Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

БАТЛАВ.
АЛТАЙН ӨВӨР ГОВИЙН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ ДАРГА Д.ЧАНДМАНЬ

БАТЛАВ. 
"АЛТАЙН ХҮДЭР" ХХК-НИЙ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Р. ТОГТОХБАЯР

УСА АШИГЛАХ ГЭРЭЭ 

2017 оны 05 сарын 08 -ны өдөр            Дугаар 17/05             Даланзадгад хотНэг. Ерөнхий зүйл


Усны тухай хуулийн 28.4, 28.6, 28.7, 29.1-д заасны дагуу “Монгол-Ус” Төрийн


Өмчит Үйлдвэрийн Газрын 2017 оны 04-р сарын 17-ны өдрийн 92 дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлт, Алтайн Өвөр Говийн сав газрын захиргааны 2017 оны 05 сарын 08-ны өдрийн А-7 дугаартай ус ашиглах зөвшөөрлийг үндэслэн: 
 

Нэг талаас: Ус ашиглуулагчийг төлөөлж Алтайн Өвөр Говийн Сав газрын


захиргааны газрын доорх усны хяналт шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Бадралтхүү овогтой Алтантулга 
 

Нөгөө талаас: Ус ашиглагчийг төлөөлж Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 1-р хорооны Олимпийн гудамж-8, БНБУ-ны ЭСЯ-ны байр. 9019032110 тоот улсын бүртгэлийн дугаартай ‘Аптайн хүдэр" ХХК-ийг төлөөлж Таяннуурын уурхайн хууль зүйн хэлтсийн дарга Дашравдан овогтой Баттүвшин нар ус ашиглах талаар тохиролцон энэхүү гэрээг 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулав. 
 

Хоёр. Гэрээний гол нөхцөл


2.1. Ус ашиглах зориулалт
- Унд ахуйн


- Үйлдвэрлэлд /зам талбайн тоосжилт дарахад/

2.2. Ашиглах усны хэмжээ


2.2.1. Унд ахуйн хэрэгцээнд 17766 м3/жил


2.2.2. Үйлдвэрлэлд/зам талбайн тоосжилт дарахад/ байгалийн нөөцөөс 184320 м3/жил


2.2.4. Нийт байгалийн нөөцөөс ашиглах усны хэмжээ 202086 м3/жил

2.3. Усны чанар, найрлага

Ус сувгийн удирдах газрын итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүнгээр
Найрлага: 

MNS 900:2005


1. ЦБ11/03 РН-7.67, Цахилгаан дамжуулах чанар-1.18, Кальци,магни


нийт агуулга 5.22, Кальци 57.39, Магни 28.69, Хлорид 83.72, Аммони-


0.017, Нитрит-0, Нитрат-0.986, Төмөр-0.048, Сульфат-135.2, Ортофосфат-0.043


2. БууртТВЭО РН-7.89, Цахилгаан дамжуулах чанар-0.75, Кальци,магни


нийт агуулга-4.06, Кальци-47.53, Магни-20.55, Хлорид-34.71, Аммони-


0.049, Нитрит-0, Нитрат- 7.44, Төмөр-0.031, Сульфат-162.3, Ортофосфат-0.006


3. 11/285 РН-7.77, Цахилгаан дамжуулах чанар-1.45, Кальци,магни нийт


агуулга-8.54, Кальци-102.44, Магни- 41.71, Хлорид-114, Аммони-0.268,


Нитрит-0.03, Нитрат-8.19, Төмөр- 0.363, Сульфат-311.8, Ортофосфат-


0.016


4. 05vz шинжилгээний хариу байхгүй. /сав газарт ирүүлэх/ 

Чанар: 
Унд ахуйд ашигладаг ЦБ11/03, БууртТВ9О гүний худаг нь ундны усны MNS900:2005 стандартыг хагдаг.

2.4. Усны эх үүсвэрийн байршил:Байршил: 

1. ЦБ11/03 -ундахуйд

2. Буурт-ТВ90- унд ахуйд


3. 05vz - зам барилгын ажилд


4. 11/285 - зам барилгын ажилд 
Солбилцол: 
1. ЦБ11/03 - N 44053 54.30" Е 9402726.20 
2. Буурт-ТВ90 - N 4502633.04’ Е 9503559.30


3. 05vz - N 4502515.00 Е 9509929.89"


4. 11/285 - N 4500623.74 Е 9403512.59" 
Барилга байгууламж:                                       
1. ЦБ11/03 - бетонон барилгатай


2. Буурт-ТВ90 - бетонон барилгатай


3. 05vz


4. 11/285


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк: 
1. ЦБ11/03 -ЭЦ-10-110


2. Буурт-ТВ90 -ЭЦ-10-185

3. 05vz -ЭЦ-8-40-125


4.11/285


Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал:  - 
2.5. Хаягдал усны Хэмжээ: ахуйн бохир усыг цэвэрлэх байгууламж нь хоногт 300 м3 цэвэршүүлэх хүчин чадалтай. Нийт цэвэршүүлсэн ахуйн бохир усны 80%-г эргүүлэн ашигладаг 
 

Бохир ус зайлуулах цэг: Говь-Алтайн аймгийн Цээл сум Баянгол багийн нутагт орших цэвэршүүлэх байгууламж.

2.6. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ. Усны биохимийн шинжилгээний дүнг хавсаргана.

Жинлэгдэх бодис, кг..........................................


Органик бодис, кг..............................................


Эрдэс бодис, кг................................................


Хүнд металл, кг.................................................


Аюултай бохирдуулах бодис, кг..................... 
 

2.7. Бохир ус цэвэрлэх барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал, технологи, цэвэрлэх арга, цэвэрлэгээний түвшин. 
 

Цэвэрлэх байгууламж нь хоногт ЗООм3 ахуйн бохир усыг механик болон биологийн аргаар цэвэрлэх цэвэрлэх хүчин чадалтай.2.8. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөц хомсдол, бохирдохоос сэргийлэх арга хэмжээ, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ:

Д/д | Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө | Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арга хэмжээ арилгах | Apгa хэмжээний цар хүрээ | Нэгжийн өртөг (мин.төг) | Нийт зардал (мян.төг) | Хэрэгжүүлэх xyгaцaa ба давтамж | Баримтлах стандарт, аргачлал

Газрын доорх ба гадаргын ус


1. Гуний усыг ус хамгамжинд удаан | Гүний худгийн усанд ундны усны эрүүл ахуйн стандартын дагуу шинжилгээ | Унд-ахуйн усны хэрэглээг хангаж буй худаг | - | ОХШХ-ийн зардалд тусгасан | ОХШХ-ийн хуваарьт хугацаанд | "Усны тухай” хууль, ус

хугацаанд ашигласнаар усны нөөц, горимд нөлөөлөл үзүүлнэ. | хийлгэх. | Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ. MNS 900 : 2005 
 

2. Усны зөв зохистой хэрэглээг хангаж, хэрэглээндээ хяналт тавих | Унд-ахуйн усны хэрэглээ | - | - | Тогтмол | 
  

3. Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийн үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавин ажиллах. Цэвэршүүлэх байгууламжаас гарч буй саарал усыг стандартын шаардлагад нийцүүлэн цэвэрлэсний үндсэн дээр тоожилтыг 
дарахад ашиглах | Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж | - | - | Тогтмол 


№ | Хяналт шинжилгээ | Хэмжих нэгж | Байршил | Хугацаа ба давтамж | Хяналт шинжилгээний ажлын хэмжээ | Нэгжийн өртөг, мян/төг | Нийт зардал /мян.төг/жил/ | Баримтлах стандарт ба арга аргачлал | Дээд, доод
1. Унд ахуйн усны химийн ерөнхий шинжилгээ | Ерөнхий хатуулаг pH цахтлгаан дамжуулах чадвар, өнгө, агуулга, хлорид аммони, нитрид, нитрат, фтор, фосфат | Бууртын худаг, Кэмпийн хэрэглээний ус/гал тогооны ус/ | Унд ахуйн хэрэглээг хангаж буй гүний худаг | 50 | 800 | Ундны ус, Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ. MNS 900 : 2005 | Ерөнхий хатуулаг <7.0, pH-6.5-8.5, хлорид - <350.0, нитрит < 1.0, нитрат <50.0, фтор <1.5, фосфат - <3.5, сульфат < 500.0, 
2. Унд ахуйн усны бактерлоги болон микробиологийн шинжилгээ | Бактерлоги микробиологийн шинжилгээ | 70 | 
3. Бохир усны шинжилгээ | Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, мг/л Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, мг/л Жинглэгдэгч бодис, мг/л pH | Уурхайн унд ахуйн бохир ус цэврэлэг байгууламж | Цэвэрлэх байгууламжийн бохир усны оролт ба гаралтын ус | 70 | MNS ISO 5815: 2001 | Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, мг/л - 200.0-400.0 Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, мг/л -400.0-800.0 pH - 6.8 - 8.5
2.9. Усны тоолуур: Унд ахуйн хэрэгцээнд ашигладаг гүний Буурт-ТВ90, ЦБ11/03 худагт LXLG 15м3 маркын тоолууртай.


Зам барилгын ажилд ашигладаг 05vz, 11/285 худагт DH маркын тоолууртай.2.10. Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ:


• “Усны экологи эдийн засгийн үнэлгээг батлах тухай” Засгийн газрын 2011 оны 302 тоот тогтоолоор Алтайн Өвөр говийн сав газарт тогтоосон усны экологи эдийн засгийн суурь үнэлгээгээр, 2013 оны 326,327-р тогтоолоор ашиглалтын зориулалтын итгэлцүүр, хувь хэмжээгээр усны нөөц ашигласны төлбөрийг тогтоож, тогтоосон хэмжээгээр Төсвийн тухай хуулийн 23.8.9-д заасны дагуу орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлнэ. 
 

1. 1 m3 усны нөөц ашигласны төлбөр - 4433 төг х 0.2 х 0.2 = 177.32 төг


/м3 Үйлдвэрлэлд /зам талбайн тоос дарах/ байгалийн нөөцөөс 170107


м3/жил х 4433 х 0.2 х 20% =30163373 төг 
/гучин сая нэг зуун жаран гурван мянга гурван зуун далан гурван төгрөг/2.10.1 Усны эх үүсвэр дээр суурилуулсан, баталгаажуулсан тоолуурын заалтаар усны нөөц ашигласны төлбөрийг төлж барагдуулна. 
 

Гурав. Талуудын эрх, үүрэг


Гэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийн 7.5, 10.1.18, 13.1.1, 13.1.5, 18.1.4, 19.1.2,
19.1.4, 26.1, 30.1, 30.2, 31.1-д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.Дөрөв. Бусад


4.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.


4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаарх дүгнэлт, хаягдал ус зайлуулах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.


4.3. Гэрээний биелэлтийг жил бүр дүгнэж, тэмдэглэл үйлдэнэ.


4.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ.


4.5. Гэрээг дор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.


4.5.1. Ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн;


4.5.2. Аль нэг тал татан буугдсан бол.


4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.


4.7. Ус бохирдуулсны төлбөрийг ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 7.1, 7.2 үндэслэн /Засгийн газрын тогтоол гарсанаар хүчин төгөлдөр болно/ барагдуулна.


4.8. Үйлдвэрлэлд /зам талбайн тоос дарах/ хэрэгцээний усыг Цээл сумын Байгаль хамгаалагч cap бүрийн 25-нд баталгаажуулсан тоолуурын заалтыг тэмдэглэн бүртгэлжүүлж, фото зургаар баталгаажуулж ус ашигласны төлбөр барагдуулах.


4.8 Усны тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.4 заасны дагуу тоолуур суурилуулаагүй тохиолдолд дүгнэлтэд заасан хэмжээний дагуу ус ашигласаны төлбөрийг барагдуулах
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:Ус ашиглуулагчийг төлөөлж: 
АЛТАЙН ӨВӨР ГОВИЙН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ АШИГЛАЛТ НӨӨЦ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.АЛТАНТУЛГА
Хаяг: Өмнөговь аймаг, 
Даланзадгад сум, 3 баг, 
Төрийн банкны байр, 4 давхар.
Харилцах утас: 70534080
Факс: 70534081

Ус ашиглагчийг төлөөлж:

АЛТАЙН ХҮДЭР ХХК-ИЙН ТАЯННУУРЫН УУРХАЙН  ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.БАТТҮВШИН
Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар

дүүрэг,1-р хороо, Олимпийн

гудамж-8, БНБУ-ын ЭСЯ-ны байр.

Харилцах утас: 11-324930


Факс: 976-11- 327991