Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

Батлав:
Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргааны дарга Т.Шугар

Батлав: 
"Форс голд майнинг" ХХК-ийн Ерөнхий захирал Д.Жамъяан
УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ

2017 оны 09 сарын 25-ны өдөр       Дугаар 03         Завхан аймаг,Улиастай сумНэг. Ерөнхий зүйл 
 

Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.6, 28.11, 29.1-д -д заасны дагуу “Монгол -Ус ” ТӨААТҮГ-ын 2017 оны 51 тоот ус ашиглуулах дүгнэлт, Тэсийн бүрд ХХК-н МУ-н зөвлөх инженер С. Пүрэвжав, ХНЗГСГЗ мэргэжилтэн Б. Банзрагч, Завхан аймгийн БОАЖГ мэргэжилтэн Э. Мягмаржав, Форс Голд Майнинг ХХК-ны мэргэжилтэн Банзрагч нарын 2017 оны 05 дугаар сарын 09 ны өдрийн гаргасан ус ашиглалтын цооногуудад хийсэн усны ашиглалтын нөөцийн дүгнэлт, Хяргас нуур- Завхан голын сав газрын захиргааны даргын 2017 оны 09 дугаар сарын 13 -ны өдрийн А/42 тоот тушаалаар олгосон ус ашиглах зөвшөөрлийг үндэслэн:Ус ашиглуулагчийг төлөөлж: Хяргас нуур - Завхан голын сав газрын


захиргааны Усны барилга байгууламж, ус ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн


Цаваандорж овогтой Отгонбилэг, 
 

Ус ашиглагчийг төлөөлж: Завхан аймгийн Ургамал сумын төвөөс баруун

урагш 27 км-т, Тосгуур багийн нутагт орших, 9011622079 улсын бүртгэл, 6088759 регистрийн дугаартай “Форс голд майнинг” ХХК-н Уурхайн дарга Самбуу овогтой Баярсайхан нар ус ашиглах талаар тохиролцон энэхүү гэрээг 60 хоногийн хугацаатайгаар байгуулав.

Хоёр. Гэрээний гол нөхцөл


2.1. Ус ашиглах зориулалт:


Ажиллагсдын унд ахуйн усны хэрэгцээнд : 486 м3/60 хоног

2.2. Ашиглах усны хэмжээ: 5580 м3 нийт м3/60 хоног


2.2.1 Технологийн ус - 4894 м3 /60 хоног


2.2.2 Зам талбайн усалгаа 7 хоногт 3 удаа - 200 м3/60 хоног


2.2.3 Хоногт - 93м3


2.2.3 “Форс голд майнинг” ХХК-ийн 2017 онд ашиглах усыг доорх өрөмдмөл


худгуудаас авч ашиглана. 
 

№ | Худгийн нэр X | У | Худгийн гүн /м/ |  Ундарга л/с 
1. Худаг-1 93° 58’ 13.3” | 48° 25’ 50.3” | 66 | 1.2

2. Худаг-2 93° 58’ 20.7” | 48° 25’ 52” | 70 | 8

3. Худаг-3 93° 58’ 34” | 48° 25’ 54.6” | 66 | 5

2.2.4. үйлчилгээ, м3/жил


2.2.5. эмчилгээ, сувилгаа, хүн/жил....................................................


2.3. Усны чанар, найрлага: 
 

Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн болон ашиглалтын худгийн хяналтын цооногууд, ашиглалтын худгуудын усны чанарын шинжилгээг улирал бүр шинжlүүлж байх, Шинжилгээний дүнг улирал бүр ирүүлэх 
 

2.4. Усны эх үүсвэрийн: 
 

Байршил: Ургамал сумын Тосгуур багийн Цагаан толгой, Зш гүний худаг (худаг- 1, худаг-2, худаг-3,) ашиглана.


Барилга байгууламж: Өрөмдмөл худаг -4


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : Барилгагүй, Submersible маркын насос


суурилуулсан, тоолууртай


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : Барилгагүй, Submersible маркын насос


суурилуулсан, тоолууртай


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : Барилгагүй, Submersible маркын насос


суурилуулсан, тоолууртай


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк Барилгагүй, Submersible маркын насос


суурилуулсан, тоолуургүй

Хүчин чадал:


худаг-1- ундарга 1.2 л/с


худаг-2- ундарга 8 л/с


худаг-3- ундарга 5 л/с 
 

2.5. Хаягдал усны:


Хэмжээ: Унд ахуйн хэрэгцээнд нормоор тооцоход жилд 1701,0 м3 ус хэрэглэж, хэрэглээнээс гарах бохир усыг бага оврын цэвэрлэх байгууламжаар цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглуулахаар ‘Монгол- Ус’ ТӨААТҮГ-ын дүгнэлтэд заасны дагуу цэвэрлэгээг хийсэн байх


Стандартын шаардлага: Хаягдал усыг “Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн


байршил, цэвэрлэгээний технологи түвшинд тавих үндсэн шаардлага” (MNS 4288- 95)-ыг хангасан цэвэрлэх байгууламжид ариутгаж цэвэршүүлсэн байх

Солбицлыг цэг тогтоосон үед нөхөн бичнэ. 
 

Солбилцол: X.................................Ү......................................, Z.........................


2.6. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ. Усны биохимийн


шинжилгээний дүнг хавсаргана.


Жинлэгдэх бодис, кг...................................................................


Органик бодис, кг............................................................................


Эрдэс бодис, кг................................................................................


Хүнд металл, кг..............................................................................


Аюултай бохирдуулах бодис, гр.......................................................


2.7. Бохир ус цэвэрлэх барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал, технологи, цэвэрлэх арга, цэвэрлэгээний түвшин: 
 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд санал болгосон ахуйн шингэн хаягдлыг шийдвэрлэх бохирын системүүдээс сонгон авч хэрэгжүүлэх, цэвэрлэгээний түвшинг стандартын шаардлагад нийцүүлсэн байх 
 

2.8. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөц хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх арга хэмжээ, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ:


Унд-ахуйн усны эх үүсвэрт ариун цэврийн хамгаалалтын бүс тогтоож,


журамлах, ус тээвэрлэхэд зориулалтын машин, ус хадгалах ган ашиглах


Тосгон болон үйлдвэрлэлийн ажлын үед гарах ахуйн бохир усыг цэвэрлэх,


халдваргүйжүүлэх, бохир усны цэвэршилтийн зэргийг хянах зорилгоор усанд хими, бактериологийн шинжилгээг тогтмол хийж байх Байгаль орчны


итгэмжпэгдсэн лабораториор орчны хяналт шинжилгээ хийлгэх арга хэмжээ авч, усны бохирдол, усны нөөцийн байдалд хяналт тавьж ажиллах /улирал бүр/


Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон орчны хяналт шинжилгээний


хөтөлбөрт заагдсан арга хэмжээг төлөвлөгөөт оны онцлог байдалд тохируулан нарийвчлан төлөвлөн хэрэгжүүлж байх


Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд 2017 онд 26 952 000 төгрөг,


үүнээс усны бохирдол, нөлөөллийг бууруулахад зориулж 3,9 сая төгрөг тусгасан байна. 
 

2.9. Усны тоолуурын: 
 

Төрөл, нэр, дугаар: худаг-1 .................. дугаартай


Загвар: ..........................


Тоолуурын тoo: 1 
 

Суурилуулсан байгууллага, огноо .................................................................


Баталгаажуулсан байгууллага, огноо ...........................................................


Тоолуурын заалт................... 
 

Төрөл, нэр, дугаар: худаг-2 .................. дугаартай


Загвар: ..........................


Тоолуурын тоо 1 
 

Суурилуулсан байгууллага, огноо ............................................................


Баталгаажуулсан байгууллага, огноо ......................................................


Тоолуурын заалт................... 
 

Төрөл, нэр, дугаар: худаг-3 .................. дугаартай


Загвар: ..........................


Тоолуурын тоо 1 
 

Суурилуулсан байгууллага, огноо .................................................


Баталгаажуулсан байгууллага, огноо ............................................


Тоолуурын заалт ...................


Төрөл, нэр, дугаар: худаг-4 .................. дугаартай


Загвар: ..........................


Тоолуурын тоо 1 
 

Суурилуулсан байгууллага, огноо .................................................


Баталгаажуулсан байгууллага, огноо ............................................


Тоолуурын заалт ................... 
 

2.10. Сав газрын захиргаа болон Ургамал сумын байгаль хамгаалагч, БОХУлсын байцаагч, ‘Форс голд майнинг’ ХХК-н Байгаль орчны мэргэжилтнүүдийг байлцуулан цэвэр усны тоолуурын заалтыг 12 дугаар сарын 31 -ны байдлаар дуусгавар болгон баталгаажуулж, дараа оны 1 дүгээр сарын 1-нээс хойшхи заалтыг тайлант оны ус ашиглалтын мэдээ, тайланд оруулж байх2.11 Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ:


Унд ахуйн хэрэглээгтөлбөрөөс чөлөөлнө.


2.12 Хоногт 93028 л ус ашиглах боломжит нөөцтөй тул заасан хэмжээнээс илүү ус ашиглах тохиолдолд хуулийн дагуу хариуцлага тооцох болно.


2.13 Усны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн дагуу Худаг тус бүрд хамгаалалтын бүс тогтоож, хашлага хайсаар битүүмжилж хамгаалах.


2.14 Бохир усаа дахин цэвэрлэж саарал усыг тоосжилт дарахад хэрэглэх


2.15 Усны тухай хууль тогтоомж, журмыг зөрчихгүй байх.


Технологийн ус хэрэглээ:


2716 х 1.8=4888.8 /итгэлцүүр/


4894 м3х 4888,8=23 925 787.2 ₮ 

23 925 787.2 ₮ х 0.2= 4 785 157.44 ₮ 

Зам талбайн ус хэрэглээ:


2716 х 0.3=814.8 / итгэлцүүр/


200 м3х 814.8 = 162 960 ₮ 

162 960 х 0.1 = 16 296 ₮


Нийт төлбөр: 4 801 453.44 ₮ 

/ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ/ 
 

Ус ашигласны төлбөрийг Завхан аймгийн төсевт төвлөрүүлэх 
 

1. Хаягдал усан дахь нэгж бохирдуулах бодист ногдох төлбөрийн хэмжээ:


Засгийн газрын тогтоол гарсаны дараа төлбөрийг тооцно.


/ус бохирдуулсны төлбөр/
Гурав. Талуудын эрх, үүрэг


Гэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийн 7.5, 10.1.18, 13.1.1, 13.1.5, 18.1.4,
19.1.2, 19.1.4, 26.1, 30.1, 30.2, 31.1-д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


Дөрөв. Бусад

4.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
 

4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаарх дүгнэлт, хаягдал ус зайлуулах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна. 
 

4.3. Гэрээний биелэлтийг жил бүр дүгнэж, тэмдэглэл үйлдэнэ. 
 

4.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ. 
 

4.5. Гэрээг дор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно. 
 

4.5.1. ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн; 
 

4.5.2. аль нэгтал татан буугдсан бол, 
 

4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж: 
/Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргааны Усны барилга байгууламж, ус ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн Цаваандорж овогтой Отгонбилэг/ 
Харилцах утас: 99595950 

Ус ашиглагчийг төлөөлж: 
/“Форс голд майнинг” ХХК-н Уурхайн дарга Самбуу овогтой Баярсайхан/

Харилцах утас: 88116197