Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

3.14. Олборлолтын үйл ажиллагааныхаа жилийн тайланг тухай бүр аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон Мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлж байх 

Дөрөв. Хамтран хүлээх үүрэг 

4.1 Талууд нь энэхүү гэрээний дагуу хүлээсэн тус тусын эрх, үүргээ гэрээ хүчинтэй байх бүхий л хугацаанд бүрэн хэрэгжүүлж, биелүүлэх 
4.2 Гэрээний аль нэг тал нөгөө талын бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргээ гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхгүй. 
4.3. Хэрэв гэрээний аль нэг тал энэхүү Гэрээнд нэмэлт өөрчлөпт оруулах санал хүсэлтэй бол энэ тухайгаа нөгөө талдаа 30 хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдсэний үндсэн дээр харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.                                                                             
Тав. Гэрээг дүгнэх 
  
5.1 Энэхүү гэрээний биелэлтийг дараа жилийн эхиий улиралд хоёр тал дүгнэж байна.

Зургаа. Хариуцлага 

6.1. Компани энэхүү гэрээг зөрчсөн бол дараах арга хэмжээг зөрчлийн байдлаас хамааруулж, холбогдох хууль тогтоомжинд заасан эрх хэмжээнд авна .
6.1.1. Хууль болон гэрээ зөрчсөн үйлдлээ зогсоохыг Компаниас шаардах 
6.1.2. Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, цуцлуулах 
хүсэлтээ эрх бүхий этгээдэд уламжлах 
6.2 Энэ тохиолдолд компанийн шүүхэд гомдол нэхэмжлэлээ гаргах эрх хэвээр хадгалагдана.                                                                                                     
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН 
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ТӨЛӨӨЛЖ:
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА Н.ЭРДЭНЭ-ОЧИР
Хаяг: Дундговь амйгийн Засаг даргын Тамгын газар
Утас: 70592150, 91915480
Факс: 70592150

"ГЕО ХӨГЖИЛ МАЙНИНГ" ХХК-НИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ Н.ДОРЖСҮРЭН
Хаяг: Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо
Утас: 99791486
Факс: ...........................

2.5 Aймаг, сумын хөгжилд оруулсан херөнгө оруулалт, хандив дэмжлэг туслалцааг төрийн сангаар дамжуулан авч, зарцуулалтыг жил бүр тооцож тайлан мэдээнд оруулан нээлттэй ил тод мэдээлэх 
2.6 Ашигт малтмалын салбарын тухайн жилийн "Байгальд ээлтэй шилдэг" аж ахуйн нэгжийг шалгаруулж, алдаршуулахад тухайн компаний үзүүлэлтийг харьцуулан үзэж байх 

Гурав. Б талын хүлээх эрх, үүрэг 
  
3.1 Орон нутгийн төсөвт хуулиар хүлээсэн татвар, хураамжийг төлж, тайлан, мэдээг сум аймгийн Татварын хэлтэст гаргаж өгч байх / ААНОАТатвар, ХАОАТатвар, АТӨЯХ- ийн албан татвар нийгмийн даатгал, ЭМДаатгал болон газар, ус ашигласны төлбөр/ 
3.2 Олборлох үйлдвэр байгуулахдаа байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлэх 
3.3 Олборлосон хүдрийг тээвэрлэхдээ аймгаас баталсан ашигт малтмал тээвэрлэх замын маршрутын дагуу тээвэрлэх. Цаашид хүдрийг хатуу хучилттай автозамаар тээвэрлэхээр тооцож, зураг, төсвийг хийлгэх, бусад ашигт малтмал олборлогч компаниудтай хөрөнгө нийлүүлж, зам барих асуудлыг шийдэх 
3.4 Олборлосон хүдрийн тээвэрлэлтийг шаардлага хангасан орон нутгийн тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэд аж ахуйн нэгжтэй гэрээлэн гүйцэтгүүлэх 
3.5. Уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа ханган нийлүүлэлт /мах сүү, цагаан идээ, ажлын хувцас, багаж хэрэгсэл, харуул хамгаалалт гэх мэт/- ийг орон нутгийн малчин, үйлдвэрлэгч, аж ахуйн нэгжүүдээс авч байх 
3.6 Ажлын байрны шаардлага хангасан тохиолдолд нийт ажиллагсадын 60%-иас доошгүй хувийг орон нутгийн иргэдээс авч ажиллуулах 
3.7 Засгийн газрын 2016 оны 137 дугаар тогтоолын дагуу нийт ажиллагсадын 25%-иас илүүгүй тооны гадаадын иргэн ажиллуулах. Хэрэв илүү хэмжээгээр авч ажиллуулсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ажлын байр тутамд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төлбөрийг сар бүр орон нутгийн төсөвт төлөх
3.8 Мөн иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 26.4 дэх заалтын дагуу өөр орон нутагт харьяалагддаг иргэдийг 180-аас бага хоногоор тухайн аймагт ажиллахад түр оршин суугчаар бүртгүүлэх 
3.9 Аймаг сумаас ажилд авсан иргэдтэй Хөдөлмөрийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, цалин хөлс, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөх 
3.10 Энэхүү гэрээний хүчинтэй байх хугацаанд Б тал 10.000.000 /арван сая/ төгрөгийн дэмжлэгийг Их номч, соёл шинжлэх ухааны зүтгэлтэн Зава Дамдины мэндэлсэний 150 жилийн ойн арга хэмжээний зориулалтаар санхүүжилтийг бэлэн ба бэлэн бус хэлбэрээр аймаг, сумдын зохих хөтөлбөрт үзүүлж ажиллана.
3.11 Байгаль, цаг уурын хүндрэл тохиолдох үед зохих туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэхэд аймагтай хамтран ажиллах 
3.12 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх төлөвлөгөөг холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу батлуулж ажиллах 
3.13 Олборлолтын үйл ажиллагааны явцад химийн хорт бодис хэрэглэх, хадгалах зөвшөөрлийг хууль тогтоомжийн дагуу авах 

3.14. Олборлолтын үйл ажиллагааныхаа жилийн тайланг тухай бүр аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон Мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлж байх 

Дөрөв. Хамтран хүлээх үүрэг 

4.1 Талууд нь энэхүү гэрээний дагуу хүлээсэн тус тусын эрх, үүргээ гэрээ хүчинтэй байх бүхий л хугацаанд бүрэн хэрэгжүүлж, биелүүлэх 
4.2 Гэрээний аль нэг тал нөгөө талын бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргээ гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхгүй. 
4.3. Хэрэв гэрээний аль нэг тал энэхүү Гэрээнд нэмэлт өөрчлөпт оруулах санал хүсэлтэй бол энэ тухайгаа нөгөө талдаа 30 хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдсэний үндсэн дээр харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.                                                                             
Тав. Гэрээг дүгнэх 
  
5.1 Энэхүү гэрээний биелэлтийг дараа жилийн эхний улиралд хоёр тал дүгнэж байна.

Зургаа. Хариуцлага 

6.1. Компани энэхүү гэрээг зөрчсөн бол дараах арга хэмжээг зөрчлийн байдлаас хамааруулж, холбогдох хууль тогтоомжинд заасан эрх хэмжээнд авна .
6.1.1. Хууль болон гэрээ зөрчсөн үйлдлээ зогсоохыг Компаниас шаардах 
6.1.2. Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, цуцлуулах 
хүсэлтээ эрх бүхий этгээдэд уламжлах 
6.2 Энэ тохиолдолд компанийн шүүхэд гомдол нэхэмжлэлээ гаргах эрх хэвээр хадгалагдана.                                                                                                     
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН 
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ТӨЛӨӨЛЖ:
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА Н.ЭРДЭНЭ-ОЧИР
Хаяг: Дундговь амйгийн Засаг даргын Тамгын газар
Утас: 70592150, 91915480
Факс: 70592150

"ГЕО ХӨГЖИЛ МАЙНИНГ" ХХК-НИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ Н.ДОРЖСҮРЭН
Хаяг: Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо
Утас: 99791486
Факс: ...........................