Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

БАТЛАВ. 
УМАРД ГОВИЙН ГҮВЭЭТ-ХАЛХЫН ДУНДАД ТАЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ ДАРГА Д.ЖАРГАЛЦЭНГЭЛ

БАТЛАВ. 
"ҮҮРД ГОУЛД" ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ  Ж.БАЯСГАЛАН


УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ

2017 оны 06 сарын 21-ны өдөр                 Дугаар 13                      Чойр хот 
 

Нэг. Ерөнхий зүйл

Усны тухай хуулийн 28.4, 28.6, 28.7, 29.1-д заасны дагуу "Монгол Ус” ТӨҮГ-ын гаргасан 2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн №189 дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлт, Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газрын захиргааны даргын олгосон 2017 оны 06-р сарын 06-ны өдрийн А-17 дугаартай ус ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай тушаалыг үндэслэн:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав


газрын захиргааны Усны нөөц, ашиглалтыг зохицу^пах албаны ахлах мэргэжилтэн Б.Анхбаяр, Ус ашиглагчийг төлөөлж Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Олимпийн 14-р гудамж, Атланта байшин 4 тоот, 9019024068 улсын бүртгэлийн дугаартай. 2766868 регистрийн дугаартай ‘Үүрт гоулд" ХХК-ийн геологич С.Цэнгүүн нар ус ашиглах талаар тохиролцон энэхүү гэрээг 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулав. 
 

Хоёр.Гэрээний гол нөхцөл


2.1. Ус ашиглах зориулалт: MV-Q11892 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй алтны шороон ордоос алт олборлох, баяжуулах.


2.2. Нийт ашиглах усны хэмжээ: 29’679.5м3/жил

2.2.1. Үйпдвэрлэлд: 28!959.5 м3/жил


2.2.2. Унд ахуйд: 720 м3/жил
2.3 Усны чанар, найрлага: 2017 онд шинжилгээнд хамруулаагүй. 2016 оны 7


сард хийлгэсэн шинжилгээний хариунаас харахад ундны усны стандартыг хангахгүй байна.


2.4. Усны эх үүсвэр: Уурхай нь 3ш өрөмдмөл худагтай. 

2.4.1. Байршил:. Хүрээтийн аманд


2.4.2. Солбицол: Худаг №5 107 10 44,7 47 14 11,5 ундарга Зл/с


Худаг №6 107 10 36,7 47 14 15,8 ундарга 2,8л/с


Худаг №4 107 1.1 1,2 47 14 47,2 ундарга 3,5л/с


2.4.3. Барилга байгууламж: Хаягдлын сангийн хэмжээ 50м*25м*2м, эзэлхүүн


2500м3, тус бүр 100мЗ багтаамжтай 2 ш тунгаагууртай.


2.4.4. Тоног төхөөрөмжийн нзр, марк: SZJ-70 маркийн 40 м3/цаг элс угаах


хүчин чадалтай скруббер ашиглана. Худгуудыг ЭЦВ-6 маркын насосуудаар тоноглосон.


Цэвэр усны усан сангаас угаах төхөөрөмж рүү К90/55 шахагч насосоор ус


шахна.


2.5. Хаягдал ус: Ахуйн хаягдал бохир усыг хөрсөнд нэвчүүлэн зайлуулдаг.


Хаях цэгийн байршил: Уурхай дээрээ

2.6. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ: Мэдзэлэл байхгүй.


Дөрөв. Бусад

4.1 Гэрзэ нь талууд гарын үсэг зурж. тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан едрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

4 2 Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаарх дүгнэлт, хаягдал ус зайлуулах зөвшеөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.


4.3. Ус ашиглуулагч нь 2017 оиы 12 дугаар сарын 15-ны дотор ус ашиглалтын тайлан болон усны нөөц ашигласны төлбөрийн мэдээг хүлээн авч гэрээний биелэлтийг дүгнэж, тэмдэглэл үйлдэнэ.


4.4 Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд, нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ.


4 5. Гэрээг Усны тухай хуулийн 17.1,9, 29.3 дахь заалтууд болон дор дурьдсан үндэслэлээр хугацаанаас өмнө цуцална.


4.5.1 Ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн.


4.5.2. Аль нэг тал нь татан буугдсан бол.


4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг


эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:Ус ашиглуулагчийг төлөөлж: 
Умард говийн гүвээт-Халхын дундад 
талын сав газрын захиргааны Усны 
нөөц, ашиглалтыг зохицуулах албаны 
ахлах мэргэжилтэн /Б.Анхбаяр / 
  
Хаяг: Монгол улс, Говьсүмбэр аймаг, 
Сүмбэр сум, 3-р баг, “Сүмбэр буянт’ ххк-
ний байр, 3-р давхар 
Харилцах утас: 7054-3598
Факс: 7054-3599 

Ус ашиглагчийг төлөөлж:
“Үүрт гоулд” ХХК-ийн геологи /С. Цэнгүүн/  

Хаяг: Улаанбаатар хот,

Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо,

Олимпийн гудамж, атланта

байшин 4 тоот

Харилцах утас: 94080001,


99116633