Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

Батлав:
Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргааны дарга Т.Шугар

Батлав: 
"Форс голд майнинг" ХХК-ийн Ерөнхий захирал Д.Жамъяан


УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ2017 оны 05 сарын 15-ны өдөр      Дугаар 02        Завхан аймаг, Улиастай сум 


Нэг. Ерөнхий зүйл

Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28 6. 28 11 29 1-д -д заасны дагуу

"Монгол-Ус" төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын 2017 оны 03


дугаар сарын 14-ний өдрийн 51 дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлт. Хяргас нуур- Завхан голын сав газрын захиргааны даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 17 тоот тушаалаар олгосон ус ашиглах зөвшөөрлийг үндэслэн:Ус ашиглуулагчийг төлөөлж Хяргас нуур - Завхан голын сав газрын захиргааны Усны барилга байгууламж, ус ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн


Цаваандорж овогтой Отгонбилэг 

Ус ашиглагчийг төлөөлж. Завхан аймгийн Ургамал сумын төвөөс баруун урагш 27 км-т. Тосгуур багийн нутагт орших 9011622079 улсын бүртгэл, 6088759 регистрийн дугаартай "Форс голд майнинг" ХХК-н Уурхайн дарга Самбуу овогтой Баярсаихан нар ус ашиглах талаар тохиролцон энэхүү гэрээг 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулав 
 

Хоёр.Гэрээний гол нөхцөл

2.1 Ус ашиглах зориулалт


Ажиллагсдын унд ахуйн усны хэрэгцээнд 1701 м3/жил 
 

2.2 Ашиглах усны хэмжээ 19530.0м3 нийт м3/жил


2.2.1 Технологийн ус - 17829 м3


Форс голд майнинг” ХХК-ийн 2017 онд ашиглах усыг доорх өрөмдмөл

худгуудаас авч ашиглана 
 

№ | Худгийн нэр | X | У | Худгийн гүн /м/ | Ундарга л/с 
1. Худаг-1 | 93° 58 4 | 48° 25' 57,29" | 50 | 3.6

2. Худаг-2 | 93° 58 6,5" | 48° 25' 54,58" | 56 | 3 6

3. Худаг-3 | 93; 58 9 71 | 48° 25 53.9” | 50 | 3.6

4. Худаг-4 | 933 58 7 9 | 48 25 25.50" | 62 | 1,2

2.24 үйлчилгээ. м3/жил

2.2.5 эмчилгээ сувилгаа хүн/жил


2.3. Усны чанар, найрлага:


Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн болон ашиглалтын худгийн хяналтын


цооногууд, ашиглалтын худгуудын усны чанарын шинжилгээг улирал бүр


шинжлүүлж байх,


Шинжилгээний дүнг улирал бүр ирүүлэх 
 

2.4. Усны эх үүсвэрийн:


Байршил: Ургамал сумын Тосгуур багийн Цагаан толгой, 4ш гүний худаг


(худаг-1, худаг-2, худаг-3, худаг-4) ашиглана.


Барилга байгууламж: Өрөмдмөл худаг -4


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : Барилгагүй, Submersible маркын насос


суурилуулсан, тоолууртай


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : Барилгагүй, Submersible маркын насос


суурилуулсан, тоолууртай


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : Барилгагүй, Submersible маркын насос


суурилуулсан, тоолууртай


Тоног Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : Барилгагүй, Submersible маркын насос суурилуулсан, тоолуургүй 
 

Хүчин чадал:


худаг-1- ундарга 3,6 л/с


худаг-2- ундарга 3,6 л/с


худаг-3- ундарга 3,6 л/с


худаг-4-ундарга 1,2 
 

2.5. Хаягдал усны:


Хэмжээ: Унд ахуйн хэрэгцээнд нормоор тооцоход жилд 1701,0 м3 ус хэрэглэж, хэрэглээнээс гарах бохир усыг бага оврын цэвэрлэх байгууламжаар цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглуулахаар ‘Монгол- Ус’ ТӨААТҮГ-ын дүгнэлтэд заасны дагуу цэвэрлэгээг хийсэн байх 
 

Стандартын шаардлага: Хаягдал усыг “Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн


байршил, цэвэрлэгээний технологи түвшинд тавих үндсэн шаардлага” (MNS


4288-95)-ыг хангасан цэвэрлэх байгууламжид ариутгаж цэвэршүүлсэн байх

Солбицлыг цэг тогтоосон үед нөхөн бичнэ.


Солбилцол: X................................Ү......................................, Z......................... 


2.6. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ. Усны биохимийн


шинжилгээний дүнг хавсаргана. 
 

Жинлэгдэх бодис, кг...................................................................


Органик бодис, кг............................................................................


Эрдэс бодис, кг................................................................................


Хүнд металл, кг............................................................................. 

Аюултай бохирдуулах бодис, гр....................................................... 
 

2.7. Бохир ус цэвэрлэх барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал,


технологи, цэвэрлэх арга, цэвэрлэгээний түвшин: 
 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд санал болгосон


ахуйн шингэн хаягдлыг шийдвэрлэх бохирын системүүдээс сонгон авч


хэрэгжүүлэх, цэвэрлэгээний түвшинг стандартын шаардлагад нийцүүлсэн байх 
 

2.8. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөц хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх арга хэмжээ, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ:


Унд-ахуйн усны эх үүсвэрт ариун цэврийн хамгаалалтын бүс тогтоож,


журамлах, ус тээвэрлэхэд зориулалтын машин, ус хадгалах ган ашиглах


Тосгон болон үйлдвэрлэлийн ажлын үед гарах ахуйн бохир усыг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх, бохир усны цэвэршилтийн зэргийг хянах зорилгоор усанд хими, бактериологийн шинжилгээг тогтмол хийж байх


Байгаль орчны итгэмжлэгдсэн лабораториор орчны хяналт шинжилгээ


хийлгэх арга хэмжээ авч, усны бохирдол, усны нөөцийн байдалд хяналт тавьж ажиллах /улирал бүр/


Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт заагдсан арга хэмжээг төлөвлөгөөт оны онцлог байдалд тохируулан нарийвчлан төлөвлөн хэрэгжүүлж байх


Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд 2017 онд 26 952 000 төгрөг,


үүнээс усны бохирдол, нөлөөллийг бууруулахад зориулж 3,9 сая төгрөг


тусгасан байна. 
 

2.9. Усны тоолуурын:


Төрөл, нэр, дугаар: худаг-1 ..................дугаартай


Загвар:........................


Тоолуурын тoo: 1 
 

Суурилуулсан байгууллага, огноо ................................................................


Баталгаажуулсан байгууллага, огноо ...........................................................


Тоолуурын заалт .................. 
 

Төрөл, нэр, дугаар: худаг-2..................дугаартай


Загвар:..........................


Тоолуурын тоо 1 
 

Суурилуулсан байгууллага, огноо............................................................


Баталгаажуулсан байгууллага, огноо......................................................


Тоолуурын заалт................... 
 

Төрөл, нэр. дугаар: худаг-3..................дугаартай


Загвар:..........................


Тоолуурын тоо 1


Суурилуулсан байгууллага, огноо .....


Баталгаажуулсан байгууллага, огноо


Тоолуурын заалт ...................

Төрөл, нэр, дугаар: худаг-4 .................. дугаартай


Загвар: ..........................


Тоолуурын тоо 1


Суурилуулсан байгууллага, огноо .................................................


Баталгаажуулсан байгууллага, огноо ..........................................


Тоолуурын заалт.................. 
 

2.10. Сав газрын захиргаа болон Ургамал сумын байгаль хамгаалагч,


БОХУлсын байцаагч, 'Форс голд майнинг’ ХХК-н Байгаль орчны


мэргэжилтнүүдийг байлцуулан цэвэр усны тоолуурын заалтыг 12 дугаар сарын 31-ны байдлаар дуусгавар болгон баталгаажуулж, дараа оны 1 дүгээр сарын 1-нээс хойшхи заалтыг тайлант оны ус ашиглалтын мэдээ, тайланд оруулж байх

2.11 Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ:


Унд ахуйн хэрэглээг төлбөрөөс чөлөөлнө.


Технологийн ус хэрэглээ:


2716 х 1.8=4888.8 /итгэлцүүр/


17829м3 х 4888,8=87 162 415,2₮

87 162 415,2₮ х 0.2= 17 432 483₮


Нийт төлбөр: 17 432 483₮ 

/ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ/


Ус ашигласны төлбөрийг Завхан аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх
Хаягдал усан дахь нэгж бохирдуулах бодист ногдох төлбөрийн хэмжээ:


Засгийн газрын тогтоол гарсаны дараа төлбөрийг тооцно.


/ус бохирдуулсны төлбөр/

Гурав. Талуудын эрх, үүрэг


Гэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийн 7.5, 10.1.18, 13.1.1, 13.1.5.


18.1.4, 19.1.2, 19.1 4, 26.1, 30.1, 30.2, 31.1-д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
Дөрөв. Бусад


4.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан


өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.


4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаарх


дүгнэлт, хаягдал ус зайлуулах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.


4.3. Гэрээний биелэлтийг жил бүр дүгнэж, тэмдэглэл үйлдэнэ.


4.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба


бичгээр үйлдэнэ.

4.5. Гэрээг дор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.


4.5.1. ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн;


4.5.2. аль нэг тал татан буугдсан бол,

4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг


эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН


Ус ашиглуулагчийг төлөөлж:
/Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын/ захиргааны Усны барилга байгууламж, ус ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн Цаваандорж овогтой Отгонбилэг/
Харилцах утас: 99595950, 95958382 

Ус ашиглагчийг төлөөлж:
“Форс голд майнинг” ХХК-н Уурхайн дарга Самбуу овогтой Баярсайхан/
Харилцах утас: 88116197