг даргын 2........ оны ..... сарын ...... өдрийн ...... тоот шийдвэрийг үндэслэн газар ашиглах эрхийн гэрчилгээг ................ жилийн хугацаагаар 2.......... оны .... сарын ...... өдөр хүртэл сунгав. 
..... аймаг (нийслэл)-ийн ....... сум (дүүрэг)-ын ГАЗРЫН АЛБАНЫ ДАРГА/ СУМЫН ГАЗРЫН ДААМАЛ 
ТАМГА ТЭМДЭГ ............ (гарын үсэг) / ........................ (нэр)/
2.... оны ... сарын ....
ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ 

Дугаар 01
Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Иргэний хуулийн 15-р бүлгийн 2-195 дугаар зүйлийг үндэслэн 
Газар ашиглагчийг төлөөлж Говь-Алтай аймгийн Газрын албаны газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Саарал овогтой Наранцэцэг.
Гаэар ашиглагч Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Мандал-Алтай групп ХХК ‘Хөв булаг" нүүрсний ордын гүйцэтгэх захирал Д. овогтой Хуягбаатар нар доорхи эүйлийг тохиролцон энэхүү гэрээг байгуулав.                                                                                                            
Нэг. Гэрээний нөхцөл 
1. Газар ашиглуулах зориулалт арга хэмжээ 
a/ Хүрэн нүүрсний орд 53.63 га м2
б/ ................................ м2

2. Газрын байршил, хилийн зааг 
Говь-Алтай аймаг: Дэлгэр сум, "Хөх булаг" нүүрсний уурхай
/Байршлыг хавсралтаар үзүүлэв/ 

3. Газар ашиглуулах хугацаа 
а/ эхлэх хугацаа 2015 оны 03 дугаар сарын 17 -ны өдөр 
а/ дуусах хугацаа 2030 оны дугаар сарым 17-ны өдөр 
  
4. Газар ашигласаны телбөрийн хэмжээ 
(53.63 га) м2, 4290400 /үсгээр/ Дөрвөн сая хоёр зуун ерөн мянга дөрвөн зуун төгрөг

5. Төлөх хугацаа 
1-р улиралд 1071600 төг 2-р улиралд 1072600 төг
3-р улиралд 1072600 төг 4-р улиралд 1072600 төг 

Хоёр. Газар ашиглуулагчийн эрх үүрэг 

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ДЭЛГЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 

2015 оны 03 сарын 17 өдөр                   Дугаар А/21                     Тайгам

Газар ашиглуулах тухай


Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4.3 дахь заалтуудыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 

1. Баянбуурал багийн бүр нутагт газар ашиглах хүсэлт гаргасан "Мандал-Алтай групп" ХХК-ны "Хөн булан" нүүрсний ордыг эзэмших газрын зориулалт хэмжээг 1 дүгээр хавсргалтаар байршлыг 2 дугаар хавсралтаар баталж, 15 жилийн хугацаатай ашиглуулсугай.
2. Газар ашиглагч "Мандал-Алтай групп" ХХК-ны хөв булгийн нүүрсний ордын хариуцан гүйцэтгэгч захирал Д.Хуягбаатартай газар ашиглах гэрээ байгуулан, гэрчилгээ олгохыг Газрын даамал С.Наранцэцэг-д даалгасугай.
3. Газрын тухай хуулиуд, Ашигт малтмалын тухай хуулиуд, гэрээнд заасан нөхцөлд шаардлагыг биелүүлэн ашиглахыг газар ашиглагч "Мандал Алтай групп" ХХК-ний "Хөв булан" нүүрсний ордыг хариуцсан гүйцэтгэх захирал Д.Хуягбаатар-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Н.НАЯНБУУ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 2 ДУГААР ХАВСРАЛТ

MV-017121
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.
Дэс дугаар | Тусгай зөвшөөрөлд орох өөрчлөлтийн үндэслэл | Хүчин төгөлдөр талбайн хэмжээ /га/ | Хасагдах талбайн хэмжээ /га/ | Тусгай зөвшөөрлийн талбайн солбицлууд, огноо, гарын үсэг, тэмдэг  (Уртраг, Өргөрөг)

001-NM | Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн анх олгосон 2012.09.06 | 53.63 | 0 га | 1. 97 18 18, 46 12 24 97 
2. 97 18 18, 46 11 51 55
3. 97 18 6.25, 46 11 51 55

4. 97 18  6.25, 46 12 7.55 
5. 97 17  42.26, 46 12 7.55 

6. 97 17 42.26, 46 12 24.97 2012-09-06 
2.1 Газар түр хугацаагаар ашиглагчийн эрх дуусгавар болоход тухайн газар дээрхи зөөврийн эд хөрөнгө бусад барилга байгууламж, бусад эд хөрөнгөөр заасан хугацаанд чөлөөлнө


2.2 Газар түр ашиглах газрын байршлын схем зургийг мэргэжлийн байгууллага холбогдох улсын байцаагч нарын дүгнэлт гаргуулсан байна


2.3 Мэргэжлийн байгууллага улсын байцаагч нарын дүгнэлтийг үндэслэн тухайн сумын Засаг даргын саналыг авсан байна


2.4 Газар ашиглагч иргэн аж ахуйн нэгж баигууллага нь гэрээнд заасан хугацаанд ашиглана 

2.5 Газар ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь гэрээнд заасан хугацаа дуусмагц газар чөлөөлнө.

2.6 Газар ашиглах хугацаа/дуусмагц газрыг чөлөөлөөгүй нехцөлд тухайн газрыг холбогдох хууль тогтоомж заавар журмын дагуу албадан чөлөөлүүлнэ.                                                              Гурав. Газар ашиглуулагчийн эрх үүрэг

3.1 Газар ашиглагч гэрээний дагуу газар ашиглаж буй эсэхэд хяналт тавих


3.2 Уг газрыг ашиглуулахын зэрэгцээ дараах шаардлагыг газар ашиглагчдад тавих эрхтэй


3.3 Газрыг гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу эзэмшээгүй талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээг хүчингүй болгоно.

3.4 Газар ашиглах гэрээг жил бүр дүгнэх

3.5 Холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон эрх үүрэг хариуцлага хүлээхДөрөв. Бусад зүйл
Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
Гэрээ байгуулсан: 
Гэрээ ашиглуулагчийг төлөөлж: 
Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр сумын 
Газрын даамал ажилтай
Саарал овогтой Наранцэцэг

Гэрээ ашиглуулагчийг төлөөлж:
Мандал-Алтай групп ХХК
"Хав булаг" нүүрсний ордын захирал Д. овогтой Хуягбаатар
Сумын Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/21 дугаар захирамжийн хавсралт

Газар эзэмшигчийн эзэмших газрын хэмжээ, зориулалт байршил

Хуулийн этгээдийн нэр | Газрын хэмжээ /га/ | Зориулалт | Байршил
1. Мандал Алтай групп ХХК-ний Хөв булаг нүүрсний орд | 53.63 | Хүрэн нүүрсний | Баянбулаг баг "Хөв булаг"
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР 

АШИГТ МАЛТМАЛ АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ
Дугаар MV-017121

Ашигт малтмалын тухай Монгол Улсын хуулийн 26 дугаар зүйлийг үндэслэн Говь-Алтай аймаг /хот/-ийн Дэлгэр сум /дүүрэг/-ын Хөв булаг нэртэй газарт орших 53.63 талбай бүхий уурхайн талбайд хуульд заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу ашигт малтмал ашиглахыг зөвшөөрч нөхцөл, шаардлагын дагуу ашигт малтмал ашиглахыг зөвшөөрч, улсын бүртгэлийн 9011097061 тоот гэрчилгээтэй "Мандал-Алтай групп" ХХК-д энэхүү тусгай зөвшөөрлийг 2042.09.06 дуустал хугацаагаар олгов. 
Тусгай зөвшөөрөл хавсралтгүй бол хүчингүй.

ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА М.ЭНХТУЛГА

2012 оны 9 сарын 6 өдөр
Улаанбаатар хот
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИИН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ МV-017121 
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.

Дэс дугаар | Тусгай зөвшөөрөлд орох өөрчлөлтийн үндэслэл | Огноо, гарын үсэг, тэмдэг

001-NM
- Бүртгэв: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон 2012.09.06, дуусах хугацаа 2042.09.06
- Тусгай зөвшөөрлийн 1 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв
- ГУУКХ-ийн даргын 2012.08.31-ний 577 тоот шийдвэр | 2016.09.06
002-FE 
Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 2 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2013.09.06 - 2014.09.06 | 2013.08.29
003-FE                   
Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 3 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2014-09.06- 2015-09.06 хүртэл | 2014-08-15