Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

БATЛAВ. БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА /Г.БАТЖАРГАЛ/ 

2017 оны 05 сарын 25              05/25 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, УУРХАЙ АШИГЛАХ, ҮЙЛДВЭР 
БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ “ТИ ЭНД ТИ ЮНИКС” ХХК

Энэхүү гэрээг нэг талаас : Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн брдлого төлөвлөлийн хэлтсийн дарга Д.Ихбаяр, Бөмбөгөр сумын засаг дарга Н.Мөнхжаргал, нөгөө талаас ашигт малтмалын MV-004323 тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Ти Энд Ти Юникс” XXK (цаашид “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” гэх) нар (цаашид хамтад нь “Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр Баянхонгор аймаг (нийслэл) Баянхонгор сум (дүүрэг)-нд байгуулав. 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
  
1.1. Энэхүү гэрээ нь Баянхонгор аймаг (нийслэл) Бөмбөгөр сум (дүүрэг)-ын 
Лхамсүрэнгийн тохой, Жугамын ам хэмээх нутагт Ашигт малтмалын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу олгосон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажпын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар орон нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна. 
  
1.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай 
орших аймаг (нийслэл), сум (дүүрэг)-ын байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажпын байр нэмэгдүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд сайн дурын үндсэн дээр дэмжлэг үзүүлнэ. 
  
Хоёр. Засаг даргын эрх, үүрэг 
  
2.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд Засаг дарга дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:                           

2.1.1 хууль тогтоомжоор олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд ашигт малтмал


эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааг тогтвортой, хэвийн явуулах нөхцөлөөр тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигчийг хангах; 
 

2.1.2. гэрээний хүрээнд хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж


байгаа төсөл, арга хэмжээний талаар орон нутгийн иргэдэд тогтмол буюу cap бур мэдээлэл өгч, саналыг нь авах; 
 

2.1.3. энэхүү гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион


байгуулж, аймаг (сум, дүүрэг)-ийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар баталсан төсөл, арга хэмжээнээс тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй хамтран хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл, арга хэмжээг сонгож, түүнтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр энэ тухай иргэдэд мэдээлэх;2.1.4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн зарласан ажлын байр болон бараа,


ажил, үйлчилгээ худалдан авахтай холбогдсон мэдээллийг иргэдэд хүргэн ил тод, нээлттэй хэлбэрээр зохион байгуулах;

2.1.5. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн


төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих; 
 

2.1.6. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн гаргасан хүсэлт, шаардлагыг хууль


тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэж, зохих хариуг өгөх. 
 

2.1.7. гэрээ байгуулж үйл ажиллагаа эхэлсэн аж ахуйн нэгжид сум орон


нутаг, төрийн байгууллагын албан хаагчид, иргэдээс хууль бус дарамт шахалт үзүүлэх асуудлыг таслан зогсоох, буруутай этгээдэд арга хэмжээ авах,Гурав. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүрэг 
 

3.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах эрх,


үүргийг хэрэгжүүлнэ: 
 

3.1.1. Үйл ажиллагаагаа хэвийн, тасралтгүй явуулахад орон нутгийн иргэн,


хуулийн этгээдийн зүгээс хууль бусаар саад учруулсан тохиолдолд уг асуудлыг зохих журмын дагуу Засаг дарга, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тавьж шийдвэрлүүлэх;


БATЛAВ. БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА /Г.БАТЖАРГАЛ/ 

2017 оны 05 сарын 25              05/25 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, УУРХАЙ АШИГЛАХ, ҮЙЛДВЭР 
БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ “ТИ ЭНД ТИ ЮНИКС” ХХК

Энэхүү гэрээг нэг талаас : Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн брдлого төлөвлөлийн хэлтсийн дарга Д.Ихбаяр, Бөмбөгөр сумын засаг дарга Н.Мөнхжаргал, нөгөө талаас ашигт малтмалын MV-004323 тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Ти Энд Ти Юникс” XXK (цаашид “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” гэх) нар (цаашид хамтад нь “Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр Баянхонгор аймаг (нийслэл) Баянхонгор сум (дүүрэг)-нд байгуулав. 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
  
1.1. Энэхүү гэрээ нь Баянхонгор аймаг (нийслэл) Бөмбөгөр сум (дүүрэг)-ын 
Лхамсүрэнгийн тохой, Жугамын ам хэмээх нутагт Ашигт малтмалын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу олгосон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажпын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар орон нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна. 
  
1.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай 
орших аймаг (нийслэл), сум (дүүрэг)-ын байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажпын байр нэмэгдүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд сайн дурын үндсэн дээр дэмжлэг үзүүлнэ. 
  
Хоёр. Засаг даргын эрх, үүрэг 
  
2.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд Засаг дарга дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:                           

БATЛAВ. БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА /Г.БАТЖАРГАЛ/ 

2017 оны 05 сарын 25              05/25 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, УУРХАЙ АШИГЛАХ, ҮЙЛДВЭР 
БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ “ТИ ЭНД ТИ ЮНИКС” ХХК

Энэхүү гэрээг нэг талаас : Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн брдлого төлөвлөлийн хэлтсийн дарга Д.Ихбаяр, Бөмбөгөр сумын засаг дарга Н.Мөнхжаргал, нөгөө талаас ашигт малтмалын MV-004323 тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Ти Энд Ти Юникс” XXK (цаашид “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” гэх) нар (цаашид хамтад нь “Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр Баянхонгор аймаг (нийслэл) Баянхонгор сум (дүүрэг)-нд байгуулав. 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
  
1.1. Энэхүү гэрээ нь Баянхонгор аймаг (нийслэл) Бөмбөгөр сум (дүүрэг)-ын 
Лхамсүрэнгийн тохой, Жугамын ам хэмээх нутагт Ашигт малтмалын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу олгосон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажпын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар орон нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна. 
  
1.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай 
орших аймаг (нийслэл), сум (дүүрэг)-ын байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажпын байр нэмэгдүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд сайн дурын үндсэн дээр дэмжлэг үзүүлнэ. 
  
Хоёр. Засаг даргын эрх, үүрэг 
  
2.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд Засаг дарга дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:                           

5.2. Талууд гэрээний биелэлтийг жил бүр дугнэж, тайланг дараа оны 2


дугаар сарын 1-ний дотор аймаг (нийслэл), сум (дүүрэг)-ын иргэдийн


Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлнэ. 
 

5.3. Талууд гэрээний тухайн жилийн биелэлтийн тайланг дараа оны 2 дугаар


сарын 15-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг дарга болон геологи, уул уурхайн


асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ. 
 

Зургаа. Гэрээний хариуцлага 
 

6.1. Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох


хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. Энэхүү гэрээ нь тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч хууль тогтоомжоор хүлээсэн бусад үүргээс татгалзах


үндэслэл болохгүй. 
 

6.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэрээ байгуулсан эсэх талаарх мэдээллийг


геологи, уул уурхайн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад


тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ. 
 

Долоо. Маргаан шийдвэрлэх 
 

7.1. Гэрээг тайлбарлах болон гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой маргаан,


зөрчлийг тухай бүр, эв зүйгээр шийдвэрлэхийг эрхэмлэнэ. 
 

7.2. Талууд гэрээний хэрэгжилттэй холбогдсон маргаан, зөрчлийг эв зүйгээр


шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд тохиролцоонд хүрч чадаагүй тохиолдолд гомдлоо шүүхэд гаргаж болно. 
 

Найм. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох 
 

8.1. Талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс хойш тухайн жилийн хугацаанд гэрээ


хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. 
 

8.2. Давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас гэрээг хугацаанаас өмнө дуусгавар


болгож болно. 
 

8.3. Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт


оруулж болно. Гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь гэрээний нэгэн адил


хүчинтэй байх бөгөөд түүний салшгүй хэсэг болно. 
 

8.4. Гэрээг монгол хэл дээр 2 хувь үйлдэнэ. Зайлшгүй тохиолдолд гэрээний


хувийг англи хэл дээр үйлдэж болно.


5.2. Талууд гэрээний биелэлтийг жил бүр дугнэж, тайланг дараа оны 2


дугаар сарын 1-ний дотор аймаг (нийслэл), сум (дүүрэг)-ын иргэдийн


Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлнэ. 
 

5.3. Талууд гэрээний тухайн жилийн биелэлтийн тайланг дараа оны 2 дугаар


сарын 15-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг дарга болон геологи, уул уурхайн


асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ. 
 

Зургаа. Гэрээний хариуцлага 
 

6.1. Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох


хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. Энэхүү гэрээ нь тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч хууль тогтоомжоор хүлээсэн бусад үүргээс татгалзах


үндэслэл болохгүй. 
 

6.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэрээ байгуулсан эсэх талаарх мэдээллийг


геологи, уул уурхайн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад


тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ. 
 

Долоо. Маргаан шийдвэрлэх 
 

7.1. Гэрээг тайлбарлах болон гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой маргаан,


зөрчлийг тухай бүр, эв зүйгээр шийдвэрлэхийг эрхэмлэнэ. 
 

7.2. Талууд гэрээний хэрэгжилттэй холбогдсон маргаан, зөрчлийг эв зүйгээр


шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд тохиролцоонд хүрч чадаагүй тохиолдолд гомдлоо шүүхэд гаргаж болно. 
 

Найм. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох 
 

8.1. Талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс хойш тухайн жилийн хугацаанд гэрээ


хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. 
 

8.2. Давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас гэрээг хугацаанаас өмнө дуусгавар


болгож болно. 
 

8.3. Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт


оруулж болно. Гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь гэрээний нэгэн адил


хүчинтэй байх бөгөөд түүний салшгүй хэсэг болно. 
 

8.4. Гэрээг монгол хэл дээр 2 хувь үйлдэнэ. Зайлшгүй тохиолдолд гэрээний


хувийг англи хэл дээр үйлдэж болно.


Талуудын хаяг:Компани: Гүйцэтгэх захирал С.ГАНБААТАР, “ТИ ЭНД ТИ ЮНИКС” ХХК,


Улаанбаатар хот, БГД, Баруун Дөрвөн Зам, Гранд Плаза Цогцолбор,


1402 тоот


Утас: 99995944 
 

Засаг дарга: Н.Мөнхжаргал, Баянхонгор аймаг, Бөмбөгөр, ЗДТГ

Утас: 99847126


Д.Ихбаяр, Баянхонгор аймаг ЗДТГ, ХБХэлтэс 201 тоот

Утас: 99042046