Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

Батлав. 
Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргааны дарга Т. Шугар

Батлав."Баян Айраг эксплорэйшн” ХХК-ийн Ерөнхий захирал Ю.ЭнхтүвшинУС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ
2017 оны 04 сарын 03-ны өдөр                   Дугаар 01

Завхан аймаг, Улиастай сум
Нэг. Ерөнхий зүйл

Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.6, 28.11, 29,1-д -д заасны дагуу


“Монгол ус” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2016 оны 12-р сарын 07-ны


өдрийн 06/378 дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлт, Хяргас нуур-Завхан голын


сав газрын захиргааны даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 23 -ны өдрийн А/12


тоот тушаалаар олгосон ус ашиглах зөвшөөрлийг үндэслэн:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж: Хяргас нуур - Завхан голын сав газрын захиргааны Усны барилга байгууламж, ус ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн


Цаваандорж овогтой Отгонбилэг, 

Ус ашиглагчийг төлөөлж: Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын төвөөс зүүн хойш 5 км-т, Цогт багийн нутагт орших, 9019015031 улсын бүртгэл, 2708701


регистрийн дугаартай “Баян Айраг эксплорэйшн” ХХК-н Ус ашиглалтын


мэргэжилтэн Батсайхан овогтой Болорцэцэг нар ус ашиглах талаар тохиролцон энэхүү гэрээг 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулав.

Хоёр.Гэрээний гол нөхцөл


2.1. Ус ашиглах зориулалт:


Ажиллагсдын унд ахуйн усны хэрэгцээнд : 23 214 м3/жил 
 

2.2. Ашиглах усны хэмжээ: 280 018 нийт м3/жил


2.2.1 Технологийн ус - 276 698 м3


2.2.2 Биологийн нөхөн сэргээлтэнд - 1640 м3


2.2.3 Уурхайн доторхи зам талбайн усалгаа- 1680 м3

Баян Айраг эксплорэйшн ХХК-ийн 2017 онд ашиглах усыг доорх өрөмдмөл


худгуудаас авч ашиглана. 
 

№ | Худгийн нэр | X | У | Худгийн гүн | Ундарга л/с


1. РВ1 | 65° 79’ 56” | 53° 01 66”6 | 90 | 15

2. РВ2 | 65° 82’44” | 53° 02’04”8 | 124 | 5

3. РВЗ | 65° 80’58” | 53° 01’06”3 | 155 | 2

2.2.4. үйлчилгээ, м3/жил хамаарахгүй

2.2.5. эмчилгээ, сувилгаа, хүн/жил хамаарахгүй

2.3. Усны чанар, найрлага:


Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн болон Их хайрханы хөндийн хяналтын


цооногууд, ашиглалтын худгуудын усны чанарын шинжилгээг улирал бур


шинжлүүлж байх, 
Шинжилгээний дүнг улирал бүр ирүүлэх 
 

2.4. Усны эх үүсвэрийн:


Байршил: Их хайрханы хөндийн нийт 3 ш гүний худаг (РВ1, РВ2, РВЗ)


ашиглана.


Барилга байгууламж: Өрөмдмөл худаг


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : Грунт 0ocSps6O-14


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : .... ус өргөгч...........хөдөлгүүртэй


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : 07-pp-15/16BOOSTER PUMPS 6 ус өргөгч,


Тоног Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : 75M3/HR/130 METRES ус өргөгч,


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : Грунт фос - DKD маркийн насосоор уусмал


шахна хүчин чадал 433 м3/цаг 
 

Хүчин чадал:


РВ1худаг- ундарга 15 л/с


РВ2 худаг- ундарга 5 л/с


РВЗ худаг- ундарга 2 л/с 
 

2.5. Хаягдал усны:


Хэмжээ: Унд ахуйн хэрэгцээнд нормоор тооцоход жилд 23 214 м3 ус хэрэглэж, хэрэглээнээс гарах бохир усыг бага оврын цэвэрлэх байгууламжаар цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглуулахаар Монгол Ус ТӨААТҮГ-ын дүгнэлтэд заасны дагуу цэвэрлэгээг хийсэн байх 
 

Стандартын шаардлага: Хаягдал усыг “Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн


байршил, цэвэрлэгээний технологи түвшинд тавих үндсэн шаардлага” (MNS


4288-95)-ыг хангасан цэвэрлэх байгууламжид ариутгаж цэвэршүүлсэн байх 
 

Солбицлыг цэг тогтоосон үед нөхөн бичнэ.   
Солбилцол: X N642913, Y E5296134, Z ......................


2.6. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ. Усны биохимийн


шинжилгээний дүнг хавсаргана.


Жинлэгдэх бодис, кг...................................................................


Органик бодис, кг............................................................................


Эрдэс бодис, кг................................................................................


Хүнд металл, кг..............................................................................


Аюултай бохирдуулах бодис, гр.......................................................


2.7. Бохир ус цэвэрлэх барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал,


технологи, цэвэрлэх арга, цэвэрлэгээний түвшин:


Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд санал болгосон


ахуйн шингэн хаягдлыг шийдвэрлэх бохирын системүүдээс сонгон авч


хэрэгжүүлэх, цэвэрлэгээний түвшинг стандартын шаардлагад нийцүүлсэн байх 
 

2.8. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөц хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх арга хэмжээ, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ:


Унд-ахуйн усны эх үүсвэрт ариун цэврийн хамгаалалтын бүс тогтоож,


журамлах, ус тээвэрлэхэд зориулалтын машин, ус хадгалах ган ашиглах


Тосгон болон үйлдвэрлэлийн ажлын үед гарах ахуйн бохир усыг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх, бохир усны цэвэршилтийн зэргийг хянах зорилгоор усанд хими, бактериологийн шинжилгээг тогтмол хийж байх

Байгаль орчны итгэмжлэгдсэн лабораториор орчны хяналт шинжилгээ


хийлгэх арга хэмжээ авч, усны бохирдол, усны нөөцийн байдалд хяналт тавьж ажиллах /улирал бүр/ 
 

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт заагдсан арга хэмжээг төлөвлөгөөт оны онцлог байдалд тохируулан нарийвчлан төлөвлөн хэрэгжүүлж байх 
 

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд 2017 онд 137.3 сая төгрөг, үүнээс усны бохирдол, нөлөөллийг бууруулахад зориулж 17.7 сая төгрөг тусгасан байна. 
 

2.9. Усны тоолуурын:


Төрөл, нэр, дугаар: РВ1 худаг 030156363 дугаартай


Загвар:..........................


Тоолуурын тоо: 1

Суурилуулсан байгууллага, огноо: 2016.01.24

Баталгаажуулсан байгууллага, огноо: СХЗР, 2015.12.11

Тоолуурын заалт...................Төрөл, нэр, дугаар: РВ2 худаг 020324 дугаартай

Загвар:..........................


Тоолуурын тоо 1 
 

Суурилуулсан байгууллага, огноо: 2017.03.30

Баталгаажуулсан байгууллага, огноо: 2017.02.16 СХЗР

Тоолуурын заалт...................

Төрөл, нэр, дугаар: РВЗ худаг 030156365 дугаартай

Загвар:..........................


Тоолуурын тоо 1


Суурилуулсан байгууллага, огноо 2016.01.24

Баталгаажуулсан байгууллага, огноо СХЗР 2015.12.11

Тоолуурын заалт...................


2.10. Сав газрын захиргаа болон Эрдэнэхайрхан сумын байгаль хамгаалагч,


БОХУлсын байцаагч, Баян Айраг эксплорэйшн ХХК-н Байгаль орчны


мэргэжилтнүүдийг байлцуулан цэвэр усны тоолуурын заалтыг 12 дугаар сарын 31-ны байдлаар дуусгавар болгон баталгаажуулж, дараа оны 1 дүгээр сарын 1- нээс хойшхи заалтыг тайлант оны ус ашиглалтын мэдээ, тайланд оруулж байх 
 

2.11 Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ:


Унд ахуйн хэрэглээг төлбөрөөс чөлөөлнө.


Технологийн ус хэрэглээ:


2716 х 1.8=4888.8 /итгэлцүүр/


276 698 м3 х 4888,8=1 086 247 360.8₮ 

1 086 247 360.8₮ х 0.2= 270 544 236.5₮ 
 

Зам талбайн усалгаа


2716 х 0.25=679/итгэлцүүр/


1680 м3х 679=1 140 720₮ 

1 140 720₮ х 0.1 = 114 072₮
 

Биологийн нөхөн сэргээлт


2716 х 0.25 = 679₮/итгэлцүүр/


1640 м3х679 = 1 113 560₮

1 113 560? х 0.1 = 113 356₮ 


Нийт төлбөр: 270 771 664,5₮

/ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ/ 
 

Ус ашигласны төлбөрийг Завхан аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх 
 

1. Хаягдал усан дахь нэгж бохирдуулах бодист ногдох төлбөрийн хэмжээ:


Засгийн газрын тогтоол гарсаны дараа төлбөрийг тооцно.


/ус бохирдуулсны төлбөр/ 
 

Гурав. Талуудын эрх, үүрэг


Гэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийн 7.5, 10.1.18, 13.1.1, 13.1.5,


18.1 4, 19.1.2, 19.1.4, 26.1, 30.1, 30.2, 31.1 -д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ, 


Дөрөв. Бусад


4.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан


өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.


4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаарх


дүгнэлт, хаягдал ус зайлуулах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.


4.3. Гэрээний биелэлтийг жил бүр дүгнэж, тэмдэглэл үйлдэнэ.


4.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба


бичгээр үйлдэнэ.


4.5. Гэрээг дор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.


4.5.1. ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн;


4.5.2. аль нэг тал татан буугдсан бол,


4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг


эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:Ус ашиглуулагчийг төлөөлж: 
/Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргааны Усны барилга байгууламж, ус ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн Цаваандорж овогтой Отгонбилэг/ 
Харилцах утас: 99595950, 95958382 

Ус ашиглагчийг төлөөлж: 
/“Баян Айраг эксплорэйшн” ХХК-н  Байгаль орчны хэлтэс, Ус ашиглалтын мэргэжилтэн Батсайхан овогтой Болорцэцэг/

Харилцахутас: 99924149, 89056870