Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

БАТЛАВ. ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ ДАРГА Я.БОЛДБААТАР
БАТЛАВ. "БАЯНГОЛ ЭКО ЗААМАР" ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ Г.БАЯНЖАРГАЛУС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ

Дугаар 25

Улаанбаатар хот

Нэг. Ерөнхий зүйл
Монгол Улсын Усны тухай хуулийн 4 дугээр бүлгийн 29 дугээр зүйлийн 29.1-д заасны дагуу “Монгол-Ус” ТӨҮГ-ын захирлын "Дугнэлт хүргүулэх тухай" 2017 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн 177 тоот, Туул голын сав газрын захиргааны даргын 2017 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн А-40 тоот тушаалаар олгосон ус ашиглах зөвшөөрлийг үндэслэн:


Ус ашиглуулагчийг төлөөлж Туул голын сав газрын захиргааны Ус ашиглалтыг зохицуулах албаны уул уурхай, эрчим хүчний ус ашиглалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн С.Сухбат, Ус ашиглагчийг төлөөлж Улаанбаатар хот, Хан-Уул дуүргийи 15-р хороо, Туул гол гудамж, 73 байр, 28 тоотод байрлах, улсын бүртгэлийн 9011408108 тоот гэрчилгээ, 5906865 тоот регистрийн дугаартай “Баянгол эко заамар” ХХК-ийн захирал Г.Баянжаргал нар ус ашиглах талаар тохиролцож энэхүү гэрээг 2017 оныг дуустал байгуулав.

Хоёр. Гэрээний гол нөхцөл

2.1 Ус ашиглах зориулалт: Төв аймгийн Заамар сум, Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын хилийг дамнан орших MV-000290 тоот ашнглалтын тусгай зевшөөрөлтэй "Баянголын голдирлын алтны шороон орд"-ын үйлдвэрлэлийн технологийн хэрэгцээнд болон хүн амын унд-ахуйн зориулалтаар усны нөөцийг ашиглана.


2.1.1. Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын Сайдын 2014 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А05 дугаар тушаалаар баталсан “Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын тухайн, жилд хэрэгжүулэх Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам"-ын 3.3-т заасны дагуу 2017 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хулээж авах ажлын хэсэгт Туул голын сав газрын захиргаанаас төлөөлөл оролцуулж, дүгнэх хуудсийг баталгаажуулна.


2.2 Нийт ашиглах усны хэмжээ: 641'366 м3 элс угаахад зарцуулах ус 2’565’464 м3/жил


2.2.1. Унд ахуйд: 3348 м3/жил


2.2.2. Үйлдвэрлэлд нехөн сэлбэлтээр ашиглах усны хэмжээ: 616‘960 м3/жил 
 

2.3. Усны чанар. найрлага: 2017 оны 7, 9 дүгээр саруудад Драгийн нуурнаас усны дээж авч итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжилгээ хийлгэн шинжилгээний дүнг Туул голын сав газрын захиргаанд ирүүлнэ. 


2.4 Усны эх үүсвэр:

2.4.1 Байршил. Технологийн хэрэгцээний усыг Драгийн олборлолтын явцад үүсэх шүүрэлтийн уснаас болон нэмэлтээр өмнө нь ашиглаж байсан хиймэл нуурнаас нөхөн сэлбэлтээр авч ашиглана. Өмнө нь ашиглаж байсан хиймэл нуурын байршил; N 48° 23’ 53.4". Е 104°31 27.1”

2.4.2 Барилга байгууламж: Драгийн олборлолт явуулж буй хиймэл нуур нь 136'450 м3 эзэлхүүнтэй 50 м х 100 м х 108 м хэмжээтэй, дундаж гүн 8 м. Мөн олборлолтын явцад Туул голоос өмнө нь ашиглаж байсан нуурнаас 1.0-1.2 м гүнтэй, 50-80 см өргөнтэй 700м урттай сувгаар дамжуулан Драгийн нуурыг нөхөн сэлбэдэг.


2.4.3. Тоног төхеөремжийн нор, марк: ДМ250 маркийн драгтай.


2.4.4. Насосны хүчин чадал: Ус дамжуулах суваг нь өөрийн урсгалаар Драгийн нуурыг нөхөн сэлбэдэг. Драг дотор 1260 м3/цаг хүчин чадалтай насос суурилагдсан.


2.5. Хаягдал усны хэмжээ, стандартын шаардлага: Хаягдал усыг хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэхдээ MNS 4943:2011 стандартын шаардлагыг мөрдлөг болгоно.


2.6. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ: 

2.7 Бохир ус цэвэрлэх барилга байгууламжийн байршил хүчин чадал, технологи, цэвэрлэх арга, цэвэрлэгээний түвшин: Технологийн хаягдал усыг нууранд тунгааж, эргүүлэн ашиглана. 


2.8. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөц хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх арга хэмжээ, түүний зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ: Усны тухай хуулийн 1 дүгээр бүлгийн 6 дугаар зүйлийн 6.2.3 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ордын талбайд 2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр суурилуулсан газрын доорх усны автомат түвшин хэмжигчийн мэдээллийг


боловсруулахад 500.0 мян.төг зарцуулна. 
 

2.9. Усны тоолуур: Технологийн усыг нөхөн сэлбэлтээр нэмэлтээр өөр бусад эх үүсвэрээс хангах тохиолдолд заавал усны тоолуур суурилуулна. 
 

2.10 Ус ашигласны төлбөрийн хэмжээ:


2.10 Урьдчилсан байдлаар нөхөн сэлбэлтээр ашиглах 616’960 м3 усны нөөц


ашигласны төлбөрт 147'200'487 /нзг зуун дөчин долоон сая хоёр зуун мянга дөрвөн зуун наян долоо/ төгрөгийг Төв аймгийн Тарийн сан банкны 140000944 тоот дансанд төвлөрүүлнэ.Төлбөрийн 20 хувийг хоёрдугаар, 40 хувийг гуравдугаар 40 хувийг дөрөвдүгээр улиралд төлнө.


2.10.2. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар бүлгийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь хэсэгт заасны дагуу усны төлбөрийг төвлөрүүлэхдээ тоолуурын заалтыг үндэслэн ус ашиглуулах дүгнэлтээр тогтоосон төлбөрийн хувь хэмжээгээр орлогыг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор төлж барагдуулна

Гурав. Талуудын эрх, үүрэг

3.1 Гэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийи 7.5. 10.1.18. 13.1.1. 13.1.5,

18.1.4. 19.1.2 19.1.4. 26.1.30.1, 30.2 31.1-д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ. 
 

3.2. Ус ашиглагч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол Усны тухай хуулийн 17.1.9, 29.3 дугаар заалтуудыг үндэслэн Сав газрын захиргааны шийдвэрээр гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах бөгөөд Усны тухай хуулийн 33.1.10. 33.1 12. 33.1.13, 33.1.14, 33.1.15, 33 1.16 дахь заалтын дагуу хариуцлага хулээнэ. 
 

Дөрөв. Бусад

4.1 Гэрээний талууд гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

4.2 Ус ашиглуулах дүгнэлт ус ашиглах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.  

4.3 Ус ашиглуулагч нь 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор ус ашиглалтын

тайланг хүлээн авч 2 тал гэрээний биелэлтийг ажлын 10 хоногт багтаан дүгнэж, тэмдэглэл үйлдэн гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
4.4 Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэнэ.    

4.5 Талуудын хооронд үүссэн маргааныг зөвшилцөлийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд гэрээ болон түүний аль нэг заалттай холбоотой асуудлаар зөвшилцөлд хүрч чадаагүй тохиолдолд асуудлыг холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ. 
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:


ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГААГ ТӨЛӨӨЛЖ: 
Ус ашиглалтыг зохицуулах албаны дарга Ю.Сувдчимэг

Ус ашиглалтыг зохицуулах албаны уул уурхай, эрчим хүчний ус ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн С.Сүхбат

Хаяг: Улаанбаатар хот - 16050, БГД, 2-р хороо, 
Чингүнжавын гудамж, Туул голын сав газрын 
захиргааны байр, 2 дугаар давхар, 203 тоот өрөө
Харилцах утас: 363716, 363714, 362592

"БАЯНГОЛ ЭКО ЗААМАР" ХХК-ИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: 
Захирал Г.Баянжаргал

Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүргийн 
5-р хороо, "Оранж плаза" төвийн 903 тоот
Харилцах утас: 99115544, 76115544, 99045702